Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  borçlanma aracı ihracı hisseyi nasıl etkiler

  1 ziyaretçi

  borçlanma aracı ihracı hisseyi nasıl etkiler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Borsa İstanbul A.Ş.

  Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları SPK tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben kota alınır.

  İhraç Borsada Borçlanma Araçları Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı’nda da yapılabilir. Bu kapsamda, ihraçcı kuruluşlar tarafından, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı’nda satışı ve satışın sona ermesini takiben Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi için Borsa internet sitesinde yer alan bilgi ve belgelerle birlikte Borsaya başvuru yapılır. Satışın başlayacağı gün itibariyle kota alınmasına karar verilmiş olan sermaye piyasası araçlarının satışına aracılık edecek yatırım kuruluşu tarafından, satış tarihinden en az 2 iş günü önce işlem görme bildiriminde bulunulur. İhraca ilişkin bilgiler satış tarihinden en geç bir gün önce KAP’ta duyurulur.

  Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı’nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan “Nitelikli Yatırımcılar” alım yapabilirler. Yatırımcıların nitelikli yatırımcı kapsamında olup olmadıklarının kontrolü ve takibi SPK düzenlemeleri çerçevesinde işleme aracılık eden yatırım kuruluşlarının sorumluluğundadır.

  Borsada Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı’nda ihracı tamamlanan sermaye piyasası araçları, satışın tamamlanmasını veya satış süresinin sona ermesini izleyen işgünü herhangi bir şart aranmaksızın sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlar.

  Pazarda yapılacak ihraçta satış süresi 10 iş gününden fazla olamaz. Ancak ihracın satış süresi içinde satılamayan kısmının, Borsa Genel Müdürlüğünden ek süre alınarak Pazarda yeniden satışının yapılması mümkündür.

  Yazı kaynağı : borsaistanbul.com

  Borçlanma Araçları Mı, Hisse Senetlerine Yatırım Mı?

  Borçlanma Araçları Mı, Hisse Senetlerine Yatırım Mı?

  Devlet ile devletin özel şirketlerinin fon sağlamak amacıyla ihraç ettikleri ve finansal piyasalarda işlem gören borç senetleri birer borçlanma aracıdır. Standart bir borç senedi gibi borç alan kurum, yatırımcısına faiz ödemeleriyle beraber vadesinde borcunu ödemeyi taahhüt eder. Sabit faizli borçlanma araçlarının ileride yapacağı ödemeler, bugünden bilindiği için bu enstrümanlara “sabit getirili menkul kıymetler” de denir. Bu özelliğiyle sabit getirili borçlanma araçları, düzenli sabit gelir elde etmek isteyen yatırımcılar tarafından tercih edildiği gibi, yatırım portföylerindeki varlıkları çeşitlendirerek riskini dağıtmak isteyen pay piyasası yatırımcılarının da tercihleri arasında yer alır. Hisse senedi ve borçlanma araçlarından oluşan portföylerde ise yatırımcılar; hisse senetlerinin yüksek getiri potansiyelinden faydalanırken, borçlanma araçları yatırımlarıyla risk-getiri yapısını dengeleyip hisse senedi piyasasındaki büyük dalgalanmalara karşı koruma sağlar.

  Borçlanma araçları vadelerine göre sınıflandırılabilir. Bir yıldan kısa vadeli olan borçlanma araçlarına bono, bir yıldan uzun vadeli olanlara ise tahvil denir. Tahvillerin yaptığı faiz ödemesine de kupon denir. Dijital finansal araçlar yokken, tahvil yatırımcıları tahvillerinin üzerindeki faiz ödemelerini alabilmek için tahvillerin altına eklenmiş olan bu kuponları verirdi. Bu nedenle tahvillerin yaptığı dönemsel faiz ödemleri kupon ödemesi olarak isimlendirildi. Kupon ödemeleri, kupon oranıyla tahvilin nominal (par) yani çoğunlukla vadede ödenecek değeri çarpılarak hesaplanır. Kupon oranları ise sabit ya da değişken olabilir. Değişken faizli tahvillerin dönemlik kupon oranları bir göstergeye endekslenir. Bu gösterge enflasyon oranı veya ilgili dönemde devletin yaptığı arzların ihalelerinde oluşan faizler olabilir.

  Ancak borçlanma araçlarının ileride yapacağı ödemeler bilinse ve hisse senetlerine göre daha az riskli olsalar dahi, kredi riski, faiz riski ve likidite riski gibi yatırım yaparken dikkate alınması gereken diğer riskleri içermektedir. Bu risklerin neler olduğuna biraz daha yakından bakalım.

  Faiz riski: Sabit kupon oranlı tahviller vade sonuna kadar elde tutulduklarında sabit getiri garanti ederler. Bu getiriye de vadeye kadar olan verim denir. Ancak vadesinden önce nakde dönüştürülmesi durumunda, satış anındaki fiyatı alış maliyetinden daha düşük ya da yüksek olabilir. Bu sebeple elde edeceğiniz getiri, sermaye kazancı (kaybı) nedeniyle alış anındaki ve vadeye kadar hesaplanan verimden daha yüksek (düşük) olabilir. Sabit kuponlu tahvillerin fiyatı, ileride yapacağı kupon ve anapara ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamına eşittir. Bugünkü değeri hesaplarken kullanılması gereken iskonto oranı ise fırsat maliyeti yani piyasadaki benzer enstrümanların faiz oranı olmalıdır. Faiz oranlarının yukarıya gitmesi ileri tarihli ödemelerin bugünkü değerini başka bir ifadeyle de borçlanma aracının fiyatını düşürür. Tahvillerin vadesi uzadıkça, faiz değişikliklerine olan duyarlılığı artar. Değişken kuponlu tahviller ise her kupon döneminde kupon oranları güncellendiği için bu tür faiz artışlarından kaynaklanan bir fiyat riski taşımazlar. Ancak bu tahviller de enflasyon ya da piyasadaki faizlerin düşüşü durumunda bu göstergelerle paralel hareket edecekleri için faizlerin düşmesi durumunda kar edecek sabit kuponlu tahvillerin aksine vadesine kadar yüksek getiri imkanı sağlamaz.

  Kredi riski: İhraçcının borçlanma aracıyla ilgili ödemelerini gerçekleştirememe riskidir. Özellikle özel sektör ihraçcılarının borçlanma senetlerine yatırım yapmadan önce kredi riskini mutlaka incelemek gerekmektedir. Yüksek riskli ihraçcıların çıkardıkları borçlanma araçlarının getirisi ya da vadeye kadar veriminin daha yüksek olması gerekir. Kredi riskini ve dolayısıyla borçlanma aracının vadeye kadar verimini etkileyen diğer bir faktör de bir teminatın varlığı veya borçlanma aracının kıdemli olup olmadığıdır. Teminat olarak gösterilen varlıklar üzerinde, ihraçcının bir finansal sorun yaşaması durumunda, borçlanma aracı sahipleri öncelikli olarak hak iddia edebilmektedir. Kıdemli tahviller ise diğer alacaklılara göre şirketin varlıkları ve gelirleri üzerinde öncelikli olarak hak iddia etme teminatıdır. Bu unsurlar yatırımcılar için bir güvence oluşturarak iflas halinde alacaklıların kayıp riskini düşürmektedir. Daha düşük riske sahip oldukları için bu tür teminatlar içeren tahvillerin düz tahvillere göre daha düşük getiriye sahip olması gerekir. Şirket iflası durumunda gerçekleştirilecek olan tasfiye işlemindeborçlanma araçlarının, hisse senetlerine göre öncelikli olacağını hatırlatmakta fayda var. Yani borçlanma araçları bu açıdan da hisse senetlerine göre daha az risk taşır.

  Yeniden yatırım riski: Yeniden yatırım riski, faiz artışından kaynaklanan fiyat riskinin zıttıdır. Normalde faiz oranlarının düşmesi, borçlanma araçlarının değerini artırır. Fakat aynı durumda borçlanma araçlarının yaptığı ödemelerin yani kuponların bu defa eskisine göre daha düşük oranlardan yatırıma yönlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla kayıp gelen nakdin yeniden yatırıma yönlendirilmesinde yaşanacaktır. Borçlanma araçlarının vadesi kısaldıkça, kupon oranları arttıkça yeniden yatırım riski artacaktır.

  Yazı kaynağı : www.halkbank.com.tr

  Borçlanma Aracı İhraçları

  Borçlanma araçları piyasası nedir?

  Borçlanma araçları piyasası nedir?

  Borçlanma araçları devlet ya da kurumlar ek kaynak sağlayan bir alandır. Öte yandan yatırımcılar ise, satın aldıkları borçlanma araçlarının süresi bittiğinde anaparalarını ve o süre içerisinde işleyen faiz gelirlerini geri alırlar. Borçlanma araçları piyasası nedir, ne demektir? Borçlanma araçlarını devletler neden kullanır? Borçlanma araçlarını kurumlar neden kullanır? Borçlanma araçlarını yatırımcılar neden kullanır? Borçlanma araçları piyasasının avantajları nelerdir?

  En az riskle ve çoğu zaman devlet güvencesiyle, nitelikli yatırımcılar tarafından alım satımı yapılan menkul kıymetlere borçlanma araçları adı verilmektedir. Devletler ve büyük şirketler nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu menkul kıymetleri başvururlar. Yatırımcılar bunları satın alır yani devlet veya şirketlere borç vermiş olur. Zamanı geldiğinde de parasını faiziyle birlikte geri alır. 

  Borçlanma araçları piyasasının birçok tanımı ve kurulma nedeni vardır. Fakat kısacası; istenildiği zaman piyasada rekabet ortamında menkul kıymetleri kullanarak nakit para ihtiyacını sağlama amacına hizmet eder. 

  Borçlanma araçları piyasasında çeşitli yatırım alanları mevcuttur. Bunlardan bazıları; DİBS, özel sektör tahvilleri, finansman ve banka bonolarıdır.

  Borçlanma araçları piyasasında bir devlet veya şirket, ihraç ettikleri borçlanma araçları sayesinde yeni bir piyasa, pazar oluşmasını sağlarlar. Bu piyasada çok çeşitli pazarlar yer alır. Bunlardan bazıları; kesin alım-satım pazarı, menkul kıymet tercihli repo pazarı, pay senedi repo pazarı, bankalararası repo pazarı, repo-ters repo pazarı, uluslararası tahvil pazarıdır.

  Borçlanma araçları piyasasında işlem yapacak olanların öncelikle aracı kurumlarda resmi hesaplarının olması mecburidir. Borçlanma araçları piyasasında işlem yapacak olan yatırımcılar satın alacakları borçlanma aracının getirisine dikkat etmelidir. Alınacak olan borçlanma aracının fiyatı, getireceği faiz ve oranları sağlayacağı getiri üzerinde etkili olacaktır.

  Hesap açıldıktan sonra borçlanma araçları piyasasında sürekli müzayede sistemi ile işlem gerçekleştirilir. Yatırımcıların bildiği gibi sürekli müzayede sistemi, gün boyunca işlem saatleri içerisinde işlem yapılabileceği anlamına gelir. Yani rekabet, bu piyasada da geçerlidir. Dolayısıyla yatırımcılar Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem yaparken işlemlerin emir kurallarına, tiplerine, büyüklüklerine ve diğer etkenlere dikkat etmek zorundadırlar. 

  Etiketler

  Yazı kaynağı : bigpara.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap