Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bolu ruh ve sinir hastalıkları hastanesi

  1 ziyaretçi

  bolu ruh ve sinir hastalıkları hastanesi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi

  Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi

  Bolu bölgesindeki İç Hastalıkları Uzmanı klinikleri

  Bolu bölgesindeki Aile Hekimi klinikleri

  Bolu bölgesindeki Pratisyen Hekim klinikleri

  Bolu bölgesindeki Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Doktoru klinikleri

  Bolu bölgesindeki Genel Cerrah klinikleri

  Bolu bölgesindeki Ürolog klinikleri

  Bolu bölgesindeki Göz Doktoru klinikleri

  Bolu bölgesindeki Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı klinikleri

  Bolu bölgesindeki Beyin Ve Sinir Cerrahı klinikleri

  Bolu bölgesindeki Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı klinikleri

  Bolu bölgesindeki Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı klinikleri

  Bolu bölgesindeki Radyolog klinikleri

  Bolu bölgesindeki Acil Tıp Doktoru klinikleri

  Bolu bölgesindeki Kardiyolog klinikleri

  Bolu bölgesindeki Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı klinikleri

  Bolu bölgesindeki Nörolog klinikleri

  Bolu bölgesindeki Fizik Tedavi Uzmanı klinikleri

  Bolu bölgesindeki Kulak Burun Boğaz Doktoru klinikleri

  Bolu bölgesindeki Ağız Ve Diş Sağlığı klinikleri

  Bolu bölgesindeki Göğüs Hastalıkları Doktoru klinikleri

  Yazı kaynağı : www.doktortakvimi.com

  �zzet Baysal Ruh Sa�l��� ve Hastal�klar� Hastanesi

  �zzet Baysal Ruh Sa�l��� ve Hastal�klar� Hastanesi

  Hastanemiz 110 yatak kapasitesine sahip; Bolu d���nda Ankara, D�zce, Karab�k, Zonguldak, K�r�kkale ve Bart�n illerine hitap eden ruh sa�l��� alan�nda b�lgeye hizmet veren dal hastanesi konumunda olup; 2000 y�l�nda deprem sonras� Alman K�z�lha�-K�z�lay i�birli�i ile yap�lm�� ve 2000-2006 y�llar� aras�nda tam te�ekk�ll� devlet hastanesi olarak �al��m�� bir binada d�n���m sonras� hizmete girmi�tir. 2014-2021 y�llar� aras�nda BA�B� Psikiyatri ABD ile afiliasyon sonras� e�itim ara�t�rma hastanesi olarak hizmet vermi�tir. 2021 y�l� Nisan ay�ndan itibaren dal hastanesi olarak hizmete devam etmektedir.

  Hastanemizde 11 uzman tabip, 2 �ocuk ergen ruh sa�l��� uzman�, 11 psikolog, 4 eczac�, 15 sa�l�k memuru 63 hem�ire, 5 sosyal hizmet uzman�, 1 ergoterapist ve 1 diyetisyen ile ayaktan ve yatan hastalara psikiyatrik hizmet verilmektedir. Ayaktan tedavi yap�lan polikliniklerimizde �o�unlukla Anksiyete panik bozukluk, sosyal fobi, travma sonras� stres bozuklu�u, obsesif kompulsif bozukluk gibi i�imizden bir �o�unun ya�ad��� ruhsal s�k�nt�lara; depresyon gibi �ok s�k rastlanan duygu durum bozukluklar�na bak�lmaktad�r. Yatakl� servislerimiz 3 erkek, 2 kad�n, 1 Amatem servisten olu�makta olup; a��r ruhsal bozukluklara y�nelik yatakl� tedavi hizmeti sunulmaktad�r.

  Alkol-madde ba��ml�l��� tedavisi i�in AMATEM poliklini�imiz ve yatakl� servisimiz hizmet vermektedir. AMATEM servisimiz 20 yatakl� olup, hasta ve ailelerine y�nelik SAMBA e�itimleri ve rehabilitasyon hizmeti sunmaktad�r.

  �ocuk ve ergenlere y�nelik hastanemize ba�l� fak�lte �nitesinde doktor ��retim �yemiz ve ekibi taraf�ndan �ocuk ergen ruh sa�l��� ve hastal�klar�na y�nelik ayaktan poliklinik hizmetleri verilmektedir.

  Toplum Ruh Sa�l��� Merkezi T�rkiye`de ilk kez May�s-2008`de Bolu �zzet Baysal Ruh Sa�l��� ve Hastal�klar� Hastanesine ba�l� bir �nite olarak �ehir merkezinde Semerkant aile merkezinin alt kat�nda hizmet vermeye ba�lam��; 2010 y�l�n�n ocak ay�nda ise bo�alan Mit binas�n�n Valilik taraf�ndan tahsisi ile �u anki yerine ta��nm��t�r. Toplum ruh sa�l��� merkezi halen Bolu`nun eski yerle�im yerlerinden olan G�ly�z� mahallesinde yer al�p, �izofreni ve bipolar bozukluk tan�l� a��r ruhsal hastal��� olan bireylere y�nelik tedavi, rehabilitasyon ve gezici ekip ev ziyareti ile toplumla i� i�e hizmet vermeye devam etmektedir.

  Hastanemizde; her g�n, 24 saat Acil Psikiyatri Poliklinik hizmeti verilmektedir. Her g�n 1 Psikiyatri Uzman�, 1 Pratisyen hekim ve 1 Hem�ireden olu�an sa�l�k ekibi her t�rl� psikiyatrik soruna an�nda m�dahale ederek tedavi hizmeti sunmaktad�r.

  Yazı kaynağı : www.trhastane.com

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2021 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap