Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bitirdiğim kitabın başından başlayabilirim ismet özel

  1 ziyaretçi

  bitirdiğim kitabın başından başlayabilirim ismet özel bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ~ KANLA K�RLENM�� EVRAK ~ �SMET �ZEL

  Karanl�k s�zler yaz�yorum hayat�m hakk�nda. A�klar�m, inan�lar�m i�gal alt�ndad�r tabutumun �st�nde zar at�yorlar cebimdeki adreslerden umut kalmam��t�r topra�a sokuldu�um zaman �apa vuran adamlar denize yakla��nca kumlar ve �ak�lta�lar� ge�mi� g�nlerimi a�a��lamaktad�r. Karanl�k s�zler yaz�yorum hayat�m hakk�nda. Ve r�zgftr buru�turuyor polis raporlar�n� kad�nlar fazlas�yla g�naha giriyorlar baz� solgun g�mleklerin ��z�k d��melerinden �elik t�rpan gibi silkiniyor �ocuklar denizin sat�rlar� aras�nda. Gece ars�zca k�kr�yor pasl� beyninde �ehrin k�fre yakla�t�k�a inanc�m art�yor. Karanl�k s�zler yaz�yorum hayat�m hakk�nda �yle yoruldum ki yoruldum d�nyay� tan�maktan sa�iar�m �ok yoruldu gen�lik uykular�mda ac�lar �ekebilecek ya�a geldi�im zaman ac�yla u�ra�acak yerlerimi yok ettim. Ve �imdi bir�ok sayfas�n� atlayarak bitirdi�im kitab�n ba��ndan ba�layabilirim.

  �smet �zel
  ( 1944 -       )

  �iir Kitab�, S. 101

  Yazı kaynağı : www.siirparki.com

  kanla kirlenmiş evrak

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2021 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  İsmet Özel, Kanla Kirlenmiş Evrak

  İsmet Özel, Kanla Kirlenmiş Evrak

  Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında.
  Aşklarım, inançlarım işgal altındadır
  tabutumun üstünde zar atıyorlar
  cebimdeki adreslerden umut kalmamıştır
  toprağa sokulduğum zaman çapa vuran adamlar
  denize yaklaşınca kumlar ve çakıl taşları
  geçmiş günlerimi aşağılamaktadır.

  Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında.
  Ve rüzgar buruşturuyor polis raporlarını
  kadınlar fazlasıyla günaha giriyorlar
  bazı solgun gömleklerin çözük düğmelerinden
  çelik tırpan gibi silkiniyor çocuklar
  denizin satırları arasında.
  Gece arsızca kükrüyor paslı beyninde şehrin
  küfre yaklaştıkça inancım artıyor.

  Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında
  öyle yoruldum ki yoruldum dünyayı tanımaktan
  saçlarım çok yoruldu gençlik uykularımda
  acılar çekebilecek yaşa geldiğim zaman
  acıyla uğraşacak yerlerimi yok ettim.
  Ve şimdi birçok sayfasını atlayarak bitirdiğim kitabın
  başından başlayabilirim.

  Yazı kaynağı : www.izdiham.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap