Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi

  1 ziyaretçi

  bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Duyurusu

  Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yer alan bireysel sulama sistemlerinin, %50 hibe verilerek desteklenmesine ait usul ve esasların belirlendiği 2021/7 Nolu Tebliğ 25/02/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  2021/7 Nolu Tebliğ

  Bireysel Sulama Sistemleri 16.Etap Uygulama Rehberi

  Yazı kaynağı : www.tarimorman.gov.tr

  Tar�m ve Orman Bakanl���ndan:

  KIRSAL KALKINMA DESTEKLER� KAPSAMINDA B�REYSEL SULAMA

  S�STEMLER�N�N DESTEKLENMES� HAKKINDA TEBL��

  (TEBL�� NO: 2021/7)

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Tebli�in amac�; tar�msal faaliyetler i�in geli�tirilen modern bas�n�l� bireysel sulama sistemlerinin �reticiler taraf�ndan kullan�m�n�n yayg�nla�t�r�larak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun �retim yap�lmas�n� sa�lamak, k�rsal alanda �reticilerin gelir d�zeyinin y�kseltilmesi i�in bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ili�kin usul ve esaslar� belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Tebli�, 30/1/2021 - 31/12/2025 tarihleri aras�nda, k�rsal alanda ekonomik ve sosyal geli�meye katk� sa�lamak i�in belirlenmi� bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ili�kin usul ve esaslar� kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Tebli�, 18/4/2006 tarihli ve 5488 say�l� Tar�m Kanunu ile 27/7/2020 tarihli ve 2800 say�l� Cumhurba�kan� Karar� ile y�r�rl��e konulan K�rsal Kalk�nma Destekleri Kapsam�nda Tar�ma Dayal� Ekonomik Yat�r�mlar ve K�rsal Ekonomik Altyap� Yat�r�mlar�n�n Desteklenmesine �li�kin Karara dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4 � (1) Bu Tebli�de ge�en;

  a) Ayni katk�: Ba�vurusu yap�lan yat�r�m�n tamam�n�n ger�ekle�tirilmesi i�in hibeye esas mal al�m tutar� d���nda tamam� yat�r�mc� taraf�ndan kar��lanan/kar��lanacak miktar�,

  b) Bakanl�k: Tar�m ve Orman Bakanl���n�,

  c) Banka: T.C. Ziraat Bankas� A.�.�yi,

  �) Ba�vuru: Bu Tebli� kapsam�nda bireysel sulama sistemi al�mlar� i�in yap�lan ba�vuruyu,

  d) Ba�vuru sahibi: Ba�vuru yapan ger�ek ve t�zel ki�ileri,

  e) Genel M�d�rl�k: Tar�m Reformu Genel M�d�rl���n�,

  f) Hibeye esas mal al�m tutar�: Bu Tebli�de belirtilen kriterleri sa�layan ve hibe s�zle�mesinde �st s�n�r� belirlenen hibe deste�i verilecek uygun maliyetler toplam�n�,

  g) Hibe s�zle�mesi: Ba�vuru sahibi ile il m�d�rl��� aras�nda imzalanan ve hibeden yararlanma esaslar� ile taraflar�n yetki ve sorumluluklar�n� d�zenleyen s�zle�meyi,

  �) �l m�d�rl���: Bakanl�k il m�d�rl�klerini,

  h) �l proje y�r�tme birimi: �l m�d�rl���nde ba�vuru a�amas�nda ba�vuru sahiplerine Program hakk�nda bilgi veren, ba�vurular� inceleyen, de�erlendiren ve hibe s�zle�mesinin akdinden sonra ba�vuru kapsam�ndaki sat�n al�mlar� ve t�m uygulamalar� bu Tebli� h�k�mleri do�rultusunda takip ve kontrol eden, �deme icmal veya listelerini haz�rlayan ve onaylayan il m�d�rl��� taraf�ndan belirlenen birimi,

  �) Mal al�mlar�: Bireysel sulama sistemi al�mlar�n�,

  i) Program: K�rsal Kalk�nma Destekleri Kapsam�nda Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesini,

  j) Referans fiyat: Uygulama y�l� itibar�yla Referans Fiyat Komisyonu taraf�ndan bireysel sulama sistemleri i�in belirlenen ve Bakanl�k internet sitesinde liste halinde yay�mlanan fiyat� veya bu listede yer almayan bireysel sulama sistemleri i�in il m�d�rl�kleri taraf�ndan belirlenen fiyat�,

  k) Referans fiyat fark�: Ba�vuruda yer alan hibeye esas mal al�m tutar�n� olu�turan her bir kalemin, o kalem i�in tespit edilen referans fiyatlardan y�ksek olan k�s�mlar�n�n toplam�n�,

  l) Referans Fiyat Komisyonu: Referans fiyatlar� belirlemek i�in Genel M�d�rl�k�e olu�turulacak komisyonu,

  m) Tedarik�i: Bu Tebli� kapsam�nda yat�r�mc� taraf�ndan yap�lacak sat�n al�mlara mal sa�layan, yat�r�mc� ile uygulama s�zle�mesi imzalayan ba��ms�z ki�i ve kurulu�lar�,

  n) Toplam mal al�m tutar�: Bu Tebli� kapsam�nda, hibeye esas mal al�m tutar� ile tamam� yat�r�mc� taraf�ndan kar��lanan ayni katk� ve referans fiyat fark� tutarlar�n�n toplam�n�,

  o) Uygulama Rehberi: Bu Tebli� kapsam�ndaki faaliyetlerin y�r�t�lmesinde; uygulama esas ve usullerine ili�kin detaylar� belirlemek amac�yla, ba�vuru sahibi, yat�r�mc�, tedarik�i ve Program�n y�r�t�lmesinden sorumlu Bakanl�k merkez ve ta�ra personelinin kullan�m� i�in Genel M�d�rl�k taraf�ndan haz�rlanan g�ncel rehberi,

  �) Uygulama s�zle�mesi: Bu Tebli� kapsam�nda yap�lan mal al�mlar�nda yat�r�mc� ile tedarik�i aras�nda yap�lacak akdi,

  p) Uygulama y�l�: 30/1/2021 - 31/12/2025 tarihleri aras�nda, Programa ili�kin ba�vuru ve uygulaman�n yap�laca�� her bir y�l�,

  r) Veri taban�: Bu Tebli� kapsam�nda y�r�t�len i� ve i�lemlerin izlenmesinde yard�mc� olan, il m�d�rl�kleri taraf�ndan yetkilendirilen personelce veri giri�lerinin yap�labildi�i internet ortam�nda �al��an yaz�l�m sistemini,

  s) Yat�r�mc�: Bu Tebli� kapsam�nda, ba�vuruda bulunan ve hibe s�zle�mesi imzalayan ba�vuru sahiplerini,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Uygulama Birimleri G�rev ve Sorumluluklar�

  Genel M�d�rl�k

  MADDE 5 � (1) Genel M�d�rl�k;

  a) Program ile ilgili olarak Tebli� ve Uygulama Rehberini haz�rlar.

  b) Program kapsam�nda y�ll�k yat�r�m program� ve b�t�e teklifi haz�rl�klar� ile bu tekliflerin Bakanl���n ilgili birimlerine iletilmesi ve kabul� i�in gerekli �al��malar� yapar.

  c) Program kapsam�nda il m�d�rl��� taraf�ndan onaylanan �demeleri tahakkuk i�lemlerini takiben �denmek �zere Bankaya g�nderir.

  �) Program kapsam�nda yap�lacak �al��malar�n, idari, mali, m�hendislik, �evresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir �ekilde y�r�t�lmesine destek verir.

  d) Program�n etkin bir �ekilde y�r�t�lebilmesi i�in izleme, istatistiki �al��ma ve gerekti�inde kontrol i�lemlerini yapar.

  e) Program�n y�r�t�lmesinde g�revli personele y�nelik de�erlendirme toplant�lar� veya e�itim programlar�n� haz�rlar ve d�zenler.

  f) Su tasarrufu sa�layan sulama sistemlerinin yayg�nla�t�r�lmas� i�in ulusal veya uluslararas� kurulu�lar, kamu kurumlar�, �niversite ve sivil toplum kurulu�lar�yla i�birli�i yaparak �rnek projeler geli�tirebilir.

  �l m�d�rl���

  MADDE 6 � (1) �l m�d�rl���;

  a) Program kapsam�nda yap�lacak �al��malar�n, idari, mali, m�hendislik, �evresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir �ekilde y�r�t�lmesini ve il baz�nda sekretarya ve koordinasyonunu sa�lar.

  b) Ba�vurular�n ama�lar�na uygun olarak yap�lmas�ndan, uygulamalar�n bu Tebli�de, g�ncel Uygulama Rehberinde ve hibe s�zle�mesinde, belirtilen usul ve esaslara g�re ger�ekle�tirilmesinin sa�lanmas�ndan, uygulamaya y�nelik olarak d�zenlenecek t�m belgelerin onaylanmas�ndan ve birer suretinin muhafazas�ndan sorumludur. �htiya� duyuldu�unda Genel M�d�rl�k�e istenen bu belgeleri g�nderir.

  c) Veri taban�na girilen her t�rl� bilgiden il m�d�rl�kleri sorumludur. �statistiki a��dan yap�lacak �al��malara esas te�kil etmek �zere il m�d�rl�kleri istenilen bilgileri ivedilikle ve zaman�nda veri taban�na girerler.

  �l proje y�r�tme birimi

  MADDE 7 � (1) �l proje y�r�tme birimi;

  a) Ba�vuru sahiplerine, ba�vurular�n haz�rlanmas� konusunda ihtiya� duyuldu�unda gerekli bilgilendirmeyi yapar.

  b) Bu Tebli� ve g�ncel Uygulama Rehberinde yer alan esaslara g�re ba�vurular� inceleyerek de�erlendirir, hibe s�zle�melerini d�zenler, uygulamalar� takip eder, izler, �deme taleplerini inceleyerek uygun olanlar� il m�d�rl���n�n onay�ndan sonra Genel M�d�rl��e g�nderir.

  ���NC� B�L�M

  Yat�r�m Konular�, Uygulama �lleri, Yat�r�m�n Tamamlanma S�resi ve

  Ba�vuru Sahiplerinde Aranan �zellikler

  Yat�r�m konular� ve uygulama illeri

  MADDE 8 � (1) Program a�a��daki yedi adet yat�r�m konusunu kapsar:

  a) Tarla i�i damla sulama sistemi kurulmas�,

  b) Tarla i�i ya�murlama sulama sistemi kurulmas�,

  c) Tarla i�i mikro ya�murlama sulama sistemi kurulmas�,

  �) Tarla i�i y�zey alt� damla sulama sistemi kurulmas�,

  d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulmas�,

  e) Tamburlu sulama sistemi kurulmas�,

  f) G�ne� enerjili sulama sistemi kurulmas�.

  (2) Birinci f�krada belirtilen yat�r�m konular� kapsam�nda Program t�m illerde uygulan�r.

  Yat�r�mlar�n tamamlanma s�resi

  MADDE 9 � (1) Kabul edilen ba�vurulara ili�kin olarak ba�vuru sahibi ile il m�d�rl��� aras�nda hibe s�zle�mesinin imzalanmas�ndan sonra, 8 inci maddenin birinci f�kras�n�n (a), (b), (c) ve (�) bentlerinde belirtilen yat�r�m konular�nda altm�� g�n, (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yat�r�m konular�nda ise doksan g�n i�erisinde, al�m� yap�lan malzemelerin tarlada montaj�n�n tamamlanm�� olmas� gerekir. S�resi i�erisinde yat�r�mc�lar taraf�ndan ba�vuru dosyas�nda yer alan projeye uygun olarak al�m� ve tarlada montaj� ger�ekle�tirilen bireysel sulama sisteminin tespit i�lemleri, yat�r�mc�n�n �deme talebi tarihi itibar�yla en ge� k�rk be� g�n i�erisinde il proje y�r�tme birimince tutana�a ba�lan�r.

  Ba�vuru sahiplerinde aranan �zellikler ve sorumluluklar�

  MADDE 10 � (1) Bakanl�k taraf�ndan olu�turulan g�ncel �ift�i Kay�t Sistemine kay�tl� olmak �art�yla, ba�vuru sahibi 8 inci maddenin birinci f�kras�nda belirtilen yat�r�m konular�nda ba�vuru yapabilir.

  (2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 say�l� T�rk Ticaret Kanununda tan�mlanan kolektif �irket, limited �irket ve anonim �irket �eklinde kurulmu� olan �irketler, ana s�zle�melerinde tar�msal �retim yapabileceklerinin belirtilmesi �art� ile t�zel ki�ilik olarak ba�vurabilir. Ger�ek ki�iler ve yukar�da belirtilen �irketler kendilerine ait arazilerde veya 8 inci maddenin birinci f�kras�n�n (a), (b), (c) ve (�) bentlerinde belirtilen yat�r�m konular�nda en az �� y�l ve �zeri s�reyle, (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yat�r�m konular�nda en az be� y�l ve �zeri s�reyle kiralama yaparak ba�vuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri, tar�msal kalk�nma kooperatifleri, tar�m kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri de ana s�zle�melerinde tar�msal �retim yapabileceklerinin yer almas� �art�yla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden on y�l ve �zeri kiralama yaparak t�zel ki�ilik olarak ba�vuru yapabilirler. Bu kurulu�lar, ba�vurular� ile birlikte, onaylanm�� ve T�rkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yay�mlanm�� en son ana s�zle�melerini vermek zorundad�r.

  (3) K�rsal kalk�nma destekleri kapsam�nda, 8 inci maddenin birinci f�kras�n�n (a), (b), (c) ve (�) bentlerinde belirtilen yat�r�m konular�nda son �� y�lda, (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yat�r�m konular�nda ise son on y�lda daha �nce bireysel sulamaya ili�kin hibe deste�i al�nan yer i�in ba�vuru yap�lamaz. Ancak, parselin bir k�sm� i�in daha �nce hibe deste�i al�nmas� halinde parselin kalan k�sm� i�in yukar�daki �artlar� sa�lamak ko�ulu ile ba�vuru yap�labilir.

  (4) Ba�vuru sahipleri, ba�vurular� kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal al�m tutar�n�n %50�si oran�ndaki katk� pay�n�, ayni katk�y�, referans fiyat fark�n� ve toplam mal al�m tutar�na ait KDV�nin tamam�n� kendi �z kaynaklar�ndan temin etmekle y�k�ml�d�rler.

  (5) Mal al�mlar�n�n, ba�vuru dosyas�nda yer alan projeye uygun olarak yap�lmas�, uygulamalar�n bu Tebli�, g�ncel Uygulama Rehberi ve hibe s�zle�mesinde belirtilen usul ve esaslara g�re ger�ekle�tirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazas�ndan yat�r�mc�lar sorumludur.

  (6) Ba�vuru yap�lan y�l d�hil olmak �zere son be� y�ll�k d�nemde y�r�rl��e giren 25/3/2020 tarihli ve 31079 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan T.C. Ziraat Bankas� A.�. ve Tar�m Kredi Kooperatiflerince Tar�msal �retime Dair D���k Faizli Yat�r�m ve ��letme Kredisi Kulland�r�lmas�na �li�kin Uygulama Esaslar� Tebli�i (Tebli� No: 2020/4) kapsam�nda modern bas�n�l� sulama sistemi yat�r�m� kredilendirme konular�ndan yararlananlar kredilendirmeye konu olan ayn� parsel i�in hibe ba�vurusu yapamazlar. Ancak, parselin bir k�sm� i�in daha �nce kredi deste�i al�nmas� halinde parselin kalan k�sm� i�in yukar�daki �artlar� sa�lamak ko�ulu ile ba�vuru yap�labilir.

  (7) Yat�r�mc�lar, hibe s�zle�mesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal al�m�n� hibe s�zle�mesi h�k�mlerine uygun olarak yapar.

  D�RD�NC� B�L�M

  Uygulanacak Hibe Deste�i Tutar�, Oran� ve Hibe Deste�i Verilecek

  Mal Al�m� Gider Esaslar�

  Hibe deste�i tutar� ve oran�

  MADDE 11 � (1) Bu Tebli� kapsam�nda kabul edilen ba�vurularda, hibe s�zle�mesinde belirlenen hibeye esas mal al�m tutar�n�n KDV hari� %50�sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe ba�vuru formunda belirtilen hibeye esas mal al�m tutar�n�n, ba�vuru de�erlendirme a�amas�nda tespit edilen referans fiyatlar i�inde kalan k�sm�, hibe s�zle�mesinde hibeye esas mal al�m tutar� olarak belirlenir. Referans fiyatlar� a�an k�sm� ise referans fiyat fark� olarak belirlenir ve tamam� yat�r�mc� taraf�ndan kar��lan�r.

  (2) Hibeye esas mal al�m tutar� 1.000.000-TL�yi ge�emez. Mal al�m bedellerinin, bu miktar� a�mas� durumunda, a�an k�s�m yat�r�mc� taraf�ndan ayni katk� olarak kar��lan�r.

  (3) Hibe s�zle�mesinde belirlenen hibeye esas mal al�m tutar� �st limit niteli�indedir. Hibenin nihai tutar� fiili ger�ekle�meler sonucunda ortaya ��kar.

  (4) Ba�vuru b�t�eleri KDV hari� haz�rlan�r.

  Hibe deste�i verilecek uygun mal al�m� giderlerine ili�kin �artlar

  MADDE 12 � (1) 8 inci maddenin birinci f�kras�nda belirtilen yat�r�m konular�na ili�kin bireysel sulama sistemlerinin al�m giderleri a�a��da belirtilen hususlar �er�evesinde hibe deste�i kapsam�nda de�erlendirilir:

  a) Yat�r�mc�lar taraf�ndan, bu Tebli� kapsam�nda sat�n al�nacak t�m mal al�mlar�, tedarik�ilerle yap�lacak uygulama s�zle�mesi kapsam�nda sa�lan�r ve hibeye esas mal al�m bedelleri hibe s�zle�mesinde belirtilen tutar� a�amaz.

  b) Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal al�m bedeli i�inde olacak �ekilde mal al�m faturas� d�zenlenmesi durumunda, toplam tutar hibe deste�i kapsam�nda de�erlendirilir. Mal al�m giderleri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayr� kalemler olarak faturaland�r�lmas� durumunda sadece mal al�m bedeli hibe deste�i kapsam�nda de�erlendirilir.

  (2) Yat�r�mc�lara, a�a��da yer alan bireysel sulama sistemi gruplar� i�in belirtilen deneme ve kontrollerin yap�lmas� �art�yla, hibe deste�i �demesi yap�l�r:

  a) Tarla i�i ya�murlama, mikro ya�murlama, damla sulama ve y�zey alt� damla sulama sistemi kurulmas� ile g�ne� enerjili sulama sistemleri kurulmas� ba�vurular� kapsam�nda; g�ne� paneli, pompa, filtre, kontrol �nitesi, ana ve yan dallara ait borular, ba�lant� ekipman�, vanalar, damlat�c� ve ya�murlama ekipman� gibi sadece tarla i�inde kullan�lan malzemelerin ba�vuruya ait parsellerde sisteminin �al��t�r�lmas�, eksiksiz montaj kontrollerinin yap�lmas� ve tespit tutanaklar�n�n d�zenlenmesi.

  b) Center pivot, lineer ve tamburlu sistem ya�murlama sulama makinelerinin; yerinde �al��t�r�l�p, kontrollerinin yap�lmas� ve tespit tutanaklar�n�n d�zenlenmesi.

  (3) Yat�r�mc�lar ve ortaklar� taraf�ndan s�rekli �al��t�r�lan veya d�zenli ya da d�n���ml� olarak i�e al�nm�� ki�iler ile kamu �al��anlar� ve kamu kurumlar� tedarik�i olamaz.

  (4) Ba�vurularda belirtilecek mal al�m tutarlar� piyasa fiyat ara�t�rmalar�na dayand�r�l�r ve ke�ifleri ayr�nt�l� olarak belirtilir. Hibe s�zle�mesine ba�lanan mal al�m tutarlar� ve malzeme miktarlar� hibe s�zle�mesi s�resince art�r�lmaz.

  (5) Ba�vuru kapsam�nda sat�n al�nmas� planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler, �artname �eklinde d�zenlenerek ba�vuru ekinde sunulur.

  (6) Mal al�m tutar�n�n hibe deste�i k�sm�, kamu kaynaklar� kullan�larak kar��land��� i�in yat�r�mc�lar taraf�ndan sa�lanmas� gereken katk� pay�n�n finansman�nda hi�bir �ekilde kamu kaynaklar� kullan�lamaz.

  (7) Hibeye esas proje tutar�n�n y�zde birini a�mamak kayd� ile proje haz�rlama giderleri hibe deste�i kapsam�ndad�r.

  Hibe deste�ine uygun olmayan mal al�m giderleri

  MADDE 13 � (1) Hibe deste�i verilmeyecek olan giderler �unlard�r:

  a) Her t�rl� bor� �demeleri,

  b) Faizler,

  c) Ba�ka bir kamu kayna��ndan finanse edilen harcama ve giderler,

  �) Kur fark� giderleri,

  d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

  e) Nakliye giderleri,

  f) Bankac�l�k giderleri,

  g) Denetim giderleri,

  �) KDV ve �TV�de d�hil iade al�nan veya al�nacak t�m vergiler,

  h) �kinci el/kullan�lm�� mal al�m giderleri,

  �) E�itim giderleri,

  i) �retim tarihi, ba�vuru yap�lan y�l dahil olmak �zere son iki y�ldan �nce olan bireysel sulama sisteminin al�m giderleri,

  j) Faturas� olmayan ve ba�vuru tarihinden �nce veya s�zle�mede belirtilen mal al�m�n�n tamamlanma tarihinden sonra faturalanm�� giderler,

  k) G�ncel Uygulama Rehberinde belirtilen ve yat�r�mc�lar�n tedarik�ilerden temin edece�i teknik belgeler i�inde yer alan belgelerden eksi�i bulunan sat�n alma giderleri,

  l) Tarlaya montaj� yap�lmayan ve eksik teslim edilen bireysel sulama sistemi giderleri.

  (2) Bireysel sulama sistemlerine y�nelik mal al�mlar�nda, bent gibi su alma yap�s� in�as�, yeni kuyu a��lmas�, enerji nakil hatt�, depolama tesisi gibi yap�m i�leri ve su kayna��ndan sulama alan�na kadar sadece iletim hatt� yap�lmas� hibe deste�i kapsam� d���ndad�r. Hibe ba�vurular�nda, tarla i�i sulama sistemi ile su kayna��ndan sulama alan�na kadar olan su iletim hatt� birlikte projelendirildi�i durumlarda, su iletim hatt� maliyeti toplam maliyetin %20�sini a�amaz, a�mas� durumunda artan k�s�m yat�r�mc� taraf�ndan ayni katk� olarak kar��lan�r.

  (3) Bireysel sulama sistemlerine y�nelik mal al�mlar�nda, sadece g�ne� enerjisi sistemini i�eren, sulama sistemi i�ermeyen ba�vurular hibe deste�i kapsam� d���ndad�r. Hibe ba�vurular�nda, g�ne� enerjisi sistemi ile sulama sisteminin birlikte projelendirildi�i durumlarda, g�ne� enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin %60��n� a�amaz, a�mas� durumunda artan k�s�m yat�r�mc� taraf�ndan ayni katk� olarak kar��lan�r.

  (4) 8 inci maddenin birinci f�kras�n�n (�) ve (d) bentlerinde belirtilen yat�r�m konular� kapsam�nda yer alan makinelere ili�kin olarak; ba�vurusuna ait teknik projelendirme esaslar� ve arazi b�y�kl��� g�ncel Uygulama Rehberinde belirlenen kriterlere uygun olmayan ve/veya yat�r�ma konu arazinin m�lkiyetine sahip olmayan yat�r�mc�lar, bu yat�r�m konusuna ba�vuru yapamaz. Ancak, bu f�kra h�k�mleri sakl� kalmak kayd�yla kamu arazilerinde on y�l ve �zeri kiralama veya tahsis yap�lmas� halinde ba�vuru yap�labilir.

  BE��NC� B�L�M

  Ba�vurular, De�erlendirme ve De�erlendirme Nihai Karar�

  Ba�vuru �ekli, yeri ve zaman�

  MADDE 14 � (1) Ba�vuru dosyas�, 8 inci maddenin birinci f�kras�nda belirtilen bireysel sulama sistemi al�mlar�n� ger�ekle�tirmek amac�yla, g�ncel Uygulama Rehberinde yer alan ba�vuru formu ve eklerine uygun olarak haz�rlan�r.

  (2) Ba�vuruya esas projeler, 18/12/1991 tarihli ve 91/2526 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan Ziraat M�hendislerinin G�rev ve Yetkilerine �li�kin T�z�k h�k�mlerine g�re yetkili ziraat m�hendislerince haz�rlanm�� olmal�d�r.

  (3) Ba�vuru i�in su kayna�� �e�idine g�re al�nmas� gerekli izin belgeleri �unlard�r:

  a) Yer�st� su kaynaklar� i�in ilgili kurumdan al�nacak Su Kayna�� Kullan�m �zni/Tahsis Belgesi,

  b) Yeralt� su kaynaklar� i�in ilgili kurumdan al�nacak Yeralt� Suyu Kullanma Belgesi.

  (4) 20/7/1961 tarihli ve 5/1465 say�l� Bakanlar Kurulu Karar�yla y�r�rl��e konulan Yeralt� Sular� T�z���nde yer alan kom�u hakk� ba�l��� kapsam�nda Yeralt� Suyu Kullanma Belgesi al�nm�� olan kuyular hari�, ki�ilere ait kuyular i�in sadece bir ba�vuru yap�labilir. Kuyu kiralanmas�yla yap�lan ba�vurulara hibe deste�i verilmez. Ancak kiralanan arazi i�inde arazi sahibi ad�na Yeralt� Suyu Kullanma Belgesi olan kuyu mevcut ise kabul edilir. Sat�n al�nan arazilerde bulunan kuyular i�in yap�lacak ba�vurularda, arazinin yeni sahibi ad�na Yeralt� Suyu Kullanma Belgesi al�nmas� gerekir.

  (5) Sulama birlikleri veya sulama kooperatifleri taraf�ndan i�letilen toplu bas�n�l� sulama sistemlerinde yer alan hidrantlar�n birden fazla �ift�iye tahsis edilmesi durumunda, sulama birli�i veya sulama kooperatifinden su kullan�m izin belgesi al�nmas� �art�yla ayn� hidrant i�in birden fazla ba�vuru yap�labilir. Ancak, tahsis edilen debilerin toplam�, her bir hidrant i�in toplu bas�n�l� sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin �zerinde olmas� durumunda bu belgeler uygun g�r�lmez.

  (6) Su kayna�� �e�idine g�re al�nmas� gerekli izin belgelerinin g�ncel Uygulama Rehberinde belirtilen �artlarda temin edilmesi gerekir.

  (7) Bu Tebli� kapsam�nda yap�lacak ba�vurular; 2021 y�l� i�in 1 Mart tarihinden ba�layarak otuz g�n i�erisinde di�er uygulama y�llar�nda ise 1 Ocak tarihinden ba�layarak altm�� g�n i�erisinde, son ba�vuru tarihi mesai bitimine kadar, ba�vuru sahipleri taraf�ndan dosya halinde tek n�sha olarak elden il m�d�rl���ne teslim edilerek yap�l�r. Ayr�ca, g�ncel Uygulama Rehberinde format� ve i�eri�i belirlenen ve ba�vuru sahibi taraf�ndan imzalanan dosya teslim alma/dosya iade belgesi ba�vuru esnas�nda iki n�sha olarak dosya ile birlikte verilir. Ba�vurular�n ge�erli olabilmesi i�in, ba�vuruya ait bilgiler veri taban�na girilir ve veri taban�ndan ba�vuru numaras� al�n�r. Ba�vuru son g�n�n�n tatil g�n�ne denk gelmesi halinde, takip eden ilk i� g�n� mesai bitimine kadar ba�vuru yap�labilir. Ba�vuruya ili�kin i�lemler g�ncel Uygulama Rehberinde belirtildi�i �ekilde yap�l�r.

  Ba�vuracak yat�r�mc�lara sa�lanacak bilgi

  MADDE 15 � (1) Bu Tebli� kapsam�nda ba�vuru yapacaklar, ba�vuru konusunda il proje y�r�tme birimlerine m�racaat ederek ihtiya� duyulan bilgileri alabilirler.

  (2) �l proje y�r�tme birimlerince verilecek bilgiler, ba�vuru haz�rlanmas�nda kar��la��lacak sorulara cevap vermekle s�n�rl� olacakt�r. Bu bilgi, ba�vurunun kabul edilmesi konusunda bir taahh�t niteli�i ta��maz.

  (3) �l proje y�r�tme birimlerinin, ba�vuru sahiplerine ba�vuru dosyas� haz�rlama sorumlulu�u yoktur.

  (4) Ba�vuru sahipleri, g�ncel Uygulama Rehberi ve i�inde yer alan ba�vuru formlar� ile bilgilendirici dok�manlar� il m�d�rl��� veya Genel M�d�rl�k internet sayfas�ndan temin edebilirler.

  (5) �l m�d�rl�kleri taraf�ndan d�zenlenecek �al��tay, bilgilendirme toplant�lar� veya internet sayfas� vas�tas�yla ilgililere bilgi aktar�labilir.

  Ba�vurular�n idari y�nden incelenmesi

  MADDE 16 � (1) Ba�vurunun idari y�nden incelenmesi il proje y�r�tme birimi taraf�ndan yap�l�r. Gerekti�inde bu birime konu ile ilgili ilave personel il m�d�rl���nce g�revlendirilebilir.

  (2) �l m�d�rl�kleri �ncelikli olarak ba�vuru evraklar�n�, ba�vuru sahibinin 10 uncu maddede belirtilen niteliklere sahip olup olmad��� y�n�nden inceler. Teslim alma belgesinde yer alan belgelerin var olmas�, bu belgelerin i�eriklerinin uygun oldu�u anlam�na gelmez. Ba�vuru evraklar�n�n i�eriklerinin uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sa�lamayan hususlar bir tutana�a ba�lanarak ba�vuru reddedilir.

  Ba�vurular�n teknik inceleme ve de�erlendirilmesi

  MADDE 17 � (1) �l proje y�r�tme birimi taraf�ndan, ba�vuru ekinde yer alan ve format� g�ncel Uygulama Rehberinde bulunan sulama projesinin teknik a��dan de�erlendirilmesi ve incelemesinde; ba�vuru sahibi taraf�ndan al�m� talep edilen bireysel sulama sisteminin su kayna��, arazi ko�ullar� ve �retim desenine uygunlu�u ve teknik �zellikleri ara�t�r�l�r. Gerekti�inde bu birime konu ile ilgili teknik personel il m�d�rl��� b�nyesinden veya di�er kamu kurumlar�ndan g�revlendirilebilir.

  (2) Ba�vuru evraklar�n�n teknik a��dan de�erlendirilmesi ve incelenmesinde uygunluk kriterlerini sa�lamayan hususlar ve eksik ba�vurular bir tutana�a ba�lanarak ba�vuru reddedilir.

  De�erlendirme nihai karar�

  MADDE 18 � (1) Program kapsam�nda ba�vurular�n yap�ld��� her il i�in Genel M�d�rl�k taraf�ndan tahsis edilen �denek miktar� kadar ba�vuruya hibe deste�i sa�lan�r, de�erlendirme nihai karar� s�z konusu �denek esas al�narak verilir. �llere tahsis edilecek �denek tutar�, iller baz�nda toplam ba�vuru say�s� ve talep edilen hibe miktar�na g�re b�t�e imk�nlar� �er�evesinde belirlenir.

  (2) Ba�vurular�n, idari y�nden incelenmesinde ve teknik inceleme ve de�erlendirilmesinde uygun g�r�len ba�vurulara ait hibe tutar�n�n, illere tahsis edilmi� �denek tutar�n� ge�memesi durumunda uygun g�r�len ba�vurular i�in asil ba�vuru sahibi listesi haz�rlan�r. Uygun g�r�len ba�vurulara ait hibe tutar�n�n, illere tahsis edilmi� �denek tutar�ndan fazla olmas� durumunda ise, g�ncel Uygulama Rehberinde format� ve i�eri�i verilen Ba�vuru De�erlendirme Kriterleri Tablosu d�zenlenerek puanlama yap�l�r. Yap�lan puanlama sonu�lar�na g�re asil ve yedek ba�vuru sahibi listeleri haz�rlan�r. Haz�rlanan bu listeler il m�d�rl���n�n onay� ile kesinle�ir.

  (3) �l m�d�rl���n�n bir ba�vuruyu reddetme ya da hibe vermeme karar� kesindir.

  De�erlendirme sonu�lar�n�n a��klanmas�

  MADDE 19 � (1) Son ba�vuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen ba�vurular en fazla otuz g�nde il proje y�r�tme birimi taraf�ndan incelenerek de�erlendirilir. De�erlendirme kriterlerine ve �denek durumuna g�re; asil, reddedilen ve yeterli �denek tahsis edilememesi durumunda yedek ba�vuru sahipleri listeleri haz�rlanarak onaya sunulur, onay s�resi be� g�n� ge�emez. �l m�d�rl���n�n onay�ndan sonra reddedilen ba�vurular, ba�vuru sahiplerine on g�n i�erisinde yaz�l� tebli� edilir. Onaylanan asil ve varsa yedek ba�vuru sahibi listeleri on g�n s�resince il m�d�rl��� internet sitesinde ve duyuru panolar�nda yay�mlan�r, bu ba�vuru sahiplerine ayr�ca yaz�l� tebligat yap�lmaz.

  (2) Asil listedeki ba�vuru sahiplerinden de�erlendirme sonu�lar�n�n yay�mlanmas�n�n son g�n�nden itibaren on g�nl�k s�re i�erisinde hibe s�zle�mesi imzalamayan ba�vuru sahiplerinin yerine, varsa yedek listeden puan s�ralamas�na g�re gerekli say�da ba�vuru sahibi belirlenerek, il m�d�rl��� internet sitesinde ve duyuru panolar�nda be� g�n s�resince yay�mlan�r, bu ba�vuru sahiplerine ayr�ca yaz�l� tebligat yap�lmaz.

  ALTINCI B�L�M

  Hibe S�zle�mesi, Uygulama ve Hibe Deste�i �demesi

  Hibe s�zle�mesi

  MADDE 20 � (1) Ba�vurular� kabul edilen ba�vuru sahipleri, de�erlendirme sonu�lar�n�n il m�d�rl��� internet sitesinde ve duyuru panolar�nda yay�mlanmas�n�n son g�n�nden itibaren on g�n i�erisinde, il m�d�rl��� ile hibe s�zle�mesi imzalamak zorundad�r. Hibe s�zle�mesinin imzalanaca�� son g�n�n tatil g�n�ne denk gelmesi halinde takip eden ilk i� g�n� mesai bitimine kadar hibe s�zle�mesi imzalanabilir. Hibe s�zle�mesi, il m�d�rl��� ile ba�vuru sahipleri aras�nda akdedilir. Hibe s�zle�mesi i�erik ve format�, Genel M�d�rl�k taraf�ndan bu Tebli� �er�evesinde haz�rlanan g�ncel Uygulama Rehberinde yer al�r.

  (2) Yedek listeden belirlenen ba�vuru sahipleri, yedek liste de�erlendirme sonu�lar�n�n yay�mlanmas�ndan itibaren on g�n i�erisinde il m�d�rl��� ile hibe s�zle�mesi imzalamak zorundad�r. Hibe s�zle�mesinin imzalanaca�� son g�n�n tatil g�n�ne denk gelmesi halinde takip eden ilk i� g�n� mesai bitimine kadar hibe s�zle�mesi imzalanabilir.

  (3) Ba�vuru sahibinin ba�vuruda belirledi�i hibeye esas mal al�m tutar�n�n, s�zle�mede yer alacak referans fiyat fark� tutar� ve hibeye esas mal al�m tutar� miktarlar�, ba�vuru s�resinin bitiminden sonra Bakanl�k ve/veya Genel M�d�rl�k resm� internet sitesinde yay�mlanan referans fiyat listeleri yard�m�yla belirlenir. S�zle�mede yer alacak hibeye esas mal al�m tutar� �st limitleri ifade eder ve bu tutar�n tespitinde kullan�lan fiyatlar referans fiyat�n �zerinde olamaz. Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama sisteminin hibe s�zle�me de�erini belirlemekte il proje y�r�tme birimi yetkilidir.

  (4) Hibe s�zle�mesi, il m�d�rl��� ile yat�r�mc� aras�nda iki adet olarak akdedilir. Taraflarca imzalanm�� hibe s�zle�mesinin bir adedi il m�d�rl���nde, bir adedi de yat�r�mc� taraf�ndan muhafaza edilir.

  (5) S�resi i�erisinde hibe s�zle�mesi imzalamayan ba�vuru sahipleri hibe deste�inden yararland�r�lmazlar.

  (6) Ger�ek ki�ilerin ba�vurular�nda ba�vuru sahibinin, hibe s�zle�mesini imzalamadan �nce veya s�zle�me imzaland�ktan sonra vefat etmesi halinde, yasal miras��lar�n�n talep etmesi durumunda ba�vuruda aranan ko�ullar� sa�lamas� �art�yla hibe ba�vurusu veya hibe s�zle�mesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

  Bireysel sulama sistemi al�mlar�nda y�k�ml�l�klerin yerine getirilmemesi

  MADDE 21 � (1) Yat�r�mc� bu Tebli�, g�ncel Uygulama Rehberi ve hibe s�zle�mesi ko�ullar�na uygun olarak hareket etmedi�i takdirde, il m�d�rl��� hibe s�zle�mesini fesheder.

  Mal al�m usul ve esaslar�

  MADDE 22 � (1) Yat�r�mc�lar, yat�r�m�n uygulamas�nda yapacaklar� her t�rl� mal al�m�n�, ba�vuruda belirledi�i ve ekinde verdi�i teknik �artnameye uygun olarak yapar.

  (2) �l proje y�r�tme birimi onay� olmaks�z�n ba�vuruya ait proje unsurlar� de�i�tirilemez. Ancak, ba�vuruya ait proje unsurlar�nda teknik bir gerek�e ile de�i�iklik yap�lmas� gerekti�i takdirde mal al�m s�resi i�inde yat�r�mc� durumu g�sterir belgeler ve dilek�e ile il m�d�rl���ne ba�vurur. �l proje y�r�tme birimi on g�n i�erisinde de�i�iklik talebini inceler, de�i�ikli�in uygun g�r�lmesi halinde, hibe s�zle�mesinde belirtilen hibeye esas mal al�m tutar� ile bu tutara ili�kin s�zle�me ekindeki malzeme miktar�n� a�mamas� ve puanlamay� etkilememesi kayd�yla yat�r�mc� ile il m�d�rl��� aras�nda hibe s�zle�mesi ek metni d�zenlenerek de�i�iklik yap�labilir.

  (3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama sistemi i�in, fiyat tespitlerini il proje y�r�tme birimi bir rapora ba�layarak haz�rlar. Fatura kalemlerinin veya bedelinin referans fiyattan fazla olmas� durumunda, sadece referans fiyat�n %50�si �zerinden hibe deste�i �denir. Ancak, bireysel sulama sisteminin hibeye esas yat�r�m tutar� referans fiyat�n alt�nda oldu�unda mal�n sat�n al�m�nda ger�ekle�en fiyat �zerinden kesilen fatura kalemlerinin veya bedelinin KDV hari� %50�sine hibe deste�i sa�lan�r.

  (4) Yat�r�mc�, sat�n ald��� bireysel sulama sisteminin, ba�vuru yapt��� parselde montaj�n�n tamamlanmas�ndan sonra al�ma ait faturay� kestirir ve g�ncel Uygulama Rehberinde �rne�i yer alan Mal Teslim Tutana��n� d�zenletir.

  Hibe deste�i �deme talebi

  MADDE 23 � (1) Yat�r�mc�lar, mal al�mlar�na ait fiili ger�ekle�melerden sonra �deme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 say�l� Vergi Usul Kanunu ve di�er ilgili mevzuat h�k�mlerine uygun olarak d�zenlenmi� fatura ve g�ncel Uygulama Rehberinde yer alan �deme Talep Formu ekinde istenilen belgeler ile birlikte mal al�m s�resini takiben on g�n i�erisinde, son g�n�n�n tatil g�n�ne denk gelmesi halinde takip eden ilk i� g�n� mesai bitimine kadar, il m�d�rl���ne teslim eder.

  (2) Mal al�m faturas�n�n tarihi, hibe s�zle�mesinin taraflarca imzalanmas�n� takip eden 9 uncu maddenin birinci f�kras�nda belirtilen s�reler i�erisinde olmak zorundad�r. Fatura tarihinin bu s�reyi a�mas� ve/veya �deme talebinin s�resi i�inde yap�lmamas� durumunda il m�d�rl���nce hibe s�zle�mesi feshedilir. Hibe s�zle�mesinde belirtilen durum ve m�cbir sebepler haricinde hibe s�zle�mesine ili�kin s�re uzat�m� ve ask�ya al�nma s�z konusu de�ildir.

  (3) �l proje y�r�tme birimi; yat�r�mc�n�n �deme talebi tarihinden itibaren k�rk be� g�n i�erisinde bireysel sulama sisteminin ba�vuruya ait parselde montaj kontrollerini yaparak tespit tutanaklar�n� d�zenler.

  (4) Hibe s�zle�mesine uygun olarak mal al�m� yapan ve tespit i�lemleri tamamlanan yat�r�mc�lar�n �deme taleplerine ait veriler il m�d�rl�klerindeki yetkili ki�ilerce, veri taban�na girilir. �l m�d�rl��� onayl� olmak �zere, veri taban�ndan al�nan �demeye esas yat�r�mc� listesi iki n�sha, il�e detay�nda icmal tablosu ise bir n�sha �eklinde d�zenlenir. D�zenlenen �demeye esas yat�r�mc� listesinin bir n�shas� Genel M�d�rl��e g�nderilir, bir n�shas� da il m�d�rl���nde muhafaza edilir. Onay sorumlulu�u il m�d�rl�klerine ait olan �demeye esas yat�r�mc� listesi, Genel M�d�rl���n ilgili birimlerince banka �deme format�na d�n��t�r�l�r.

  (5) �l m�d�rl�kleri, �deme i�leminden sonra yat�r�mc�lar�n banka bilgilerinde ve �denecek rakamda hata tespit ederse, yetkili ki�ilerce Hata D�zeltme ba�l��� alt�nda do�ru bilgiler, uygulama y�l� itibar�yla �demelerin son ay� olan Aral�k ay�n�n en ge� yedisine kadar Genel M�d�rl��e tablo halinde g�nderilir. Genel M�d�rl�k bu hata d�zeltmelerini tek liste halinde �deme yapan Bankaya yaz� ile bildirir.

  Hibe deste�i �demeleri

  MADDE 24 � (1) �demeler b�t�e serbestli�i �er�evesinde yap�l�r.

  (2) Hibe �demesi; yat�r�mc� ger�ek ki�i ise T.C. kimlik numaras�na, t�zel ki�i ise vergi numaras�na g�re yat�r�mc� ad�na Bankadaki hesaba g�nderilir.

  (3) Hibe �demeleri, T�rk Liras� olarak yap�l�r.

  (4) �demeyle birlikte, yat�r�mc�lar taraf�ndan; vergi dairelerinden al�nacak veya il m�d�rl��� taraf�ndan internet ortam�ndan ��kart�lacak vadesi ge�mi� vergi borcu olmad���na dair belge ile t�zel ki�ili�i haiz yat�r�mc�lar taraf�ndan bunlara ilaveten Sosyal G�venlik Kurumuna vadesi ge�mi� prim borcu olmad���na dair belgenin ibraz edilmesi gerekir.

  (5) Haks�z yere yap�lan destekleme �demeleri, �deme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 say�l� Amme Alacaklar�n�n Tahsil Usul� Hakk�nda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm� oranlar� dikkate al�narak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, an�lan Kanun h�k�mlerine g�re geri al�n�r. Haks�z �demenin yap�lmas�nda �demeyi sa�layan, belge veya belgeleri d�zenleyen ger�ek ve t�zel ki�iler, geri al�nacak tutarlar�n tahsilinde m��tereken sorumlu tutulurlar.

  (6) Bu Tebli�le belirlenen destekleme �demelerinden, idari hata sonucu d�zenlenen belgelerle yap�lan �demeler hari�, haks�z yere yararland��� tespit edilen yat�r�mc�lar il m�d�rl�klerinin internet sitelerinde ilan edilerek, be� y�l s�reyle 5488 say�l� Tar�m Kanununun 23 �nc� maddesi gere�ince hi�bir destekleme program�ndan yararland�r�lmazlar.

  Programdan sa�lanan mallar�n m�lkiyeti

  MADDE 25 � (1) Yat�r�mc�, hibe s�zle�mesi kapsam�nda sa�lanm�� bireysel sulama sisteminin m�lkiyetini, yerini ve amac�n� yat�r�m�n bitiminden sonra 8 inci maddenin birinci f�kras�n�n (a), (b), (c) ve (�) bentlerinde yer alan yat�r�m konular� i�in �� y�l, (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan yat�r�m konular�nda ise be� y�l sonras�na kadar de�i�tiremez. Bu ama�la, il m�d�rl�kleri y�lda en az bir kere olmak �zere sulama sezonunda yat�r�mlar� yerinde kontrol eder ve tutana�a ba�lar.

  YED�NC� B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  Denetim

  MADDE 26 � (1) Bu Tebli� kapsam�nda yap�lan t�m i�lemler Bakanl�k taraf�ndan denetlenir. Bu denetimler s�ras�nda yap�lan i�lemlere ait talep edilen t�m bilgi ve belgeler il proje y�r�tme birimi elemanlar�nca sunulur.

  (2) Program kapsam�ndaki kaynaklar�n usuls�z kullan�lmas�, israf� veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakk�nda gerekli inceleme ve soru�turma Bakanl�k�a yap�l�r.

  Program�n uygulanmas�na ili�kin yay�nlar

  MADDE 27 � (1) Bu Tebli�in genel uygulama usul ve esaslar�na a��kl�k getirmek, destek sa�lamak amac� ile Genel M�d�rl�k taraf�ndan Uygulama Rehberi, genelgeler ve veri taban� �zerinden duyurular yay�mlan�r. Uygulama Rehberi y�l i�inde olu�an ihtiya�lar �er�evesinde g�ncellenebilir. Bu yay�nlar uygulamada dikkate al�n�r.

  Y�r�rl�kten kald�r�lan tebli�

  MADDE 28 � (1) 7/12/2017 tarihli ve 30263 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan K�rsal Kalk�nma Destekleri Kapsam�nda Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakk�nda Tebli� (Tebli� No: 2017/48) y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  Y�r�rl�k

  MADDE 29 � (1) Bu Tebli� yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 30 � (1) Bu Tebli� h�k�mlerini Tar�m ve Orman Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Bireysel sulama sistemlerine hibe desteğinde değişiklik

  Bireysel sulama sistemlerine hibe desteğinde değişiklik

  Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Buna göre, lineer veya center pivot, tamburlu ve güneş enerjili sulama sistemleri kurulması konularında son 10 yılda hibe desteği alınan yer için başvuru yapılamayacak.

  Yatırım konuları 5 yıl değiştirilemeyecek

  Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama sisteminin mülkiyetini, yerini ve amacını, yatırımın bitiminden sonra konusuna göre başvuru yapılan yıl dahil, belirtilen yatırım konularını 5 yıl değiştiremeyecek.

  Desteğe başvuran tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekecek. Tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi, gerçek kişilerin ise kamu hizmeti yapmadıklarına dair taahhütnameyi başvuru ekinde sunmaları istenecek.

  Hibe desteklerden, kamu görevlileri, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kaynaklarından finansman sağlayan veya bağlantısı olan gerçek veya tüzel kişiler yararlanamayacak.

  Sözleşmesi feshedilenler başvuramayacak

  Geçmiş tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle son 3 yıl içinde sözleşmesi feshedilenler hibe başvurusunda bulunamayacak.

  Başvuru sırasında ve sözleşme yapılmadan önce başvuru sahibinin iflas etmiş veya projenin tasfiye halinde bulunması, başvuru sahibinin kısıtlı veya mal varlığının mahkemece idare ediliyor olması, iş veya faaliyetlerini askıya alması, mal varlığıyla alakalı tedbir kararı veya bu doğrultuda açılmış bir dava bulunması hallerinde hibe başvurusu yapılamayacak.

  Yatırımcı, kamu haklarından mahrum olması, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli iflas suçu işlemiş olması, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olması, tutuklu bulunması, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırması, devlet sırlarını açığa vurması, devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlardan kesin hüküm veya idari bir karar olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkumiyeti olması hallerinde hibe başvurusunda bulunamayacak.

  Başvuru aşamasında, proje uygulama sırasında ve uygulama sonrası dönemde Kamu İhale Kurumu Yasaklılar Listesi'nde olanların da hibe başvurusu kabul edilmeyecek.

  Yazı kaynağı : www.trthaber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap