Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi

  1 ziyaretçi

  bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Meclis bu hafta memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak

  Meclis bu hafta memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak

  Tarihçe

  Gizlilik ve çerez

  Aydınlatma politikası

  Podcast

  Dosyalar

  Covid-19 Tablo

  Covid-19 Aşı

  Yayın ilkeleri

  Künye

  Sosyal medya

  Basın odası

  Yazı kaynağı : www.aa.com.tr

  BES'le ilgili kanun teklifinin ilk kısmı TBMM'de kabul edildi

  Ba�bakanl�k Mevzuat� Geli�tirme ve Yay�n Genel M�d�rl���

  B�REYSEL EMEKL�L�K TASARRUF VE YATIRIM S�STEM� KANUNU �LE BAZI

  KANUN VE KANUN H�KM�NDE KARARNAMELERDE DE����KL�K

  YAPILMASINA DA�R KANUN

  ������������ Kanun No. 6327���������������������������������������������������������������������������������������� Kabul Tarihi: 13/6/2012

  MADDE 1 � 4/2/1924 tarihli ve 406 say�l� Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesinin; birinci f�kras�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kra eklenmi�, di�er f�kralar buna g�re tesels�l ettirilmi�, mevcut ���nc� f�kras�n�n ikinci ve ���nc� c�mleleri y�r�rl�kten kald�r�lm��, mevcut be�inci f�kras�nda yer alan �lisans� ibaresi �yetkilendirme� �eklinde ve mevcut alt�nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Kurum taraf�ndan hava ta��tlar�nda GSM ve/veya IMT-2000/UMTS standartlar�nda veya bu standartlar temel al�narak geli�tirilen standartlar �er�evesinde kurulacak ve i�letilecek �ebekeler �zerinden mobil elektronik haberle�me hizmeti sunmak �zere yetkilendirilen i�letmeciler, s�z konusu hizmet kapsam�ndaki ayl�k br�t sat��lar�n�n y�zde 15�ini Hazine pay� olarak �derler.�

  �Kurum taraf�ndan say�s� s�n�rland�r�larak, ulusal �apta, kamuya a��k mobil elektronik haberle�me hizmeti sunmak �zere yetkilendirilen i�letmecilerin �ebekeleri �zerinden elektronik haberle�me hizmeti sunan di�er i�letmecilerin ve Kurum taraf�ndan hava ta��tlar�nda mobil elektronik haberle�me hizmeti sunmak �zere yetkilendirilen i�letmecilerin Hazine pay�n� eksik �dedi�inin veya hi� �demedi�inin tespit edilmesi halinde, bu durumun i�letmeciye tebli�ini m�teakip, Hazine pay�n�n �denmemi� k�sm� ile birlikte bu tutara eksik �deme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 say�l� Amme Alacaklar�n�n Tahsil Usul� Hakk�nda Kanun h�k�mlerine g�re, �denece�i tarihe kadar tahakkuk ettirilecek gecikme zamm� oran� kadar faizi i�letmeci taraf�ndan iki ay i�inde �denir. �demenin s�resinde yap�lmamas� halinde, s�z konusu i�letmecilerin yetkilendirmesi bir ay i�inde Kurum taraf�ndan iptal edilir ve �denmeyen tutarlar, Hazine M�ste�arl���n�n ilgili vergi dairesine yapaca�� ba�vuru �zerine, 6183 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re takip ve tahsil edilir.�

  MADDE 2 � 8/6/1959 tarihli ve 7338 say�l� Veraset ve �ntikal Vergisi Kanununun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�na a�a��daki bent eklenmi�tir.

  �o) 28/3/2001 tarihli ve 4632 say�l� Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat�r�m Sistemi Kanunu kapsam�nda bireysel emeklilik hesab�na yap�lan Devlet katk�lar�n�n hak kazan�lan k�s�mlar�.�

  MADDE 3 � 31/12/1960 tarihli ve 193 say�l� Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin (1) numaral� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �1. Tek primli y�ll�k gelir sigortalar�ndan yap�lan �demelerin tamam� gelir vergisinden m�stesnad�r.�

  MADDE 4 � 193 say�l� Kanunun 40 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (9) numaral� bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �9. ��verenler taraf�ndan �cretliler ad�na bireysel emeklilik sistemine �denen katk� paylar� (��verenler taraf�ndan bireysel emeklilik sistemine �denen ve �cretle ili�kilendirilmeksizin ticari kazanc�n tespitinde gider olarak indirim konusu yap�lacak katk� paylar�n�n toplam�, �demenin yap�ld��� ayda elde edilen �cretin %15�ini ve y�ll�k olarak asgari �cretin y�ll�k tutar�n� a�amaz. Gerek i�verenler taraf�ndan bireysel emeklilik sistemine �denen katk� paylar�, gerekse bu Kanunun 63 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (3) numaral� bendi kapsam�nda indirim konusu yap�lacak prim �demelerinin toplam tutar�, �demenin yap�ld��� ayda elde edilen �cretin %15�ini ve y�ll�k olarak asgari �cretin y�ll�k tutar�n� a�amaz.).

  Bakanlar Kurulu bu oran� yar�s�na kadar indirmeye, iki kat�na kadar art�rmaya ve belirtilen haddi, asgari �cretin y�ll�k tutar�n�n iki kat�n� ge�memek �zere yeniden belirlemeye yetkilidir.�

  MADDE 5 � 193 say�l� Kanunun 63 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (3) numaral� bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �3. Sigortan�n T�rkiye�de k�in ve merkezi T�rkiye�de bulunan bir emeklilik veya sigorta �irketi nezdinde akdedilmi� olmas� �art�yla; �cretlinin �ahs�na, e�ine ve k���k �ocuklar�na ait hayat sigortas� poli�eleri i�in hizmet erbab� taraf�ndan �denen primlerin %50�si ile �l�m, kaza, sa�l�k, hastal�k, sakatl�k, i�sizlik, anal�k, do�um ve tahsil gibi �ah�s sigorta poli�eleri i�in hizmet erbab� taraf�ndan �denen primler (�ndirim konusu yap�lacak primler toplam�, �dendi�i ayda elde edilen �cretin %15�ini ve y�ll�k olarak asgari �cretin y�ll�k tutar�n� a�amaz. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranlar� yar�s�na kadar indirmeye, iki kat�na kadar art�rmaya ve belirtilen haddi, asgari �cretin y�ll�k tutar�n�n iki kat�n� ge�memek �zere yeniden belirlemeye yetkilidir.).�

  MADDE 6 � 193 say�l� Kanunun 75 inci maddesinin ikinci f�kras�n�n (15) numaral� bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, f�kraya a�a��daki bent ile maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �15. T�zel ki�ili�i haiz emekli sand�klar�, yard�m sand�klar� ile sigorta ve emeklilik �irketleri taraf�ndan;

  a) On y�ldan az s�reyle prim veya aidat �deyerek ayr�lanlara �denen irat tutarlar�,

  b) On y�l s�reyle prim veya aidat �deyerek ayr�lanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr�lanlara �denen irat tutarlar�.�

  �16. Bireysel emeklilik sisteminden;

  a) On y�ldan az s�reyle katk� pay� �deyerek ayr�lanlar ile bu s�re i�inde k�smen �deme alanlara yap�lan �demelerin i�erdi�i irat tutar� (28/3/2001 tarihli ve 4632 say�l� Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat�r�m Sistemi Kanunu kapsam�nda bireysel emeklilik hesab�na yap�lan Devlet katk�lar�n�n �demeye konu olan k�s�mlar�na isabet eden irat tutar� dahil.),

  b) On y�l s�reyle katk� pay� �demi� olmakla birlikte emeklilik hakk� kazanmadan ayr�lanlar ile bu s�re i�inde k�smen �deme alanlara yap�lan �demelerin i�erdi�i irat tutar� (4632 say�l� Kanun kapsam�nda bireysel emeklilik hesab�na yap�lan Devlet katk�lar�n�n �demeye konu olan k�s�mlar�na isabet eden irat tutar� dahil.),

  c) Emeklilik hakk� kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayr�lanlara yap�lan �demelerin i�erdi�i irat tutar� (4632 say�l� Kanun kapsam�nda bireysel emeklilik hesab�na yap�lan Devlet katk�lar�n�n �demeye konu olan k�s�mlar�na isabet eden irat tutar� dahil.).�

  �Bu maddenin ikinci f�kras�n�n (15) numaral� bendinde yer alan irat tutar�; varsa fesih ve i�tira kesintisi indirilmeden �nceki birikim tutar�ndan, yat�r�ma y�nlendirilen tutar indirilerek bulunur. Ayn� f�kran�n (16) numaral� bendinde yer alan irat tutar�; hak kazan�lan Devlet katk�s� ve getirileri dahil �demeye konu toplam birikim tutar�ndan, (varsa ertelenmi� giri� aidat� indirilmeksizin) �denen katk� paylar� ve Devlet katk�s�n�n hak edilen k�sm� indirilerek bulunur.�

  MADDE 7 � 193 say�l� Kanunun 86 nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (1) numaral� bendinin (a) alt bendinde yer alan �(15) numaral� bendinde� ibaresi �(15) ve (16) numaral� bentlerinde� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 8 � 193 say�l� Kanunun 89 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n (1) numaral� bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �1. Beyan edilen gelirin %15�ini ve asgari �cretin y�ll�k tutar�n� a�mamak �art�yla (Bu �art�n tespitinde i�verenler taraf�ndan �cretliler ad�na bireysel emeklilik sistemine �denen katk� paylar� ile 63 �nc� maddenin birinci f�kras�n�n (3) numaral� bendi ve bu bent kapsam�nda indirim konusu yap�lacak prim �demelerinin toplam tutar� birlikte dikkate al�n�r.) m�kellefin �ahs�na, e�ine ve k���k �ocuklar�na ait hayat sigortalar�na �denen primlerin %50�si ile �l�m, kaza, hastal�k, sa�l�k, sakatl�k, anal�k, do�um ve tahsil gibi �ah�s sigorta primleri (Sigortan�n T�rkiye�de k�in ve merkezi T�rkiye�de bulunan bir emeklilik veya sigorta �irketi nezdinde akdedilmi� olmas�, prim tutarlar�n�n gelirin elde edildi�i y�lda �denmi� olmas� ve �cret geliri elde edenlerin �cretlerinin safi tutar�n�n hesaplanmas� s�ras�nda ayr�ca indirilmemi� bulunmas� �art�yla, e�lerin veya �ocuklar�n ayr� beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir.).

  Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranlar� yar�s�na kadar indirmeye, iki kat�na kadar art�rmaya ve belirtilen haddi, asgari �cretin y�ll�k tutar�n�n iki kat�n� ge�memek �zere yeniden belirlemeye yetkilidir.�

  MADDE 9 � 193 say�l� Kanunun 94 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (15) numaral� bendinin (c) alt bendi y�r�rl�kten kald�r�lm�� ve f�kraya a�a��daki bent ile alt�nc� f�kras�na a�a��daki paragraf eklenmi�tir.

  �16. a) 75 inci maddenin ikinci f�kras�n�n (16) numaral� bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlar�ndan,

  b) 75 inci maddenin ikinci f�kras�n�n (16) numaral� bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlar�ndan,

  c) 75 inci maddenin ikinci f�kras�n�n (16) numaral� bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlar�ndan,�

  � � Birinci f�kran�n (15) ve (16) numaral� bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlar�ndan; prim ve katk� paylar�n�n, �cretin safi tutar� ile ticari kazanc�n tespitinde veya di�er gelir unsurlar�na ili�kin gelir vergisi matrah�n�n tespitinde indirim konusu yap�l�p yap�lmad���na, indirim konusu yap�lmas� halinde indirime esas s�reye, Devlet katk�s� elde edilip edilmedi�ine veya Devlet katk�s� elde edilen s�reye, sigortal� ve kat�l�mc�lar�n kal�� s�relerine ve ayr�lma bi�imlerine g�re,�

  MADDE 10 � 193 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 82 � 31/12/2017 tarihine kadar, 9/12/1994 tarihli ve 4059 say�l� Hazine M�ste�arl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanunun ek 5 inci maddesi kapsam�na giren bireysel kat�l�m yat�r�mc�s� tam m�kellef ger�ek ki�iler, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten sonra iktisap ettikleri tam m�kellef anonim �irketlere ait i�tirak hisselerini en az iki tam y�l elde tutmalar� �art�yla, 213 say�l� Vergi Usul Kanununun de�erlemeye ait h�k�mlerine g�re hesaplad�klar� hisselerin tutarlar�n�n %75�ini y�ll�k beyannamelerine konu kazan� ve iratlar�ndan hisselerin iktisap edildi�i d�nemde indirebilirler. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl���, T�rkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara�t�rma Kurumu ile K���k ve Orta �l�ekli ��letmeleri Geli�tirme ve Destekleme �daresi Ba�kanl��� taraf�ndan belirlenen ara�t�rma, geli�tirme ve yenilik�ilik programlar� kapsam�nda projesi son be� y�l i�inde desteklenmi� kurumlara i�tirak sa�layan bireysel kat�l�m yat�r�mc�lar� i�in bu oran %100 olarak uygulan�r.

  Y�ll�k indirim tutar� 1.000.000 TL�yi a�amaz. �lgili y�l kazanc�ndan indirilemeyen k�s�m, izleyen y�llarda 213 say�l� Vergi Usul Kanunu h�k�mlerine g�re bu y�llar i�in belirlenen yeniden de�erleme oran�nda art�r�larak dikkate al�n�r.

  �ki tam y�l elde tutma �art�n�n yerine getirilmemesi halinde, bireysel kat�l�m yat�r�mc�s� indirimi dolay�s�yla zaman�nda tahakkuk ettirilmemi� vergiler y�n�nden vergi ziya� do�mu� say�l�r. Bu maddeye g�re zaman�nda al�namayan vergiler ile vergi cezalar�nda zamana��m�, verginin tarh�n� veya cezan�n kesilmesini gerektiren durumun do�du�u tarihi takip eden y�l�n ba��ndan itibaren ba�lar.

  Bireysel kat�l�m yat�r�mc�lar�n�n vergi desteklerinden yararlanabilmesi i�in, birinci f�krada belirtilen i�tirak hisselerini iktisap etmeden �nce Hazine M�ste�arl���na ba�vurarak bireysel kat�l�m yat�r�mc�s� lisans� alm�� olmalar� ve lisans kapsam�nda ortakl�k kurduklar� kurumlar taraf�ndan yap�lacak faaliyetleri beyan etmeleri �artt�r.

  Bireysel kat�l�m yat�r�mc�lar�, i�tirak ettikleri kurumun do�rudan veya dolayl� olarak ya da ayr� ayr� veya birlikte h�kim orta�� olamazlar. Bireysel kat�l�m yat�r�mc�s�; e�inin, kendisinin veya e�inin altsoyu ve �stsoyu ile ���nc� derece dahil yansoy h�s�mlar� ve kay�n h�s�mlar�n�n ya da idaresi, denetimi veya sermayesi bak�m�ndan do�rudan veya dolayl� olarak ba�l� bulunan ya da n�fuzu alt�nda bulunan kurumlara i�tirak edemez.

  4059 say�l� Kanunun ek 5 inci maddesi kapsam�nda vergi deste�inden yararlanmas� Hazine M�ste�arl���nca desteklenmeyen sekt�rlerde ve/veya faaliyetlerde yat�r�m yap�ld���n�n tespit edilmesi, ortakl�k paylar�na ili�kin Hazine M�ste�arl���nca getirilen �artlara uyulmamas�, d�rd�nc� f�kra kapsam�nda beyan edilen faaliyetlerde bulunulmamas� ve be�inci f�kradaki h�kme ayk�r� i�lem tesis edilmesi durumunda ���nc� f�kra h�k�mleri uygulan�r.

  �ki y�ll�k s�re �art�n�n yerine getirilememesine neden olan m�cbir sebep halleri ile uygulamaya ili�kin di�er usul ve esaslar� belirlemeye Maliye Bakanl��� ve Hazine M�ste�arl��� m��tereken yetkilidir.

  Bakanlar Kurulu birinci f�krada yer alan 31/12/2017 tarihini be� y�la kadar uzatmaya, bu madde kapsam�nda indirim oran�n� ve azami indirim tutar�n� %50�sine kadar art�rmaya ve bu oran ve tutarlar� s�f�ra kadar indirmeye yetkilidir.�

  MADDE 11 � 14/1/1970 tarihli ve 1211 say�l� T�rkiye Cumhuriyet Merkez Bankas� Kanununun 29 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n ikinci c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Ba�kan (Guvern�r) Yard�mc�lar� hukuk, maliye, ekonomi, i�letme, bankac�l�k, finans, m�hendislik, kamu y�netimi, siyaset bilimi, uluslararas� ili�kiler ile istatistik alanlar�ndan birinde veya iktisadi ve idari bilimler fak�ltelerinde lisans veya lisans�st� ��renim g�rm��, yeterli bilgi ve deneyime sahip ve meslekleri ile ilgili olarak en az on y�l �al��m�� ki�iler aras�ndan Ba�kan (Guvern�r) �n �nerisi �zerine m��terek kararla be� y�l s�re ile atan�rlar.�

  MADDE 12 � 25/10/1984 tarihli ve 3065 say�l� Katma De�er Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin d�rd�nc� f�kras�na a�a��daki bent eklenmi�tir.

  �v) 3/6/2007 tarihli ve 5684 say�l� Sigortac�l�k Kanunu uyar�nca olu�turulan Sigorta Tahkim Komisyonu taraf�ndan m�nhas�ran uyu�mazl�klar�n ��z�m�ne ili�kin olarak verilen hizmetler.�

  MADDE 13 � 3065 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 31 � 28/3/2001 tarihli ve 4632 say�l� Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat�r�m Sistemi Kanununun ge�ici 1 inci maddesinin be�inci f�kras� uyar�nca �yelerine veya �al��anlar�na emeklili�e y�nelik taahh�tte bulunan dernek, vak�f, sand�k, t�zel ki�ili�i haiz meslek kurulu�u veya sair ticaret �irketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibar�yla mevcut bulunan emeklilik taahh�t planlar� kapsam�ndaki yurt i�i ya da yurt d���ndaki birikimler ve taahh�tlere ili�kin tutarlar�n (plan esaslar�na g�re aktar�m tarihine kadar mutat yap�lan �demeler nedeniyle olu�anlar dahil) k�smen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktar�lmas� amac�yla ta��nmaz ve i�tirak hisselerinin (m�zayede mahallinde sat��� dahil) devir ve teslimi 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmak �zere katma de�er vergisinden m�stesnad�r. Bu istisna, aktar�lan tutarla orant�l� olarak uygulan�r.

  Maliye Bakanl���, bu maddenin uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye yetkilidir.�

  MADDE 14 � 9/12/1994 tarihli ve 4059 say�l� Hazine M�ste�arl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanuna a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �Bireysel Kat�l�m Sermayesi

  EK MADDE 5 � Bu madde, y�ksek risk i�ermesi nedeniyle finansmana eri�imde s�k�nt� ya�ayan ba�lang�� veya b�y�me a�amas�ndaki giri�imler i�in finansal bir ara� olan bireysel kat�l�m sermayesinin desteklenmesine, bireysel kat�l�m yat�r�mc�lar�n�n ve bu maddeye tabi ki�i, kurum ve kurulu�lar�n faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve sona ermesine ili�kin hususlar� d�zenler.

  Hazine M�ste�arl���;

  a) Ki�isel varl�klar�n� ve/veya tecr�be ve birikimlerini ba�lang�� veya b�y�me a�amas�ndaki giri�imlere aktaran ger�ek ki�i bireysel kat�l�m yat�r�mc�lar�n�n kapsam�n� belirlemeye, vergi d�hil kamu taraf�ndan sa�lanan her t�rl� menfaati ifade eden Devlet desteklerinden yararlanmas� amac�yla bireysel kat�l�m yat�r�mc�lar�na lisans vermeye ve verilen lisans� iptal etmeye,

  b) Bu kapsamda, giri�imcilerin bireysel kat�l�m yat�r�mc�lar� ile bir araya geldi�i bireysel kat�l�m yat�r�mc�lar� taraf�ndan kurulan bireysel kat�l�m yat�r�mc�s� a�lar�n� akredite etmeye,

  c) Lisans sahibi yat�r�mc�lar� ve akredite olmu� bireysel kat�l�m yat�r�mc�s� a�lar�n� izlemeye ve denetlemeye, akredite olmu� bu a�larla bireysel kat�l�m yat�r�mc�lar�n�n izlenmesi ve denetlenmesi amac�yla i�birli�i yapmaya,

  d) Devlet deste�inden yararlanacak bireysel kat�l�m yat�r�mc�lar�n�n bu kapsamda sermaye aktard�klar� anonim �irketlerdeki i�tiraklerinin asgari ve azami tutarlar� ile oranlar�n� belirlemeye ve bu �irketlerin tabi olaca�� hususlar� d�zenlemeye,

  e) Bu maddenin uygulanmas�nda Devlet deste�i kapsam�na giren sekt�rleri ve/veya faaliyetleri belirlemeye,

  f) Bireysel kat�l�m sermayesini desteklemek ve geli�tirmek amac�yla d�zenleme yapmaya,

  yetkilidir.

  Bireysel kat�l�m yat�r�mc�lar� olarak faaliyette bulunan ger�ek ki�ilerin i�tirak yat�r�mlar�n�n vergi desteklerinden yararlanabilmesi i�in gerekli usul ve esaslar Maliye Bakanl��� ve Hazine M�ste�arl��� taraf�ndan m��tereken belirlenir.�

  MADDE 15 � 15/11/2000 tarihli ve 4603 say�l� T�rkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas�, T�rkiye Halk Bankas� Anonim �irketi ve T�rkiye Emlak Bankas� Anonim �irketi Hakk�nda Kanunun 2 nci maddesinin (1) numaral� f�kras�nda yer alan �4059 say�l� Hazine M�ste�arl��� ile D�� Ticaret M�ste�arl��� Te�kil�t ve G�revleri Hakk�nda Kanunun� ibaresi �9/12/1994 tarihli ve 4059 say�l� Hazine M�ste�arl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanunun� �eklinde de�i�tirilmi�; (2) numaral� f�kras�n�n birinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle ilave edilmi�, (2) numaral� f�kras�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kra eklenmi� ve di�er f�kra buna g�re tesels�l ettirilmi�tir.

  �4046 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin ikinci f�kras�n�n (�) bendi, 17 nci maddesinin (B) bendinin son c�mlesi, 37 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi bu bankalar hakk�nda uygulanmaz.�

  �3. Bankalardaki kamu paylar�n�n sat�� i�lemleri tamamlan�ncaya kadar, bu hisseler T�rk Ticaret Kanunu h�k�mleri uyar�nca bankalar�n ba�l� bulundu�u Bakan taraf�ndan idare ve temsil edilir.�

  MADDE 16 � 28/3/2001 tarihli ve 4632 say�l� Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat�r�m Sistemi Kanununun 4 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �MADDE 4 � Bireysel emeklilik sistemine fiil ehliyetine sahip ki�iler kat�labilir. Sisteme kat�lmak i�in �irket ile emeklilik s�zle�mesi akdedilir. Emeklilik s�zle�mesi; �irket nezdinde bireysel emeklilik hesab� a��lmas�, hesaba katk� pay� �denmesi, �denen katk� paylar�n�n tercih edilen fonlarda yat�r�ma y�nlendirilmesi ve hesapta biriken paralar�n hak sahiplerine �denmesine ili�kin esas ve usuller ile taraflar�n bu kapsamdaki di�er hak ve y�k�ml�l�klerini d�zenleyen s�zle�medir. Emeklilik s�zle�mesi, kat�l�mc� ile bireysel emeklilik s�zle�mesi �eklinde veyahut bir istihdam ili�kisine dayal� olarak veya kat�l�mc� ad�na bir kurulu� ile grup emeklilik s�zle�mesi �eklinde yap�labilir. Emeklilik s�zle�mesine ve emeklilik s�zle�mesinde bulunacak hususlara ili�kin esas ve usuller Kurulun g�r��� al�narak M�ste�arl�k taraf�ndan belirlenir.�

  MADDE 17 � 4632 say�l� Kanunun 5 inci maddesinin birinci ve ikinci f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve maddenin ���nc� f�kras�n�n son c�mlesinde yer alan �be�� ibaresi �yedi� olarak de�i�tirilmi�tir.

  �Emeklilik s�zle�mesinde belirtilen esaslar dahilinde, �irket nezdinde kat�l�mc� ad�na a��lan bireysel emeklilik hesab�na katk� yap�l�r. �irket, katk� paylar�n�, en ge� �irkete intikalini takip eden ikinci i� g�n�nde yat�r�ma y�nlendirmek zorundad�r. Kat�l�mc�, emeklilik s�zle�mesinde yer alan �artlar �er�evesinde, katk� pay�n� birden fazla fon aras�nda payla�t�rabilir. Kat�l�mc�, bireysel emeklilik hesab�ndaki birikimlerinin ba�ka bir emeklilik �irketine aktar�lmas�n� talep edebilir. Aktar�m talebinde bulunulmas� halinde �irket, bildirimin ula�mas�ndan itibaren en ge� on i� g�n� i�inde talebi yerine getirmekle ve birikimlerle birlikte hesaba ili�kin bilgi ve belgeleri aktarmakla y�k�ml�d�r. Ba�ka bir �irkete aktar�m talebinde bulunulabilmesi i�in �irkette en az bir y�l s�reyle kal�nm�� olmas� gereklidir. M�ste�arl�k, bu s�reyi �� y�l� a�mamak �zere yeniden belirlemeye yetkilidir. Aktar�ma, aktar�m talebine ve �irkette kal�nmas� gereken s�reye ili�kin esas ve usuller Kurulun g�r��� al�narak M�ste�arl�k taraf�ndan belirlenir.

  Bu maddede �ng�r�len payla�t�rma, aktar�m ve yat�r�ma y�nlendirme y�k�ml�l�klerini belirlenen s�reler i�inde gere�i gibi yerine getirmeyen �irket, fon birim pay fiyat� de�i�ikliklerini dikkate alarak bu i�lemden dolay� varsa kat�l�mc�n�n birikiminde olu�an parasal kayb� hesaplar ve kat�l�mc�n�n hesab�na �der. Kat�l�mc�n�n hesab�n�n bulunmad��� durumlarda ise �deme do�rudan kat�l�mc�ya yap�l�r.�

  MADDE 18 � 4632 say�l� Kanunun 6 nc� maddesinin birinci, ���nc� ve d�rd�nc� f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Kat�l�mc�, sisteme giri� tarihinden itibaren en az on y�l sistemde bulunmak ko�ulu ile ellialt� ya��n� tamamlad�ktan sonra emekli olmaya hak kazan�r. Emeklili�e hak kazanan kat�l�mc�, bireysel emeklilik hesab�ndaki birikimlerinin bir program dahilinde �denmesini, tamam�n�n defaten �denmesini ya da yapaca�� y�ll�k gelir sigortas� s�zle�mesi �er�evesinde kendisine maa� ba�lanmas�n� talep edebilir. Kat�l�mc�n�n bu madde kapsam�nda birikimlerin �denmesini talep etmesi veya ba�ka bir �irket veya hayat sigorta �irketi ile y�ll�k gelir sigortas� s�zle�mesi yapmas� halinde �irket, kat�l�mc�n�n hesab�ndaki birikimleri bildirimin ula�mas�ndan itibaren en ge� on i� g�n� i�inde kat�l�mc�ya �der veya ilgili �irkete aktar�r.�

  �Emeklilik s�zle�mesi s�resi i�inde, kat�l�mc�n�n vefat etmesi halinde lehdar�, mal�liyet durumunun ortaya ��kmas� halinde ise kat�l�mc�, bireysel emeklilik hesab�ndaki birikimlerin kendisine �denmesini talep edebilir. Kat�l�mc�n�n emeklili�e hak kazanmadan sistemden ayr�lma talebinde bulunmas� halinde �irket, bildirimin ula�mas�ndan itibaren yirmi i� g�n� i�inde kat�l�mc�n�n birikimlerini tamamen �der. Ancak M�ste�arl�k�a belirlenen hallerde kat�l�mc�ya sistemden ayr�lmadan k�smen �deme de yap�labilir. K�smen �demeye konu olabilecek birikim oran� ile bu madde kapsam�nda �irketlerce yap�lacak �demelere ili�kin di�er esas ve usuller M�ste�arl�k taraf�ndan belirlenir.

  Bu maddede �ng�r�len aktarma ve �deme y�k�ml�l�klerini belirlenen s�reler i�inde gere�i gibi yerine getirmeyen �irket, fon birim pay fiyat� de�i�ikliklerini dikkate alarak bu i�lemden dolay� varsa kat�l�mc�n�n birikiminde olu�an parasal kayb� hesaplayarak kat�l�mc�n�n hesab�na �der. Kat�l�mc�n�n hesab�n�n bulunmad��� durumlarda ise �deme kat�l�mc�n�n kendisine yap�l�r.�

  �M�ste�arl�k, 5 inci madde ile bu maddede belirtilen i�lem s�relerini, sunulan fonlar�n i�erdi�i yat�r�m ara�lar�n�n vade yap�s� ve fiyatlama s�relerini dikkate alarak alt� aya kadar uzatmaya yetkilidir.�

  MADDE 19 � 4632 say�l� Kanunun 8 inci maddesinin d�rd�nc� f�kras�n�n (g) bendinin (3) numaral� alt bendinde yer alan �malvarl��� de�erlerini aklama,� ibaresinden sonra gelmek �zere �ter�r�n finansman�,� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 20 � 4632 say�l� Kanunun 11 inci maddesinin birinci f�kras�na a�a��daki bent eklenmi�, ikinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve maddeye a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

  ��) Kat�l�mc�lar�n hak ve menfaatleri ile bireysel emeklilik sisteminin i�leyi�ini tehlikeye sokabilecek hareketlerden ka��nmakla, mevzuat ve i�letme plan� esaslar�na uygun faaliyette bulunmakla, uygun tavsiyede bulunmakla, iyiniyet kurallar�na uygun hareket etmekle ve bireysel emeklilik arac�lar�n�n bu esaslara uygun hareket etmesini sa�layacak tedbirleri almakla,�

  �Bireysel emeklilik arac�lar�, M�ste�arl�k�a belirlenen esaslar dahilinde emeklilik g�zetim merkezince tutulan Bireysel Emeklilik Arac�lar� Siciline kaydolmak zorundad�r. Bireysel emeklilik arac�lar�nda aranacak nitelik ve �artlara, faaliyetlerine, yapamayacaklar� i�lere, sicile kaydetme ve silmeye ve di�er hususlara ili�kin esas ve usuller M�ste�arl�k�a d�zenlenir.�

  �Bireysel emeklilik arac�lar�;

  a) Mesle�in icaplar�na, iyiniyet kurallar�na ve mevzuata uygun faaliyette bulunmakla,

  b) Kat�l�mc�lar�n hak ve menfaatleri ile bireysel emeklilik sisteminin i�leyi�ini tehlikeye sokabilecek hareketlerden ka��nmakla,

  c) Kat�l�mc�n�n ya�� ve beklentilerine g�re, sistemin uzun vadeli yap�s�n� ve vergi d�zenlemelerini de g�z �n�nde bulundurarak kat�l�mc�ya uygun tavsiyede bulunmakla,

  d) Meslek� yeterlili�e ili�kin tamamlay�c� e�itim program�na kat�lmakla,

  sorumludur.

  M�ste�arl�k�a, bu madde h�km�ne ayk�r� hareket etti�i belirlenen bireysel emeklilik arac�s�n�n i�lenen fiilin a��rl���na g�re sat�� yetkisi ge�ici s�reyle durdurulur yahut lisans� iptal edilir. Arac�larda aranan nitelik ve �artlar� kaybeden bireysel emeklilik arac�lar�n�n lisanslar� M�ste�arl�k�a iptal edilir. Lisans� iptal edilen arac�lar�n kay�tlar� Bireysel Emeklilik Arac�lar� Sicilinden silinir.�

  MADDE 21 � 4632 say�l� Kanunun 13 �nc� maddesinin ikinci, ���nc� ve d�rd�nc� f�kralar�nda yer alan �Bakanl���n� ibareleri �M�ste�arl���n� olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 22 � 4632 say�l� Kanunun 14 �nc� maddesinin ba�l��� �Mal� b�nyenin g��lendirilmesi ve �irket uygulamalar�n�n iyile�tirilmesi� �eklinde ve birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  ��irketin, kat�l�mc�lar�n hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek uygulamalar yapt���n�n, s�zle�melerden do�an y�k�ml�l�klerini yerine getiremedi�inin veya mal� b�nyesinin kat�l�mc�lar�n hak ve menfaatlerini tehlikeye d���recek d�zeyde zay�flamakta oldu�unun tespiti hallerinde Bakan, �irketin y�netim kurulundan;

  a) �irketin i� s�re�lerinin, teknik altyap�s�n�n ve uygulamalar�n�n iyile�tirilmesine y�nelik gerekli tedbirlerin al�nmas�n�,

  b) Sermayenin art�r�lmas�n�, �denmemi� k�sm�n�n �denmesini, sermayeye mahsuben �deme yap�lmas� i�in ortaklara �a�r�da bulunulmas�n� veya k�r da��t�m�n�n durdurulmas�n�,

  c) ��tiraklerin ve sabit de�erlerin k�smen veya tamamen elden ��kar�lmas�n� veya elden ��kar�lmas�n�n durdurulmas�n�, yeni i�tirak ve sabit de�erler edinilmemesini,

  d) Serbest varl�klar�n g�sterilecek bir bankada bloke edilmesini ve bu varl�klar �zerinde izinsiz tasarruf edilmemesini,

  e) �irketin mal� b�nyesini d�zeltmeye y�nelik di�er tedbirlerin al�nmas�n�,

  isteyebilir.�

  MADDE 23 � 4632 say�l� Kanunun 15 inci maddesinin ���nc� f�kras�n�n ikinci c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Kurul taraf�ndan uygun g�r�len fon i�t�z���, izin belgesi tarihini takip eden alt� i� g�n� i�inde �irketin merkezinin bulundu�u yerin ticaret siciline tescil edilir ve T�rkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur.�

  MADDE 24 � 4632 say�l� Kanunun 16 nc� maddesinin ���nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Kurul taraf�ndan, M�ste�arl���n uygun g�r��� al�nmak kayd�yla, ��er ayl�k d�nemlerin son i� g�n� itibar�yla fon net varl�k de�erinin y�zbinde be�ini a�mamak �zere kayda alma �creti al�n�r ve ��er ayl�k d�nemleri izleyen on i� g�n� i�inde tahsil edilir.�

  MADDE 25 � 4632 say�l� Kanunun 17 nci maddesinin birinci f�kras�n�n son c�mlesi ve ���nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve maddeye ���nc� f�kradan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Fon malvarl��� rehnedilemez, portf�ye ili�kin olarak yap�lan i�lemler haricinde teminat g�sterilemez, ���nc� �ah�slar taraf�ndan haczettirilemez ve iflas masas�na dahil edilemez.�

  ��irket, Kurul taraf�ndan belirlenen t�rlerden olmak �zere para ve sermaye piyasas� ara�lar�ndan, k�ymetli madenlerden veya Kurul taraf�ndan belirlenen di�er yat�r�m ara�lar�ndan olu�an farkl� portf�y yap�lar�na sahip en az �� fon kurmak zorundad�r. Fon kurulu�una, �irketlerin kat�l�mc�lar�na di�er �irketlerin fonlar�n� sunmas�na ve fon portf�y s�n�rlamalar�na ili�kin ilkeler ile fon portf�y�ndeki varl�klar�n de�erlendirilmesine ili�kin esas ve usuller M�ste�arl���n uygun g�r��� al�narak Kurul taraf�ndan belirlenir.�

  �Kurul, fon pay� al�m sat�m�n�n T�rkiye Cumhuriyet Merkez Bankas� taraf�ndan g�nl�k al�m sat�m kurlar� ilan edilen yabanc� paralar �zerinden yap�lmas�na izin verebilir. Bu kapsamda yap�lacak izin ba�vurular�n�n de�erlendirilmesinde M�ste�arl���n ve T�rkiye Cumhuriyet Merkez Bankas�n�n g�r��� al�n�r.�

  MADDE 26 � 4632 say�l� Kanunun 20 nci maddesinin birinci f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 27 � 4632 say�l� Kanunun 21 inci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �MADDE 21 � �irketin y�l sonu mal� tablolar�n�n ba��ms�z denetim kurulu�lar� taraf�ndan denetlenmesi zorunludur. Fonlar�n hesap ve i�lemleri ayr�ca y�lda en az bir defa ba��ms�z d�� denetime tabidir.�

  MADDE 28 � 4632 say�l� Kanunun 22 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (c) ve (j) bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �c) 5 inci maddesinde �ng�r�len payla�t�rma ve yat�r�ma y�nlendirme y�k�ml�l���ne ayk�r�l�k halinde ikibin T�rk Liras�,�

  �j) 11 inci maddesinin birinci ve ���nc� f�kralar�nda �ng�r�len sorumluluklar�n yerine getirilmemesi halinde ��bin T�rk Liras�,�

  MADDE 29 � 4632 say�l� Kanuna a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �Devlet katk�s�

  EK MADDE 1 � ��veren taraf�ndan �denenler hari� kat�l�mc� ad�na bireysel emeklilik hesab�na �denen katk� paylar�n�n y�zde yirmibe�ine kar��l�k gelen tutar, �irketler taraf�ndan emeklilik g�zetim merkezine iletilen bilgiler esas al�narak Devlet katk�s� olarak emeklilik g�zetim merkezince hesaplan�r. Devlet katk�s�, M�ste�arl�k b�t�esine konulan �denekten kat�l�mc�lar�n ilgili hesaplar�na �irketler arac�l���yla aktar�lmak �zere emeklilik g�zetim merkezine �denir. �u kadar ki, bir kat�l�mc� i�in bir takvim y�l�nda �denen ve Devlet katk�s� tutar�n�n hesaplanmas�na esas te�kil eden katk� paylar�n�n toplam� ilgili takvim y�l�na ait hesaplamaya ili�kin d�nemin sona erdi�i tarihte ge�erli br�t asgari �cretin hesaplama d�nemine isabet eden toplam tutar�n� a�amaz. Bu �denekten b�t�enin di�er kalemlerine hi�bir �ekilde aktarma yap�lamaz. Devlet katk�s�, katk� pay� �demelerinden ayr� olarak takip edilir ve M�ste�arl�k�a belirlenen yat�r�m ara�lar�nda yat�r�ma y�nlendirilir.

  Kat�l�mc�lardan bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten sonra;

  a) En az �� y�l sistemde kalanlar Devlet katk�s� ve varsa getirilerinin y�zde onbe�ine,

  b) En az alt� y�l sistemde kalanlar Devlet katk�s� ve varsa getirilerinin y�zde otuzbe�ine,

  c) En az on y�l sistemde kalanlar Devlet katk�s� ve varsa getirilerinin y�zde altm���na,

  hak kazan�r. Bu s�relerin hesab�nda emeklilik s�zle�mesi esas al�n�r.

  Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakk� kazananlar ile bu sistemden vefat veya mal�liyet nedeniyle ayr�lanlar Devlet katk�s� ve varsa getirilerinin tamam�na hak kazan�r. Devlet katk�s� ve getirilerinden hak kazan�lan tutarlar sistemden ayr�lma veya emeklilik durumunda kat�l�mc�ya �denir.

  Vefat veya mal�liyet hari� sistemden emekli olmadan ayr�lan kat�l�mc�lar�n Devlet katk�s�na ili�kin hesab�ndaki varsa hak kazan�lmayan birikim tutar� genel b�t�eye gelir kaydedilir veya kat�l�mc�lara yap�lacak Devlet katk�s� �demesine mahsup edilebilir. Hak kazan�lmayan tutarlarla ilgili mahsupla�ma i�lemleri ile bu i�lemlerin ger�ekle�tirilme s�relerine ili�kin esas ve usuller Maliye Bakanl���n�n g�r��� al�narak M�ste�arl�k�a belirlenir. Devlet katk�s�n�n hesaplanmas�na, ilgili hesaba ve hak sahiplerine �denmesine, yat�r�ma y�nlendirilmesine, �deme ve yat�r�ma y�nlendirme i�lemlerinin yerine getirilece�i s�relere ve bu madde uyar�nca yap�lacak di�er i�lemlere ili�kin esas ve usuller M�ste�arl�k�a belirlenir.

  Devlet katk�s� ve getirilerinden hak sahiplerince aranmayan k�s�mlar�n zamana��m�na u�ramas�na ili�kin olarak 6 nc� madde h�km� uygulan�r.

  Kat�l�mc�lar�n Devlet katk�s�na esas te�kil eden katk� paylar�n�n do�ru hesaplanmas�ndan �irketler sorumludur. Haks�z olarak yap�ld��� tespit edilen Devlet katk�s� ve getirisi, �deme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 say�l� Amme Alacaklar�n�n Tahsil Usul� Hakk�nda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm� oran�na g�re hesaplanan faiziyle birlikte m�teakip d�nem yap�lan Devlet katk�s� �demesine mahsup edilir. Tespit tarihinden itibaren d�rt ay i�inde mahsup edilemeyen tutarlar i�in emeklilik g�zetim merkezi taraf�ndan �irkete yap�lacak tebligat ile bir ayl�k �deme s�resi verilir. S�resinde �denmeyen Devlet katk�s� ve getirisi ile d�rd�nc� f�kraya g�re s�resinde iade edilmeyen tutarlar 6183 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re tahsil edilmek �zere emeklilik g�zetim merkezi taraf�ndan ilgili vergi dairesine bildirilir.

  Devlet katk�s� ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masas�na d�hil edilemez.�

  MADDE 30 � 4632 say�l� Kanunun ge�ici 1 inci maddesinin be�inci ve alt�nc� f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve maddeye a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

  �Yetkili organlar�nca karar al�nmas� kayd�yla, �yelerine veya �al��anlar�na emeklili�e y�nelik taahh�tte bulunan dernek, vak�f, sand�k, t�zel ki�ili�i haiz meslek kurulu�u veya sair ticaret �irketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibar�yla mevcut bulunan emeklilik taahh�t planlar� kapsam�ndaki yurt i�i ya da yurt d���ndaki birikimler ve taahh�tlere ili�kin tutarlar (plan esaslar�na g�re aktar�m tarihine kadar mutat yap�lan �demeler nedeniyle olu�anlar dahil), 31/12/2015 tarihine kadar k�smen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktar�labilir. Belirlenmi� katk� esas�na g�re y�r�t�len emeklilik taahh�t planlar�ndan yap�lan aktar�mlarda ilgili kurulu�un yetkili organlar�nca karar al�nmas� �art� aranmayabilir.

  Be�inci f�kra kapsam�nda bireysel emeklilik sistemine aktar�lan tutarlar gelir vergisinden m�stesnad�r. Aktar�m yapan �yelerin sistemde kazanacaklar� s�reye ve �yelerden sosyal g�venlik sistemi ve tabi oldu�u vak�f senedi kapsam�nda emeklilik hakk� kazanm�� olanlar�n aktar�m sonras� sistemde emeklilik hakk� kazanaca�� ya�a ili�kin esas ve usuller M�ste�arl�k�a belirlenir.�

  �Bireysel emeklilik sistemine aktar�lan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi m�kelleflerince daha �nce gider kaydedilmemi�se, aktar�ld��� y�l�n ticari kazanc�n�n tespitinde dikkate al�n�r.

  Be�inci f�krada belirtilen aktar�m�n yap�lmas� amac�yla ger�ekle�tirilen ta��nmaz veya i�tirak hissesi sat���ndan do�acak kazanc�n, bu kapsamda aktar�lan k�sma isabet eden tutar� kurumlar vergisinden m�stesnad�r.

  Be�inci f�kra kapsam�nda yap�lan i�lemler her t�rl� har�tan, d�zenlenen k���tlar damga vergisinden, lehe al�nan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden m�stesnad�r. �u kadar ki, bu istisna aktar�lacak tutarla s�n�rl� olarak uygulan�r.

  Bu madde kapsam�nda emeklilik s�zle�mesi akdetmi� olan kat�l�mc�lardan, aktar�ma ili�kin olarak giri� aidat� dahil herhangi bir kesinti yap�lmaz.

  Bu kapsamda aktar�lan tutarlar aktar�m sonras�nda 31/12/1960 tarihli ve 193 say�l� Gelir Vergisi Kanununun bireysel emeklilik sistemine ili�kin h�k�mleri �er�evesinde vergilendirilir. Bu madde kapsam�nda yap�lacak aktar�ma ve bireysel emeklilik sisteminde hak kazan�lacak s�reye ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye M�ste�arl�k yetkilidir.

  �yelerine veya �al��anlar�na emeklili�e y�nelik taahh�tte bulunan dernek, vak�f, sand�k, t�zel ki�ili�i haiz meslek kurulu�u veya sair ticaret �irketinin emeklili�e y�nelik faaliyetlerinin akt�eryal denetimini M�ste�arl�k yapar.�

  MADDE 31 � 28/3/2002 tarihli ve 4749 say�l� Kamu Finansman� ve Bor� Y�netiminin D�zenlenmesi Hakk�nda Kanunun 4 �nc� maddesinin d�rd�nc� f�kras�nda yer alan �; 3996 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re yap-i�let-devret modeli ile genel b�t�e kapsam�ndaki kamu idareleri taraf�ndan ger�ekle�tirilen yat�r�m ve hizmetlere ili�kin s�zle�melerin s�resinden �nce feshedilerek tesisin ilgili idareler taraf�ndan devral�nmas� halinde s�zle�melerinde �ng�r�lm�� olmas� kayd�yla s�z konusu yat�r�m ve hizmetler i�in sa�lanan d�� finansman� �stlenecek kurulu�u ve �stlenim ko�ullar�n� belirlemeye;� ibaresi metinden ��kar�lm�� ve maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Genel b�t�e kapsam�ndaki kamu idareleri taraf�ndan 8/6/1994 tarihli ve 3996 say�l� Baz� Yat�r�m ve Hizmetlerin Yap-��let-Devret Modeli �er�evesinde Yapt�r�lmas� Hakk�nda Kanun h�k�mlerine g�re yap-i�let-devret modeli, 7/5/1987 tarihli ve 3359 say�l� Sa�l�k Hizmetleri Temel Kanunu ve 25/8/2011 tarihli ve 652 say�l� Mill� E�itim Bakanl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararname h�k�mlerine g�re yap-kirala-devret modeli ile ger�ekle�tirilen ve tutar� asgari bir milyar T�rk Liras� olan yat�r�m ve hizmetlere ili�kin s�zle�melerde, s�zle�melerin s�resinden �nce feshedilerek tesisin ilgili idareler taraf�ndan devral�nmas� h�km�n�n bulunmas� halinde s�z konusu yat�r�m ve hizmetler i�in sa�lanan d�� finansman�n M�ste�arl�k taraf�ndan �stlenilmesine karar vermeye, M�ste�arl���n g�r��� ve Bakan�n teklifi �zerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu f�kra h�k�mlerine g�re �stlenim �ng�r�len yat�r�m ve hizmetlere ili�kin ihale �artnamesi yay�mlanmadan ve s�zle�meleri imzalanmadan �nce M�ste�arl���n uygun g�r��� al�n�r.�

  MADDE 32 � 4749 say�l� Kanunun D�rd�nc� B�l�m�n�n ba�l��� ��� ve D�� Bor�lanma ile Kira Sertifikas� �hrac�� �eklinde de�i�tirilmi� ve 7 nci maddeden sonra gelmek �zere a�a��daki 7/A maddesi eklenmi�tir.

  �Kira sertifikas� ihrac�

  MADDE 7/A � Bu Kanun kapsam�ndaki halka a��k olmayan kurum ve kurulu�lara ait ta��n�r ve ta��nmazlar ile kullanma, yararlanma, i�letme ve sair haklar gibi maddi olmayan varl�klara ili�kin, ilgili kurumlar�n g�r��leri al�narak al�m, sat�m, geri al�m, kiraya verme, geri kiralama, bedelli veya bedelsiz devir ve benzeri i�lemleri mevzuatta yer alan �ekil kurallar�na tabi olmaks�z�n tesis etmeye ve bu i�lemleri ayn� usule tabi olarak yapmak �zere kurulu�, tescil, tasfiye ve i�leyi�e ili�kin mevzuat h�k�mlerine ba�l� olmaks�z�n varl�k kiralama �irketleri kurmaya veya varl�k kiralama �irketleri kurmak �zere kamu sermayeli kurumlar� g�revlendirmeye Bakan yetkilidir. Bu �irketler s�z konusu ta��n�r ve ta��nmazlar ile maddi olmayan varl�klara dayal� olarak, has�lat� M�ste�arl��a aktar�lmak �zere yurt i�i ve yurt d��� piyasalarda kira sertifikas� ihra� edebilir. Bu ihra�lara konu olan varl�klar �zerinde, ihrac�n vadesi s�resince ihra� ko�ullar�na ayk�r� herhangi bir hukuki i�lem tesis edilemez. Bu f�kra kapsam�ndaki i�lemlere konu olan kamu varl�klar�n�n kullan�m�yla ilgili bak�m, onar�m, i�letme, in�aat ve benzeri i� ve i�lemler ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan yap�l�r ve buna ili�kin harcamalar kendi b�t�elerinden kar��lan�r. Bu f�kra kapsam�ndaki kira sertifikalar�, 14/1/1970 tarihli ve 1211 say�l� T�rkiye Cumhuriyet Merkez Bankas� Kanunu ve sermaye piyasas� mevzuat� bak�m�ndan M�ste�arl�k taraf�ndan ihra� edilen menkul k�ymetlere ili�kin olarak ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara tabidir. Bu sertifikalar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say�l� Kamu �hale Kanunu uygulamas�nda teminat olarak kabul edilir.

  Bu maddenin birinci f�kras�ndaki i� ve i�lemler ile Devlet i� borcu, Devlet d�� borcu ve nakit y�netimi kapsam�nda yap�lan i� ve i�lemler 8/9/1983 tarihli ve 2886 say�l� Devlet �hale Kanunu ile 4734 say�l� Kamu �hale Kanunu h�k�mlerine tabi de�ildir.

  Bu maddenin uygulanmas�na ili�kin usul ve esaslar Bakan taraf�ndan belirlenir.�

  MADDE 33 � 4749 say�l� Kanunun 14 �nc� maddesinin birinci f�kras�na �kaynaklanan teminatlar�� ibaresinden sonra gelmek �zere �ve 7/A maddesi kapsam�nda M�ste�arl��a aktar�lacak tutarlar ile M�ste�arl���n s�z konusu maddede yer alan i�lemlere ili�kin yapaca�� geri �demeleri� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 34 � 14/6/2005 tarihli ve 5363 say�l� Tar�m Sigortalar� Kanununun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �teknik hizmetlerin y�r�t�lmesi amac�yla� ibaresinden sonra gelmek �zere �t�zel ki�ili�i haiz� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 35 � 5363 say�l� Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci f�kras�n�n (a) bendinin ikinci paragraf�na a�a��daki c�mle eklenmi� ve maddenin ���nc� f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  �Su �r�nleri sigortalar�n�n risk incelemeleri, su �r�nleri m�hendisi, su �r�nleri b�l�m� mezunu ziraat m�hendisleri, bal�k��l�k teknoloji m�hendisi ve veteriner hekimler; hasar tespitleri ise veteriner hekimle birlikte su �r�nleri m�hendisi, su �r�nleri b�l�m� mezunu ziraat m�hendisleri, bal�k��l�k teknoloji m�hendislerinden birisi taraf�ndan yap�l�r.�

  MADDE 36 � 5363 say�l� Kanunun 14 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �MADDE 14 � Bu Kanun kapsam�ndaki tar�m sigortas� teminatlar� m�nhas�ran Havuz taraf�ndan verilir. Bu teminatlar risk y�netimi a��s�ndan �artlar�n gerekli k�lmas� ve Kurul taraf�ndan uygun g�r�lmesi halinde sigorta �irketleri ile m��tereken de verilebilir.

  Sigorta s�zle�meleri, Havuz taraf�ndan belirlenen standart poli�eler �zerinden yap�l�r.

  Havuz taraf�ndan hesaplanacak tahmini hasar durumuna g�re uygun �artlarda yeterli koruma sa�lanamad��� takdirde, kalan k�sma Devlet taraf�ndan i�tirak edilir.�

  MADDE 37 � 5363 say�l� Kanunun 15 inci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �MADDE 15 � Havuz, �stlenilen risklerin transferi amac�yla ulusal ve uluslararas� sigortac�l�k piyasas�, sermaye piyasas� ve benzeri piyasalardan koruma temin edebilir.�

  MADDE 38 � 3/7/2005 tarihli ve 5395 say�l� �ocuk Koruma Kanununun 3 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (e) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �e) Sosyal �al��ma g�revlisi: Psikolojik dan��manl�k ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, �ocuk geli�imi, ��retmenlik, aile ve t�ketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlar�nda e�itim veren kurumlardan mezun meslek mensuplar�n�,�

  MADDE 39 � 19/10/2005 tarihli ve 5411 say�l� Bankac�l�k Kanununun 73 �nc� maddesinin ���nc� f�kras�nda yer alan �Sosyal G�venlik Kurumuna� ibaresinden sonra gelmek �zere �ve il veya il�e sosyal yard�mla�ma ve dayan��ma vak�flar�nca yap�lan sosyal yard�m hak sahiplerinin tespiti ile gelir testi i�lemlerinin y�r�t�lmesi amac�yla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� Sosyal Yard�mlar Genel M�d�rl���ne� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 40 � 10/11/2005 tarihli ve 5429 say�l� T�rkiye �statistik Kanununun 25 inci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, 26 nc�, 26/A, 27 nci, 28 inci, 28/A, 29 uncu, 29/A, 30 uncu, 31 inci, 32 nci ve 33 �nc� maddeleri y�r�rl�kten kald�r�lm��, an�lan Kanuna ekli (I) Say�l� Cetvelin Ana Hizmet Birimleri ba�l��� alt�ndaki birim isimleri cetvelden ��kar�larak ayn� ba�l�k alt�na �T��K Daire Ba�kanl�klar�� ibaresi eklenmi�tir.

  �MADDE 25 � Kurumun ana hizmet birimleri on alt� daire ba�kanl���ndan olu�ur. Daire ba�kanl�klar�n�n isim, g�rev ve yetkileri Kurumun ba�l� oldu�u Bakan taraf�ndan belirlenir.�

  MADDE 41 � 5429 say�l� Kanunun 54 �nc� maddesinin ikinci f�kras�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Kurum taraf�ndan bu Kanunun 9 uncu maddesi kapsam�nda talep edilen her t�rl� kay�t ve verinin otuz g�n i�inde verilmemesi veya Kurumun kullan�m�na a��lmamas� durumunda ilgili kurum ve kurulu�un �st y�neticileri hakk�nda ikinci f�kran�n (b) bendinde belirtilen tutarda idari para cezas� uygulan�r.�

  MADDE 42 � 5429 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 14 � Bu maddeye ekli (1) say�l� listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin eki (I) say�l� cetvelin T�rkiye �statistik Kurumu Ba�kanl���na ait b�l�m�nden ��kar�lm�� ve ekli (2) say�l� listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin eki (I) say�l� cetvelin T�rkiye �statistik Kurumu Ba�kanl���na ait b�l�m�ne eklenmi�tir.

  Bu maddeyle kadrosu iptal edilen daire ba�kanlar� hi�bir i�leme gerek kalmaks�z�n bulunduklar� kadro dereceleriyle birlikte bu maddeyle ihdas edilen daire ba�kanl��� kadrolar�na atanm�� say�l�rlar. Bunlar�n yeni kurulan daire ba�kanl�klar�ndan hangisinde g�revlendirilece�i eski y�r�tt�kleri g�revler dikkate al�narak Kurumun ba�l� oldu�u Bakan taraf�ndan belirlenir.�

  MADDE 43 � 23/2/2006 tarihli ve 5464 say�l� Banka Kartlar� ve Kredi Kartlar� Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci f�kras�n�n sonuna a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� Sosyal Yard�mlar Genel M�d�rl���, sosyal yard�m hak sahiplerinin tespiti ile gelir testi i�lemlerinde kullan�lmak �zere T�rkiye Bankalar Birli�i Risk Merkezinden harcama bilgileri dahil gerekli bilgileri istemeye ve almaya yetkilidir. Bu bilgiler ki�ilerin muvafakati ile kullan�l�r.�

  MADDE 44 � 25/4/2006 tarihli ve 5490 say�l� N�fus Hizmetleri Kanununun 45 inci maddesinin birinci f�kras�na �bankalar�n� ibaresinden sonra gelmek �zere �ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 say�l� Sigortac�l�k Kanunu �er�evesinde faaliyette bulunan sigorta ve emeklilik �irketleri ile G�vence Hesab�n�n� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 45 � 15/5/2007 tarihli ve 5661 say�l� T�rkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas� Anonim �irketi ve Tar�m Kredi Kooperatifleri Taraf�ndan Kulland�r�lan Toplu K�y �krazat�/Grup Kredilerinden Do�an Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakk�nda Kanunun 1 inci maddesinin be�inci f�kras�n�n birinci c�mlesinde yer alan �alaca��n kesin aciz vesikas�na ba�lanmas� halinde,� ibaresi �takibin as�l bor�lu i�in kesin aciz vesikas�na ba�lanmas� halinde,� �eklinde, ikinci c�mlesinde yer alan �Kesin aciz vesikas�na ba�lanan alacaklar� ibaresi �Borcu kesin aciz vesikas�na ba�lanan bor�lular ve kefil s�fat� ta��yan di�er bor�lular� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 46 � 3/6/2007 tarihli ve 5684 say�l� Sigortac�l�k Kanununun 1 inci maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan �T�rkiye Sigorta ve Reas�rans �irketleri Birli�i� ibaresi �T�rkiye Sigorta, Reas�rans ve Emeklilik �irketleri Birli�i� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 47 � 5684 say�l� Kanunun 2 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (�) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ayn� f�kraya (d) bendinden sonra gelmek �zere a�a��daki bent (e) bendi olarak eklenmi�, di�er bentler buna g�re tesels�l ettirilmi� ve mevcut (�) ve (�) bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  ��) Birlik: T�rkiye Sigorta, Reas�rans ve Emeklilik �irketleri Birli�ini,�

  �e) Destek hizmeti kurulu�u: Bu Kanun kapsam�ndaki kurulu�lara, faaliyet alanlar�yla ilgili konularda yard�mc� veya tamamlay�c� nitelikte hizmet veren kurulu�lar�,�

  �h) Levha: T�rkiye�de faaliyette bulunan sigorta �irketleri, reas�rans �irketleri ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 say�l� Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat�r�m Sistemi Kanununa g�re kurulan emeklilik �irketleri i�in Birlik taraf�ndan, sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri i�in ise T�rkiye Odalar ve Borsalar Birli�i taraf�ndan ayr� ayr� d�zenlenecek faal olarak �al��anlara ili�kin kay�tlar� g�sterir levhalar�,�

  �i) Minimum garanti fonu: Sigorta �irketleri ile reas�rans �irketleri i�in gerekli �zsermayenin en az ��te birine denk d��en tutar�,�

  MADDE 48 � 5684 say�l� Kanunun 3 �nc� maddesinin ikinci f�kras�n�n (a) bendinin (4) numaral� alt bendinde yer alan �su�tan kaynaklanan malvarl��� de�erlerini aklama,� ibaresinden sonra gelmek �zere �ter�r�n finansman�,� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 49 � 5684 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin sekizinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(8) Sigorta �irketleri ile reas�rans �irketleri; t�m i� ve i�lemlerinin, sigortac�l�k mevzuat� ve ilgili di�er mevzuata, �irketin i� y�nergeleri ile y�netim stratejisi ve politikalar�na uygunlu�unun s�rekli kontrol edilmesi, denetlenmesi ile hata, hile ve usuls�zl�klerin tespiti ve �nlenmesi amac�yla i� denetim ve risk y�netimini kapsayacak �ekilde etkin bir i� kontrol sistemi kurmak zorundad�r. M�ste�arl�k�a belirlenen alanlarla s�n�rl� olmak �zere, i� kontrol sistemlerinin y�r�t�lmesi d��ar�dan hizmet al�m� yoluyla da yap�labilir. �� kontrol sistemlerinin kurulmas�na ili�kin usul ve esaslar M�ste�arl�k�a belirlenir.�

  MADDE 50 � 5684 say�l� Kanunun 14 �nc� maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �T�rkiye Sigorta ve Reas�rans �irketleri Birli�i� ibaresi �T�rkiye Sigorta, Reas�rans ve Emeklilik �irketleri Birli�i� �eklinde de�i�tirilmi�, ���nc� f�kras�n�n birinci c�mlesinde yer alan �ve ye�il kart sigortalar�� ibaresi metinden ��kar�lm��, f�kran�n son c�mlesi ile maddenin yedinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Bakan, bu oranlar� yar�s�na kadar indirmeye veya iki kat�na kadar art�rmaya ya da kat�lma paylar�n� maktu olarak tespit etmeye yetkilidir.�

  �(7) Hesab�n kurulu�una, i�leyi�ine, tan�t�m�na, idari masraflar�na, fon varl�klar�n�n nemaland�r�lmas�na, Hesaptan yap�lacak �demelere, gerek ilgililere gerekse T�rkiye Motorlu Ta��t B�rosuna yap�lacak r�c�lara, Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezi, Sigortac�l�k E�itim Merkezi ve Komisyona yap�lacak katk� paylar� ile, Hesap kapsam�ndaki zorunlu sigortalar�n denetimi ve takibinden kaynaklanan giderler ile di�er harcamalara ili�kin esaslar y�netmelikle d�zenlenir.�

  MADDE 51 � 5684 say�l� Kanunun 16 nc� maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan �varsa birikime ayr�lan k�s�m� ibaresinden sonra gelmek �zere �ve birikim primlerine ait masraf paylar�� ibaresi ile f�kraya a�a��daki c�mle eklenmi�, maddenin ���nc� ve d�rd�nc� f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Ayr�ca, sigorta s�zle�mesinin s�resi boyunca �stlenilen risk d�zeyi ile kazan�lan primlerin zamana ba�l� da��l�m�n�n uyumlu olmad��� kabul edilen sigorta bran�lar�nda, bu kar��l�k i�in riskin zaman i�inde farkl� �ekilde olu�umunu dikkate alan, i�eri�i M�ste�arl�k�a belirlenen hesap y�ntemleri kullan�l�r.�

  �(3) Devam eden riskler kar��l���; kazan�lmam�� primler kar��l���n�n �irketin ta��d��� risk ve beklenen masraf d�zeyine g�re yetersiz kalmas� halinde ayr�l�r.

  (4) Dengeleme kar��l���; takip eden hesap d�nemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlar�ndaki dalgalanmalar� dengelemek ve M�ste�arl�k�a belirlenen �zel rizikolar� kar��lamak �zere ayr�lan kar��l�kt�r.�

  MADDE 52 � 5684 say�l� Kanunun 17 nci maddesinin ikinci f�kras�n�n ikinci c�mlesi y�r�rl�kten kald�r�lm��, d�rd�nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, maddeye alt�nc� f�kras�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kralar eklenmi� ve mevcut yedinci f�kra dokuzuncu f�kra olarak tesels�l ettirilmi�tir.

  �(4) Hayat d��� sigorta �irketleri, hesaplama y�ntemi y�netmelikle belirlenecek gerekli �zsermayenin ��te birinden az olmamak kayd�yla teminat olarak minimum garanti fonu tesis eder. Minimum garanti fonu, hi�bir d�nemde �al���lan bran�lar itibar�yla gerekli olan asgar� sermaye tutarlar�n�n ��te birinden az olamaz. Bu �irketlerin bir y�ldan uzun s�reli yapt�klar� ferd� kaza, hastal�k ve sa�l�k sigorta s�zle�meleri i�in ay�racaklar� teminatlar hakk�nda ikinci f�kra h�km� uygulan�r. Ancak, M�ste�arl�k bu maddede belirtilen s�n�rlar i�inde kalmak kayd� ile gerekli g�rd��� sigorta bran�lar� i�in usul ve esaslar� y�netmelikle belirlenecek hesaplama y�ntemi getirebilir. Yeni kurulan sigorta �irketlerinin ilk �� y�l itibar�yla bir y�l ve bir y�ldan k�sa s�reli t�m sigorta s�zle�melerinden do�an taahh�tlerine kar��l�k olarak ay�racaklar� teminat tutar� �irketin �denmi� sermayesi de dikkate al�narak M�ste�arl�k�a tespit edilir.�

  �(7) M�ste�arl�k, sigortac�l�k sekt�r�n�n durumu ile genel ekonomik �artlar �er�evesinde teminatlar� y�zde elli oran�na kadar art�rmaya veya azaltmaya yetkilidir.

  (8) M�ste�arl�k, bu maddeye g�re hesaplanan teminat tutarlar�n�n y�zde onunu a�mamak �zere �zel teminat ayr�lmas�na karar verebilir. �zel teminat, b�t�n bran�larda s�zle�me yapma yetkisi kald�r�lm�� ya da ruhsatlar� iptal edilmi� sigorta �irketlerinin ola�an faaliyetlerinin y�r�t�lmesini sa�lamak i�in gerekli kayna��n bulunamamas� halinde kullan�l�r. Ayr�lacak teminata ve kullan�m�na ili�kin usul ve esaslar M�ste�arl�k�a belirlenir.�

  MADDE 53 � 5684 say�l� Kanunun 20 nci maddesinin ikinci f�kras�n�n (a) bendinde yer alan ��irket bulunamad��� takdirde ise� ibaresinden sonra gelmek �zere �portf�y�n idaresini Hesaba b�rakmaya ya da� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 54 � 5684 say�l� Kanunun 24 �nc� maddesi ba�l���yla birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �T�rkiye Sigorta, Reas�rans ve Emeklilik �irketleri Birli�i

  MADDE 24 � (1) Sigorta �irketleri, reas�rans �irketleri ve 4632 say�l� Kanuna g�re kurulan emeklilik �irketleri merkezi �stanbul�da bulunan ve kamu kurumu niteli�inde bir meslek kurulu�u olan T�rkiye Sigorta, Reas�rans ve Emeklilik �irketleri Birli�ine giri� aidat�n� �deyerek �ye olmak zorundad�r. Bu zorunluluk sigorta �irketleri ve reas�rans �irketleri i�in sigortac�l�k ruhsat�, emeklilik �irketleri i�in emeklilik ruhsat� almalar�ndan itibaren en ge� bir ay i�inde yerine getirilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, �ye olma zorunlulu�unu kald�rmaya yetkilidir. Sigorta �irketleri, reas�rans �irketleri ve emeklilik �irketleri hakk�nda 18/5/2004 tarihli ve 5174 say�l� T�rkiye Odalar ve Borsalar Birli�i ile Odalar ve Borsalar Kanununun 9 uncu maddesinin yedinci f�kras� h�km� uygulanmaz.

  (2) Birlik nezdinde biri sigorta �irketleri ve reas�rans �irketleri, di�eri emeklilik �irketleri i�in olmak �zere iki ayr� Levha tutulur ve Birli�e �yelik i�lemlerini tamamlayan ilgili sigorta �irketi, reas�rans �irketi ve emeklilik �irketi Birlik Y�netim Kurulu taraf�ndan derhal ilgili oldu�u Levhaya kaydedilir.

  (3) Levhadan silinme a�a��da belirtilen h�llerde ger�ekle�ir:

  a) Sigorta �irketi ve reas�rans �irketi i�in;

  1) T�m bran�larda yeni sigorta ve reas�rans s�zle�mesi yapma yetkisinin kald�r�lmas�,

  2) Ruhsat�n verildi�i tarihten itibaren bir y�l i�inde veya takip eden y�llarda M�ste�arl���n bilgisi haricinde, aral�ks�z olarak alt� ay s�re ile sigorta veya reas�rans s�zle�mesi akdetmemesi,

  3) Kendisine yap�lan tebligata ra�men s�resi i�inde giderlere kat�lma paylar�n� ve aidatlar�n� �dememesi,

  4) Birlik �yeli�inin d��mesi.

  b) Emeklilik �irketi i�in;

  1) 4632 say�l� Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci f�kras� kapsam�nda faaliyet ruhsat�n�n ge�ersiz h�le gelmesi,

  2) Yeni s�zle�me akdetme yetkisinin kald�r�lmas�,

  3) 4632 say�l� Kanun uyar�nca olu�turulan fonlar�n�n tamam�n�n ba�ka bir �irkete devredilmesi,

  4) 4632 say�l� Kanun uyar�nca Bakan taraf�ndan iflas�n�n istenmesi,

  5) Kendisine yap�lan tebligata ra�men s�resi i�inde giderlere kat�lma paylar�n�n ve aidatlar�n�n �denmemesi,

  6) Birlik �yeli�inin d��mesi.

  (4) Levhaya kay�tl� olmayan sigorta �irketi, reas�rans �irketi ile emeklilik �irketi Genel Kurulda se�me ve se�ilme hakk�na sahip de�ildir. Levhadan silinmeyi gerektiren h�llerin sona erdi�ini ispat eden sigorta �irketi, reas�rans �irketi ile emeklilik �irketi, Levhaya yeniden yaz�lma hakk�n� kazan�r ve bu �irketlerden giri� aidat� al�nmaz.

  (5) Birlik Y�netim Kurulu gerekli g�rd��� h�llerde, nedenlerini de a��klamak suretiyle Levhaya yeniden yaz�lma talebinde bulunan sigorta �irketi, reas�rans �irketi ile emeklilik �irketini Levhaya yaz�lma �artlar�n�n varl���n�n devam etti�ini ispatla zorunlu tutabilir. Levhaya yeniden yaz�lma talebinin reddine ili�kin karar gerek�eli olarak verilir.

  (6) Levhadan silinen veya Levhaya yeniden yaz�lma talebi reddolunan sigorta �irketi, reas�rans �irketi ile emeklilik �irketi, Y�netim Kurulunun silme veya ret karar�na kar�� onbe� i� g�n� i�inde M�ste�arl��a yaz�l� itirazda bulunabilir. Yap�lacak itiraz kar��s�nda M�ste�arl�k en ge� onbe� i� g�n� i�inde karar�n� bildirmek zorundad�r. M�ste�arl���n bu konuda verece�i karar kesindir.

  (7) Birlik �yeli�inin d��mesi a�a��da belirtilen h�llerde ger�ekle�ir:

  a) Sigorta �irketi ile reas�rans �irketi i�in;

  1) Ruhsatlar�n�n t�m�n�n iptal edilmesi,

  2) Hakk�nda iflas veya tasfiye karar� verilmi� olmas� ya da ba�ka nedenlerle faaliyetinin sona ermesi.

  b) Emeklilik �irketi i�in;

  1) Emeklilik faaliyet ruhsat� ile sigorta ruhsatlar�n�n ge�ersiz olmas�,

  2) Hakk�nda iflas veya tasfiye karar� verilmi� olmas� ya da ba�ka nedenlerle faaliyetinin sona ermesi.

  (8) Birli�in amac�; mesle�in geli�mesini temin etmek, �yelerinin dayan��ma, birlik ve mesle�in gerektirdi�i vakar ve disiplin i�inde �al��malar�n� sa�lamak ve haks�z rekabeti �nlemek �zere gerekli kararlar� almak ve uygulamakt�r.

  (9) Birli�in g�rev ve yetkileri �unlard�r:

  a) Mesle�in geli�mesini sa�lay�c� �nlemler almak, bu ama�la ara�t�rma kurulu�lar� tesis etmek ve bu konudaki ara�t�rma ve �al��malar� desteklemek.

  b) T�rkiye�de sigortac�l��� ve bireysel emeklilik tasarruf ve yat�r�m sistemini temsil etmek ve tan�tmak i�in gerekli giri�imlerde bulunmak, yurt i�i ve yurt d���ndaki ilgili kurulu�lara gerekti�inde �ye olmak ve delege g�ndermek.

  c) Gerekti�inde sigorta s�zle�melerine ili�kin rehber tarifeleri haz�rlayarak sekt�r�n hizmetine sunmak.

  �) Sigortac�l�k ve bireysel emeklilik tasarruf ve yat�r�m sistemi mevzuat� ile kendisine verilen g�revleri yerine getirmek ve ald��� kararlar�n ve �nlemlerin uygulanmas�n� izlemek.

  d) Uyulmas� zorunlu meslek kurallar�n� belirlemek, �yelerinin mesle�in gerektirdi�i disiplin i�inde ekonominin ihtiya�lar�na uygun olarak �al��malar�n� sa�lamak, �yeleri aras�ndaki haks�z rekabeti �nlemek amac�yla gerekli her t�rl� tedbiri almak ve uygulamak.

  e) Sigortac�l�k ve bireysel emeklilik tasarruf ve yat�r�m sistemi konusunda e�itim vermek amac�yla ilgili kurulu� ve derneklerle i�birli�i yapmak, seminerler ve konferanslar d�zenlemek, kitap, dergi ve bro��rler yay�mlamak.

  f) Sigorta ve bireysel emeklilik tasarruf ve yat�r�m sistemine ili�kin olarak gerekli say� ve nitelikte inceleme ve ara�t�rma komiteleri kurmak; g�rev, yetki ve �al��ma �ekillerini d�zenlemek.

  g) �yelerinin y�ll�k faaliyet sonu�lar� hakk�nda her y�l raporlar haz�rlamak ve bu raporlar� �yelerine ve ilgililere da��tmak.

  �) Sigortac�l�kta tahkimin i�leyi�ini d�zenlemek ve sigorta hakemlerinin listesini tutmak.

  (10) Birlik, ilgili oldu�u meslekler konusundaki mevzuat ile alm�� oldu�u karar ve �nlemlerin uygulanmas�n� takip eder ve M�ste�arl�k�a al�nmas� talep edilen tedbirleri al�r.

  (11) Birlik, M�ste�arl���n uygun g�r��� al�narak bu Kanun h�k�mleri �er�evesinde sigortac�l�k ve bireysel emeklilik tasarruf ve yat�r�m sistemi ile ilgili t�zel ki�ili�i haiz b�ro, �irket ve vak�f kurmaya ve kurulu �irketlere i�tirak etmeye yetkilidir.

  (12) Birlik organlar�; Genel Kurul, Birlik Ba�kan�, Y�netim Kurulu, Hayat D��� Y�netim Komitesi, Hayat ve Emeklilik Y�netim Komitesi, Disiplin Kurulu ve Denetim Kuruludur. Y�netim Kurulu hari� olmak �zere, sigorta, reas�rans ve emeklilik �irketleri, Genel Kurul d���nda bu organlardan sadece birinde temsil edilir.

  (13) Sigorta �irketleri, reas�rans �irketleri ile emeklilik �irketleri Genel Kurulda, genel m�d�r veya genel m�d�r�n bu ama�la vekalet verdi�i, birinci derece imza yetkisine sahip bir y�netici taraf�ndan temsil edilir. M�ste�arl�k, Birlik Genel Kurulunda g�zlemci bulundurabilir.

  (14) Birlik Ba�kan� ile Hayat D��� Y�netim Komitesi, Hayat ve Emeklilik Y�netim Komitesi, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu �yeleri Genel Kurul taraf�ndan iki y�ll���na se�ilir. Birlik Ba�kan� Y�netim Kurulunun da ba�kan�d�r.

  (15) Hayat D��� Y�netim Komitesi, hayat d��� �irket temsilcileri taraf�ndan, Hayat ve Emeklilik Y�netim Komitesi ise hayat ve emeklilik �irket temsilcileri taraf�ndan se�ilecek dokuz �yeden olu�ur. Hayat D��� Y�netim Komitesi ve Hayat ve Emeklilik Y�netim Komitesi �yeleri aras�nda yap�lacak se�imle komite ba�kanlar� ve komiteyi Y�netim Kurulunda temsil edecek bir komite �yesi belirlenir.

  (16) Hayat D��� ve Hayat ve Emeklilik y�netim komitelerinin se�iminde, be� �ye ilgili alandaki prim �retiminde ilk ona giren �irketler, �� �ye yine ilgili alandaki ilk on d���nda kalan �irketler ve bir �ye ilgili alanda a��rl�kl� olarak �al��an reas�rans �irketleri aras�nda yap�lan ve ilgili alanda faaliyet g�steren t�m �irketlerin kat�ld��� se�imle belirlenir. Hayat veya emeklilik alan�nda ilk ona giren �irketler belirlenirken, se�im y�l�ndan bir �nceki y�l sonu kapanm�� prim ve katk� pay� toplam� dikkate al�n�r. �lgili alanda a��rl�kl� olarak �al��an reas�rans �irketinin bulunmamas� veya reas�rans �irketlerinin ilgili komite �yeli�ine aday olmamas� halinde, reas�rans �irketlerine tahsis edilen kontenjan ilk ona giren �irketler kontenjan�na eklenmek suretiyle bu �irketlerin kontenjan� be�ten alt�ya ��kar�l�r. Yukar�da belirtilen da��l�m� sa�layacak say�da gruplardan aday ��kmamas� halinde, gruplar aras�ndaki da��l�m Genel Kurulca kararla�t�r�l�r.

  (17) Birlik organlar�nda �ye �irketler, genel m�d�r veya genel m�d�r niteliklerini haiz birinci derece imza yetkisine sahip bir y�netici seviyesinde temsil edilir. Y�netim Kurulu, Hayat D��� Y�netim Komitesi, Hayat ve Emeklilik Y�netim Komitesi, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu �yelikleri ki�iye ba�l� olmay�p, bahse konu organlarda �irketi temsil eden ki�inin �irketiyle ili�i�inin kesilmesi h�llerinde, yerine ayn� �irketi temsilen genel m�d�r veya genel m�d�r niteliklerini haiz birinci derece imza yetkisine sahip bir y�netici ge�er. Birlik organlar�nda g�rev alan �ye �irketlerin Levha kayd�n�n silinmesi durumunda bo�alan �yelik i�in usul�ne g�re se�im yap�l�r.

  (18) Birlik Ba�kan�n�n �irketiyle ili�i�inin kesilmesi halinde Birlik Ba�kanl��� d��er. �ki ay i�inde yap�lan se�imle, g�revi d��en Birlik Ba�kan�n�n tamamlayamad��� s�reyi tamamlamak �zere Birlik Ba�kan� se�ilir.

  (19) Y�netim Kurulu; Birlik Ba�kan�, Hayat D��� Y�netim Komitesi ve Hayat ve Emeklilik Y�netim Komitesi ba�kanlar� ve ayr�ca her iki komitece se�ilen birer komite �yesi olmak �zere be� ki�iden olu�ur. Birlik Ba�kan� Y�netim Kurulu Ba�kan� olup komite ba�kanlar� da y�netim kurulu ba�kan yard�mc�s�d�r. Y�netim Kurulunda yer alan komite �yelerinden biri Y�netim Kurulunca muhasip �ye olarak se�ilir.

  (20) Denetim Kurulu ile Disiplin Kurulu, ��er �yeden te�ekk�l eder. Denetim Kurulu ile Disiplin Kurulu ilk toplant�s�nda birer ba�kan se�er.

  (21) Sigorta �irketleri, reas�rans �irketleri ile emeklilik �irketleri Birlik �yeli�ine giri�te Genel Kurul taraf�ndan her y�l belirlenen miktarda giri� aidat� �der. Birli�in masraflar�na i�tirak paylar�; sigorta ve reas�rans �irketleri i�in bir y�l zarf�nda T�rkiye dahilinde elde ettikleri direkt prim gelirleri; emeklilik �irketleri i�in ise bir y�l zarf�nda T�rkiye dahilinde elde ettikleri emeklilik katk� pay� ile direkt prim gelirleri dikkate al�narak y�netmelikteki esaslar dairesinde hesap edilir ve payla�t�r�l�r. Aidatlar ve giderlere kat�lma paylar� y�netmelikte belirtilen s�re i�inde �denmedi�i takdirde Birlik taraf�ndan icra yoluyla tahsil olunur. Giderlere kat�lma paylar�n�n �denmesine dair kararlar 9/6/1932 tarihli ve 2004 say�l� �cra ve �flas Kanununun 68 inci maddesinde yaz�l� resm� belge niteli�indedir.

  (22) Hayat, hayat d���, reas�rans ve bireysel emeklilik tasarruf ve yat�r�m sistemi alanlar�na ili�kin gelir ve giderler Birlik b�t�esinde ayr� kalemlerde izlenir.

  (23) Birli�in bu madde uyar�nca ald��� karar ve tedbirlere zaman�nda ve tam olarak uymayan �yeler hakk�nda Y�netim Kurulunca be�bin T�rk Liras�ndan ellibin T�rk Liras�na kadar idari para cezas� uygulan�r.

  (24) Birli�in �al��ma esaslar� Birlik�e haz�rlanan ve M�ste�arl�k�a onaylanan y�netmelik ile belirlenir.

  (25) Birli�in t�m faaliyetleri M�ste�arl�k taraf�ndan denetlenir.�

  MADDE 55 � 5684 say�l� Kanunun 25 inci maddesinin ikinci f�kras�n�n son c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Toplant� tarihlerinin, g�ndemde yer alan di�er konular g�z �n�nde bulundurularak g�r��melerin en fazla iki g�n i�inde sonu�land�r�lacak �ekilde d�zenlenmesi zorunludur.�

  MADDE 56 � 5684 say�l� Kanunun 28 inci maddesinin alt�nc� f�kras�nda yer alan �risk y�netimi ve i� denetim sistemlerinde� ibaresi �i� kontrol sistemlerinde�, sekizinci f�kras�nda yer alan �i� denetim� ibaresi �i� kontrol� ve dokuzuncu f�kras�nda yer alan �i� denetim sistemi� ibaresi �i� kontrol sistemi� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 57 � 5684 say�l� Kanunun 29 uncu maddesinin ba�l��� �Bilgi verme y�k�ml�l���, uluslararas� kurulu�lara �yelik ve i�birli�i� �eklinde de�i�tirilmi� ve maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �(3) M�ste�arl�k, sigortac�l�kla ilgili denetim ve d�zenleme otoritelerinin kat�ld��� uluslararas� mali, iktisadi ve mesleki kurulu�lara �ye olabilir ve i�birli�i ve bilgi payla��m�nda bulunabilmeyi teminen uluslararas� mesleki kurulu�lar ve yabanc� �lkelerin yetkili mercileri ile mutabakat zapt� imzalayabilir. �mzalanan mutabakat zapt� Bakan�n onay� ile y�r�rl��e girer.�

  MADDE 58 � 5684 say�l� Kanunun 30 uncu maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �aras�nda sigorta s�zle�mesinden� ibaresinden sonra gelmek �zere �veya Hesaptan faydalanacak ki�iler ile Hesap aras�nda� ibaresi ve sekizinci f�kras�na a�a��daki c�mle eklenmi�, onikinci f�kras�n�n d�rd�nc� c�mlesi ile onalt�nc� f�kras�n�n son c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve maddeye onalt�nc� f�kras�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kra eklenmi� ve di�er f�kralar buna g�re tesels�l ettirilmi�tir.

  �M�ste�arl�k bu f�kra uyar�nca aranacak deneyim ve bu deneyime esas te�kil eden bilginin tespitine ili�kin �l��tleri belirlemeye yetkilidir.�

  �Ancak, tahkim s�resinin sona ermesinden sonra karar verilmi� olmas�, talep edilmemi� bir �ey hakk�nda karar verilmi� olmas�, hakemlerin yetkileri dahilinde olmayan konularda karar vermesi ve hakemlerin, taraflar�n iddialar� hakk�nda karar vermemesi durumlar�nda her h�l�karda temyiz yolu a��kt�r.�

  �Komisyon M�d�r�nce karar en ge� �� i� g�n� i�inde taraflara bildirilir; ayr�ca karar�n asl� dosya ile birlikte Komisyonun bulundu�u yerdeki g�revli mahkemeye g�nderilir ve mahkemece saklan�r.�

  �(17) Talebi k�smen ya da tamamen reddedilenler aleyhine h�kmolunacak vekalet �creti, Avukatl�k Asgar� �cret Tarifesinde belirlenen vekalet �cretinin be�te biridir.�

  MADDE 59 � 5684 say�l� Kanunun 31 inci maddesinin ba�l��� �Sigortac�l�k E�itim Merkezi, destek hizmetleri ve di�er organizasyonlar� �eklinde de�i�tirilmi�, birinci f�kras�na �meslek kurulu�lar�n�n katk�lar�ndan,� ibaresinden sonra gelmek �zere �Hesaptan aktar�lacak katk� pay�ndan,� ibaresi ve ikinci f�kras�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kra eklenmi�, mevcut ���nc� f�kra d�rd�nc� f�kra olarak tesels�l ettirilmi� ve bu f�krada yer alan �organizasyonlara� ibaresinden sonra gelmek �zere �ve destek hizmetlerinin verili� �ekli ile destek hizmeti kurulu�lar�na� ibaresi eklenmi�tir.

  �(3) Bu Kanun kapsam�nda faaliyet g�steren ki�i ve kurulu�lar, faaliyet alanlar�na yard�mc� veya tamamlay�c� nitelikteki destek hizmetini almadan �nce, gerekti�inde M�ste�arl��a ibraz edilmek �zere, alacaklar� hizmetten do�abilecek riskler ile bunlar�n y�netilmesine, beklenen fayda ve maliyetin de�erlendirilmesine ili�kin yaz�l� bir rapor haz�rlar. Al�nacak destek hizmeti, destek hizmeti alanlar�n mevzuattan do�an y�k�ml�l�klerini yerine getirmelerini ve denetlenmelerini engelleyici nitelikte olamaz.�

  MADDE 60 � 5684 say�l� Kanuna 31 inci maddeden sonra gelmek �zere a�a��daki 31/A maddesi eklenmi�tir.

  �S�r saklama y�k�ml�l���

  MADDE 31/A � (1) Bu Kanunun uygulanmas�nda ve uygulanmas�n�n denetiminde g�rev alanlar, bu Kanuna t�bi kurulu�lar�n g�revlileri ve yetkilileri, bu Kanuna t�bi ki�iler ile bunlar�n yan�nda �al��anlar ve d��ar�dan hizmet al�m� yoluyla sigortac�l�k sekt�r�nde i� g�renler, s�fat ve g�revleri dolay�s�yla ��rendikleri bu Kanun kapsam�nda faaliyet g�steren ki�i ve kurulu�lar ile bunlar�n i�tirakleri, kurulu�lar� ve sigorta s�zle�mesi ile ilgili ki�ilere ait s�rlar� bu konuda kanunen a��k�a yetkili k�l�nan mercilerden ba�kas�na a��klayamaz, kendilerinin veya ba�kalar�n�n yararlar�na kullanamaz. Bu y�k�ml�l�k s�z konusu s�fat ve g�revlerin sona ermesinden sonra da devam eder.

  (2) Ancak, gizlilik s�zle�mesi yap�lmas� ve sadece risk de�erlendirmesi amac�yla kullan�lmak �zere sigorta �irketi, reas�rans �irketi ve emeklilik �irketlerinin kendi aralar�nda do�rudan do�ruya ya da Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezi vas�tas�yla yapacaklar� her t�rl� bilgi ve belge al��veri�i s�ras�nda sigorta �irketi, reas�rans �irketi ve emeklilik �irketlerine ya da sigorta s�zle�mesi ile ilgili ki�ilere ait, yanl�� sigorta uygulamalar� d�hil, s�r niteli�indeki bilgilerin ��renilmesi ve payla��m� s�r saklama y�k�ml�l��� d���ndad�r.�

  MADDE 61 � 5684 say�l� Kanuna 31/A maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki 31/B maddesi eklenmi�tir.

  �Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezi

  MADDE 31/B � (1) T�rkiye Sigorta, Reas�rans ve Emeklilik �irketleri Birli�i nezdinde, sigortal�lar ve sigorta s�zle�mesinden dolayl� da olsa menfaat sa�layanlara ili�kin olarak, yanl�� sigorta uygulamalar� d�hil, risk de�erlendirmesine esas bilgileri toplamak ve bu bilgilerin sigorta, reas�rans ve sigortac�l�k faaliyetinde bulunan emeklilik �irketleri ile M�ste�arl�k�a belirlenecek ki�ilerle payla��lmas�n� sa�lamak amac�yla Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezi kurulur.

  (2) Bu maddenin birinci f�kras�nda belirtilen �irketler, Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezine �ye olmak zorundad�r. �ye kurulu�lar, Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezince istenilen her t�rl� bilgiyi vermekle y�k�ml�d�r.

  (3) Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezi kurulu� ama�lar� do�rultusunda, �zel hukuk t�zel ki�ileri ile kamu kurum ve kurulu�lar�ndan, kamu kurumu niteli�inde meslek kurulu�lar� ve bunlar�n �st kurulu�lar�ndan, ilgili mevzuatla kurulmu� di�er bilgi merkezlerinden bilgi talep etmeye ve bunlarla M�ste�arl���n uygun g�r���ne istinaden bilgi al��veri�ine y�nelik s�zle�meler imzalamaya yetkilidir. S�z konusu kurum ve kurulu�lar Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezi taraf�ndan talep edilen bilgileri vermekle y�k�ml�d�r. Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezinde toplanan bilgilerin bilgi sahibinin kendisi veya onay vermesi durumunda bu madde uyar�nca Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezi ile bilgi al��veri�ine ili�kin s�zle�me yapan �zel hukuk t�zel ki�ileri, kamu kurum ve kurulu�lar� ile kamu kurumu niteli�inde meslek kurulu�lar� ve bunlar�n �st kurulu�lar�yla an�lan s�zle�meler �er�evesinde payla��lmas� bu Kanunun 31/A maddesinin ikinci f�kras� kapsam�nda de�erlendirilir.

  (4) Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezi kendi y�netimi taraf�ndan temsil ve idare edilir. Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezi i� ve i�lemlerinden kendi y�netimi yetkili ve sorumlu olup faaliyetleri i�in gereken giderler kendi b�t�esinden kar��lan�r. M�ste�arl�k, Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezini denetler. Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezi sigorta uygulamalar� kapsam�nda, poli�e yaz�m ve hasar s�re�lerinin izlenmesi de d�hil olmak �zere M�ste�arl�k taraf�ndan talep edilen her t�rl� �al��may� yapar ve bu ama�la gerekli alt yap�y� tesis eder.

  (5) Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezinin b�t�n i�lem ve kay�tlar� gizlidir. Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezi toplad��� her t�rl� bilgiyi, M�ste�arl��a istenen bi�im ve s�rede vermekle y�k�ml�d�r. S�z konusu bilgiler, sahibinin a��k r�zas�n�n bulunmas� durumunda belirledi�i ki�iye belli bir �cret kar��l���nda verilir.

  (6) Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezi nezdinde bulunan s�r niteli�indeki bilgileri, bu konuda kanunen yetkili k�l�nan mercilerden ba�kalar�na a��klayanlar, hukuka ayk�r� olarak kendisi ya da ba�kas� yarar�na kullananlar, yayanlar, verenler, aktaranlar veya ele ge�irenler hakk�nda 35 inci maddenin dokuzuncu ve onuncu f�kralar� h�k�mleri uygulan�r. Bu f�krada tan�mlanan su�lar�n bir t�zel ki�inin faaliyeti �er�evesinde i�lenmesi halinde, ilgili t�zel ki�i hakk�nda 26/9/2004 tarihli ve 5237 say�l� T�rk Ceza Kanununun t�zel ki�ilere �zg� g�venlik tedbirlerine h�kmolunur.

  (7) Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezine �ye �irketlerin Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezi giderlerine kat�l�m paylar� an�lan �irketlerin bir �nceki y�l ger�ekle�tirdikleri prim �retiminin binde birini a�mamak �zere M�ste�arl�k�a belirlenir. M�ste�arl�k, bu oran�n y�zde elli oran�nda azalt�lmas�na veya art�r�lmas�na karar verebilir. Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezi giderlerine M�ste�arl���n belirleyece�i esaslar dahilinde Hesaptan katk� sa�lanabilir.

  (8) Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezinin kurulu�u, faaliyetleri, Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezinde toplanan bilgilerin kapsam, bi�im ve i�eri�ine ve bunlar�n payla��lmas�na, payla��lacak bilgilerin kapsam ve i�eri�ine, �cretlendirilmesine ve �yelerce �denecek kat�l�m paylar�n�n belirlenmesi, y�k�ml�l�klere uymayan �yeler hakk�nda yap�lacak i�lemler ve bu maddenin uygulanmas�na ili�kin usul ve esaslar y�netmelikle belirlenir.�

  MADDE 62 � 5684 say�l� Kanunun 33/A maddesi ba�l���yla birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Ola�an�st� durumlarda teminat

  MADDE 33/A � (1) Ter�r, sava�, do�al afet ve benzeri ola�an�st� durumlar nedeniyle yurt i�inden veya uluslararas� piyasalardan sigorta veya reas�rans teminat� bulunamayan riskler ile n�kleer riskler gibi �zellik arz eden riskler i�in Bakan, sigorta veya reas�rans havuzlar� kurma veya kurulmas�n� koordine etme, sigorta ve reas�rans �irketleri aras�nda i�birli�i yap�lmas�n� sa�lama, olu�turulacak havuz, organizasyon veya i�birli�i mekanizmalar�n�n y�r�t�lebilmesi amac�yla bir veya birden fazla t�zel ki�iyi, ola�and��� riskler y�netim merkezi olarak g�revlendirme konusunda M�ste�arl��a yetki verebilir. Ola�and��� riskler y�netim merkezleri �al��ma usul ve esaslar� y�netmelikle belirlenir.

  (2) Hangi risklerin bu merkezler kapsam�nda y�netilece�i, kapsama al�nan risklere prim deste�i verilecek ise ne oranda prim deste�i verilece�i, al�nacak bir bedel kar��l���nda Devlet�e reas�ransa ne �l��de kat�l�naca�� hususlar� Bakanlar Kurulu karar� ile belirlenir.

  (3) Ter�r, sava� h�li, do�al afetler ve benzeri ola�an�st� durumlarda, yurt i�inden veya uluslararas� piyasalardan sigorta teminat� sa�lanamamas� ya da sa�lanmas�nda g��l�k bulunmas� ve Ba�bakanl���n gerekli g�rmesi halinde, sivil hava ve deniz ula��m ara�lar� i�in, M�ste�arl�k�a sigorta veya reas�rans teminat� sa�lanmas�na karar vermeye Bakan yetkilidir. Verilecek teminat�n kapsam�, s�resi, t�r�, limitleri, kar��l���nda bir bedel al�n�p al�nmayaca��, bedel al�nacak ise bedelin tutar�, al�nacak bedelin nemaland�r�lmas� ve y�netimine ili�kin usul ve esaslar Bakan taraf�ndan belirlenir.�

  MADDE 63 � 5684 say�l� Kanunun 34 �nc� maddesinin ikinci f�kras�n�n (b) bendinde yer alan �i� denetim� ibareleri �i� kontrol� �eklinde ve (j) bendinde yer alan �onikibin T�rk Liras�� ibaresi �bin T�rk Liras�ndan onikibin T�rk Liras�na kadar� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 64 � 5684 say�l� Kanunun 35 inci maddesinin onalt�nc� f�kras�n�n son c�mlesi ile onyedinci f�kras�n�n son c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Ancak, adli para cezas�n�n miktar�, yerine getirilmeyen y�k�ml�l���n veya y�k�ml�l�k eksik olarak yerine getirilmi� ise eksik kalan miktar�n y�zde ikisinden az, y�zde onikisinden fazla olamaz.�

  �Ancak, adli para cezas�n�n miktar�, aktifte ger�ekle�en azalman�n y�zde be�inden az, y�zde yirmisinden fazla olamaz.�

  MADDE 65 � 5684 say�l� Kanuna a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �EK MADDE 1 � (1) Bu Kanundaki �zel h�k�mler sakl� kalmak kayd�yla, bu Kanunun uygulanmas� ile bu Kanun kapsam�ndaki ki�i ve kurulu�lara ili�kin y�netmelikler M�ste�arl���n ba�l� oldu�u Bakanl�k�a ��kar�l�r.�

  MADDE 66 � 5684 say�l� Kanuna a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �EK MADDE 2 � (1) Di�er mevzuatta T�rkiye Sigorta ve Reas�rans �irketleri Birli�ine yap�lan at�flar T�rkiye Sigorta, Reas�rans ve Emeklilik �irketleri Birli�ine yap�lm�� say�l�r.�

  MADDE 67 � 5684 say�l� Kanuna a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �EK MADDE 3 � (1) 9/8/2008 tarihli ve 26962 say�l� Resm� Gazetede yay�mlanan Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezi Y�netmeli�ine g�re faaliyetlerini s�rd�ren Sigorta Bilgi ve G�zetim Merkezi, bu Kanunun yay�m� tarihinden itibaren herhangi bir ba�ka i�leme gerek kalmaks�z�n 31/B maddesi uyar�nca kurulmu� say�l�r.�

  MADDE 68 � 8/6/1984 tarihli ve 233 say�l� Kamu �ktisadi Te�ebb�sleri Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin 36 nc� maddesinin (6) numaral� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, bu f�kradan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kra eklenmi� ve mevcut f�kralar buna g�re tesels�l ettirilmi�tir.

  �6. Maliye Bakan�, bu Kanun H�km�nde Kararnameye tabi te�ebb�slerin bir �nceki y�la ili�kin k�rlar�ndan Hazineye tekab�l eden tutarlar�;

  a) Bu Kanun H�km�nde Kararnamede belirtilen k�s�tlamalara tabi olmaks�z�n, Hazine M�ste�arl���n�n ba�l� oldu�u Bakan�n teklifi �zerine genel b�t�eye gelir kaydetmeye,

  b) Te�ebb�slerin �denmemi� sermayelerine ve/veya g�rev zararlar� alacaklar�na mahsup edilmek �zere Hazine M�ste�arl���n�n ba�l� oldu�u Bakan�n teklifi �zerine bir yandan b�t�eye gelir, di�er yandan da Hazine M�ste�arl��� b�t�esinin ilgili tertibine �denek kaydetmeye ve bu i�lemleri mahiyetlerine g�re ilgili Devlet hesaplar�na kaydettirmeye,

  yetkilidir.�

  �7. Bu Kanun H�km�nde Kararnameye tabi te�ebb�slerin ge�en y�ldan daha �nceki y�llara ait k�rlar�ndan Hazineye tekab�l eden temett� tutarlar� ile di�er �zkaynaklar�n�n tamam� veya bir k�sm�, ilgili te�ebb�s�n �denmemi� sermayesine ve/veya g�rev zarar� alacaklar�na mahsup edilebilir. S�z konusu mahsup i�lemlerine Hazine M�ste�arl���n�n ba�l� oldu�u Bakan; mahsup i�lemlerini Hazine M�ste�arl���n�n teklifi �zerine mahiyetlerine g�re b�t�enin gelir ve gider hesaplar�yla ili�kilendirilmeksizin ilgili Devlet hesaplar�na kaydettirmeye Maliye Bakan� yetkilidir.�

  MADDE 69 � 233 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 37 nci maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki 37/A maddesi eklenmi�tir.

  �Te�ebb�slerin temett� �demeleri

  MADDE 37/A � Bu Kanun H�km�nde Kararnamenin 36 nc� ve 37 nci maddelerinde yer alan h�k�mler �er�evesinde Hazineye devredilmesi gereken temett� tutarlar� ve bu tutarlara ili�kin �deme tarihlerini i�erecek �deme plan� Hazine M�ste�arl���n�n ba�l� oldu�u Bakan taraf�ndan belirlenir ve Hazine M�ste�arl���nca ilgili te�ebb�se g�nderilir. Zaman�nda �denmeyen temett� tutarlar�, 6183 say�l� Amme Alacaklar�n�n Tahsil Usul� Hakk�nda Kanun gere�ince gecikme zamm� uygulanarak tahsil edilir. Ancak, Hazine M�ste�arl���n�n ba�l� oldu�u Bakan taraf�ndan verilmi� ek s�reler i�in gecikme zamm� uygulanmaz.�

  GE��C� MADDE 1 � (1) 7/10/2001 tarihinden sonra akdedilmi� bireysel emeklilik ve �ah�s sigorta poli�eleri ile ilgili olarak bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce emeklilik ve sigorta �irketleri taraf�ndan yap�lan �demeler �zerinden tevkif edilerek �denen vergilerin, 31/12/1960 tarihli ve 193 say�l� Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesine bu Kanunla eklenen d�rd�nc� f�kra h�km�ne g�re belirlenen menkul sermaye irad� �zerinden bu Kanunun yay�mland��� tarihte y�r�rl�kte olan orana g�re hesaplanan tutar� a�an k�sm�, bu maddenin y�r�rl�k tarihinden itibaren bir y�l i�inde hak sahiplerince tevkifat�n yat�r�ld��� vergi dairelerine ba�vurulmas� ve dava a��lmamas� veya a��lm�� davalardan vazge�ilmesi �art�yla, 4/1/1961 tarihli ve 213 say�l� Vergi Usul Kanununun d�zeltmeye ili�kin h�k�mleri uyar�nca red ve iade edilir. Bu kapsamda a��lan davalardan vazge�ilmesi durumunda, idarece de a��lm�� davalar s�rd�r�lmez, taraflarca herhangi bir masraf ve vekalet �creti talep edilemez.

  (2) Bu maddenin uygulanmas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye Maliye Bakanl��� yetkilidir.

  GE��C� MADDE 2 � (1) 29/5/2012 tarihi itibar�yla bireysel emeklilik sisteminde olup bu f�kran�n y�r�rl�k tarihinden itibaren iki y�l i�inde bir emeklilik s�zle�mesini birikimlerini alarak sonland�ran kat�l�mc�lar�n, 31/12/2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine �deyece�i katk� paylar� i�in Devlet katk�s� �denmez.

  (2) Bu f�kran�n y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce sisteme girmi� olan kat�l�mc�lar�n 28/3/2001 tarihli ve 4632 say�l� Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat�r�m Sistemi Kanununun ek 1 inci maddesi uyar�nca Devlet katk�s�na hak kazanmaya esas s�resinde dikkate al�nmak �zere f�kran�n y�r�rl��e girdi�i tarih itibar�yla sistemde bulunduklar� toplam s�reye, f�kran�n y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren �� y�l sistemde kalmak ko�uluyla �� y�l�n sonunda bir defaya mahsus olmak �zere;

  a) Sistemde 3 y�ldan fazla 6 y�ldan az bulunan kat�l�mc�lara 1 y�l,

  b) Sistemde 6 y�ldan fazla 10 y�ldan az bulunan kat�l�mc�lara 2 y�l,

  c) Sistemde 10 y�ldan fazla bulunan kat�l�mc�lara 3 y�l,

  s�re eklenir.

  MADDE 70 � Bu Kanunun;

  a) 2 nci, 4 �nc�, 5 inci ve 8 inci maddeleri, 16 ila 29 uncu maddeleri, ge�ici 2 nci maddesinin ikinci f�kras� 1/1/2013 tarihinde,

  b) 3 �nc�, 6 nc�, 7 nci ve 9 uncu maddeleri ile ge�ici 1 inci maddesi yay�m� tarihinden iki ay sonra,

  c) Di�er maddeleri yay�m� tarihinde,

  y�r�rl��e girer.

  MADDE 71 � Bu Kanun h�k�mlerini Bakanlar Kurulu y�r�t�r.

  28/6/2012

  Kanunun eki i�in t�klay�n�z.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Memur ve emekliye ek zammı içeren kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi

  Son dakika haberi | Meclis 2 kritik gündemle toplanıyor! Merakla beklenen 12 maddelik yasa teklifi görüşülecek - Son Dakika Haberler

  Son dakika haberi | Meclis 2 kritik gündemle toplanıyor! Merakla beklenen 12 maddelik yasa teklifi görüşülecek - Son Dakika Haberler

  ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

  Öğretmenlerin merakla beklediği 'Öğretmenlik meslek kanunu' ne zaman çıkacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu 12 maddelik içeriği.

  - Öğretmen Meslek Kanunu, 750 bini kadrolu, 110 bini sözleşmeli, 100 binden fazlası okul yöneticisi olmak üzere 1 milyona yakın öğretmeni kapsıyor.

  - Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı ortadan kalkacak. Mecburi hizmet hariç tüm öğretmenler aynı haklara sahip olacak.

  - Adaylık kaldırma sınavı yapılmayacak. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek verilecek.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap