Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bir milletin bağımsız kalabilmesi çağdaş uygarlığın gereklerine ters düşmesine bağlıdır

  1 ziyaretçi

  bir milletin bağımsız kalabilmesi çağdaş uygarlığın gereklerine ters düşmesine bağlıdır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  �Bir milletin ba��ms�z kalabilmesi, �a�da� uygarl���n gereklerine ters d��memesine ba�l�d�r.� g�r��

  E�itim ��retim �le �lgili Belgeler > Soru Bankas� Test Sorular� > Tarih Dersi �le �lgili Test Sorular� Soru Bankas� > �nk�lap Tarihi Testleri TC �nk�lap Tarihi Ve Atat�rk��l�k Test Sorular� Soru Bankas�

  ATAT�RK �LKELER� TEST ATAT�RK �LKELER�N�N �ZELL�KLER� �LE �LG�L� TEST SORULARI (3) (�NKILAP TAR�H� TESTLER� TC �NKILAP TAR�H� VE ATAT�RK��L�K TEST SORULARI)

  1.�a�da�la�ma ve Bat�l�la�ma, Atat�rk��n a�a��daki ilkelerinden hangisinin tamamlay�c�s� durumundad�r?

  A)�nk�l�p��l�k  C)Halk��l�k                           E)Milliyet�ilik

  B)Devlet�ilik   D)Cumhuriyet�ilik

  2.�Bir milletin ba��ms�z kalabilmesi, �a�da� uygarl���n gereklerine ters d��memesine ba�l�d�r.� g�r��� dikkate al�n�rsa, a�a��daki ilkelerden hangisine ba�l�l�k bir zorunluluk olur?

  A)Halk��l�k      C)Devlet�ilik                        E)Milliyet�ilik

  B)�nk�l�p��l�k  D)Cumhuriyet�ilik

  3.T�rk milleti a�a��daki se�eneklerde verilen Atat�rk ilkelerinden hangisini, di�erlerinden �nce benimsemi�tir?

  A)Halk��l�k                      C)�a�da�l�k        E)Ba��ms�zl�k

  B)Cumhuriyet�ilik                        D)Devlet�ilik

  4.Toplumsal e�itlik, Atat�rk ilkelerinden hangisiyle do�rudan ili�kilidir?

  A)�nk�l�p��l�k  C)Cumhuriyet�ilik                              E)L�iklik

  B)Halk��l�k      D)Devlet�ilik

  5.Saltanat�n kald�r�lmas�n�n, a�a��daki Atat�rk ilkelerinden hangisiyle ili�kisi olmad��� s�ylenebilir?

  A)Mill� egemenlik                         C)Devlet�ilik                        E)�a�da�la�mak

  B)L�iklik                                         D)Cumhuriyet�ilik

  6.

  I.Kanun �n�nde e�itlik

  II.Sosyal dayan��ma

  III.Mill� egemenlik

  Yukar�da verilenler, Atat�rk ilkelerinden hangisiyle do�rudan ili�kilidir?

  A)L�iklik          C)Milliyet�ilik        E)�nk�l�p��l�k

  B)Devlet�ilik   D)Halk��l�k

  7.Atat�rk, 1919-1922 y�llar� aras�ndaki konu�malar�nda en �ok a�a��daki konulardan hangisine yer vermi�tir?

  A)Sanayile�meye         C)�a�da�la�maya            E)E�itime

  B)Ba��ms�zl��a             D)Mill� egemenli�e

  8.Atat�rk, yeni T�rk devletinde ink�l�plar�n� ger�ekle�tirirken temel hedef olarak a�a��dakilerden hangisini alm��t�r?

  A)�a�da�la�ma           C)Milliyet�ilik        E)L�iklik

  B)Devlet�ilik                  D)Halk��l�k

  9.A�a��dakilerden hangisi, Cumhuriyet�ilik �lkesi�nin tamamlay�c�s� niteli�indedir?

  A)Ak�lc�l�k ve bilimsellik                              D)Mill� egemenlik

  B)�a�da�l�k ve Bat�l�la�ma       E)�nsan ve insanl�k sevgisi

  C)Yurtta bar��-d�nyada bar��

  10.�Siyas� ve asker� zaferler ne (bilgi yelpazesi.net) kadar b�y�k olursa olsun, ekonomik zaferle ta�land�r�lmazsa meydana gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda s�ner.�

  Atat�rk��n yukar�da verilen s�z� onun hangi ilkesinin temelini olu�turmu�tur?

  A)�nk�l�p��l�k  C)Halk��l�k            E)Devlet�ilik

  B)Milliyet�ilik  D)L�iklik

  11.�yesi bulundu�u milletin varl���n�n y�celtilmesi d���ncesi ve bu d���ncenin ku�aklara aktar�lmas�, a�a��daki Atat�rk ilkelerinden      hangisinin sonucudur?

  A)Devlet�ilik   C)Ak�lc�l�k              E)�nk�l�p��l�k

  B)Milliyet�ilik  D)�a�da�l�k

  12.Yeniliklerin s�reklili�ini zorunlu g�ren Atat�rk �lkesi, a�a��dakilerden hangisidir?

  A)Milliyet�ilik  C)Cumhuriyet�ilik                              E)L�iklik

  B)Halk��l�k      D)�nk�l�p��l�k

  13.Mill� M�c�dele�nin kazan�lmas�nda, a�a��daki Atat�rk ilkelerinden hangisi daha etkili olmu�tur?

  A)Milliyet�ilik  C)Ak�lc�l�k                             E)Devlet�ilik

  B)Halk��l�k      D)Cumhuriyet�ilik

  14.Mill� egemenli�in ger�ekle�mesi, a�a��daki ilkelerden hangisinin sonucudur?

  A)Milliyet�ilik                                  D)L�iklik

  B)�nsan ve insanl�k sevgisi        E)Ba��ms�zl�k

  C)Cumhuriyet�ilik

  15.Bir �lkede demokrasinin kurulabilmesi i�in a�a��daki ilkelerden en �ok hangisinin hayata ge�mi� olmas� gerekir?

  A)L�iklik                         D)Ak�lc�l�k              E)Mill� egemenlik

  B)Halk��l�k      E)Milliyet�ilik

  16.

  I.�a�da�la�mak

  II.Bilimsellik

  III Mill� egemenlik

  T�rkiye Cumhuriyeti�nin yukar�daki hedefleri, a�a��daki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

  A)L�iklik                         -�nk�l�p��l�k           -Milliyet�ilik

  B)Cumhuriyet�ilik         -Milliyet�ilik           -Devlet�ilik

  C)�nk�l�p��l�k                 -L�iklik                  -Cumhuriyet�ilik

  D)Devlet�ilik                  -Halk��l�k               -L�iklik

  E)Milliyet�ilik                  -Devlet�ilik            -�nk�l�p��l�k

  17.Milliyet�ilik ilkesinin do�al sonucu olarak ortaya ��kan ilke a�a��dakilerden hangisidir?

  A)Devlet�ilik                   C)�nk�l�p��l�k                        E)Halk��l�k

  B)Cumhuriyet�ilik           D)L�iklik

  18.T�rk ink�l�plar�nda, �a�da� Bat��n�n hedef olarak benimsenmesinde Bat��n�n a�a��daki �zelliklerinden hangisi etkili olmam��t�r?

  A)E�itli�e dayanan hukuk anlay���           D)Bilimselli�i

  B)Gelenek�i toplum yap�s�                        E)Ak�lc�l���

  C)L�ik devlet d�zeni

  19.Cumhuriyet�ilik �lkesi�ni en iyi ifade eden b�t�nleyici ilke a�a��dakilerden hangisidir?

  A)Yurtta bar�� d�nyada bar��     D)�a�da�l�k ve Bat�l�la�ma

  B)Mill� egemenlik                        E)Bilimsellik ve ak�lc�l�k

  C)Mill� birlik ve beraberlik

  20.A�a��daki ink�l�plardan hangisi, Cumhuriyet�ilik ve Halk��l�k ilkelerinin bir gere�idir?

  A)Soyad� Kanunu                         D)Kad�nlara siy�s� haklar verilmesi

  B)Harf �nk�l�b�                               E)Devlet�ili�in benimsenmesi

  C)K�yafet �nk�l�b�

  21.Atat�rk, a�a��daki ilkelerden hangisini, di�erlerine g�re daha �nce uygulamaya koymu�tur?

  A)�nk�l�p��l�k  C)Devlet�ilik         E)Cumhuriyet�ilik

  B)L�iklik        D)Milliyet�ilik

  >>>TIKLAYIN<<<

  �NKILAP TAR�H� DERS� �LE �LG�L� KONU ANLATIMLAR� SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<

  �NKILAP TAR�H� DERS� �LE �LG�L� YAZILI SORULARI� SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<  Yazı kaynağı : bilgiyelpazesi.com

  E��TMENHABER

  Devlet\u00e7ilik \u0130lkesine uygun olan geli\u015fme a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisidir AKabotaj | Course Hero

  Devlet\u00e7ilik \u0130lkesine uygun olan geli\u015fme a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisidir AKabotaj | Course Hero

  2._dnm_tarih_notlar.pdf

  Çukurova University

  ATATURK IN 102

  notes

  Yazı kaynağı : www.coursehero.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap