Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bir karga bir kediyi öldüresiye bir oyuna davet ediyordu

  1 ziyaretçi

  bir karga bir kediyi öldüresiye bir oyuna davet ediyordu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kuş Koysunlar Yoluna Şiiri - Nilgün Marmara

  MENSUR ���RLER - N�LG�N MARMARA

  K�RP�N�N �C�

  �imdi �l� bir kirpiyim.

  Y�zeyi dikenlerle kaplatan, d��a �ekerken d�nd�ren g�z�m� en derine sen oluyorsun. Bir kez yakm��t�n beni, bir kumsal�n �rk�n� gecesinde. Eziyet�i tan�kl���n, tutu�an dikenlerimin ���l���n� g�mm��t� k�le. K�s�k g�zkapaklar�n yeterince �rtm�yordu par�lt�s�n� g�zlerinin, az aral���ndan hazz�n� izliyordum yanadurarak. Duymuyordun denize ula�maya yalvard���n� tinimin, �te k�y�lara, tuttu�un ve yok etti�in oluyordu, sen oluyordun. Sonsuz tiksintin her yal�m�n canavarl���na g�� ekliyordu; benim yanarak �zg�rle�ecek s�n�rlar�ma ise meleksilik.

  �nceleri, senin �ektiklerinle, ac�lar�m� yendi�ime inanm��t�m. Ah! Sonra, yan�lg�n�n anla��lmas�yla, �zk�y�m dilendi bir �enlik yerine. Teslim oldum yaln�zca g���n ve suyun her zaman varolaca��n� bilmeye. ��kencen t�ketilen otlarla, �am p�r��kleriyle artarak mu�tuluyordu yakla�an �zg�rl���. Arzuyla sunuyordum o zaman, ate�ten ba�ka hi�bir �eyin ula�amad��� derimi. Zorba bir tans�kt� bu; nas�l da a���a ��k��� kar��tl���n! A�g�zl� dokunmay� yakarak silmeyi se�iyordum, sense onu hep ba�tan yazmay�. Sevgilerin yeti�emeyece�i ger�e�i serinletiyordu yanan bedenimi, seninse yan�na varamad���n ac�n katlan�yordu, bahsedemedi�in zevkine ko�ut!

  Zaman; tavu�un boynunun her devimiyle u�u�turdu�u anlar, denize kayd� senin y�netken ellerinden ve benim s�f�r dokumdan. Eril-di�i suyun karde�i oldu�uma diretirken ben, tenin ads�z oldu�una; hi�li�i kusan uzakl�klar yazg�md� ve ��rettiler ho�nutlu�u, ya�amdan s�yr�larak gizleri. B�z�ld�k�e i�kinlik kabu�umda, a��yordum k�t�c�l yak�nl�klar�n niyetlerini, dolayl� elde edi�leri, s�reye yay�lm�� sakl� yol izlemeleri, sayr� tarihine tutsak h�nz�r �nerilerini.

  �l� bir kirpi oluyordum, dikenleri y�ld�zlar ve yaln�zl�kla k�vr�lan. Soyumun k�sk�nl���n� haz�rl�yordum, bir kez daha oralarda gezinmeyecek olan karde�lerimin iyicil ad�mlar�n�, daha �imdiden sapt�r�yordum. Sen de �l�yordun �n-bilisinde, a�lat�yla giyinecek sonu�lar�.

  �imdi �l� bir kirpiyim.

  Sen, �l� bir insan.

  Eyl�l, 1981

  (Metinler)

  Yazı kaynağı : www.siirparki.com

  Facebook

  penyezperev on Tumblr

  Nilgün Marmara-Kuş Koysunlar Yoluna

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap