Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bir fayda görmedik arap felsefesinden

  1 ziyaretçi

  bir fayda görmedik arap felsefesinden bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Atat�rk e yaz�lan tuhaf methiyeler... - Memurlar.Net - Forum

  T�rk'e bir hay�r gelmez, Arap Felsefesinden

  Gazi bize bir din ver, T�rk'�n �z nefesinden

  Faz�l H�sn� Da�larca

  Bir ebedi g�ne�le

  Burada do�du gazi

  Yaprak y���n� gibi

  Burada yand� mazi

  Burada erdi musa,

  Buradan u�tu isa.

  B�lb�l burada varsa

  H�rriyet i�in �ter.

  Ne �r�mcek, ne yosun

  Ne mucize, ne f�sun

  Ka'be arab�n olsun

  �ankaya bize yeter!

  Kemalettin Kamu - �stiklal Mar�� Yar��mas�.

  Ey dertli saray! K�be mi oldun bize art�k?

  Cennetse bu yurt, sen onu buldundu har�be,

  Bir g�n olacakt�r an�t�n T�rkl��e K�be.

  Zindan kesilen ruhlara bir nur gibi doldun,

  T�rk �rk�n�n, en son, ulu peygamberi oldun.

  Tutsak seni l�y�k, y�ce Tanr�'yla m�s�vi,

  Toprak olamaz kalp do�abilmi�se sem�v�

  �lmez bize cennetlerin ufkundan inen ses,

  �nsanlar �l�r, T�rkl��e Allah olan �lmez !

  Edip Ayel

  Peygamber, tanr�s�na duymad� bu hasreti

  Vermedi bu kudreti tanr�, peygamberine

  Vasfi Mahir Kocat�rk

  Tanr� gibi g�r�n�yor her yerde

  Topraklarda, denizlerde, g�klerde;

  G�n�l tapar, kendisinden ge�er de

  Hangi yana g�z bakarsa: Atat�rk.

  Halil Bedii Y�netken

  Y�r�yor, kalbimizin durdu�u bir yolda de�il,

  Kanl� bir g�zya�� nehrinde muazzam tabutun

  Ey il�h�n y�ce davetlisi, g�klerden e�il

  G�receksin duruyor kalbimizin �st�nde putun!

  Faruk Nafiz �aml�bel

  Da�lar�n ard�nda s�n��� gibi,

  Millete can veren, vatan yaratan;

  Tanr�n�n g�klere d�n��� gibi

  Her zaman �rk�ma b�y�k Ba� Atam,

  Tanr�la� g�nl�mde, tanr�la� Atam!

  Yusuf Ziya Orta�

  Bir g�ne� gibi yaln�z

  Sensin �lk� tanr�m�z.

  �mer Bedrettin U�akl�

  Toplad� avucunda y�ld�r�m�, �im�e�i

  Yoktan var ediyordu tanr� gibi her �eyi

  Yusuf Ziya Orta�

  On milyon bel, iki kat olmu�ken e�ilmeden

  O?nda on be� milyonun boyu birden uzald�.

  Tanr�, peygamber diye nedir, kimdir bilmeden

  Tapt���m�z ne varsa, hepsi ondan �ekil ald�.

  Faruk Nafiz �aml�bel

  N�BET�� M�LLET

  Yaradan hey Yaradan !

  D�rt y�l de�il bin y�l ge�se aradan

  Sensin ate� diye kan�m�zdaki

  Sesin ���k diye �n�m�zdeki !

  Ey yan�m�zdaki

  Be� on mermere, bir avu� topra�a s��an

  S�n�rs�z mavi umman hey !

  �rkilmez Ata �ocu�u irkilmez:

  Zaptedilmez, Atam, zaptedilmez

  Biz varken senin hisar�n�n bur�lar�:

  Bak��lar�m�z k�l�� u�lar�

  Bekliyoruz devrimini biz.

  ��kmeyece�iz diz

  �sterse hayat zehrolsun

  �sterse refah kahrolsun

  �sterse kur�un d��s�n yan�m�za belimize

  �sterse ge�inmek i�in bir dilim

  Kuru ekmek ge�mesin elimize.

  Halel gelmez bizim ate�imize;

  D�nya d��se pe�imize

  Yer sars�lsa yerinden

  Ne senden ge�eriz, ne senin eserinden

  ~ Beh�et Kemal �a�lar~

  T�RK'�N AMENT�S� (!)

  ?Kahramanl�k �rne�i olan ve vatan�n istikb�lini yoktan var eden Mustafa Kem�l?e, onun ceng�ver ordusuna, y�ce kanunlar�na, m�cahid analar�na ve T�rkiye i�in ahiret g�n� olmad���na �m�n ederim. �yilikle fenal���n insanlardan geldi�ine, b�y�k milletimin medeni cihanda en b�y�k mevkii kazanaca��na, hamaset destanlar�yla tarihi dolduran kudretli T�rk ordusunun birli�ine ve Gazi?nin Allah?�n sevgili kulu oldu�una kalbimin b�t�n hul�suyla �ahadet ederim.? (!!!)

  M.Kemal ��in Yaz�lan Ezan ;

  Atat�rk ekber!

  Atat�rk ekber!

  Ancak O var Atat�rk!

  Evliya odur,

  peygamber odur,

  sanatk�r Atat�rk.

  Talihe h�kim,

  zek�ya �nder,

  do�ma serdar Atat�rk.

  Bunlar� ge�ti insan b�y���:

  Kendi kadar Atat�rk!

  Atat�rk ekber!

  Atat�rk ekber.

  Bizde O var. Atat�rk!

  Ne evliya, ne de peygamber..

  Halk�na yar Atat�rk!

  Beh�et Kemal.

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2023 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Mustafa Kemal için yazılmış şirk şiirleri

  Bir zamanlar Mustafa Kemal’i insanların gözünde yüceltmek ve haşa bir ilah, bir peygamber vasfına yüceltmek için ellerinden geleni yapmışlar. Şairler de boş durmamış ve bir takım şiirler uydurmuşlar.

  Uydurulan şiirler ile M. Kemal’e insan vasfı dışında herşey yüklenmiş. Bu felsefe ile yetişen bir kemalistten Mustafa kemal gerçeklerini anlamasını beklemeyin.

  Bakın o şiirlerde neler var:

  Türk’e bir hayır gelmez, Arap Felsefesinden
  Gazi bize bir din ver, Türk’ün öz nefesinden

  Fazıl Hüsnü Dağlarca

  Ne örümcek, ne yosun
  Ne mucize, ne füsun
  Ka’be arabın olsun
  Çankaya bize yeter!

  Kemalettin Kamu

  Ey dertli saray! Kâbe mi oldun bize artık?
  Cennetse bu yurt, sen onu buldundu harâbe,
  Bir gün olacaktır anıtın Türklüğe Kâbe.
  Zindan kesilen ruhlara bir nur gibi doldun,
  Türk ırkının, en son, ulu peygamberi oldun.
  Tutsak seni lâyık, yüce Tanrı’yla müsâvi,
  Toprak olamaz kalp doğabilmişse semâvî¦
  Ölmez bize cennetlerin ufkundan inen ses,
  İnsanlar ölür, Türklüğe Allah olan ölmez !

  Edip Ayel

  Peygamber, tanrısına duymadı bu hasreti
  Vermedi bu kudreti tanrı, peygamberine

  Vasfi Mahir Kocatürk

  Yürüyor, kalbimizin durduğu bir yolda değil,
  Kanlı bir gözyaşı nehrinde muazzam tabutun
  Ey ilâhın yüce davetlisi, göklerden eğil
  Göreceksin duruyor kalbimizin üstünde putun!
  Tanrı, peygamber diye nedir, kimdir bilmeden
  Taptığımız ne varsa, hepsi ondan şekil aldı.

  Faruk Nafiz Çamlıbel

  Dağların ardında sönüşü gibi,
  Millete can veren, vatan yaratan;
  Tanrının göklere dönüşü gibi
  Her zaman ırkıma büyük Baş Atam,
  Tanrılaş gönlümde, tanrılaş Atam!

  Yusuf Ziya Ortaç

  Mustafa Kemalin son hali ise bu şiirlere aykırı bir görüntü içeriyor. İlah dediğiniz kişi son anlarında bu haldeydi:

  Ve nedense ölümüne yakın fotoğrafları hiç yoktur ortalıkta. Neden acaba?

  Yazı kaynağı : www.ihvanlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap