Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bir erkek işçinin tek başına kaldırabileceği maksimum yük miktarı

  1 ziyaretçi

  bir erkek işçinin tek başına kaldırabileceği maksimum yük miktarı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Açıklamalı İSG Soruları 1

  Açıklamalı İSG Soruları 1

  1) Aşağıdakilerden hangisi bel ağrısının oluşumunu kolaylaştıran işle ilgili etkenlerden değildir?

  A)Aşırı kilo
  B)Yetersiz amir ve arkadaş desteği
  C)Ağırlık kaldırma ve taşıma gibi ağır fiziksel zorlanma
  D)İş baskısı
  Cevap: A

  2) Aşağıdakilerden hangisi bel ağrısının en yaygın nedeni olarak kabul edilmektedir?

  A)Kas ve bağların aşırı gerilmesi
  B)Sırt ve bel kaslarının güçsüzlüğü
  C) Aşırı çalışılması
  D) Kondisyon yetmezliği

  Açıklama: Bel ağrısının en yaygın nedeni kas ve bağların aşırı gerilmesidir. Gerilmeye bağlı zorlanma dizleri bükmeden öne eğilme, ağır kaldırma ve taşıma, dönme gibi uygun olmayan pozisyonlarda oluşmuşsa daha da önemlidir.
  Cevap: A

  3) Aşağıdakilerden hangisi bel ve sırt incinmeleri için dikkat edilmesi gereken hususlar arasında değildir?

  A)Yüksek iskemlelerde veya benzeri yerlerde oturmak bele binen yükü artıracağından bundan
  kaçınılmalıdır.
  B)Ayakkabı bağlarken veya benzer bir hareket yaparken, çömelerek veya yüksekçe bir cismin üstüne
  basarak yapılmalıdır.
  C)Ayakta çalışırken mümkün olduğunca yardımcı araç kullanılmalıdır.
  D)Otururken pozisyon değiştirmemelidir.

  Açıklama: Bel ve sırt incinmeleri için dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  Ayakta çalışırken mümkün olduğunca yardımcı araç kullanılmalıdır.

  Yüksek iskemlelerde veya benzeri yerlerde oturmak bele binen yükü artıracağından bundan kaçınılmalıdır.

  Koltuğa düzgün oturulmalı ve gerekirse bel kıvrımına uyan yastıkla bel takviye edilmelidir. Otururken sırt düz tutulmalı ve yaslanılmalıdır. Diz eklemleri kalça eklemlerinden daha yüksekte bulunmalı, ayak tabanları yere temas ederken düz konumda olmalı ve yere rahatça basmalıdır. Otururken zaman zaman pozisyon değiştirilmelidir.

  Ayakkabı bağlarken veya benzer bir hareket yaparken, çömelerek veya yüksekçe bir cismin üstüne basarak yapılmalıdır.
  Cevap: D

  4) Aşağıdakilerden hangisi çalışma duruşlarında risk değerlendirmesi için kullanılan yöntemlerden biri değildir?

  A)NIOSH       B) PLIBEL        C) ETA        D) OWAS

  Açıklama: Çalışma duruşlarında risk değerlendirmesi için kullanılan yöntemler şunlardır:
  OVVAS (1970) – Ovako Çalışma Duruşların Analiz Sistemi
  NIOSH (1994) – Amerika Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü Yük Kaldırma Endeksi
  PLIBEL (1995) – ErgonomikTehlikelerin Tanımlanmasına Yönelik Kontrol Listesi
  Cevap: C

  5) Aşağıdakilerden hangisi NIOSH eşitliğinde tavsiye edilen ağırlık sınırı denklemindeki parametrelerden biri değildir?

  A) Çalışanın yaşı      B) Sıklık       C) Yük sabiti      D) Asimetri

  Açıklama: NIOSH eşitliğinde tavsiye edilen ağırlık sınırı şu denklemle bulunur:
  RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM
  Bu denklemdeki değişkenler metrik sisteme göre şöyledir.
  Yük sabiti (LC): Sabit birdeğerolup23 kilogramdır.
  Yatay çarpan (HM): Cismin ayaklardan uzaklığını verir.
  Dikey çarpan (VM): Cismin yerden ilk yüksekliğidir.
  Uzaklık çarpanı (DM): Cismin ne kadar kaldırıldığını sisteme dâhil eder.
  Asimetri çarpanı (AM): Dönme durumları hesaplanır.
  Sıklık çarpanı (FM): İşin yapıldığı süre, kaldırılan yükseklik ve dakikadaki kaldırma sayıları için değerler hesaplanmış, uygun bir tablodan bulunur.
  Kavrama çarpanı (CM): Taşınan objenin ne kadar iyi kavranabildiğini gösteren değişkendir.
  Cevap: A

  6) Bir erkek işçinin tek başına kaldırabileceği maksimum yük miktarı kaç kg’dır?

  A) 25       B) 35       C) 45       D) 55

  Açıklama: ILO’nun 128 sayılı Tek İşçinin Taşıyabileceği En Çok Ağırlıkla İlgili Tavsiye Kararına göre; bir erkek işçinin tek başına kaldırabileceği maksimum yük miktarı 55 kg’dır.
  Cevap: D

  7) Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işi değildir?

  A) Yükün konveyörler vasıtasıyla taşınması
  B) Yükün elle kaldırılması
  C) Yükün beden gücü kullanılarak başka bir yere götürülmesi
  D) Yükün kaldırılması için fiziki olarak destek olunması

  Açıklama: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre; elle taşıma işi, olumsuz ergonomik koşullar ve nitelikleri bakımından işçilerin bel ve sırt incinmelerine neden olabilecek yüklerin, bir veya daha fazla işçi tarafından elle veya beden gücü kullanılarak kaldırılması, indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, başka bir yere götürülmesi veya hareket ettirilmesi gibi işlerin yapılması veya bu işlerin yapılması için fiziki olarak destek olunmasını ifade eder.

  Cevap: A

  8) Aşağıdakilerden hangisi Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre işverenin yükümlülükleri arasındadır.

  A)İşveren yükün elle taşınmasına öncelik vermelidir.
  B)İşveren, konu ile ilgili işçilerin görüşlerini almak yerine kendi bilgi ve deneyimlerine başvurmalıdır.
  C)İşveren yükün elle taşınmasından kaynaklanan riskleri önlemek için gerekli tedbirleri almalıdır.
  D)Elle taşıma işlerinin yapıldığı işyerlerinde, işçiler için sağlık raporunun alınmasına gerek yoktur

  Açıklama: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; işveren, işyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde, iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
  Cevap: C

  9) İşveren, elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin…  hakkında, kesin bilgileri vermekle yükümlüdür.
  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Kaldırma şekilleri      B) Kavrama yerleri      C) Ölçüleri     D) Ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri

  Açıklama: Elle Taşıma işleri Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre; işveren, elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri hakkında, kesin bilgileri vermekle yükümlüdür.

  Cevap: D

  10) Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işlerinde yük ile ilgili risk oluşturabilecek faktörlerden biri değildir?

  A)Çalışma ortamının özellikleri
  B)Yükün özellikleri
  C)İşin gerekleri
  D)Zihinsel güç gereksinimi

  Açıklama: Elle Taşıma işleri Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre yükle ilgili risk faktörleri şu başlıklar altında toplanabilir:
  Yükün özellikleri
  Fiziksel güç gereksinimi
  Çalışma ortamının özellikleri
  İşin gerekleri
  Cevap: D

  11) Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işlerinde işçilerin sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için dikkate alınacak yükle ilgili risk faktörlerinden değildir?

  A)Yükün özellikleri
  B)Fiziksel güç gereksinimi
  C)Çalışma ortamının özellikleri
  D)İşçinin yeterli eğitime sahip olmaması

  Açıklama: 
  Cevap: D

  12) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri sırt ve bel incinmelerinden işçilerin korunmasını sağlamak için dikkate alınacak yükle ilgili riskfaktörlerindendir?

  I-İşin gerekleri
  II-Çalışma ortamının özellikleri
  III-İşçinin fiziki yapısı
  IV-İşçinin uygun olmayan ayakkabı kullanması

  A) Yalnız l            B) l,ll      C) III, IV         D) I, III, IV

  Açıklama:
  Cevap: B

  13) Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işlerinde riski artıran faktörlerden biri değildir?

  A)Yükün vücuda yakın taşınması
  B)Sıcaklık, nem veya havalandırmanın uygun olmaması
  C)Yükün kaba olması
  D)Yükün vücudun bükülmesini gerektiren bir konumda olması

  Açıklama: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; yükün vücuttan uzakta tutulmasını gerektiren bir konumda olması sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilir
  Cevap: A

  14) Aşağıdaki çalışma ortamı özelliklerinden hangisi sırt incinmesi riskini artırabilir?

  A)Zemin düzse ve üzerinde engeller bulunmuyorsa
  B)Sıcaklık, nem veya havalandırma uygunsa
  C)Çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikteyse
  D)İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları varsa

  Açıklama: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’nin Ek-l’inde, çalışma ortamı aşağıdaki özelliklerde ise, özellikle sırt incinmesi riskini artırabilir;
  Çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise
  Zemin düz değilse, engeller bulunuyorsa veya düşme veya kayma tehlikesi varsa
  Çalışma ortam ve şartları, işçilerin yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değilse
  işyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları varsa
  Zemin veya üzerinde durulan yer dengesizse
  Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse
  Cevap: D

  15) Aşağıdakilerden hangisi sırt ve bel incinme riski oluşturan işlerden değildir?

  A)Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri
  B)Uzun süreli molalar
  C)İşlemin gerektirdiği, işçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu
  D)Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar

  Açıklama: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya daha fazlasını gerektiren işler sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilir.
  Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar
  Yetersiz ara ve dinlenme süresi
  Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri
  İşlemin gerektirdiği, işçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu
  Cevap: B

  16) Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen husus yükle ilgili risk faktörlerinden değildir?

  A)İşçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu
  B)İşçinin elle taşıma konusunda yeterli eğitime sahip olmaması
  C)Yükün vücudun bükülmesini gerektiren bir konumda olması
  D)Çalışma zemininde engellerin bulunması

  Açıklama: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği nin Ek-ll’sine göre; işçinin elle taşıma konusunda yeterli eğitime sahip olmaması bireysel risk faktörlerindendir.
  Cevap:  B

  17) Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işleri için bireysel risk faktörlerinden savılmaz?

  A)İşçinin yeterli bilgi ve eğitime sahip olmaması
  B)İşçinin fiziki yapısının uygun olmaması
  C)İşçinin yetersiz dinlenme süresi
  D)İşçinin uygun olmayan kişisel koruyucular kullanması

  Açıklama: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’nin Ek-H’sinde; elle taşıma işleri için bireysel risk faktörleri şu şekilde tanımlanmaktadır, işçinin;
  yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması,
  uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması,
  yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması durumunda işçiler risk altında olabilirler.
  Cevap: C

  18) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’nde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmamıştır?

  A)Bireysel risk faktörleri
  B)Çevresel risk faktörleri
  C)Çalışma ortamının özellikleri
  D)Yükün özellikleri

  Açıklama: Elle Taşıma işleri Yönetmeliği’nde çevresel risk faktörlerine ilişkin hususlar bulunmamaktadır.
  Cevap: B

  19) Yüksekte yapılan çalışmalarda dikkat edilecek hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A)Seyyar iskelelerin kendiliğinden hareket etmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
  B)Çalışma zeminlerinde geçişi engelleyen malzeme ve malzeme artığı bulundurulmamalıdır.
  C)Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış
  çatılarda, çatı merdiveni kullanılmalıdır.
  D)İşin mümkün olduğu kadar fazla bölümü yerde tamamlanmalıdır.

  Açıklama: Yüksekte yapılan çalışmalarda dikkat edilecek hususlar şunlardır:

  Yüksekte çalışacakların; yükseklik korkusu, baş dönmesi, görme kusuru, şeker hastalığı, epilepsi, yüksek tansiyon gibi kronik bir hastalığı olup olmama durumu kontrol edilmelidir.

  İşin mümkün olduğu kadarfazla bölümü yerde tamamlanmalıdır.

  Düşmelerin önlenmesi için her türlü çalışma zemini temiz ve engelsiz olarak bulundurulmalıdır. Çalışma zeminlerinde geçişi engelleyen malzeme ve malzeme artığı bulundurulmamalıdır. Yağlı maddelerin zemin üzerine dökülerek zemini kaygan hale getirmelerine izin verilmemelidir.

  Yüksekte çalışmalar ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar, platformlar, güvenlik ağları gibi toplu koruma araçları kullanılarak yapılmalıdır. İşin doğası gereği toplu koruma önlemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, çalışma yerine ulaşılması için uygun araçlar (sepetli iş makineleri, yükseklikli çalışma platformları vb.) sağlanmalı ve çalışılan yerde vücut tipi emniyet kemeri veya benzeri güvenlik yöntemleri kullanılmalıdır.

  Yüksekte bulunan çalışma yerlerinde işçilerin düşmemesi için korkuluk ve çalışma platformundaki malzemelerin düşmemesi için etek tahtaları yapılmalıdır. Korkuluklarda en az birtırabzan, orta seviyesinde bir ara korkuluk ve tabanında eteklik bulunmalıdır. Bunların sağlanamadığı hallerde, işçilere paraşüt tipi emniyet kemeri taktırılmalıdır.

  Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara emniyet kemerleri verilmeli ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanmalıdır.

  işçilerin emniyet kemerlerinin kancalarını takacakları yerler uygun olmalıdır. Çatının veya binanın yatay kirişlerinde yapılan çalışmalarda, belli sağlam dikmeler arasına yatay can halatları gerilmelidir. İşçiler emniyet kemerlerinin kancalarını bu halatlara geçirerek ve hat boyunca emniyetli olarak yürüyebilmelidir.

  Alçak veya yüksek seviyede olan hareketli veya sabit çalışma yerleri; çalışan işçi sayısı, üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı, maruz kalabileceği dış etkiler göz önüne alınarak yeterli sağlamlık ve dayanıklılıkta olmalıdır. Bu çalışma yerlerinin taşıyıcı sistemleri ve diğer kısımları yapısı gereği yeterli sağlamlıkta değilse, çalışma yerinin tamamının veya bir kısmının zamansız veya kendiliğinden hareketini önlemek için, bunların dayanıklılığı uygun ve güvenilir sabitleme metotlarıyla sağlanmalıdır. Çalışma yerlerinin sağlamlığı ve dayanıklılığı uygun şekilde ve özellikle de çalışma yerinin yükseklik veya derinliğinde değişiklik olduğunda kontrol edilmelidir.

  Her türlü asma iskele ve sepetlerde yapılan çalışmalarda, çalışan her bir işçi için ayrı birer işe uygun can halatı yukarıda sağlam yerlere takılarak aşağıya sarkıtılma!) ve altlarına uygun bir ağırlık takılmalıdır. İşçiler bellerindeki emniyet kemerlerinin kancalarını bu can halatları üzerinde bulunan emniyet kilitlerine veya halat kavrama teçhizatlarına, eğer bunlar yoksa halat üzerindeki belli aralıklarla yapılan halat gözlerine takmalıdır.

  Emniyet kemerleri, can halatları, emniyet kilitleri ve halat kavrama aparatları her çalışmaya başlamadan önce iyice kontrol edilmeli, en ufak bir arıza ve bozukluk halinde kullanılmamalı ve yenileri ile değiştirilmelidir. Bu malzemeler 3 aylık periyotlarla bu konuda yetkin kişilertarafından kontrol edilmeli ve üzerinde kontrol tarihi ve kontrol edenin imzası olmalıdır.

  Emniyet kemerlerinin kullanılamayacağı veya korkuluklu çalışma platformu yahut iskele bulunmayan ve 3 metreden yüksek olan yerlerde güvenlik ağı yerleştirilmeden işçi çalıştırılmamalıdır.

  Çatılarda ve eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerine 1 metre yüksekliğinde korkuluk yapılmalıdır. Bu korkuluklar aynı zamanda, dengesini yitiren bir işçinin düşmesine engel olacak sağlamlıkta olmalıdır.

  Emniyet kemeri ve diğer önlemlerin alınamadığı ve işçilerin diz çökerek veya çömelerek çalışmak zorunda oldukları çatı kenarlarına ara korkuluklaryapılmalıdır.

  İşçilerin çatı üzerinde veya kenarında veya kırılgan malzemeden yapılmış herhangi bir yüzey üzerinde çalışmak zorunda olduğu hallerde, kırılgan maddeden yapılmış yüzeyde dalgınlıkla yürümelerini veya yere düşmelerini önleyecek önlemler alınmalıdır.

  Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, çatı merdiveni kullanılmalı ve buralarda tam güvenlik önlemleri alınmadıkça işçi çalıştırılmamalıdır.

  Çatı eğimlerinin 45 dereceyi aştığı durumlarda, kaymayı önleyici çatı el merdiveni ya da iskele platformu gibi bir destek sistemi olmaksızın çalışmamalıdır.

  Yüksek kodlarda bulunan çalışma yerlerinde, bir yerden bir yere giderken, emniyetli olmayan kestirme yollardan geçmek, halatlardan kaymak, kolonlara tırmanmak, şaka yapmak ve gayri ciddi çalışmak yasaklanmalıdır. Bu yerlerde çalışma yerlerine emniyetli bir şekilde çıkış ve inişi sağlayacak yollar veya merdivenler olmalıdır. Yüksek iskelelerde de uygun merdivenler bulunmalıdır.

  Merdivenler yeterli sağlamlıkta olmalı ve uygun şekilde bakım ve muhafazası sağlanmalıdır. Bunlar uygun yerlerde ve amaçlarına uygun olarak doğru bir şekilde kullanılmalıdır. El merdivenleri alana girmek ya da alandan çıkmak amacıyla kullanılmalı ve platform olarak kullanılmamalıdır. El merdivenin düzgün ve yatay bir alana, alt kısmı ile duvar arasındaki mesafe dikey boyunun yaklaşık dörtte biri olacak şekilde yerleştirilmiş olmalıdır.

  Çalışma platformları, geçitler ve iskele platformları, kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılmalı, boyutlandırılmalı, kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.

  Yüksek betonarme platformlarının döşeme kenarlarına düşmeyi önleyecek korkuluk yapılmalıdır. Bu mümkün olmadığı hallerde, serbest çalışmayı sağlamak için döşeme kenarına korkuluklu iskele yapılmalıdır. Döşeme kenarları en azından, uyarı niteliğinde kırmızı-beyaz renkli şerit bant ile sarılmalıdır.

  Yükseltmeli çalışma platformunun ters dönme ihtimaline karşı ya da bir kaçış cihazı yoluyla tahliye edilmesi gerektiği durumlarda çalışanlar bir tüm vücut koşumu ve düşüş kesme ekipmanı giyilmelidir. Makas kaldıraçlı yükseltmeli platform tiplerinde düşüş kesme sistemi gerekli değildir.

  Her bir vinçte bir tel halatla asılı tutulan sallanır platformda çalışmakta olan herkes, ankraja bağlanmış bağımsız bir emniyet halatına bağlı birer emniyet koşumu ve çıma halatı giymelidir.

  İskele yapımı haricindeki işlerde kullanılmış olan boru ve diğer malzemeler, iskele yapımı işlerinde kullanılmamalıdır.

  Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasını önlemek için döşeme dış kısmına 15 santimetre yüksekliğinde bir etek tahtası konulmalıdır, iskele üzerinde yapılan çalışma anında, iskelelerde köprü görevi görecek geçitler, 60 santimetreden dar ve korkuluksuz yapılmamalıdır.

  iskele çalışanlarının emniyetli çalışma sistemleri olmalıdır. Böyle bir sistem yoksa iskele çalışanları koşumlar ve çıma halatları içeren koruma cihazları kullanmalıdır.

  İskele üzerinde emniyet kemeri kullanan işçiler yalnız başlarına çalışmamalıdır. Tüm vücut kuşağı içinde asılı kalmış olan işçiler mümkün olduğunca çabuk kurtarılmalıdır.

  Çelik borulu iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak şekilde yeteri kadar çapraz borularla takviye edilmeli ve binadan ayrılmayacak şekilde tespit olunmalıdır. Çelik borulu iskelelerdeki platformlarda kullanılacak kalas veya diğer ahşap kısımların özellikleri ile kullanılacak çaprazlar, korkuluklar, ara korkuluklar ve benzeri kısımlardaki aralıklar aranan özelliklere uygun ve sağlam yapıda olmalıdır.

  Boru veya madeni iskeleler statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanmalıdır. Bu koşullar sağlanmadan iskele üzerine kesinlikle çıkılmamalıdır.

  Seyyar iskelelerin kendiliğinden hareket etmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

  Bütün kaldırma araçları ile bağlantıları, sabitleme ve destekleme elemanları da dâhil bütün yardımcı kısımları kullanım amacına uygun ve yeterli sağlamlıkta tasarlanmış ve imal edilmiş olmalı, doğru şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

  Aşağıya malzeme atılmamalıdır. Ancak özel tedbirler alınarak yukarıdaki malzemeler kontrollü olarak aşağıya indirilmelidir.

  Yüksekte çalışanların bulunduğu yerlerde, aşağıdakiler dikkatli olmalı ve iskele veya platformların altından geçmemelidir. Çalışma alanının altına güvenlik şeridi çekilmelidir.
  Hızı saatte 40 – 50 km olan rüzgârlı havalarda, zeminin kaygan ve buzlu olması halinde, yüksekte yapılan her türlü montaj, bakım ve onarım çalışmaları durdurulmalıdır.
  Sisli ve alacakaranlık havalarda, çalışma devam ettiği sürece, iskeledeki merdiven ve asansör başları ve çalışılan döşemeler boydan boya uygun şekilde aydınlatılmalıdır.
  Kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı ile ilgili olarak çalışana eğitim verilmelidir. Düşmeyi önleyici ekipman, kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı, vücudu boşlukta tutabilen donanım gibi düşmelere karşı kullanılan donanımlar tam ve eksiksiz olarak bilinmeli ve uygun zamanda uygun ekipman kullanılmalıdır.
  Koruyucu baretler yüksekte çalışırken mutlaka giyilmelidir. Yapılan işe göre uygun sağlamlıkta ve rahat kullanımı olan baretler tercih edilmelidir.
  Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar çatı gibi çalışma alanlarında mutlaka giyilmelidir.
  Emniyet kemerlerinin yeterli olmadığı durumlarda ek güvenlik halatları kullanılmalıdır.
  İşi yaparken, olası kaza durumunda müdahaleyi sağlayacak kurtarıcı organizasyon, önceden düşünmeli ve sağlanmalıdır.
  Cevap: A

  20) Yüksekte yapılan çalışmalarda alınacak önlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A)Düşmelerin önlenmesi için her türlü çalışma zemini temiz ve engelsiz olarak bulundurulmalıdır.
  B)Çatılarda ve eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerine 75 santimetre yüksekliğinde
  korkuluk yapılmalıdır.
  C)Kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı ile ilgili olarak çalışana eğitim verilmelidir.
  D)Hızı saatte 40 – 50 km olan rüzgârlı havalarda, zeminin kaygan ve buzlu olması halinde, yüksekte
  yapılan hertürlü montaj, bakım ve onarım çalışmaları durdurulmalıdır.

  Açıklama: 
  Cevap: B

  21) Aşağıdakilerden hangisi yüksekte yapılan çalışmalarda alınacak önlemlerden değildir?

  A)Yüksekte çalışmalar ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar, platformlar, güvenlik ağları gibi
  toplu koruma araçları kullanılarak yapılmalıdır.
  B)Emniyet kemerleri, can halatları, emniyet kilitleri ve halat kavrama aparatları her çalışmaya
  başlamadan önce iyice kontrol edilmeli, en ufak bir arıza ve bozukluk halinde kullanılmamalı
  C)Korkuluklu çalışma platformu yahut iskele bulunmayan ve 3 metreden yüksek olan yerlerde
  güvenlik ağı yerleştirilmeden işçi çalıştırılmamalıdır.
  D)Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasını önlemek için döşeme dış
  kısmına 30 santimetre yüksekliğinde bir etek tahtası konulmalıdır.

  Açıklama:
  Cevap: D

  22) Aşağıdakilerden hangileri düşmeyi önleme sistemlerindendir?

  I-Korkuluk
  II-Güvenlik izleme sistemi
  III-Kişisel düşmeyi durdurma sistemi
  IV-Kontrollü giriş alanı

  A) I,II        B) III, IV     C) I,III,IV     D)I,II, III, IV

  Açıklama: Düşmeyi önleme sistemleri, düşme tehlikelerini kontrol altına almak için tasarlanmış teçhizatları ifade eder. Bu sistemler, düşmeyi engeller veya güvenli olarak düşmeyi durdurur. Tipik bir düşmeyi önleme sistemi aşağıdakileri içerir:

  Kişisel düşmeyi durdurma sistemi
  Korkuluk
  Güvenlik ağı sistemi
  Uyarı halatı sistemi
  Güvenli izleme sistemi
  Kontrollü giriş alanı
  Cevap: D

  23) Aşağıdakilerden hangisi platformlarda alınması gereken güvenlik önlemlerinden değildir?

  A)Platformsuz çalışmalardan mümkün olduğunca kaçınılacaktır.
  B)Platform kenarlarında düşmeyi önleyici korkuluklar ile malzeme düşmelerini önleyici eteklikler
  olacaktır.
  C)Platformlar düşmeyi önlemek için mümkün olduğunca dar olacaktır.
  D)Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.

  Açıklama: Yüksekte çalışmalarda platformsuz çalışmalardan mümkün olduğunca kaçınılacaktır. Platformlarda alınması gereken güvenlik önlemleri ise şunlardır:
  Platformlar, üzerinde bulunabilecek azami yüke dayanacak şekilde yapılacaktır.
  Platformlar, çalışmalar için yeterli genişlikte olacaktır.
  Platformlara çıkış ve inişler güvenli şekilde yapılacaktır.
  Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.
  Platform kenarlarında düşmeyi önleyici korkuluklar ile malzeme düşmelerini önleyici eteklikler olacaktır.
  Çalışanın bulunduğu platform ile ilgililer arasında iletişimi sağlayıcı uygun tedbirler alınmalıdır.
  Gerekli durumlarda kişisel koruyucu kullanımı sağlanmalıdır.
  Tehlike ve risk derecesi yüksek hallerde platform üzerinde çalışanı gözlemleyen yardımcı elemanlar bulunacaktır.
  Sabit platform yapılamayan durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı kullanılabilecektir.
  Çalışanlar bu konuda özel olarak eğitilecektir.
  Cevap: C

  24) Aşağıdakilerden hangisi iskelelerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

  A)İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, yetkili uzman bir kişinin
  gözetimi altında yapılacaktır.
  B)Tekerlekli iskelelerin yüksekte çalışma sırasında kaza ile hareket etmesi uygun araçlarla
  önlenecektir.
  C)İskeleler yalnız dayanıklı metal malzemeden imal edilecektir.
  D)İskelelerin platform elemanları ve dikey korkulukları arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli
  boşluklar bulunmayacaktır.

  Açıklama: İskeleler, yapıldığı malzemenin cinsine göre üçe ayrılır.

  Ahşap iskeleler
  Çelik veya boru iskeleler (metal iskeleler)
  Askılı makaralı cephe iskeleleri
  Cevap: C

  25) Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemerlerinin yeterli olmadığı ve ek güvenlik halatlarına ihtiyaç duyulduğu çalışmalardan değildir?

  A)Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde çalışma
  B)Kuyu ve kanalizasyonlarda çalışma
  C)Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma
  D)Paraşütle atlanarak yapılan çalışma

  Açıklama: Emniyet kemerlerinin yeterli olmadığı aşağıdaki durumlarda ek güvenlik halatlarına ihtiyaç vardır.
  Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde çalışma
  Ambarlarda kullanılan istifleme ve boşaltım ekipmanlarının yüksek kabinlerinde çalışma
  Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma
  Kuyu ve kanalizasyonlarda çalışma
  Cevap: D

  Yazı kaynağı : isgasistan.net

  Elle Taşıma İşlerinde İş Güvenliği

  Tarayıcınız bu videoyu desteklemiyor.

  § Serbest dolaşım engellerini kaldırmak,

  § Daha iyi bir zemin sağlamak,

  § Seviye farkları ve dik rampaları engellemek,

  § Aşırı soğuk ve sıcağı engellemek,

  § Aydınlatma ile ilgili şartları geliştirmek,

  § Daha az kısıtlayıcı KKD sağlamak,

  § Çalışanların kıyafet ve ayakkabılarının işe uygunluğundan

  emin olmak.

  Yazı kaynağı : nedenisguvenligi.com

  ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORULARI, YANITLARI, ÇÖZÜMLERİ

  Sitemizin içeriğini görmek için lütfen Javascript'i etkinleştirin

  Teşekkürler

  Yazı kaynağı : xn--yantla-r9a.blogspot.com

  Elle Yük Taşıma İşlerinde Güvenlik

  Elle Yük Taşıma İşlerinde Güvenlik

  Elle yük taşıma işi, bir veya birden fazla kişi tarafından elle veya beden gücü kullanılarak malzeme/eşya kaldırılması, indirilmesi, itilmesi, çekilmesi veya hareket ettirilmesi şeklinde ifade edilebilir. Bu işin yapılması sırasında uygun olmayan taşıma şekilleri nedeniyle iş kazaları ve sağlık problemleri meydana gelebileceğinden dikkatli olunmalıdır.

  Elle yük taşıma işi ayrıca duruş bozukluklarına neden olan etkenler arasında da kabul edilir.

  Taşınacak Yükler Nasıl Olmalıdır ?

  Ağır yük kavramı kişiden kişiye değişebileceği için net bir ağırlıktan söz etmek zordur. Dünya sağlık örgütünün tavsiyelerinde bir kişinin sürekli olarak taşıyabileceği ağırlık 25 kg olarak belirtilmiştir. Tek seferde kaldırabileceği en fazla ağırlık ise 50 kg olarak tavsiye edilmiştir.

  Taşınacak malzeme, kaba veya kavraması zor yapıda olmamalıdır. Ebatları büyük olan bir malzeme, hafif bile olsa rahat tutamayacağımız için elimizden kayıp düşebilir. Ayrıca taşınan malzeme içinde hareketli başka parçalar olması da, taşınan yükün ağırlık merkezini değiştireceği için yükün veya taşıyan kişinin düşmesine yol açabilir.

  Yükü vücudumuzdan uzak tutarak taşıdığımızda ağırlık merkezi vücudumuzdan çok uzak olacağından dengede durmak ve yükü taşımak için çok büyük güç harcamamız gerekir. bu nedenle yükler mümkünse vücuda bitişik taşınmalıdır.

  Elle Yük Taşıma Yapılan Ortam Nasıl Olmalıdır ?

  Elle yük taşıma işi yapılırken, yük taşınan yerin zemini mutlaka düz ve engelsiz olmalıdır. Yükü taşırken önümüzü görmekte zorluk çekeceğimiz için önümüzde engeller olmamalıdır. Ayrıca yük taşınan alanın tavanı çok alçak olmamalıdır.

  Yük taşımak, yüksek efor sarf etmeyi gerektiren bir iş olması nedeniyle yük taşınan ortamın sıcaklığı yüksek olmamalıdır.

  Yük Taşırken Nelere Dikkat Edilmelidir ?

  Yük taşırken ayakkabı seçimi çok önemlidir. Mutlaka tabanı kaymayan ve yükü eşit şekilde yere aktarabilen iş ayakkabısı giyilmelidir. Örnek verecek olursak, altı sert kösele türü ayakkabılar yük taşımak için uygun değildir.

  Yükün üzerinde bir uyarı etiketi olup olmadığına dikkat edilmeli ve yükler bu uyarı etiketlerine uygun olarak taşınmalıdır.

  Ağır ve yerden kalkmayan buzdolabı benzeri yükler iterek taşınmalıdır. Bu gibi yükleri çekerek taşımak hem daha çok güç gerektirir, hem de yük takılıp devrildiğinde altında kalma riski yüksektir.

  Yük kaldırılmadan önce ağırlığı kontrol edilmeli ve nasıl taşınacağı tasarlanmalıdır. Hafif gibi görünen ağır yükleri kaldırırken boş bulunup sakatlanma riski yüksektir.

  Yükler, görüşü engelleyecek şekilde üst üste taşınmamalıdır. Ayrıca yük taşırken mutlaka taşıma yönüne doğru bakılmalıdır.

  Taşınan malzeme, yüksek veya uzanmayı gerektiren bir yere konulmak istendiğinde düşüp zarar görmemek için sandalye, kutu vb. eşyaların üzerine çıkılmamalı, mutlaka sağlam bir merdiven veya platform kullanılmalıdır.

  Taşıma iki kişi tarafından yapılıyorsa yük mutlaka eşit paylaştırılmalıdır. Merdiven inip çıkarken de ağırlık merkezi dengeli olacak şekilde taşınmalıdır.

  Yük Nasıl Kaldırılır ?

  Elle yük taşıma yaparken yükleri kaldırma yöntemine dikkat edilmelidir. Yükler kesinlikle dizlerden destek alarak kaldırılmalıdır. Belinizden destek alarak kaldırdığınız yükler vücudunuza çok daha fazla yük bindirecektir.

  Yükü kaldırırken yüke mümkün olduğu kadar yakın durmalısınız. Yükü kaldırırken beliniz mutlaka dik olmalıdır.

  Yazı kaynağı : www.isgnedir.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap