Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bir üst göreve yükselme işleminde adayların aynı özelliklere sahip olması

  1 ziyaretçi

  bir üst göreve yükselme işleminde adayların aynı özelliklere sahip olması bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Hazine ve Maliye Bakanl���ndan:

  HAZ�NE VE MAL�YE BAKANLI�I PERSONEL� G�REVDE

  Y�KSELME VE UNVAN DE����KL��� Y�NETMEL���

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�, liyakat ve kariyer ilkeleri �er�evesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas� esas al�narak, Hazine ve Maliye Bakanl��� personelinin g�revde y�kselme ve unvan de�i�ikli�ine ili�kin usul ve esaslar� belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik; Hazine ve Maliye Bakanl��� merkez ve ta�ra te�kilat�nda 14/7/1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununa tabi olarak g�rev yapan personelden 5 inci maddede say�lan unvanlara atanacaklar� kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik, 657 say�l� Kanuna, 10/7/2018 tarihli ve 30474 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Te�kilat� Hakk�nda Cumhurba�kanl��� Kararnamesine ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan Kamu Kurum ve Kurulu�lar�nda G�revde Y�kselme ve Unvan De�i�ikli�i Esaslar�na Dair Genel Y�netmeli�e dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar ve k�saltmalar

  MADDE 4 � (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) Alt g�rev: 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerar�ik kademeler esas al�narak belirlenen daha alt d�zeydeki g�revleri,

  b) Alt grup: Hizmet gruplar� i�erisinde ayn� d�zeyde yer alan unvanlardan te�ekk�l eden grubu,

  c) Ayn� birim: Bir hizmet biriminin merkez ve ta�ra te�kilat�n�,

  �) Ayn� d�zey g�rev: Hiyerar�i, g�rev, yetki ve sorumluluk a��s�ndan ayn� grupta ya da grup i�inde alt gruplar olmas� halinde ayn� alt grupta g�sterilen g�revleri,

  d) Bakanl�k: Hazine ve Maliye Bakanl���n�,

  e) Birim: 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Kararnamesinde yer alan Bakanl�k hizmet birimleri ile defterdarl�k birimlerini,

  f) Genel M�d�rl�k: Personel Genel M�d�rl���n�,

  g) G�revde y�kselme s�nav�: G�revde y�kselme suretiyle atanacaklar�n tabi tutulaca�� yaz�l� ve s�zl� s�nav�,

  �) Hizmet grubu: Hiyerar�i, g�rev, yetki ve sorumluluk a��s�ndan benzer veya ayn� d�zey g�revlerin yer ald��� gruplar�,

  h) Hizmet s�resi: Ayl�ks�z izin s�releri hari� muvazzaf askerlikte ge�en s�reler d�hil olmak �zere 657 say�l� Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine g�re hesaplanan s�releri,

  �) Unvan de�i�ikli�i s�nav�: Bu Y�netmelik kapsam�ndaki personelden en az orta��retim d�zeyinde mesleki veya teknik e�itim sonucu ihraz edilen unvanlara atanacaklar i�in yap�lan yaz�l� ve s�zl� s�nav�,

  i) �st g�rev: 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerar�ik kademeler esas al�narak belirlenen daha �st d�zeydeki g�revleri,

  j) YDS/e-YDS: 4/1/2013 tarihli ve 28518 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Yabanc� Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esaslar� Hakk�nda Y�netmelik uyar�nca yap�lan Yabanc� Dil Bilgisi Seviye Tespit S�nav�n�/Elektronik Yabanc� Dil S�nav�n�,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  G�revde Y�kselme ve Unvan De�i�ikli�ine �li�kin Esaslar

  G�revde y�kselme ve unvan de�i�ikli�ine tabi hizmet gruplar� ve unvanlar

  MADDE 5 � (1) Bu Y�netmelik kapsam�nda g�revde y�kselmeye tabi hizmet gruplar� ve unvanlar a�a��da belirtilmi�tir:

  a) Y�netim hizmetleri grubu;

  1) �ube m�d�r�, k�t�phane m�d�r�, personel m�d�r�, maliye kursu m�d�r�, bilgi i�lem merkezi m�d�r�, muhakemat m�d�r�, muhasebe m�d�r�, saymanl�k m�d�r�, malm�d�r�,

  2) Personel m�d�r yard�mc�s�, maliye kursu m�d�r yard�mc�s�, muhakemat m�d�r yard�mc�s�, saymanl�k m�d�r yard�mc�s�,

  3) �ef, koruma ve g�venlik �efi,

  b) Ara�t�rma ve planlama hizmetleri grubu;

  1) Uzman, ara�t�rmac�, e�itim uzman�,

  2) Raport�r,

  c) Savunma hizmetleri grubu;

  1) Sivil savunma uzman�,

  �) Bilgi i�lem hizmetleri grubu;

  1) ��z�mleyici,

  d) �dari hizmetler grubu;

  1) Ayniyat sayman�,

  2) Memur, bilgisayar i�letmeni, veri haz�rlama ve kontrol i�letmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru, Hazine sayman yard�mc�s�, koruma ve g�venlik g�revlisi, �of�r,

  e) Yard�mc� hizmetler grubu;

  1) Teknisyen yard�mc�s�, hizmetli, a���, kaloriferci, bek�i, da��t�c�, bah��van.

  (2) Bu Y�netmelik kapsam�nda unvan de�i�ikli�ine tabi unvanlar a�a��da belirtilmi�tir:

  a) M�hendis, mimar, matematik�i, istatistik�i, ekonomist, m�tercim, Hazine avukat�, �ocuk geli�imcisi, diyetisyen, fizyoterapist, biyolog, programc�, tekniker, sa�l�k teknikeri, teknisyen, haberle�me teknisyeni, �ocuk e�itimcisi, hem�ire, laborant, sa�l�k memuru.

  G�revde y�kselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel �artlar

  MADDE 6 � (1) Bu Y�netmelik kapsam�ndaki unvanlara g�revde y�kselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel �artlar a�a��da belirtilmi�tir:

  a) 657 say�l� Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet s�resi �artlar�na sahip olmak.

  b) �lan edilen kadro i�in bu �art� sa�layan personel bulunmamas� durumu hari� olmak �zere Bakanl�kta en az bir y�l �al��m�� bulunmak.

  c) G�revde y�kselme yaz�l� ve s�zl� s�nav�nda ba�ar�l� olmak.

  G�revde y�kselme suretiyle atanacaklarda aranacak �zel �artlar

  MADDE 7 � (1) Bu Y�netmelik kapsam�ndaki unvanlara g�revde y�kselme suretiyle atanacaklarda aranacak �zel �artlar a�a��da belirtilmi�tir:

  a) �ube m�d�r� ve k�t�phane m�d�r� unvan�na atanabilmek i�in;

  1) Personel m�d�r yard�mc�s�, muhakemat m�d�r yard�mc�s�, saymanl�k m�d�r yard�mc�s�, maliye kursu m�d�r yard�mc�s�, uzman, ara�t�rmac�, e�itim uzman�, defterdarl�k uzman�, �ef, koruma ve g�venlik �efi, raport�r, ��z�mleyici, m�hendis, mimar, matematik�i, istatistik�i, m�tercim veya ekonomist unvanlar�nda ayr� ayr� veya birlikte en az iki y�l �al��m�� olmak �art�yla toplamda en az sekiz y�l hizmeti bulunmak ve d�rt y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak,

  b) Personel m�d�r� ve maliye kursu m�d�r� unvan�na atanabilmek i�in;

  1) Personel m�d�r yard�mc�s�, muhakemat m�d�r yard�mc�s�, saymanl�k m�d�r yard�mc�s�, maliye kursu m�d�r yard�mc�s�, uzman, ara�t�rmac�, e�itim uzman�, defterdarl�k uzman�, �ef, koruma ve g�venlik �efi, raport�r, ��z�mleyici, m�hendis, mimar, matematik�i, istatistik�i, m�tercim veya ekonomist unvanlar�nda ayr� ayr� veya birlikte en az iki y�l �al��m�� olmak �art�yla toplamda en az sekiz y�l hizmeti bulunmak ve d�rt y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak,

  c) Bilgi i�lem merkezi m�d�r� unvan�na atanabilmek i�in;

  1) ��z�mleyici, m�hendis, istatistik�i veya matematik�i unvanlar�nda ayr� ayr� veya birlikte en az iki y�l �al��m�� olmak �art�yla toplamda en az sekiz y�l hizmeti bulunmak ve d�rt y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak,

  2) En az bir i�letim sisteminin uygulamas� ile en az bir programlama dilini bildi�ini belgelemek,

  �) Muhakemat m�d�r� unvan�na atanabilmek i�in;

  1) M��avir Hazine avukat� veya Hazine avukat� unvanlar�nda ayr� ayr� veya birlikte en az iki y�l �al��m�� olmak �art�yla toplamda en az sekiz y�l hizmeti bulunmak veya en az iki y�l� Hazine avukatl��� unvan�nda olmak �zere h�kim, savc� veya kamuda avukat unvanlar�nda ayr� ayr� veya birlikte en az sekiz y�l hizmeti bulunmak,

  d) Muhasebe m�d�r�, saymanl�k m�d�r� ve malm�d�r� unvan�na atanabilmek i�in;

  1) Personel m�d�r yard�mc�s�, muhakemat m�d�r yard�mc�s�, saymanl�k m�d�r yard�mc�s�, maliye kursu m�d�r yard�mc�s�, uzman, e�itim uzman� veya defterdarl�k uzman� unvanlar�nda ayr� ayr� veya birlikte en az iki y�l �al��m�� olmak �art�yla toplamda en az sekiz y�l hizmeti bulunmak ve d�rt y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak,

  2) Muhasebe yetkilisi sertifikas�na sahip olmak,

  e) Personel m�d�r yard�mc�s�, maliye kursu m�d�r yard�mc�s� ve saymanl�k m�d�r yard�mc�s� unvan�na atanabilmek i�in;

  1) Defterdarl�k uzman�, �ef, koruma ve g�venlik �efi, raport�r, ��z�mleyici, m�hendis, mimar, matematik�i, istatistik�i, m�tercim, ekonomist, ayniyat sayman�, memur, bilgisayar i�letmeni, veri haz�rlama ve kontrol i�letmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru, Hazine sayman yard�mc�s�, koruma ve g�venlik g�revlisi veya �of�r unvanlar�nda ayr� ayr� veya birlikte en az iki y�l �al��m�� olmak �art�yla toplamda en az alt� y�l hizmeti bulunmak ve d�rt y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak,

  f) Muhakemat m�d�r yard�mc�s� unvan�na atanabilmek i�in;

  1) M��avir Hazine avukat� veya Hazine avukat� unvanlar�nda ayr� ayr� veya birlikte en az iki y�l �al��m�� olmak �art�yla toplamda en az alt� y�l hizmeti bulunmak veya en az iki y�l� Hazine avukatl��� unvan�nda olmak �zere h�kim, savc� veya kamuda avukat unvanlar�nda ayr� ayr� veya birlikte en az alt� y�l hizmeti bulunmak,

  g) �ef ve raport�r unvan�na atanabilmek i�in;

  1) Memur, bilgisayar i�letmeni, veri haz�rlama ve kontrol i�letmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru, Hazine sayman yard�mc�s�, koruma ve g�venlik g�revlisi, �of�r, programc�, tekniker, teknisyen veya haberle�me teknisyeni unvanlar�nda ayr� ayr� veya birlikte en az iki y�l �al��m�� olmak �art�yla toplamda en az alt� y�l hizmeti bulunmak ve en az iki y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak,

  �) Koruma ve g�venlik �efi unvan�na atanabilmek i�in;

  1) Koruma ve g�venlik g�revlisi unvan�nda en az alt� y�l hizmeti bulunmak ve en az iki y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak,

  2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 say�l� �zel G�venlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen �artlar� ta��mak,

  h) Uzman, ara�t�rmac� ve e�itim uzman� unvan�na atanabilmek i�in;

  1) �ef, koruma ve g�venlik �efi, raport�r, ��z�mleyici, ayniyat sayman�, memur, bilgisayar i�letmeni, veri haz�rlama ve kontrol i�letmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru, Hazine sayman yard�mc�s�, koruma ve g�venlik g�revlisi veya �of�r unvanlar�nda ayr� ayr� veya birlikte en az iki y�l �al��m�� olmak �art�yla toplamda en az alt� y�l hizmeti bulunmak ve d�rt y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak,

  �) Sivil savunma uzman� unvan�na atanabilmek i�in;

  1) �ef, koruma ve g�venlik �efi, raport�r, memur, bilgisayar i�letmeni, veri haz�rlama ve kontrol i�letmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru, Hazine sayman yard�mc�s�, koruma ve g�venlik g�revlisi, �of�r, tekniker, teknisyen veya haberle�me teknisyeni unvanlar�nda ayr� ayr� veya birlikte en az iki y�l �al��m�� olmak �art�yla toplamda en az alt� y�l hizmeti bulunmak ve d�rt y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak,

  i) ��z�mleyici unvan�na atanabilmek i�in;

  1) �statistik�i, matematik�i veya programc� unvanlar�nda ayr� ayr� veya birlikte en az iki y�l �al��m�� olmak �art�yla toplamda en az d�rt y�l hizmeti bulunmak ve d�rt y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak,

  2) G�revde y�kselme s�nav�na ba�vuru tarihinin son g�n� itibar�yla son be� y�l i�erisinde YDS/e-YDS�den en az elli puan alm�� olmak ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararas� ge�erlili�i bulunan bir belgeye sahip olmak,

  3) En az bir i�letim sisteminin uygulamas� ile en az bir programlama dilini bildi�ini belgelemek,

  j) Ayniyat sayman� unvan�na atanabilmek i�in;

  1) Memur, bilgisayar i�letmeni, veri haz�rlama ve kontrol i�letmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru, Hazine sayman yard�mc�s�, koruma ve g�venlik g�revlisi veya �of�r unvanlar�nda ayr� ayr� veya birlikte en az iki y�l �al��m�� olmak �art�yla toplamda en az alt� y�l hizmeti bulunmak ve en az iki y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak,

  k) Memur, bilgisayar i�letmeni, veri haz�rlama ve kontrol i�letmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru ve Hazine sayman yard�mc�s� unvan�na atanabilmek i�in;

  1) Teknisyen yard�mc�s�, hizmetli, a���, kaloriferci, bek�i, da��t�c� veya bah��van unvanlar�nda ayr� ayr� veya birlikte en az iki y�l �al��m�� olmak �art�yla toplamda en az be� y�l hizmeti bulunmak ve en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  l) Koruma ve g�venlik g�revlisi unvan�na atanabilmek i�in;

  1) Teknisyen yard�mc�s�, hizmetli, a���, kaloriferci, bek�i, da��t�c� veya bah��van unvanlar�nda ayr� ayr� veya birlikte en az iki y�l hizmeti bulunmak ve en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Askerli�ini yapm�� olmak (erkekler i�in),

  3) 5188 say�l� Kanunda belirtilen �artlar� ta��mak,

  4) 7/10/2004 tarihli ve 25606 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan �zel G�venlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmas�na �li�kin Y�netmeli�in 18 inci maddesinde belirtilen sa�l�k �artlar�n� ta��mak,

  m) �of�r unvan�na atanabilmek i�in;

  1) Teknisyen yard�mc�s�, hizmetli, a���, kaloriferci, bek�i, da��t�c� veya bah��van unvanlar�nda ayr� ayr� veya birlikte en az iki y�l hizmeti bulunmak ve en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) (C) veya (D) s�n�f� s�r�c� belgesine sahip olmak.

  Unvan de�i�ikli�i suretiyle atanacaklarda aranacak genel �artlar

  MADDE 8 � (1) Bu Y�netmelik kapsam�ndaki unvanlara unvan de�i�ikli�i suretiyle atanacaklarda aranacak genel �artlar a�a��da belirtilmi�tir:

  a) 657 say�l� Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet s�resi �artlar�na sahip olmak.

  b) Unvan de�i�ikli�i yaz�l� ve s�zl� s�nav�nda ba�ar�l� olmak.

  (2) Unvan de�i�ikli�i s�nav�na kat�lacaklarda, Bakanl�kta veya ��renim durumlar�yla ilgisi bulunmayan g�revlerde belirli s�re hizmet yapm�� olma �art� aranmaz.

  Unvan de�i�ikli�i suretiyle atanacaklarda aranacak �zel �artlar

  MADDE 9 � (1) Bu Y�netmelik kapsam�ndaki unvanlara unvan de�i�ikli�i suretiyle atanacaklarda aranacak �zel �artlar a�a��da belirtilmi�tir:

  a) M�hendis, mimar, matematik�i, istatistik�i ve ekonomist unvan�na atanabilmek i�in;

  1) En az d�rt y�ll�k y�ksek��retim kurumlar�n�n ilgili b�l�mlerinden mezun olmak,

  b) M�tercim unvan�na atanabilmek i�in;

  1) En az d�rt y�ll�k y�ksek��retim kurumlar�n�n filoloji, m�tercim-terc�manl�k veya ilgili di�er b�l�mlerinden mezun olmak,

  2) Ba�vuru tarihi itibar�yla son be� y�l i�erisinde YDS/e-YDS�den en az doksan puan alm�� olmak ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararas� ge�erlili�i bulunan bir belgeye sahip olmak,

  c) Hazine avukat� unvan�na atanabilmek i�in;

  1) Hukuk fak�ltesi mezunu olmak,

  2) Avukatl�k ruhsat�na sahip olmak,

  �) �ocuk geli�imcisi, diyetisyen, fizyoterapist ve biyolog unvan�na atanabilmek i�in;

  1) En az d�rt y�ll�k y�ksek��retim kurumlar�n�n ilgili b�l�mlerinden mezun olmak,

  d) Programc� unvan�na atanabilmek i�in;

  1) En az iki y�ll�k y�ksekokullar�n bilgisayar programc�l��� b�l�m� ile bu b�l�me denk b�l�mlerden mezun olmak veya d�rt y�ll�k y�ksek��renim mezunu olup Mill� E�itim Bakanl���ndan onayl� programc� sertifikas�na sahip olmak,

  e) Tekniker ve sa�l�k teknikeri unvan�na atanabilmek i�in;

  1) En az iki y�ll�k mesleki veya teknik y�ksek��retim kurumlar�n�n ilgili b�l�mlerinden mezun olmak,

  f) Teknisyen, haberle�me teknisyeni, �ocuk e�itimcisi, hem�ire, laborant ve sa�l�k memuru unvan�na atanabilmek i�in;

  1) En az lise veya dengi mesleki veya teknik okullar�n ilgili b�l�mlerinden mezun olmak.

  ���NC� B�L�M

  G�revde Y�kselme veya Unvan De�i�ikli�i S�nav� ile Atamaya �li�kin Esaslar

  S�nav usul ve esaslar�

  MADDE 10 � (1) G�revde y�kselme ve unvan de�i�ikli�i s�navlar� yaz�l� ve s�zl� olmak �zere iki a�amada yap�l�r.

  (2) S�nava kat�lacak adaylar�n, bu Y�netmelikte belirtilen �artlar� ilanda belirtilen son ba�vuru tarihi itibar�yla ta��malar� gerekir.

  (3) S�nav sonu�lar�, yaln�zca s�nav� a�an hizmet birimi ve s�nav a��lan unvan i�in ge�erlidir.

  (4) S�nav sonu�lar�, ayn� birim ve ayn� d�zey g�rev i�in alt� ayl�k s�reyi a�mamak �zere yap�lacak m�teakip s�nava kadar ge�erlidir.

  S�nav duyurusu ve ba�vuru

  MADDE 11 � (1) S�nav duyurusunda; atama yap�lacak kadro unvan� ve birimi, bo� kadro say�s� ile yeri, s�nav konular�, s�nav tarihi ve yeri, ba�vuru �ekli, son ba�vuru tarihi, s�nav�n hangi usulde yap�laca�� ve s�nava kat�lma �artlar�na yer verilir.

  (2) S�nav duyurusu, Genel M�d�rl�k�e veya s�nav� d�zenleyen hizmet birimince yap�l�r.

  (3) S�nav duyurusu, yaz�l� s�nav tarihinden en az otuz g�n �nce ilan edilecek �ekilde merkez ve ta�ra birimlerine g�nderilir. Duyuruda belirtilen farkl� unvanl� kadrolardan yaln�zca birine ba�vurulabilir.

  (4) S�nav ba�vurular�, ilanda belirtilen �ekilde elektronik ortamda yap�l�r. Son m�racaat tarihi ile yaz�l� s�nav tarihi aras�ndaki s�re on g�nden az olamaz.

  (5) Ayl�ks�z izinde bulunanlar d�hil olmak �zere, ilgili mevzuat� uyar�nca verilen izinleri kullanmakta olanlar�n da ba�vuruda bulunmalar� ve s�nava kat�lmalar� m�mk�nd�r.

  (6) Aday memur stat�s�nde bulunanlar ile di�er kamu kurum ve kurulu�lar�n personeli s�nava ba�vuruda bulunamazlar.

  (7) S�nav ba�vurusunda ger�e�e ayk�r� beyanda bulundu�u tespit edilenler s�nava al�nmazlar. Bu ki�iler hi�bir hak talep edemez.

  Yaz�l� s�nav

  MADDE 12 � (1) G�revde y�kselme yaz�l� s�nav�, Genel M�d�rl�k�e veya Genel M�d�rl���n uygun g�r��� al�narak hizmet birimince yap�l�r ya da �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi Ba�kanl���, Mill� E�itim Bakanl��� veya y�ksek��retim kurumlar�ndan birine yapt�r�labilir.

  (2) Unvan de�i�ikli�i yaz�l� s�nav�, g�rev alanlar� ve atama yap�lacak unvan�n niteli�ine ili�kin konularda �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi Ba�kanl���, Mill� E�itim Bakanl��� veya y�ksek��retim kurumlar�ndan birine yapt�r�l�r.

  (3) Yaz�l� s�navlar�n ba�ka bir kuruma yapt�r�lmas� halinde, itiraza ili�kin i� ve i�lemler d�hil s�nava ili�kin usul ve esaslar protokol ile belirlenir.

  Yaz�l� s�nav sonu�lar� ve duyurulmas�

  MADDE 13 � (1) Yaz�l� s�navda en az altm�� puan alanlar ba�ar�l� say�l�r. S�nav sonu�lar�, s�nav� d�zenleyen hizmet birimince Bakanl�k resm� internet sitesinde yay�mlanmak suretiyle duyurulur.

  S�zl� s�nav

  MADDE 14 � (1) S�zl� s�nav, yaz�l� s�nav� d�zenleyen hizmet birimince yap�l�r.

  (2) S�zl� s�nava ili�kin duyuru, s�nav�n yap�laca�� tarihten en az on g�n �nce yaz�l� s�nav� d�zenleyen hizmet birimince Bakanl�k resm� internet sitesinde yay�mlan�r. Ayr�ca ilgililere tebli� edilmek �zere birimlerine yaz�l� olarak bildirilir.

  (3) Yaz�l� s�navda en y�ksek puan alan adaydan ba�lamak �zere ilan edilen bo� kadro say�s�n�n be� kat�na kadar aday s�zl� s�nava al�n�r. Son s�radaki adayla ayn� puan� alan adaylar da s�zl� s�nava �a��r�l�r.

  (4) S�zl� s�navda aday s�nav kurulunun her bir �yesi taraf�ndan;

  a) S�nav konular�na ili�kin bilgi d�zeyi,

  b) Bir konuyu kavray�p �zetleme, ifade yetene�i ve muhakeme g�c�,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davran��lar�n�n g�reve uygunlu�u,

  �) �zg�veni, ikna kabiliyeti ve inand�r�c�l���,

  d) Genel k�lt�r� ve genel yetene�i,

  e) Bilimsel ve teknolojik geli�melere a��kl���,

  esas al�narak y�z tam puan �zerinden de�erlendirilir.

  (5) S�nav kurulu, adaylar hakk�nda yukar�da yaz�l� �zelliklerin her biri i�in de�erlendirme yapar ve verilen puanlar tutana�a ge�irilir. Her �yenin vermi� oldu�u puanlar�n aritmetik ortalamas� al�narak personelin s�zl� s�nav puan� tespit edilir. S�zl� s�navda en az yetmi� puan alanlar ba�ar�l� say�l�r.

  Ba�ar� puan�

  MADDE 15 � (1) Ba�ar� puan�, yaz�l� ve s�zl� s�nav puanlar�n�n aritmetik ortalamas� esas al�narak olu�turulur.

  (2) S�nav kurulu, adaylar� en y�ksek ba�ar� puan�ndan ba�lamak �zere ba�ar� s�ras�na g�re s�ralayarak, ilan edilen kadro say�s� kadar aday� as�l olarak belirler, s�nav ilan�nda yer verilmesi halinde ilan edilen say� kadar aday� da yedek olarak belirleyebilir. S�nav sonu�lar�, Bakanl�k resm� internet sitesinde yay�mlanmak suretiyle duyurulur, ayr�ca ilgilisine tebli� edilmek �zere birimlerine yaz�l� olarak bildirilir.

  (3) Ba�ar� puanlar�n�n e�it olmas� halinde s�ras�yla;

  a) Hizmet s�resi fazla olanlara,

  b) Daha �st ��renimi bitirmi� olanlara,

  c) �st ��renim mezuniyet notu y�ksek olanlara,

  �ncelik verilmek suretiyle, en y�ksek puandan ba�lamak �zere ba�ar� s�ralamas� belirlenir.

  (4) Yaz�l� ve s�zl� s�navlarda ba�ar�l� say�lmak s�ralamaya giremeyen adaylar i�in m�ktesep hak te�kil etmez.

  S�navlar�n ge�ersiz say�lmas�

  MADDE 16 � (1) Bu Y�netmelik kapsam�nda yap�lan s�navlar s�ras�nda a�a��daki durumlar� tespit edilenlerin s�navlar� ge�ersiz say�l�r.

  a) Kopya �ekenler, kopya verenler veya bunlara te�ebb�s edenler ile s�nav ka��tlar�na belirtici i�aret koyanlar s�nav salonundan ��kar�larak durum tutanakla tespit edilir ve bunlar�n s�navlar� ge�ersiz say�l�r. Ayr�ca bu ki�iler hakk�nda disiplin i�lemi uygulan�r.

  b) S�nava girecek aday�n yerine ba�ka bir ki�inin s�nava girdi�inin anla��lmas� halinde, durum tutanakla tespit edilir ve bunlar�n s�nav� ge�ersiz say�l�r. �lgililer hakk�nda gerekli yasal i�lem yap�l�r.

  S�nav sonu�lar�na itiraz

  MADDE 17 � (1) S�nava kat�lanlar, gerek�elerini de belirtmek suretiyle s�nav sonu�lar�na yaz�l� olarak itiraz edebilir. �tirazlar, listelerin duyuruldu�u tarihi takip eden en ge� yedi g�n i�inde s�nav� d�zenleyen hizmet birimine yap�l�r.

  (2) �tiraz, s�nav kurulu taraf�ndan de�erlendirilir ve sonucu itiraz�n yap�ld��� tarihi takip eden en ge� on g�n i�inde ilgiliye yaz�l� olarak bildirilir. S�resi i�inde yap�lmayan itirazlar dikkate al�nmaz.

  (3) Yap�lan yaz�l� s�navlarda s�nav kurulunca hatal� soru tespit edilmesi veya yarg� karar� uyar�nca sorular�n iptal edilmesi halinde, iptal edilen sorular s�nava kat�lan t�m adaylar taraf�ndan do�ru cevapland�r�lm�� say�l�r.

  S�nav belgelerinin saklanmas�

  MADDE 18 � (1) S�navda ba�ar� g�sterenlerin s�navla ilgili belgeleri ilgililerin �zl�k dosyalar�nda, ba�ar�s�z olanlara ili�kin s�nav belgeleri s�nav� d�zenleyen hizmet birimince dava a�ma s�resinden az olmamak kayd�yla ayn� d�zey g�rev i�in yap�lacak bir sonraki s�nava kadar, dava konusu s�nav belgeleri ise dava sonu�lan�ncaya kadar saklan�r.

  G�reve haz�rlama e�itimi

  MADDE 19 � (1) 5 inci maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendinin (1) ve (2) numaral� alt bentlerinde say�lan unvanlara ili�kin yap�lan s�navda ba�ar�l� olanlar, iki haftal�k s�reyi ge�memek �zere g�reve haz�rlama e�itimine tabi tutulabilir.

  (2) Bu madde kapsam�nda d�zenlenecek e�itim programlar�nda uzaktan e�itim y�ntemlerinden yararlan�labilir.

  Atama esaslar�

  MADDE 20 � (1) S�navda ba�ar�l� olanlar�n atamalar� ba�ar� s�ras�na g�re en ge� �� ay i�erisinde yap�l�r.

  (2) S�navda ba�ar�l� olanlardan, atama �artlar�n� ta��mad�klar� sonradan anla��lanlar�n s�navlar� ge�ersiz say�larak atamalar� yap�lmaz. Atamalar� yap�lm�� olsa dahi iptal edilir. S�nav� kazanarak atanmaya hak kazanm�� olanlardan g�revden uzakla�t�r�lanlar�n, g�reve iade edilinceye kadar atamalar� yap�lmaz.

  (3) Atamalar� yap�lanlardan s�resi i�inde g�reve ba�lamayanlar ile atama onay�n�n iptalini isteyenlerin atamalar� iptal edilir. Bunlar ile atanmadan �nce feragat edenlerin atanma haklar� sona erer.

  (4) �kinci ve ���nc� f�kra uyar�nca atamalar� iptal edilenler hi�bir hak talep edemez.

  (5) Duyurulan kadrolardan;

  a) Atanma �artlar�n� ta��mad�klar� i�in s�navlar�n ge�ersiz say�lmas� veya bu sebeple atamalar�n iptal edilmesi, atan�lan g�reve ge�erli bir mazeret olmaks�z�n s�resi i�inde ba�lanmamas� ya da atanma hakk�ndan vazge�ilmesi,

  b) Emeklilik, �l�m, memurluktan �ekilme veya ��kar�lma, ba�ka unvanl� kadro veya pozisyonlara ya da ba�ka bir kuruma naklen atanma,

  sebepleriyle bo� kalan veya bo�alanlara, ba�ar� s�ralamas�n�n kesinle�ti�i tarihten itibaren alt� ayl�k s�reyi a�mamak �zere ayn� unvanl� kadrolar i�in yap�lacak m�teakip s�nava ili�kin duyuruya kadar, 15 inci maddenin ikinci f�kras�na g�re belirlenmi� olmas� kayd�yla yedekler aras�ndan ba�ar� s�ralamas�na g�re atama yap�labilir.

  (6) Atama onaylar�n�n, onay tarihinden itibaren en ge� onbe� g�n i�inde ilgililerine tebli� edilmesi zorunludur.

  (7) Yer de�i�tirme suretiyle atamaya tabi unvanlardan, 5 inci maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendinin (1) veya (2) numaral� alt bentlerinde say�lan unvanlara atamas� yap�lanlardan g�reve ba�lad�ktan sonra sarf�nazar edenler, daha �nce g�rev yapt��� unvan ve hizmet alan�na ilgili birimin uygun g�rmesi halinde atanabilir. Bu hizmet alan�n�n dolu olmas� halinde ayn� il ve hizmet b�lgesi i�inde yer alan di�er hizmet alanlar�ndan birine, bo� hizmet alan� bulunmamas� halinde ise ayn� hizmet b�lgesinde bo� bulunan ba�ka bir hizmet alan�na atanabilir.

  (8) 5 inci maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendinin (1) ve (2) numaral� alt bentlerinde say�lan unvanlara atamas� yap�lanlardan, g�reve ba�lad�ktan sonra sarf�nazar edenlerin s�z konusu unvanlara tekrar atamalar� yedinci f�krada belirtilen usule g�re yap�labilir.

  (9) Yer de�i�tirme suretiyle atamaya ili�kin y�netmelik h�k�mlerine tabi olmayan Bakanl�k personelinden s�nav sonucu atamas� yap�lanlar, atand�klar� birimin bulundu�u il s�n�rlar� i�erisinde fiilen iki y�l g�rev yapmak zorundad�r. Bu s�renin hesab�nda, izinli s�relerden yaln�zca y�ll�k izinde ge�irilen s�reler fiilen �al���lm�� say�l�r. Bu s�reyi doldurmayanlar�n kurum i�i nakilleri, daha �nce bulunduklar� unvana atanmay� kabul etmeleri ve ilgili birimin uygun g�rmesi halinde m�mk�nd�r. Ancak bu �ekilde atamas� yap�lan personelin feragat etti�i unvana tekrar atanabilmesi, atama yap�lacak yerin ilk ataman�n yap�ld��� yer olmas� kayd�yla m�mk�nd�r. Bu �ekilde atananlar, atand�klar� yerde eksik kalan s�relerini tamamlamak zorundad�r.

  (10) Dokuzuncu f�krada belirtilen personelden s�nava ba�vuru tarihinden sonra mazeret halleri ortaya ��kanlar, atanmak istedikleri yerde bo� kadro bulunmas� kayd�yla iki y�ll�k s�reyi tamamlamadan durumlar�na uygun yerlere atanabilir. Mazeret halleriyle ilgili olarak, Bakanl�k personelinin yer de�i�tirme suretiyle atamaya ili�kin y�netmelik h�k�mleri uygulan�r.

  S�nav kurulu ve g�revleri

  MADDE 21 � (1) S�nav kurulu, Bakanl�k Makam� onay� ile birim amiri veya yard�mc�s� ba�kanl���nda, �yelerden biri Genel M�d�rl�kten olmak �zere ba�kan d�hil en az be� as�l ve iki yedek �yeden olu�ur. Gerekmesi halinde birden fazla s�nav kurulu olu�turulabilir.

  (2) S�nav kurulunu te�kil eden �yeler, s�nava al�nacak personelden, lisans�st� ��renim hari� ��renim ve ihraz ettikleri unvanlar itibar�yla daha d���k seviyede olamazlar.

  (3) S�nav kurulu ba�kan ve �yelerinin, g�revde y�kselme ve unvan de�i�ikli�i s�nav�na e�lerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece d�hil) kan ve kay�n h�s�mlar�n�n kat�ld���n�n tespit edilmesi halinde, s�nav kurulu �yeli�i sona erdirilir ve yerine yedek �ye veya �yeler g�revlendirilir.

  (4) S�nav kurulu, �ye tam say�s� ile toplan�r ve �o�unlukla karar verir. Kararlarda �ekimser oy kullan�lamaz. Karara kat�lmayanlar kar�� oylar�n� gerek�eleri ile birlikte belirtmek zorundad�r.

  (5) S�nav kurulu; s�nav sorular�n�n haz�rlanmas�, s�navlar�n yap�lmas� veya yapt�r�lmas�, ba�ar� listesinin d�zenlenmesi, s�nav sonu�lar�n�n ilan edilmesi, itirazlar�n sonu�land�r�lmas� ve s�navla ilgili di�er i�lemleri y�r�tmekle g�revlidir.

  D�RD�NC� B�L�M

  Bakanl�k�a Yap�lacak Atamalara �li�kin Usul ve Esaslar

  Hizmet gruplar� ve unvanlar aras� ge�i�ler

  MADDE 22 � (1) 5 inci maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaral� alt bendinde say�lanlar ayn� alt grup i�inde ayn� birimdeki unvanlara bu Y�netmelikte belirtilen di�er �artlar� ta��mak kayd�yla s�navs�z atanabilir.

  (2) Uzman ve e�itim uzman� unvanlar�nda bulunanlar, 5 inci maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendinin (2) numaral� alt bendinde say�lan ayn� birimdeki m�d�r yard�mc�l���na kadro ve hizmet ihtiyac� �er�evesinde s�navs�z atanabilir.

  (3) Hizmet gruplar�ndaki personel, istekleri halinde daha �nce bulunduklar� unvanlara veya ayn� birim ve hizmet grubundaki daha alt gruplara ait unvanlara s�navs�z atanabilir. Bu Y�netmelikte unvanlar� say�lan personelden istekleri �zerine �nceki unvan�na ya da daha alt unvana atananlar�n, daha �nce bulunduklar� ayn� unvana atamalar� idarenin uygun g�rmesi halinde m�mk�nd�r.

  (4) 5 inci maddenin birinci f�kras�n�n (d) bendinin (2) numaral� alt bendinde say�lan unvanlar aras�ndaki ge�i�ler, kadro ve hizmet ihtiyac� �er�evesinde bu Y�netmelikte belirtilen di�er �artlar� ta��mak kayd�yla s�navs�z yap�l�r.

  (5) Bu Y�netmelik kapsam�ndaki personelden doktora ��renimini bitirmi� olanlar, s�nav �art� aranmaks�z�n 5 inci maddenin ikinci f�kras�n�n (a) bendinde belirtilen ��renimle ihraz edilen unvanlara atanabilir.

  Zorunlu unvan de�i�imi

  MADDE 23 � (1) Adli veya idari soru�turma ya da tefti� veya denetim sonucunda d�zenlenen raporlara istinaden veya sa�l�k nedenleriyle g�revini y�r�temeyece�i anla��lanlar, birim fark� g�zetilmeksizin daha alt unvanlara kazan�lm�� hak ayl�k derecesi ile atanabilir.

  (2) �zel G�venlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmas�na �li�kin Y�netmeli�in 18 inci maddesinde belirtilen sa�l�k �artlar�n� kaybeden koruma ve g�venlik g�revlileri, �nceki unvanlar�na veya di�er �artlar� ta��mak kayd�yla ayn� d�zeyde ya da daha alt d�zeydeki di�er unvanlara atan�r. Bu �artlar� yeniden kazananlar�n eski unvanlar�na atanmalar� m�mk�nd�r.

  (3) 13/10/1983 tarihli ve 2918 say�l� Karayollar� Trafik Kanunu veya ilgili di�er mevzuat h�k�mlerine g�re s�r�c� belgesi iptal edilen veya iki aydan fazla s�reyle ge�ici olarak veya tedbiren al�nan �of�rler, �nceki unvanlar�na veya di�er �artlar� ta��mak kayd�yla ayn� d�zeyde ya da daha alt d�zeydeki di�er unvanlara atan�r.

  �al��ma �art�

  MADDE 24 � (1) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 say�l� Bakanlar Kurulu Karar�yla y�r�rl��e konulan Kamu G�revlerine �lk Defa Atanacaklar ��in Yap�lacak S�navlar Hakk�nda Genel Y�netmelik gere�i yap�lan s�navlar sonucunda (B) grubu kadrolara atananlar, 24/5/1983 tarihli ve 2828 say�l� Sosyal Hizmetler Kanunu kapsam�nda atananlar, di�er kamu kurum ve kurulu�lar�ndan naklen atananlar ile g�revden �ekilen personelden yeniden g�reve atananlar; atand�klar� birimin bulundu�u il s�n�rlar� i�erisinde fiilen iki y�l g�rev yapmak zorundad�r. Bu s�renin hesab�nda izinli s�relerden yaln�zca y�ll�k izinde ge�irilen s�reler fiilen �al���lm�� say�l�r. Bu s�reyi doldurmayanlar�n kurum i�i nakilleri yap�lmaz.

  (2) (B) grubu kadrolar i�in yerle�tirmeye esas tercihlerin yap�ld��� son ba�vuru tarihinden, 2828 say�l� Kanun kapsam�nda atananlar i�in ise atama teklif tarihinden sonra mazeret halleri ortaya ��kanlar, atanmak istedikleri yerde bo� kadro bulunmas� kayd�yla bu s�reyi tamamlamadan durumlar�na uygun yerlere atanabilir. Mazeret halleriyle ilgili olarak, Bakanl�k personelinin yer de�i�tirme suretiyle atamaya ili�kin y�netmelik h�k�mleri uygulan�r.

  Naklen atamalar

  MADDE 25 � (1) Di�er kamu kurum ve kurulu�lar�nda g�rev yapanlar, Bakanl�k kadro unvanlar� aras�nda bulunmak kayd�yla; ayn� unvanl� kadrolara veya ayn� d�zeyde ya da daha alt d�zeydeki di�er unvanl� kadrolara hizmet ihtiyac� �er�evesinde Bakanl�k iznine istinaden a�a��daki �artlar� ta��malar� halinde naklen atanabilir. Ancak k�t�phane m�d�r�, personel m�d�r�, maliye kursu m�d�r�, bilgi i�lem merkezi m�d�r�, muhakemat m�d�r�, muhasebe m�d�r�, saymanl�k m�d�r�, malm�d�r� ile bunlar�n yard�mc� kadrolar�na kurumlararas� naklen atama yap�lamaz. �ube m�d�r� unvan�na naklen atanacaklar�n ise kurumlar�nda g�revde y�kselme s�nav� sonucunda s�z konusu unvana atanm�� olmas� �artt�r.

  a) Adli veya idari ceza almam�� olmak,

  b) Atan�lacak kadro i�in aranan toplam hizmet s�resi, yabanc� dil, ehliyet gibi belgeler ile di�er �artlara sahip olmak,

  c) Koruma ve g�venlik g�revlisi, �of�r ve yard�mc� hizmetler grubunda g�rev yapanlar hari� di�erleri i�in y�ksek��renim mezunu olmak,

  �) Koruma ve g�venlik g�revlisi i�in otuzbe�, di�erleri i�in elli ya��n� ge�memi� olmak.

  (2) Bakanl���n ba�l�, ilgili ve ili�kili kurulu�lar�nda �al��an personel, 5 inci maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendinin (1) ve (2) numaral� alt bentlerinde say�lan unvanlar hari� (g�revde y�kselme s�nav� sonucunda �ube m�d�r� unvan�na atananlar d���nda), ayn� unvanl� kadrolara veya ayn� d�zeyde ya da daha alt d�zeydeki di�er unvanl� kadrolara, adli veya idari ceza almam�� olmak ve s�z konusu unvanlar i�in aran�lan toplam hizmet s�resi, ��renim ile di�er belge ve �artlara sahip olmak kayd�yla hizmet ihtiyac� �er�evesinde naklen atanabilir.

  (3) Avukatl�k ruhsat�na sahip olanlardan; hakim veya savc� olarak g�rev yapanlar ve kamu kurum ve kurulu�lar�nda avukat kadrosunda en az iki y�l g�rev yapanlar, avukatl�k ruhsat�na sahip olmayanlardan hukuk fak�ltesi mezunu olup hakim veya savc� olarak en az d�rt y�l g�rev yapanlar ile daha �nce Hazine avukat� olarak g�rev yapm�� olanlardan adayl��� kald�r�lanlar s�nava tabi tutulmaks�z�n kadro ve hizmet ihtiyac� �er�evesinde Hazine avukatl���na naklen atanabilir.

  (4) Bu Y�netmeli�e tabi unvanlarda g�rev yapmakta iken ba�ka kurumlara naklen atananlar, adli veya idari bir ceza almam�� olmak �art�yla kadro ve hizmet ihtiyac� �er�evesinde Bakanl�kta g�rev yapt��� unvanlara veya ayn� d�zeyde ya da daha alt d�zeydeki di�er unvanlara naklen atanabilir.

  (5) �stifaen g�revinden ayr�lan personelden yeniden atanma talebinde bulunanlar�n Devlet memuru olma ko�ullar�n� kaybetmemi� bulunmalar� kayd�yla, kadro ve hizmet ihtiyac� �er�evesinde Bakanl�k iznine istinaden a��ktan atama prosed�r� �er�evesinde Bakanl�kta g�rev yapt�klar� unvanlara veya ayn� d�zeyde ya da daha alt d�zeydeki di�er unvanlara yeniden atanmalar� m�mk�nd�r.

  BE��NC� B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  Defterdar yard�mc�l���na atama

  MADDE 26 � (1) Defterdar yard�mc�s� unvan�na atanabilmek i�in a�a��daki �artlar aran�r:

  a) Bakanl�k te�kilat�nda �ube m�d�r�, k�t�phane m�d�r�, personel m�d�r�, maliye kursu m�d�r�, bilgi i�lem merkezi m�d�r�, muhakemat m�d�r�, muhasebe m�d�r�, saymanl�k m�d�r�, malm�d�r� unvan�nda en az iki y�l veya defterdarl�k uzman� unvan�nda en az sekiz y�l �al��m�� olmak �art�yla toplamda en az on y�l hizmeti bulunmak.

  b) En az d�rt y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak.

  Kazan�lm�� haklar

  MADDE 27 � (1) Bakanl�k te�kilat�nda bu Y�netmelikte say�lan unvanlara asaleten atanarak g�rev yapm�� olanlar�n kazan�lm�� haklar� sakl�d�r.

  Engellilerin s�nav�

  MADDE 28 � (1) Bu Y�netmelikte say�lan unvanlara ili�kin �artlar� ta��yan ve atan�lacak g�revi yapabilecek durumda bulunan engellilerin s�navlar� esnas�nda gerekli tedbirler al�n�r veya al�nmas� sa�lan�r.

  Y�netmelikte h�k�m bulunmayan haller

  MADDE 29 � (1) Bu Y�netmelikte h�k�m bulunmayan hallerde 657 say�l� Kanun ve Kamu Kurum ve Kurulu�lar�nda G�revde Y�kselme ve Unvan De�i�ikli�i Esaslar�na Dair Genel Y�netmelik h�k�mleri uygulan�r.

  Y�r�rl�kten kald�r�lan y�netmelikler

  MADDE 30 � (1) 9/8/2006 tarihli ve 26254 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Maliye Bakanl��� Personeli G�revde Y�kselme, Unvan De�i�ikli�i ve Atama Y�netmeli�i ile 8/3/2018 tarihli ve 30354 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Hazine M�ste�arl��� Personeli G�revde Y�kselme ve Unvan De�i�ikli�i Y�netmeli�i y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  (2) Birinci f�kra ile y�r�rl�kten kald�r�lan y�netmelikler uyar�nca y�r�rl��e konulan; y�nerge, genelge ve genel yaz�lar�n bu Y�netmeli�e ayk�r� olmayan h�k�mlerinin uygulanmas�na devam olunur.

  Ge�i� h�k�mleri

  GE��C� MADDE 1 � (1) 18/4/1999 tarihinde g�revde bulunan ve iki veya �� y�ll�k y�ksek��renim mezunu olanlar, di�er �artlar� ta��malar� halinde 7 nci maddenin uygulanmas� bak�m�ndan d�rt y�ll�k y�ksek��renim mezunu kabul edilir.

  Y�r�rl�k

  MADDE 31 � (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 32 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Hazine ve Maliye Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Gen�lik ve Spor Bakanl���ndan:

  GEN�L�K VE SPOR BAKANLI�I PERSONEL� G�REVDE Y�KSELME

  VE UNVAN DE����KL��� Y�NETMEL���

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�, liyakat ve kariyer ilkeleri �er�evesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas� esas al�narak Gen�lik ve Spor Bakanl��� personelinin g�revde y�kselme ve unvan de�i�ikliklerine ili�kin usul ve esaslar� belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununa tabi olarak Gen�lik ve Spor Bakanl���nda memur olarak g�rev yapan personelden,5 inci maddede say�lan kadrolara, g�revde y�kselme veya unvan de�i�ikli�i suretiyle asaleten atanacaklar� kapsar.

  (2) Yurt hizmetleri m�d�r�, gen�lik hizmetleri m�d�r�, spor hizmetleri m�d�r� ve gen�lik ve spor il�e m�d�r� kadrolar�na yap�lacak atamalarda, bu Y�netmeli�in g�revde y�kselme ve unvan de�i�ikli�ine ili�kin h�k�mleri uygulanmaz.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Te�kilat� Hakk�nda Cumhurba�kanl��� Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e giren Kamu Kurum ve Kurulu�lar�nda G�revde Y�kselme ve Unvan De�i�ikli�i Esaslar�na Dair Genel Y�netmelik h�k�mlerine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4 � (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) Alt g�rev: 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Te�kilat� Hakk�nda Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerar�ik kademeler �er�evesinde daha alt hiyerar�i i�indeki g�revleri,

  b) Ayn� d�zey g�rev: Hiyerar�i, g�rev, yetki ve sorumluluk a��s�ndan ayn� hizmet grubunda ya da hizmet grubu i�inde alt g�rev gruplar� olmas� halinde ayn� alt g�rev grubunda g�sterilen g�revleri,

  c) Bakan: Gen�lik ve Spor Bakan�n�,

  �) Bakanl�k: Gen�lik ve Spor Bakanl���n�,

  d) Birim: 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Kararnamesinde yer alan Bakanl�k hizmet birimlerini,

  e) Genel M�d�rl�k: Personel Genel M�d�rl���n�,

  f) G�revde y�kselme: Bu Y�netmeli�in 5 inci maddesinde belirtilen g�revlere ayn� veya ba�ka hizmet gruplar� aras�ndan yap�lacak atamalar�,

  g) G�revde y�kselme s�nav�: Bu Y�netmelik h�k�mlerine g�re g�revde y�kselmeye tabi kadrolara atanacaklar�n belirlenmesi amac�yla yap�lan yaz�l� ve s�zl� s�nav�,

  �) Hizmet grubu: Hiyerar�i, g�rev, yetki ve sorumluluk a��s�ndan benzer veya ayn� d�zeyde unvanlar�n bir araya getirilmesi ile olu�turulan grubu,

  h) Hizmet s�resi: 657 say�l� Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine g�re hesaplanan s�releri,

  �) �� g�n�: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil g�nleri hari�, di�er g�nleri,

  i) Unvan de�i�ikli�i: En az orta��retim d�zeyinde mesleki veya teknik e�itim sonucu ihraz edilen unvanlara yap�lacak atamalar�,

  j) Unvan de�i�ikli�i s�nav�: En az orta��retim d�zeyinde mesleki veya teknik e�itim sonucu ihraz edilen unvanlara ili�kin g�revlere atanacaklar�n belirlenmesi amac�yla yap�lan yaz�l� ve s�zl� s�nav�,

  k) �st g�rev: 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerar�ik kademeler �er�evesinde daha �st hiyerar�i i�indeki g�revleri,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  G�revde Y�kselme ve Unvan De�i�ikli�ine Tabi Kadrolar

  G�revde y�kselme ve unvan de�i�ikli�ine tabi kadrolar ve hizmet gruplar�

  MADDE 5 � (1) Bu Y�netmelik kapsam�nda g�revde y�kselmeye tabi kadrolar ve hizmet gruplar� a�a��da belirtilmi�tir:

  a) Y�netim Hizmetleri Grubu;

  1) Yurt m�d�r�, �ube m�d�r�, gen�lik merkezi m�d�r�, sporcu/spor e�itim merkezi m�d�r�, bas�n ve halkla ili�kiler �ube m�d�r�, kurulu� m�d�r�, kamp m�d�r�, spor tesisi m�d�r�, T�rkiye olimpik haz�rl�k merkezi m�d�r�,

  2) Yurt m�d�r yard�mc�s�,

  3) �ef, koruma ve g�venlik �efi.

  b) Ara�t�rma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

  1) Sivil savunma uzman�, e�itim uzman�, uzman, sportif e�itim uzman�.

  c) Bilgi ��lem Hizmetleri Grubu;

  1) ��z�mleyici.

  �) �dari Hizmetleri Grubu;

  1) Ayniyat sayman�, muhasebeci,

  2) Yurt y�netim memuru, programc� yard�mc�s�, veznedar, bilgisayar i�letmeni, veri haz�rlama ve kontrol i�letmeni, memur, sat�n alma memuru, ambar memuru, ayniyat memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, �of�r, koruma ve g�venlik g�revlisi.

  d) Destek Hizmetleri Grubu;

  1) Hizmetli, teknisyen yard�mc�s�, a���, bah��van, da��t�c�, bek�i-bak�c�, bek�i, kaloriferci, berber.

  (2) Bu Y�netmelik kapsam�nda unvan de�i�ikli�ine tabi kadrolar a�a��da belirtilmi�tir:

  a) Avukat, antren�r, biyolog, �ocuk e�iticisi, diyetisyen, fizyoterapist, hem�ire, tabip, daire tabibi, di� tabibi, kimyager, laborant, grafiker, istatistik�i, k�t�phaneci, mimar, m�tercim, m�hendis, ��retmen, psikolog, programc�, sa�l�k memuru, sa�l�k teknisyeni, sosyal �al��mac�, sosyolog, teknik ressam, tekniker, teknisyen, matematik�i, �ehir planc�s�.

  ���NC� B�L�M

  Atanacaklarda Aran�lacak �artlar

  G�revde y�kselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel �artlar

  MADDE 6 � (1) Bu Y�netmeli�e tabi kadrolara g�revde y�kselme suretiyle atanabilmek i�in;

  a) 657 say�l� Kanunun 68 inci maddesi ve ilgili di�er mevzuatta aranan niteliklere sahip olmak,

  b) �lan edilen kadro i�in bu �art� sa�layan personel bulunmamas� durumu hari� olmak �zere, en az alt� ayd�r Bakanl�k kadrolar�nda �al���yor olmak,

  c) G�revde y�kselme yaz�l� ve s�zl� s�navlar�nda ba�ar�l� olmak,

  gerekir.

  G�revde y�kselme suretiyle atanacaklarda aranacak �zel �artlar

  MADDE 7 � (1) G�revde y�kselme s�nav� sonucu yap�lacak atamalarda aranacak �zel �artlar, unvanlar itibar�yla a�a��da belirtilmi�tir:

  a) Yurt m�d�r�, �ube m�d�r�, gen�lik merkezi m�d�r�, sporcu/spor e�itim merkezi m�d�r�, bas�n ve halkla ili�kiler �ube m�d�r�, kurulu� m�d�r�, kamp m�d�r�, spor tesisi m�d�r�, T�rkiye olimpik haz�rl�k merkezi m�d�r� kadrolar�na atanabilmek i�in;

  1) En az d�rt y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak,

  2) 5 inci maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendinin (2) ve (3) numaral� alt bentlerinde, (b) ve (c) bentlerinde say�lan kadrolarda veya ayn� maddenin ikinci f�kras�nda say�lan ve en az d�rt y�ll�k mesleki veya teknik e�itim ve ��retim veren fak�lte veya y�ksekokullar�n ilgili b�l�mlerinden mezun olma �art� aranan unvan de�i�ikli�ine tabi kadrolarda asaleten en az iki y�l g�rev yapm�� olmak,

  b) Yurt m�d�r yard�mc�s� kadrosuna atanabilmek i�in;

  1) En az d�rt y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak,

  2) 5 inci maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendinin (3) numaral� alt bendinde, (b), (c) ve (�) bentlerinde say�lan kadrolarda veya ayn� maddenin ikinci f�kras�nda say�lan kadrolarda asaleten en az iki y�l g�rev yapm�� olmak,

  c) �ef, koruma ve g�venlik �efi kadrolar�na atanabilmek i�in;

  1) En az d�rt y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak,

  2) 5 inci maddenin birinci f�kras�n�n (c) ve (�) bentlerinde say�lan kadrolarda veya ayn� maddenin ikinci f�kras�nda say�lan kadrolarda asaleten en az iki y�l g�rev yapm�� olmak,

  3) Koruma ve g�venlik �efi kadrosu i�in 10/6/2004 tarihli ve 5188 say�l� �zel G�venlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan �artlara sahip olmak,

  �) Sivil savunma uzman�, e�itim uzman�, uzman ve sportif e�itim uzman� kadrosuna atanabilmek i�in;

  1) En az d�rt y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak,

  2) 5 inci maddenin birinci f�kras�n�n (c) ve (�) bentlerinde say�lan kadrolarda veya ayn� maddenin ikinci f�kras�nda say�lan kadrolarda asaleten en az iki y�l g�rev yapm�� olmak,

  3) Sportif e�itim uzman� kadrosu i�in en az d�rt y�ll�k fak�lte veya y�ksekokullar�n Beden E�itimi ve Spor B�l�mlerinden mezun olmak,

  4) E�itim uzman� kadrosu i�in en az d�rt y�ll�k fak�ltelerin e�itimle ilgili b�l�mlerinden mezun olmak,

  d) ��z�mleyici kadrosuna atanabilmek i�in;

  1) En az d�rt y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak,

  2) 5 inci maddenin birinci f�kras�n�n (�) bendinde say�lan kadrolarda veya ayn� maddenin ikinci f�kras�nda say�lan kadrolarda asaleten en az iki y�l g�rev yapm�� olmak,

  3) En az iki programlama dili bildi�ini belgelemek,

  e) Ayniyat sayman� ve muhasebeci kadrolar�na atanabilmek i�in;

  1) En az iki y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak,

  2) 5 inci maddenin birinci f�kras�n�n (�) bendinin (2) numaral� alt bentlerinde say�lan kadrolarda veya ayn� maddenin ikinci f�kras�nda say�lan kadrolarda asaleten en az iki y�l g�rev yapm�� olmak,

  f) Yurt y�netim memuru ve programc� yard�mc�s� kadrolar�na atanabilmek i�in;

  1) En az iki y�ll�k y�ksek��renim mezunu olmak,

  2) 5 inci maddenin birinci f�kras�n�n (d) bendinde say�lan kadrolarda veya ayn� maddenin ikinci f�kras�nda say�lan kadrolarda asaleten en az iki y�l g�rev yapm�� olmak,

  3) Programc� yard�mc�s� kadrosu i�in, bilgisayar programc�l��� b�l�m�nden mezun olmak veya Milli E�itim Bakanl���nca onayl� ya da Milli E�itim Bakanl���nca izin verilen kurslardan veya y�ksek��renim kurumlar�ndan al�nm�� bilgisayar programc�s� sertifikas�na sahip olmak,

  g) Veznedar, bilgisayar i�letmeni, veri haz�rlama ve kontrol i�letmeni, memur, sat�n alma memuru, ambar memuru, ayniyat memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, �of�r, koruma ve g�venlik g�revlisi kadrolar�na atanabilmek i�in;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) 5 inci maddenin birinci f�kras�n�n (d) bendinde say�lan kadrolarda veya ayn� maddenin ikinci f�kras�nda say�lan kadrolarda asaleten en az iki y�l g�rev yapm�� olmak,

  3) Bilgisayar i�letmeni, veri haz�rlama kontrol i�letmeni ile daktilograf kadrolar�na atanabilmek i�in Milli E�itim Bakanl���nca onayl� ya da Milli E�itim Bakanl���nca izin verilen kurslardan bilgisayar i�letmenli�i sertifikas� alm�� olmak veya mezun oldu�u okul itibar�yla verilen ders m�fredat�nda en az iki d�nem bilgisayarla ilgili ders ald���na dair belgeye sahip olmak veyahut kamu kurum ve kurulu�lar�nca d�zenlenen ayn� mahiyetteki kursta ba�ar�l� olmak,

  4) Koruma ve g�venlik g�revlisi kadrosu i�in 5188 say�l� �zel G�venlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan �artlara sahip olmak,

  5) �of�r kadrosuna atanabilmek i�in en az (B) s�n�f� s�r�c� belgesine sahip olmak,

  gerekir.

  Unvan de�i�ikli�i suretiyle atanacaklarda aranacak genel �artlar

  MADDE 8 � (1) Bu Y�netmeli�e tabi kadrolara unvan de�i�ikli�i suretiyle atanabilmek i�in;

  a) Bakanl�k kadrolar�nda �al���yor olmak,

  b) Unvan de�i�ikli�i yaz�l� ve s�zl� s�navlar�nda ba�ar�l� olmak,

  gerekir.

  Unvan de�i�ikli�ine tabi kadrolara yap�lacak atamalarda aranacak �zel �artlar

  MADDE 9 � (1) Unvan de�i�ikli�i s�nav� sonucu yap�lacak atamalarda aranacak �zel �artlar, unvanlar itibar�yla a�a��da belirtilmi�tir:

  a) Daire tabibi, di� tabibi, diyetisyen, fizyoterapist, istatistik�i, kimyager, k�t�phaneci, matematik�i, mimar, m�hendis, ��retmen, psikolog, sosyal �al��mac�, sosyolog, biyolog, �ehir planc�s�, tabip kadrolar�na atanabilmek i�in;

  1) En az d�rt y�ll�k fak�lte veya y�ksekokullar�n mesleki veya teknik e�itim ve ��retim veren Bakanl�k�a belirlenecek ilgili b�l�mlerinden mezun olmak,

  b) Grafiker, tekniker, teknik ressam kadrolar�na atanabilmek i�in;

  1) En az iki y�ll�k y�ksekokullar�n mesleki veya teknik e�itim ve ��retim veren Bakanl�k�a belirlenecek ilgili b�l�mlerinden mezun olmak,

  c) �ocuk e�iticisi, hem�ire, laborant, sa�l�k memuru, sa�l�k teknisyeni, teknisyen kadrolar�na atanabilmek i�in;

  1) En az lise ve dengi okullar�n mesleki veya teknik e�itim ve ��retim veren Bakanl�k�a belirlenecek ilgili b�l�mlerinden mezun olmak,

  �) Avukat kadrosuna atanabilmek i�in;

  1) Hukuk fak�ltesi mezunu olmak,

  2) Avukatl�k ruhsatnamesine sahip olmak,

  d) M�tercim kadrosuna atanabilmek i�in;

  1) En az d�rt y�ll�k fak�lte veya y�ksekokullar�n filoloji, m�tercim, terc�manl�k b�l�mlerinden veya ilgili di�er b�l�mlerinden mezun olmak,

  2) Yabanc� Dil Bilgisi Seviye Tespit S�nav�nda en az (B) d�zeyinde veya uluslararas� ge�erlili�e sahip bir s�navdan denk puan alm�� olmak,

  e) Programc� kadrosuna atanabilmek i�in;

  1) En az iki y�ll�k y�ksekokullar�n bilgisayar programc�l��� b�l�m�nden mezun olmak veya d�rt y�l s�reli y�ksek��renim mezunu olup Milli E�itim Bakanl���nca onayl� veya Milli E�itim Bakanl���nca izin verilen kurslardan veya y�ksek��renim kurumlar�ndan al�nm�� bilgisayar programc�s� sertifikas�na sahip olmak,

  2) En az iki programlama dili bildi�ini belgelemek,

  f) Antren�r kadrosuna atanabilmek i�in;

  1) En az d�rt y�ll�k fak�lte veya y�ksekokullar�n Beden E�itimi ve Spor B�l�mlerinden mezun olmak,

  2) �stenilen bran�ta Bakanl�k taraf�ndan belirlenecek d�zeyde antren�r belgesine sahip olmak,

  gerekir.

  D�RD�NC� B�L�M

  G�revde Y�kselme ve Unvan De�i�ikli�i S�nav�na �li�kin Esaslar

  S�nav �art�

  MADDE 10 � (1) G�revde y�kselme veya unvan de�i�ikli�i suretiyle atanacaklar�n yaz�l� ve s�zl� s�navda ba�ar�l� olmalar� gerekir.

  Duyuru ve ba�vuru

  MADDE 11 � (1) G�revde y�kselme veya unvan de�i�ikli�i suretiyle atama yap�lacak kadrolar yaz�l� s�nav tarihinden en az otuz g�n �nce Bakanl�k internet sitesinde ilan edilerek personele duyurulur.

  (2) Duyuruda; s�nava kat�lma �artlar�na, atama yap�lacak kadrolar�n s�n�f�, unvan� ve say�s�na, s�nav tarihi ile yerine, ba�vuru tarihi, s�resi, yeri ve son ba�vuru tarihine, atama yap�lacak kadrolara ili�kin s�nav konular�n�n ba�l�klar�na ve gerekti�inde s�zl� s�nava ili�kin di�er hususlara yer verilir.

  (3) Ba�vurular i�in �ng�r�lecek s�re on i� g�n�nden, son ba�vuru tarihi ile yaz�l� s�nav tarihi aras�ndaki s�re ise on g�nden az olamaz.

  (4) �lan edilen kadrolar i�in belirlenen ba�vuru tarihinin son g�n� itibar�yla aranan nitelikleri ta��yan personel, ba�vuru �artlar�n� ta��d��� farkl� unvanl� kadrolardan sadece biri i�in duyuruda belirlenen �ekilde ba�vuruda bulunabilir.

  (5) �cretsiz izinde bulunanlar d�hil olmak �zere, ilgili mevzuat� uyar�nca verilen izinleri kullanmakta olanlar da s�nava kat�labilirler.

  (6) �lan edilen kadrolara s�navs�z atanma hakk�na sahip olanlar, aday memur stat�s�nde bulunanlar ve di�er kurumlar�n personeli g�revde y�kselme ve unvan de�i�ikli�i s�navlar�na kat�lamazlar.

  (7) Ba�vuruda bulunanlar�n gerekli �artlar� ta��y�p ta��mad�klar� Genel M�d�rl�k taraf�ndan incelenerek aranan �artlar� ta��yanlar Bakanl�k internet sitesinde ilan edilir.

  (8) S�nav ba�vurular�, duyuruda belirtilmesi �art�yla elektronik ortamda da yapt�r�labilir.

  Yaz�l� s�nav

  MADDE 12 � (1) Yaz�l� s�nav, kadro ve ihtiya� durumuna g�re Bakanl�k taraf�ndan uygun g�r�len zamanlarda duyuruda yer verilen konularda yap�l�r.

  (2) G�revde y�kselme ve unvan de�i�ikli�i yaz�l� s�navlar�, �l�me, Se�me ve Yerle�tirme Merkezi Ba�kanl���na, Milli E�itim Bakanl���na veya y�ksek��retim kurumlar�ndan birine yapt�r�labilir. Bu durumda s�nav�n y�r�t�lmesine ve s�nava ili�kin hususlara, Bakanl�k ile s�nav�n yapt�r�laca�� kurum veya kurulu� aras�nda yap�lan protokolde yer verilir.

  (3) G�revde y�kselme yaz�l� s�navlar� Bakanl�k taraf�ndan da yap�labilir.

  (4) Yaz�l� s�nav, y�z tam puan �zerinden de�erlendirilir ve en az altm�� puan alanlar ba�ar�l� say�l�rlar.

  (5) S�navlarda kopya �ekenlerin, kopya verenlerin, yerine ba�kas� s�nava girenlerin veya gerekli �artlar� ta��mad��� daha sonra saptananlar�n s�navlar� ge�ersiz say�larak atamalar� yap�lmaz, atamalar� yap�lm�� olanlar�n onaylar� iptal edilir ve ayr�ca haklar�nda gerekli yasal i�lemler ba�lat�l�r.

  S�zl� s�nav

  MADDE 13 � (1) Yaz�l� s�navda ba�ar�l� olan adaylar aras�ndan en y�ksek puan alan adaydan ba�lamak �zere ilan edilen kadro say�s�n�n be� kat�na kadar aday ile son adayla ayn� puana sahip olan adaylar�n tamam� s�zl� s�nava �a�r�l�r.

  (2) S�zl� s�nav tarihi ve yeri Bakanl�k internet sitesinde ilan edilir.

  (3) Adaylar, S�nav Kurulunun her bir �yesi taraf�ndan;

  a) S�nav konular�na ili�kin bilgi d�zeyi,

  b) Bir konuyu kavray�p �zetleme, ifade yetene�i ve muhakeme g�c�,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davran��lar�n�n g�reve uygunlu�u,

  �) �zg�veni, ikna kabiliyeti ve inand�r�c�l���,

  d) Genel k�lt�r� ve genel yetene�i,

  e) Bilimsel ve teknolojik geli�melere a��kl���,

  esas al�narak y�z tam puan �zerinden de�erlendirilir.

  (4) Her �yenin vermi� oldu�u puanlar�n aritmetik ortalamas� al�narak adaylar�n s�zl� s�nav puan� tespit edilir.

  (5) S�zl� s�navda y�z �zerinden en az yetmi� puan alanlar ba�ar�l� say�l�r.

  (6) G�revde y�kselme veya unvan de�i�ikli�i yaz�l� s�navlar�nda ba�ar�l� olan ve �zellik arz eden kadrolar i�in s�zl� s�nava girmeye hak kazanan adaylar, ihtiya� duyulmas� halinde ve kamu yarar� kapsam�nda Bakanl�k�a psikolojik yeterlilik ve ki�ilik testleri ile psikoteknik de�erlendirmeye tabi tutulabilir. Yap�lan test ve de�erlendirme S�nav Kurulu i�in tavsiye niteli�indedir.

  Ba�ar� s�ralamas�

  MADDE 14 � (1) G�revde y�kselme veya unvan de�i�ikli�i suretiyle ilan edilen bo� kadro say�s� kadar atama yap�lmas�nda ba�ar� puan� esas al�n�r. Ba�ar� puan�, yaz�l� ve s�zl� s�nav puanlar�n�n aritmetik ortalamas� esas al�nmak suretiyle tespit edilir.

  (2) G�revde y�kselme veya unvan de�i�ikli�i s�nav�nda ba�ar�l� olmalar�na ra�men, ilan edilen kadro say�s� nedeniyle atamas� yap�lamayacak adaydan, en fazla as�l aday say�s� kadar aday, ihtiya� duyulmas� halinde ba�ar� s�ralamas� listesinde yedek olarak belirlenebilir.

  (3) G�revde y�kselme veya unvan de�i�ikli�i s�navlar� sonucunda ba�ar� puanlar�n�n e�it olmas� halinde, s�ras�yla;

  a) Hizmet s�resi fazla olanlara,

  b) Daha �st ��renimi bitirmi� olanlara,

  c) �st ��renim mezuniyet notu fazla olanlara,

  �ncelik verilmek suretiyle, en y�ksek puandan ba�lamak �zere ba�ar� s�ralamas� belirlenir.

  S�nav sonu�lar�n�n a��klanmas�

  MADDE 15 � (1) Yaz�l� ve s�zl� s�nav sonu�lar�, Bakanl�k internet sitesinde ilan edilir.

  S�nav belgelerinin saklanmas�

  MADDE 16 � (1) S�nava kat�lanlardan ba�ar�l� olanlar�n s�navla ilgili belgeleri, ilgililerin �zl�k dosyalar�nda saklan�r. Dava a�anlar�n belgeleri dava sonu�lan�ncaya kadar, di�erlerinin belgeleri ise m�teakip s�nava kadar Genel M�d�rl�k�e saklan�r.

  S�nav sonu�lar�na itiraz

  MADDE 17 � (1) S�nav sonu�lar�n�n ilan�ndan itibaren be� i� g�n� i�erisinde s�nav sonu�lar�na itiraz edilebilir. Genel M�d�rl��e yaz�l� olarak yap�lacak itirazlar on be� i� g�n� i�inde de�erlendirilerek karara ba�lan�r ve ilgililere yaz�l� olarak bildirilir.

  G�revde y�kselme suretiyle atanma

  MADDE 18 � (1) Atanmaya hak kazanan personel, ba�ar� s�ralamas� listesinin kesinle�mesini m�teakip en y�ksek puandan ba�lamak �zere belirlenen ba�ar� s�ralamas�na g�re atan�r.

  (2) Adaylardan tercih al�nmas�na karar verilmesi durumunda ise ba�ar� s�ralamas� esas al�narak ilgili personelin tercihlerine g�re atamalar� yap�l�r.

  (3) Duyurulan kadrolardan;

  a) Atanma �artlar�n� ta��mad�klar� i�in s�navlar�n ge�ersiz say�lmas� veya bu sebeple atamalar�n iptal edilmesi, atan�lan g�reve ge�erli bir mazeret olmaks�z�n s�resi i�inde ba�lanmamas� ya da atanma hakk�ndan vazge�ilmesi,

  b) Emeklilik, �l�m, memurluktan �ekilme veya ��kar�lma, ba�ka unvanl� kadrolara ya da ba�ka bir kuruma naklen atanma,

  sebepleriyle bo� kalan veya bo�alanlara, ba�ar� s�ralamas�n�n kesinle�ti�i tarihten itibaren alt� ayl�k s�reyi a�mamak �zere ayn� unvanl� kadrolar i�in yap�lacak m�teakip s�nava ili�kin duyuruya kadar, belirlenmi� olmas� halinde yedekler aras�ndan ba�ar� s�ralamas�na g�re atama yap�labilir.

  (4) G�revde y�kselme s�nav�na herhangi bir sebeple kat�lmayanlar ile ba�ar�s�z olanlar veya atanma haklar�ndan herhangi bir sebeple feragat edenler ile atanmaya hak kazand�klar� kadroya ili�kin g�revlerine mevzuatta �ng�r�len s�re i�inde ba�lamayanlar veya yedeklerden alt� ayl�k s�reyi a�mamak �zere ayn� unvanl� kadrolar i�in yap�lacak m�teakip s�nav duyurusuna kadar atanmam�� olanlar ayn� unvanl� kadrolara yap�lacak atamalar i�in bu Y�netmelikte �ng�r�len b�t�n usul ve esaslara tabidir.

  Unvan de�i�ikli�ine ili�kin usul ve esaslar

  MADDE 19 � (1) Bu Y�netmeli�in 5 inci maddesinin ikinci f�kras�nda belirtilen unvan de�i�ikli�ine tabi kadrolara Bakanl�k personelinin atanmas�, bu Y�netmelikte belirtilen usul ve esaslar �er�evesinde yap�lacak unvan de�i�ikli�i s�nav� sonundaki ba�ar�s�na g�re ger�ekle�tirilir.

  (2) Unvan de�i�ikli�i yaz�l� s�navlar�, g�rev alanlar� ve atama yap�lacak g�revin niteli�ine ili�kin konularda yapt�r�l�r ve bu s�navlara kat�lacaklarda, Bakanl�kta veya ��renim durumlar� ile ilgisi bulunmayan g�revlerde belirli s�re hizmet yapm�� olmak �art� aranmaz.

  (3) Bu Y�netmelik kapsam�nda bulunan ve doktora ��renimini bitiren personelin, unvan de�i�ikli�i s�nav�na kat�lmaks�z�n ��renimle ihraz edilen g�revlere atamas� yap�labilir.

  BE��NC� B�L�M

  S�nav Kurulu/Kurullar� ve G�revleri

  S�nav kurulunun/kurullar�n�n olu�turulmas� ve g�revleri

  MADDE 20 � (1) Bu maddenin alt�nc� f�kras�nda say�lan g�revleri y�r�tmek �zere Bakan onay� ile S�nav Kurulu veya kurullar� te�kil edilir.

  (2) S�nav Kurulu; Bakan veya g�revlendirece�i ki�inin/ki�ilerin ba�kanl���nda, personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile di�er personel aras�ndan tespit edilecek d�rt �ye olmak �zere toplam be� �yeden te�ekk�l eder. Ayr�ca ayn� usulle en az iki yedek �ye se�ilir. �htiya� duyulmas� halinde Bakanl�k d���ndan kamu g�revlileri aras�ndan s�nav kuruluna �ye veya �yeler g�revlendirilebilir. S�nav Kurulu, Ba�kan ve �yelerinin tamam�n�n kat�l�m� ile toplan�r ve kararlar oy �oklu�u ile al�n�r. As�l �yenin bulunmad��� toplant�ya yedek �ye i�tirak eder.

  (3) S�nav Kurulunu te�kil eden �yeler g�revde y�kselme s�nav�na al�nacak personelden, lisans�st� ��renim hari� olmak �zere ��renim ve ihraz ettikleri unvanlar itibar�yla daha d���k seviyede olamazlar.

  (4) S�navlara, S�nav Kurulunun ba�kan ve �yelerinin e�lerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece d�hil) kan ve kay�n h�s�mlar�n�n kat�ld���n�n tespit edilmesi halinde, bu �ye veya �yeler S�nav Kurulu �yeli�inden ��kart�l�r ve bunlar�n yerine yeni �ye veya �yeler g�revlendirilir.

  (5) �htiya� duyulmas� halinde ayn� usulle birden fazla S�nav Kurulu olu�turulabilir.

  (6) S�nav Kurulu; g�revde y�kselme yaz�l� s�navlar�n�n yap�lmas� veya yapt�r�lmas�, unvan de�i�ikli�i yaz�l� s�navlar�n�n yapt�r�lmas�, s�zl� s�navlar�n yap�lmas�, s�nav sonu�lar�n�n ilan�, itirazlar�n sonu�land�r�lmas� ve s�navlara ili�kin di�er i�leri y�r�t�r.

  (7) S�nav Kurulunun sekretarya hizmetleri Genel M�d�rl�k�e y�r�t�l�r.

  ALTINCI B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  Engellilerin s�navlar�

  MADDE 21 � (1) Bakanl�k, gerekli �artlar� ta��yan ve atama yap�lacak g�revi yapabilecek durumda bulunan engellilerin s�navlar�n�n yap�labilmesi i�in gerekli tedbirleri al�r.

  Hizmet gruplar� aras�ndaki ge�i�ler

  MADDE 22 � (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet gruplar� aras�ndaki ge�i�ler a�a��daki esaslar �er�evesinde yap�l�r:

  a) Ayn� hizmet grubunun ayn� alt g�rev grubu i�inde yer alan g�revlere veya alt g�revlere atan�lacak kadronun gerektirdi�i �zellikleri ta��mak �art�yla ilgili personelin iste�i �zerine s�nav yap�lmaks�z�n atama yap�labilir.

  b) Hizmet gruplar� aras�nda g�revde y�kselme niteli�indeki ge�i�ler ve alt g�rev grubundan �st g�rev gruplar�na ge�i�ler g�revde y�kselme s�nav�na tabidir. Ancak, Bakanl�kta veya di�er kamu kurum ve kurulu�lar�nda daha �nce bulunulan g�revler ile bu g�revlerle ayn� d�zey g�revlere veya alt g�revlere, ilgili personelin iste�i ve bu Y�netmelikte aranan ��renim �art� ile hizmetin yerine getirilmesi i�in gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip olunmas� kayd�yla g�revde y�kselme s�nav�na tabi tutulmadan atama yap�labilir.

  c) Unvan de�i�ikli�ine tabi kadrolar ve bu kadrolar aras�ndaki ge�i�ler, ilgili unvan i�in d�zenlenen unvan de�i�ikli�i s�nav� sonucuna g�re yap�l�r.

  �) Doktora ��renimini bitirmi� olanlar�n, atan�lacak g�rev i�in bu Y�netmelikte aranan hizmet s�resi ve ��renim �art�n� ta��malar� kayd�yla uzman veya ayn� d�zeydeki g�revler ile daha alt g�revlere s�navs�z olarak atamalar� yap�labilir.

  d) Avukat kadrolar�ndan hukuk m��aviri kadrolar�na yap�lacak atamalarda s�nav �art� aranmaz.

  Naklen ve a��ktan atamalar

  MADDE 23 � (1) Di�er kamu kurum ve kurulu�lar�nda g�revli personel, bu Y�netmelikteki ayn� unvana veya bu unvan�n bulundu�u grupta ya da alt g�rev grubunda yer alan di�er unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atanabilir.

  (2) Di�er personel kanunlar�na tabi olanlar�n 657 say�l� Kanuna tabi g�revlere atanmalar�; ihraz ettikleri unvanlar�n, bu Y�netmelikte yer alan unvanlarla ayn� olmamas� halinde, ��renim durumlar�, ihraz ettikleri unvan ve Cumhurba�kan�nca belirlenen kurumun g�r��� dikkate al�narak yap�l�r.

  (3) �lk defa a��ktan atamalarda bu Y�netmelik h�k�mleri uygulanmaz.

  Ger�e�e ayk�r� bildirimde bulunanlar

  MADDE 24 � (1) Ger�e�e ayk�r� bildirimde bulundu�u veya gerekli �artlar� ta��mad��� daha sonra anla��lanlar�n atamalar� yap�lmaz. Atamalar� yap�lm�� olsa dahi iptal edilir.

  �zelle�tirilen kurulu�lardan atama

  MADDE 25 � (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 say�l� �zelle�tirme Uygulamalar� Hakk�nda Kanunun 22 nci maddesi h�k�mlerine g�re Bakanl��a yap�lacak ilk atamalarda bu Y�netmelik h�k�mleri uygulanmaz.

  Kazan�lm�� haklar

  MADDE 26 � (1) Bu Y�netmelik kapsam�na giren unvanlar�, ilgili mevzuatlar� uyar�nca kazananlar�n haklar� sakl�d�r.

  Y�netmelikte h�k�m bulunmayan haller

  MADDE 27 � (1) Bu Y�netmelikte h�k�m bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Kurulu�lar�nda G�revde Y�kselme ve Unvan De�i�ikli�i Esaslar�na Dair Genel Y�netmelik h�k�mleri uygulan�r.

  Y�r�rl�kten kald�r�lan y�netmelikler

  MADDE 28 � (1) 29/11/2014 tarihli ve 29190 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Gen�lik ve Spor Bakanl��� Personeli G�revde Y�kselme ve Unvan De�i�ikli�i Y�netmeli�i, Spor Genel M�d�rl��� Personeli G�revde Y�kselme ve Unvan De�i�ikli�i Y�netmeli�i ve Y�ksek ��renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel M�d�rl��� Personeli G�revde Y�kselme ve Unvan De�i�ikli�i Y�netmeli�i y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  ��renim d�zeyi

  GE��C� MADDE 1 � (1) 18/4/1999 tarihinde g�revde bulunan ve ayn� tarih itibar�yla iki veya �� y�ll�k y�ksek��renim mezunu olanlar, di�er ko�ullara sahip olduklar� takdirde, 7 nci maddenin uygulanmas� bak�m�ndan d�rt y�ll�k y�ksek��renim g�rm�� kabul edilirler.

  Y�r�rl�k

  MADDE 29 � (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 30 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Gen�lik ve Spor Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  b) Alt hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

  ç) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

  d) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

  e) Bakanlık teşkilatı: Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,

  f) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet gruplarında belirtilen unvanları/kadroları,

  g) Görevde yükselme: 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden 5 inci maddede sayılan ve görevde yükselmeye tabi olan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

  ğ) Hizmet grupları: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  h) (Değişik:RG-4/6/2017-30086) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

  ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

  i) Kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı: Üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon veya arşivcilik bölümlerinin herhangi birinden lisans eğitimi alanları,

  j) (Değişik:RG-21/6/2015-29393) Müze müdürlüğü ihtisas elemanı: Üniversite, fakülte veya yüksekokulların lisans eğitimi veren; arkeoloji ve sanat tarihi bölümü; arkeoloji bölümü; arkeoloji bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve ön asya arkeolojisi ile klasik arkeoloji ana bilim dalları; sanat tarihi bölümü; eskiçağ dilleri ve kültürleri bölümlerinin hititoloji, sümeroloji, latin dili ve edebiyatı ile yunan dili ve edebiyatı (klasik filoloji) anabilim dalları; tarih bölümü; sosyal antropoloji ve etnoloji bölümlerinin sosyal antropoloji ile etnoloji anabilim dalları; fizik ve paleoantropoloji bölümlerinin paleoantropoloji ile fizikiantropoloji anabilim dalları; doğu dilleri ve edebiyatları bölümlerinin arap dili ve edebiyatı ile fars dili ve edebiyatı anabilim dalları (klasik şark dilleri); Resim, Heykel, Türk el sanatları, halkbilimi ve Türk halk bilimi bölümlerinin, herhangi birinden veya önceki yıllarda bu anabilim dallarıyla ilgili olmak üzere sayılan değişik unvanlarda lisans eğitimi almış olanları,

  k) Personel: Bakanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışanları,

  l) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan (Mülga ibare:RG-4/6/2017-30086) (...) sınavı,

  n) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Hizmet grupları

  MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

  (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

  a) Yönetim hizmetleri grubu;

  1) Şube müdürü, Merkez Müdürü, işletme müdürü, kütüphane müdürü, müze müdürü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü,

  2) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı,

  3) Şef.

  b) Hukuk hizmetleri grubu;

  1) Hukuk müşaviri,

  2) Raportör.

  c) Araştırma, planlama ve eğitim hizmetleri grubu;

  1) Eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı,

  2) Araştırmacı,

  3) Müze araştırmacısı, folklor araştırmacısı.

  ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

  1) Çözümleyici.

  d) İdari hizmetler grubu;

  1) Ayniyat saymanı, (Ek ibare:RG-4/6/2017-30086) muhasebeci,

  2) Veznedar, enformasyon memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, fotoğrafçı, daktilograf, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, usta öğretici.

  e) Destek hizmetleri grubu;

  1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, dağıtıcı, kaloriferci, itfaiyeci, bekçi.

  (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

  a) (Değişik:RG-4/6/2017-30086) Çocuk eğitimcisi,  mütercim, redaktör, biyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, hemşire, psikolog, arkeolog, dekoratör, grafiker, heykeltıraş, istatistikçi, jeolog, jeomorfolog, kameraman, kimyager, kitap pataloğu, kütüphaneci, makinist, matematikçi, mimar, mühendis, programcı, ressam, restoratör, sosyolog, şehir plancısı, tekniker, teknisyen, teknik ressam, topograf, avukat.

  Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak genel şartlar

  MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıdaki genel şartlar aranır:

  a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

  b) (Değişik:RG-4/6/2017-30086) Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar1

  MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-4/6/2017-30086) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıdaki özel şartlar aranır:

  a) Şube müdürü, Merkez Müdürü, işletme müdürü, kütüphane müdürü, müze müdürü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

  1) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, araştırmacı kadrolarında toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak veya şef, ayniyat saymanı, muhasebeci kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya çözümleyici, programcı, mütercim, redaktör kadrolarında toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak veya mimar, mühendis, şehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog, istatistikçi, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, biyolog, kitap pataloğu, folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, enformasyon memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak veya dekoratör, heykeltıraş, restoratör, grafiker, tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya bu bentte belirtilen farklı kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak,

  2) Müze müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak ve Bakanlığa bağlı müze müdürlüklerinde en az bir yıl fiilen görev yapmış olmak, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; Müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin resim, heykel, seramik, grafik, iç mimari, geleneksel Türk el sanatları bölümü mezunu olmak, Müzik Müzesi Müdürü olarak atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren müzik bilimleri, müzik öğretmenliği, müzikoloji bölümü mezunu olmak,

  3) Kütüphane müdürü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü kadrolarına atanabilmek için ayrıca; kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, il halk kütüphaneleri dışındaki kütüphane müdürü kadrolarına yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer koşulları taşımakla birlikte dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  4) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  b) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, eğitim uzmanı ve uzman kadrolarına atanabilmek için;

  1) Şef, ayniyat saymanı, muhasebeci, çözümleyici, programcı, mütercim, redaktör, usta öğretici, dekoratör, heykeltıraş, restoratör, grafiker, tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya mimar, mühendis, şehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog, istatistikçi, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, kitap pataloğu, folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, enformasyon memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak veya bu kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak,

  2) Müze müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin resim, heykel, seramik, grafik, iç mimari, geleneksel Türk el sanatları bölümü mezunu olmak, Müzik Müzesi Müdür Yardımcısı olarak atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren müzik bilimleri, müzik öğretmenliği, müzikoloji bölümü mezunu olmak,

  3) Kütüphane müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için ayrıca; kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, kütüphane müdür yardımcısı kadrosuna yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer koşulları taşımakla birlikte dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  4) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

  1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az dört yıl çalışmış olmak,

  2) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  ç) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

  2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

  d) Raportör kadrosuna atanabilmek için;

  1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

  2) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  e) Müze araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak,

  2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

  f) Folklor araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Üniversite ve yüksekokulların; müzik, halkbilim, Türk halk bilimi, etnoloji, Türk dili ve edebiyatı, Türkoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, tiyatro, dilbilim, sanat tarihi, ilahiyat bölümleri veya anabilim dalları, Üniversitelere bağlı Devlet konservatuarlarının; tiyatro, müzik, halk oyunları, temel bilimler, folklor ve etnomüzikoloji bölümleri, güzel sanatlar fakültelerinin geleneksel el sanatları, müzik, tiyatro, tekstil, halı, kilim ve eski kumaş desenleri bölümleri lisans mezunu olmak,

  2) Folklor araştırmacılığı görevini gerektiren görme, işitme, bedensel kusur ve sağlık sorunu bulunmamak,

  3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

  g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

  3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

  4) En az iki yıl programcı unvanında görev yapmış olmak,

  ğ) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az dört yıl çalışmış olmak,

  2) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  h) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

  1) Ticaret Lisesi mezunu olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı muhasebeci sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem muhasebeyle ilgili ders aldığını belgelemek,

  2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az dört yıl çalışmış olmak,

  3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  ı) Enformasyon memuru kadrosuna atanabilmek için;

  1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde başarılı olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bu düzeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak veya üniversitelerin filoloji bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak ya da yurt dışında üniversitelerde lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini başarı ile tamamlamış ve denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş olmak,

  2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

  3) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  4) Yabancı dil yeterlilik belgelerinin son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış olması,

  i) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

  1) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına veya kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgisayar işletmeni konusunda açılan en az on gün süreli kurslara katılıp başarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

  2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

  3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  j) Memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, fotoğrafçı kadrolarına atanabilmek için;

  1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

  2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  k) Daktilograf ve sekreter kadrosuna atanabilmek için;

  1) Ticaret Lisesi mezunları hariç, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı daktilo veya klavye kullanmasını bildiğine dair sertifika sahibi olmak,

  2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

  3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  l) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

  1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

  2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

  3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  m) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az iki yıl çalışmış olmak,

  3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  n) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununda belirtilen şartları taşımak,

  o) Usta öğretici kadrosuna atanabilmek için;

  1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

  2) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  3)  İlgili birimce belirlenecek sertifikaya sahip olmak veya bu unvana atanabileceğine ilişkin sanat kurulu kararı bulunmak,

  ö) Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünde usta öğretici kadrosuna atanabilmek için;

  1)  Fakülte veya yüksekokulların; gastronomi ve mutfak sanatları veya gastronomi lisans programından veya yiyecek içecek işletmeciliği ve otel işletmeciliği, turizm işletmeciliği, turizm ve otelcilik, konaklama işletmeciliği, konaklama ve turizm işletmeciliği lisans programlarından birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

  2) Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak,

  3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

  gerekir.

  (2) (Ek:RG-21/6/2015-29393) 1  Görevin niteliği itibariyle görevde yükselme suretiyle atanacak personel için alt görevlerde çalışılması gereken sürelerin en az altı ayının Bakanlıkta geçirilmesi gerekir. Ancak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması halinde en az altı ayın Bakanlıkta geçirilmesi şartı aranmaz.1

  (3) Bu maddede ilgili kadroya görevde yükselme suretiyle atanacaklarda ihtisas elemanı olmak için aranan bölüm şartını, bu kadrolara 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre yapılacak vekâleten atamalarda; ilgili birimde ihtisas elemanı bulunmadığı veya vekâlet şartlarını taşımadığı takdirde, diğer koşullara sahip olmaları kaydıyla bu kişilerin de taşıdıkları kabul edilir.1

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

  MADDE 8 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda unvan değişikliği (Mülga ibare:RG-4/6/2017-30086) (...) sınavında başarılı olma şartının yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:

  a) Mimar, mühendis, şehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog, istatistikçi, kimyager, (Mülga ibare:RG-4/6/2017-30086) (...) biyolog, kütüphaneci, kitap pataloğu (Ek ibareler:RG-4/6/2017-30086) , psikolog, sosyolog, diyetisyen kadrosuna atanabilmek için;

  1) İlgili bilim dallarında en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

  b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

  2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

  c) Dekoratör, heykeltıraş, restoratör, grafiker, (Ek ibare:RG-4/6/2017-30086)  ressam, tekniker kadrosuna atanabilmek için;

  1) İlgili bilim dallarında en az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

  ç) Teknisyen, topograf, teknik ressam, makinist, kameraman, (Mülga ibare:RG-4/6/2017-30086) (...) hemşire kadrosuna atanabilmek için;

  1) Meslek lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak,

  d) Çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya yüksekokulların ya da meslek lisesinin ilgili bölüm mezunu olmak,

  e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölüm mezunu olmak ya da diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olup, en az bir bilgisayar programlama dilini bildiğini Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

  f) Mütercim, redaktör kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölüm mezunu olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksekokullardan mezun olup Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya (Değişik ibare:RG-4/6/2017-30086) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bu düzeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak,

  2) (Ek:RG-4/6/2017-30086) Yabancı dil yeterlilik belgelerinin son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış olması gerekir.

  gerekir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Duyuru

  MADDE 9 – (1) Bakanlıkça uygun görülen görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi ve niteliklerine göre başvuru şartları ve sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınavdan en az otuz gün önce Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

  Başvuru

  MADDE 10 – (1) Yapılacak duyuru üzerine beş iş gününden az olmamak üzere ilanda belirtilen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru formu ile birlikte son başvuru tarihine kadar şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için görevli oldukları birimleri aracılığıyla başvuru yaparlar.(Ek cümleler:RG-4/6/2017-30086) Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir. Elektronik ortamda başvuruya ilişkin usul ve esaslar sınav duyurusunda belirtilir.

  (2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personelin de sınava katılmaları mümkündür.

  (3) Aday memur statüsünde olanlar ile Bakanlık personeli olmayanlar başvuru yapamazlar.

  (4) Birim amirleri, başvuru formlarını ekleriyle birlikte bir yazı ekinde son başvuru tarihini izleyen bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.

  Başvuruların değerlendirilmesi

  MADDE 11 – (1) Birimler tarafından gönderilen başvuru formları Personel Dairesi Başkanlığınca incelenir. İnceleme sonucu, aranan şartları taşıyanlara ilişkin liste Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

  (2) Başvuruları öngörülen şartlara uygun olmaması nedeniyle Bakanlık internet sitesinde ilan edilen listede yer almayanlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde, görevli oldukları birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İtirazlar adı geçen Başkanlıkça on iş günü içinde incelenir ve sonucu ilgililere görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

  Yazılı sınav

  MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, görevde yükselmeye tabi görevler için sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir.

  (2) (Değişik:RG-21/6/2015-29393)Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az (Değişik ibare:RG-4/6/2017-30086) altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. (Mülga cümle:RG-4/6/2017-30086) (...)

  Sözlü sınav duyurusu ve sözlü sınav

  MADDE 13 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-4/6/2017-30086)

  (1) Yazılı sınavda başarılı olup en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

  (2) Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava ilişkin diğer hususlar sınavın yapılacağı tarihten en az onbeş gün önce Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

  (3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

  a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

  Sınav kurulu ve görevleri

  MADDE 14 – (1) Sınav kurulu beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.

  (2) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek Personel Dairesi Başkanlığı temsilcisi/temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. Gerektiğinde atamaya yetkili amirin uygun görmesi halinde sınav kuruluna kurum dışından kamu görevlileri arasından üyeler de alınabilir.

  (3) (Değişik:RG-4/6/2017-30086) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

  (4) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

  (5) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

  (6) Sınav kurulu üye tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılmaz.

  (7) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  (8) Gerek görülmesi halinde, atamaya yetkili amirce,  taşra teşkilatında da sınav kurulu veya kurulları oluşturulabilir. Bu durumda Personel Dairesi Başkanlığından yetkili/yetkililer de bu kurulda/kurullarda görevlendirilir.

  (9) (Ek:RG-4/6/2017-30086) Farklı kadro ve unvanlar için aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

  Sınav sonuçlarının duyurulması

  MADDE 15 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-4/6/2017-30086)

  (1) Sınav kurulu, yazılı sınav sonuçlarını kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü, sözlü sınav sonuçlarını ise sınav bitim tarihini izleyen onbeş iş günü içerisinde Bakanlık internet sitesinde ilan eder.

  Başarı sıralaması

  MADDE 16 – (1) Görevde yükselme (Ek ibare:RG-4/6/2017-30086) ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. (Değişik cümle:RG-4/6/2017-30086) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

  a) Hizmet süresi fazla olanlara,

  b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

  c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara

  (Değişik ibare:RG-21/6/2015-29393) öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

  (2) Görevde yükselme (Ek ibare:RG-4/6/2017-30086) ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  MADDE 17 – (1) Sınavlara katılanlar, sınav sonuçlarının Bakanlık internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edebilirler. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on gün içerisinde karara bağlanır ve sonuç Personel Dairesi Başkanlığınca ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  (2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

  Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

  MADDE 18 – (1) Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

  (2) Sınavlarda; kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

  (3) Sınava girecek aday yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin veya sınava giren kişinin sınav sorularını çaldığının anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca, her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

  (4) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

  (5) Sınav yapıldıktan sonra, yazılı sınav sorularının çalındığının belirlenmesi halinde sınav geçersiz sayılır.

  (6) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle haklarında işlem yapılanlar birbirini izleyen üç sınava katılamazlar.

  Sınavda başarılı olanların atanmaları (Değişik başlık:RG-4/6/2017-30086)

  MADDE 19 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip (Ek ibare:RG-21/6/2015-29393)  en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre üç ay içinde atanır. Bakanlıkça atanmaya hak kazanan personelden tercih alınması halinde başarı (Değişik ibare:RG-21/6/2015-29393)  sıralaması esas alınarak personelin tercihlerine göre atama yapılır. Tercihine atanamayan personel atamaya yetkili amirce uygun görülen ilanda belirtilen yerlerden birisine atanır. Tercihlere ilişkin hususlar başarı sıralaması listesinin ilan metninde belirtilir.

  (2) Duyurulan kadrolardan;

  a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

  b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı veya başka yerde aynı unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalanlara, boşalanlara veya diğer boş kadrolara başarı sıralamasının (Değişik ibare:RG-21/6/2015-29393) kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre Bakanlıkça belirlenmesi halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

  (3) Sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

  Sınav belgelerinin saklanması

  MADDE 20 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl veya müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.

  Unvan değişikliği sınavı

  MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, (Mülga ibare:RG-4/6/2017-30086) (...) bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  (2) (Değişik:RG-4/6/2017-30086) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

  (3) (Değişik:RG-4/6/2017-30086) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

  (4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Gruplar arası geçişler

  MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen gruplar ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

  a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, personel; istekleri halinde ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla, alt görevlere ve alt görev içindeki diğer görevlere sınav yapılmaksızın atanabilirler.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğinde geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden; atanılacak görev için aranan ve bölümünde hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yükselme sınavına katılmaksızın atanabilirler.

  d) (Mülga:RG-4/6/2017-30086)

  e) (Ek:RG-21/6/2015-29393) Avukat kadrosunda görev yapanlar görevde yükselme sınavına katılmaksızın hukuk müşaviri kadrosuna atanabilirler.

  Yurt dışı teşkilatında çalışılan süreler

  MADDE 23 – (1) Bakanlığın yurt dışı teşkilatında asaleten çalışılan süreler, 7 nci maddenin uygulanması bakımından, yurt dışına atanmadan önceki kadroda geçirilmiş sayılır.

  Kazanılmış haklar

  MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

  Kurum içi ve kurum dışından yapılacak atamalar

  MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-21/6/2015-29393)  Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, genel hükümlere göre belirlenen şartları taşımaları ve boş kadro bulunması halinde, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve veya bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşımaları koşuluyla aynı düzey görevlerden birine ya da daha alt göreve atanabilir.

  (2) (Değişik:RG-21/6/2015-29393) Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, genel hükümlere göre belirlenen şartları taşımaları koşuluyla kurumdaki aynı unvanlı kadrolara veya bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşımaları koşuluyla bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlı kadrolara ya da daha alt unvanlı kadrolara atanabilir.

   (3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılan ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  MADDE 27 – (1) 22/8/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Öğrenim durumu

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan personelden aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde ve ilgili kanuna aykırı olmamak üzere, 7 nci maddenin uygulanması bakımından, dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

  Unvan değişikliği sınavına ilişkin geçiş hükmü

  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce unvan değişikliği sınavında başarılı olmuş ancak henüz atamaları gerçekleşmemiş personele ilişkin işlemler bu Yönetmelikten önceki hükümlere göre sonuçlandırılır.

  Görevde yükselme sınavına ilişkin geçiş hükmü

  GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-4/6/2017-30086)

  (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte duyurusu yapılmış ve başvuruları alınmış olan görevde yükselme sınavı için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “beş” ibaresi “sekiz” olarak uygulanır.

  Yürürlük

  MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

   ________________

  1 21/6/2015 tarihli ve 29393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

  Yazı kaynağı : teftis.ktb.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap