Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  binek araç muhasebe kaydı 2022

  1 ziyaretçi

  binek araç muhasebe kaydı 2022 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2022 Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması

  Gelir Vergisi Kanunu bünyesinde; binek araçların kiralanması, sigorta, amortisman, otopark, OGS ve HGS gibi araçlarla ilgili giderlere yönelik belirli düzenlemeler vardır. Bu düzenlemeler şirketlere ait binek araçların giderlerinin belirli bir kısmının gider olarak kabul edileceği, geri kalan kısmının ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendirildiği anlamına gelir. 

  Binek Araç Denir?

  Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 87.03 tarife pozisyonunda bulunan motorlu taşıtlar binek araç olarak kabul edilir. Bu bağlamda binek otomobiller; 1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuğa, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki bölümde emniyet kemerine veya uygun bir mekanizmaya sahiptirler. Yolcu kısımlarında yer alan konfor özelliklerine ve iç döşemelere, koltuk montajı için sabit bir mekanizmaya, iki yan panel boyunca arka camlara sahip bulunurlar. Bunun yanı sıra 87.03 kapsamındaki binek otomobillerde şoför bölümü ile insan veya eşya taşımak için kullanılan arka kısım arasında sabit bir bariyer veya panel yer almaz.

  Binek Araç Giderleri Nelerdir?

  Şirketlerin kiraladığı ya da satın aldığı binek araçların çeşitli vergilere ve kullanıma bağlı olarak belirli giderleri bulunur. Satın alınan binek araçların KDV ve ÖTV gibi vergisel masrafları vardır. Kullanım sırasında da akaryakıt, bakım, onarım gibi temel araç giderleri vardır. 

  Kiralanan binek araçların onarım, sigorta, bakım gibi masrafları çoğu zaman sağlayıcı firmalar tarafından karşılanmakla birlikte şirketlerin karşılaması gereken kiralama bedeli, otoyol ücretleri, akaryakıt gibi masraflar vardır.

  Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması Nasıl Uygulanır?

  Şirketler belirli düzenlemeler yapılmadan önceki binek araç satın alımlarında ortaya çıkan ÖTV ve KDV masraflarını ya da araç maliyetinin tamamını gider olarak gösterebiliyordu. Yapılan mevcut düzenlemeler sonucunda günümüzde masrafların belirli bir kısmı gider olarak gösterilebilir ve vergiden gönderilebilir. Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen binek araçlardaki gider kısıtlamaları şu şekildedir:

  Örneklendirmek gerekirse; 

  Bir şirket 2022 hesap döneminde kiraladığı binek otomobil için aylık olarak KDV hariç 10.000 TL kiralama bedeli öder. KDV bedeli 1.800 TL olduğu için 2022 hesap döneminde dikkate alınacak sınırlar şu şekildedir:

  Satış fiyatı 300.000 TL olan bir binek otomobil alan şirketin söz konusu araca ait ÖTV’si %140 ve KDV’nin %18 olduğu varsayımıyla aracın toplam tutarı şu şekilde hesaplanır:

  Eğer bu şirket ÖTV ve KDV tutarlarını doğrudan gider olarak dikkate alacak olduğu takdirde gider olarak dikkate alınabilecek ÖTV ve KDV tutarı 200.000 TL’dir. Kalan 349.600 TL ise KKEG tutarı olarak dikkate alınır. Söz konusu araç bedelinin 300.000 TL’lik kısmının 230.000 TL’lik kısmı amortisman yoluyla iktisap edilebilir. 70.000 TL için ayrılan amortismanlar ise kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmaz. 

  Binek otomobillere ilişkin giderler yalnızca bakım-onarım giderlerini değil araçların yakıt, köprü, otopark ve yol geçiş giderleri, kredi faizi, sigorta giderleri dahil olmak üzere araç ile ilgili olan giderlerin tümünü kapsar. 

  Yapılan giderlerin işletmeye ya da envantere kayıtlı veya kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin olup olmaması önemli değildir. 

  Bu kapsamda mükellef gider olarak 23.500*0.70 üzerinden 16.500 TL’yi yani toplam harcamanın %70’ini dikkate almalıdır. Kalan %30’luk kısım olan 7.050 TL ise KKEG olarak dikkate alınmalıdır. 

  Bunun yanı sıra KDV Kanunu’nun 30/d maddesi uyarınca Gelir ve Kurumlar Vergisi yönünden kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin hesaplanan KDV’den indirilememesi nedeniyle toplam 3.690,00TL tutarındaki KDV’nin de 2.583,00 TL’si (3.690,00*0,70) indirilecek KDV olarak dikkate alınabilecek, kalan kısım (1.107,00 TL) ise indirilemeyecek KDV olarak ticari kazancın tespitinde ilave kalem olarak dikkate alınacaktır.

  Yazı kaynağı : armaganyoruk.com

  Otomobil Giderlerinde 2022 yılı Kısıtlama Tutarları Belirlendi.

  Otomobil Giderlerinde 2022 yılı Kısıtlama Tutarları Belirlendi.

  Bilindiği üzere yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile GVK madde 40/1., 5. ve 7. Bentleri ile GVK madde 68/4. ve 5. Bentlerinde yapılan değişikle, kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahı tespit edilirken indirim olarak dikkate alınmasında kanuni sınırlamalar getirilmiştir.

  Yayımlanan 317 No’lu GVK Tebliği ile bu kısıtlama tutarları  2022 yılı için aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir:

  Örnek:1- PKF İstanbul Ltd Şti.  2022 hesap döneminde kiralamış olduğu binek otomobil için aylık KDV hariç 10.000-TL, kiralama bedeli ödemektedir. KDV Tutarı 1.800 TL’dir. Bu durumda 2022 hesap döneminde dikkate alınacak tadadi sınırlar aşağıdaki gibi olacaktır.

  Örnek: 2- (X)  A.Ş vergisiz satış fiyatı 300.000,00 TL olan bir binek otomobil satın almıştır.  Söz konusu araca ait ÖTV’nin %140 ve KDV’nin %18 olduğu varsayımı ile aracın toplam tutarı aşağıdaki şekilde olacaktır

  (X)  A.Ş’nin ÖTV ve KDV tutarlarını doğrudan gider olarak dikkate almayı tercih etmesi durumunda gider olarak dikkate alınabilecek ÖTV ve KDV tutarı 200.000,00-TL olup;  kalan  349.600,00 TL (=549.600,00– 200.000,00) KKEG olarak dikkate alacaktır.

  Hakeza söz konusu araç bedelinin 300.000,00-TL’lik kısmının 230.000,00-TL’lik kısmı amortisman yolu ile iktisap edilebilecek olup,  70.000,00-TL için ayrılan amortismanlar kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır.

  Binek otomobillere ilişkin tamir, bakım, yakıt ve benzeri cari giderler

  Binek otomobillere ilişkin gider ifadesi sadece bakım onarım giderlerini değil aynı zamanda araçların yakıt, otopark, köprü ve yol geçiş giderleri, kredi faizi, sigorta giderleri dahil olmak üzere araçla ile ilgili tüm giderleri kapsamaktadır.

  Yapılan giderlerin işletmeye veya envantere kayıtlı ya da kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.

  Yukarıda yer verilen tabloya göre mükellefin gider olarak dikkate alabileceği tutar toplam harcamanın %70’i olan 16.450,00 TL (23.500,00*0,70) olacaktır. Kalan 7.050,00 TL’nin ise KKEG olarak dikkate alınması gerekmektedir.

  Diğer taraftan KDV Kanunu’nun 30/d maddesi uyarınca gelir ve kurumlar vergisi yönünden kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin hesaplanan KDV’den indirilememesi nedeniyle toplam 3.690,00TL tutarındaki KDV’nin de 2.583,00 TL’si (3.690,00*0,70) indirilecek KDV olarak dikkate alınabilecek, kalan kısım (1.107,00 TL) ise indirilemeyecek KDV olarak ticari kazancın tespitinde ilave kalem olarak dikkate alınacaktır.

  Yazı kaynağı : www.pkfistanbul.com

  2022 Y�l� Binek Ara�larda Gider K�s�tlamas� ve Muhasebe Uygulamalar�

  2022 Y�l� Binek Ara�larda Gider K�s�tlamas� ve Muhasebe Uygulamalar�

  Mükelleflerin i�letme amac� d���nda ald��� veya kiralad��� binek otomobiller vergi mevzuat� aç�s�ndan sürekli soru i�areti olmu�tur. Bunun birçok nedeni vard�r ancak en önemli sebebi �irket aktifine kaydedilen otomobillerin ki�isel kullan�ma konu edilmesidir. �dare uygulamaya koydu�u k�st amortisman, gider k�s�tlamas� ve kira giderinde üst s�n�r belirlenmesi gibi uygulamalar ile bunu k�smen engellemeye çal��maktad�r.

  Bu yaz�da binek araç kiralamada gider yazma üst s�n�r�, binek otomobillerin al�m�nda yüklenilen ÖTV’nin ve KDV’nin ne kadarl�k k�sm�n�n gider yaz�labilece�i, gider k�s�tlamas� ve amortisman giderleri konular� ayr� ba�l�klar halinde ele al�nacakt�r. (Faaliyetleri k�smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas� veya çe�itli �ekillerde i�letilmesi olanlar�n bu amaçla kulland�klar� hariçtir.)

  1) Kiralama Yoluyla Edinilen Binek Otomobillerin Her Birine �li�kin Ayl�k KDV Hariç 8.000 TL’ye Kadarl�k K�sm� Gider Olarak Dikkate Al�nabilecektir. Bu Tutar� A�an K�sm�n KKEG Olarak Dikkate Al�nmas� Gerekmektedir.

  Örnek 1: X firmas� ayl�k 12.000 TL + KDV’den 4 adet araç kiralam��t�r.

  Fatura tutar�: 12.000 TL * 4 = 48.000 TL

  KDV tutar�:                                8.640 TL

  Toplam tutar:                           56.640 TL

  8.000*4=32.000 TL gider ve 5.760 TL KDV indirim olarak kaydedilecektir.

  Geri kalan k�sm� (48.000-32.000) 16.000 TL matrah ve (8.640-5.760) 2.880 TL KDV ile birlikte KKEG olarak kaydedilmesi gerekir.

  ------------------------------------------------------31.01.2022------------------------------------------------

  770. Gen. Yön. Gid. Hs.                                            32.000

  191.�nd. KDV Hs.                                                        5.760

  689.Di�. Ol. D��. Gid. Ve Zar. Hs.                             18.880

                                                                         329. Di�er Ticari Borçlar Hs.        56.640

  (Binek Otomobil Kiralama Kayd�)

  --------------------------------------------------------/------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------31.01.2022------------------------------------------------

  900. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hs.             18.880

                                                                         950. Kan. Kab. Ed. Gid. Hs.       18.880

  (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Kayd�)

  --------------------------------------------------------/------------------------------------------------------------

  2) 8.000 TL Kira S�n�r�n� A�an ve KKEG Olan Kira Tutar�na �sabet Eden KDV �ndirim Konusu Yap�lamayacakt�r.

  KDV Kanunu’nun 30. maddesinin birinci f�kras�n�n (d) bendi uyar�nca, gelir ve kurumlar vergisi yönünden kazanc�n tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolay�s�yla ödenen KDV, hesaplanan KDV’den indirilememektedir. Bu kapsamda, binek otomobillerin kiralanmas� durumunda, kira bedellerinin kanun maddesinde ilgili y�l için belirlenen azami tutar� a�mas� halinde, a�an k�sma ait KDV gelir ve kurumlar vergisi yönünden kazanc�n tespitinde ayr�ca gider olarak dikkate al�nmayacakt�r.

  3) Binek Otomobil Al�m�nda Maliyet veya Gider Olarak �ndirim Konusu Olarak Kay�tlara Al�nacak  KDV ve ÖTV Toplam Tutar� 200.000 TL Olarak Belirlenmi�tir.

  Örnek 2: Y firmas� 10.01.2022 Tarihinde vergisiz 300.000 TL binek otomobil sat�n alm��t�r. KDV ve ÖTV tutar� ise toplam 360.000 TL’dir.

  Binek oto al�m�nda k�st amortisman uygulanmas� gerekir. Ocak ay�nda al�nd��� için böyle bir k�s�tlama olmayacakt�r.

  KDV + ÖTV Gider Yaz�lmas� Durumunda; 200.000 TL’lik k�sm�n� gider olarak kullan�p kalan 160.000 TL’si ise K.K.E.G olarak dikkate al�nacakt�r.

  ----------------------------------------------------10.01.2022---------------------------------------------------

  770 GENEL YÖNET�M G�DER�                                     200.000

  254 TA�ITLAR                                                                300.000

  -Amortisman� KKEG olan tutar:70.000,00

  689 D��ER OLA�ANDI�I G�DER VE ZARARLAR         160.000                                                             

                                                                    102 BANKA                                    660.000

  (Binek Otomobil Al�m Kayd�- KDV ve ÖTV’nin Gider Yaz�lmas�)

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------10.01.2022------------------------------------------------

  900. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hs.             160.000

                                                                         950. Kan. Kab. Ed. Gid. Hs.       160.000

  (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Kayd�)

  --------------------------------------------------------/------------------------------------------------------------

  4) Binek Otomobil Al�m�nda Amortisman Olarak �ndirim Konusu Yap�labilecek Tutar KDV ve ÖTV Hariç 230.000 TL Olarak Belirlenmi�tir.

  Örnek 2 Devam�: Amortisman Olarak �ndirim Konusu Yap�labilecek Tutar: 300.000 TL olan araç bedeli maliyete at�larak amortisman yoluyla giderle�tirilecek k�sm� 230.000 TL, kalan 70.000 TL’nin amortisman� ise K.K.E.G olarak dikkate al�nacakt�r.

  5) Vergilerin Maliyete Eklendi�i veya Binek Otomobilin �kinci El Olarak Al�nmas� Durumunda Amortisman Olarak Ayr�lacak 430.000 TL Olarak Belirlenmi�tir.

  Örnek 3: Y firmas� 10.01.2022 Tarihinde vergisiz 300.000 TL binek otomobil sat�n alm��t�r. KDV ve ÖTV tutar� ise toplam 360.000 TL’dir.

  ÖTV + KDV + Araç Bedelini Maliyete Al�nmas� Durumunda; toplam 660.000 TL olan tutar�n 430.000 TL’lik k�sm�na amortisman hesaplan�p kalan k�sm�n�n yine K.K.E.G. hesab�nda dikkate al�nacakt�r.

  ----------------------------------------------------10.01.2022---------------------------------------------------

  254 TA�ITLAR                                                                 660.000

  -Amortisman� KKEG olan tutar: 230.000

                                                            102 BANKA                             660.000

  (Binek Otomobil Al�m Kayd� – Vergilerin Maliyete Eklenmesi)

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  6) Binek Otomobile Ait Yap�lan Yak�t, Sigorta, Tamir, Bak�m ve Onar�m Vb. Giderlerin %70’i Gider Olarak �ndirim Konusu Yap�labilecek %30’u �se Yine K.K.E.G Olarak Dikkate Al�nacakt�r.

  Örnek 4: Z firmas� 10.01.2022 tarihinde binek otomobile 100 TL + KDV tutar�nda yak�t alm��t�r.

  Fi� Yak�t Detay�:

  Matrah: 100 TL          (Gider olarak kullan�labilecek tutar: 70 TL   -           KKEG: 30 TL)

  KDV (%18) : 18 TL       (�ndirilecek KDV tutar�: 12,60 TL                   -           KKEG: 5,40 TL)

  Genel Toplam: 118 TL

  ----------------------------------------------------10.01.2022---------------------------------------------------

  770 GENEL YÖNET�M G�DER�                                                 70,00

  191 �ND�R�LECEK KDV                                                            12,60

  689 D��ER OLA�ANDI�I G�DER VE ZARARLAR                  35,40

                                                              102 BANKA                                         118,00

  (Binek Otomobil Gider Kayd�)

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  7) 2021 ve 2022 Y�llar� Binek Otomobil Gider K�s�tlamas� Kar��la�t�rmal� Tablosu

             

  13.01.2022

  Kaynak: www.MuhasebeTR.com
  (Bu makale kaynak g�stermeden yay�nlanamaz. Kaynak g�sterilse dahi, makale aktif link verilerek yay�nlanabilir. Kaynak g�stermeden ve aktif link vermeden yay�nlayanlar hakk�nda yasal i�lem yap�lacakt�r.)

  Yazı kaynağı : www.muhasebetr.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap