Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bilsem sınavı ne zaman açıklanacak 2022

  1 ziyaretçi

  bilsem sınavı ne zaman açıklanacak 2022 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  BİLSEM sınavı ne zaman 2022? Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sınavı tarihleri

  2022 B�LSEM s�nav� ne zaman, hangi tarihte? B�LSEM nedir, s�nav sorular� nas�l olacak?

  2022 B�LSEM s�nav� ne zaman, hangi tarihte? B�LSEM nedir, s�nav sorular� nas�l olacak?

  B�LSEM s�nav� 2022 �n de�erlendirme ve bireysel de�erlendirme tarihleri Milli E�itim Bakanl��� taraf�ndan a��kland�. B�LSEM s�nav takvimi MEB taraf�ndan yay�nlanmas� ile birlikte merak konusu oldu. Peki B�LSEM nedir, s�nav tarihi ne zaman, sorular nas�l olacak? Detaylar haberimizde.

  �zel yetenekli ��rencilerin e�itim ald��� B�LSEM'in s�nav tarihi belli oldu. B�LSEM s�nav� 1, 2, 3 ve 4. s�n�f seviyelerinde s�n�f ��retmenleri taraf�ndan yetenek alanlar�na g�re aday g�sterilen ��renciler aras�ndan yap�lacak. B�LSEM �n de�erlendirme s�nav� ile 19 �ubat-8 May�s 2022 tarihleri aras�nda ��renciler yetenek alanlar�na g�re de�erlendirmeye al�nacak.

  Grup tarama y�ntemiyle ilkokullarda belirlenen �zel yetenekli ��rencilerin kat�ld���, T�rkiye genelinde uygulanan B�LSEM �n de�erlendirme s�nav� i�in geri say�m ba�lad�. 2022 y�l�nda ger�ekle�tirilecek B�LSEM s�nav�n�n tarihi de MEB taraf�ndan belirlendi.

  B�LSEM SINAVI NE ZAMAN?

  19 �ubat-8 May�s 2022 tarihleri aras�nda ��renciler yetenek alanlar�na g�re de�erlendirmeye al�nacak.

  Bireysel de�erlendirme s�nav� ise 13 Haziran-12 A�ustos tarih aral���nda ger�ekle�ecek. Bu s�nav�n sonu�lar� ise 19 A�ustos tarihinde a��klanacak.

  �N DE�ERLEND�RME NASIL YAPILACAK?

  �n de�erlendirme uygulamalar� genel zihinsel yetenek alan� i�in il tan�lama s�nav komisyonlar� taraf�ndan belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve m�zik yetenek alanlar� i�in ise ��rencilerin kay�tl� bulunduklar� okullarda 19 �ubat-08 May�s 2022 tarihleri aras�nda yap�lacakt�r.

  Uygulamaya girecek ��rencilerin randevular�, il tan�lama s�nav komisyonlar�nca MEBB�S/B�LSEM ��lemleri Mod�l� �zerinden verilecektir.

  B�LSEM NED�R?

  D�nyan�n her yerinde �zel yetenekli �ocuklara y�nelik olarak farkl� e�itim programlar�n�n uygulanmaktad�r. Bilsem, Bilim ve Sanat E�itim Merkezlerinin k�salt�lm�� ismidir. �lkokullarda s�navla tespit edilen �zel yetenekli ��rencilerin �rg�n e�itim kurumlar�ndaki e�itimlerini aksatmayacak �ekilde bireysel yeteneklerinin fark�nda olmalar�n� sa�lamak ve sahip olduklar� kapasitelerini geli�tirerek �st d�zeyde kullanmalar�n� sa�lamak amac�yla devlete ba�l� olarak a��lm�� olan �zel e�itim kurumlar�d�r.

  Zorunlu e�itim d���nda �e�itli programlarla ��rencilerin �zel yeteneklerinin geli�tiren B�LSEM'lerde �zel yetenekli, �zellikle zeka, yarat�c�l�k ve liderlik alanlar�nda y�ksek kapasitesi olan ve bunun yan�nda �zel akademik alanlarda ya��tlar�na g�re y�ksek seviyede performans g�steren ��rencileri tespit ederek, bu ��rencilerimize e�itim hayatlar� boyunca ekstra e�itim programlar�yla yard�mc� olmak, onlar�n kendilerini tan�malar�n� sa�lamak, ayn� zamanda gelecekte �lkemize katk� sa�layacak nesiller yeti�tirmek hedefleniyor.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 MEB BİLSEM sınav tarihleri ve ön değerlendirme takvimi…

  BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 MEB BİLSEM sınav tarihleri ve ön değerlendirme takvimi…

  BİLSEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

  Öğrenciler yetenek alanlarına göre 19 Şubat - 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak.

  Sonuçlar 13 Mayıs 2022'de açıklanacak.

  BİLSEM Nedir?

  Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

  Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

  BİLSEM sınavına nasıl başvurulur?

  BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.

  Başvuru kılavuzu için tıkla

  Yazı kaynağı : www.trthaber.com

  BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sınav sonuç tarihi nedir? MEB açıkladı!

  BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sınav sonuç tarihi nedir? MEB açıkladı!

  BİLSEM SINAVI NEDİR?

  BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

  Bilim ve Sanat Merkezinin kısaltılması olarak adlandırılan BİLSEM'ler, özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap