Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bilişsel psikoloji yaklaşımı hangi baskın akademik yaklaşıma karşı ortaya çıkmıştır

  1 ziyaretçi

  bilişsel psikoloji yaklaşımı hangi baskın akademik yaklaşıma karşı ortaya çıkmıştır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bilişsel Psikoloji Nedir?

  Bilişsel Psikoloji Nedir?

  Bilişsel Psikoloji Nedir?

  Bilişsel psikoloji, günümüzde ruhsal problemlerin tedavisinde sıklıkla kullanılır. ”Bilişsel” kelimesi belki halk arasında henüz çok yaygın olmasa da, davranışla ilgili çalışmaların odağındadır. Psikolojiyle yakın ilişkisi olmayan kişiler için bilişsel kelimesi basitçe düşünce veya bilgi olarak anlaşılabilir.

  Bu nedenle bilişsel bilim, gözlemlenemeyen ruhsal konuları ele alan bir davranış bilimidir. Daha anlaşılabilir bir biçimde, bilişsel psikoloji insan zihninde ortaya çıkan, kişinin davranışlarını ve duygularını etkileyen düşünceleri inceler.

  Bu bilim dalı, zihinde bulunan düşüncelerin davranışı nasıl etkilediğini anlamaya çalışır. Günümüzde bilişsel terapi, birçok psikolojik sorunu çözmek için uygulanmaktadır.

  Bu nedenle bilişsel terapide, bu bahsettiğimiz düşüncelere, duygulara ve inançlara odaklanılır. Çoğu zaman hastaların sahip olduğu bu abartılı düşünceler gerçeklerle bağdaşmaz. Tedavide bu düşünceleri hedef alan sorular sorularak, kişinin şüphe etmesi amaçlanır.

  İlk olarak hasta kafasında olan şeyi tarif etmeli ve sorgulamalıdır. Bu şekilde kendini yeni düşünceler oluşturabilmeye hazırlamış olur. Zihnine yeni düşünceleri ekleyebildiği takdirde objektif gerçekliğe daha çok yaklaşabilecektir.

  Bilişsel devrim

  1950’li yıllarda egemen olan paradigma davranışsal psikoloji ya da öğrenme psikolojisiydi. Bu iki bilimsel yaklaşım, birçok psikolojik fenomeni açıklamayı başarabildi.

  Yine de, sadece gözlemlenebilen davranışları açıklayabildiği için oldukça sınırlıydı. Uyarıcı ve yanıt arasındaki her şey epifenomen olarak kabul edilirdi. Davranışla ilgili birçok konu açıklanamıyor, gözlemlenemediği için de alakasız olarak nitelendiriliyordu.

  Davranışsal yaklaşım birçok konuyu açıklayamadığında ve çıkmaza girdiğinde, diğer psikolojik yaklaşımlara önem verilmeye başlandı. Araştırmacılar akıl yürütme, dil, hafıza ve hayal etme gibi konseptleri daha ayrıntılı bir biçimde incelemeye başladılar. 

  Aynı durum, o zamanlarda geçerli olan bir yaklaşım olan Sigmund Freud’un psikanalizi ile de yaşandı. Freud’un psikanalizi ne kadar devrimci olsa da, birçok ruhsal rahatsızlığa cevap vermekte yetersizdi. Genel olarak, bilişsel psikolojinin ortaya çıkmasına neden olan faktörler şu şekilde sıralanabilir:

  Bilişsel psikolojiyi formüle eden yazarlar

  Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, psikolojide hakim olan akımların belli noktalarda yetersiz kalması sonucu bilişsel psikoloji ortaya çıktı. Örneğin insanların aynı uyarana karşı farklı cevaplar vermesi daha önce psikolojide baskın olan akımların açıklayamadığı bir durumdu.

  F.C Bartlett

  Cambridge Üniversitesinin ilk deneysel psikoloji hocası olan Bartlett’ın ana çalışmaları zihin üzerine odaklanmıştı. Bartlett’a göre beyinde bulunan düşünceler ve anılar tekrar şekillendirebilir haldeydi.

  Bartlett deneylerine katılan kişilere çeşitli fabllar okuturdu. Defalarca okunmasına rağmen kimsenin bu kısa hikayeleri tam olarak hatırlayamadığını fark etti. Bartlett’ın elde ettiği verilere göre, insanlar yeni bilgileri geçmiş duygu ve deneyimlerine göre yorumluyordu.

  Jerome Bruner

  Jerome Bruner’e göre 3 farklı öğrenme şekli bulunuyor: Eylem ile öğrenme, ikonik öğrenme ve sembolik öğrenme. Bruner’a göre öğrenme teorisinin dört ana konuya odaklanması gerekiyor:

  Bruner’in teorisinin en önemli kısmı şuydu: Örneğin bir öğrenci, edinmeye ve uygulamaya çalıştığı bilgiye gerçek anlamda dahil olsaydı, daha fazla ve daha hızlı öğrenirdi.

  Howard Gardner

  Gardner, günümüzde herkesin bildiği çoklu zeka kuramını formüle etti. Gardner’a göre her insan, en az sekiz çeşit zekaya veya bilişsel yeteneğe sahipti.

  Ona göre bu zekalar yarı özerkti, ancak bireyin aklında dış etkenlerle bütünleştiği zaman bir ekip olarak olarak çalışabilirdi. Kültürel değişkenler nedeniyle her insan, bir zeka türünü diğerine göre daha çok geliştirebilme imkanına sahipti. 

  Jeffrey Sternberg

  Sternberg, aşkın üç unsurdan oluştuğunu iddia ettiği teorisiyle bilinir. Yakınlık, tutku ve bağlılık bu üçlü aşk teorisinin bileşenleridir.

  Ayrıca, zekanın ilgili ortamlara uyum sağlamayı, seçmeyi ve şekillendirmeyi amaçlayan zihinsel bir aktivite olduğunu söyleyen üçlü zeka teorisini de öne sürdü.

  David Rumerlhart

  Şema teorisinin önemli bir savunucusu olan Rumerlhart’a göre zihinsel şemalar bellekte depolanan ve dünyayı organize etmemize yardımcı olan genel kavramların temsilleriydi. Bu teori, dünyanın zihnimizde nasıl temsil edildiğini ve bu bilgiyi dünya ile etkileşimde bulunmak için nasıl kullandığımızı açıklamaya çalışır.

  Jean Piaget

  Jean Piaget, bilişsel psikolojiyle ilgilenen en önemli yazarlardan biridir. Bilişsel gelişim teorisini aşama aşama formüle etmiştir. Zekaya dair belirli kapasiteleri hesaba katar ve zeka konusunda çocuklara belirli kısıtlamalar getirir.

  Vygotsky, Erickson ve Ausubel bu listede yer almayan ancak bilişsel psikolojiye katkıları olan bilim adanları arasında gösterilir. Bu önemli bilim insanlarının katkıları, psikolojide bir devrimin gerçekleşmesine neden oldu.

  Davranışsal psikoloji hala önemli bir akım olarak kabul edilse de, bilişsel psikoloji kendinden önceki birçok akımın açıklayamadığı şeyi açıklamayı başarmıştır.

  Bilişsel bilim, farklı zihinsel bozukluklar için tedavi yöntemleri geliştirmiştir. Örneğin depresyon, bilişsel psikoloji ve yaklaşımları sayesinde günümüzde çok daha etkili bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

  Yazı kaynağı : aklinizikesfedin.com

  Bilişsel psikoloji nedir?

  Bilişsel psikoloji nedir?

  Bilişsel psikoloji, nasıl düşündüğümüzün bilimidir. Dikkat, algı, hafıza, eylem planlama ve dil gibi içsel zihinsel süreçlerimizle ilgilidir. Bu bileşenlerin her biri kim olduğumuzu ve nasıl davrandığımızı şekillendirmede çok önemlidir.

  Bu kavramlarla ilgili düşünceler bilinçli veya bilinçsiz olabilir. Dikkatimizi örneğin bir derse odaklamak için bilinçli bir çaba gösterebiliriz, ancak odadaki ışık titremesi dikkatimizi başka bir ana götürüp bilinçsiz bir değişimi tetikleyebilir.

  Bilişsel Psikoloji [1] hem geleneksel bilişsel psikoloji yaklaşımını hem de bilişsel sinirbilimi kapsamaktadır. Bilişsel sinirbilim, bilişsel süreçleri incelemek için nörogörüntüleme yöntemlerini kullanan bir alandır. Bilişsel psikoloji ile birçok örtüşmesi, benzer yaklaşımları ve dünya görüşü vardır. Nörogörüntüleme iç düşüncelerle ilişkili beyin aktivitesini görselleştirmek için bir yol sunar.

  Bilişsel psikolojinin ayrıca bilişsel nöropsikoloji (öncelikle beyin hasarının biliş üzerindeki etkileri ile ilgili) ve bir dereceye kadar hesaplamasal sinirbilim (hesaplama işlevli beyin fonksiyonu modelleri oluşturmakla ilgilidir) ile birçok örtüşmesi de vardır.

  Bilişsel Psikolojinin Başlangıcı:

  Bu çakışmaların temelini gerçekten anlamak için, bilişsel psikolojinin ortaya çıktığı bağlamı ve zamanı dikkate almak önemlidir. 1950’lerde başlayan bilişsel psikoloji çalışmaları, bir anlamda o zamanlar baskın olan davranışsal psikoloji araştırma yaklaşımına bir tepki oldu.

  Davranışsal psikoloji, tüm insan davranışlarının öğrenildiği ve içinde bulunduğu ortama ve çevreye uyarlanabileceği önermesiyle başlar. Davranış, çeşitli eylemlerde çeşitli yollarla artırılabilir veya azaltılabilir. Hayat ilerledikçe, bir dizi davranış nihayetinde değişen ilgi, istek, takip, beceri ve alışkanlıklara sahip çok yönlü bir insan olmaya yol açan bu deneyimlerle şekillenir.

  Bilişsel psikoloji ise davranış oluşumunda daha fazla etken olduğunu varsayar – düşünce ve duygular davranış oluşumu sürecinde daha aktif olarak örülür. Bireyler (Pasif bir alıcı ve deneyim veya davranış üreticisi değildir), davranışların kazanılmasını ve nasıl yürütüleceğini belirleyen düşünceleri işlemek için dışardan gelen uyarıları algılar. Davranışçı bir bakış açısından , bilişsel bir bakış açısına kadar olan bu paradigma değişimi, çoklu tetikleyicilere sahiptir ve tek bir kaynak ayırmak zordur.

  Bununla birlikte, bilgi teorisinin (bilişsel yaklaşımla benzerlikleri olan bilgi iletişiminin tanımlanması) ve Noam Chomsky’nin yıkıcı davranışsal eleştirisinde ortaya çıkması ve gelişmesinde bazı önemli etkiler bulunabilir.

  Bilgi Teorisi, bilgisayarlar ve biliş:

  Bilgi teorisi, bilgi iletişiminin nasıl gerçekleştiğinin açıklanması açısından önemliydi ve hala da önemini koruyor. Bu teorinin etkisinin ve erişiminin kapsamını çok büyüktür. Bilginin iletimini açıklayan bilgi teorisinden (beyinde, genetikte, fizikte ve diğer bilimlerde sinyaller olarak) neredeyse her alan bir şekilde etkilenmiştir.

  Bilgi teorisi, modern zamanların en önemli icadı bilgisayarla birlikte ortaya çıktı. Bilgisayarın ortaya çıkışı, beynin dünyayı nasıl işlediğine paralel olarak (hem popüler hem de bilimsel gelişmelerde) yeni keşiflere imkân sağladı. Girdilerin, çıktıların, depolamanın ve işlemenin mantıklı bir dökümü uyaranlarla / çevre, davranış, bellek ve biliş bağlantısı yapılmasına sebep oldu.

  Bu gelişmeler, beynin işleyişini anlamayı sağlarken, belirsizlikleri azaltabilen ve anlaşılabilen bir hesaplama aracı olarak düşünerek bilişsel psikolojinin doğmasına yardımcı oldu. Davranışçılık, indirgemeci bir yaklaşım izleyerek iç düşüncelerin süreçteki etkisinden büyük ölçüde kaçınıldı (ya da önemsiz gösterdi.)

  Chomsky ve Skinner

  Davranışçılığın öneminin hafifletilmesine ve bilişsel psikolojinin ortaya çıkmasına yol açan diğer önemli etkilerden biri, dilbilim hakkındaki entelektüel bir tartışmadan ortaya çıkmıştır.

  Davranışçı psikolojinin merkezi figürü olan BF Skinner, dilin davranışçı bir şekilde öğrenildiği bir makale yayınladı. Kelimeler sadece sestir. Prodüksiyon ve anlamla güçlendirildiği için ezberlenir, konuşulur ve anlaşılır. Noam Chomsky, Skinner’ın dil hakkındaki makalesinden yola çıkarak ve dil gelişimini yönlendirmek için doğuştan bir bileşenin var olması gerektiğini belirtti, çünkü dil aslında çok düzenli ve sadece taklitle açıklanamayacak kadar çabuk öğreniliyordu.

  “Doğaya Karşı Üretimi” – Skinner beslenmeyle ve Chomsky’i doğaya karşı savunmayla savunuyordu. Gerçekte, her iki kişi de dilbilim ve öğrenmeye ilişkin derin görüşlere sahipti ve bunu karşılıklı geliştirdiler. Sonuçta, ikisi de hiçbir zaman tek başına doğru değildi, ancak eleştiriler birçok psikologun davranışsal dogmayı yeniden gözden geçirmesine yol açtı – ve sonuç olarak bilişsel yaklaşımın yeni çerçevesi ortaya çıktı.

  Güncel Bilişsel Psikoloji

  Bilişsel psikoloji yaklaşımı daha popüler hale geldikçe, bu yaklaşımın faydasını gösteren birkaç etkili çalışma ortaya çıkmıştır.1950’lerde ve 1960’larda, Rus psikolog Alfred Yarbus, sakkadik göz hareketlerinin iç bilişsel süreçleri nasıl yansıtabildiğini gösterdi [3]. Bu çalışma, göz hareketlerinin bilişle ilgili olduğu anlamında yeni bir atılım değildi, çünkü bu geniş ölçüde zaten öngörülüyordu,  Yarbus’ın cihazı göz küresine tutturularak göz hareketleri ve bilişsel süreçlerin ayrıntıları ile ilgili çok sayıda soruya güvenilir cevaplar veren yeni bir doğruluk seviyesi sağladı.

  Son çalışmalar, bilişsel süreç araştırmalarının doğal çevrelerde nasıl genişletilebileceğini gösteren göz izleme gözlükleriyle bu çalışma üzerine inşa edilmiştir [4]. Araştırmalar, sadece göz hareketlerinin uyaranlara göre nasıl değiştiğini değil, aynı zamanda bilişsel ve davranışsal psikoloji arasındaki önceki tartışmanın ne kadar geçerli olduğunu ortaya koydu. Göz hareketlerinin bilişsel süreçlere bağlı olduğu ve bunun da davranışçı ilkelerle yönlendirildiği gösterilmiştir [5, 6, 7]. Bilişsel süreçler görünmez iç donatılarla yönetilir.

  Bilişle ilgili çalışmaların geliştirilmesi, yüz ifadelerine verilen tepkilerin nasıl anlaşıldığını da açıklamıştır. İsveç’teki Uppsala Üniversitesi’nden araştırmacılar, duygusal yüz ifadelerinin bilinçaltı etkilere yanıt olarak ortaya çıkan yüzün bilinçsiz kas hareketlerini araştırdılar [8].

  Araştırmacılar bir maskeleme tekniği ile (gösterilen yüzlerin bilinirliğini önlemek için) ve yüz elektromiyografisini (görsel olarak tespit edilemeyen kas aktivitesindeki değişiklikleri tespit etmek için) kullanarak, araştırmacılar psikofizyolojik tepkilerin nasıl ortaya çıktığını gösterebildiler. Bilinçsiz bilişsel süreçlerin sonucu olduğu öne sürülen bilinçli farkındalık [9].

  Bilişsel psikolojinin ortaya çıkmasından etkilenen beynin bir başka anlayışı, bilişsel yüktür. 1988 yılında New South Wales Üniversitesi’nden John Sweller tarafından icra edilen bir terim, eldeki görevi tamamlamak için gereken çalışma belleği miktarını ifade eder. Bir bilgisayardaki RAM’e benzer şekilde, araştırmacılar bilişsel yük yüksek olduğunda beyinde meydana gelen süreçleri tanımlamaya çalıştılar.

  1994 yılında Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma, bir uçak simülatöründe 14 Hava Kuvvetleri pilotu ile EEG kullanarak beyin aktivitesini inceledi [10]. Alfa dalgası aktivitesinin (7-12 Hz içinde) görev zorluğu olarak bastırıldığı (yani bu aralıktaki aktivitenin daha az meydana geldiği) ve bilişsel yükün arttığı bulunmuştur.

  San Francisco Beyin Araştırma Enstitüsü’nde [11] bilim adamları tarafından yapılan bir başka çalışma, bu sonuçları tekrarladı ve alfa aktivitesinin genel bir baskısını buldu, ancak aynı zamanda görev zorluğuna uygun olarak teta aktivitesinde (4-7 Hz) bir artış bulundu. Sonuçlar değişebilse de, bilişsel yük genellikle alfa dalga aktivitesinin senkronizasyonu ve teta dalga aktivitesinin senkronizasyonu ile ilişkili görünmektedir.

  SONUÇ

  Bu çalışmalar elbette bilişsel psikolojinin ortaya çıkmasından etkilenen bilimsel literatürün sadece bir kısmını temsil etmektedir; bilişsel psikoloji çerçevesinde çok daha etkili çalışmalar oluşturulmuş ve yürütülmüştür.

  Bilişsel psikolojinin üstünlüğü sonsuza kadar sürmeyecekti ve modern psikoloji araştırmalarında temel bir konu olmaya devam ediyor. İnsanları sessizce izlemek caziptir (insan tutum ve davranışları, davranışçı / bilişsel / ve diğer kuramlarla açıklanabilir) Büyük olasılıkla bu kuramlar arasında bir etkileşim vardır ve gerçek bir “kazanan” yoktur. Her teorinin ilerlemesi, bizi insan psikolojisini daha objektif ve doğru bir anlayışa yönlendiren kolektif gelişmelere ve açıklamalara götürecektir.

  Bilimsel düşünme ve teoriler şimdi bilişsel / davranışçı düşünce okullarının katı ikilik dogmasının ötesine genişlemesine rağmen, yol boyunca ortaya çıkan yeni bulgular, aklın, beynin ve davranışın işlevi göz önüne alındığında son derece değerlidir.  Daha bütünsel ve yine de nüanslı bir görüş, önceki teorilerin geçmiş tespitlerinden yararlanan modern bilimsel araştırmalarla gösterilmiştir.

  Kaynaklar:

  [1] Eysenck, M. ve Keane, M. (2005). Bilişsel psikoloji . Hove: Psikoloji Yayınları.

  [2] Anderson, JR (2010). Bilişsel Psikoloji ve Sonuçları . New York, NY: Yayıncılara Değer.

  [3] Yarbus, A. (1967). Göz Hareketleri ve Görme . Plenum Press

  [4] Hayhoe, M. ve Ballard, D. (2005). Doğal davranışta göz hareketleri. Bilişsel Bilimlerdeki Eğilimler , 9 (4), 188-194. doi: 10.1016 / j.tics.2005.02.009

  [5] Glimcher, P. (2003) Görsel-sakkadik karar verme nörobiyolojisi. Annu. Rev. Neurosci . 26, 133–179

  [6] Hikosaka, O. ve diğ. (2000) Amaçlı sakkadik göz hareketlerinin kontrolünde bazal gangliyonların rolü. Physiol. Rev . 80, 953–978

  [7] Stuphorn, V. ve diğ. (2000) Tamamlayıcı göz alanı ile performans izleme. Doğa , 408, 857–860

  [8] Dimberg, U., Thunberg, M. ve Elmehed, K. (2000). Duygusal Yüz İfadelerine Bilinçsiz Yüz Reaksiyonları. Psikolojik Bilimler , 11 (1), 86-89. doi: 10.1111 / 1467-9280.00221

  [9] Kihlstrom, JF (1987). Bilişsel bilinçsiz. Science , 237, 1445-1452.

  [10] Sterman, MB, Mann, CA, Kaiser, DA ve Suyenobu, BY (1994). Simüle edilmiş bir visuomotor havacılık görevinin çok bantlı topografik EEG analizi. Uluslararası Psikofizyoloji Dergisi , 16, 49-56.

  [11] Gevins, A. ve Smith, ME (2000). Çalışma belleğinin nörofizyolojik ölçüleri ve bilişsel yetenek ve bilişsel tarzdaki bireysel farklılıklar. Serebral Korteks , 10, 829-839.

  Çeviri: Zeynep Çetin

  Kaynak: Bryn Farnsworth, Ph.D, https://imotions.com/blog/cognitive-psychology/

  Yazı kaynağı : www.noropazarlama.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap