Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bilgi ve belgelerin korunarak saklanmasına ne denir

  1 ziyaretçi

  bilgi ve belgelerin korunarak saklanmasına ne denir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bilgi merkezleri

  Bilgi merkezleri Bilgi merkezleri bilginin kayıt altına alınmasıyla (yazının icadıyla) başlayan ve zaman içinde gelişerek çok farklı kullanıcı gruplarına hizmet vermişlerdir.[1] Bilgi merkezlerinin amacı bilgi gereksinimi duyan kullanıcıya çeşitli yollarla bilgiye ulaşarak kaliteli bilgi hizmeti sunmaktır.[2] Bu merkezler: halk kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri, gezici kütüphaneler, okul kütüphaneleri, araştırma kütüphaneleri, üniversite kütüphaneleri, özel kütüphaneler, arşiv kurumları, dokümantasyon ve enformasyon merkezleridir. Genel bir tanımla bilgi merkezleri; bilgi taşıyıcılarının belli bir amaca yönelik olarak toplandığı hiçbir kayba uğramaksızın korunduğu, arandığında en kolay bulunabilecek tarzda düzenlendiği ve optimum kullanımı ile bilgi akışının kesintisiz oluşumunun sağlandığı merkezlerdir.[3]

  Özellikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bilgi merkezleri kullanıcılarına verimli hizmeti verebilmesi için bazı özelliklere sahip olmalıdır. Bunlar:

  Bilgi merkezleri bireyin ve toplumun bilgi gereksinimini karşılamak, insanın diğer insanlarla ve kurumlarla ilişkilerini belgelemek amacıyla hizmet veren kurumlardır. Devlet sistemi içinde yaşayan her vatandaş bilgi merkezlerinden yararlanır. Yararlanma yoğunluğu kişisel gereksinim ve tercihlere göre dönem denem farklılaşsa da her fert bilgi merkezlerinden yararlanmakta ve bilgi merkezlerinin bileşenlerini tanıma fırsatı bulmaktadır. Ayrıca farklı bilgi birikimleri ve deneyimler nedeniyle her ferdin bilgi merkezine bakışı farklı olabilmektedir. Bilgi merkezlerine duyulan ilgi her bireyde eşit olmayacağı gibi olumlu da olmayabilmektedir. Bu durum, her bireyin sosyal hayata bakış tarzının farklı olması şeklinde açıklanabilir. Farklılıkların temelinde bireyin geçmişte aldığı eğitim ve yaşadığı deneyimler yatmaktadır.

  Bilgi Merkezlerinin Önemi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Geçmişte kayıt altına alınmış her türlü bilgi birikimine ulaşabiliyor, yararlanıyor ve yenilerini ekleyerek geliştirebiliyoruz.Sadece geçmişi aydınlatmakla kalmaz aynı zamanda şimdi de bilgi yetersizliğini ve belirsizliğini de giderir.Bir soruya yanıt bulmak,bilgilenmek,ödevi hazırlamak,yürütmekte olduğu araştırmayı tamamlamak,karanlıkta kalan bir olayın açıklanması için gereklidir.

  Kütüphane[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kütüphaneler 7’den 70’e bütün kullanıcıların bilgi gereksinimleri karşılamak amacıyla yazılı, basılı ya da elektronik her türlü ortamda varlık bulan bilgiye 7/24 erişim sağlayan, beklentiler doğrultusunda farklı bilgi kaynaklarından kullanıcıya maksimum düzeyde hizmet veren bilgi merkezleridir.Dilimizde yaygın bir şekilde kullanılan "kütüphane" terimi, biri Arapça kitaplar anlamına gelen "kütüb",diğeri ise Farsça ev ya da yer anlamına gelen "hane" kelimelerinden oluşan bir sözcüktür. Bu sözcüğün birçok Batı dillerindeki karşılığı olan "library" ve "bibliothek" terimleri de, kitapların bulunduğu saklandığı yer anlamına gelmektedir. Kütüphane, belli bir sisteme göre düzenlenen kitap ve benzeri materyallerin toplandığı, saklandığı, okuyucu ve araştırmacıların istifadesine sunulduğu yerdir.Günümüzde çeşitli ortamlarda hizmet veren ve farklı adlarla anılan çok sayıda kütüphane vardır. Bunlar;

  1.Halk Kütüphaneleri

  2.Okul Kütüphaneleri

  3.Araştırma Kütüphaneleri

  Arşiv[değiştir | kaynağı değiştir]

  Arşivler geçmişte önemli ve gelecekte de önemli sayılan belgelerin saklandığı yerdir.Arşivlerde yer alan belgeler ait oldukları dönemin sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları ve kurumları hakkında güvenilir bilgi içerirler. Arşivler geçmişi bugüne,bugünü de geleceğe aktaran kültür merkezleridir. Arşiv terimi, Yunanca'daki "arche" ya da "arkheion"dan türemiş olup belediye sarayı, resmi daire anlamlarına geldiği gibi hükmetmek anlamına da gelmektedir.İngilizce ve Fransızca'da "archives", Almanca'da "archiv" olarak kullanılan bu terim, kimi zaman resmi bir amaca ilişkin üretilmiş ancak güncel kullanımlarını yitirmiş belge topluluğunu, kimi zaman da bu belge topluluğunu korumak amacıyla saklandığı yeri tanımlamak için kullanılmştır.Osmanlı İmparatorluğu döneminde arşive "hazine-i evrak" ya da "mahzen-i evrak" denmiştir.Gerçek ya da tüzel kişilerin faaliyetleri sonucunda oluşan belgeleri toplayan saklayan düzenleyen ve gereği halinde tekrar hizmete sunan bina veya odalara verilen addır.Bir başka deyişle belli bir kuruma mal olmuş işlevi bitmiş resmi evrakın,belli bir düzen çerçevesinde bir arada toplanması,bu belgelerin saklanıp korunmaya alındığı yer anlamına da gelmektedir. .Herhangi bir belgenin "arşiv belgesi" statüsünde olabilmesi için belgenin;

  Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dokümantasyon ve enformasyon merkezleri bilim adamlarının ve araştırmacıların bilimsel ve teknik güncel bilgilere ulaşmasını sağlamaktadır.20.yüzyıla kadar bu merkezler bulunmamaktaydı.Bilim adamları ve araştırmacıların güncel bilgiyi aramada kütüphaneler yetersiz kalmıştır.Bilgi kaynaklarının artması ve teknolojideki gelişmeler de kütüphaneyi yetersiz bırakmıştır.Bilimsel ve teknik bilgiye erişimi hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş olan dokümantasyon merkezleri,1950'li yıllardan sonra, hedef kitlesi olan bilim adamı ve araştırmacılara gereksinim duydukları her türlü bilgiye en hızlı, en doğru ve en ekonomik şekilde ulaşabilen, bu bilgileri konularına göre sınıflayan ve koruyan bilgi merkezleri olarak tanımlanmışlardır. Günümüzde kendini dokümantasyon ve enformasyon merkezi olarak tanımlayan kuruluşlar;

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1.^ Çakın, i. (2015). Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş. Hacettepe Üniversitesi

  2.^ Yılmaz, M. (2003). Bilgi merkezleri ve toplum kalite ilişkisi: bir uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(2), 257-268.

  3.^ Gürdal, O. (1990). Kütüphanecilik eğitimi planlaması. Türk Kütüphaneciliği, 4(2), 73-82.

  4.^ Önal, H. (1997). Hizmette kaliteye ulaşmak B. Yılmaz (Ed.), Kütüphanecilik Bölümü 25. yıl' a armağan içinde (s. 115-123). Ankara, H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü.

  5.^ Çakın, i. (2015). Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş. Hacettepe Üniversitesi

  6.^ Çakın, i. (2015). Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş. Hacettepe Üniversitesi </ref>

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Elektronik belge saklama hizmetiyle ilgili bilmeniz gerekenler

  e-Fatura ve e-belgelerinizi saklamak zorundasınız. Bu hizmeti kimlerden alabilirsiniz, saklama izninin kapsamı nedir, sözleşme sonunda entegratörünüzden e-belgelerinizi güvenli bir şekilde nasıl teslim alabilirsiniz, özel entegratörün sorumlulukları nelerdir.... Saklama hizmeti ile ilgili bilmeniz gereken önemli detayları bu yazıda sizin için özetledik.

  Yazı: Duygu Özer, İdea Teknoloji Çözümleri

  Bilindiği üzere mükelleflerin elektronik ortamda üretilen e-fatura ve e-belgelerini, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre düzenlendiği veya alındığı yılı takip eden beş yıl, Türk Ticaret Kanunu (TTK) açısından ise on yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorunluluğu bulunuyor. Mükellefler, kendi dijital ortamlarında e-fatura ve e-belgelerini saklama imkanları yoksa Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) saklama izni almış kurumlardan saklama hizmeti alabiliyor. Saklama hizmeti veren kurumların, kanuni süreler dâhilinde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ettikleri e-belgeleri, saklama hizmetinin sona ermesi veya mükellef tarafından talep edildiği durumlarda teslim etmeleri gerekiyor.

  Saklama hizmetini yalnızca "izinli" özel entegratörler verebilir

  421 no.lu VUK Genel Tebliğinde ve e-Fatura Uygulaması Saklama Kılavuzunda belirlenen esaslar doğrultusunda elektronik fatura saklama hizmeti verecek kurumun GİB'den saklama izni alabilmesi için öncelikle e-Fatura Uygulamasını direkt entegrasyon yöntemiyle kullanma izni alması veya e-Fatura Özel Entegratörü olması gereklidir.

  Özel entegrasyon izni alan kurumların da e-Fatura Saklama hizmeti verebilmek için ayrı bir saklama hizmeti izni almaları gereklidir.

  Saklama Hizmeti izninin alınabilmesi için bazı sertifikasyonlara sahip olunması gerekmektedir:

  Saklama Hizmeti verecek kurumlar, izin alma aşamasında aşağıdaki hususlara uyacağına dair GİB'e taahhütte bulunmak zorundadır:

  Ayrıca GİB'e sunacağı Bilgi İşlem Sistem raporunda saklama ortamlarının, saklama ünitelerinin, fiziksel korucuyu malzemelerinin, depolama sistemlerinin, yedekleme sistemlerinin, iş sürekliliği, felaketten kurtarma sistemlerinin, belgelerin maksimum saklama sürelerinin ve depolama ünitelerinin türleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalara yer vermesi gereklidir.

  e-Fatura Saklama Hizmeti izni neler kapsar?

  e-Fatura Saklama Hizmeti izni kapsamında, e-fatura, e-fatura uygulama yanıtı, e-arşiv fatura, e-arşiv fatura raporu, e-bilet, e-yolcu listesi, e-bilet raporu, e-irsaliye, e-irsaliye uygulama yanıtı, e-serbest meslek makbuzu, e-serbest meslek makbuzu raporu, e-müstahsil makbuzu, e-müstahsil makbuzu raporu saklanabilir.

  Saklama izni alan kurumların, saklama hizmeti verdikleri mükelleflere ait bilgileri, saklama hizmetinin başladığı tarihi takip eden 7 iş günü içerisinde GİB'e bildirmeleri gereklidir. İzin alan kurumun, belirlenen saklama süresi bitiş tarihinden önce herhangi bir sebeple hizmetin sona ermesi halinde, bu durumun 3 gün içerisinde GİB'e bildirilmesi zorunludur.

  e-Belgelerin saklanma koşulları

  e-Fatura Saklama Kılavuzunda belirtildiği gibi, saklanacak belgelerin, GİB'in belirlediği format ve üzerindeki mali mührü/e-imzayı içerecek şekilde orijinal halinde ve bütünlüğü korunarak saklanmalıdır. Belge formatı ve belgeleri oluşturan bileşenlerin aralarındaki ilişkiler bütün olarak korunmalıdır. Saklama hizmetinin sona ermesi halinde saklanacak belgelerin GİB'in belirlediği format ve üzerindeki mali mührü/e-imzayı içerecek şekilde orijinal halinin güvenli ortamlarda mükelleflere teslim edilmesi gerekiyor.

  Saklama hizmeti sonunda elektronik belgelerin mükelleflere teslimi

  Saklama hizmetinin sona ermesi halinde hizmet verilen mükelleflere ait verilerin, güvenli saklama ortamları vasıtasıyla mükelleflere devredilmesi gereklidir. Saklama hizmeti sona erdiği halde saklama hizmetine devam edilmesi halinde veya saklama izni almış kurumların GİB sistemine bilgi girişi yapılmadan bilgi işlem sistemlerinde herhangi bir mükellefe ait veri tespit edilmesi halinde kurumların saklama izinleri GİB tarafından iptal edilebilir.

  GİB ilgili kılavuzda, saklama hizmetinin sona ermesi halinde hizmet verilen mükelleflere ait verilerin, güvenli saklama ortamları vasıtasıyla mükelleflere devredilmesi gerektiğini ifade eder fakat bunun nasıl yapılması gerektiğini açıklamaz. Saklanması zorunlu elektronik belgelerin mükelleflere iadesinde sonradan çıkabilecek bir itilafa engel olmak ve GİB'e bu belgelerin iadesinin süresinde yapıldığını kanıtlamak adına elektronik belgelerin devredildiğine ilişkin ispat vesikaları ile yapılmasını öneririz. Bu durumda TTK 18 /3 maddesinde belirtilen bildirim yöntemleriyle ispat şartı yerine getirilebilir.

  Saklayıcı kuruluş, ilgili elektronik belgeleri güvenli ortamda mükelleflere kanunda sayılan taahhütlü posta yoluyla iletebilir. Teslim esnasında taraflarca imzalanan bir teslim tutanağı, saklanan elektronik belgelerin teslim edildiğine/alındığına ilişkin ispat vesikası olacaktır. Teslim tutanağında elektronik depolama aracı ile teslim edilen belgelerin icmalinin yer alması tarafların kontrol ve onay sürecini kolaylaştıracaktır.

  TTK 18/3'te elektronik belgelerin devri için sayılan diğer bir yöntem Kayıtlı Elektronik Posta'dır (KEP). KEP elektronik belge değişimi için güvenli ve ispat edilebilir bir yöntem olmakla birlikte çok sayıda faturalama hacmine sahip mükelleflerin KEP üzerinden belgelerin gönderimi zaman ve maliyet açısından masraflı bir yöntem olabilir.

  Diğer taraftan ilgili maddede sayılan diğer ihbar ve ihtar yöntemi olarak sayılan noter vasıtasıyla elektronik belgelerin saklayıcı kuruluştan alınması için ihtarda bulunulabilir.

  Mükellefler elektronik belgelerini teslim almazsa ne olur?

  Sözleşme feshine müteakip saklayıcı kuruluşların iade etmek istemelerine rağmen mükelleflerin elektronik belgelerini teslim almaktan imtina etmesi durumunda saklayıcı kuruluşlar zorluk yaşayabilirler. Çünkü saklayıcı kuruluşların saklama hizmeti sona erdiği halde saklama hizmetine devam etmeleri halinde saklama izinleri iptal edilebilir. Elektronik belgelerin mükellefe teslim edilmeden imhası ise hem saklayıcı kuruluşu hem de mükellefi zor durumda bırakacaktır.

  Benzer bir durum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin sözleşme fesihlerinde mükelleflerin defter ve belgelerini meslek mensuplarından almaması halidir. Bu durum, "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"'in 27'inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, meslek mensupları kendilerine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içinde iyi niyetle muhafaza etmek ve işin bitiminde iade etmek zorundadırlar. Şu kadar ki, defter ve belgelerin geri alınması, sahibine yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama mükellefiyeti bildirme tarihinden itibaren bir ay içinde sona erer. İşin bitiminden itibaren bir ay içinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeler bir yazı ile ilgililerin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilir.

  Saklayıcı kurum olan özel entegratörlerin de sözleşme feshine müteakip elektronik belgeleri iade etmek istemelerine karşın mükelleflerin bu belgeleri teslim almaktan imtina etmesi durumunda bahsedilen yönetmelikte belirtilen şekilde alınmayan defter ve belgeler bir yazı ile ilgililerin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilebilir.

  Saklama hizmeti veren özel entegratörlerin ve saklama izni almış kurumların, saklanması zorunlu olan tüm belgeleri güvenli ortamlarda mükelleflere teslim etmesinin ardından, sakladıkları tüm belgeleri kendi sistemlerinden geri dönüşümü olmaksızın silmeleri gereklidir.

  e-Defter'de saklama

  e-Defter 1 no.lu e-Defter Genel Tebliği kapsamında mükellef nezdinde saklanmak ve istendiğinde ibraz edilmek zorundadır. Ancak mükellefler saklama koşullarının güvenliği nedeniyle özel hukuk sözleşmesi kapsamında saklayıcı kuruluşlarda tedbir amaçlı saklama hizmeti alabilir. Diğer taraftan 1 no.lu e-Defter Genel Tebliğinde değişiklik ön gören taslak tebliğe göre, 1/1/2020 tarihinden itibaren elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin sistemlerinde oluşabilecek elektronik vb. diğer teknik sorunlar, mücbir sebepler nedeniyle zayi olması halinde defter kayıtlarına sonradan ulaşılabilmesini sağlamak üzere gizlilik ve güvenlik esasları da dikkate alınarak, defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB'den e-Defter Saklama Hizmeti vermek üzere izin alan saklamacı kuruluşlarda ayrıca saklanması zorunluluğunun getirilmesi söz konusudur.

  Yazı kaynağı : vergiteknolojileri.com.tr

  Verilerin yönetilmesi ve saklanması

  Verilerin oluşturulması, hazırlanması, temizlenmesi veya tanımlanması kadar önemli bir diğer husus da en uygun biçimine getirilen verilerin yönetilmesi ve en güvenli şekilde saklanmasıdır. Yönetme ve saklama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken pek çok unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar veriyi yedeklemeden korumaya, şifrelemeye, güncellemeye ve güvenli İnternet protokollerinin kullanımına kadar çok çeşitli uygulamaları içerir. Araştırma verilerinin en doğru şekilde gelecek çalışmalara aktarılması için koruma süreçlerine maksimum özen göstermek gereklidir. Gerekli özen gösterilmediğinde gizli veya hassas verilerin kaybedilmesi, daha kötüsü başkalarınca kontrolsüz bir şekilde ulaşılması/kullanılması gibi tehlikeler doğmaktadır.

  Güvenliğin farklı boyutları bulunmaktadır. Fiziksel güvenlik, verinin depolandığı ve erişildiği cihaz veya ortamların durumunu ifade eder [1]. Bu cihaz veya ortamların güvenliğini sağlamak için farklı yöntemler bulunmaktadır. Veri güvenliği, verilerin yetkisiz erişim, kullanım, değişim, ifşa ve imhadan korunmasını ifade eder [2]. Veri koruma düzeyleri verinin türüne göre çok hassas, orta derecede hassas veya hassas olmayan (genel) olarak sınıflandırılabilir. Hangi verilerin hassas veri olarak adlandırılabileceği 6.1. Erişim Kontrolü bölümünde sunulmaktadır.

  Araştırma verilerini depolamak ve korumak için bir veri koruma planı tasarlanırken göz önünde bulundurulması gereken birkaç faktör vardır. Her durumda, araştırmacı bu dört önceliği ele alan bir veri koruma planı geliştirmelidir [3]:

  Ağ güvenliği, her bilgisayarda yüklü olan güvenlik duvarı ve antivirüs korumasını içerir. Hassas verileri harici bir ağa bağlı bir makinede depolamaktan kaçınılmalı, eğer depolamak gerekiyorsa da şifrelenerek saklanmalıdır [4].

  Uygun dosya formatlarını seçmek ve verilerin depolanması için en doğru ortamların kullanılması verinin fiziksel güvenliğin sağlanması için önemlidir [5]. Verilerin en iyi şekilde nasıl düzenleneceğinin planlanması ve anlaşılır bir düzende tutulmasının ardından veriye en uygun ve güvenli saklama alanı seçilmelidir. Verinin temel saklama alanları aşağıda detaylandırılmaktadır [6]:

  Verilerin kaybını önlemek için tek bir yerde veya tek bir kişi tarafından saklanmasının önüne geçilmeli ve kurumsal arşivlerin kullanımı teşvik edilmelidir.

  Verilerin herhangi bir sorunda kaybolmaması/bozulmaması veya erişilebilirliklerinin devamı için yedek kopyaların sıklıkla alınması ve yazılım/donanım arızası, kötü niyetli saldırılar ve doğal afetlere karşı korunması gereklidir. Verilerin yedeklenmesi pahalı bir süreçtir. Bu sebeple veri yedekleme planı yapılırken aşağıdaki soruların cevaplarını netleştirmek önemlidir [6]:

  Aşırı hassas verilerin bir şifre ile korunması yeterli değilse şifreleme yazılımları aracılığı ile kapsamlı olarak korunması sağlanabilir. Bu şifreleme yazılımları sayesinde veriler kodlanmakta ve doğru şifreleme anahtarına sahip olmayan kişilerce okunamaz hale gelmektedir [9]. Bu yazılımlar aracılığı ile tek bir dosya şifrelenebildiği gibi tüm dosya sisteminin şifrelenmesi de mümkündür. En sık kullanılan şifreleme yazılımları VeraCrypt, AxCrypt, AES Crypt, Boxcryptor‘dır. Şifreleme yazılımların yanında WinRar veya 7Zip gibi sıkıştırma yazılımları ile de veri için şifre koruması yapmak mümkündür.

  Verilerin güvenliğini sağlamak için kişi ve kuruluşlarca veri güvenliği stratejisi oluşturulması gereklidir. Bu stratejide verilerin nerede, hangi koşullarda, nasıl, kim tarafından korunacağı ve saklanacağı açıkça belirtilmelidir. Öte yandan verilerin güvenli ortamda tutulmasını sağlamak amacı ile [6]:

  [1] CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives). Data security. Erişim adresi: https://www.cessda.eu/content/download/243/2401/file/CESSDA%20User%20Guide%20for%20data%20management_6_Data%20security.pdf

  [2] University of Virginia Library. (2019). Research data services + sciences: Data security and encryption. Erişim adresi: https://data.library.virginia.edu/data-management/plan/security-and-encryption/

  [3] Princeton Research. (2019). What kind of data protection do I need? Erişim adresi: https://ria.princeton.edu/human-research-protection/data/what-kind-of-data-protect

  [4] The University of Sheffield. (2019). Keeping you data safe. Erişim adresi: https://www.sheffield.ac.uk/library/rdm/safedata

  [5] Research Data Oxford. (2013). Backup, storage and security. Erişim adresi: http://researchdata.ox.ac.uk/home/managing-your-data-at-oxford/storage-and-backup/

  [6] Summers, S. (2016). Organising, storing and securely handling research data. UK Data Service. Erişim adresi: https://www.ukdataservice.ac.uk/media/604451/2016-06-15_storing_data.pdf

  [7] Google Drive Help. Erişim adresi: https://support.google.com/drive/answer/2375123?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

  [8] How much Dropbox cost? Erişim adresi: https://www.dropbox.com/help/billing/cost

  [9] University of Amsterdam. Research data management: Security. Erişim adresi: http://rdm.uva.nl/en/looking-after/security/security.html

  *Bu sayfa Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Zehra Taşkın tarafından 2019 yılında hazırlanmıştır

  Yazı kaynağı : acikveri.ulakbim.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap