Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  beyinde temporal lobun iç kısmında bulunan ve özellikle hafıza ile ilgili yapı nedir

  1 ziyaretçi

  beyinde temporal lobun iç kısmında bulunan ve özellikle hafıza ile ilgili yapı nediri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Beynin Yapısı ve İşlevleri Nelerdir?

  Beyin; 1,200 kilogramdan biraz daha ağır, küflü peynir gibi kokan, yapışkan, hacmi ve şekli ortalama büyüklükte bir karnabahara, dokularının kıvamı da sert jöleye benzer, kafa içi boşluğunu dolduran, üç kat beyin zarı ile örtülü, beyaza yakın gri renkli, iki yarıküreden oluşan üzeri girintili (suklus) çıkıntılı (girus) organdır. Sağ yarım küre vücudun sol, sol yarım küre de vücudun sağ tarafını yönetir.

  Beynin % 78’i sudan, % 10’u yağdan ve % 8’i de proteinden oluşmaktadır. Beynin ağırlığı kişiden kişiye değişebilmektedir. Yapılan araştırmalarda insan beyninin ağırlığıyla işlevi arasında ilişki görülmemiştir. Ağırlığı ve hacmi ne olursa olsun her beyin, aşağı yukarı aynı sayıda nöron ve sinapsa sahiptir. Yirmi yaşından sonra beynin kütlesi her yıl 1 gr azalır. Nöronlar ölüp yenilenmedikçe beyin küçülür. Beyin işlevlerini sürdürebilecek çok sayıda nöron olduğu müddetçe bu küçülme önemli değildir. Beyin 100 milyar sinir hücresi (nöron) ve trilyonlarca “glia” denilen destek hücrelerinden oluşur. Beyin hücrelerinin (nöron) yapı ve fonksiyon bakımından on binden fazla çeşitlemeleri olduğu tahmin edilmektedir. Nöronlar, çevresel değişimleri algılar, bunları diğer nöronlara iletir ve algılamalara göre vücut tepkilerini yönetirler. Beynin çoğunluğunu oluşturan glia hücreleri ise, nöronları bir arada tutar, beslenmelerini sağlar ve nöronların dışındaki zararlı maddeleri süzer.

  Kimyasal olarak, beynin başlıca yapı maddesi proteindir. Beyin hücrelerinin sürekli olarak oksijen ve glikoza gereksinimleri vardır. Çünkü sinir faaliyetinin enerjisi glukozun (bir basit şeker) oksijenle yanmasından sağlanır. Beyin oksijensiz ya da glukozsuz kalırsa çalışamaz ve hücrelerinde hasar oluşur. Yani beyin, oksijensizliğe en duyarlı organdır. Toplamda insan vücudunun ağırlığının % 2’sini kapsayan beyin, kanın ve oksijenin % 20’sini kullanır. Beynin dakikada yarım litre kana ihtiyacı vardır. Beyine sürekli kan gelmek zorundadır. Eğer kan gelmezse bilinç hemen yok olur ve beş dakika içinde geri dönüşü olmayan hasar meydana gelir. Vücuttaki birçok sistemin kontrolü temelde beyin tarafından sağlanır. Beyin, devre dışı kalırsa, yani beyin ölümü durumunda kas kontrolü yok olur, solunum durur ve tüm refleksler kaybolur. Buna ek olarak kısa süre içerisinde kalbin çalışması da durur. Beynin ölmesi demek kişinin ölmesi demektir.

                                                        BEYNİN ANA ÖZELLİKLERİ

  Ön Beyin

  Ön beyin, orta beyin üzerinde yer alır. Sağlı sollu iki beyin yarım küresine (iki serebral hemisfere) ayrılır. Ön beyni oluşturan iki yapı olan telansefalon ve diansefalon, öğrenme, hatırlama, düşünme, problem çözme, planlama yapma gibi ‘yüksek entelektüel işlevler’in alt yapısı, temeli olarak görülür. Sağ ve sol hemisferler birbirinin simetriğidir; aynı yapıları içerirler. Fakat bu iki yarımküre birbirinden ayrı ve bağlantısız değildir.

  İkisinin arasında sinir yollarından oluşan  bağlantılar vardır (bunlara ‘komissür’ adı verilir); bu bağlantılardan en büyük, en kalın olanı da korpus kallozum’dur (corpus callosum). İki  hemisfer arasında bir köprü durumunda olan korpus kallozum, aslında kalın bir sinir lifleri demetidir; iki hemisferdeki karşılıklı simetrik noktaları birbirine bağlar. Başlıca görevi, iki hemisferin birbirinden haberdar olmasını sağlamaktadır. Korpus kallozum kesildiğinde, bu iki kısım arasındaki haberleşme de kesilmekte ve dolayısıyla aralarında hiçbir yönde bilgi alışverişi mümkün olmamaktadır. Bunun sonucunda ise kişilik bütünlüğü kaybolmaktadır.

  Sağ ve sol iki ayrı yarıküreden (hemisfere) sol beynin daha çok bilişsel işlerde, algılama, düşünme, düşündüklerini ifade edebilme, anlama, matematiksel yetenekler, mantıklı olma, konuşma; sağ beynin ise daha çok duygulanım, duygulanımı dışa vurma, yüzleri tanıma, sözel olmayan (non-verbal) iletişimi izleyebilme yetileri ve yaratıcı sezisel, sanatsal yeteneklerle ilgili olduğu anlaşılmıştır.

  Bu iki yarıküre de derin yarıklarla başlıca dört bölüme (Frontal Lob, Parietal Lob, Osipital Lob, ve Temporal Lob) ayrılır. Ayrılan her bir parçaya ise “lob” denir.

  Frontal (Ön) Lob

  Frontal loblar (ön bölüm), kafanın ön bölgesinde yer almakta olup beyin yarı kürelerinin yaklaşık üçte birini kapsamaktadır. Frontal loblarda yaratıcılık, problem çözme, karar verme, planlama, yürütme, basamaklı düşünme, sıraya koyma, yargılama, strateji değiştirme, davranış esnekliği, istenç, içgörü, hayalinde canlandırma, olayların muhtemel uzak sonucunu kestirme, işlem belleği gibi bilişsel işlevlerin sorumluluğunu yürütmektedir. Ayrıca frontal lob ahlaki yargıların düşünme merkezi olup sosyal sorumluluk gerektiren amaç yönelimli harekete geçme ve liderlik özellikleri ile ilgili davranışların da düzenlenmesini sağlar. Frontal lob insanı insan yapan özelliklerin büyük bir kısmından sorumlu beyin bölgesidir. 

  Frontal lob davranışın amaca yönelik olarak geliştirebilmesine olanak sağlayan yönetsel işlevlerden sorumlu olan beyin bölgesidir. Yönetsel işlevler, insanların plan oluşturma, plana göre hareket etme, analoji kurma, kurallara uyma, problem çözme ve değişen koşullara adapte olabilmesini sağlar. Bellekte kayıtlı bilgilerin kontrolü ve yönlendirilmesi frontal loblar aracılığıyla gerçekleştirilir. Özetle frontal lob, kişiliğin ve karakterin oluşmasından, karar vermenin, motivasyon ve soyut düşünmenin planlanmasından sorumlu beyin bölgesi olduğu söylenebilir.

  Frontal lob işlevsel açıdan motor korteks, premotor korteks ve prefrontal korteks olmak üzere üç bölümden oluşur. Frontal korteksin arka kısmını motor korteks ve premotor korteks (hareketlerin meydana gelmesi) oluşturur. Bu bölümler motor kontrolden sorumludur. Prefrontal korteks olarak adlandırılan ön kısımlar ise düşüncelerin olgunlaştırılmasında ve kişilik ve davranışların düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Daha açıklayıcı bir ifadeyle, prefrontal korteks, iç ve dış dünyanın mevcut durumunu entegre edici işlevinin yanı sıra, dürtüyle ilgili nesneleri, öğrenilmiş toplumsal kuralları değerlendirme ve önceki ödüllendirme-cezalandırma tecrübeleriyle karşılaştırarak, plan yapma işlevini sağlar. Ayrıca güdülenmenin şiddet ve tarzını ayarlar. Bunu gerçekleştirirken de hem faal hafıza (working memory) ve toplumsal model alma, hem de yapılacakların uzun vadede sonuçlarını sezinleyebilecek soyut bir model kurabilme yeteneğini kullanmaktadır. Prefrontal korteks, bireyin kişilik ve davranışları ile ilgili hayati rol oynayan merkezleri içerir. Prefrontal alanların; dikkatin sürdürülmesi, yazılan sözcüklerin tanınması, çalışan bellek, anlamsal bellek ve kısa süreli bellek, planlama ve kontrol etme gibi çok değişik bilişsel fonksiyonları vardır. Ayrıca duygunun kontrolü ve konuşma kabiliyeti üzerinde de etkilidir.

  Prefrontal korteks de üç fonksiyonel-anatomik bölgeden oluşur. Bunlar dorsolateral prefrontal korteks (arka ve yan bölüm), orbitofrontal korteks, medial frontal (anterior singulat) kortekstir.

  Dorsolateral prefrontal korteksin başlıca görevi yürütücü işlevlerdir. Yürütücü işlevler; amaç belirlemek, amaca yönelik planlama yapmak, amaca yönelik planları uygulamak ve bu planların gerçekleştirilmesi için etkin ve yeterli bir performans göstermek olmak üzere dört ana unsur içermektedir. Aynı zamanda dorsolateral prefrontal korteks içsel ve dışsal bilginin işlenmesi, soyutlama, problem çözme, planlama ve davranışın yürütülmesi, değerlendirilmesini sağlar.

  Orbitofrontal korteks, dürtü ve duyguların düzenlenmesini sağlar. Medial frontal korteks (anterior singulat), dikkat, motivasyon, bellek gibi süreçlerde rol alır.

  Temporal (Şakak) Lob

  Temporal lob (sağ ve sol kısım) kulakların çevresinde ve üst kısmında yer alan beynin alt kısmındadır. Bu bölge temel olarak duyma (işitme), hafıza, anlama ve dilden sorumludur. Özellikle müziğin algılanmasından sağ temporal bölgenin etkili olduğu bulunmuştur. Hipokampus temporal lobda yer almaktadır. Bu yüzden beynin bu bölümü hafıza türlerinin birleştirildiği yerdir.

  Temporal lob, konuşmayı, anlama ve işlemeyi, orta ve uzun dönem hafıza, dilin ve sözcüklerin oluşturulması, duygusal açıdan dengenin sağlanması, işitilen ve görülen verilerin depolanarak işlenmesini sağlar. Konuşulanları anlama, idrak etme, içinde yer alan duygusallığı yorumlama, okunanların ve yeni bilgilerin yorumlanıp depolanması temporal lob da gerçekleşir. Temporal lobda özellemiş önemli bölgelerden birisi Singulat Girus’tur. Singulat Girus, frontal lobun arka tarafından başlayıp geriye doğru temporal lobun derinlerine doğru uzunlamasına uzanan bir kıvrımdır. Bu bölge herhangi bir sorunun altından kalkma, dikkatini kaydırma, bilişsel anlamda esnek olma, uyumlu olabilme, sosyal dayanışma kurabilme, bir fikirden diğer fikre geçebilme, seçenekleri fark edebilme, değişiklik ve yeniliğe uyum sağlama becerileri ile ilgilidir.

  Parietal Lob

  Frontal lobdan derin bir yarıkla ayrılıp, beynin orta kısmında bulunan bu lob (frontal lobun arkasında) duyu merkezidir. Sıcaklık, soğukluk, basınç, dokunma, tat alma ve bedenin genel hareket duyumlarını algılar. Somatosensory korteks olarak da bilinen beyin bölümü, bu lobda bulunur ve vücut duyularının işlenmesiyle ilgilidir. Yüksek algılama ve dil işlevlerini kapsayan süreçleri de yerine getirir. Özetle beynin bu bölümü uzuvlardan ve organlardan gelen uyarıları algılar.

  Oksipital Lob

  Başlıca duyu girdilerinin alınması ve değerlendirilmesi ile ilişkilidir. Beynin arka kısmında olan bu lob görme duyusu ile bağlantılıdır. Oksipital lobların tümünü primer görsel alan ve görmenin tek modaliteli asosiasyon korteksi kaplar.

  Limbik Sistem

  Limbik sistem talamus, hipotalamus, hipokampus ve amigdala gibi bölümlerden oluşmaktadır. Limbik sistem, duyguların kontrol merkezi olması nedeniyle duygusal beyin olarak da adlandırılır. Yani limbik sistem, heyecanlarla duygularla ilişkilidir. Ayrıca limbik sistem, uyku, dikkat, vücut işleyişi, hormonlar, cinsellik, korku ve beyin kimyasallarının birçoğunun üretimi gibi istemsiz davranışların kontrolünden de sorumlu olduğu gibi bellek ve duygudurum değişikliklerinden sorumlu önemli bir beyin bölgedir.

  Özetle limbik sistem daha çok içgüdü ile davranışları, heyecan olaylarını, şahsın varlığını sürdürebilmesi için gerekli davranışları idare eder. Yani beynin diğer lobları ve limbik sistem birlikte çalışarak, insanın iç ve dış çevresinden gelen bilgilere göre amaca yönelik davranışlarını düzenler.

  Amigdala

  Amigdala (corpus amygdaloideum), limbik halkanın altında, beyin sapının üzerinde bulunan ve birbirleri ile bağlantılı yapılardan oluşan badem şeklinde bir kütledir. Amigdala, Latincede “badem” anlamına geldiğinden dolayı bu isimle adlandırılmıştır. Amigdala her iki temporal lobun derin kesiminde yer almaktadır. Özellikle saldırganlık ve korku gibi duyguların belli çevresel durumlarla ilişkilendirilmesini sağlamakta ve kişinin değişik sosyal durumlara uygun davranışlar göstermesini kontrol etmektedir.

  Amigdala olaylar ve duygular (emosyon) arasında bağlantı kurulmasında ve duygusal belleğin kodlanmasında etkin görev alan bir bölgedir. İnsanlara özgü bir duygusal bir işaret olan gözyaşı, amigdala ve bağlantılı olduğu singulat girus tarafından başlatılır. Tüm duyguların amigdalaya bağlı olduğu ve amigdala hasarınının “duygusuzlaştırıcı” (taming) etki yaptığı söylenebilir.

  Hipokampus

  Hipokampus şekil olarak deniz atına benzediği için yunanca, deniz atı anlamına gelen hippocampus (Yunanca: ιππος, hippos = at, καμπος, kampos = deniz) adı verilmiştir. Hipokampus, temporal (şakak) lobun merkezinde yer alıp, hafızadan ve öğrenmeden sorumludur. Hemen her türlü duyusal uyarı (görme, işitme, koku, dokunma, iç organ duyuları vs.) hipokampusu aktive eder. Hipokampus da ventral talamus, hipotalamus ve limbik sistemin diğer bölgelerine sinyaller gönderir. Böylece, hareketlerin davranış biçimine dönüşmesinden önce limbik sistemi etkileyen hipokampus, davranışların şekillenmesine katkıda bulunmuş olur.

  Hipokampusun hafıza ile alakalı merkez olduğu ifade edilmişti. Özellikle hipokampusun kısa süreli hafıza ile ilgili olduğu bilinmektedir. Kısa süreli hafıza, yeni bilgilerin depolanma kapasitesini ifade etmektedir. Bu nedenle mekanizma ne olursa olsun sağ ve sol hipokampus olmadan sözlü (verbal) veya sembolik uzun süreli anıların kalıcı olması mümkün değildir. Diğer yandan, sağ hipokampus görsel, sol hipokampus ise sözel hafıza ile ilgili fonksiyonlarda daha fazla aktivite göstermekte ve bu bölgelerin lezyonlarında da ilgili hafızalarda kayıp gelişmektedir.

  Sylwester (1995) beyin ile hipokampus ilişkisini kütüphane metaforuyla anlatmaktadır. Beyni bir kütüphaneye, hipokampusu da kart kataloğuna benzetir. Örneğin Alzhemeir hastalığında hipokampus nöronları yok olmaktadır. Bu durum kütüphane örneğinde, kartların kaybolması anlamına gelir. Bilgi, yani kitaplar hala kütüphanede olmasına rağmen onlara erişmek mümkün değildir.

  Beynin hatırlama ile ilgili ana merkezlerinden hipokampus ile amigdala arasında farklılık vardır. Hipokampus kuru gerçekleri hatırlarken, amigdala ise bir takım bağlantılar kurarak hatırlama yoluna gider. Mesela bir kişi bir kişiyle karşılaşdığında, o kişiyi daha önce tanıyıp tanımadığı hipokampus yoluyla hatırlanırken, o kişiden hoşlanıp ya da hoşlanılmadığı ise amigdala tarafından gerçekleştirilmektedir. Geçmişte yaşadığımız korku dolu bir anın benzerini tekrar yaşadığımızda aynı korku ve endişeyi hissetmemiz amigdalanın fonksiyonudur.

  Hipotalamus

  Hipotalamun, küçük bir kesme şeker büyüklüğünde olup, talamusla hipofiz salgı bezinin arasında yer almaktadır. Sinir sistemiyle hormonal sistem arasındaki bağlantı hipotalamus tarafından gerçekleştirilir. Hipotalamus beyin için tek bir tanedir. Hipotalamus; beden ısısı, açlık, susuzluk, annelik davranışları, doğum ve süt salgılama, uyku ve cinsellik gibi içgüdüsel davranışları yönetir. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde, hipotalamusun elektrikle uyarılması sonucu, hayvanın spermini boşalttığı (ejakülasyon), hipotalamusun tahribinde ise cinsel gücün kaybolduğu görülmüştür.

  Hipotalamus insan ya da hayvan vücudunun esas fonksiyonlarını, vücudun ihtiyaçlarına göre yapılmasını sağlar. Vücut suyunun, vücut ağırlığının ve vücut sıcaklığının normal durumlarda muhafazasını kontrol eder, stresli durumlara karşı reaksiyon gösterir. Kısaca bütün vücut organlarının fonksiyonlarında düzenleyici görevleri vardır ve homeostasisi sağlar.

  Hipotalamus fonksiyonlarının çoğu homeostasise yöneliktir. Kısaca hipotalamus vücudun termostatıda benzetilebilir. Ayrıca hipotalamus davranışların hormon kontrolünün de merkezini teşkil eder. Bu nedenle de çok sayıda nörokimyasal madde içerir. Hipotalamusun ufak bir zedelenmesi veya yakınında bir tümörün bulunması, vücudun kendi kendini kontrol yeteneğinin kaybolmasına yol açar. Hipotalamusun deneysel olarak uyarılması sonucu bir çok duygusal yanıtın ortaya çıkarıldığı gösterilmiştir. Lateral hipotalamusun uyarılması, susama ve açlık duygusunun ortaya çıkması dışında, genel aktivite düzeyini arttırarak öfke ve saldırganlık davranışına yol açar. Buna karşın hipotalamusun ventromediyal çekirdeğinin uyarılması sonucu ise, hayvanların sakinleştiği görülmüştür. Hipotalamusun çeşitli alanlarının uyarılmasına bağlı olarak seksüel dürtüler artar.

  Talamus

  Talamus, koku duygusu dışında, duyu organlarından gelen bütün duyguların toplandığı yerdir. Bir başka deyişle talamus, duyuların sınıflandırılmasında önemli görevler üstlenmiştir. Vücudun değişik bölgelerinden gelen bilgiler talamusta değerlendirilerek, beyin kabuğunda ilgili alanlara gönderilir. İşbirliği içinde çalışan talamusta acı, sıcaklık, tatlı, güzel, kötü, çirkin v.b. duyular tanımlanır ve sınıflandırılır. Kısaca talamus, duyusal girdinin (input) alınması ve dağıtılmasında önemli bir merkezdir.

  Orta Beyin

  Orta beyin, arka beyinle ön beyin arasında yer alır. Orta beyin bölgesi arka beyinle birlikte genellikle ‘beyin sapı’ diye adlandırılır. Orta beyin oldukça küçüktür. Aşağı inmekte olan hareket sinirlerinin ve yukarıya bilgi taşımakta olan duyu sinirlerinin geçiş yoludur. Orta beynin iki önemli bölgesi iki tepecik (colliculus), duyu organlarından gelen belli duyuların beyne iletilmesinde rol oynar. Bunlardan superior colliculus görmeyle ilgili duyuları alır ve göz hareketlerinin kontrolünde rol oynar; inferior colliculus ise işitme duyusu ile ilgili bilgileri alır ve kişinin başını ses kaynağına doğru çevirmesinde rol oynar. Yine orta beyinde bulunan substansianegra beynin yukarı bölgelerinden hareketle ilişkili (motor) bilgiler alır, kırmızı çekirdek (nucleus ruber) ise serebellum’dan motor bilgi alır, her ikisi de motor kontrolde rol oynarlar.

  Arka Beyin

  Arka beyin yapılarından Bulbus ve Pons, Medulla Spinalisi beyne bağlar. Beyinden aşağıya hareket emirlerini taşıyan motor sinirler ve bedenden gelen duyu bilgilerini beynin daha üst bölgelerine taşıyan duyu sinirleri arka beyin bölgesinden geçerler. Bunun dışında, nefes alma, kalp ritmi gibi bazı hayati fonksiyonları kontrol eden bölgeler de burada yer alır. Arka beyinde yer alan önemli bir bölge retiküler formasyon’dur. Retiküler formasyon denilen ağımsı yapıyı oluşturan nöronlar arka beyinde yer alır, yukarı doğru orta beyne ve ön beyne uzanır. Retiküler formasyon beyin kabuğunu sürekli uyarılarla bombardımana tutarak uyanıklığı sağlar, dikkati ve uyarılma (aurosel) halini kontrol eder. Ağ gibi dağınık olduğu için retiküler adını alan bu yapı, duyu organlarından, deriden, iç organlardan uyarılar alır, bunlara karşı bir süzgeç, bir filtre gibi davranır, yalnızca yeni olan bilgiyi ya da geçici değil devamlı olan bilgiyi yukarıya iletir. Heyecansal (emosyonel) durumlarda rolü vardır. Arka beyinde yer alan bir diğer önemli bölge, rafe (raphe) çekirdekleridir; bunlar ağrının bastırılmasında, uykuda, agresyon ve emosyonlarda önemli rol oynarlar. Bir üçüncü önemli bölge, pons’ta bulunan locus coeruleus’tur (mavi bölge); burası da yine emosyonlarda rol alır ve uykunun ‘REM uykusu’  adı verilen rüya gördüğümüz bölümün düzenlenmesine katılır.

  Beyincik (Cerebellum)

  Beyincik, beyin ile beyin sapı arasında bulunur. Beyin gibi korteks ile kaplıdır ve üzeride girintili çıkıntılar vardır. Bu yapıya küçük beyin de denir. Beyincik, hareketlerin koordinasyonundan sorumludur. Sıçramak, koşmak, yürümek ya da sabit durmak gibi, hareketlerin düzenli ve amaca uygun olarak yapılmasına yardım eder. İç kulaktaki yarım daire kanallarından aldığı bilgilere göre kaslara emirler vererek vücudun dengesini, kasların düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlar.

  Beyincik, vücudun denge kontrolörüdür. Denge, bilhassa yürüme esnasında sağlanır. Ayrıca peş peşe yapılan takip hareketleri (bir adımın öbürünü takip etmesi) beyincik sayesinde mümkün olur. Beyincikte bilinçli algılama yetisi bulunmadığı için, beyinciğin yıkıma uğraması ya da kesilerek tümüyle çıkarılması duyularda ve zekada herhangi bir bozukluğa yol açmaz. Beyincik beyinden daha küçük olmasına rağmen beyincikteki nöron yoğunluğu, beyindeki nöron yoğunluğundan daha fazladır. Beyincik, frontal, temporal, parietal lob ve daha birçok bölge ile yoğun ilişki içindedirler. Son yıllarda yapılan çalışmalarda beyinciğin bilişsel işlevlerde de görevleri olduğu ispatlanmıştır. Pet, fMR gibi beyin görüntüleme çalışmaları, yüz tanıma, dikkat toplama, bellek ile ilgili işlevlerde beyincik gölgesinin de görev aldığını ortaya koymuştur.

  Kaynakça ve İleri Okumalar:

  Yazı kaynağı : hipokampusakademi.com

  Beynin Bölümleri - Beybin Farklı Bölümleri Hakkında Daha Fazla Öğren

  Beynin Bölümleri - Beybin Farklı Bölümleri Hakkında Daha Fazla Öğren

  Değerlendirmelerin ve eğitimin kullanımının kendiniz için olduğunu doğrulayınKişisel bir hesap oluşturacaksınız. Bu tür bir hesap, bilişsel becerilerinizi değerlendirmenize ve eğitmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır

  Lütfen bilişsel eğitim ve değerlendirme kullanımının hastalarınız için olduğunu doğrulayın. Bir hasta yönetimi hesabı oluşturacaksınız. Bu hesap, hastalarınızın CogniFit değerlendirmelerine ve eğitimine erişimini sağlamak için tasarlanmıştır

  Lütfen bilişsel antrenman ve değerlendirmeyi aile fertleri ya da arkadaşlarınız için kullandığınızı onaylayın. Bir aile hesabı oluşturacaksınız. Bu hesap aile fertlerinizin CogniFit değerlendirme ve antrenmanına erişim sağlaması için tasarlanmıştır

  Lütfen bilişsel antrenman ve değerlendirmeyi araştırma çalışması katılımcıları için kullandığınızı onaylayın. Bir araştırma hesabı oluşturacaksınız. Bu hesap araştırmacılara bilişsel alanlardaki çalışmalarında yardımcı olmak için özellikle tasarlanmıştır

  Lütfen bilişsel eğitim ve değerlendirme kullanımının öğrencileriniz için olduğunu onaylayın. Bir öğrenci yönetim hesabı oluşturacaksınız. Bu hesap, öğrencilerinize CogniFit değerlendirmelerine ve eğitimlerine erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

  Yazı kaynağı : www.cognifit.com

  Lob nedir? Beyin lobları ve görevleri nelerdir?

  Beynin Nöroanatomik ve Nörokimsayal Yapısının Kişilik ve Davranış Üzerindeki Etkisi The Impact of Neuroanatomical and Neurochemical Structure of Brain on Personality and Behavior

  Beyin Anatomisi

  Beyin kafatası içinde yer alan ve vücudumuzdaki tüm fonksiyonları kontrol eden bir organdır.
 Beyin dört lobdan oluşur: Frontal, Parietal, Temporal ve Oksipital. Bu loblar her iki beyin yarıküresinde yer alırlar.

  FRONTAL LOB: Beynin, alın arkasında kalan ön bölümüdür. Planlama, organizasyon, problem çözme, dikkat, kişilik, duygusal durum gibi fonksiyonları vardır.

  Frontal lobun ön bölgesine ‘Prefrontal Kortex’ adı verilir. Bu bölge yüksek bilinç fonksiyonlarında çok önemlidir. Kişilikle ilgili merkezler buradadır. 
Frontal lobun arka bölgesi, vücudun karşı tarafının hareketlerinin idare edildiği merkezdir.

  PARİETAL LOB: Frontal lobun arkasında bulunur. Sağ parietal lob hasarında kişi üç boyutlu olarak çevre ile bedeninin ilişkisini kaybeder. Sol parietal lob hasarında ise konuşulanı ve yazılanı anlama yeteneği bozulur.

  Parietal loblarda vücudun karşı yarısından gelen dokunma, basınç gibi duyuların hissedildiği merkezler vardır.

  TEMPORAL LOB: Şakakların arkasında yer alan loblardır. Koku ve işitme ile ilgili merkezler bulunur. Yeni bilgilerin düzenlenmesi ve kısa dönemli hafıza ile ilgilidir. Sağ temporal lob özellikle resimlere ve yüzlere ait hafıza, sol temporal lob ise kelimeler ve isimlere ait hafıza ile ilgilidir.

  OKSİPİTAL LOB: Beynin arka kısmında, ensenin üzerinde yer alır. Görme merkezidir. Görmenin anlaşılması ve eski bilgilerle birleştirilmesi bu bölgede yapılır. Bu bölgenin hasarları görme alanında defektlere yol açar.

  BEYİN SAPI: Omurilik soğanı adı da verilen bölge, beynin alt tarafında omurilikten hemen önce yer alır. Yaşamak için gerekli olan tüm fonksiyonlar soluma, uyanıklık, kalbin atması, kan basıncı gibi buradan yönetilir. Kranial sinirlerin çoğu bu bölgeden beyni terk ederler. Vücuttan gelip omurilikten geçerek beyne giden sinir lifleri için de bir kavşak bölgesidir. Mezensefalon, pons ve medullo oblongata isimli üç bölümden oluşur.

  BEYİNCİK: Ense hizasında yer alır. Hareketlerin koordinasyonu ve denge ile ilgilidir. Bozukluğunda yürüme güçlüğü, el hareketlerinde koordinasyon bozukluğu ortaya çıkar.

  KRANİAL SİNİRLER: Beyinden çıkıp vücudun gerekli bölgelerine giden sinirlerdir ve 12 çifttir.

  1. Olfaktor Sinir: Koku alma

  2. Optik Sinir: Görme

  3. Okulomotor Sinir: Göz hareketleri

  4. Troklear Sinir: Göz hareketleri

  5. Trigeminal Sinir: Yüzün duyusu ve çiğneme kasları

  6. Abdusens Siniri: Göz hareketleri

  7. Fasial Sinir: Yüz kaslarının hareketleri

  8. Vestibulokohlear Sinir: İşitme – denge siniri

  9. Glossofaringeal Sinir: Yutak bölgesi siniri

  10. Vagus Siniri: Kalp atımı ve iç organların idaresi

  11. Aksesuar Sinir: Boyun ve omuz hareketleri

  12. Hipoglossal Sinir: Dil hareketleri

  Yazı kaynağı : www.selcukpeker.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Ali 11 Ay önce
  0

  bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yorum yap