Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  benim yaşım 10 babamın yaşı benim yaşımın 3 katından 5 fazla ise babamın yaşı kaçtır

  1 ziyaretçi

  benim yaşım 10 babamın yaşı benim yaşımın 3 katından 5 fazla ise babamın yaşı kaçtır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ben 9 yaşındayken babamın yaşı benim yaşımın 5 katından 3 eksikti. Bugün ben 15 yaşında o

  Ben 8 yaşındayken babamın yaşı benim yaşımın 5 katından 3 eksikti.Bugün ben 14 yaşında ol

  E�itim ��retim �le �lgili Belgeler > Konu Anlat�ml� Dersler > Matematik Dersi �le �lgili Konu Anlat�mlar

  YA� PROBLEMLER� ��Z�ML� SORULAR (MATEMAT�K DERS� �LE �LG�L� KONU ANLATIMLAR, �RNEKLER, ��Z�ML� SORULAR)

  �NCEL�KLER� YA� PROBLEMLER� �LE �LG�L� �PU�LARI VE KURALLAR

  1. KURAL:

  �ki ki�i aras�ndaki ya� fark� hi�bir zaman de�i�mez.

  2. KURAL:

  �ki ki�inin ya�lar� toplam� t y�l sonra 2t artar.

  3. KURAL:

  Katlar ve oranlar hangi y�lda verildiyse denklem o y�lda kurulur.

  4. KURAL:

  Belli bir sene sonra herkesin ya�� ayn� miktarda artar.

  5. KURAL:

  Belli bir sene �nce herkes ayn� miktarda gen�ti.

  6. KURAL:

  �� ki�inin ya�lar� toplam� t y�l �nce 3t daha azd�.

  7. KURAL:

  �ki ki�inin aras�ndaki ya� fark� zamanla de�i�mez.

  A�a��daki ��z�ml� �rnek sorular� inceleyerek konuyu daha iyi kavrayabilirsiniz.

  �rnek�1

  Bir annenin bug�nk� ya�� k�z�n�n bug�nk� ya��n�n 5 kat�d�r. K�z� annesinin ya��na geldi�inde anne 72 ya��nda olacakt�r.

  Buna g�re k�z�n bug�nk� ya�� ka�t�r?

  A)5

  B)6

  C)7

  D)8

  ��z�m:

  K�z                   Anne

  x                         5x

  4x y�l sonra anne 72 ya��nda olacak.

  Annenin �imdiki ya��: 5x

  4x y�l sonra anne 5x+4x=72 9x=72 x=8 olur

  Cevap D ��kk�d�r.

  �rnek�2:

  Bir baban�n ya�� 60, �ocuklar�n�n ise 9.12.14 t�r.

  Ka� y�l �nce baban�n ya��, �ocuklar�n ya�lar� toplam�n�n 2 kat�na e�itti?

  A)2

  B)3

  C)4

  D)5

  ��z�m:

  Baba K.� O.�ocuk B.�

  60-x 9-x 12-x 14-x X y�l �nceki ya�lar�

  60-x=2.(9-x+12-x+14-x)

  60-x=2.(35-3x) 60-x=70-6x 10=5x x=2 sene �nce

  Cevap A d�r.

  �rnek�3

  Oya�n�n ya��n�n 3 kat�, G�l��n ya��n�n 4 fazlas�n�n 2 kat�na e�ittir.

  �kisinin 5 y�l �nceki (bilgi yelpazesi.net) ya�lar�n�n toplam�21 ise G�l bug�n ka� ya��ndad�r?

  A)15

  B)16

  C)17

  D )14

  ��z�m:

  Oya: x

  X G�l: y

  3x=2y+8

  x�5+y-5=21

  -3/x +y=31 -3x-3y=-93 -5y=-85

  3x-2y=8 3x-2y=8 y=17 olur

  Cevap C ��kk�d�r.

  �rnek 4

  Bir baba 48, o�lu 18 ya��ndad�r.

  Ka� y�l sonra ya�lar� toplam�, ya�lar� fark�n�n 3 kat� olur?

  A) 4

  B) 8

  C) 9

  D) 12

  ��z�m

  Baba ile o�lunun ya�lar� fark� 48 � 18 = 30 dur.

  Ya�lar� fark� hi� bir zaman de�i�mez.

  Ya�lar� toplam�, ya�lar� fark�n�n 3 kat� olaca��ndan,

  30 x 3 = 90 olmal�d�r.

  48 + 18 = 66 (�imdiki ya�lar� toplam�)

  90 � 66 = 24 � Ya�lar� toplam� artmal�

  24 : 2 = 12 y�l sonra olur.

  Cevap D

  �rnek 5

  62 ya��nda olan bir annenin ya��, 5 er y�l arayla do�mu� d�rt �ocu�unun ya�lar�n�n toplam�na e�ittir.

  Buna g�re, en k���k �ocuk do�du�unda anne ka� ya��ndayd�?

  A) 40

  B) 52

  C) 54

  D) 56

  ��z�m

  En k���k �ocu�un ya�� x ise, di�erlerinin ya�lar� s�ras�yla x + 5, x + 10 ve x + 15 olur.

  Verilenlere g�re,

  x + (x + 5) + (x + 10) + (x + 15) = 62

  4x + 30 = 62

  4x = 32

  x = 8 (�) olur.

  Buna g�re, en k���k �ocuk do�du�unda anne,

  62 � 8 = 54 ya��nda idi.

  Cevap C

  Ayr�ca konuyu anlay�p anlamad���n�z� anlamak i�in a�a��daki test sorular�n� ��zmeye �al���n�z.

  1.Duygu ile Bilge�nin 4 y�l �nceki ya�lar� fark� 6 oldu�una g�re, 5 y�l sonraki ya�lar� fark� ka� olur?

  A)3

  B)4

  C)6

  D)7

  E)8

  2.Bir baban�n ya��, o�lunun ya��n�n 3 kat�na e�ittir.

  4 y�l �nce, baban�n ya�� o�lunun ya��n�n 4 kat�na e�it oldu�una g�re, o�lunun bug�nk� ya�� ka�t�r?

  A)6

  B)8

  C)10

  D)12

  E)14

  3.Bir annenin ya�� iki �ocu�unun ya�lar� fark�n�n 7 kat�na e�ittir.

  8 y�l sonra annenin ya�� �ocuklar�n ya�lar� fark�n�n 9 kat�na e�it olaca��na g�re, annenin 2 y�l �nceki ya�� ka�t�r?

  A)26

  B)28

  C)30

  D)32

  E)34

  4.Bir baban�n ya��, ��er y�l ara ile do�mu� �� �ocu�unun ya�lar� toplam�na e�ittir.

  Baba 54 ya��nda oldu�una g�re, en b�y�k �ocuk do�du�unda baban�n ya�� ka�t�r?

  A)27

  B)30

  C)36

  D)39

  E)33

  5.Anne ve 3 �ocu�unun ya�lar� toplam� y  dir.

  Anne  x  ya��nda ise ka� y�l sonra annenin ya�� �ocuklar�n ya�lar� toplam�na e�it olur?

  6.Baban�n ya�� iki �ocu�unun ya�lar� toplam�ndan 23 ya� fazlad�r. 3 y�l sonra baban�n ya�� iki �ocu�unun ya�lar� toplam�n�n iki kat� olacakt�r.

  �ocuklar�n ya�lar� toplam� ka�t�r?

  A)12

  B)14

  C)15

  D)16

  E)20

  7.Bir baban�n ya�� iki �ocu�unun ya�lar� toplam�ndan 13 fazlad�r. 5 y�l sonra baba ile iki �ocu�unun ya�lar� ortalamas� (bilgi yelpazesi.net) 22 olacakt�r.

  Baban�n bug�nk� ya�� ka�t�r?

  A)27

  B)30

  C)32

  D)41

  E)45

  8.Anne 4 y�l �nce k�z�n�n 5 kat� ya�tayd�. 2 y�l sonra da k�z�n�n 3 kat� ya�ta olaca��na g�re, anne ile k�z�n�n bug�nk� ya�lar� toplam� ka�t�r?

  A)44

  B)45

  C)46

  D)47

  E)48

  9.Ya� oran�   olan iki karde�in ya�lar� toplam� 33 oldu�una g�re, ya�lar� fark� ka�t�r?

  A)2

  B)3

  C)4

  D)5

  E)6

  10.Bir baban�n ya�� 52 ve �� �ocu�unun ya�lar� toplam� 12�dir.

  Ka� y�l sonra baban�n ya��, �� �ocu�unun ya�lar� toplam�n�n �� kat� olur?

  A)1

  B)2

  C)3

  D)6

  E)8

  11.Baban�n �imdiki ya�� o�lunun 5 kat�d�r.

  O�lu �imdiki ya��n�n 4 kat� ya�a geldi�inde baban�n ya�� o�lunun ya��n�n ka� kat� olur?

  A)2

  B)3

  C)4

  D)5

  E)6

  12.Ali do�du�u zaman Ahmet 10 ya��nda, Ahmet do�du�unda �mer 4 ya��nda idi. Ali 6 ya��na geldi�inde �mer ka� ya��ndad�r?

  A)6

  B)10

  C)12

  D)16

  E)20

  13.Tar�k ile babas�n�n ya�lar� toplam� 40�d�r. 4 y�l sonra babas�n�n ya��, Tar�k��n ya��n�n 3 kat� olacakt�r.

  �kisinin �imdiki ya�lar� fark� ka�t�r?

  A)20

  B)22

  C)24

  D)26

  E)28

  14.Bir �ocu�un ya�� 12, babas�n�n ya�� ise �ocu�un ya��n�n 4 kat�d�r.

  6 y�l sonra ya�lar� aras�ndaki fark ne olur?

  A)48

  B)36

  C)24

  D)60

  E)32

  15.Mert ile 3  karde�inin ya�lar� toplam� 57�dir.

  3 y�l sonra ya�lar� toplam� ka� olur?

  A)72

  B)69

  C)66

  D)63

  E)60

  Cevap Anahtar�

  1)C                  2)D                  3)A

  4)E                  5)C                 6)B                  7)C

  8)A                 9)B                  10)B                  11)A                  12)E

  13)C                  14)B                  15)B

  Yazı kaynağı : bilgiyelpazesi.com

  3 yet X-70 52. Tayfun'a annesinin yaşı soruld... - Lise Matematik

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap