Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  beni bir gün sokakta vuracaklar

  1 ziyaretçi

  beni bir gün sokakta vuracaklar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2023 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2023 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Vatanın büyük evlâdı Talât Paşa’nın bilinmeyenleri

  Vatanın büyük evlâdı Talât Paşa’nın bilinmeyenleri

  Talât Paşa, 15 Mart 1921’de İranlı bir Ermeni tarafından, Berlin’de, evinin bulunduğu sakakta vurularak şehit ediliyor. Bu haber Ankara’ya ulaştığında, Atatürk gözyaşlarını tutamıyor: “Vatan büyük bir evlâdını, inkılâp büyük bir teşkilatçısını kaybetti” diyor.

  25 Şubat 1943’te Alman Hükümetinin izniyle, Türkiye’ye gönderilen Talât Paşa’nın na’şı, görkemli bir törenle “Hürriyet-i Ebediye” tepesine gömülüyor. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Celal Bayar, Fevzi Çakmak ve diğer pek çok yönetici cenaze törenine katılıyor ve eski önderlerini saygıyla selamlıyorlar. Diğer hürriyet şehitlerinden; Enver Paşa’nın, Eyüp Sabri Bey’in ve Atıf Bey’in mezarları da “Hürriyet-i Ebediye” tepesindedir. Onlar artık “sonsuz hürriyetin toprağında” yatıyorlar.

  POSTAMEMURLUĞUNDAN SADRAZAMLIĞA

  23 Temmuz 1908’de Hürriyet’in ilanından sonra, o tarihe kadar yalnızca İttihat ve Terakki’nin önde gelenleri arasında; Selanik ve çevresinde tanınan Talât Bey, 30 Temmuz 1908’de Edirne milletvekili seçiliyor ve ülke çapında tanınıyor. 23 Aralık 1908’de 215 oydan 116’sını alarak Meclisi Mebusan’ın Birinci Reis Vekili oluyor. Birinci Reis, yine İttihatçıların adayı olan ve o günlerde daha çok tanınan Ahmet Rıza Bey’dir. Talât Bey, 1917 yılına kadar birkaç kez Dâhiliye ve Posta ve Telgraf nazırlığı ile görevlendiriliyor.

  Mehmet Talât Bey, 4 Şubat 1917’de Sadrazam oluyor ve Paşa unvanını alıyor. Böylece Osmanlı tarihinde ilk kez halk tarafından seçilen bir milletvekili, bir dönem posta memuru olarak çalışmış, halktan bir kişi, bu göreve geliyor. O güne kadar yaşanılanın dışındaki bu gelişme, bir halk deyişiyle “ayakların baş olması,” şaşkınlık yaratıyor. Anonim birçok taşlamaya konu oluyor:

  “Sen yakışmaz dersin emma kel başa şimşir tarak,

  Sadrazam oldu Talât cilve-i takdire bak.”

  Talât Paşa, 1906 yılında kurduğu gizli örgütle, yıllar boyunca özgürlük, eşitlik, kardeşlik ilkelerine bağlı çağdaş bir Osmanlı devleti yaratmak için mücadele ediyor. Onun amacı devleti yaşatmak, güçlendirmek ve halkı yoksulluktan kurtarmaktır.

  TALÂT PAŞA’NIN KİŞİLİĞİ

  Zorluklar karşısında sürekli çözüm arayan, gelecekte ulaşılacak başarıya olan inancında ısrarlı ve umudunu hiç kaybetmeyen kişiliği, Talât Paşa’nın liderliğini tartışmasız kılıyor. Onu çok yakından tanıyan Tanin gazetesi Başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın, “Eğer Talât Paşa olmasaydı İttihat ve Terakki olmazdı. O, örgütün kubbe taşı, çimentosu ve temeliydi” diye yazıyor.

  SEVİLİYOR, SAYILIYOR, SÖZÜ DİNLENİYOR

  İttihat ve Terakki, çok karışık ve nazik bir örgüt… Aralarında eşitlik var. Hepsi “kardeş” İtaat edecek olanlar, bu itaatin gerekliliğine ikna olmalılar. “Vatan sevgisi” konusunda anlaşıyorlar. Ancak hükümet biçiminden yönetim tarzına, sosyal önlemlere kadar herkes farklı düşünüyor. Aralarında çok büyük ayrılıklar var. Bunları gidererek, örgütte bir uyumsuzluk olmadan işleri yürütebilmek için faal, yumuşak, insan duygularını ve ihtiraslarını ölçebilmekte usta bir zekâ ve kişiliğe gereksinim vardır. Talât Paşa da bu tekniğin en büyük ustası. Alçakgönüllü, nazik ve cesur... En büyük düşmanına bile açıktan, cepheden hücum edebiliyor ama ona göre küçük ve sıradan entrikalar, yalan ve iftiralar düşmana karşı bile bir silah olarak kullanılmaz. Çıkarcı değil. Seviyorlar, sayıyorlar ve sözünü dinliyorlar.

  Umutsuzluk Talât Paşa’nın sözlüğünde olmayan bir kelimedir. Çanakkale zaferi; onun iyimserliğini doruğa ulaştıran başarılardan biridir. Sovyet Hükümetiyle, 3 Mart 1918’de imzalanan Brest-Litovsk Barışı da onu mutlu ediyor. Bu antlaşmada Talât Paşa’nın çabalarının önemli bir rolü vardır.

  BİR MİLLET İLİM VE AHLAKLA YÜKSELEBİLİR

  Talât Bey halkçıdır, devrimcidir. Onun için bilimin ve ahlakın yol göstericiliği en önemli ilkelerdir. Savaşın en yoğun olduğu dönemde,(bugünlerdebirçok politikacı bilimi ve özellikle ahlakı bordoda attığı için) günümüze de ışık tutacak bir dersten söz ediyor. “Bu harbin bize telkin ettiği en büyük ders:asri bir milletin bilhassa ilim ve ahlakla yükselebileceği kanaatidir. Milletlerin tecrübeleri açık bir surette gösteriyor ki, bir memlekette kanun hâkimiyetinin temin edilebilmesi için, evvel emirde ilmin ve ahlakın hâkimiyetinin temin edilmesi gerekir”

  Nazırlığı sırasında seyahatler için aldığı harcırahların artanını iade edince, görevli memur ne yapacağını şaşırıyor. Belli ki ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyor. Memur uygulamanın böyle olmadığını anlatmaya çalışıyor. Ama aldığı yanıt kesindir: “Ben hakkım olmayan parayı almam!”

  Sadrazam olduğu dönemde de halktan biri olma tutumunu hiç kaybetmemiş. İstanbul halkının yediği kara ekmekten başkasını evine sokmamış. Sadrazam konağına taşınmamış, Ayasofya’daki eski evinde oturmayı sürdürmüş. Geçimini borçla sağlamaya çalışmış ve beş parasız ölmüştür. Talât Paşa’nın Almanya’da kullandığı, çalışan, haberci, postacı anlamına gelen “Ali Saî” takma adı da onun bu alçakgönüllü, erdemli kişiliğini yansıtıyor.

  Ziya Gökalp, millet ve cemiyet için Talât Paşa’nın anlamını, değerini yazdığı bir şiirle anlatıyor:

  “Sen candan birleştiren bir ruhsun…

  Vicdanını sende görür cemiyet:

  Necat teknesidir. Sen Nuhsun,

  Sen olmasan öksüz kalır bu millet,”

  ACI SON VE SÜRGÜN YILLARI

  Önce Bulgarların sonra da Almanların silah bırakmasıyla Birinci Dünya Savaşının acı sonuna geliniyor; Talât Paşa, 1 Kasım 1918 Cumartesi günü, İttihat ve Terakki’nin son kongresinde bir konuşma yapıyor. Bu konuşmada savaşa hangi koşularda girildiğini ve Ermeni tehcirinin hangi zorunluluklar sonucunda ve hangi koşullarda gerçekleştiğini anlatıyor. Hükümetteki, Cemiyetteki görevlerinden istifa ediyor. 1 Kasım günü gece yarısından sonra Enver ve Cemal Paşalarla birlikte bir Alman torpidosuyla anayurt topraklarından ayrılıyor.

  Talât Paşa önce yurtdışına çıkmamakta ısrar ediyor. Önceki yıllarda da tehlikeli dönemlerde dostları, Cahit, Cavid Beyler, yurttan ayrılırken o kalmıştır. Cavid Bey bir mektubunda: “Her zor anda vatanda ve örgütün başında bulunmasını bildin” diye yazar. Ama artık emperyalist işgal kapıdadır. Gitmek zorundadır. “Vatandan ayrı yaşamaktansa ölmek daha iyidir,” der. Eşi 108 kilo olan Talât Paşa’nın işgal günlerinde birkaç haftada 90 kiloya düştüğünü anlatıyor. Eşine, sık sık öldürüleceğini söylüyor. Belki de amacı onu, kuvvetli bir olasılık olan bu acı sona alıştırmaktı. “Beni bir gün sokakta vuracaklar. Alnımdan kan akarak yere serileceğim. Yatakta ölmek nasip olmayacak. Ziyanı yok, varsın vursunlar. Vatan, benim ölümümle bir şey kaybedecek değildir. Bir Talât gider, bin Talât yetişir.”

  Şevket Süreyya Aydemir, Talât Paşa’nın yurtsever, kararlı, önder kişiliğine dikkat çekiyor: “Talât Paşa İttihat ve Terakki üzerinde, daha 1908 İhtilalinden önce kurduğu ve bütün şartlar içinde 1918 sonuna kadar sürdürdüğü Başkanlık mevkii ve itibarını, daha sonra Avrupa’daki göçmenlik yıllarında da fiilen devam ettirebildi.”

  AKLI FİKRİ VATANIN KURTULUŞUNDA

  Talât Paşa, Berlin’den “Sarı Paşa” diye söz ettiği Mustafa Kemal’e yazdığı mektupta; Milli Mücadele için Türk ve İslam âleminin desteğini almanın gerekliliğini belirtiyor. O, günün görevinin: “mazideki umumi ve hususi hataları unutarak geniş bir fikirle herkesin kabiliyetinden azami istifade ve bu suretle umumi gayeyi temine çalışmak” olduğunu söylüyor. Kendisinden de “askerce bir itaat” beklenebileceğini yazıyor. Mektubun son satırları yüreğinin Anadolu’daki mücadeleyle attığını gösteriyor: “Bizlere gelince istediğiniz şekle girmek, istediğiniz tarzda çalışmak, arzu ettiğiniz hususi ve umumi türlü fedakârlığı yapmak en büyük emelimizdir. Muvaffakiyetinize bütün kalbimizce duacıyız. 

  Talât Paşa, Almanya’da yaşadığı üç yıl boyunca Ankara Hükümeti’ne paralel politik çalışmalar yürütüyor. Mustafa Kemal’in de Talât Paşa’nın Almanya ve Avrupa’daki faaliyetlerinden memnun olduğu, Paşaya yazdığı “Kardeşim” hitabıyla başlayan mektubundan anlaşılıyor.

  Vatan aşkıyla mücadele eden Jön Türkleri, başta Talat Paşa olmak üzere saygı ve minnetle anıyorum. Sevgili şairimiz Attila İlhan, ‘Kim Kaldı’ şiirini onlara adamıştı:

  “Laternalar sustu

  sürahiler tenha

  tek kibrit çakılmıyor

  kim kaldı ittihat ve terakki’den

  ojöntürkler ki - ‘hariçten evrak-ı muzırra celbederlerdi’

  o fedailer ki barut öksürürler

  sakal tıraşları mavi

  kırmızı bıyıkları biber”

  Feyziye Özberk

  Odatv.com

  Yazı kaynağı : www.odatv4.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap