Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  belediye başkanı kimdir ve görevleri nelerdir

  1 ziyaretçi

  belediye başkanı kimdir ve görevleri nelerdir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Belediye Başkanının Görevleri Nelerdir? Maddeler Halinde Belediye Başkanı Ne İş Yapar?

  Belediye Başkanı Nedir?

  Belediye başkanının görevleri ve yetkileri nelerdir? Belediye başkanının sorumlu olduğu kurumlar

  Belediye başkanının görevleri ve yetkileri nelerdir? Belediye başkanının sorumlu olduğu kurumlar

  Belediye başkanları belediye teşkilatında en üst rütbede göre alan kişi olmaktadır. Kasaba, ilçe ve il gibi yerleşim yerlerinin sınırlarında su sistemleri, temizlik ve toplu taşıma sistemi gibi pek çok husus ile ilgilenmekte olan görevli kişidir. Bunlar dışında belediye başkanlarının farklı birçok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

   Belediye Başkanının Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

   Belediyenin başındaki kişiye belediye başkanı denilmektedir. Belediyedeki tüzel kişiliği temsil etmekte olan en üst yönetici olmaktadır. Kasaba, il ve ilçe gibi yerleşim merkezleri sınırları içerisinde pek çok sorumluluğu bulunmaktadır.

   Belediye başkanları amir rolü ile belediyeyi temsil etmektedir. Belediye encümenine ve belediye meclisine başkanlık yapmakta olan belediye başkanının görev ve yetkileri şu şekilde sıralanmaktadır:

   - Belediyenin kurduğu tüm birliklerin yönetiminden sorumlu olmak,

   - Stratejik öneme sahip olan proje, plan ve yatırımların yürütülmesinden sorumlu olmak,

   - Belediye meclisindeki planların ve projelerin yürütülmesi amacı ile kurulan derneklerin, kuruluşların be birliklerin yönetilmesi,

   - Belediyelerin sahip olduğu birlik, dernek, demirbaş, kurum, araç ve gereçlerin denetiminden sorumlu olmak,

   - Belediyede çalışan personelleri denetlemek,

   - Belediyeler tarafından düzenlenen spor müsabakaları, fuarlar, organizasyonlar ve şenliklerin denetiminden ve temsilinden sorumlu olmak,

   - Yabancı ülkelerin belediye başkanları ile kardeş belediye projelerinden ve ticari iş birliklerinden sorumlu olmak,

   - Belediye personellerini atamak,

   - belediye halkın huzuru ve sağlığı için gerekli önlemleri almak,

   - Muhtaç ve yoksul kişiler için bütçeden ayrılan ödenekleri kullanmak,

   - Engelli olan kişilere yönelik hizmetler yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak,

   - Bunlar dışında belediyelere ait olan tüm işlemlerden sorumlu olmak belediye başkanlarının görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

   Belediye Başkanının Sorumlu Olduğu Kurumlar

   Belediye kanunlar ile munhasıran başka bir kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalle müşterek niteliklerdeki her türlü görev ve hizmeti yapmakta ve yaptırmaktadır.

   Bu anlamda belediyeler gerekli kararları alır, uygular ve denetler. Belediye ilk olarak imar, su ve kanalizasyon, ulaşım, imar, çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, kurtarma ve ambulans, acil yardım, şehir içi trafik, mezarlıklar, park ve yeşil alanlar, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, ekonomi ve ticaretin gelişmesi için hizmetlerini yapmakta ve yaptırmaktadır. Ayrıca büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler kadın ve çocuklar için koruma evleri de açmaktadır.

   Kanunlara göre belediye teşkilatı tüzel kişiliği olan bir örgüt olarak kabule dilmektedir. Belediye başkanları il, ilçe ve kasaba gibi yerleşim merkezlerinin sınırları içerisindeki su sisteminden, toplu taşımadan, temizlikten, aydınlatmadan ve esnaf denetiminden sorumlu olan ve belediye teşkilatını yöneten kişidir.

   Bunlar dışında belediyeler coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumları açabildiği gibi devlete ait olan her derecedeki okulların inşaat, bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Bu anlamda ihtiyaç duyulan her türlü araç, gereç ve malzemeleri karşılamaktadır.

   Eğitim ile birlikte sağlık ile ilgili her türlü tesisi açma yetkisi de bulunmaktadır. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önemli olan tüm mekanların korunmasını da sağlayabilmektedir. Bu amaçla korunması gereken tarihi yerlerin bakım ve onarımını yapmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Belediye Başkanının Görevleri | Kaynaşlı Belediyesi

           Belediye başkanı

           Madde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir.

  Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

           Belediye başkanının görev ve yetkileri

           Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

  b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

  c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

  d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

  e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

  f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

  g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

  h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

  i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

  j) Belediye personelini atamak.

  k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

  l) Şartsız bağışları kabul etmek.

  m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

  n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak. (1)

  o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

  p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

           Belediye başkanının özlük hakları

           Madde 39- Belediye başkanına nüfusu;

  a) 10.000’e kadar olan beldelerde 000,

  b) 10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 80.000,

  c) 50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 100.000,

  d) 100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 000,

  e) 250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 135.000,

  f) 500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 155.000,

  g) 1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 190.000,

  h) 2.000.001’den fazla olan beldelerde 230.000,

  Gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında  (c) bendinde belirtilen gösterge rakamı esas alınır.

  Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez.

  Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tâbi bir kadroya atanmaları hâlinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usûllere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır.

           Başkan vekili

           Madde 40- Belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hâllerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir.

  Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir.

  Başkan vekiline, görev süresince başkana ödenen aylık brüt ödeneğin gün hesabı üzerinden ödenek verilir.

           Stratejik plân ve performans programı

           Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

  Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

  Nüfusu 50.000’in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

  Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

           Yetki devri

           Madde 42- Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir.

           İhtilâf hâli

           Madde 43- Belediye başkanının kendisinin, birinci ve ikinci derecedeki kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının, belediye ile ihtilâflı olduğu durumlarda dava açılması ve bu davada belediyenin temsili, meclis birinci başkan vekili, bulunmadığı takdirde ikinci başkan vekili veya bunların yetkilendireceği kişiler tarafından yerine getirilir.

           Belediye başkanlığının sona ermesi

           Madde 44- Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer.

  Belediye başkanının;

  a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi,

  b) Seçilme yeterliğini kaybetmesi,

  c) Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya engellilik durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi, (1)

  d) Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması,

  Hâllerinden birinin meydana gelmesi durumunda İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer.

           Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler

           Madde 45- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;

  a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,

  b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili,

  Seçer.

  (Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/38 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/34 md.) Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gördürülebilir. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.

  Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur’a çekilir.

  Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra belediye başkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir.

  Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve dönünceye kadar görev yapar.

  Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.

  Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç onbeş gün içinde tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

           Belediye başkanı görevlendirilmesi

           Madde 46- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır.

  Yazı kaynağı : www.kaynasli.bel.tr

  Belediye Başkanının Görevleri Ve Yetkileri Nelerdir?

  Belediye Başkanının Görevleri Ve Yetkileri Nelerdir?

  Belediye başkanı belediye teşkilatındaki en üst rütbede görev alan amiridir. Belediyeyi temsil eder. Kasaba, ilçe, il gibi bir takım yerleşim yerlerinin sınırlarında; temizlik, su sistemleri, aydınlatmalar, esnaf denetimi, toplu taşınma sistemleri gibi daha birçok husus ile ilgilenmekle görevlidir.

  Belediye Başkanı Ne Demek?

  Belediye teşkilatının başındaki kişi anlamına gelir. Belediyedeki tüzel kişiliği temsil etmekte olan en üst yöneticidir. Belediye başkanı; kasaba, ilçe, il alanlarında yerleşim merkezlerindeki sınırlar dahilinde temizlik, aydınlatma, toplu taşıma, esnaf denetimi, su sistemleri, alt yapı sistemleri gibi birçok sorumluluğu bulunan kişidir.

  Belediye Başkanının Görevleri ve Yetkileri

  Belediye başkanları, teşkilattaki en üstte bulunan amir rolü ile belediyeyi temsil etmektedir. Belediye encümenine ve belediye meclisine başkanlık yapmakta olan belediye başkanının yetkileri ve görevleri şu şekilde sıralanabilir:

  Belediyenin kurmuş olduğu birliklerin yönetiminden sorumlu olmaktadır

  Belediyenin stratejik önemi bulunan yatırımlarının, projelerinin ve planlarının yürütülmesinden sorumlu olmaktadır.

  Belediye meclisinde projelerin ve planların yürütülmesi için kurulan kuruluşları, birlikleri ve kurumları yönetmektir.

  Belediye bünyesinde bulunan personellerin denetlenmesini sağlamak.

  Belediye tarafından düzenlenmekte olan fuar, festival, şenlik, spor müsabakaları ve bir takım organizasyonların temsil edilmesinden ve denetiminden sorumlu olmaktadır.

  Yabancı ülkelerde bulunan belediye başkanlarıyla kurulacak olan ticari iş birliklerinden, kardeş belediyelerin projelerinden sorumlu olmak.

  Devlet dairelerinde, devlet törenlerinde, davalı veya davacı olarak yargı yerlerinde belediyeyi temsil etmek ya da belediyeyi temsil edecek vekil göndermek.

  Belediye personellerini atamak.

  Belde halkı için mutluluk, sağlık, esenlik ve huzur için gereken önlemleri almak.

  Bütçe içinde muhtaç kimseler ve yoksul kimseler için ayrılan ödenekleri kullanmak, engelli olan kişilere yönelik hizmetleri yürüterek aynı şekilde engelliler merkezini oluşturmak.

  Bütçeyi uygulamak, bütçe içinde encümenin ve meclisin yetkisi dışında olan aktarmalara onay vermek.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap