Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  beklomil 100 mcg burun spreyi suspansiyon

  1 ziyaretçi

  beklomil 100 mcg burun spreyi suspansiyon bilgi90'dan bulabilirsiniz

  BEKLOMIL 100 mcg nasal sprey Kullanma Talimat�

  BEKLOMIL 100 mcg nasal sprey Kullanma Talimat�

  BEKLOM�L 100 mcg nazal sprey Burun i�ine uygulan�r.

  Bu Kullanma Talimat�nda:

  1. BEKLOMIL nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  2. BEKLOMIL�i kullanmadan �nce dikkat edilmesi gerekenler

  3. BEKLOMIL nas�l kullan�l�r?

  4. Olas� yan etkiler nelerdir?

  5. BEKLOMIL�in saklanmas�

  Ba�l�klar� yer almaktad�r.

  2.BEKLOMIL nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  BEKLOM�L solunum yollar�nda iltihap giderici etkiye sahip bir kortikosteroiddir.

  BEKLOM�L 30 mL'lik Tip III amber renkli cam �i�ede 200 p�sk�rtme sa�layan ambalaj halinde sunulur. Burun i�ine uygulanan herbir p�sk�rtme dozu, 100 mikrogram beklometazon dipropiyonat i�erir.

  BEKLOM�L; y�l boyunca devam eden nezle (Pereniyal Alerjik Rinit), saman nezlesi (Mevsimsel Alerjik Rinitjve burun mukozas�nda g�r�len daimi ak�nt� ve t�kan�kl���n (Vazomotor Rinit) tedavisinde ve �nlenmesinde kullan�l�r.

  2.BEKLOMIL kullanmadan �nce dikkat edilmesi gerekenler

  E�er

  �    BEKLOM�L�in i�eri�indeki herhangi bir maddeye a��r� duyarl� (alerjik) iseniz

  �    6 ya��n alt�ndaki �ocuklarda kullan�lmamal�d�r.

  �    BEKLOM�L ile tedaviye ba�lamadan �nce burun ve burun bo�lu�u iltihaplanmalar�, akci�er veremi, tedavi edilmemi� mantar hastal���, deride mikrobik iltihaplanmalar ve u�uklar uygun bir �ekilde tedavi edilmelidir.

  E�er

  �    Saman Nezlesi ve y�l boyunca devam eden nezle tedavisinde �� hafta kullanman�za ra�men belirtilerde �nemli d�zelme olmazsa BEKLOM�L kullan�m�na son veriniz.

  �    Burun yollar�nda ve sin�slerde infeksiyon varsa, bu durum yara iyile�mesini geciktirece�inden BEKLOM�L kullanmadan �nce bu durumlar uygun olarak tedavi edilmelidir.

  �    Sistemik kortikosteroid tedavisi g�r�yorsan�z ve b�brek �st� bezinin i�levlerinin etkilendi�ini d���nd�recek bir neden (yorgunluk, kilo kayb� i�tahs�zl�k, deri ve mukozamn renginin de�i�mesi v.b.) varl��� durumunda BEKLOM�L tedavisine ba�layacaksan�z.

  �    BEKLOM�L�den kullanman�z gerekenden fazla ve uzun s�re kullanm��san�z veya �zel hassasiyetiniz varsa veya yak�n bir ge�mi�te uygulanan sistemik steroid tedavisi nedeniyle hassasla�m�� iseniz, BEKLOM�L sizde b�y�me h�z�nda azalma ve sistemik yan etkiler g�sterebilir.

  �    Burun ameliyat� sonras� ve burunda yaralar bulunmas� halinde yara iyile�mesini geciktirebilece�inden yara iyile�ene dek BEKLOM�L kullan�lmamal�d�r.

  �    A��r polen ale�jisine maruz kalm��san�z �zellikle g�zdeki ale�ji belirtileri i�in ilave tedavi alman�z gerekebilir.

  �    6 ya� �zeri �ocuklarda kullan�m� b�y�me h�z�nda yava�lamaya sebep olabilir. Uzun s�reli kullan�mlarda doktor g�zetiminde olunmal�d�r.

  �    Nazal kortikosteroidlerde, �zellikle y�ksek doz ve uzun s�re kullan�m durumunda, sistemik etkiler bildirilmi�tir. Bu etkiler Cushing Sendromu, Cushing benzeri belirtiler, b�brek�st� bezi bask�lanmas�, �ocuklarda ve ergenlerde b�y�mede yava�lama olarak ortaya ��kabilir. Bunlar, oral kortikosteroidlere g�re �ok daha az ortaya ��kmaktad�r ve gerek ki�iler aras�nda gerekse kortikosteroid ila�lar aras�nda farkl�l�k g�stermektedir.

  Bu uyar�lar, ge�mi�te herhangi bir d�nemde dahi olsa sizin i�in ge�erliyse l�tfen doktorunuza dan���n�z.

  Veri yoktur.

  �lac� kullanmadan �nce doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.

  BEKLOM�L�in gebelikte kullan�m� ancak anneye sa�lamas� beklenen yararlan fet�se olan muhtemel riskinden y�ksek ise d���n�lmelidir.

  Tedavi s�ras�nda hamile oldu�unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.

  �lac� kullanmadan �nce doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.

  Emziren annelerde kullan�m�nda anne ve bebe�e olabilecek zararlan, sa�layaca�� yararlan ile kar��la�t�nlmal�d�r.

  Veri yoktur.

  BEKLOM�L �r�n�m�z uyar� gerektirecek yard�mc� madde i�ermemektedir.

  Veri yoktur.

  3.BEKLOMIL nas�l kullan�l�r ?

  Yeti�kinler ve 6 ya� �zerindeki �ocuklar i�in kullan�m g�nde bir kez her burun deli�ine iki p�sk�rtmedir. Ayr�ca her burun deli�ine g�nde 3 veya 4 kez birer p�sk�rtme yap�labilir. Ancak g�nl�k toplam doz 4 p�sk�rtmeyi ge�memelidir.

  Tam bir tedavi i�in BEKLOM�L�i d�zenli kullan�n�z. Doktorunuzun belirtti�i doz uygulamalar�na uymal�s�n�z, ilk birka� g�nl�k uygulamadan sonra maksimum rahatlama hissedeceksiniz.

  BEKLOM�L burun i�ine uygulan�r.

  Her kullan�m �ncesi �i�eyi kuvvetlice �alkalay�n�z. Ayr�ca tedaviye ba�lamadan �nce, p�sk�rtme mekanizmas�n� �al��t�rmak �zere koruyucu kapa�� (2), koruyucu halkay� (3) ��kar�n�z ve sprey pompas�n� (4) birka� kez �al��t�r�n�z.

  BEKLOM�L uygulamas� i�in a�a��daki i�lemleri yap�n�z:

  1. Burnunuzu �zenle temizleyiniz. �i�eyi iyice �alkalay�n�z.

  2. Koruyucu kapa�� ��kar�n�z.

  3. Pompay� bloke eden yandaki koruma halkas�n� ��kar�n�z.

  4. �i�eyi �ekilde g�sterildi�i gibi tutunuz. P�sk�rtme mekanizmas�n� �al��t�rmak i�in sprey pompas�n� birka� kez bast�r�n�z ve p�sk�rme olu�tu�unu g�r�n�z.

  5. Uygulama ucunu (nazal aplikat�r) burun deli�ine sokunuz ve di�er burun deli�ini parma��n�zla kapat�n�z. Nefes al�n�z ve ayn� zamanda �ekilde g�r�ld��� gibi nazal aplikat�re bast�r�n�z. Bu �ekilde, tam olarak �l��lm�� tek bir doz verilir. Ayn� i�lemi di�er burun deli�i i�in tekrarlay�n�z.

  6.    Doz uygulamalar�n�z bittikten sonra, koruyucu kapa�� ve mavi halkay� yerlerine tak�n�z. Uygulama ucunun (nazal aplikat�r) t�kanm�� olmas� halinde u�taki deli�i sivri cisimle a�may�n�z, �l�k su ile hafif ve dikkatlice y�kay�n�z.

  Veri yoktur.

  B�brek/Karaci�er yetmezli�i:

  �zel kullan�m� yoktur.

  E�er BEKLOM�L 'in etkisinin �ok g��l� veya zay�f oldu�una dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczac�n�z ile konu�unuz.

  Y�ksek miktarlarda BEKLOM�L'e maruz kalm��san�z, g�r�lebilecek tek zararl� etki hipotalamus-hipof�z-adrenal (HPA) fonksiyonunun k�sa s�reli bask�lanmas�d�r. Bu durumda �zel ilk yard�m �nlemleri gerekmez. B�yle bir durumda BEKLOM�L ile tedaviye tavsiye edilen dozlarda devam etmelisiniz. HPA fonksiyonu bir iki g�nde eski haline d�necektir.

  BEKLOM�L 'den kullanman�z gerekenden fazlas�n� kullanm��san�z bir doktor veya eczac� ile konu�unuz.

  Unutulan dozlar� dengelemek i�in �ift doz almay�n�z.

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  BEKLOMIL 100 MCG BURUN SPREYI, SUSPANSIYON

  BEKLOMIL 100 MCG BURUN SPREYI, SUSPANSIYON Kullanma Talimatı - İlacabak

  BEKLOMIL nazal sprey Prospektüsü

  Hamilelik döneminde kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BEKLOMİL’in gebelikte kullanımı ancak anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan muhtemel riskinden yüksek ise düşünülmelidir.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelik döneminde ilaç kullanımı hakkında

  Gebelik döneminde ilaç konusunda sıkça sorulan sorular

  Emzirme döneminde kullanır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziren annelerde kullanımında anne ve bebeğe olabilecek zararları, sağlayacağı yararları ile karşılaştırılmalıdır.

  Yazı kaynağı : prospektus.co

  BEKLOMIL 100 MCG BURUN SPREYI, SUSPANSIYON - Kullanma Talimatı - Fiyatı, Nedir, Ne işe yarar, Nasıl kullanılır, Yan Etkileri

  BEKLOMIL 100 MCG BURUN SPREYI, SUSPANSIYON - Kullanma Talimatı - Fiyatı, Nedir, Ne işe yarar, Nasıl kullanılır, Yan Etkileri

  2. Beklomil’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  Beklomil’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer

  BEKLOMİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer

  Bu uyarılar, geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BEKLOMİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Veri yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BEKLOMİL’in gebelikte kullanımı ancak anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan muhtemel riskinden yüksek ise düşünülmelidir.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziren annelerde kullanımında anne ve bebeğe olabilecek zararları, sağlayacağı yararları ile karşılaştırılmalıdır.

  Araç ve makine kullanımı

  Veri yoktur.

  BEKLOMİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler BEKLOMİL ürünümüz uyarı gerektirecek yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Veri yoktur.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Yazı kaynağı : rehberilac.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap