Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bayram tatilinde ek ders ödenir mi

  1 ziyaretçi

  bayram tatilinde ek ders ödenir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bayram tatilinde ek ders ödemesi yapılacak mı? Dini bayramlarda ek ders ödemesi yapılır mı?

  Bayramlarda ek ders kesilir mi? Öğretmenler bayramda (resmi tatil) tam ek ders alır mı? Dini bayramlarda ek ders ödenir mi? Ek ders ücretlerinde kesinti yapılır mı?

  Öğretmenlere bayram tatilinde ek ders ödenir mi?

  Dini bayramlarda öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? İşte Danıştay kararı...

  Dini bayramlarda öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? İşte Danıştay kararı...

  Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesinde, ".b) (Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmü yer almaktadır.

  Bu hükümde "dini bayramların yer almamasına ilişkin olarak "EKSİK DÜZENLEME" gerekçesi ile açılan dava sonuçlandı

  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, açılan davayı reddeden Danıştay Onbirinci Dairesinin 26/11/2019 tarih ve E:2018/3708, K:2019/9120 sayılı kararı onadı.

  Danıştay Onbirinci Dairesinin kararında;

  "Bakanlar Kurulunun takdir ve düzenleme yetkisinin bulunduğu, ayrıca söz konusu Karar'ın 16. maddesi uyarınca ders görevinin yapılmış sayıldığı hallerde bütünüyle eğitim-öğretime yönelik etkinlikler söz konusu olduğu,

  Dini bayramlarda ise eğitim-öğretime yönelik herhangi bir etkinliğin söz konusu olmadığı, bu nedenle ders görevinin yapılmış sayıldığı haller kapsamına dini bayramların dahil edilmesine olanak bulunmadığı,

  Dini bayramlarda aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevinin yapılmış sayılmasına yönelik düzenleme yapılması hususunda idarenin yargı kararıyla da zorlanamayacağı" gerekçesi ile davayı reddetmişti.

  T.C.

  DANIŞTAY

  İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

  ESAS NO: 2020/2624

  KARAR NO: 2021/1381

  TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .'i temsilen .

  VEKİLİ : Av. .

  KARŞI TARAF (DAVALILAR): 1- .

  VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.

  2- . Bakanlığı

  VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.

  3- . Valiliği - .

  İSTEMİN KONUSU:

  Danıştay Onbirinci Dairesinin 26/11/2019 tarih ve E:2018/3708, K:2019/9120 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

  YARGILAMA SÜRECİ:

  Dava konusu istem:

  Adıyaman ili, . İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, 05-09/11/2011 tarihlerindeki Kurban Bayramı tatilinin bitiminden sonra 10-11 Kasım 2011 tarihlerinde (Perşembe-Cuma günü) girmiş olduğu dersler karşılığında ek ders ücreti ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin. tarih ve. sayılı işlem ve dayanağı 01/12/2006 tarih ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde "dini bayramlar" ibaresine yer verilmemesi yolundaki eksik düzenlemenin iptali ile işlemler nedeniyle ödenmeyen ek ders ücretlerinin idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

  Daire kararının özeti:

  Danıştay Onikinci Dairesinin 26/11/2019 tarih ve E:2018/3708, K:2019/9120 sayılı kararıyla;

  Düzenleyici işlemin iptali istemi yönünden;

  439 sayılı Kanun'un Ek 1. maddesi ve 657 sayılı Kanun'un 89. maddesi uyarınca öğretmenlere aylıklarının karşılığında ders görevi verilmesinin yanında öğretmen açığının giderilmesi ile eğitim-öğretim hizmetlerinin sürekli ve kesintisiz yürütülmesini teminen "ek ders görevi" verilmesinin mümkün olduğu, bu şekilde ek ders görevi verilenlere de 657 sayılı Kanun'un 176. maddesine göre ek ders ücretinin ödeneceği, aynı Kanun'un 89. maddesi uyarınca ek ders görevine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda Bakanlar Kurulunun takdir ve düzenleme yetkisinin bulunduğu, bu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu Kararı'yla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16. maddesinde, milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen öğretmenlerin, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmalarının öngörüldüğü, dini bayramlarda ise öğretmenlerin aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevini yapmış sayılacağı yönünde bir düzenlemeye yer verilmediğinin görüldüğü,

  Bu durumda, hangi hallerde aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hususunda Bakanlar Kurulunun takdir ve düzenleme yetkisinin bulunduğu, ayrıca söz konusu Karar'ın 16. maddesi uyarınca ders görevinin yapılmış sayıldığı hallerde bütünüyle eğitim-öğretime yönelik etkinlikler söz konusu olduğu, dini bayramlarda ise eğitim-öğretime yönelik herhangi bir etkinliğin söz konusu olmadığı, bu nedenle ders görevinin yapılmış sayıldığı haller kapsamına dini bayramların dahil edilmesine olanak bulunmadığı, dini bayramlarda aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevinin yapılmış sayılmasına yönelik düzenleme yapılması hususunda idarenin yargı kararıyla da zorlanamayacağı, bu nedenle anılan Karar'ın 16. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde dayanağı olan üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık bulunmadığı,

  Davacının ek ders ücreti ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile ek ders ücretinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemi yönünden;

  Dava konusu düzenleyici işlemin hukuka uygun olduğu saptandığından 05-09/11/2011 tarihlerindeki Kurban Bayramı tatilinin bitiminden sonra, 11-12/11/2011 tarihlerinde (Perşembe-Cuma günü) girmiş olduğu dersler karşılığında ek ders ücreti ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin. tarih ve. sayılı işlemde de hukuka aykırılık bulunmadığı,

  Ayrıca, dava konusu bireysel işlem hukuka uygun olduğundan, davacının parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine de olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

  TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

  Davacı tarafından, davalı idarenin bayram tatiline denk gelen günlerde öğretmenleri ek ders görevini yerine getirmemiş kabul ederek ek ders ücretinin eksik hesapladığı, öğretmenlerin kendi inisiyatifi dışındaki tatil günlerinde ek ders ücretin ödenmemesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu, eğitim çalışanlarının bayram tatili gibi ellerinde olmayan nedenlerle mesai yapamadıkları günlerde ders görevlerini yapmış sayılmaları ve ek ders mağduriyetinin giderilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

  KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

  Davalı idarelerden. ve. Bakanlığı tarafından, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuş; . Valiliği tarafından savunma verilmemiştir.

  DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

  Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

  HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

  Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

  "a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

  b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

  c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

  Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

  KARAR SONUCU:

  Açıklanan nedenlerle;

  1. Davacının temyiz isteminin reddine,

  2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 26/11/2019 tarih ve E:2018/3708, K:2019/9120 sayılı kararının ONANMASINA,

  3. Kesin olarak, 01/07/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  memurlar.net

  FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : www.kamubiz.com

  Ek Ders Mevzuatında 'Dini Bayramlar'a Yer Verilmemesi Hukuka Uygun Mu? - Memurlar.Net

  Ek Ders Mevzuatında 'Dini Bayramlar'a Yer Verilmemesi Hukuka Uygun Mu? - Memurlar.Net

  Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesinde, ".b) (Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmü yer almaktadır.

  Bu hükümde "dini bayramların yer almamasına ilişkin olarak "EKSİK DÜZENLEME" gerekçesi ile açılan dava sonuçlandı

  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, açılan davayı reddeden Danıştay Onbirinci Dairesinin 26/11/2019 tarih ve E:2018/3708, K:2019/9120 sayılı kararı onadı.

  Danıştay Onbirinci Dairesinin kararında;

  "Bakanlar Kurulunun takdir ve düzenleme yetkisinin bulunduğu, ayrıca söz konusu Karar'ın 16. maddesi uyarınca ders görevinin yapılmış sayıldığı hallerde bütünüyle eğitim-öğretime yönelik etkinlikler söz konusu olduğu,

  Dini bayramlarda ise eğitim-öğretime yönelik herhangi bir etkinliğin söz konusu olmadığı, bu nedenle ders görevinin yapılmış sayıldığı haller kapsamına dini bayramların dahil edilmesine olanak bulunmadığı,

  Dini bayramlarda aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevinin yapılmış sayılmasına yönelik düzenleme yapılması hususunda idarenin yargı kararıyla da zorlanamayacağı" gerekçesi ile davayı reddetmişti.

  T.C.

  DANIŞTAY

  İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

  ESAS NO: 2020/2624

  KARAR NO: 2021/1381

  TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .'i temsilen .

  VEKİLİ : Av. .

  KARŞI TARAF (DAVALILAR): 1- .

  VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.

  2- . Bakanlığı

  VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.

  3- . Valiliği - .

  İSTEMİN KONUSU:

  Danıştay Onbirinci Dairesinin 26/11/2019 tarih ve E:2018/3708, K:2019/9120 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

  YARGILAMA SÜRECİ:

  Dava konusu istem:

  Adıyaman ili, . İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, 05-09/11/2011 tarihlerindeki Kurban Bayramı tatilinin bitiminden sonra 10-11 Kasım 2011 tarihlerinde (Perşembe-Cuma günü) girmiş olduğu dersler karşılığında ek ders ücreti ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin. tarih ve. sayılı işlem ve dayanağı 01/12/2006 tarih ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde "dini bayramlar" ibaresine yer verilmemesi yolundaki eksik düzenlemenin iptali ile işlemler nedeniyle ödenmeyen ek ders ücretlerinin idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

  Daire kararının özeti:

  Danıştay Onikinci Dairesinin 26/11/2019 tarih ve E:2018/3708, K:2019/9120 sayılı kararıyla;

  Düzenleyici işlemin iptali istemi yönünden;

  439 sayılı Kanun'un Ek 1. maddesi ve 657 sayılı Kanun'un 89. maddesi uyarınca öğretmenlere aylıklarının karşılığında ders görevi verilmesinin yanında öğretmen açığının giderilmesi ile eğitim-öğretim hizmetlerinin sürekli ve kesintisiz yürütülmesini teminen "ek ders görevi" verilmesinin mümkün olduğu, bu şekilde ek ders görevi verilenlere de 657 sayılı Kanun'un 176. maddesine göre ek ders ücretinin ödeneceği, aynı Kanun'un 89. maddesi uyarınca ek ders görevine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususunda Bakanlar Kurulunun takdir ve düzenleme yetkisinin bulunduğu, bu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu Kararı'yla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16. maddesinde, milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen öğretmenlerin, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmalarının öngörüldüğü, dini bayramlarda ise öğretmenlerin aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevini yapmış sayılacağı yönünde bir düzenlemeye yer verilmediğinin görüldüğü,

  Bu durumda, hangi hallerde aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hususunda Bakanlar Kurulunun takdir ve düzenleme yetkisinin bulunduğu, ayrıca söz konusu Karar'ın 16. maddesi uyarınca ders görevinin yapılmış sayıldığı hallerde bütünüyle eğitim-öğretime yönelik etkinlikler söz konusu olduğu, dini bayramlarda ise eğitim-öğretime yönelik herhangi bir etkinliğin söz konusu olmadığı, bu nedenle ders görevinin yapılmış sayıldığı haller kapsamına dini bayramların dahil edilmesine olanak bulunmadığı, dini bayramlarda aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevinin yapılmış sayılmasına yönelik düzenleme yapılması hususunda idarenin yargı kararıyla da zorlanamayacağı, bu nedenle anılan Karar'ın 16. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde dayanağı olan üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık bulunmadığı,

  Davacının ek ders ücreti ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile ek ders ücretinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemi yönünden;

  Dava konusu düzenleyici işlemin hukuka uygun olduğu saptandığından 05-09/11/2011 tarihlerindeki Kurban Bayramı tatilinin bitiminden sonra, 11-12/11/2011 tarihlerinde (Perşembe-Cuma günü) girmiş olduğu dersler karşılığında ek ders ücreti ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin. tarih ve. sayılı işlemde de hukuka aykırılık bulunmadığı,

  Ayrıca, dava konusu bireysel işlem hukuka uygun olduğundan, davacının parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine de olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

  TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

  Davacı tarafından, davalı idarenin bayram tatiline denk gelen günlerde öğretmenleri ek ders görevini yerine getirmemiş kabul ederek ek ders ücretinin eksik hesapladığı, öğretmenlerin kendi inisiyatifi dışındaki tatil günlerinde ek ders ücretin ödenmemesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu, eğitim çalışanlarının bayram tatili gibi ellerinde olmayan nedenlerle mesai yapamadıkları günlerde ders görevlerini yapmış sayılmaları ve ek ders mağduriyetinin giderilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

  KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

  Davalı idarelerden. ve. Bakanlığı tarafından, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuş; . Valiliği tarafından savunma verilmemiştir.

  DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

  Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

  HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

  Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

  "a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

  b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

  c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

  Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

  KARAR SONUCU:

  Açıklanan nedenlerle;

  1. Davacının temyiz isteminin reddine,

  2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 26/11/2019 tarih ve E:2018/3708, K:2019/9120 sayılı kararının ONANMASINA,

  3. Kesin olarak, 01/07/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Bayram Tatili Haftas�nda, Ek Dersler �denir Mi? - Memurlar.Net

  Bayram Tatili Haftas�nda, Ek Dersler �denir Mi? - Memurlar.Net

  Ge�ti�imiz Ramazan Bayram� dolay�s�yla 3 Haziran Pazartesi yar�m g�n, 7 Haziran Cuma tam g�n kamu kurum ve kurulu�lar�nda t�m �al��anlar� �dari izinli say�ld�lar.

  T�m hafta okullarda e�itim ��retim yap�lamad� dolay�s�yla 2018 ve 2019 Y�llar�n� Kapsayan 4. D�nem Toplu S�zle�me'nin "E�itim, ��retim ve Bilim Hizmet Koluna �li�kin Toplu S�zle�me" ba�l�kl� ikinci b�l�m�n�n 2. maddesindeki; "Milli E�itim Bakanl���na ba�l� �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�nda ders y�l� i�erisindeki i� g�nlerinde genel idari izinli olmalar� sebebiyle e�itim ve ��retim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen y�netici ve ��retmenler ile ��rencilerin �e�itli nedenlerle s�n�f veya okul b�t�nl���nde izinli say�lmalar� sebebiyle e�itim ve ��retim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen y�netici ve ��retmenler, bu s�relerde �zerlerinde bulunan ayl�k kar��l��� ders, varsa ek ders, ders niteli�inde y�netim, haz�rl�k ve planlama g�revlerini yapm�� say�l�rlar." h�km�ne g�re idari izinli olunan 03/06/2019 Pazartesi ve 07/06/2019 Cuma g�n� ek dersler �denir mi?

  Hemen cevap verelim; �ncelikle ��retmen, s�z konusu hafta i�in, y�z y�ze girdi�i derslerle ayl�k kar��l��� ders y�k�n� doldurmas� gerekmektedir. Fakat yine de toplu s�zle�menin yukar�daki ilgili h�km� gere�i ek ders alabilece�i durumlar bulunmaktad�r.

  Konuyu detayl� bir �ekilde incelersek;

  439 say�l� Milli E�itim Bakanl���na Ba�l� Y�ksek ve Orta Dereceli Okullar ��retmenleri ile �lkokul ��retmenlerinin Haftal�k Ders Saatleri ile Ek Ders �cretleri Hakk�nda Kanununun Ek 1. maddesinin 5. f�kras�nda: "Yar�y�l ve yaz tatillerinde yap�lan ders g�revleri, ders g�revinin yap�lm�� say�laca�� haller ile y�z y�ze yap�lan ders g�revleri d���ndaki ek ders g�revleri hari�, �rg�n ve yayg�n e�itim kurumlar�nda ayl�k kar��l��� ders g�revini doldurmayanlara ek ders �creti �denmez." h�k�mleri bulunmaktad�r.

  Milli E�itim Bakanl��� Y�netici ve ��retmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine �li�kin Karar�n�n "Da��t�m" ba�l�kl� 23. maddesinde; "(1) Bu Karar�n 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 nc� maddesinin ikinci f�kras�ndaki ek ders saati say�lar� haftan�n �al��ma g�nlerine e�it olarak da��t�l�r. E�it da��t�lamamas� halinde kalan ek ders saati say�s� e�it olarak pazartesi ve cuma g�nlerine eklenir." h�k�mleri bulunmaktad�r.

  Milli E�itim Bakanl���n�n 2007/19 nolu genelgesinin 16. maddesindeki a�a��daki a��klamalar ile Y�netici ve ��retmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine �li�kin Karar�n�n "Da��t�m" ba�l�kl� 23. maddesi a��klanm��t�r.

  ��te o madde;

  "16- Karar�n 23'�nc� maddesinde; "(1) Bu Karar�n 10, 14 ve 21'inci maddelerindeki ek ders saati say�lar� haftan�n �al��ma g�nlerine e�it olarak da��t�l�r. E�it da��t�lamamas� halinde kalan ek ders saati say�s� e�it olarak pazartesi ve cuma g�nlerine eklenir." h�km�ne yer verilmi�tir.

  Buna g�re, yaln�zca Karar�n 10, 14 ve 21'inci maddelerinde belirtilen g�revlilerin ek ders saati say�lar� haftan�n �al��ma g�nlerine e�it olarak da��t�lacak, bunun d���nda kalanlar�n ek ders saati say�lar�, �ncelikle ayl�k kar��l��� k�sm� de�erlendirilmek �zere o hafta okuttuklar� derslerin tamam� �zerinden belirlenecektir.

  ��yle ki; s�n�f ��retmenli�i alan ��retmenleri de dahil olmak �zere, ��retmenlerin hafta i�inde okuttuklar� dersler ayl�k kar��l��� ders g�revlerini doldurduklar� saate kadar ayl�k kar��l��� olarak de�erlendirilecek, bunun �zerine okuttuklar� dersler ise ek ders �creti kar��l���nda de�erlendirilecektir. Y�z y�ze e�itim kapsam�nda ayl�k kar��l��� ders g�revini doldurmayan ��retmenlere, yine y�z y�ze e�itim kapsam�nda ek ders �creti �denmeyecektir. Bu nedenle, bu durumdaki ��retmenlerin ek ders saatleri �nceden belirlenmeyecek, o hafta i�inde okuttuklar� ders saati say�lar� esas al�narak hafta sonunda belirlenecektir. Herhangi bir nedenle ders g�revini yerine getiremeyen ��retmenin yerine derse girenler de bu g�revi �ncelikle ayl�k kar��l��� olarak yerine getirecektir.

  Bu a��klamalardaki; "��retmenlerin hafta i�inde okuttuklar� dersler ayl�k kar��l��� ders g�revlerini doldurduklar� saate kadar ayl�k kar��l��� olarak de�erlendirilecek bunun �zerine okuttuklar� dersler ise ek ders �creti kar��l���nda de�erlendirilecektir." c�mlesi ile Ders ve Ek Ders Saatlerine �li�kin Karar�n�n "Da��t�m" ba�l�kl� 23. maddesindeki konu netle�tirilmi�tir.

  K�sacas� bir ��retmen, s�z konusu hafta i�in, y�z y�ze girdi�i derslerle ayl�k kar��l��� ders y�k�n� doldurmas� gerekmektedir. Fakat yine de toplu s�zle�menin yukar�daki ilgili h�km� gere�i ek ders alabilece�i durumlar bulunmaktad�r.

  Bu durumda haftal�k ders program�na g�re; pazartesi ve cuma g�n� y�z y�ze girilen dersler �ncelikle maa� kar��l���na say�lacak iki g�n�n toplam� matematiksel olarak hi� kimsenin maa� kar��l��� ders g�revini doldurmad���ndan ek ders �demesi yap�lmayacakt�r. Fakat yine de haftal�k ders program�na g�re maa� kar��l���n� doldurup artan dersi varsa ona ek ders �creti �denecektir.

  Fakat "Ayl�k kar��l���n� doldurmayan ��retmenlere ek ders �creti verilecek haller" haberimizde a��klad���m�z hususlardaki (Belleticilik G�revi,Mesai saatleri d���nda yap�lan ders g�revleri, i�letmede mesleki e�itim g�revleri, (koordinat�rl�k �cretleri) vb.) ek ders g�revlerine toplu s�zle�menin yukar�daki ilgili h�km� gere�i ek ders �creti �denecektir. Fakat bu durum 03/06/2019 Pazartesi g�n� sabah idari izin say�ld���,��leden sonra normal tatil oldu�undan pazartesi g�n� ��leden sonra dersleri olanlar i�in ge�erli de�ildir. Milli E�itim Bakanl��� Orta��retim Kurumlar� Y�netmeli�inin "Resmi tatil g�nleri" ba�l�kl� 14. maddesi 2. f�kras�ndaki; "(2) ��leden sonra tatil olan g�nlerde yar�m g�n program� uygulan�r." h�k�mleri i�letilerek ��leden sonra dersi olanlara bu duruma dahil edilebilir.

  �rne�in; 1- Okul y�neticilerine, Ders ve Ek Ders Saatlerine �li�kin Karar�n�n "Ders niteli�inde y�netim g�revi" ba�l�kl� 10. maddesindeki h�k�mlere g�re ek ders �creti �denmektedir. Dolay�s�yla idari izinli olunan g�nlerdeki ek ders g�revlerine toplu s�zle�menin yukar�daki ilgili h�km� gere�i ek ders �creti �denecektir.

  2-Rehber ��retmenlere, Ders ve Ek Ders Saatlerine �li�kin Karar�n�n "Ders niteli�inde y�netim g�revi" ba�l�kl� 10. maddesindeki h�k�mlere g�re ek ders �creti �denmektedir. Dolay�s�yla idari izinli olunan g�nlerdeki ek ders g�revlerine toplu s�zle�menin yukar�daki ilgili h�km� gere�i ek ders �creti �denecektir. Bu durum k�yasen "S�t izni kullananlar�n ek dersi kesilmeyecek" haberimizde yer verilen MEB'in resmi yaz�s�nda a��klanm��t�r.

  3-Koordinat�r ��retmenlere, Ders ve Ek Ders Saatlerine �li�kin Karar�n�n "��letmelerde meslek e�itimi" ba�l�kl� 15. maddesindeki h�k�mlere g�re ek ders �creti �denmektedir. Dolay�s�yla idari izinli olunan g�nlerdeki ek ders g�revlerine toplu s�zle�menin yukar�daki ilgili h�km� gere�i ek ders �creti �denecektir. Bu durum k�yasen "Koordinat�rl�k g�revine, kar ya���� nedeniyle tatil edilen g�nlerde ek ders �denir mi?" haberimizde yer verilen MEB'in resmi yaz�s�nda a��klanm��t�r.

  4-Yeti�tirme ve �YEP kurslar�nda g�revli ��retmenlere, Ders ve Ek Ders Saatlerine �li�kin Karar�n�n "Yeti�tirme, okuma -yazma ve uyum kurslar�" ba�l�kl� 8. maddesindeki h�k�mlere g�re ek ders �creti �denmektedir. Dolay�s�yla idari izinli olunan g�nlerdeki ek ders g�revlerine toplu s�zle�menin yukar�daki ilgili h�km� gere�i ek ders �creti �denecektir. Bu durum k�yasen "MEB kar tatilinde de yeti�tirme kurs �cretini �deyecek" haberimizde ve "Kar tatili yap�lan g�nlerde �YEP kursu ek ders �creti �denir mi?"yer verilen MEB'in resmi yaz�s�nda a��klanm��t�r.

  5-��retmenlere, Ders ve Ek Ders Saatlerine �li�kin Karar�n�n "Haz�rl�k ve planlama g�revi" ba�l�kl� 11. maddesindeki h�k�mlere g�re her 10 saat ders i�in 1 saat haz�rl�k ve planlama g�revi kar��l���nda ayr�ca ek ders �creti �denmektedir. Dolay�s�yla idari izinli olunan g�nlerdeki ek ders g�revlerine toplu s�zle�menin yukar�daki ilgili h�km� gere�i ek ders �creti �denecektir.

  Fakat MEB'in "Maliyeden n�bet �cretine olumsuz g�r��" ve "Sosyal etkinlik yap�lan g�nlerde, ��retmen n�bet �creti alabilir mi?" haberlerimizde yer verdi�imiz g�r�� yaz�lar�na g�re idari izinli oluna g�nlerdeki n�bet �cretleri �denemeyecektir.

  Ahmet KANDEM�R

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap