Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi

  1 ziyaretçi

  bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ba�bakanl�k Mevzuat� Geli�tirme ve Yay�n Genel M�d�rl���

  Maliye Bakanl���ndan:

  B�T�NLE��K KAMU MAL� Y�NET�M B�L���M S�STEM� UYGULAMA

  USUL VE ESASLARI HAKKINDA Y�NETMEL�K

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�, 10/12/2003 tarihli ve 5018 say�l� Kamu Mali Y�netimi ve Kontrol Kanununda yer alan i�lemlerin elektronik ortamda ve b�t�nle�ik bir �ekilde ger�ekle�tirilmesini sa�lamak amac�yla; ilgili mevzuat�nda tutulmas� ya da d�zenlenmesi �ng�r�len defter, kay�t, belge ve benzeri i�eriklerin elektronik ortamda olu�turulmas�, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi ile mezkur Kanun kapsam�ndaki s�re�lere y�nelik bili�im sistemleri aras�ndaki birlikte i�lerlik standartlar�n�n ve g�venlik politikalar�n�n belirlenmesine ili�kin usul ve esaslar� belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik, kamu mali y�netim sistemi ile ilgili olmak �zere, merkezi y�netim kapsam�ndaki kamu idarelerinin sahip olduklar� bili�im sistemlerinde yapacaklar� uyarlamalar ve y�r�tecekleri bili�im sistemi projelerini kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik, 5018 say�l� Kamu Mali Y�netimi ve Kontrol Kanununun Ek 4 �nc� maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar ve k�saltmalar

  MADDE 4 � (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) AKKY: A��k kaynak kodlu yaz�l�m�,

  b) Bakanl�k: Maliye Bakanl���n�,

  c) BKMYBS: B�t�nle�ik Kamu Mali Y�netim Bili�im Sistemini,

  �) Birlikte i�lerlik: �ki veya daha fazla sistemin, belirli i� s�re�lerini kullanarak bilgi al��veri�inde bulunabilmesini, bilgiyi alan sistemin ba�ka bir i�leme gerek kalmadan veriyi i�leyebilmesini ve ayn� protokolleri kullanabilmesini,

  d) e-Fatura uygulamas�: Bakanl�k (Gelir �daresi Ba�kanl���) taraf�ndan belirlenen standartlara uygun mesajlar�n, taraflar aras�nda g�venli bir �ekilde aktar�lmas� imkan�n� sunan uygulamalar�n genel ad�n�,

  e) Elektronik mesaj: Elektronik belgelerin sistemler aras�nda transferi i�in kullan�lan ileti�im protokol�n�,

  f) Esas par�ac�klar teknik spesifikasyonu: Elektronik dok�manlar�n birlikte �al��abilirli�ini art�rmak amac�yla UN/CEFACT organizasyonu taraf�ndan yay�mlanan spesifikasyon dok�man�n�,

  g) Evrensel i� dili: Evrensel �l�ekte birlikte i� yapabilirlik ihtiyac�n� gidermek amac� ile OASIS taraf�ndan geli�tirilen standart elektronik i� dok�man formatlar�n�,

  �) Harcama talimat� onay belgesi: Kamu idaresi ad�na ge�ici veya kesin �demenin yap�labilmesi amac�yla ilgili harcaman�n konusunu, gerek�esini, yap�lacak i� veya hizmetin s�resini, hukuki dayanaklar�n�, tutar�n�, kullan�labilir �dene�ini, tertibini, ger�ekle�tirme usul� ile ger�ekle�tirmeyle g�revli olanlara ili�kin bilgileri g�steren ve harcama yetkilisinin imzas�n� ta��yan belgeyi,

  h) Kamu idaresi: 5018 say�l� Kanuna ekli (I) say�l� cetvelde say�lan genel b�t�e kapsam�ndaki kamu idarelerini, (II) say�l� cetvelde say�lan �zel b�t�eli idareleri ve (III) say�l� cetvelde say�lan d�zenleyici ve denetleyici kurumlar�,

  �) Kanun: 5018 say�l� Kamu Mali Y�netimi ve Kontrol Kanununu,

  i) Kodlama sunucusu: SBR kapsam�nda kullan�lacak t�m kod listelerinin g�ncel olarak tutuldu�u, kod listelerini istemcilere hem bir web aray�z� hem de bir web servis arac�l��� ile sa�layan ve kod listelerindeki de�i�iklikleri RSS ile kullan�c�lara haber verebilen yaz�l�m sistemini,

  j) Merkezi d�zenleyici ve y�nlendirici idareler: Maliye Bakanl���, Kalk�nma Bakanl��� ve Hazine M�ste�arl���n�,

  k) Muhasebe i�lem fi�i: Mali i�lemlerin muhasebele�tirilmesine esas bilgileri i�eren ve muhasebe yetkilisince imzalanan muhasebe belgesini,

  l) OASIS: Bilgi Toplumu ��in A��k Standartlar Geli�tirme Konsorsiyumunu,

  m) �deme emri belgesi: Kamu idarelerinin b�t�elerinden yap�lacak �demeler ve di�er �demelere ili�kin bilgiler ile bu s�re�te g�revli ve sorumlu olanlar�n imzalar�n�n bulundu�u ve ekinde ger�ekle�tirme belgelerinin yer ald���, muhasebe i�lem fi�ine eklenmesi zorunlu belgeyi,

  n) RSS: Zengin site �zetini,

  o) SBR: Standart belge ve raporlamay�,

  �) SBR paketi: Standart belge ve raporlama tan�m�nda yer alan t�m belgelerin, �rnek dok�manlar�n, g�r�nt�leyicilerin ve k�lavuzlar�n yer ald��� paketi,

  p) UBL-TR fatura: Bakanl�k (Gelir �daresi Ba�kanl���) taraf�ndan e-Fatura Uygulamas� kapsam�nda evrensel i� dili esas al�narak belirlenmi� fatura format�n�,

  r) UN/CEFACT: Birle�mi� Milletler Y�netim, Ticaret ve Ula�t�rma ��lemlerini Kolayla�t�rma Merkezini,

  s) Yap�sal dosya format�: Verilerin dosya i�erisinde belli bir d�zende dizilmi� olmas� nedeniyle yaz�l�mlar arac�l���yla kolayca i�lenebilen elektronik dosya formatlar�n�,

  �) Yap�sal olmayan dosya format�: Dosya i�erisindeki verilerin belli sabit bir d�zende olmamas� nedeniyle bilgisayar dilleri ile i�lenmesi zor olan formatlar�

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  BKMYBS Tan�m� ve Genel Esaslar

  Tan�m

  MADDE 5 � (1) �dari organizasyonlardan ba��ms�z olmak �zere BKMYBS, a�a��da s�ralanan fonksiyonel s�re�lere ili�kin olarak birbirleri ile etkile�imli bir �ekilde �al��an yaz�l�m veya yaz�l�mlar�n olu�turdu�u entegre sistemler b�t�n�d�r.

  a) Makroekonomik tahmin ve planlama

  b) Mali planlama

  c) B�t�e y�netimi

  �) Nakit y�netimi

  d) Bor� y�netimi

  e) Gelir y�netimi

  f) Kamu Personel y�netimi

  g) Varl�k y�netimi

  �) Harcama y�netimi

  h) Muhasebe ve mali raporlama

  �) �zleme ve de�erlendirme

  i) Denetim

  (2) Birinci f�krada yer alan fonksiyonel s�re�lerin otomasyonu amac� ile;

  a) Merkezi d�zenleyici ve y�nlendirici idareler ile Say��tay taraf�ndan geli�tirilen bili�im sistemleri,

  b) Di�er kamu idareleri taraf�ndan geli�tirilen bili�im sistemlerinin mali y�netim ile ilgili uygulamalar�,

  c) Kamu idarelerinin ortak mali i�lemlerine ili�kin olarak geli�tirilen ve isteyen kamu idarelerinin kullan�m�na sunulan referans uygulama

  BKMYBS tan�m�na dahildir.

  Genel esaslar

  MADDE 6 � (1) Kamu mali y�netimine ili�kin olarak merkezi d�zenleyici ve y�nlendirici idareler ile di�er kamu idareleri taraf�ndan geli�tirilen otomasyon sistemlerinin b�t�nle�ik bir bili�im sistemi altyap�s�na kavu�turularak ulusal d�zeyde BKMYBS olu�turulmas� ve i�letilmesi 16/5/2017 tarihli ve 30068 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan �B�t�nle�ik Kamu Mali Y�netim Bili�im Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Plan�� konulu 2017/7 say�l� Ba�bakanl�k Genelgesi ve 19/7/2016 tarihli ve 29775 ikinci m�kerrer say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Plan� esas al�narak a�a��da yer alan temel prensipler �er�evesinde ger�ekle�tirilir.

  a) �lgili bili�im sistemleri aras�nda u�tan uca entegre i� s�re�lerinin olu�turulmas� amac�na y�nelik olarak gerekli olan birlikte i�lerlik standartlar� a��k bir �ekilde belirlenir.

  b) Belirlenen temel birlikte i�lerlik standartlar� Standart Belge ve Raporlama ad� alt�nda, www.sbr.gov.tr adresinde yay�mlan�r.

  c) Kamu idarelerine ait yetki ve sorumluluklar �er�evesinde olmak �zere u�tan uca entegre i� s�re�lerinin elektronik ortamda olu�turulmas� amac� ile belirlenen birlikte i�lerlik standartlar� teknik, organizasyonel ve anlamsal olmak �zere �� boyuttan olu�ur.

  �) Bakanl�k, belirlenen birlikte i�lerlik standartlar� �er�evesindeki entegrasyon ��z�mlerini kendi b�nyesinde olu�turmakla birlikte ilgili s�recin sa�l�kl� i�leyi�i ile ilgili kapasiteyi s�rd�remeyen kamu idarelerini kar��la��lan sorunlar�n ��z�m� i�in yaz�l� olarak uyar�r. Yap�lan uyar�ya ra�men sorunun devam� ve/veya bir takvim y�l� i�erisinde uyar� gerektirecek 2 farkl� durumla kar��la��lmas� durumunda Bakanl�k, ilgili kamu idaresi a��s�ndan entegrasyon yolunun kullan�m�n� k�s�tlayabilir.

  (2) Kamu idarelerinin, belirlenen birlikte i�lerlik standartlar�na uyumunun kolay bir �ekilde sa�lanmas� amac� ile Bakanl�k; kaynak kod payla��m�, yaz�l�m geli�tirme s�re�lerine y�nelik ortak k�t�phane, uygulama ve platform olu�turulmas� da dahil olmak �zere gereken her t�rl� tedbiri al�r.

  ���NC� B�L�M

  BKMYBS Merkezi Sistemler

  Makroekonomik tahmin ve planlama sistemi

  MADDE 7 � (1) B�y�me, kamu maliyesi, �demeler dengesi, enflasyon, istihdam gibi makroekonomik tahmin ve planlaman�n yap�labilmesi amac� ile gerekli verilerin toplanmas�, y�netilmesi, kullan�lan modeller �er�evesinde analiz edilmesi ve bu s�re�te olu�an veya sa�lanan bilginin y�netilmesi; elde edilen ��kt�lar�n ilgili payda�larla payla��lmas�, raporlanmas� ve yay�nlanmas� i�levlerini ger�ekle�tiren sistemdir.

  Mali planlama sistemi

  MADDE 8 � (1) Merkezi y�netim b�t�e haz�rl�k s�recinde ge�erli olacak kamu politika ve uygulamalar�n�n belirlenmesi, gelecek d�nemlere y�nelik gelir, gider ve bor�lanma tahminlerinin yap�lmas� amac� ile kullan�lan sistemdir.

  B�t�e y�netim sistemi

  MADDE 9 � (1) Merkezi y�netim b�t�esinin haz�rl�k ve uygulama s�re�lerinin y�netilmesi amac� ile kullan�lan sistemdir.

  Nakit y�netim sistemi

  MADDE 10 � (1) Kamu idarelerinin mevcut ve gelece�e y�nelik olarak mali varl�k ve y�k�ml�l�k bilgileri do�rultusunda nakit tahmin, programlama, aktar�m, izleme ve Hazine hesaplar�n�n y�netim i�lemlerinin ger�ekle�tirildi�i sistemdir.

  Bor� y�netim sistemi

  MADDE 11 � (1) Kamu i� ve d�� bor�lanmalar� ile Hazine alacaklar�na(anapara, faiz ve masraflar) ili�kin planlaman�n yap�ld��� ve ger�ekle�tirilen �demeler ile Hazine alacaklar�na dair kay�tlar�n tutuldu�u, sa�lanan finansmana ili�kin anla�ma bilgilerinin kaydedildi�i ve bor�lar ile Hazine alacaklar�na ili�kin izlemenin yap�ld��� sistemdir.

  Gelir y�netim sistemi

  MADDE 12 � (1) Kanunlar�na dayan�larak toplanan vergi, resim, har�, fon kesintisi, pay ve benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, ta��n�r ve ta��nmazlardan elde edilen her t�rl� gelirler ile hizmet kar��l��� elde edilen gelirler, bor�lanma ara�lar�n�n primli sat��� suretiyle elde edilen gelirler, sosyal g�venlik primi kesintileri, al�nan ba��� ve yard�mlar ile di�er gelirlere ili�kin tarh, tebli�, tahakkuk, tahsilat ve ilgili di�er i�lemlerinin y�r�t�lmesi amac�yla kullan�lan sistemlerdir.

  Kamu Personel y�netim sistemi

  MADDE 13 � (1) Kamu personeline ili�kin kadro, pozisyon ve �zl�k bilgilerinin takip edildi�i, ba�vuru, atama, tayin, terfi gibi i�lemlerin ger�ekle�tirildi�i, kapsama dahil kamu idareleri taraf�ndan ayl�k, �cret, ek ders, fazla �al��ma gibi personel �demelerine ili�kin hesaplamalar�n yap�ld��� ve bu i�lemler sonucunda mevzuat�n �ng�rd��� kan�tlay�c� belgelerin e-Belge standartlar�na uygun olarak elektronik ortamda olu�turuldu�u ve ilgili sistemlere iletildi�i sistemdir.

  (2) Kamu personel y�netim sistemi, personele ait temel i�lemlerin elektronik ortamda ger�ekle�tirilmesi ve bu alanda politika olu�turulmas�na imkan sa�lamak amac� ile geli�tirilir.

  Varl�k y�netim sistemi

  MADDE 14 � (1) Kamu idarelerine ait ta��n�r, ta��nmaz ve haklar ile di�er varl�klar�n edinimi, y�netimi, tahsisi, devri ve elden ��kar�lmas� gibi varl�k y�netimine ili�kin i�lemlerin ger�ekle�tirildi�i sistemdir.

  Harcama y�netim sistemi

  MADDE 15 � (1) Harcama y�netim sistemi, harcama s�re�lerine ili�kin i�lemlerin elektronik ortamda ger�ekle�tirilmesine, �Harcama Talimat� Onay Belgesi� ve ��deme Emri Belgesi� ile di�er kan�tlay�c� belgelerin e-Belge standartlar�na uygun olarak elektronik ortamda haz�rlanmas�na imkan sa�layan, muhasebe y�netim sisteminin getirdi�i entegrasyon kurallar� ve i�leyi�ine g�re olu�turulmu� sistemdir.

  (2) Harcama y�netim sistemi, kamu idarelerine ait harcama s�re�lerinin belirlenen genel kurallara uygun bir �ekilde yerine getirilmesine ve muhasebe y�netim sistemine g�venilir veri ve belge aktar�m�na imkan sa�lar.

  (3) Harcama y�netim sisteminin geli�tirilmesine, kamu al�mlar�nda e-Tedarik altyap�s�n� i�erecek �ekilde devam edilir.

  Muhasebe y�netim sistemi

  MADDE 16 � (1) Kamu idarelerine ait mali i�lemlerin y�r�t�ld��� ve bu s�re�lerde kullan�lmas� zorunlu belgelerin e-belge ve e-imza altyap�s�na uygun olarak elektronik ortamda olu�turuldu�u, kaydedildi�i, raporland���, iletildi�i, muhafaza ve ibraz edildi�i sistemdir.

  (2) Sistemin temel �zellikleri a�a��da yer almaktad�r:

  a) Muhasebe kay�tlar�, kamu idaresi baz�nda tutulur. Kamu idaresinin d�ner sermaye, sosyal tesis gibi merkezi y�netim b�t�esi d���ndaki faaliyet alanlar� i�in sistemde ayr� hesap planlar� ve defterleri olu�turulabilir.

  b) Ger�ekle�en mali i�lemlerin muhasebe kay�tlar� harcama birimleri esas al�narak kamu idaresi baz�nda tutulur ve raporlan�r.

  c) Merkezi Y�netim Muhasebe Y�netmeli�ine g�re tutulmas� zorunlu defterler a�a��da a��kland��� �ekilde elektronik ortamda tutulur:

  1) Yevmiye defterine, mali y�l�n ba��nda �1� den ba�lay�p, hesap d�nemi sonuna kadar m�teselsil numara verilir. Muhasebe hizmetleri merkez ve merkez d��� muhasebe birimlerince y�r�t�len kamu idareleri i�in yevmiye defteri idarenin merkez muhasebe birimi nezdinde tutulur, merkez d��� muhasebe birimleri kay�tlar�n� merkez muhasebe biriminde tutulan yevmiye defterine yapar. Ayr�ca, muhasebe birimlerinin kendi i� s�ralar�n� takip edebilmeleri i�in ger�ekle�en her bir i�leme muhasebe i�lem numaras� verilir ve raporlan�r.

  2) B�y�k defter, idarelerin merkez muhasebe birimlerinde tutulur.

  3) Kasa defteri, idarelerin merkez muhasebe birimlerinde tutulur, merkez d��� muhasebe birimlerinin g�nl�k kasa i�lemleri ayr� bir numarayla kaydedilir ve raporlan�r.

  4) Yard�mc� hesap defteri, idarelerin merkez muhasebe birimlerinde tutulur, her bir yard�mc� hesaba ili�kin i�lemler muhasebe birimlerinin ihtiyac� do�rultusunda ayr�ca raporlanabilir.

  �) Kamu idaresi esas al�narak olu�turulan muhasebe y�netim sisteminde, mali i�lemleri birden fazla muhasebe biriminde kay�t alt�na al�nan kamu idarelerinin d�nem sonu kapan�� ve yeni y�l a��l�� kay�tlar� idarelerin merkez muhasebe birimleri taraf�ndan yap�l�r.

  d) Sistemi kullanan kamu idarelerinde muhasebele�tirme belgesi olarak muhasebe i�lem fi�i kullan�l�r.

  e) Al�nd� belgesinde, bilgisayar ��kt�s� kullan�l�r. Al�nd� belgesinin g�venli�ini sa�lamak amac�yla tekil do�rulamay� sa�layacak �ekilde tekil s�ra numaras� verilir. Bakanl���n uygun g�rmesi halinde otokopi ka��d� da kullan�labilir.

  f) Kamu idarelerinin alacaklar� elektronik ortamda dosya baz�nda takip edilir. Her bir alacak i�in tahakkuk kay�tlar�na ili�kin bilgilerin yer ald��� izleme dosyas� a��l�r ve muhasebe birimlerinde kayda al�n�r. Alacak i�lemlerine ili�kin s�re�ler, kamu idarelerinin b�nyelerinde bulunan bili�im sistemleri arac�l��� ile tan�ml� entegrasyon kurallar�na uygun bir �ekilde de ger�ekle�tirilebilir. 213 say�l� Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde yer alan vergi mahremiyeti kapsam�na giren i�lemlere ili�kin s�re� ve uygulamalar sakl�d�r.

  �zleme ve de�erlendirme sistemi

  MADDE 17 � (1) Politika yap�c�lara ve �st d�zey karar vericilere BKMYBS kapsam�ndaki sistemlerde �retilen verilerden hareketle, politikalar�n izleme ve de�erlendirmesini sa�lamak �zere ihtiya� duyulacak analizlerin yap�ld��� ve raporlar�n sunuldu�u sistemdir.

  Denetim sistemi

  MADDE 18 � (1) Kamu idareleri ile ilgili d�� denetim s�re�lerinin y�r�t�lebilmesi amac� ile gerekli olan verilerin topland��� ve i�lendi�i sistemdir.

  D�RD�NC� B�L�M

  Referans Uygulama

  Tan�m

  MADDE 19 � (1) Referans uygulama, BKMYBS tan�m� i�erisinde yer alan fonksiyonel s�re�lerin, merkezi sistemler ile u�tan uca entegre bir �ekilde y�r�t�lmesi i�in idare d�zeyinde bulunmas� gereken mali y�netim kabiliyetlerine ili�kin olarak geli�tirilen ve idarelerin talebine ba�l� olarak tamamen veya k�smen kullan�ma sunulan uygulamalar b�t�n�d�r.

  Geli�tirme esaslar�

  MADDE 20 � (1) Referans uygulaman�n geli�tirilmesi ve kullan�ma sunulmas� s�ras�nda, ba�ta bulut bili�im, da��t�k veritaban� olmak �zere g�ncel y�ntem ve teknikler dikkate al�n�r.

  (2) AKKY �eklinde ve kat�l�mc� bir anlay�� ile geli�tirilen referans uygulamaya ait kaynak kodlar, ilgili kamu idareleri ile payla��l�r.

  (3) �lgili kamu idareleri ile payla��lan kaynak kodlar�n kullan�m esaslar� ve bu konuda ge�erli olacak di�er teknik k�s�tlamalar, Say��tay�n uygun g�r��� al�nmak suretiyle Bakanl�k taraf�ndan belirlenir.

  (4) Referans uygulamaya ili�kin fonksiyonel gereksinimlerin belirlenmesi ve geli�tirme s�reci, BKMYBS Y�nlendirme Komitesi taraf�ndan y�nlendirilir.

  BE��NC� B�L�M

  Standart Belge ve Raporlama

  Tan�m

  MADDE 21 � (1) SBR, BKMYBS kapsam�ndaki bili�im sistemleri aras�nda dola��ma konu edilecek elektronik belgelere ili�kin standartlar ve ilgili di�er standartlar�n, merkezi otorite veya otoriteler taraf�ndan belirlenmesi ile yay�mlanmas�na y�nelik teknik ve idari s�reci ifade eder.

  Temel esaslar

  MADDE 22 � (1) SBR kapsam�na al�nacak s�re�ler, e-Belge formatlar�, �rnek dok�man g�r�n�mleri, k�lavuz i�erikleri ve ilgili t�m teknik hususlar, BKMYBS Y�nlendirme Komitesi �al��malar� sonras�nda Bakanl�k taraf�ndan belirlenir.

  (2) SBR kapsam�nda e-belge formatlar�; ilgili belgenin kullan�ld��� s�re� ve/veya s�re�ler ile s�z konusu s�re� ve/veya s�re�ler i�erisinde yer alan organizasyonel sorumluluklara g�re tan�mlan�r ve fonksiyonel s�n�fland�rmaya g�re tasnif edilir.

  (3) Belirlenen e-Belge standartlar�, �SBR-TR� ad� alt�nda tek bir paket halinde yay�nlan�r.

  (4) e-Belge standartlar� UN/CEFACT taraf�ndan yay�nlanm�� olan esas par�ac�klar teknik spesifikasyonuna uygun olarak belirlenir.

  (5) SBR tan�ml� belgelerin taraflar� aras�nda elektronik ortamda dola��m�na ili�kin servisleri ve g�venlik kurallar�n� da i�erir.

  (6) Konu ile ilgili t�m yay�nlar, duyurular ve teknik altyap�lar ilgililerine www.sbr.gov.tr internet adresi �zerinden sunulur.

  (7) Bakanl�k, SBR kapsam�nda yer alan t�m kural ve standartlar� yay�mlanmadan �nce elektronik ortamda Say��tay eri�imine sunar.

  (8) Yay�mlanan standartlara uygun olarak elektronik ortamda olu�turulan belgeler, taraflar� aras�nda yine SBR kapsam�nda sunulan servisler arac�l��� ile dola�t�r�l�r.

  (9) SBR kapsam�nda elektronik ortamda olu�turulan ve muhatab�na elektronik ortamda iletilen belgelerin, yine elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunlu olup ka��t ortam�nda yap�lacak muhafaza i�lemi h�k�m ifade etmez.

  (10) Kamu e-tedarik uygulamalar�nda kullan�lacak e-Belgelerin belirlenmesinde evrensel i� dili dok�man formatlar� esas al�n�r.

  (11) e-Belge ve raporlar�n haz�rlanmas� s�ras�nda ge�erli olacak kod listelerinin sunulmas� ve belirlenen standartlara uyumun sa�lanmas�, bir kodlama sunucusu arac�l���yla yap�l�r.

  ALTINCI B�L�M

  e-Fatura

  Genel

  MADDE 23 � (1) Kamu idareleri taraf�ndan d�zenlenen veya harcama s�re�lerinde al�nan faturalarda e-Fatura kullan�labilir. Bu kapsamda e-Fatura, UBL-TR fatura format� esas al�narak olu�turulur ve muhatab�na e-Fatura uygulamas� arac�l��� ile ula�t�r�l�r.

  (2) Kamu idareleri, e-Fatura uygulamas�n� Bakanl�k ve Gelir �daresi Ba�kanl��� aras�nda olu�turulan ��zel Entegrasyon� y�ntemi ile kullan�r.

  (3) Bakanl�k, i� s�re�leri ve i�lem hacimlerinin gerektirdi�i durumlarda e-Fatura uygulamas�n� kullanmaks�z�n e-Fatura alabilir veya g�nderebilir.

  (4) Harcama s�re�lerine ili�kin e-Fatura, muhatab�na sadece TEMELFATURA senaryosu kullan�larak iletilir. TEMELFATURA senaryosu d���nda iletilen herhangi bir e-Fatura dok�man�, TEMELFATURA senaryosu ile iletilmi� say�l�r.

  (5) Bakanl�k, harcamalara ili�kin olarak e-Fatura d�zenleyebilecek m�kellefler ile e-Fatura kabul edebilecek kamu idarelerini ve/veya harcama birimlerini www.efatura.gov.tr internet sitesinde duyurur.

  (6) Bakanl�k, harcama s�re�lerinde kullan�lan e-Fatura kapsam�nda yer alan mal ve hizmet tan�mlamas� i�in kullan�lacak genel bir �r�n ve hizmet s�n�fland�rmas�n� T�rkiye �statistik Kurumu ile birlikte geli�tirir.

  (7) e-Faturalar�n �denmesine ili�kin olarak d�zenlenecek �deme Emri Belgesi ve Muhasebe ��lem Fi�i dok�manlar�n�n da elektronik ortamda olu�turulmas� zorunludur.

  YED�NC� B�L�M

  Belgelerin Olu�turulmas�, Muhafazas� ve �braz�

  Belgelerin olu�turulmas� ve muhafazas�

  MADDE 24 � (1) Bakanl�k, BKMYBS kapsam�nda;

  a) Belirli konu, s�re� veya belgeler a��s�ndan ger�ekle�tirme belgeleri ile di�er belgelerin, SBR kapsam�nda olmak �zere, elektronik ortamda olu�turulmas�, iletilmesi, muhafazas� ve ibraz� zorunlulu�unu getirebilir.

  b) Ger�ekle�tirme belgeleri ve di�er belgelerle ilgili i�lemlerin elektronik ortamda y�r�t�lmesi s�ras�nda yap�sal dosya formatlar�n�n yan� s�ra yap�sal olmayan dosya formatlar�n�n da (ka��t belgelerin taranmas� sonucunda elde edilenler dahil) kullan�lmas�na izin verebilir. Yap�sal dosya format� olarak tan�mlanm�� belgeler ile ilgili s�re�ler, yap�sal olmayan dosya formatlar� ile ger�ekle�tirilemez.

  c) e-�mzal� veya �slak imzal� belgelerin muhafazas� ve muhasebe birimlerine ibraz i�lemlerini idareler ve/veya i�lemler baz�nda farkl�la�t�rabilir.

  (2) Elektronik defter ve belgeler ilgili mevzuat�nda belirlenen s�relerde, istenildi�inde ibraz edilmek �zere elektronik ortamda muhafaza edilir.

  Say��tay eri�imi

  MADDE 25 � (1) Bu Y�netmelik kapsam�nda tamamen elektronik hale getirilen belgelerin, ilgili oldu�u muhasebe kay�tlar�yla birlikte Say��taya elektronik ortamda sunulmas�na ili�kin usul ve esaslar Say��tay taraf�ndan belirlenir.

  SEK�Z�NC� B�L�M

  BKMYBS Y�nlendirme Komitesi ve Koordinasyon

  BKMYBS y�nlendirme komitesi

  MADDE 26 � (1) BKMYBS olu�turulmas� ve i�letilmesi s�recinde ihtiya� duyulan her t�rl� ortak �al��man�n ilgili idareler ile koordineli bir �ekilde y�r�t�lmesinden sorumlu olmak �zere, Bakanl�k temsilcisinin ba�kanl���nda; �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���, G�mr�k ve Ticaret Bakanl���, ��i�leri Bakanl���, Kalk�nma Bakanl���, Ula�t�rma, Denizcilik ve Haberle�me Bakanl���, Hazine M�ste�arl���, Gelir �daresi Ba�kanl���, Sosyal G�venlik Kurumu Ba�kanl��� ve T�rkiye �statistik Kurumu temsilcilerinin kat�l�m� ile BKMYBS Y�nlendirme Komitesi (Komite) olu�turulur.

  (2) Sekreterya hizmetleri Bakanl�k taraf�ndan y�r�t�lecek olan Komitede ayr�ca Say��tay Ba�kanl��� temsilcisi de yer al�r.

  (3) Komite �al��malar�na, ihtiya� duyulmas� halinde di�er kamu kurum ve kurulu�lar� ile sivil toplum kurulu�lar� ve �zel sekt�r temsilcileri de dahil edilebilir.

  Di�er projelerle koordinasyon

  MADDE 27 � (1) Komite, Kamu idareleri taraf�ndan 1/1/2019 tarihinden itibaren projelendirilen ve proje maliyeti Y�l� Yat�r�m Program� Haz�rlama Rehberinde kamu yat�r�m projesi tekliflerinde fizibilite raporu haz�rlanmas� i�in belirlenen limiti a�an ve mali y�netim sistemi ile ilgili olan bili�im sistemi projelerinin bu Y�netmelik h�k�mlerine uyumlu bir �ekilde y�r�t�lmesi i�in gereken �al��malar� y�r�t�r.

  (2) Bu maddenin birinci f�kras� kapsam�na giren yaz�l�m geli�tirme faaliyetlerinde AKKY kullan�m� (veri taban�, orta katman, sunum katman� vb) zorunludur. Bakanl�k ve Kalk�nma Bakanl���, ilgili yaz�l�m projelerinde AKKY kullan�m� sa�lamak amac� ile gereken her t�rl� tedbiri al�r.

  Ola�an�st� durumlar

  MADDE 28 � (1) Bakanl�k, BKMYBS kapsam�nda yer alan ve elektronik ortamda ger�ekle�tirilen i� ve i�lemlerin, ola�an durumlar d���nda ortaya ��kan hallerde y�r�t�lmesine ili�kin olarak, ilgili idarelerle birlikte �Ola�an�st� Durum K�lavuzu�nu Say��tay�n uygun g�r��� al�nmak sureti ile yay�mlar.

  DOKUZUNCU B�L�M

  Di�er Hususlar

  Y�r�rl�k

  MADDE 29 � (1) Bu Y�netmelik 1/1/2018 tarihinden ge�erli olmak �zere yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 30 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Maliye Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Kamuda Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi

  Kamuda Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi

  Kamuda Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi

  2006 yılında yürürlüğe giren ve 80 yıllık süre boyunca uygulanan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununu yürürlükten kaldırarak, birçok önemli yapısal değişiklikleri (stratejik plan, performans programı, iç kontrol, dış denetim, faaliyet raporu, yönetim sorumluluğu ve hesap verebilirlik vb.) beraberinde getirmiş olan 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amacı; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir. (1)

  16.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı” başlıklı 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesinde, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Öncelikli Dönüşüm Programları 2. Grup Eylem Planları arasında yer alan “Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programında”, “Program-Bütçe Bağlantısının Güçlendirilmesi” bileşeni kapsamındaki, “5.1 Yönetim Bilgi Sistemlerinin Bütünleşik Hale Getirilmesi” başlıklı politika içinde birinci eylem olarak yer alan “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Oluşturulması” hedefinin yerine getirilmesi için “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020)” yayımlanmış ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca politika belgesi ve eylem planına riayet edilirken gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.

  Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) Projesinin temel amacı; bütçe kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM’de kanunlaşmasına kadar geçen mali işlemlere ilişkin süreçlerde kullanılan otomasyon sistemlerinin, elektronik belge, elektronik imza, otomatik muhasebe gibi yeni teknolojik imkanlara kavuşturulması ve mali yönetim sistemimiz için süreç odaklı bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısının oluşturulmasıdır. Bütünleşik yapı ile “tek bir kurumun yetki ve sorumluluğu altındaki merkezi bir bilişim sisteminden ziyade, kurumların kendi yetki ve görev tanımları çerçevesinde işlettikleri bilişim sistemlerinin, birlikte çalışabilirlik prensipleri doğrultusunda birbirleri ile entegre edilmesi sonrasında oluşacak genel mimari” kastedilmekle birlikte, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi; “kamu mali yönetimi ile ilgili fonksiyonel süreçleri destekleyen, birbirleri ile etkileşimli bir şekilde çalışan ve gerekli durumlarda ilgili taraflara ve karar vericilere rapor ve bilgi sunan yazılımların oluşturduğu entegre sistemler bütünü” olarak tanımlanabilir.(2)

  Kamu mali yönetimine ilişkin olarak merkezi düzenleyici ve yönlendirici idareler ile diğer kamu idareleri tarafından geliştirilen otomasyon sistemlerinin bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısına kavuşturularak ulusal düzeyde Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin oluşturulması ve işletilmesinin, 16/5/2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı” konulu 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve 19/7/2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı esas alınarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Yine Onuncu Kalkınma Planında (2014-2018) “Yönetim bilgi sistemlerinin bütünleşik hale getirilmesi”, Orta Vadeli Programda ise (2016-2018), “Kamu mali yönetimi ile ilgili fonksiyonel süreçleri destekleyen, birbirleri ile etkileşimli çalışan ve bilgi paylaşımında bulunan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi oluşturulacaktır.” politikaları belirlenmiştir.

  Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planında yer alan eylemlerden birinci derecede sorumlu olmak üzere sekretaryası Maliye Bakanlığınca yapılacak, Maliye Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Hazine Müsteşarları ile Gelir İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlarından oluşan “Proje Yönlendirme Kurulu” oluşturulmuştur. Kurul koordinasyonunda Haziran 2017-Haziran 2020 arasında eylemlerin tamamlanması öngörülmektedir.

  1. Kamuda Getirilen Yeni Sistemin Amacı

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 26/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunmaktadır. Anılan Yönetmelik 1.1.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerini, (II) sayılı cetvelde sayılan özel bütçeli idareleri ve (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar kapsam dahilinde bulunmaktadır.

  Yönetmeliğin amacı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan işlemlerin elektronik ortamda ve bütünleşik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla; ilgili mevzuatında tutulması ya da düzenlenmesi öngörülen defter, kayıt, belge ve benzeri içeriklerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi ile anılan Kanun kapsamındaki süreçlere yönelik bilişim sistemleri arasındaki birlikte işlerlik standartlarının ve güvenlik politikalarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla söz konusu Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik, kamu mali yönetim sistemi ile ilgili olmak üzere, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin sahip oldukları bilişim sistemlerinde yapacakları uyarlamalar ve yürütecekleri bilişim sistemi projelerini kapsamaktadır.

  2. Sisteme Entegre Edilen Fonksiyonel Süreçler (Alt Sistemler)

  Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) bazı fonksiyonel süreçlere ilişkin olarak birbirleri ile etkileşimli bir şekilde çalışan yazılım veya yazılımların oluşturduğu entegre sistemlerden oluşmaktadır. Bu sistemler şöyledir;

  Yukarıda yer alan fonksiyonel süreçlerin otomasyonu amacıyla;

  Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin kapsamına dahildir.

  Söz konusu Sistemin alt süreçlerini oluşturan sistemlerin anılan Yönetmelikte yer alan tanımları şöyledir;

  Makroekonomik tahmin ve planlama sistemi: Büyüme, kamu maliyesi, ödemeler dengesi, enflasyon, istihdam gibi makroekonomik tahmin ve planlamanın yapılabilmesi amacı ile gerekli verilerin toplanması, yönetilmesi, kullanılan modeller çerçevesinde analiz edilmesi ve bu süreçte oluşan veya sağlanan bilginin yönetilmesi; elde edilen çıktıların ilgili paydaşlarla paylaşılması, raporlanması ve yayınlanması işlevlerini gerçekleştiren sistemdir.

  Mali planlama sistemi: Merkezi yönetim bütçe hazırlık sürecinde geçerli olacak kamu politika ve uygulamalarının belirlenmesi, gelecek dönemlere yönelik gelir, gider ve borçlanma tahminlerinin yapılması amacı ile kullanılan sistemdir.

  Bütçe yönetim sistemi: Merkezi yönetim bütçesinin hazırlık ve uygulama süreçlerinin yönetilmesi amacı ile kullanılan sistemdir.

  Nakit yönetim sistemi: Kamu idarelerinin mevcut ve geleceğe yönelik olarak mali varlık ve yükümlülük bilgileri doğrultusunda nakit tahmin, programlama, aktarım, izleme ve Hazine hesaplarının yönetim işlemlerinin gerçekleştirildiği sistemdir.

  Borç yönetim sistemi: Kamu iç ve dış borçlanmaları ile Hazine alacaklarına (anapara, faiz ve masraflar) ilişkin planlamanın yapıldığı ve gerçekleştirilen ödemeler ile Hazine alacaklarına dair kayıtların tutulduğu, sağlanan finansmana ilişkin anlaşma bilgilerinin kaydedildiği ve borçlar ile Hazine alacaklarına ilişkin izlemenin yapıldığı sistemdir.

  Gelir yönetim sistemi: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay ve benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirlere ilişkin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsilat ve ilgili diğer işlemlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılan sistemlerdir.

  Kamu Personel yönetim sistemi: Kamu personeline ilişkin kadro, pozisyon ve özlük bilgilerinin takip edildiği, başvuru, atama, tayin, terfi gibi işlemlerin gerçekleştirildiği, kapsama dahil kamu idareleri tarafından aylık, ücret, ek ders, fazla çalışma gibi personel ödemelerine ilişkin hesaplamaların yapıldığı ve bu işlemler sonucunda mevzuatın öngördüğü kanıtlayıcı belgelerin e-Belge standartlarına uygun olarak elektronik ortamda oluşturulduğu ve ilgili sistemlere iletildiği sistemdir.

  Varlık yönetim sistemi: Kamu idarelerine ait taşınır, taşınmaz ve haklar ile diğer varlıkların edinimi, yönetimi, tahsisi, devri ve elden çıkarılması gibi varlık yönetimine ilişkin işlemlerin gerçekleştirildiği sistemdir.

  Harcama yönetim sistemi: Harcama yönetim sistemi, harcama süreçlerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine, “Harcama Talimatı Onay Belgesi” ve “Ödeme Emri Belgesi” ile diğer kanıtlayıcı belgelerin e-Belge standartlarına uygun olarak elektronik ortamda hazırlanmasına imkan sağlayan, muhasebe yönetim sisteminin getirdiği entegrasyon kuralları ve işleyişine göre oluşturulmuş sistemdir. Harcama yönetim sistemi, kamu idarelerine ait harcama süreçlerinin belirlenen genel kurallara uygun bir şekilde yerine getirilmesine ve muhasebe yönetim sistemine güvenilir veri ve belge aktarımına imkan sağlar. Harcama yönetim sisteminin geliştirilmesine, kamu alımlarında e-Tedarik altyapısını içerecek şekilde devam edilir.

  Muhasebe yönetim sistemi: Kamu idarelerine ait mali işlemlerin yürütüldüğü ve bu süreçlerde kullanılması zorunlu belgelerin e-belge ve e-imza altyapısına uygun olarak elektronik ortamda oluşturulduğu, kaydedildiği, raporlandığı, iletildiği, muhafaza ve ibraz edildiği sistemdir.

  Muhasebe Yönetim Sisteminin temel özellikleri şöyledir;

  Kamu idarelerinin alacakları elektronik ortamda dosya bazında takip edilir. Her bir alacak için tahakkuk kayıtlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı izleme dosyası açılır ve muhasebe birimlerinde kayda alınır. Alacak işlemlerine ilişkin süreçler, kamu idarelerinin bünyelerinde bulunan bilişim sistemleri aracılığı ile tanımlı entegrasyon kurallarına uygun bir şekilde de gerçekleştirilebilir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan vergi mahremiyeti kapsamına giren işlemlere ilişkin süreç ve uygulamalar saklıdır.

  İzleme ve değerlendirme sistemi: Politika yapıcılara ve üst düzey karar vericilere BKMYBS kapsamındaki sistemlerde üretilen verilerden hareketle, politikaların izleme ve değerlendirmesini sağlamak üzere ihtiyaç duyulacak analizlerin yapıldığı ve raporların sunulduğu sistemdir.

  Denetim sistemi: Kamu idareleri ile ilgili dış denetim süreçlerinin yürütülebilmesi amacı ile gerekli olan verilerin toplandığı ve işlendiği sistemdir.

  3. Standart Belge ve Raporlama

  Bilişim sistemleri arasında dolaşıma konu edilecek elektronik belgelere ilişkin standartlar ve ilgili diğer standartların, merkezi otorite veya otoriteler tarafından belirlenmesi ile yayımlanmasına yönelik teknik ve idari süreci ifade eder. Süreçler, e-belge formatları, örnek doküman görünümleri, kılavuz içerikleri ve ilgili tüm teknik hususlar, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Yönlendirme Komitesi çalışmaları sonrasında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. e-belge formatları; ilgili belgenin kullanıldığı süreç ve/veya süreçler ile söz konusu süreç ve/veya süreçler içerisinde yer alan organizasyonel sorumluluklara göre tanımlanır ve fonksiyonel sınıflandırmaya göre tasnif edilir. Maliye Bakanlığı, kapsamda yer alan tüm kural ve standartları yayımlanmadan önce elektronik ortamda Sayıştay erişimine sunar. Standart Belge ve Raporlama kapsamında elektronik ortamda oluşturulan ve muhatabına elektronik ortamda iletilen belgelerin, yine elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunlu olup kağıt ortamında yapılacak muhafaza işlemi hüküm ifade etmez. Kamu e-tedarik uygulamalarında kullanılacak e-belgelerin belirlenmesinde evrensel iş dili doküman formatları esas alınır. e-Belge ve raporların hazırlanması sırasında geçerli olacak kod listelerinin sunulması ve belirlenen standartlara uyumun sağlanması, bir kodlama sunucusu aracılığıyla yapılır.

  4. e-Fatura Kullanımı ile Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişinin Düzenlenmesi

  Yönetmelikte yapılan tanımlamaya göre;

  e-Fatura uygulaması: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun mesajların, taraflar arasında güvenli bir şekilde aktarılması imkanını sunan uygulamaların genel adıdır.

  Muhasebe işlem fişi: Mali işlemlerin muhasebeleştirilmesine esas bilgileri içeren ve muhasebe yetkilisince imzalanan muhasebe belgesini,

  Ödeme emri belgesi: Kamu idarelerinin bütçelerinden yapılacak ödemeler ve diğer ödemelere ilişkin bilgiler ile bu süreçte görevli ve sorumlu olanların imzalarının bulunduğu ve ekinde gerçekleştirme belgelerinin yer aldığı, muhasebe işlem fişine eklenmesi zorunlu belgeyi,

  ifade etmektedir. Kamu idareleri tarafından düzenlenen veya harcama süreçlerinde alınan faturalarda e-Fatura kullanılabilir. Kamu idareleri, e-Fatura uygulamasını Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında oluşturulan “Özel Entegrasyon” yöntemi ile kullanır. Maliye Bakanlığı, iş süreçleri ve işlem hacimlerinin gerektirdiği durumlarda e-Fatura uygulamasını kullanmaksızın e-Fatura alabilir veya gönderebilir. Harcamalara ilişkin olarak e-Fatura düzenleyebilecek mükellefler ile e-Fatura kabul edebilecek kamu idarelerini ve/veya harcama birimlerini www.efatura.gov.tr internet sitesinde duyurur. Maliye Bakanlığı, harcama süreçlerinde kullanılan e-Fatura kapsamında yer alan mal ve hizmet tanımlaması için kullanılacak genel bir ürün ve hizmet sınıflandırmasını Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte geliştirir. e-Faturaların ödenmesine ilişkin olarak düzenlenecek Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi dokümanlarının da elektronik ortamda oluşturulması zorunludur.

  5. Sistem Üzerinde Belgelerin Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazı

  Maliye Bakanlığı Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında;


  6. Sistemin Yönlendirme Komitesi ve Koordinasyonu

  Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin oluşturulması ve işletilmesi sürecinde ihtiyaç duyulan her türlü ortak çalışmanın ilgili idareler ile koordineli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olmak üzere, Maliye Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu temsilcilerinin katılımı ile BKMYBS Yönlendirme Komitesi oluşturulur. Sekreterya hizmetleri Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Komitede ayrıca Sayıştay Başkanlığı temsilcisi de yer alır. Komite çalışmalarına, ihtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri de dahil edilebilir. Komite, Kamu idareleri tarafından 1/1/2019 tarihinden itibaren projelendirilen ve proje maliyeti Yılı Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde kamu yatırım projesi tekliflerinde fizibilite raporu hazırlanması için belirlenen limiti aşan ve mali yönetim sistemi ile ilgili olan bilişim sistemi projelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uyumlu bir şekilde yürütülmesi için gereken çalışmaları yürütür.

  7. Sonuç

  Genel olarak bakıldığında Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi, kamu mali yönetimi ile ilgili fonksiyonel süreçleri destekleyen, birbirleri ile etkileşimli bir şekilde çalışan ve gerekli durumlarda ilgili taraflara ve karar vericilere rapor ve bilgi sunan yazılımların oluşturduğu entegre sistemler bütünü şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi Ve Eylem Planında (2017-2020), bütünleşik bir kamu mali yönetim bilişim sistemi oluşturulması sonucunda elde edilmesi beklenen temel faydalar şöyle belirtilmiştir.

  Öte yandan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan işlemlerin elektronik ortamda ve bütünleşik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek olan söz konusu Yönetmelik, 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 26/06/2018 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin uygulamaya geçmesiyle birlikte kamudaki bilişim sistemlerini geliştirmede kurumsal bakış açısı sağlanacak, yetersiz veri seti üretimi yeterli hale gelecek, ortak veri sözlüğü ve birlikte işlerlik standartları yani ortak dil eksikliği giderilecek, mükerrer iş süreçleri ortadan kalkacak ve kağıda dayalı ve emek yoğun işlem adımları izleyen süreç içinde ortadan kalkacaktır.

  5018 sayılı Kanunun kamu yönetim sistemine getirdiği yeniliklerin kurum ve kuruluşlar tarafından benimsenmesi ve içselleştirilmesinin uzun zaman aldığını düşündüğümüzde, kamuda iç kontrol sisteminin daha etkin çalışmasına da katkı sağlayacak olan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi tam olarak uygulamaya geçtiğinde, eminim ki kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması sağlanmış olacaktır. Bu nedenle, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planının (2017-2020) hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen tüm kamu personeline bir kamu çalışanı olarak teşekkür etmek istiyorum.

  (Mali Kılavuz Dergisinin Nisan-Haziran/2018 sayısında yayınlanmıştır.)

  Yazı kaynağı : vergialgi.net

  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

  * Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Kılavuzuna ulaşmak içintıklayınız.

  * Harcama Yönetim Sistemi Kullanıcı Kılavuzuna ulaşmak içintıklayınız.

  Yazı kaynağı : www.stg.yildiz.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap