Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ayrılık senin bana olan güvenindeydi

  1 ziyaretçi

  ayrılık senin bana olan güvenindeydi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Nazim Hikmet - Saman Sarisi

  SAMAN SARISI

  I

  Seher vakti habersizce girdi gara ekspres
  kar i�indeydi
  ben paltomun yakas�n� kald�rm�� perondayd�m
  peronda benden ba�ka da kimseler yoktu
  durdu �n�mde yatakl� vagonun pencerelerinden biri
  perdesi aral�kt�
  gen� bir kad�n uyuyordu alacakaranl�kta alt ranzada
  sa�lar� saman sar�s� kirpikleri mavi
  k�rm�z� dolgun dudaklar�ysa ��mar�k ve somurtkand�
  �st ranzada uyuyan� g�remedim
  habersizce usulcac�k ��kt� gardan ekspres
  bilmiyorum nerden gelip nereye gitti�ini
  bakt�m arkas�ndan
  �st ranzada ben uyuyorum
                             Var�ova'da Biristol Oteli'nde
  y�llard�r b�yle derin uykulara dalm��l���m yoktu
  oysa karyolam tahtayd� dard�
  gen� bir kad�n uyuyor ba�ka bir karyolada
  sa�lar� saman sar�s� kirpikleri mavi
  ak boynu uzundu yuvarlakt�
  y�llard�r b�yle derin uykulara dalm��l��� yoktu
  oysa karyolas� tahtayd� dard�
  vak�t h�zla ilerliyordu yakla��yorduk gece yar�lar�na
  y�llard�r b�yle derin uykulara dalm��l���m�z yoktu
  oysa karyolalar tahtayd� dard�
  iniyorum merdivenleri d�rd�nc� kattan
  asans�r bozulmu� yine
  aynalar�n i�inde iniyorum merdivenleri
  belki yirmi ya��mday�m belki y�z ya��mday�m
  vak�t h�zla ilerliyordu yakla��yorduk gece yar�lar�na
  ���nc� katta bir kap�n�n �tesinde bir kad�n g�l�yor sa� elimde kederli bir
            g�l a��ld� a��r a��r
  K�bal� bir balerinle kar��la�t�m ikinci katta karl� pencerelerde
  taze esmer bir yalaza gibi ge�ti aln�m�n �zerinden
  �air Nikolas Gilyen Havana'ya d�nd� �oktan
  y�llarca Avrupa ve Asya otellerinin hollerinde oturup i�tikti yudum
            yudum �ehirlerimizin hasretini
  iki �ey var ancak �l�mle unutulur
  anam�z�n y�z�yle �ehrimizin y�z�
  kap�c� u�urlad� beni gocu�u geceye bat�k
  y�r�d�m buz gibi esen yelin ve neonlar�n i�inde y�r�d�m
  vak�t h�zla ilerliyordu yakla��yordum gece yar�lar�na
  ��kt�lar �n�me ans�z�n
  oralar� g�nd�z gibi ayd�nl�kt� ama onlar� benden ba�ka g�ren olmad�
  bir mangayd�lar
  k�sa kon�lu �izmeleri pantolonlar� ceketleri
  kollar� kollar�nda gamal� ha� i�aretleri
  elleri ellerinde otomatikleri vard�
  omuzlar� mi�ferleri vard� ama ba�lar� yoktu
  omuzlar�yla mi�ferlerinin aras� bo�luktu
  hatt� yakalar� boyunlar� vard� ama ba�lar� yoktu
  �l�mlerine a�lanmayan askerlerdendiler
  y�r�d�k
  korktuklar� hem de hayvanca korktuklar� belli
  g�zlerinden belli diyemem
  ba�lar� yok ki g�zleri olsun
  korktuklar� hem de hayvanca korktuklar� belli
  belli �izmelerinden
  korku belli mi olur �izmelerden
  oluyordu onlar�nki
  korkular�ndan ate� etme�e de ba�lad�lar arts�z aras�z
  b�t�n yap�lara b�t�n ta��t ara�lar�na b�t�n canl�lara
  her sese her k�v�lt�ya ate� ediyorlar
  hatt� �open Soka��'nda mavi bal�kl� bir afi�e ate� ettiler
  ama ne bir s�va par�as� d���yor ne bir cam k�r�l�yor
  ve kur�un seslerini benden ba�ka duyan yok
  �l�ler bir SS mangas� da olsa �l�ler �ld�remez
  �l�ler dirilerek �ld�r�r kurt olup elman�n i�ine girerek
  ama korktuklar� hem de hayvanca korktuklar� belli
  bu �ehir �ld�r�lmemi� miydi kendileri �ld�r�lmeden �nce
  bu �ehrin kemikleri birer birer k�r�l�p derisi y�z�lmemi� miydi
  derisinden kitap kab� yap�lmam�� m�yd� ya��ndan sabun sa�lar�ndan sicim
  ama i�te duruyordu kar��lar�nda gecenin ve buz gibi esen yelin i�inde s�cak
              bir f�rancala gibi
  vak�t h�zla ilerliyordu yakla��yordum gece yar�lar�na
  Belveder yolunda d���nd�m Lehlileri
  kahraman bir mazurka oynuyorlar tarihleri boyunca
  Belveder yolunda d���nd�m Lehlileri
  bana ilk ve belki de son ni�an�m� bu sarayda verdiler
  t�ren memuru a�t� yald�zl� ak kap�y�
  girdim b�y�k salona gen� bir kad�nla
  sa�lar� saman sar�s� kirpikleri mavi
  ortal�kta da ikimizden ba�ka kimseler yoktu
  bir de akvareller bir de incecik koltuklar kanapeler bebekevlerindeki gibi
  ve sen bundan dolay�
  bir resimdin a��k maviyle �izilmi� belki de bir ta� bebektin
  belki bir p�r�lt�yd�n d���mden damlam�� sol mememin �st�ne
  uyuyordun alacakaranl�kta alt ranzada
  ak boynun uzundu yuvarlakt�
  y�llard�r b�yle derin uykulara dalm��l���n yoktu
  ve i�te K�rakof �ehrinde Kapris Bar�
  vak�t h�zla ilerliyor gece yar�lar�na yakla��yoruz
  ayr�l�k masan�n �st�ndeydi kahve barda��nla limonatam�n aras�nda
  onu oraya sen koydun
  bir ta� kuyunun dibindeki suydu
  bak�yorum e�ilip
  bir koca ki�i g�l�ms�yor bir buluta belli belirsiz
  sesleniyorum
  seni yitirmi� geri d�n�yor sesimin yank�lar�
  ayr�l�k masan�n �st�ndeydi c�gara paketinde
  g�zl�kl� garson getirdi onu ama sen �smarlad�n
  k�vr�lan bir dumand� g�zlerinin i�inde senin
  c�garan�n ucunda senin
  ve ho��a kal deme�e haz�r olan avucunda
  ayr�l�k masan�n �st�nde dirse�ini dayad���n yerdeydi
  akl�ndan ge�enlerdeydi ayr�l�k
                   benden gizlediklerinde gizlemediklerinde
  ayr�l�k rahatl���ndayd� senin
                                           senin g�venindeydi bana
  b�y�k korkundayd� ayr�l�k
  birdenbire kap�n a��l�r gibi sevdalanmak birilerine ans�z�n
  oysa beni seviyorsun ama bunun fark�nda de�ilsin
  ayr�l�k bunu farketmeyi�indeydi senin
  ayr�l�k kurtulmu�tu yer�ekiminden a��rl��� yoktu t�y gibiydi diyemem
            t�y�n de a��rl��� var ayr�l���n a��rl��� yoktu ama kendisi vard�
  vak�t h�zla ilerliyor gece yar�lar� yakla��yor bize
  y�r�d�k y�ld�zlara de�en Orta�a� duvarlar�n�n karanl���nda
  vak�t h�zla ak�yordu geriye do�ru
  ayak seslerimizin yank�lar� sar� s�ska k�pekler gibi geliyordu
  ard�m�zdan ko�uyordu �n�m�ze
  Yegelon �niversitesi'nde �eytan ta�lara t�rnaklar�n� bat�ra bat�ra dola-
              ��yor
  bozma�a �al���yor Kopernik'in Araplardan kalma usturlab�n�
  ve pazar yerinde bezzazlar �ar��s�n�n kemerleri alt�nda rok end rol oynu-
             yor Katolik ��rencilerle
  vak�t h�zla ilerliyor gece yar�lar�na yakla��yoruz
  vuruyor bulutlara k�z�lt�s� Nova Huta'n�n
  orda k�ylerden gelen gen� i��iler madenle birlikte
        ruhlar�n� da alev alev d�k�yor yeni kal�plara
  ve ruhlar�n d�k�m� madenin d�k�m�nden bin kere zordur
  Meryem Ana kilisesinde �an kulesinde saat ba�lar�n� �alan borozan gece
             yar�s�n� �ald�
  Orta�a�dan gelen ���l��� y�kseldi
                                         �ehre yakla�an d��man� verdi haber
  ve sustu g�rtla��na saplanan okla ans�z�n
  borazan i� rahatl���yla �ld�
  ve ben yakla�an d��man� g�r�p de haber veremeden �ld�r�lmenin ac�s�n�
              d���nd�m
  vak�t h�zla ilerliyor gece yar�lar� ���klar�n� yeni s�nd�rm�� bir vapur
             iskelesi gibi arkada kald�
  seher vakt� habersizce girdi gara ekspres
  ya�murlar i�indeydi P�ra�
  bir g�l�n dibinde g�m�� kakma bir sand�kt�
  kapa��n� a�t�m
  i�inde gen� bir kad�n uyuyor camdan ku�lar�n aras�nda
  sa�lar� saman sar�s� kirpikleri mavi
  y�llard�r b�yle derin uykulara dalm��l��� yoktu
  kapad�m kapa�� y�kledim sand��� y�k vagonuna
  habersizce usulcac�k ��kt� gardan ekspres
  bakt�m arkas�ndan kollar�m iki yan�ma sark�k
  ya�murlar i�indeydi P�ra�
  sen yoksun
  uyuyorsun alacakaranl�kta alt ranzada
  �st ranza bombo�
  sen yoksun
  yery�z�n�n en g�zel �ehirlerinden biri bo�ald�
  i�inden elini �ekti�in bir eldiven gibi bo�ald�
  s�nd� art�k seni g�rmeyen aynalar nas�l s�nerse
  yitirilmi� ak�amlar gibi V�ltava suyu ak�yor k�pr�lerin alt�ndan
  sokaklar bombo�
  b�t�n pencerelerde perdeler inik
  t�ramvaylar bombo� ge�iyor
                                               bilet�ileri vatmanlar� bile yok
  kahveler bombo�
                              lokantalar barlar da �yle
  vitrinler bombo�
                     ne kuma� ne k�ristal ne et ne �arap
                     ne bir kitap ne bir �ekerleme kutusu
                     ne bir karanfil
  �ehri duman gibi saran bu yaln�zl���n i�inde bir koca ki�i yaln�zl�kta on kat
              artan ihtiyarl���n kederinden silkinmek i�in Lejyonerler K�pr�-
              s�'nden mart�lara ekmek at�yor
                          gere�inden gen� y�re�inin kan�na bat�r�p
                          her lokmay�
  vak�tlar� yakalamak istiyorum
  parmaklar�mda kal�yor alt�n tozlar� h�zlar�n�n
  yatakl� vagonda bir kad�n uyuyor alt ranzada
  y�llard�r b�yle derin uykulara dalm��l��� yoktu
  sa�lar� saman sar�s� kirpikleri mavi
  elleriyse g�m�� �amdanlarda mumlard�
  �st ranzada uyuyan� g�remedim
  ben de�ilim bir uyuyan varsa orda
  belki de �st ranza bo�
  Moskova'yd� �st ranzadaki belki
  duman basm�� Leh topra��n�
                              Birest'i de basm��
  iki g�nd�r u�aklar kalk�p inemiyor
  ama tirenler gelip gidiyor bebekleri akm�� g�zlerin i�inden ge�iyorlar
  Berlin'den  beri kompart�manda bir ba��may�m
  karl� ovalar�n g�ne�iyle uyand�m ertesi sabah
  yemekli vagonda kefir denen bir �e�it ayran i�tim
  garson k�z tan�d� beni
  iki piyesimi seyretmi� Moskova'da
  garda gen� bir kad�n beni kar��lad�
  beli kar�nca belinden ince
  sa�lar� saman sar�s� kirpikleri mavi
  tuttum elinden y�r�d�k
  y�r�d�k g�ne�in alt�nda karlar� ��t�rdata ��t�rdata
  o y�l erken gelmi�ti bahar
  o g�nler �obany�ld�z�na haber u�urulan g�nlerdi
  Moskova bahtiyard� bahtiyard�m bahtiyard�k
  yitirdim seni ans�z�n Mayakovski Alan�'nda yitirdim ans�z�n seni oysa
          ans�z�n de�il ��nk� �nce yitirdim avucumda elinin s�cakl���n� senin
          sonra elinin yumu�ak a��rl���n� yitirdim avucumda sonra elini
  ve ayr�l�k parmaklar�m�z�n birbirine ilk de�i�inde ba�lam��t� �oktan
  ama yine de ans�z�n yitirdim seni
  asfalt denizlerinde otomobilleri durdurup bakt�m i�lerine yoksun
  bulvarlar karl�
  seninkiler yok ayak izleri aras�nda
  botlu iskarpinli �orapl� ��plak senin ayak izlerini birde tan�r�m
  milisyonerlere sordum
  g�rmediniz mi
  eldivenlerini ��karm��sa ellerini g�rmemek olmaz
  elleri g�m�� �amdanlarda mumlard�r
  milisyonerler b�y�k bir nezaketle kar��l�k veriyor
  g�rmedik
  �stanbul'da Sarayburnu ak�nt�s�n� ��k�yor bir romork�r ard�nda ��
                mavna
  gak gak ediyor da vak vak ediyor da mart� ku�lar�
  seslendim mavnalara K�z�l Meydan'dan romork�r�n kaptan�na sesleneme-
                dim ��nk� makinas� �yle g�mb�rd�yordu ki sesimi duyamazd�
                yorgundu da kaptan ceketinin d��meleri de kopuktu
  seslendim mavnalara K�z�l Meydan'dan
  g�rmedik
  girdim giriyorum Moskova'n�n b�t�n sokaklar�nda b�t�n kuyruklara
  ve yaln�z kad�nlara soruyorum
  y�n ba��rt�l� g�ler y�zl� sab�rl� sessiz kocakar�lar
  al yanakl� kop�a burunlu tazeler �apkalar� ye�il kadife
  ve gen� k�zlar tertemiz s�ms�k� gayetle de ��k
  belki korkun� kocakar�lar bezgin tazeler �ap�al k�zlar da var ama onlardan
              bana ne
  g�zeli kad�n milleti erkeklerden �nce g�r�r ve unutmaz
  g�rmediniz mi
  sa�lar� saman sar�s� kirpikleri mavi
  kara paltosunun yakas� ak ve sedef d��meleri kocaman
  P�ra�'da ald�
  g�rmedik
  vak�tlarla yar���yorum bir onlar �ne ge�iyor bir ben
  onlar �ne ge�ince ufalan k�rm�z� ���klar�n� g�rmez olaca��m diye �d�m
            kopuyor
  ben �ne ge�tim mi ���ldaklar� g�lgemi d���r�yor yola g�lgem ko�uyor
             �n�mde g�lgemi yitirece�im diye de bir tel��t�r al�yor beni
  tiyatrolara konserlere sinemalara giriyorum
  Bol�oy'a girmedim bu gece oynanan operay� sevmezsin
  Kalam��'ta Bal�k��n�n Meyhanesine girdim ve Sait Faik'le tatl� tatl�
              konu�uyorduk ben hapisten ��kal� bir ay olmu�tu onun karaci�eri
              sanc�lar i�indeydi ve d�nya g�zeldi
  lokantalara giriyorum est�rat orkestralar� yani cazlar� �nl�lerin
  s�rmal� kap�c�lara bah�i� sever dalg�n garsonlara
  gardroptakilere ve bizim mahalle bek�isine soruyorum
  g�rmedik
  �ald� geceyar�s�n� St�rasnoy Manast�r�'n�n saat kulesi
  oysa manast�r da kule de y�k�ld� �oktan
  yap�l�yor �ehrin en b�y�k sinemas� oralarda
  oralarda on dokuz ya��ma rastlad�m
  birbirimizi birde tan�d�k
  oysa birbirimizin y�z�n� g�rm��l���m�z yoktu foto�raflar�m�z� bile
  ama yine de birbirimizi birde tan�d�k �a�mad�k el s�k��mak istedik
  ama ellerimiz birbirine dokunam�yor aram�zda k�rk y�ll�k zaman duruyor
  u�suz bucaks�z donmu� duruyor bir kuzey denizidir
  ve St�rasnoy Alan�'na �imdi Pu�kin Alan� kar ya�maya ba�lad�
  ���yorum hele ellerim ayaklar�m
  oysa y�n �orapl�y�m da kunduralar�mla eldivenlerim k�rkl�
  �oraps�z olan oydu bezle sarm�� postallar�nda ayaklar�n� elleri ��plak
  a�z�nda ham bir elman�n tad� d�nya
  on d�rd�nde bir k�z memesi sertli�i avu�lar�ndaki
  g�z�nde t�rk�lerin boyu kilometre kilometre �l�m�n boyu bir kar��
  ve haberi yok ba��na geleceklerin hi�birinden
  onun ba��na gelecekleri bir ben biliyorum
  ��nk� inand�m onun b�t�n inand�klar�na
  sevdim sevece�i b�t�n kad�nlar�
  yazd�m yazaca�� b�t�n �iirleri
  yatt�m yataca�� b�t�n hapislerde
  ge�tim ge�ece�i b�t�n �ehirlerden
  hastaland�m b�t�n hastal�klar�yla
  b�t�n uykular�n� uyudum g�rd�m g�rece�i b�t�n d��leri
  b�t�n yitireceklerini yitirdim
  sa�lar� saman sar�s� kirpikleri mavi
  kara paltosunun yakas� ak ve sedef d��meleri koskocaman
  g�rmedim
   

  II

  On dokuz ya��m Beyaz�t Meydan�'ndan ge�iyor ��k�yor K�z�l Meydan'a
            Konkord'a iniyor Abidin'e rastl�yorum da meydanlardan konu�u-
            yoruz
  evveli g�n Gagarin en b�y�k meydan� dola��p d�nd� Titof da dola��p
            d�necek hem de on yedi bu�uk kere dolanacak ama daha bundan
            haberim yok
  meydanlarla yap�lardan konu�uyoruz Abidin'le tavan aras�ndaki otel
            odamda
  Sen �rma�� da ak�yor Notr Dam'�n iki yan�ndan
  ben geceleyin penceremden bir ay dilimiymi� gibi g�r�yorum Sen
            �rma��n� r�ht�m�nda y�ld�zlar�n
  bir de gen� bir kad�n uyuyor tavan aras�ndaki odamda Paris damlar�n�n
            bacalar�na kar��m��
  y�llard�r b�yle derin uykulara dalm��l��� yoktu
  saman sar�s� sa�lar� bigudili mavi kirpikleriyse y�z�nde bulut
  �ekirdekteki meydanla �ekirdekteki yap�dan konu�uyoruz Abidin'le
  meydanda f�rd�nen Cel�lettin'den konu�uyoruz
  Abidin u�suz bucaks�z h�z�n renklerini d�kt�r�yor
  ben renkleri yemi� gibi yerim
  ve Matis bir manavd�r kosmos yemi�leri satar
  bizim Abidin de �yle Avni de Levni de
  mikroskobun ve f�ze lumbuzlar�n�n g�rd��� yap�lar meydanlar renkler
            ve �airleri ressamlar� �alg�c�lar� onlar�n
  hamlenin resmini yap�yor Abidin y�z elliye altm���n meydanl���nda
  suda bal�klar� nas�l g�r�p suda bal�klar� nas�l avlayabilirsem �yle g�r�p
            �yle avlayabilirim k�v�l k�v�l akan vak�tlar� tuvalinde Abidin'in
  Sen �rma�� da bir ay dilimi gibi
  gen� bir kad�n uyuyor ay diliminin �st�nde
  onu ka� kere yitirip ka� kere buldum daha ka� kere yitirip ka� kere
            bulaca��m
  i�te b�yle i�te b�yle k�z�m d���rd�m �mr�m�n bir par�as�n� Sen �rma��na
            Sen Mi�el K�pr�s�'nden
  �mr�m�n bir par�as� M�sy� D�pon'un oltas�na tak�lacak bir sabah �ise-
            lerken ayd�nl�k
  M�sy� D�pon �ekip ��karacak onu sudan Paris'in mavi suretiyle birlikte
            ve hi�bir �eye benzetemiyecek �mr�m�n bir par�as�n� ne bal��a ne
            pabu� eskisine
  atacak onu M�sy� D�pon gerisin geriye Paris'in suretiyle birlikte suret
            eski yerinde kalacak.
  Sen �rma��yla akacak �mr�m�n bir par�as� b�y�k mezarl���na �rmaklar�n
  damarlar�mda akan kan�n h���rt�s�yla uyand�m
  parmaklar�m�n a��rl��� yok
  parmaklar�m ellerimle ayaklar�mdan kopup havalanacaklar sal�na sal�na
            d�necekler ba��m�n �st�nde
  sa��m yok solum yok yukar�m a�a��m yok
  Abidin'e s�ylemeli de resmini yaps�n Beyaz�t Meydan�'nda �ehit d��enin
            ve Gagarin Yolda��n ve daha ad�n� san�n� ka��n� g�z�n� bilmedi�i-
            miz Titof Yolda��n ve ondan sonrakilerin ve tavan aras�nda yatan
            gen� kad�n�n
  K�ba'dan d�nd�m bu sabah
  K�ba meydan�nda alt� milyon ki�i ak� karas� sar�s� melezi ���kl� bir
            �ekirdek dikiyor �ekirdeklerin �ekirde�ini g�le oynaya
  sen mutlulu�un resmini yapabilir misin Abidin
  i�in kolay�na ka�madan ama
  g�l yanakl� bebesini emziren melek y�zl� anneci�in resmini de�il
  ne de ak �rt�de elmalar�n
  ne de akvaryumda su kabarc�klar�n�n aras�nda dolanan k�rm�z� bal���nkini
  sen mutlulu�un resmini yapabilir misin Abidin
  1961 yaz� ortalar�nda K�ba'n�n resmini yapabilir misin
  �ok ��k�r �ok ��k�r bug�n� de g�rd�m �lsem de gam yemem gayr�n�n
            resmini yapabilir misin �stat
  yaz�k yaz�k Havana'da bu sabah do�mak varm���n resmini yapabilir misin
  bir el g�rd�m Havana'n�n 150 kilometre do�usunda deniz k�y�s�na yak�n
            bir duvar�n �st�nde bir el g�rd�m
  ferah bir t�rk�yd� duvar
  el ok�uyordu duvar�
  el alt� ayl�kt� ok�uyordu boynunu anas�n�n
  on yedi ya��ndayd� el ve Mariya'n�n memelerini ok�uyordu avucu nas�r
            nas�rd� ve Karayip denizi kokuyordu
  yirmi ya��ndayd� el ve ok�uyordu boynunu alt� ayl�k o�lunun
  yirmi be� ya��ndayd� el ve ok�amay� unutmu�tu �oktan
  otuz ya��ndayd� el ve Havana'n�n 150 kilometre do�usunda deniz
            k�y�s�nda bir duvar�n �st�nde g�rd�m onu
  ok�uyordu duvar�
  sen el resimleri yapars�n Abidin bizim �rgatlar�n demircilerin ellerini
  K�bal� bal�k�� Nikolas'�n da elini yap karakalem
  kooperatiften ald��� p�r�l p�r�l evinin duvar�nda ok�amaya kavu�an ve
            ok�amay� bir daha yitirmeyecek K�bal� bal�k�� Nikolas'�n elini
  kocaman bir el
  deniz kaplumba�as� bir el
  ferah bir duvar� ok�ayabildi�ine inanamayan bir el
  art�k b�t�n sevin�lere inanan bir el
  g�ne�li denizli kutsal bir el
  Fidel'in s�zleri gibi bereketli topraklarda �ekerkam��� h�z�yla f��k�r�p
            ye�erip ballanan umutlar�n eli
  1961'de K�ba'da �ok renkli �ok serin a�a�lar gibi evler ve �ok rahat evler
            gibi a�a�lar diken ellerden biri
  �elik d�kme�e haz�rlanan ellerden biri
  mitraly�z� t�rk�le�tiren t�rk�leri mitraly�zle�tiren el
  yalans�z h�rriyetin eli
  Fidel'in s�kt��� el
  �mr�n�n ilk kur�unkalemiyle �mr�n�n ilk k�ad�na h�rriyet s�zc���n�
            yazan el
  h�rriyet s�zc���n� s�ylerken sulan�yor a��zlar� K�bal�lar�n balkutusu bir
            karpuzu kesiyorlarm�� gibi
  ve g�zleri parl�yor erkeklerinin
  ve k�zlar�n�n eziliyor i�i dokununca dudaklar� h�rriyet s�zc���ne
  ve koca ki�ileri en tatl� an�lar�n� �ekip kuyudan yudum yudum i�iyor
  mutlulu�un resmini yapabilir misin Abidin
  h�rriyet s�zc���n�n resmini ama yalans�z�n�n
  ak�am oluyor Paris'te
  Notr Dam turuncu bir lamba gibi yan�p s�nd� ve Paris'in b�t�n eski
            yeni ta�lar� turuncu bir lamba gibi yan�p s�nd�
  bizim zanaatlar� d���n�yorum �iircili�i resimcili�i �alg�c�l��� filan d���-
            n�yorum ve anl�yorum ki
  bir ulu �rmak ak�yor insan eli ilk ma�araya ilk bizonu �izdi�inden beri
  sonra b�t�n �aylar yeni bal�klar� yeni su otlar� yeni tatlar�yla d�k�l�yor
            onun i�ine ve kurumayan u�suz bucaks�z akan bir odur.
  Paris'te bir kestane a�ac� olacak
  Paris'in ilk kestanesi Paris kestanelerinin atas�
  �stanbul'dan gelip yerle�mi� Paris'e Bo�az s�rtlar�ndan
  h�l� sa� m�d�r bilmem sa�sa iki y�z ya��nda fil�n olmal�
  gidip elini �pmek isterdim
  var�p g�lgesinde yatsak isterdim bu kitab�n k�ad�n� yapanlar yaz�s�n�
            dizenler nak���n� basanlar bu kitab� d�kk�n�nda satanlar para verip
            alanlar al�p da seyredenler bir de Abidin bir de ben bir de bir saman
            sar�s� bel�s�, ba��m�n.
   
   

                                                           

         Tiren, Var�ova - Krakof - P�ra� - Moskova - Paris - Havana - Moskova
                                                                 


   
   
   
   

  Yazı kaynağı : www.siir.gen.tr

  Nazım Hikmet Şiirleri

  ayrılık masanın üstündeydi cıgara paketinde
  gözlüklü garson getirdi onu ama sen ısmarladın
  kıvrılan bir dumandı gözlerinin içinde senin
  cıgaranın ucunda senin
  ve hoşça kal demeğe hazır olan avucunda
  ayrılık masanın üstünde dirseğini dayadığın yerdeydi
  aklından geçenlerdeydi ayrılık
                benden gizlediklerinde gizlemediklerinde
  ayrılık rahatlığındaydı senin
                            senin güvenindeydi bana
  büyük korkundaydı ayrılık
  birdenbire kapın açılır gibi sevdalanmak birilerine ansızın
  oysa beni seviyorsun ama bunun farkında değilsin
  ayrılık bunu farketmeyişindeydi senin
  ayrılık kurtulmuştu yerçekiminden ağırlığı yoktu tüy gibiydi diyemem
           tüyün de ağırlığı var ayrılığın ağırlığı yoktu ama kendisi vardı

  Nazım Hikmet

  Yazı kaynağı : nazimhikmetransiirleri.tumblr.com

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2022 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap