Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  aydın adnan menderes üniversitesi formasyon

  1 ziyaretçi

  aydın adnan menderes üniversitesi formasyon bilgi90'dan bulabilirsiniz

  E�itim Fak�ltesi

  Ayd�n Adnan Menderes �niversitesi E�itim Fak�ltesi Dekanl��� Merkez Kampus Kepez Mevkii 09100-Aytepe Efeler/AYDIN

  Toplu ta��ma ile ula��m: Minib�sler, garaj �n�nden 2 numara, �ehir i�inden de 11-14-15-16-17-18 numaralard�r.

  E-Posta (��renci ��leri B�rosu ve ��renci ��leri ��z�m Merkezi): efogrenci @ adu.edu.tr; E-Posta (Dekanl�k): egitim @ adu.edu.tr

  0 (256) 214 20 23 ve 0 (256) 213 74 32 (Dekanl�k �zel Kalem Dahili No: 3101; ��renci ��leri B�rosu Dahili No: 3116-3100-3201 ve 3115)

  (+90)256 2141061

  Yazı kaynağı : akademik.adu.edu.tr

  E�itim Fak�ltesi

  800 K���L�K PEDAGOJ�K FORMASYON EK KONTENJAN DUYURUSU

  ADNAN MENDERES ÜN�VERS�TES�
  E��T�M FAKÜLTES�
  2015-2016 E��T�M YILI PEDAGOJ�K FORMASYON PROGRAMI DUYURUSU


  1) Yüksekö�retim Kurulunca Üniversitemize tan�nan yetki çerçevesinde 2015-2016 Ö�retim Y�l� için 800 ki�ilik ek kontenjan ayr�lmas� uygun bulunmu�tur. 800 ki�ilik  kontenjan�n %75’i (600 ki�i) Üniversitemiz son s�n�f ö�rencilerine, %25’i (200 ki�i) Ayd�n’da il s�n�rlar� içinde ikamet etmekte olan mezun ö�rencilere ayr�lm��t�r.

  2) 2015-2016 E�itim  Y�l� için Yüksekö�retim Kurulu taraf�ndan Üniversitemiz için ayr�lan 200 ki�ilik kontenjana yerle�tirme yap�larak hak kazananlar�n isimleri ve alanlar�  Fakültemiz Web Sayfas�nda duyurulmu�tur.

  3) Formasyon program�na ba�vuracak ö�rencilerin Tebli�ler Dergisinin Mart 2014 ve güncelleme yap�lan A�ustos 2014 say�s�n�inceleyerek ba�vuruda bulunmalar� gerekmektedir.

  4) Dersler iki dönem halinde hafta sonlar� yap�lacakt�r. (Derslerin 12-13 Aral�k 2015 tarihinde ba�lamas� planlanmaktad�r)
  (Zorunluluk olmas� halinde hafta içinde 17:00’den sonra yap�labilir.)

  5) Derslerin ba�lay��/biti� dönemlerini gösteren akademik takvim daha sonra ilan edilecektir. 

  6) 2014-2015 E�itim Y�l� ve öncesinde Fakültemizde aç�lan Pedagojik Formasyon E�itimi Sertifika Program�na ba�vuru yapm�� adaylar�n ba�vurular� geçersizdir. Ancak, daha önce ilan edilen 200 ki�ilik kontenjana ba�vuran ve yerle�emeyen adaylar�n ba�vurular� geçerli olup, yeniden ba�vuru yapmalar�na gerek yoktur.  �lk kez ba�vuru yapmak isteyenlerin ise Fakültemiz Web sitesinde ilan edilen evraklar tamamlanmal� ve Fakültemiz Ö�renci ��leri Bürosuna evrak teslim etmek suretiyle ba�vurular�n� yapmalar� gerekmektedir.

  7) Ba�vuru s�ras�nda verilen belgelerde eksik ve/veya imzas�z, mühürsüz/onays�z olanlar kabul edilmeyecektir.

  8) Ba�vurular�n de�erlendirilmesine Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterlere göre not ortalamas� baz al�nacakt�r. De�erlendirme 4’lük not sistemine  göre yap�lacak olup, mezun ö�rencilerin 4’lük d���ndaki notlar� Yüksekö�retim Kurulunun not dönü�üm tablosuna göre düzenlenip de�erlendirilecektir. Ön kay�t s�ras�nda yap�lan not beyan�nda notun yanl�� bildirilmesi durumunda olu�abilecek ma�duriyetlerden ki�inin kendisi sorumludur.

  9) De�erlendirmede ALES puan� aranmayacakt�r. Son s�n�f ö�rencilerinin not ortalamas�n�n e�it oldu�u durumlarda alttan dersinin bulunup bulunmamas�na bak�lacakt�r. Son s�n�f ve mezun durumunda bulunan ö�rencilerde tüm �artlar�n e�itli�i halinde ya�� küçük olan�n tercih edilmesi kriterleri esas al�narak her bir alan için ayr� ayr� s�ralama yap�lacakt�r.

  10) Aç�lan program ücreti 2.054 TL olup, ücret iki e�it taksit halinde (Her dönem 1.027 TL.) 1. ve 2. Dönem ba��nda al�nacakt�r. (Kesin kay�t yapt�rd�ktan sonra herhangi bir nedenle kay�t sildiren ö�rencilerin kay�t ücretleri kesinlikle iade edilmeyecektir. (Banka hesap numaras� bilgisi kesin kay�t hakk� kazananlara daha sonra duyurulacakt�r.)

  11) 800 ki�ilik kontenjan için daha önce ba�vurmam�� adaylar�n ön kay�tlar� 30 Kas�m 2015 - 01 Aral�k 2015 tarihleri aras�nda a�a��da belirtilen belgelerle yap�lacakt�r.

  12) 200 ki�ilik kontenjana yerle�emeyenler ile ilk kez ba�vuran adaylar birlikte de�erlendirilerek 02 Aral�k 2015 tarihinde  ö�renci al�nacak  alanlar ve asil aday listesi ilan edilecek, 03-04 ve 07 Aral�k 2015 tarihinde  asil adaylar�n kayd� yap�lacakt�r. (05-06 Aral�k  2015 tarihlerinde kay�t yap�lmayacakt�r.) �lan edilen tarihlerde kay�t yapt�rmayanlar kay�t hakk�n� kaybetmi� olacaklard�r.

  13) Bo� kalan kontenjan olmas� halinde 07 Aral�k 2015 tarihinde saat 17:00’den sonra  yedek adaylar�n alanlar� ve adlar� ilan edilecek, 08-09 Aral�k 2015 tarihinde yedek adaylar�n kesin kay�tlar� yap�lacakt�r. Yeterli ba�vuru olmayan alanlara ayr�lan kontenjan ihtiyaç duyulan alanlara aktar�labilecektir.

  14) Yine de kontenjan�n dolmamas� halinde yeni bir duyuru yap�larak, kontenjanlar dolana kadar süreç devam edecektir..

  Ba�vuru �çin �stene Belgeler:
  (Ba�vurular �ahsen yap�lacak olup, posta, fax veya elektronik ortamda ba�vuru kabul edilmeyecektir).

   

  Mezunlar �çin:
  a) Ba�vuru dilekçesi, (Web sayfas�ndan al�n�p doldurulacakt�r. )
  b) Onayl� Mezuniyet Belgesi, (Yurtd���ndaki Üniversitelerden mezun olanlar�n Diplomalar�n�n denkli�i, kay�t s�ras�nda belgelendirilmelidir. (Onays�z veya Onayl� olup fotokopisi çekilmi� veya �slak imzas� ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
  c) Kas�m 2015’de al�nm�� ikametgah belgesi,
  d) Nüfus Cüzdan  Fotokopisi (asl� ile kar��la�t�r�lacak)

  e) Onayl� Lisans Not Transkript (Onays�z veya Onayl� olup fotokopisi çekilmi� veya
  �slak imzas� ve mühür olamayan belgeler kabul edilmeyecektir.) 

  Son S�n�f Ö�rencileri için:
  a) Ba�vuru dilekçesi, (Web sayfas�ndan al�n�p doldurulacakt�r. )
  b) Onayl� Ö�renci Belgesi (Kas�m 2015’te al�nm��)
  c) Onayl� Lisans Not Transkript (Onays�z veya Onayl� olup fotokopisi çekilmi� veya �slak imzas� ve mühür olamayan belgeler kabul edilmeyecektir.) (Kas�m 2015’te al�nm��)
  d) Nüfus Cüzdan  Fotokopisi (asl� ile kar��la�t�r�lacak)


  15) Kesin kay�t yap�ld�ktan sonra daha önce al�n�p ba�ar�l� olunan derslerden muaf olmak isteyenler için  (formasyon program�nda her iki dönemde okutulacak tüm dersler için) o dönemin ilk haftas� içinde, Ö�retmenlik Uygulamas� dersinden muaf olabilmek için ikinci dönem ba�lang�c�nda istenilen belgelerle birlikte Dekanl�k Makam�na dilekçe ile ba�vurulmas� gerekmektedir. An�lan tarihler  geçtikten sonra yap�lacak muafiyet talepleri dikkate al�nmayacakt�r. Muaf say�lan dersler için ücret iadesi yap�lmayacakt�r.

  Ders Muafiyeti �çin �stenilen Belgeler:
  a) Ba�vuru dilekçesi (internetten al�n�p doldurulacakt�r.)
  b)  Ders içerikleri (onayl�, �slak imzal� ve mühürlü)
  c) Özel Ö�retim Kurumlar�nda veya MEB’e ba�l� okullarda bir ö�retim y�l�ndan az olmamak kayd�yla Milli E�itim Müdürlüklerinden alacaklar� belge ile ö�retmenlik yapt���n� belgeleyenler ö�retmenlik uygulamas� dersinden muaf tutulabilir.

  FORMASYON DERSLER� ��N TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : akademik.adu.edu.tr

  E�itim Fak�ltesi

  E��T�M FAK�LTES� 2015-2016 ��RET�M YILI PEDAGOJ�K FORMASYON PROGRAMI DUYURUSU


  E��T�M FAKÜLTES�

  2015-2016 Ö�RET�M YILI
  PEDAGOJ�K FORMASYON PROGRAMI DUYURUSU


  1) Yüksekö�retim Kurulunca 2015-2016 Ö�retim Y�l� için verilen 200 ki�ilik kontenjan�n %75’i (150 ki�i) Üniversitemiz son s�n�f ö�rencilerine, %25’i (50 ki�i) Ayd�n’da il s�n�rlar� içinde ikamet etmekte olan mezun ö�rencilere ayr�lm��t�r.

  2) Formasyon program�na ba�vuracak ö�rencilerin Tebli�ler Dergisinin Mart 2014 ve güncelleme yap�lan A�ustos 2014 say�s�n�inceleyerek ba�vuruda bulunmalar� gerekmektedir.

  3) Dersler iki dönem halinde hafta sonlar� yap�lacakt�r. (Zorunluluk olmas� halinde hafta içinde 17:00’den sonra yap�labilir.)

  4) Derslerin ba�lay��/biti� dönemlerini gösteren akademik takvim daha sonra ilan edilecektir.

  5) Daha önce Fakültemizde aç�lan Pedagojik Formasyon E�itimi Sertifika Program�na ba�vuru yapm�� adaylar�n eski ba�vurular� geçersizdir. Ba�vuru yapmak isteyenlerin Fakültemiz Web sitesine giri� yaparak ve yeniden evrak teslim etmek suretiyle ba�vurular�n� tekrarlamalar� gerekmektedir.

  6) Ba�vuru s�ras�nda verilen belgelerde eksik ve/veya imzas�z, mühürsüz/onays�z olanlar kabul edilmeyecektir.

  7) Ba�vurular�n de�erlendirilmesine Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterlere göre not ortalamas� baz al�nacakt�r. De�erlendirme 4’lük not sistemine  göre yap�lacak olup, mezun ö�rencilerin 4’lük d���ndaki notlar� Yüksekö�retim Kurulunun not dönü�üm tablosuna göre düzenlenip de�erlendirilecektir. Ön kay�t s�ras�nda yap�lan not beyan�nda notun yanl�� bildirilmesi durumunda olu�abilecek ma�duriyetlerden ki�inin kendisi sorumludur.

  8) De�erlendirmede ALES puan� aranmayacakt�r. Son s�n�f ö�rencilerinin not ortalamas�n�n e�it oldu�u durumlarda alttan dersinin bulunup bulunmamas�na bak�lacakt�r. Son s�n�f ve mezun durumunda bulunan ö�rencilerde tüm �artlar�n e�itli�i halinde ya�� küçük olan�n tercih edilmesi kriterleri esas al�narak her bir alan için ayr� ayr� s�ralama yap�lacakt�r.

  9) Aç�lan program ücreti 2.054 TL olup, ücret iki e�it taksit halinde (Her dönem 1.027 TL.) 1. ve 2. Dönem ba��nda al�nacakt�r. (Kesin kay�t yapt�rd�ktan sonra herhangi bir nedenle kay�t sildiren ö�rencilerin kay�t ücretleri kesinlikle iade edilmeyecektir. (Banka hesap numaras� bilgisi kesin kay�t hakk� kazananlara daha sonra duyurulacakt�r.)

  10) Ön kay�tlar 16-18 Kas�m 2015 tarihleri aras�nda a�a��da belirtilen belgelerle yap�lacakt�r.

  11)  19 Kas�n 2015 tarihinde ön kay�t yapt�ranlar de�erlendirilerek, ö�renci al�nacak  alanlar ve asil aday listesi ilan edilecek, 20 Kas�m 2015 Cuma ve 23 Kas�m 2015 Pazartesi asil adaylar�n kayd� yap�lacakt�r. (21-22 Kas�m 2015 tarihlerinde kay�t yap�lmayacakt�r.) �lan edilen tarihlerde kay�t yapt�rmayanlar kay�t hakk�n� kaybetmi� olacaklard�r.

  12) Bo� kalan kontenjan olmas� halinde 24 Kas�m 2015 tarihinde yedek adaylar�n alanlar� ve adlar� ilan edilecek, 25 Kas�m 2015 tarihinde kesin kay�tlar� yap�lacakt�r. Yeterli ba�vuru olmayan alanlara ayr�lan kontenjan ihtiyaç duyulan alanlara aktar�labilecektir.

  13) Yine de kontenjan�n dolmamas� halinde yeni bir duyuru yap�larak, kontenjanlar dolana kadar süreç devam edecektir..

  Ba�vuru �çin �stenen Belgeler: Ön kay�t ve Kesin kay�tlar E�itim Fakültesi Ö�renci ��leri Bürosunda yap�lacakt�r.

  (Ba�vurular �ahsen yap�lacak olup, posta, fax veya elektronik ortamda ba�vuru kabul edilmeyecektir).
   

  Mezunlar �çin:
  a) Ba�vuru dilekçesi, (Web sayfas�ndan al�n�p doldurulacakt�r. )
  b) Onayl� Mezuniyet Belgesi, (Yurtd���ndaki Üniversitelerden mezun olanlar�n Diplomalar�n�n denkli�i, kay�t s�ras�nda belgelendirilmelidir. (Onays�z veya Onayl� olup fotokopisi çekilmi� veya �slak imzas� ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
  c) Kas�m 2015’de al�nm�� ikametgah belgesi,
  d) Nüfus Cüzdan  Fotokopisi (asl� ile kar��la�t�r�lacak)

   e)Onayl� Lisans Not Transkript (Onays�z veya Onayl� olup fotokopisi çekilmi� veya �slak imzas� ve mühür olamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

  Son S�n�f Ö�rencileri için:

  a) Ba�vuru dilekçesi, (Web sayfas�ndan al�n�p doldurulacakt�r. )
  b) Onayl� Ö�renci Belgesi (Kas�m 2015’te al�nm��)
  c) Onayl� Lisans Not Transkript (Onays�z veya Onayl� olup fotokopisi çekilmi� veya �slak imzas� ve mühür olamayan belgeler kabul edilmeyecektir.) (Kas�m 2015’te al�nm��)
  d) Nüfus Cüzdan  Fotokopisi (asl� ile kar��la�t�r�lacak)


  14) Kesin kay�t yap�ld�ktan sonra daha önce al�n�p ba�ar�l� olunan derslerden muaf olmak isteyenler için  (formasyon program�nda her iki dönemde okutulacak tüm dersler için) o dönemin ilk haftas� içinde, Ö�retmenlik Uygulamas� dersinden muaf olabilmek için ikinci dönem ba�lang�c�nda istenilen belgelerle birlikte Dekanl�k Makam�na dilekçe ile ba�vurulmas� gerekmektedir. An�lan tarihler  geçtikten sonra yap�lacak muafiyet talepleri dikkate al�nmayacakt�r. Muaf say�lan dersler için ücret iadesi yap�lmayacakt�r.

  Ders Muafiyeti �çin �stenilen Belgeler:
  a) Ba�vuru dilekçesi (internetten al�n�p doldurulacakt�r.)
  b)  Ders içerikleri (onayl�, �slak imzal� ve mühürlü)
  c) Özel Ö�retim Kurumlar�nda veya MEB’e ba�l� okullarda bir ö�retim y�l�ndan az olmamak kayd�yla Milli E�itim Müdürlüklerinden alacaklar� belge ile ö�retmenlik yapt���n� belgeleyenler ö�retmenlik uygulamas� dersinden muaf tutulabilir.

  Formasyon Dersleri

  Yazı kaynağı : akademik.adu.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap