Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  augmentin aç karnına içilir mi

  1 ziyaretçi

  augmentin aç karnına içilir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  augmentin

  Augmentin nedir, ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir?

  Augmentin (amoksisilin) nedir, ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir?

  AUGMENTIN BID 1000 mg 14 film tablet Nas�l Kullan�l�r

  AUGMENTIN BID 1000 mg 14 film tablet Nas�l Kullan�l�r

  3.AUGMENTIN BID nas�l kullan�l�r ?

  Uygu�� kullan�m ve doz/uygulama s�kl��� i�in talimatlar:

  Yeti�kinler ve 12 ya� �zeri �ocuklar i�in;

  Hafif ve orta �iddetli enfeksiyonlar: G�nde iki kez 625 mg tablet �iddetli enfeksiyonlar: G�nde iki kez I g tablet Di� enfeksiyonlarda doz;

  Yeti�kinler ve 12 ya� �zeri �ocuklar: 5 g�n g�nde iki kez 625 mg tablet Tedavi s�resi, tedavi g�zden ge�irilmeksizin 14 g�n� a�mamal�d�r.

  Tabletler �i�nenmeden b�t�n olarak yutulmal�d�r. E�er gerekirse, tabletler ikiye b�l�nebilir ve �i�nenmeden yutulur.

  Sindirim sistemi rahats�zl�klar�n� en aza indirmek i�in yemek ba�lang�c�nda al�nmal�d�r.

  �zel kullan�m durumlar�:

  B�brek ve karaci�er yetmezli�i: B�brek veya karaci�er bozuklu�unuz varsa doz. ayarlaman�z, dikkatli yap�lmal�, gerekirse azalt�lmal�d�r.

  E�er AUGMENTIN'in etkisinin �ok g��lii veya zay�f oldu�una dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczac�n�z ile konu�un.

  Sindirim sistemi �ikayetleri vc Siv�-elektrolit dengesinin bozulmas� g�r�lebilir. Sindirim sistemi �ikayetleri belirtilere y�nelik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir. AUGMENTIN ile baz� olgularda b�brek yetmezli�ine yol a�an kristaltiri g�r�lm��t�r. Bol su i�ilmelidir.

  AUGMENTIN dola��mdan hemodiyaliz ile uzakla�t�r�labilir.

  AUGMENTIN'den kullanman�z gerekenden fazlas�n� kullanm��san�z bir doktor veya eczac� ile konu�unuz.

  E�er bir dozu almay� unutursan�z, almay� hat�rlad���n�z anda al�n�z. Ancak unuttu�unuzu sonraki dozu alma zaman�nda hat�rlarsan�z, unuttu�unuz dozu tamamlamak i�in �ift doz almay�n�z.

  Unutulan dozlar� dengelemek i�in �ift doz almay�n�z.

  AUGMENTIN ile tedavi sonland�r�ld��mdaki olu�abilecek etkiler

  AUGMENTINT, doktorunuzun size s�yledi�i zaman m�ddelince alman�z gerekmektedir. Kendinizi iyi hissetseniz bile AUGMKNTIN'i almay� b�rakmamal�s�n�z.

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  Augmentin nedir niçin kullanılır? Augmentin BID 1000 mg neye iyi gelir?

  Augmentin nedir niçin kullanılır? Augmentin BID 1000 mg neye iyi gelir?

  Augmentin BID niçin kullanılır? Augmentin BID 1000 mg tablet, geniş spcktrumlu (bakteri ve mikropların birçok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır. Tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları için kullanılır.

  Augmentin BID nedir ve ne için kullanılır?

  Augmentin BID, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonları

  • İdrar yolu iltihabı, üretra (idrar kesesi) iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organları ve idrar yollan ile ilgili enfeksiyonlar

  • Çıban, abse (irin kesesi), selülit ve yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

  augmentin bıd

  • Diş abseleri gibi diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar

  • Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bağlı düşük, lohusalık humması, karın içi kan ve dokularda bakteri veya toksinlerin bulunması.

  Augmentin BID 1000 mg ne işe yarar?

  augmentin bıd 1000 mg ile ilgili görsel sonucu

  Genellikle bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı, sinüzit, bronşit, zatürre, deri, böbrek ve diş/diş eti enfeksiyonlarında reçete edilir. Ticari isimleri Augmentin, Augmentin-BID ve Augmentin-ES'dir. Hem Amoksisilin hem de Augmentin için jenerik (eşdeğer) ilaçlar bulunmaktadır.

  Augmentin 1000 mg yemekten önce mi?

  Eğer gerekirse, tabletler ikiye bölünebilir ve çiğnenmeden yutulur. Sindirim sistemi rahatsızlıklarını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır. değildir. Bu grup çocuklar için AUGMENTIN'in süspansiyon formu mevcuttur.

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap