Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  atom fiziğinin uygulama alanlarını araştırınız

  1 ziyaretçi

  atom fiziğinin uygulama alanlarını araştırınız bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Atom Fiziği Nedir? Atom Fiziği Uygulama Alanları Nelerdir?

  Atom Fiziği Nedir? Atom Fiziği Uygulama Alanları Nelerdir?

  Atom fiziği, atomların bir bütün olarak incelenmesini kapsamaktadır. Ayrıca atomların birbirleri ile olan ilişkileri de atom fiziğinin konusudur.

   Atom Fiziği Nedir?

   Atom konusunu bir bütün olarak ele alan, atomların moleküler yapıları ile etkileşimlerini, enerji düzeylerini, elektromanyetik geçişlerini, dalga düzeylerini, atomlar arası bağları, atom modellerini inceleyen bilim dalına atom fiziği denmektedir.

   Atom Fiziği Uygulama Alanları Nelerdir?

   Bu bilimin uygulama alanları; atomun sahip olduğu özelliklerden başlayarak, moleküler yapısına kadar devam eder. Ayrıca yine atomun parçacıklarını, enerji seviyelerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini de konu edinmektedir.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Atom fiziğinin uygulama alanları nedir, atom fiziğinin inceleme alanları nelerdir

  Atom Fiziğinin Uygulama Alanları

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Yazı kaynağı : www.notbu.net

  Fiziğin uygulama alanları nelerdir? Örnekleri ile konu anlatımı

  Fiziğin uygulama alanları nelerdir? Örnekleri ile konu anlatımı

  Fizik; evrende olan enerji ve maddeler arasındaki ilişkileri incelemektedir. Fizik evrende olan olayları inceleyerek bu olaylara açıklamalar getirmektedir.

   Kozmoloji:

   Evrenin yapısını inceleyen bilim dalıdır. Fizik ve gökbilimden yararlanılmaktadır. Fizikte olan gelişmeler ile evrende ki olan olayları anlamımızda yardımcı olmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile evren hakkında da daha fazla bilgiler edinmekteyiz. Doğayı ve evreni anlayabilmek için fizik önemlidir.

   Bilim Nedir?

   Çevrede olan olaylar da “neden” “nasıl” sorularını sürekli olarak sormaktayız. Bu cevapları arayan kişiler bilimi ortaya çıkarmıştır. Bilim; bir varlığın nasıl çalıştığını incelemesi olarak ortaya çıkmıştır.

   Fizik Biliminin Uygulama Alanları:

   Fizik biliminin uygulama alanları oldukça çoktur. Telefonlar, internet, elektrikli tüm aletler, radar gibi birçok fiziğin uygulama alanlarının ürünleridir. Fizik ile ilgili bilinen bütün bilgiler artıkça fizik alt dallara ayrılmıştır.

  Fizik doğa olaylarından ortaya çıkmıştır.

  Fizik eski Yunancada “physis” kelimesinden gelmektedir.

  Fizik doğa bilimi olarak da anılmaktadır.

  Kimya, biyoloji, astroloji gibi dallar doğa bilimidir.

  Fizik en temel doğa bilimidir.

  Fizik aynı zamanda tıp gibi uygulamalı bilimler ile de ilişkilidir.

  Fizik deneysel ve teorik olacak şekilde uygulamaları da bulunmaktadır.

  Fizik biliminde bilinen doğrular her zaman doğru olmayabilir.

  Fizik Biliminin Alt Dalları:

   Fiziğin oldukça fazla alt dalı bulunmaktadır. Fizik birçok konu ile bağlantılıdır. İlgi alanına girençok çeşitli konular yer almaktadır. Fizik biliminin alt dalları şu şekildedir:

  Mekanik; cisimlerin nasıl hareket ettiği ile ilgilidir. Kuvvet ile hareket arasında olan bağlantıyı incelemektedir.

  Elektrik; atomun yapısındaki elektrik yüklerinin etkileşimlerini inceler. Proton ve elektronların elektrik yüklerini ve bunların etkileşimlerini, elektriksel kuvvetini incelemektedir.

  Termodinamik; ısının bir madde içerisinde iletimini incelemektedir.

  Optik; ışık olaylarını incelemektedir. Bir ışığın ortamda olan davranışını inceler.

  Katı hal fiziği; yoğun halde olan maddelerin elektriksel, manyetik gibi özelliklerini incelemektedir.

  Atom fiziği; atomu incelemektedir. Atomun aynı zamanda diğer maddeler ile olan ilişkisine de bakmaktadır.

  Nükleer fiziği; atomun çekirdeğini ve taneciklerin birbirleri ile olan bağlantılarını incelemektedir. Aynı zamanda atom çekirdeğinin oluşturduğu ışınları incelemektedir.

  Yüksek enerji ve plazma fiziği; yüksek enerjili olan parçacıkların çarpışması ile ortaya çıkan parçaların birbirleri ile olan etkileşimini incelemektedir.

  Fiziğin Diğer Disiplinlerle Olan İlişkisi:

   Fizik aynı zamanda teknoloji ile de bir ilişki içerisindedir. Aynı zamanda Demokritus, Thales, Aristo gibi kişilerin fizik biliminin ortaya çıkmasında büyük katkıları bulunmaktadır. Thales; maddeyi ilk kez karakterize eden kişidir. Demokritus; ilk atom fikrini ortaya atmıştır.

   Biyolojide de fizik kanunlarının çok fazla rolü bulunmaktadır. Gözümüze gelen ışınların göz merceği ile olan ilişkisi fiziğin alt dalı olan optik ile açıklanmaktadır. Aynı zamanda fizik matematik ile de oldukça ilişkilidir. Fizik yasaları matematik dili ile ifade edilmektedir.

   Teknoloji ile fizik bilimde birçok gelişmeler olmuştur. Ultrason, röntgen gibi yöntemler, telefonlar, makineler, robotlar gibi birçok buluş fizik bilimi sayesinde ortaya çıkmıştır.

   Fizik aynı zamanda sanat dalı ile de ilişkilidir. Müzik aletlerinin çalışması fizik kanunu ile ilgilidir. Ses bir dalgadır. Dalgalar fiziğin alt alanın konusudur.

   Aynı zamanda fizik sporun içerisinde de vardır. Spor da kuvvet, sürat ve güç önemlidir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Atom fiziği nedir?

  Atom fiziği nedir?

  Atom fiziği nedir?

  Fizik günümüzdeki bilimsel faaliyetlerin ve ulaşılan yüksek teknolojinin en önemli parçası, temeli olarak kabul edilir. Teknolojik gelişmeler arttıkça fizik biliminin de kapsamı genişlemiş ve çeşitli dalları ortaya çıkmıştır. Gidere önemi ve popülaritesi artan fizik dallarından birisi de atom fiziğidir. Atomun sahip olduğu çekirdekleri inceleyen bilim dalına atom fiziği adı verilir. Esasen atom kimyanın inceleme konusu olarak görülse de enerji ile iyonlaşma hususları nedeniyle fiziğin bir alt dalı haline gelmiştir. Atom fiziği fizik biliminin bir dalı olarak varlık gösterir ve atom ile onu oluşturan özellikleri inceler. Atomu elektronları, alt parçacıkları, fotonları ve kendisini oluşturan her bir parçayı tek tek özellikleriyle incelemeye tabii tutan atom fiziği sayesinde tüm yönleriyle atom keşfedilerek yüksek teknolojiye hizmet eden bir çıkarımlar elde edilir. Günümüzde pek yerde kullanılan lazerler, otomatik kapılar, mikroskoplar atom fiziği örnekleri arasında sayılır. Pek çok zaman atom fiziği nükleer fizik ile karıştırılır. Nükleer fizik yalnızca atomun çekirdeği üzerine yoğunlaşırken atom fiziği atomu her yönüyle ele alan bir bilim dalıdır.

  atom_nedir

  Atom veya diğer adıyla zerre maddeyi oluşturan en küçük yapı birimi olarak kabul edilir. Evrende mevcut olan tüm maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini atom üzerinde görmek mümkündür. Yunanca atomus kelimesinden türetilen atom kelimesi esasen bölünemez anlamını taşır. Atomus kelimesinin ilk kez M.Ö 440 yılında Demokritos tarafından kullanıldığı bilinir.

  Gözle görülmesi mümkün olmayan ve yalnızca atomik kuvvet mikroskobu yani taramalı tünelleme miroskobu kullanılarak görülebilen atom proton, nötron, çekirdek ve elektronlardan oluşur. Çekirdek pozitif yüklü proton ve hiçbir yükü olmayan nötronlardan meydana gelir. Bu nedenle çekirdek pozitif yüklenmiştir. Çekirdeğin etrafını ise negatif yüklü elektronlar sarar. Genel olarak bir atomda yer alan elektron sayısı ve proton sayısı birbirine eşittir. Bu da atomun yüksüz olmasına sebep olur. Proton ile elektronların rakamsal olarak birbirine eşit olmadığı durumlarda iyonlar meydana gelir. İyon ise başka elektron ve atomlarla etkileşim haline giren hareketli yapılarak olarak bilinir.

  Atom ne kadar proton ve nötrona sahipse ona göre bir sınıfa dahil olur. Proton sayısıyla element tanımı yapılırken nötron sayısıyla da elementteki izotoplar ifade edilir.

  Atom fiziği kısaca atomu her yönüyle ele alan fizik biliminin alt dalı olarak kabul edilir. Bu bilim dalı kapsamında atom ile moleküllerin yapıları, manyetik geçişleri, sahip oldukları enerji seviyeleri, atom modelleri incelenir. Bunlara ek olarak atomların dalga işlevleri, atomlar arasındaki bağlar, geçiş ihtimalleri, atomun seçim kuralları, iyonik bağlar, elektron titreşimleri ve lazer gibi alt konuları da incelemeye alır. Kuantum mekaniği ile temeli kavranan atom görelilik mekaniği sayesinde ayrıntılara inilerek incelenebilir.

  Atom hem kimya hem de fizik bilim dalı için oldukça önemli bir araştırma konusudur. Atom fiziğinin yoğunlaştığı hususlar şu şekilde sıralanabilir:

  Çok yönlü inceleme ile araştırma yapma imkanına sahip olan atom fiziğinin uygulama alanları da çeşitlidir. Modern fizik biliminin ana konularından biri olan atom fiziği sayesinde maddenin en küçük yapıtaşı bile incelenebilir. Maddenin en küçük parçası olan atom anlaşılmadan maddenin de anlaşılması mümkün değildir. Bu da atom fiziğinin sahip olduğu önemi açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

  Atomun yapısı ve özellikleri kavrandıkça atom fiziği kullanım alanları da aynı şekilde artış göstermiştir. Elektron mikroskobu, otomatik kapılar, lazer ve fotoselli lambalar olmak üzere bu bilim dalından yararlanılarak oluşturulan pek çok ürün mevcuttur. Günlük yaşamda sıkça kullanılan bir ürün olan fotoselli lambalar ilk olarak Albert Einstein’ın fotoelektrik üzerine yaptığı çalışmaların bir sonucu olarak oluşturulmuştur. Kişi veya nesneyi algılayarak ışık yayan fotoselli lamba düzeneği atom fiziğinin bir ürünüdür.

  Atom fiziğinin en dikkat çekici ürünlerinden biri olan lazer günümüzde yüksek teknoloji kapsamında sürekli olarak gelişim göstermektedir. İlk kez keşfedildiğinde yükse maliyetli olması nedeniyle kısıtlı bir kullanım alanına sahipken günümüzde tıp başta olma üzere pek endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

  Günümüzdeki yüksek teknolojinin önemli bir parçası olan atom fiziği yaşamın pek çok alanında varlık göstermektedir. Bunlardan biri de elektron mikroskobudur. Bu cihaz sayesinde en küçük zerreler bile görüntülenerek incelenebilir. Optik ve elektron bilgisinin birleştirildiği bu cihaz sayesinde insan ile hayvan hücreleri, mikrop ve virüsler kolayca incelenebilir.

  Günümüzde kaydedilen yüksek teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir kavram da nanoteknolojidir. Nanoteknoloji atom ve molekülleri temel alarak maddenin incelenmesi üzerine kurulu olan bir balım dalıdır. Bu nedenle de atom fiziği ile nanoteknoloji birbiriyle uyumlu olarak çalışır. Kelime anlamı olarak Yunanca kökenli olan nano cüce demektir. Bu da kendisini milyarda bir ölçekler olarak gösterir. Metrenin milyarda biri büyüklüğünde boyutlara sahip olan maddelerin incelenmesi nanoteknolojinin konusudur.

  Atom fiziğinden elde edilen veriler nanoteknolojide kullanılarak çeşitli maddelerin üretilmesi sağlanır. Günümüzün gerektirdiği teknolojik koşulların bir gereği olarak üretilmesine karar verilen bir ürünün hem maddesel hem molekül olarak dayanıklılığının incelenmesi gerekir. Bu noktada devreye atom fiziği girer. Sürekli gelişim gösteren ve hareket halinde bir yapı olan atomun enerjisi takip edilerek nanoteknolojik maddeler kolayca üretilebilir. Güneş enerjisiyle çalışan piller, kendi kendini temizleyen plastik boya ve kumaşlar, gıda ambalajları nanoteknolojiyle üretilen ürünler arasında yer alır.

  Atom fiziği günümüzdeki yüksek teknolojiye kaynaklık eden oldukça önemli bir bilim dalıdır. Bu nedenle de pek çok ilgi duyduğu bir meslek kolu haline gelmiştir. Atom fiziği sayesinde hem sağlık hem de endüstriyel üretim alanlarında gelişmeler kaydedilmiştir. Atom fiziğinin geçerli olduğu meslek dalı atom mühendisliğidir. Buna ek olarak nükleer fizik de bu bilim dalının kapsamı dahilindedir. Atom mühendisleri nükleer santrallerin işlemesi ve oluşturulmasında görev alır. Ayrıca lazer, mikroskop ve aydınlatma sistemleri olmak üzere çeşitli cihazların üretiminde de görev almaktadırlar.

  Yazı kaynağı : www.mediaclick.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap