Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  atıksu arıtma tesislerinde çalışan teknik personele ilişkin tebliğ

  1 ziyaretçi

  atıksu arıtma tesislerinde çalışan teknik personele ilişkin tebliği bilgi90'dan bulabilirsiniz

  �evre ve �ehircilik Bakanl���ndan:

  ATIKSU ARITMA TES�SLER�NDE �ALI�AN

  TEKN�K PERSONELE �L��K�N TEBL��

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama� ve kapsam

  MADDE 1 � (1) Bu Tebli�in amac�, at�ksu ar�tma tesislerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun �ekilde i�letilmesinin sa�lanmas� amac�yla istihdam edilecek teknik personelin nitelikleri, belgelendirilmeleri ile g�rev, yetki ve sorumluluklar�na dair usul ve esaslar� d�zenlemektir.

  Dayanak

  MADDE 2 � (1) Bu Tebli�, 10/7/2018 tarihli ve 30747 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Te�kilat� Hakk�nda Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin 103 �nc� maddesi, 11/8/1983 tarihli ve 2872 say�l� �evre Kanununun 9 uncu maddesi, 31/12/2004 tarihli ve 25687 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Su Kirlili�i Kontrol� Y�netmeli�i ve 8/1/2006 tarihli ve 26047 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Kentsel At�ksu Ar�t�m� Y�netmeli�ine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 3 � (1) Bu Tebli�in uygulanmas�nda;

  a) A s�n�f� tesis: Kentsel at�ksular i�in tasar�m n�fusu 10.000 ki�iden b�y�k ileri ar�tma tesisleri ile tasar�m n�fusu 100.000 ki�iden b�y�k ikincil ar�tma tesislerini; at�ksu kapasitesi 50 m3/g�n��n �zerinde olan organize sanayi b�lgesi ve serbest b�lge y�netimleri taraf�ndan i�letilen at�ksu ar�tma tesisleri ile kapasitesi 1000 m3/g�n��n �zerinde olan ve prosesin herhangi bir a�amas�nda biyolojik ve/veya ileri ar�tma yapan m�nferit sanayi at�ksu ar�tma tesislerini,

  b) At�ksu ar�tma tesisi yeterlilik e�itimi: At�ksu ar�tma tesisinde �al��acak tesis sorumlusuna at�ksu ar�tma tesisinin i�letilmesi i�in gereken yeterlili�in kazand�r�lmas� amac�yla her s�n�f i�in ayr� m�fredat d�hilinde Bakanl�k�a d�zenlenen e�itimi,

  c) B s�n�f� tesis: Kentsel at�ksular i�in tasar�m n�fusu 2.000 ile 10.000 ki�i aras�nda olan ileri ar�tma tesisleri ile 10.000 ile 100.000 ki�i aras�nda olan ikincil ar�tma tesislerini ve tasar�m n�fusu 100.000 ki�iden b�y�k birincil ar�tma tesislerini; sanayiler i�in at�ksu kapasitesi 50 m3/g�n��n alt�nda olan organize sanayi b�lgesi ve serbest b�lge gibi merkezi at�ksu ar�tma tesisleri ile debisi 50 ile 1000 m3/g�n aras�nda olan prosesin herhangi bir a�amas�nda biyolojik ve/veya ileri ar�tma yapan sanayi tesislerini ve kapasitesi 1000 m3/g�n��n �st�nde olan kimyasal ar�tma yapan m�nferit sanayi at�ksu ar�tma tesisleri ile sadece fiziksel ar�tma yapan enerji �retim tesislerini,

  �) Bakanl�k: �evre ve �ehircilik Bakanl���n�,

  d) Birincil ar�tma: Ar�tma tesisine giren at�ksuyun BO�5�inin en az %20 ve ask�da kat� maddelerin en az %50 oran�nda gideriminin sa�land��� fiziksel/mekanik ve/veya kimyasal i�lem/i�lemler ya da di�er i�lemlerle ar�t�lmas�n�,

  e) C s�n�f� tesis: Kentsel at�ksular i�in tasar�m n�fusu 2.000 ile 10.000 ki�i aras�ndaki birincil ve ikincil ar�tma tesisleri ile n�fusu 10.000 ile 100.000 ki�i aras�ndaki birincil ar�tma tesislerini;m�nferit sanayi tesisleri i�in at�ksu kapasitesi 50 m3/g�n��n alt�nda olan prosesin herhangi bir a�amas�nda biyolojik ve/veya ileri ar�tma yapan at�ksu ar�tma tesisleri ile kapasitesi 1000 m3/g�n��n alt�nda olan kimyasal ar�tma yapan m�nferit at�ksu ar�tma tesislerini,

  f) D s�n�f� tesis: Kentsel at�ksular i�in do�al ar�tma sistemlerini ve tasar�m n�fusu 2000 ki�inin alt�nda olan at�ksu ar�tma tesislerini, m�nferit sanayi tesisleri i�in sadece fiziksel ar�tma yapan at�ksu ar�tma tesislerini,

  g) Do�al ar�tma: Do�al lag�nler, havaland�rmal� lag�nler ile y�zeysel veya y�zeyalt� ak��l� yapay sulak alan sistemlerini,

  �) �kincil ar�tma: At�ksular�n al�c� ortama de�arj standartlar�na uygun olacak �ekilde biyolojik ar�tma veya di�er proseslerle ar�t�lmas�n�,

  h) �leri ar�tma: �kincil ar�tma ile istenilen d�zeyde giderilemeyen kirleticilerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak giderildi�i at�ksu ar�tma sistemlerini,

  �) ��letme takip �izelgesi: At�ksu ar�tma tesisinde g�nl�k yap�lan analiz sonu�lar�n�n, �ekilen �amur miktar�n�n, �amur kuruluk oran�n�n ve tesisin verimli i�letilmesi ile ilgili di�er bilgilerin yer ald��� ve tesis sorumlusu taraf�ndan g�nl�k, haftal�k ve ayl�k olarak haz�rlanan �izelgeyi,

  i) Kentsel at�ksu ar�tma tesisi (KAAT): Evsel at�ksu ya da evsel at�ksuyun end�striyel at�ksu ve/veya ya�mur suyu ile kar��t�ktan sonra bertaraf edildi�i ar�tma tesislerini,

  j) Teknik sorumlu: �niversitelerin m�hendislik ile kimya ve biyoloji b�l�mlerinden mezun olan ki�iyi,

  k) Tesis sorumlusu: Sorumlu oldu�u at�ksu ar�tma tesisi/tesislerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun �ekilde i�letilmesinin sa�lanmas� i�in at�ksu ve ar�tma �amuru y�netimi konusunda yeterli bilgi ve beceri sahibi olan ve bu Tebli�de yer alan asgari nitelikleri ta��yan ki�iyi,

  l) Tesis sorumlusu belgesi: Bir �rne�i Ek-1�de yer alan at�ksu ar�tma tesislerinde tesis sorumlusu olarak �al��acak ki�ilerin almas� gereken, bu Tebli�de yer alan gereklilikleri yerine getirerek verilen e�itimleri ba�ar�yla tamamlayan ki�ilere verilen ve be� y�l s�re ile ge�erli olan belgeyi,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Genel H�k�mler

  Genel ilkeler

  MADDE 4 � (1) At�ksu ar�tma tesislerinin i�letilmesinden Su Kirlili�i Kontrol� Y�netmeli�inde tan�mlanan at�ksu altyap� tesisleri y�netimleri sorumludur.

  (2) M�nferit sanayi tesislerinden kaynaklanan at�ksular�n mevzuata uygun bi�imde ar�t�larak bertaraf edildi�i at�ksu ar�tma tesislerinin i�letilmesinden ilgili sanayi tesisi t�zel ki�ili�i sorumludur.

  (3)Hizmet al�m� yolu ile i�letilen at�ksu ar�tma tesisinde; tesisin i�letilmesinden, at�ksu altyap� y�netimi tesisi i�leten ile m�teselsilen sorumludur.

  (4)At�ksu ar�tma tesisinin hizmet al�m� yolu ile i�letilmesi durumunda at�ksu ar�tma tesisinde, 5 inci maddede ve Ek-1�de yer alan Tablo 3�te belirtilen teknik personele ek olarak ilgili altyap� y�netiminin g�revlendirdi�i ve tesiste tam zamanl� olarak �al��acak bir teknik sorumlunun bulunmas� zorunludur.

  (5) Kentsel ve sanayi at�ksu ar�tma tesislerinde g�rev yapacak tesis sorumlular�n�n at�ksu ar�tma tesisi yeterlilik e�itimi almalar� zorunludur.

  (6)A ve B s�n�f� at�ksu ar�tma tesisi tesis sorumlusunun, sorumlu oldu�u at�ksu ar�tma tesisinde tam zamanl� olarak �al��mas� zorunludur.

  (7)C s�n�f� at�ksu ar�tma tesisi tesis sorumlusu, bu s�n�fa ait en fazla 5 at�ksu ar�tma tesisinde �al��abilir.

  (8)D s�n�f� at�ksu ar�tma tesisi tesis sorumlusu, ayn� il s�n�rlar� i�erisinde olmak kayd� ile en fazla 30 at�ksu ar�tma tesisinde �al��abilir.

  (9)D s�n�f� kentsel at�ksu ar�tma tesislerinde; b�y�k�ehir belediyesi olan illerde at�ksu altyap� y�netimi b�nyesinde, b�y�k�ehir belediyesi olmayan illerde, m�cavir alan s�n�rlar� i�erisinde at�ksu altyap� y�netimi b�nyesinde, k�ylerde ise il �zel idaresi b�nyesinde bir tesis sorumlusunun istihdam edilmesi zorunludur.

  Asgari teknik personel

  MADDE 5 � (1) A s�n�f� at�ksu ar�tma tesislerinde asgari bir (1) tesis sorumlusu, bir (1) teknik sorumlu, iki (2) elektrik teknikeri/teknisyeni, iki (2) makine teknikeri/teknisyeni ve bir (1) �evre teknikeri/teknisyeni �al��t�r�lmas� zorunludur.

  (2) B s�n�f� at�ksu ar�tma tesislerinde asgari bir (1) tesis sorumlusu, bir (1) teknik sorumlu, bir (1) elektrik teknikeri/teknisyeni, bir (1) makine teknikeri/teknisyeni �al��t�r�lmas� zorunludur.

  (3) C s�n�f� at�ksu ar�tma tesislerinde asgari bir (1) tesis sorumlusu, bir (1) elektrik teknikeri/teknisyeni ve bir (1) makine teknikeri/teknisyeninin �al��t�r�lmas� zorunludur. �htiyaca g�re bu s�n�fa d�hil tesislerde teknik sorumlu da �al��t�r�labilir.

  (4) D s�n�f� at�ksu ar�tma tesislerinde asgari bir (1) tesis sorumlusu �al��t�r�lmas� zorunludur.

  ���NC� B�L�M

  Tesis Sorumlusunun Nitelikleri ve Belgelendirilmesi

  Tesis sorumlular�n�n asgari nitelikleri

  MADDE 6 � (1) Ek-1�in Tablo 1 ve Tablo 2�sinde yer alan s�n�fland�rmaya g�re at�ksu ar�tma tesislerinde tesis sorumlusu olarak �al��t�r�lacak personel, a�a��da belirtilen asgari �zellikleri sa�lar:

  a) A s�n�f� tesis sorumlusunun asgari �zellikleri:

  1) �niversitelerin �evre M�hendisli�i b�l�mlerinden mezun olmak.

  2) �kincil ve/veya ileri ar�tma yapan kentsel ve/veya end�striyel at�ksu ar�tma tesislerinde toplamda en az be� (5) y�l �al��m�� olmak.

  3) At�ksu ar�tma tesisi yeterlilik e�itimini tamamlay�p e�itim sonunda yap�lacak s�nav� ba�ar� ile tamamlam�� olmak.

  b) B s�n�f� tesis sorumlusunun asgari �zellikleri:

  1) �niversitelerin �evre M�hendisli�i b�l�mlerinden mezun olmak.

  2) �kincil ve/veya ileri ar�tma yapan kentsel ve/veya end�striyel at�ksu ar�tma tesislerinde toplamda en az �� (3) y�l �al��m�� olmak.

  3) At�ksu ar�tma tesisi yeterlilik e�itimini tamamlay�p e�itim sonunda yap�lacak s�nav� ba�ar� ile tamamlam�� olmak.

  c) C s�n�f� tesis sorumlusunun asgari �zellikleri:

  1) �niversitelerin �evre M�hendisli�i b�l�mlerinden mezun olmak.

  2) �kincil ve/veya ileri ar�tma yapan kentsel ve/veya end�striyel at�ksu ar�tma tesislerinde toplamda bir(1) y�l �al��m�� olmak.

  3) At�ksu ar�tma tesisi yeterlilik e�itimini tamamlay�p e�itim sonunda yap�lacak s�nav� ba�ar� ile tamamlam�� olmak.

  �) D s�n�f� tesis sorumlusunun asgari �zellikleri:

  1) �niversitelerin �evre M�hendisli�i b�l�mlerinden mezun olmak.

  2) At�ksu ar�tma tesisi yeterlilik e�itimini tamamlay�p e�itim sonunda yap�lacak s�nav� ba�ar� ile tamamlam�� olmak.

  Tesis sorumlusu belgesi

  MADDE 7 � (1) Tesis sorumlusu belgesi almak �zere at�ksu ar�tma tesisi yeterlilik e�itimi almak i�in ba�vurular Bakanl��a yap�l�r.

  (2)At�ksu ar�tma tesisi yeterlilik e�itimi almak �zere yap�lan ba�vurularda istenilen bilgi ve belgeler �unlard�r:

  a) �leti�im bilgileri (adres, telefon, faks, elektronik posta adresi).

  b) E�itim durumunu g�steren diploma veya mezuniyet belgesinin �rne�i.

  c) �ki (2) adet vesikal�k foto�raf.

  �) 6 nc� maddede �ng�r�len at�ksu ar�tma tesisinde/tesislerinde �al��ma deneyimini g�steren resmi belge.

  d) E�itim ba�vuru �cretinin yat�r�ld���na ili�kin banka dekontu.

  At�ksu ar�tma tesisi yeterlilik e�itimi

  MADDE 8 � (1) At�ksu ar�tma tesisi yeterlilik e�itimi Bakanl�k�a y�lda en az bir kez d�zenlenir.

  Belgenin yenilenmesi

  MADDE 9 � (1) At�ksu ar�tma tesisi yeterlilik e�itimi sonunda yap�lan s�navda ba�ar�l� olanlara 28/12/2011 tarihli ve 28156 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan �evre ve �ehircilik Bakanl��� D�ner Sermaye ��letmesi Y�netmeli�i kapsam�nda Bakanl�k�a belirlenen �cret kar��l���nda tesis sorumlusu belgesi verilir.

  (2) Tesis sorumlusu belgesi be� (5) y�l s�re ile ge�erlidir.

  (3) Tesis sorumlusu belgesinin ge�erlilik s�resi dolan ki�ilerin, belgelerini yenilemek i�in son ge�erlilik tarihinden en az bir ay �nce Bakanl��a ba�vuru yapmalar� zorunludur.

  (4) Tesis sorumlusu belgesi al�p belgenin ge�erlilik s�resi boyunca kendi s�n�f�na ait bir at�ksu ar�tma tesisinde tesis sorumlusu olarak �al��mayan ki�ilerin belge yenileme ba�vurusu yapabilmeleri i�in at�ksu ar�tma tesisi yeterlilik e�itimini tekrar almalar� gerekir.

  (5) Tesis sorumlusu sahip oldu�u tesis sorumlusu belgesi ile kendi s�n�f� ve alt s�n�flardaki at�ksu ar�tma tesisinde �al��abilir.

  (6) Tesis sorumlusu belgesi ile bir at�ksu ar�tma tesisinde h�lihaz�rda �al��makta olan ve bir �st s�n�fa ait tesis sorumlusu belgesi almak i�in ba�vuru yapan tesis sorumlular�n�n ilgili s�n�f i�in 6 nc� maddede belirtilen asgari �zellikleri sa�lamalar� halinde tesis sorumlusu belgesi �evre ve �ehircilik Bakanl��� D�ner Sermaye ��letmesi Y�netmeli�i kapsam�nda Bakanl�k�a belirlenen �cret kar��l���nda yenilenir.

  D�RD�NC� B�L�M

  Tesis Sorumlusunun G�rev ve Sorumluluklar�

  Tesis sorumlusunun g�revleri

  MADDE 10 � (1) Tesis sorumlusunun g�revleri �unlard�r:

  a) At�ksu ar�tma tesisinin etkin, verimli ve �evre mevzuat�na uygun bir �ekilde i�letilmesini sa�lamak.

  b) At�ksu ar�tma tesisi ile ilgili; ar�za, �al��t��� halde standartlar� sa�layamama, kapasite art�r�m�na gidilmesi, faaliyetin ge�ici veya s�reli olarak durdurulmas� gibi aksakl�klar� m�nferit sanayiler i�in sanayi tesisi t�zel ki�ili�ine, organize sanayi b�lgesi at�ksu ar�tma tesisleri,kentsel at�ksu ar�tma tesisleri ve mevcut yerle�im alanlar�ndan kopuk olarak m�nferit yap�lm�� tatil k�y�, tatil sitesi, turizm tesisi at�ksu ar�tma tesisleri i�in ise ilgili at�ksu altyap� y�netimine derhal bildirmek.

  c) At�ksu ar�tma tesisinin i�letilmesi ile ilgili y�r�t�len �al��malara ili�kin belgeleri be� (5) y�l s�re ile muhafaza etmek.

  �) 25/12/2013 tarihli ve 28862 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan �evre �l��m ve Analiz Laboratuvarlar� Yeterlik Y�netmeli�i kapsam�ndaki y�k�ml�l�klerin yerine getirildi�ini kontrol etmek.

  d) At�ksu ar�tma tesisi ile ilgili resmi kurumlarca yap�lacak yaz��malarda, istenen her t�rl� bilgi ve belgeyi temin etmek.

  e) Bakanl�k�a yap�lacak planl� veya haberli denetimler s�ras�nda at�ksu ar�tma tesisinde haz�r bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sa�lamak.

  f) At�ksu de�arj� konulu �evre izni i�lemleri ile ilgili s�re�leri �evre g�revlisi ile birlikte takip etmek.

  g) At�ksu ar�tma tesisinin modernizasyonu ve geli�tirilmesi ile ilgili �al��malar� takip etmek.

  �) Kentsel at�ksu ar�tma tesisleri, organize sanayi b�lgesi at�ksu ar�tma tesisleri ve mevcut yerle�im alanlar�ndan kopuk olarak m�nferit yap�lm�� tatil k�y�, tatil sitesi, turizm tesisi at�ksu ar�tma tesislerinde g�nl�k, haftal�k ve ayl�k i�letme takip �izelgelerini haz�rlamak ve ilgili raporlar� ayl�k olarak at�ksu altyap� y�netimine sunmak.

  h) M�nferit sanayi at�ksu ar�tma tesislerinde g�nl�k, haftal�k ve ayl�k i�letme takip �izelgelerini haz�rlamak ve ilgili raporlar� ayl�k olarak ilgili sanayi tesisi t�zel ki�ili�ine sunmak.

  �) At�ksu ar�tma tesisinin faaliyetine ili�kin bilgi ve belgeleri Bakanl�k�a kurulacak izleme sistemine zaman�nda girmek.

  i) 22/3/2015 tarihli ve 29303 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan S�rekli At�ksu �zleme Sistemleri Tebli�i kapsam�ndaki y�k�ml�l�klerin yerine getirildi�ini kontrol etmek.

  BE��NC� B�L�M

  Denetim ve Yapt�r�m

  Denetim

  MADDE 11 � (1) At�ksu ar�tma tesisinde tesis sorumlusu olarak �al��an personelin tesis sorumlusu belgesine sahip olup olmad���, at�ksu altyap� y�netimlerinin ve tesis sorumlular�n�n bu Tebli� kapsam�nda g�revlerini yerine getirip getirmedi�i ve tesis sorumlusu belgesinin ge�erlili�i Bakanl�k taraf�ndan denetlenir.

  Yapt�r�m

  MADDE 12 � (1) At�ksu ar�tma tesisinde, 5 inci maddede ve Ek-1�in Tablo 3 ve Tablo 4��nde belirtilen asgari say� ve nitelikte personeli bulundurmayan at�ksu altyap� tesisleri y�netimine �evre Kanununun 20 nci maddesi kapsam�nda yapt�r�m uygulan�r.

  (2) 10 uncu maddede tan�mlanan y�k�ml�l�klerini yerine getirmeyen tesis sorumlusunun tesis sorumlusu belgesi bir (1) ay s�re ile ask�ya al�n�r.

  (3) Tesis sorumlusu belgesinin ilk ask�ya al�nd��� tarihten itibaren bir (1) y�l i�erisinde belgesi ikinci kez ask�ya al�nan ki�inin tesis sorumlusu belgesi iptal edilir. Bu ki�iler bir (1) y�l s�re ile yeniden tesis sorumlusu belgesi ba�vurusunda bulunamazlar.

  ALTINCI B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  Ge�i� h�k�mleri

  GE��C� MADDE 1 � (1) At�ksu altyap� tesisi y�netimleri, mevcut at�ksu ar�tma tesislerinde bu Tebli�in yay�mland��� tarihten itibaren �� (3) y�l i�erisinde Ek-1�de yer alan Tablo 3 ve Tablo 4�te tan�mlanan asgari say� ve nitelikte personeli �al��t�rmakla y�k�ml�d�r.

  (2) A ve B s�n�f� at�ksu ar�tma tesislerinde; bu Tebli� kapsam�nda, tesis sorumlusunun �evre m�hendisi olmas� �art�n�n aranmad��� durumlarda teknik sorumlunun �evre m�hendisi olmas� zorunludur.

  Mevcut personel

  GE��C� MADDE 2 � (1) Bu Tebli�in y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce Bakanl�k�a verilen at�ksu ar�tma tesisi i�letmesinde kar��la��lan sorunlar ve ��z�m yollar� e�itimini alm�� ki�ilere, bu Tebli�in yay�mland��� tarihten itibaren 6 ay i�inde ba�vurmalar� halinde 6 nc� maddede yer verilen deneyim ko�ullar�n� sa�lamalar� durumunda �evre m�hendisi olma �art� aranmaks�z�n, at�ksu ar�tma tesisi yeterlilik e�itimi ve s�nav�ndan muaf tutularak tesis sorumlusu belgesi verilir.

  (2) Bu Tebli�in y�r�rl��e girdi�i tarih itibar�yla mevcutta bir at�ksu ar�tma tesisini i�letmekte olan ve �niversitelerin lisans programlar�ndan mezun ki�ilere, 6 nc� maddede yer verilen deneyim ko�ullar�n� sa�lamalar� ve 3 (��) y�l i�erisinde at�ksu ar�tma tesisi yeterlilik e�itimini ba�ar� ile tamamlamalar� durumunda �evre m�hendisi olma �art� aranmaks�z�n, �al��makta olduklar� at�ksu ar�tma tesisleri i�in tesis sorumlusu belgesi verilir.

  (3) Bu madde kapsam�nda verilen tesis sorumlusu belgeleri, 9 uncu maddede belirtilen �ekilde ba�vuru yap�lmas� halinde sadece ayn� s�n�fa ait tesis sorumlusu belgesiyle yenilenir.

  Y�r�rl�k

  MADDE 13 � (1) Bu Tebli� yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 14 � (1)Bu Tebli� h�k�mlerini �evre ve �ehircilik Bakan� y�r�t�r.

  Eki i�in t�klay�n�z.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Yayınlandı.

  Bakanlığımızca yapılan çalışmalarda atıksu arıtma tesislerinin önemli bir kısmının, nitelikli personel eksikliği nedeniyle mevzuata uygun ve sürdürülebilir bir şekilde işletilemediği görülmüştür.

  Atıksu arıtma tesislerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla, Atıksu Arıtma Tesislerinde istihdam edilecek teknik personelin nitelikleri, belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Personele İlişkin Tebliğ” 23.05.2019 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Tebliğ ile; atıksu arıtma tesisleri Evsel ve Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri olarak iki ana gruba, arıtma tesisinin tipine ve kapasitesine göre 4 ayrı gruba ayrılmıştır. Bu tesisler için tesis sorumlusunun teknik nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Atıksu Altyapı Yönetimlerine, bu Tebliğ’de öngörülen nitelik ve sayıda personeli Tebliğ’in yayım tarihinden itibaren 3 yıl içinde istihdam etme zorunluluğu getirilmiştir.  

  Ayrıca Tebliğ ile, Avrupa Birliği üye ülkelerinde olduğu gibi atıksu arıtma tesislerinde çalışması öngörülen teknik personelin sertifikalandırılmaları sağlanmış olacak ve atıksu arıtma tesislerinin mevzuata uygun ve sürdürülebilir bir şekilde çalıştırılarak ve bu tesislerin daha uzun yıllar hizmet etmesi sağlanacaktır.

  https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/aatde-calisan-tekn-k-personele-il-sk-n-tebl-g-20190524082638.pdf

  Yazı kaynağı : cygm.csb.gov.tr

  Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Kapsamında Yapılacak Olan Atıksu Arıtma Tesisi Yeterlilik Eğitimi Sıkça Sorulan Sorular

  sss aat tesis sorumlusu egitimleri
  Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Kapsamında Yapılacak Olan Atıksu Arıtma Tesisi Yeterlilik Eğitimi

  Sıkça Sorulan Sorular

  Atıksu konulu çevre iznine tabi olup, faaliyetleri sonucunda oluşan atıksularını arıtarak alıcı ortama deşarj eden atıksu üreticileri ile mansabı alıcı ortam olan ve arıtılmış atıksuyunu geri dönüşümlü olarak kullanan işletmeler söz konusu tebliğ kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak, her türlü faaliyet sonucunda oluşan atıksularını doğrudan veya bir ön arıtma marifeti ile mevzuatta tanımlanan atıksu altyapı yönetiminin kanalizasyon/kollektör hattına bağlayanlar ile mansabı atıksu altyapı yönetiminin kanalizasyon/kollektör hattı olan ve arıtılmış atıksuyunu geri dönüşümlü olarak kullanan işletmeler ise bu tebliğ kapsamında değerlendirilmemektedir.

  Tüm güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyada takip edin...

  Yazı kaynağı : www.cevremuhendisligi.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Ali 10 Ay önce
  0

  bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yorum yap