Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  atatürk üniversitesi sağlık araştırma ve uygulama merkezi

  1 ziyaretçi

  atatürk üniversitesi sağlık araştırma ve uygulama merkezi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ataturk �niversitesi Ara�t�rma Hastanesi

  Ataturk �niversitesi Ara�t�rma Hastanesi

  Atat�rk �niversitesi T�p Fak�ltesi 1962 y�l�nda kurulmu� olup ��renci kabul� 1964 de ba�lam��t�r. Hastanemiz 13 �ubat 1966 tarihinde Devlet Hastanesi binas�nda (Sa�l�k Bakanl��� Numune Hastanesi`nde) hizmet vermeye ba�lam��, 01 Ocak 1978�de �niversite kamp�s� i�indeki hastaneyi �niversite Hastanesi ad�yla devralm��t�r. Kapasite art�rma ihtiyac� nedeniyle 9 Ocak 1997 tarihinde Aziziye Ara�t�rma Hastanesi ad�yla �ehir merkezinde ikinci bir hastane hizmete a��lm��t�r. 2001 y�l�nda �niversite kamp�s�ndeki Yakutiye Ara�t�rma Hastanesi`nin yan�nda yeni bir hizmet binas� in�a edilmeye ba�lanm�� ve 2009 y�l�n�n Ekim ay�nda tamamlanm��t�r. �nceki binan�n da restore edilmesini takiben 2011 y�l�nda �ehir merkezindeki Aziziye Ara�t�rma Hastanesi de �niversite kamp�s�ne ta��nm��t�r.

  �niversite Hastanesi kurulu�undan buyana Erzurum ve �evresindeki iller (Kars, I�d�r, A�r�, Ardahan, Erzincan, Bayburt, Artvin, G�m��hane, Mu�, Bing�l, Van) olmak �zere yakla��k 12 il kapsam�nda 4, 5 milyon n�fusa sa�l�k hizmeti vermektedir. Sa�l�k Merkezimiz t�p fak�ltesi ve uzmanl�k ��rencileri e�itimlerinin yan� s�ra, Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi, Sa�l�k Meslek Y�ksek Okulu�nda ��retim g�ren ��rencilerinin e�itim ve uygulamalar�na da ev sahipli�i yapmaktad�r.

  Kurumumuzda 2648 personel g�rev yapmakta olup bunlar�n 237�si ��retim �yesi ve uzman, 339�u asistan olmak �zere 576�s� akademik personeldir.

  Sa�l�k Uygulama Merkezimiz 165.000 m2 kapal� alana sahip olup, Cerrahi Blok, Dahili Blok, Kalp Merkezi, Poliklinik, Diyaliz Merkezinin yer ald��� depreme dayan�kl� binalardan olu�maktad�r. Hastanemiz 220�si yo�un bak�m olmak �zere toplam 1450 yatakl� olup bunlar�n %70�i nitelikli yataklardan olu�maktad�r. Merkezimizde y�lda 1 milyon insana ayaktan, 70.000 hastaya yatarak hizmet verilmekte olup 50.000 hasta ameliyat olmaktad�r.

  Merkezimiz ileri tan� ve tedavi imkanlar� sa�layacak bilgisayarl� tomografili sim�lat�r cihaz�, IMRT, IGRT, VMAT �zellikli lineer akselerat�r radyoterapi cihaz�, PET/CT, MR, 2 adet Dijital seri modern angiografi cihaz�, 2 adet Dual MDCT cihaz�, EUS, EBUS gibi y�ksek teknolojik cihazlarla donat�lm�� olup mevcut cihazlar �a��n gereklerine uygun �ekilde yenilenmektedir.

  Hastanemizde modern t�bbi donan�ma sahip 27 ameliyathane mevcuttur. Ek olarak di� hekimli�i hastalar�na da hizmet veren G�n�birlik Ameliyathane ve Tedavi �nitesi bulunmaktad�r. Yo�un bak�m birimlerinde gerekli cihaz ileri hayat deste�i i�in gerekli t�m solunum ve organ destek �niteleri bulunmaktad�r. Merkezi laboratuvar kompleksimiz ulusal d�zeyde ileri laboratuvarlardan olu�maktad�r.

  Eczanemizde hastalar�m�z�n ila�lar� hasta g�venli�ini en �st d�zeyde sa�layan mekatronik ila� da��t�m ve depolama sistemi olan MACHI4 robotik sistem �ATAMIS� ile verilmektedir.

  Hastanemizde dahili ve cerrahi birimlerin yan� s�ra ileri hizmet merkezlerimiz mevcuttur. Organ Nakli Merkezi (Yurtd���ndan ba�vuran hastalara da nakil hizmeti vermektedir), Kemik �li�i Nakli Merkezi, T�p Bebek Merkezi, Genetik Hastal�klar Tan� Merkezi, Ayaktan Kemoterapi Merkezi, Yan�k Merkezi, Ta� K�rma Merkezi, Alternatif T�p Merkezi ile Su Alt� ve Hiperbarik T�p Merkezi bulunmaktad�r.

  Yazı kaynağı : www.trhastane.com

  Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi

  Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi

  Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Adres

  Ataturk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Üniversite Kampüsü Yakutiye / Erzurum

  Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Telefon

  0 (442) 344 77 77

  Yazı kaynağı : www.nerede360.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap