Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ata aöf ikinci üniversite kayıt tarihleri 2021

  1 ziyaretçi

  ata aöf ikinci üniversite kayıt tarihleri 2021 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ATA A�F 2. �niversite kay�tlar� ne zaman? ATA A�F 2. �niversite kay�t tarihleri 2021

  ATA A�F 2. �niversite kay�tlar� ne zaman? ATA A�F 2. �niversite kay�t tarihleri 2021

  ATA A�F 2. �niversite kay�tlar� i�in �n kay�t i�lemleri Haziran ay�nda ba�lam��t�. ATA A�F 2. �niversiteye kay�t yapt�rmak isteyen adaylar, kay�tlar�n ne zamana kadar devam etti�ini merak ediyor. Atat�rk �niversitesi A��k��retim Fak�ltesi �kinci �niversiteye herhangi bir y�ksek��retim kurumundan mezun/��renci olan ki�iler ba�vuru yapabilmektedir. Peki ATA A�F 2. �niversite kay�tlar� ne zaman? ��te ATA A�F 2. �niversite kay�t tarihleri 2021 ve grekli belgeler.

  ATA A�F 2. �N�VERS�TE KAYITLARI NE ZAMAN?

  ATA A�F kay�tlar� ile ilgili Atat�rk �niversitesi taraf�ndan yap�lan a��klamada, 2021-2022 ATA A�F �n kay�t ve kesin kay�t tarihleri duyuruldu. Haziran ay�nda ba�layan ATA A�F 2. �niversite kay�tlar�, Ekim ay�na kadar devam edecek. ATA A�F 2. �niversite kay�tlar�, "https://obs.atauni.edu.tr/" sayfas� �zerinden ger�ekle�ecek. Peki, ATA A�F kay�tlar� ne zaman 2021? ��te, Atat�rk �niversitesi ATA A�F 2. �niversite �n ve kesin kay�t tarihleri.

  ATA A�F 2. �N�VERS�TE KAYIT TAR�HLER� 2021

  ATA A�F �kinci �niversite �n kay�tlarI 01.06.2021 - 03.10.2021 tarihlerinde ger�ekle�ecek. Kesin kay�tlar ise 31.08.2021 - 03.10.2021 tarihleri aras�nda yap�lacak.

  Atat�rk �niversitesi taraf�ndan yay�mlanan akademik takvime g�re ATA A�F 2. �niversitede �n lisans veya lisans programlar�n� tercih edecek olanlar, Atat�rk �niversitesi'nin OBS ekran�ndan T.C kimlik numaralar� ile ba�vurular�n� yapacaklar.

  ATA A�F 2. KAYIT SAYFASI ���N TIKLAYIN

  �K�NC� �N�VERS�TE NED�R?

  S�navs�z �kinci �niversite, y�ksek��retim kurumlar�n�n ayn� alanda olmamak �art�yla herhangi bir lisans veya �nlisans program�ndan mezun olan, okuyan ya da yeni ba�layacak ��renciler i�in ikinci diploma sahibi olma �ans� veren ka��r�lmayacak bir f�rsatt�r.

  ATA A�F �K�NC� �N�VERS�TEYE K�MLER BA�VURU YAPAB�L�R?

  �kinci �niversite kapsam�nda lisans ��rencileri (�niversitelerin d�rt y�ll�k programlar�) ya da mezunlar� L�SANS veya �NL�SANS Programlar�na, �nlisans ��rencileri (�niversitelerin iki y�ll�k programlar�) ya da mezunlar� sadece �NL�SANS Programlar�na kay�t yapt�rabilirler.

  Not: A��k, uzaktan ve �rg�n e�itimden mezun ya da ��renci durumunda olanlar ayn� alanda olmamak �art� ile ikinci �niversite kayd� yapt�rabilirler.

  Not: Herhangi bir y�ksek��retim kurumunda pasif ��renci (kay�tl� ancak ders kayd� yapt�rmam��) durumunda bulunanlar da ikinci �niversite f�rsat�ndan yararlanabilir.

  ATA A�F KAYITLARI NASIL YAPILIR?

  �kinci �niversite �n kay�t i�lemini Y�ksek��retim Bilgi Sisteminde (Y�KS�S) mezuniyet ya da ��rencilik bilgisi mevcut olan ��renci adaylar� �K�NC� �N�VERS�TE KAYIT SAYFASI'ndan yapabilirler. Bu adresten �n kay�t i�lemini yapan adaylar�n kesin kay�t i�lemleri i�in herhangi bir belge g�ndermelerine gerek yoktur. Bu adaylar�n kesin kayd� materyal �cretinin yat�r�lmas�n�n ard�ndan Fak�ltemiz taraf�ndan otomatik olarak yap�lacakt�r. Ancak en az %40 engel durumu olan ��renciler, gaziler, birinci dereceden �ehit ve gazi yak�n� olanlar ve uyru�undan biri T.C. olup yurtd��� y�ksek��retim kurumlar�ndan mezun olanlar a�a��da verilen ilgili belgeleri g�ndermek zorundad�rlar.

  ATA A�F 2. �niversite kapsam�nda ba�vurabilece�iniz lisans programlar�;

  �ocuk Geli�imi

  Egzersiz ve Spor Bilimleri

  Halkla ili�kiler ve Tan�t�m

  ��letme

  Kamu Y�netimi

  Reklamc�l�k

  Rekreasyon

  Sa�l�k Y�netimi

  Sosyoloji

  Tarih programlar�ndan olu�maktad�r.

  ATA A�F 2. �niversite kapsam�nda ba�vurabilece�iniz �nlisans (2 y�ll�k) programlar�;

  Acil Durum ve Afet Y�netimi

  Adalet

  Bankac�l�k ve Sigortac�l�k

  Bilgisayar Programc�l���

  Bilgi Y�netimi

  B�ro Y�netimi ve Y�netici Asistanl���

  �a�r� Merkezi Hizmetleri

  �ocuk Geli�imi

  D�� Ticaret

  Emlak Y�netimi

  Foto�raf��l�k ve Kameramanl�k

  Halkla �li�kiler ve Tan�t�m

  �slami �limler

  �� Sa�l��� ve G�venli�i

  ��letme Y�netimi

  Laborant ve Veteriner Sa�l�k

  Lojistik

  Muhasebe ve Vergi Uygulamalar�

  �zel G�venlik ve Koruma

  Radyo ve Televizyon Programc�l���

  Reklamc�l�k

  Sa�l�k Kurumlar� ��letmecili�i

  Sivil Hava Ula�t�rma ��letmecili�i

  Sosyal Hizmetler

  Spor Y�netimi

  T�bbi Dok�mantasyon ve Sekreterlik

  Turizm ve Otel ��letmecili�i

  Yeni Medya ve Gazetecilik

  Yerel Y�netimler programlar�ndan olu�maktad�r.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Açıköğretim Fakültesi

  Tarayıcınız bu videoyu desteklemiyor.

  İkinci Üniversite Ön Kaydı için tıklayınız.

  1. İkinci Üniversite Nedir?

  Sınavsız İkinci Üniversite, yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya önlisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrenciler için ikinci diploma sahibi olma şansı veren kaçırılmayacak bir fırsattır.

  2. İkinci Üniversiteye Kimler Başvuru Yapabilir?

  İkinci Üniversiteye herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun/öğrenci olan ya da yükseköğrenimine bu yıl bir başka bölüm/programda başlayacak olan kişiler başvuru yapabilmektedir. Herhangi bir önlisans programından (üniversitelerin iki yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler Fakültemiz önlisans programlarına sınavsız ikinci üniversite fırsatıyla kayıt yaptırabilirken herhangi bir lisans programından (üniversitelerin dört yıllık programları) mezun olan ya da öğrenciliği devam edenler ise Fakültemiz önlisans veya lisans programlarını tercih edebilirler.

  Not: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda pasif  öğrenci (kayıtlı ancak ders kaydı yaptırmamış) durumunda bulunanlar da ikinci üniversite fırsatından yararlanabilir.

  3. İkinci Üniversite Kapsamında Hangi Programlara Başvurabilirim?

  İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları;

  ♦ Çocuk Gelişimi

  ♦ Egzersiz ve Spor Bilimleri

  ♦ Halkla ilişkiler ve Tanıtım

  ♦ İşletme

  ♦ Kamu Yönetimi

  ♦ Reklamcılık

  ♦ Rekreasyon

  ♦ Sağlık Yönetimi 

  ♦ Sosyoloji

  ♦ Tarih

  programlarından oluşmaktadır.

  İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans programları;

  programlarından oluşmaktadır.

  4. İkinci Üniversite Kapsamındaki Programlarla İlgili Nasıl Bilgi Sahibi Olabilirim?

  Programlarla ilgili olarak;

  Lisans için https://www.ataaof.edu.tr/Program/ProgramGrup/13

  Önlisans için https://www.ataaof.edu.tr/Program/ProgramGrup/12 linklerinden bilgi alabilirsiniz.

  5. İkinci Üniversite Başvuru Şartları Nelerdir?

  İkinci üniversite kapsamında lisans öğrencileri (üniversitelerin dört yıllık programları) ya da mezunları LİSANS veya ÖNLİSANS Programlarına, önlisans öğrencileri (üniversitelerin iki yıllık programları) ya da mezunları sadece ÖNLİSANS Programlarına kayıt yaptırabilirler.

  Not: Açık, uzaktan ve örgün eğitimden mezun ya da öğrenci durumunda olanlar aynı alanda olmamak şartı ile ikinci üniversite kaydı yaptırabilirler.

  6. İkinci Üniversite Kayıt Tarihlerini Nasıl Öğrenebilirim?

  İkinci Üniversite ön kayıt tarihleri: 01.06.2021 - 03.10.2021

  İkinci Üniversite kesin kayıt tarihleri: 31.08.2021 - 03.10.2021

  Not: Akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptıramayan adaylarımız kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir mazeret ileri sürerek hak iddia edemezler.

  7. İkinci Üniversite Ön Kayıt İşlemini Nasıl Yapabilirim?

  İkinci üniversite ön kayıt işlemini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet ya da öğrencilik bilgisi mevcut olan öğrenci adayları İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT SAYFASI'ndan yapabilirler. Bu adresten ön kayıt işlemini yapan adayların kesin kayıt işlemleri için herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur. Bu adayların kesin kaydı materyal ücretinin yatırılmasının ardından Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak en az %40 engel durumu olan öğrenciler, gaziler, birinci dereceden şehit ve gazi yakını olanlar ve  uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar aşağıda verilen ilgili belgeleri göndermek zorundadırlar.

  Belge talep edilmediği halde herhangi bir belge gönderen öğrencilerin evraklarına ait sorumluluk Fakültemize ait olmayacaktır.

  YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi olmayan öğrencilerin bilgilerini YÖKSİS'e işletmek üzere mezun oldukları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

  YÖKSİS’e mezuniyet bilgisini işletemeyen adayların ön kayıt işlemleri ise ilgili belgeleri ulaştırdıkları takdirde Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

  YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunmayan adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

  ♦ Öğrencilerimizin hangi bölümü tercih ettiklerini belirten ve iletişim bilgilerinin (adres ve cep telefonu) yer aldığı başvuru dilekçesi,

  ♦ Önlisans veya lisans diplomasının resmi onaylı örneği (noter veya kurum onaylı belgeler kabul edilmekte olup, faks, fotokopi vb. nitelikteki belgeler kabul edilmemektedir).

  Not: Öğrencilerimizin kayıt işlemleri için diplomanın aslını göndermemeleri gerekmektedir. Diplomanın aslının gönderildiği durumda sorumluluk Fakültemize ait olmayacaktır. Ayrıca YÖKSİS’de bilgisi olmayan adaylar istedikleri takdirde, mezun oldukları Kurum ile iletişime geçerek bilgilerinin YÖKSİS’ e işlenmesini sağlayarak Fakültemiz web sayfası üzerinden sınavsız İkinci Üniversite kayıtlarını yapabilirler.

  Gazilerin, birinci dereceden şehit ve gazi yakınlarının (anne, baba, eş ve çocukları) Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

  ♦ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edilecek "Hak Sahiplik Belgesi" (Durum Belgesi) nin aslı ya da barkodlu e-devlet çıktısı (Dernek yazıları, SGK ekran çıktıları, VHKİ vb. tarafından imzalanmış yazılar, Resmi mühürle birlikte kurum yetkilisi tarafından imzalanmamış  ve kanun kapsamı belirtilmemiş yazılar kabul edilmemektedir),

  ♦ Nüfus kayıt örneği,

  ♦ Ücret muafiyeti talebini belirten ıslak imzalı dilekçe.

  En az %40 engel durumu olan adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

  ♦ Durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneği,

  ♦ Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe,

  ♦ Nüfus cüzdan fotokopisi

  Uyruğundan biri T.C. olan Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından birini bitirerek YÖK denklik belgesi alan (denkliği sonradan iptal edilenler hariç)  öğrenci adaylarımız ikinci üniversite kapsamında Fakültemiz programlarına başvurabilirler.

  Kayıt için gerekli evraklar;

  ♦ Başvuru Formu.  Başvuru formunu almak için tıklayınız.

  ♦ Üniversite diplomasının aslı veya onaylı sureti ile denklik belgesi,

  ♦ Öğrenci olanlar öğrenci belgesi,

  ♦ Pasaportun noter onaylı fotokopisi ile Türkçeye çevrili noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

  ♦ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Çift uyruklular için),

  ♦ Son üç ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

  Kayıt evraklarını Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırabilirsiniz.

  Açıköğretim Fakültesi Adresi:

  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı

  25240 Yakutiye/ERZURUM

  8. İkinci Üniversite Ön Kayıt İşlemimi Güncelleyebilir miyim?

  İkinci üniversite kesin kayıt işlemi tamamlanmadan önce İkinci Üniversite Ön Kaydımı Güncelle bağlantısından mevcut ön kaydınızı görüntüleyebilir veya güncelleyebilirsiniz.

  9. İkinci Üniversite Kesin Kayıt İşlemini Nasıl Yapabilirim?

  YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunan ve ön kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimizin materyal ücreti ödemelerini 31.08.2021 - 03.10.2021 tarihleri arasındaHalkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı aracılığıyla ya da kullanıcı adı ve şifre TC Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak ödemeleri gerekmektedir.  Bu işlemin ardından kesin kayıt işlemi öğrencilerimizin belge göndermelerine gerek kalmaksızın (belge istenilen durumlar hariç) Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

  Not: Belge talep edilmediği halde herhangi bir belge gönderen öğrencilerin evraklarına ait sorumluluk Fakültemize ait olmayacaktır.

  YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunmadığı için istenilen evrakları göndermiş ve ön kayıt işlemini tamamlamış öğrencilerimizin materyal ücreti ödemelerini 31.08.2021 - 03.10.2021tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. Ödeme işleminin ardından kesin kayıt işlemi tamamlanacaktır.

  10. İkinci Üniversite Kapsamında Belirlenen Materyal Ücretlerini Nasıl Öğrenebilirim?

  Öğrencilerimizin materyal ücretini T.C. kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı aracılığıyla ya da kullanıcı adı ve şifre TC Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak 31.08.2021 - 03.10.2021 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir. Ödemeler Fakültemiz akademik takviminde ilan edilen tarihler arasında, Güz ve Bahar Yarıyılı dönemlerinde yapılacaktır. T.C. kimlik numarası ile yapılmayan ödemeler Fakültemiz tarafından işleme alınmayacaktır.

  Fakültemiz bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini öğrenmek için tıklayınız.

  11. İkinci Üniversite Kapsamında Belirlenen Materyal Ücreti Dışında Herhangi Bir Ücret Ödemeli miyim?

  Fakültemiz programlarına herhangi bir yükseköğretim programında öğrenci iken ikinci üniversite kapsamında başvurduğunuz durumda Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücreti Bakanlar Kurulu kararı ile alınmaktadır.

  Fakültemiz programlarına herhangi bir yükseköğretim programından mezun olarak başvuruda bulunanlardan bu ücret talep edilmemektedir.

  12. Gazi, Birinci Dereceden Şehit ve Gazi Yakınıyım İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt Yaptırırken Materyal Ücretinden Muaf Olabilir miyim?

  Evet, olabilirsiniz. Öğrencilerimiz; 

  ♦ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edilecek "Hak Sahiplik Belgesi" (Durum Belgesi) nin aslı ya da barkodlu e-devlet çıktısı (Dernek yazıları, SGK ekran çıktıları, VHKİ vb. tarafından imzalanmış yazılar, Resmi mühürle birlikte kurum yetkilisi tarafından imzalanmamış  ve kanun kapsamı belirtilmemiş yazılar kabul edilmemektedir),

  ♦ Nüfus kayıt örneğini,

  ♦ Ücret muafiyeti talebini belirten ıslak imzalı dilekçelerini

  Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırmalıdırlar.

  Açıköğretim Fakültesi Adresi:

  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

  13. İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt Yaptırırken Engel Durumum Nedeniyle Materyal Ücretinden Muaf Olabilir miyim?

  Evet, olabilirsiniz. En az %40 engel durumu olan öğrencilerimizin; 

  ♦ Durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneğini,

  ♦ Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçelerini,

  ♦ Nüfus cüzdan fotokopisini

  Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırmalıdırlar.

  Açıköğretim Fakültesi Adresi:

  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

  14. Kayıt İşlemleri Tamamlandıktan Sonra Bilgilerime Nasıl Ulaşabilirim?

  Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kaydınızla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adınız ve şifreniz T.C. kimlik numaranızın  tamamı olarak sisteme tanımlanmaktadır.

  15. İkinci Üniversite Kaydı ile İlgili İstenen Belgeleri Eksik ya da Hatalı Gönderdim Ne Yapmalıyım?

  Belge istenen öğrencilerin gönderdikleri kayıt evraklarının eksik ya da hatalı olması durumunda eksik ya da hatalı olduğu belirtilen evrakları web sayfamızda bulunan “KAYIT EKSİK EVRAK FORMU” ile birlikte Dekanlığımıza 03.10.2021 tarihine kadar elden ya da posta/kargo yolu ile mutlaka ulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde kesin kayıt işlemi gerçekleşmeyecektir.

  16. Başka Bir Yükseköğretim Kurumunda Çocuk Gelişimi Okumaktayım Fakültenizde Aynı Bölüme Kayıt Yaptırabilir miyim?

  Hayır, aynı anda aynı bölüme kayıt yaptırmazsınız. Çocuk Gelişimi Programı dışında kalan bir programı tercih etmelisiniz.

  17. Uyruğumdan Biri T.C. OlupYurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Mezunum İkinci Üniversiteye Başvurabilir Miyim?

  Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından birini bitirerek YÖK denklik belgesi alan (denkliği sonradan iptal edilenler hariç) ve uyruğundan biri T.C. olan öğrenci adaylarımız Fakültemiz programlarına İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırabilirler.

  Türkiye de Yüksek Öğretim Kurumlarından herhangi birinde okuyan veya mezuniyeti bulunan öğrenci adayları;

  ile Fakültemize başvurdukları taktirde kayıt işlemleri yapılmaktadır.

  Başvuru için gerekli belgelere ve bilgilere Fakültemiz web sitesinden ulaşabilirsiniz.

  18. Yabancı Uyruklu öğrenciyim İkinci Üniversiteye Başvurabilir Miyim?

  Türkiye de Yüksek Öğretim Kurumlarından herhangi birinde okuyan veya mezuniyeti bulunan öğrenci adayları;

  ile Fakültemize başvurdukları taktirde kayıt işlemleri yapılmaktadır.

  19. İkinci Üniversite Kapsamında Okumaya Karar Verdiğimde Hangi Derslerden Muaf Olabilirim?

  Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olup önlisans veya lisans diplomasına sahip olan öğrencilerin YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi varsa Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- II derslerinden muafiyet işlemleri Fakültemiz tarafından herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmadan yapılacaktır. YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi olmayan öğrenciler bilgilerini YÖKSİS'e işletmek üzere mezun oldukları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçmelidirler. Halen başka bir yükseköğretim kurumunda öğreniminize devam ediyorsanız muafiyet talepleriniz dikkate alınmayacaktır. Ancak Fakültemizde kayıtlı iken okuduğunuz yükseköğretim programından mezun durumuna gelindiğinizde talebinizi iletmeniz halinde muafiyet işleminiz yapılacaktır.

  Not: Muafiyet işlemleri  Fakültemize yatay ya da dikey geçişle gelen öğrenciler hariç yalnızca Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- II dersleri için yapılmaktadır.

  20. İkinci Üniversiteye Kimler Başvuru Yapamaz?

  ♦ Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kaydı ya da mezuniyeti bulunmayanlar,

  ♦ Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler,

  ♦ Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programlarının herhangi birinde kaydı bulunanlar.

  21. İkinci Üniversite Kayıtları ile İlgili Bilgi Almak için Size Nasıl Ulaşabilirim?

  Fakültemiz web sitesinden kayıtlarla ilgili bilgi edinebilir ya da çağrı merkezimizi arayarak Fakültemize doğrudan ulaşabilirsiniz.

  Çağrı Merkezi: 0850 255 0 282

  Web Sitesi:https://www.ataaof.edu.tr

  22. Fakültenizin Türkiye Genelinde Hizmet Veren Büroları Var mı?

  Fakültemizin Ankara’da İletişim Merkezi bulunmaktadır.

   Adres: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrenci İletişim Merkezi Kültür Mahallesi İçel Sokak No:27 Kızılay/ANKARA

  Telefon: 0312 432 0382

  Faks: 0312 432 0383

  Not: Kayıt için belge istenen öğrenciler ilgili belgeleri posta yoluyla göndereceklerse Ankara İletişim Merkezi’ne değil, Atatürk Üniveristesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlık Binası’na ulaştırmalıdırlar.

  23. Derslere Ait Materyallere Nasıl Ulaşabilirim?

  Kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallerine Öğrenim Yönetim Sisteminden (LMS) ulaşabilirsiniz.  LMS’ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// linkinden ulaşabilirsiniz.

  24. Fakültenizde Sınavlar Nasıl Yapılmaktadır?

  Fakültemizde bir eğitim – öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış  ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır.  Sınavlar ülke genelinde 81 ilde merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yurtdışında Azerbaycan’da sınav yapılmaktadır.

  25. İkinci Üniversite Okurken Askerlik ile İlgili Durumum Nasıl Değerlendirilmektedir?

  İkinci Üniversite kapsamında okurken öğrenciler askerlik tecil işlemlerinden (Örgün öğretimdeki kaydını sildirmiş ve askerlik ile ilgili tecil işlemi için örgün öğretimdeki kaydının silindiğini gösteren belgeyi ve askerlikle ilişiği bulunmadığına ait dilekçeyi Fakültemize ulaştıranlar hariç)  faydalanamamaktadırlar.

  Yazı kaynağı : www.ataaof.edu.tr

  Açıköğretim Fakültesi

  Tarayıcınız bu videoyu desteklemiyor.

  LİSANS

  LİSANS TAMAMLAMA

  ÖNLİSANS

  Yazı kaynağı : www.ataaof.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap