Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  asliye ceza mahkemesi nedir

  1 ziyaretçi

  asliye ceza mahkemesi nedir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Asliye Ceza Mahkemesi ve Görevi

  Asliye Ceza Mahkemesi ve Görevi

  Asliye Ceza Mahkemesi Nedir?

  Asliye ceza mahkemesi, ceza yargılaması sisteminin temel mahkemelerinden biridir. Diğer ceza mahkemelerinin görevli olmadığı tüm dava ve işlere asliye ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.

  Ceza yargılamaları, ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde yapılmaktadır. Ancak, ceza yargılamalarının yapıldığı esas görevli mahkemeler asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleridir. Bu iki mahkeme dışındaki diğer tüm ceza mahkemeleri özel kanunlarla kurulmuş özel mahkemelerdir.

  Bazı asliye ceza mahkemeleri de uzmanlık mahkemesi şeklinde çalışmaktadır. Örneğin, vergi suçları mahkemesi olarak uzmanlaşan asliye ceza mahkemeleri vardır.

  Bir suç nedeniyle savcılık soruşturması aşamasında mahkeme tarafından verilmesi gereken kararlar Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilir.

  Asliye Ceza Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

  Hangi mahkemenin, hangi dava ve suçlara bakacağı konusundaki yasal düzenlemelere görev kuralları denilmektedir. Görevli mahkemenin belirlenmesi konusunda birçok istisna olmasına rağmen temel kriter şudur:

  Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur (5235 sayılı Kanun m.14).

  Kanunlar özellikle bir mahkemeyi yetkili ve görevli kılmışsa yargılamayı o mahkeme yapar. Sulh ceza hakimliği, ağır ceza mahkemeleri ve diğer özel mahkemelerin görevleri dışında kalan tüm dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır. Özel veya genel kanunlar, suç vasfı ve ceza miktarına bakmaksızın asliye ceza mahkemesini özellikle görevli kılmışsa, özel düzenleme nedeniyle de asliye ceza mahkemesi görevli kabul edilir (5235 Sayılı Kanun md. 11/1).

  Ayrıca, sulh ceza hâkimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza mahkemesi hâkimine aittir (CMK m.268/2-b).

  Asliye Ceza Mahkemeleri Nerelerde ve Nasıl Kurulur?

  Türkiye’de idari birimler dikkate alınarak mahkemelerin kuruluşu gerçekleştirilse de ihtiyaç ve yerel koşullara göre mahkemelerin nasıl kurulacağı belirlenir. Kural olarak asliye ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından kurulur.

  Asliye Ceza Mahkemelerinin Yapısı Nasıldır?

  Asliye ceza mahkemeleri tek hakim ile yargılama yapan mahkemelerdir. Türkiye’nin birçok ilçesinde dahi birden fazla asliye ceza mahkemesi vardır. Ceza davası sayısı ve iş durumu gerektirdiği takdirde numaralandırılarak her adliye çevresinde birden fazla asliye ceza mahkemesi kurulabilir.

  Asliye ceza mahkemesi duruşmalarında, yargılama faaliyetini yapmak üzere bir hakim ve iddia faaliyetini yapmak üzere bir savcı bulunur.

  Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçlar ve Davalar Nelerdir?

  Asliye ceza mahkemesinin hangi davalara bakmakla görevli olduğu, kanun maddesinde ilgili suç için öngörülen hapis cezasının üst sınırı dikkate alınarak belirlenmektedir. Suçun cezasının üst sınırı 10 yıldan fazla veya özel bir düzenleme ile başka bir mahkeme görevli değilse, görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

  Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur (5235 Sayılı Kanunu md. 24).

  Asliye ceza mahkemeleri, TCK’da düzenlenen aşağıdaki suçlar ilgili davalara bakmakla görevlidir:

  Asliye Ceza Mahkemesi Kararları Aleyhine İstinaf ve İtiraz Başvurusu

  Asliye ceza mahkemelerinin davayı sonuçlandırmayan bazı ara kararlarına karşı itiraz yoluna başvurmak mümkündür. Örneğin, tutuklama kararı, tutukluluğun devamı kararı gibi kararlara karşı itiraz başvurusu yapmak mümkündür.

  İstinaf, ceza hukuku sistemine henüz yeni giren bir kanun yoludur. Asliye ceza mahkemesinin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı dışındaki tüm hükümlerine karşı da istinaf yoluna başvurmak mümkündür.

  Asliye ceza mahkemesi kararlarına karşı istinaf ve itiraz kanun yollarına başvurma süresi kararın öğrenilmesinden itibaren 7 gündür. Karar, sanığın yokluğunda verilmişse bu süre tebliğ ile işlemeye başlar.

  İstinaf veya itiraz başvurusu kararı veren mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Beyanda bulunulması halinde tutanakla tespit edilen beyanı ve imzayı mahkeme başkanı veya hakim onayladıktan sonra başvuru yapılmış sayılır.

  Asliye ceza mahkemesi hakimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine aittir.

  Asliye Ceza Mahkemelerinin Hangi Kararları için İstinaf Başvurusu Yapılmaz?

  Asliye ceza mahkemesi tarafından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı itiraz kanun yoluna başvurmak mümkündür. İtiraz süresi, kararın öğrenilmesinden veya tebliğinden itibaren 7 gündür.

  Ceza davası yargılaması neticesinde verilen aşağıdaki kararlarla ilgili istinaf yoluna gidilemez, bu kararlar kesin hüküm niteliğindedir.

  Asliye ceza mahkemesinde görülen bazı davalarda avukat tutma zorunluluğu olmamasına rağmen, yargılamaların bir ceza avukatı vasıtasıyla takip edilmesi hak kayıplarını önleyecektir.

  Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu

  Yazı kaynağı : barandogan.av.tr

  Asliye Ceza Mahkemesi *2022 Asliye Ceza Mahkemesi Nedir?

  Asliye Ceza Mahkemesi *2022 Asliye Ceza Mahkemesi Nedir?

  Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

  0-542-782-98(Yetmişsekiz)

  *Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

  *Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

  [email protected] Pazartesi – Cuma 09:00-18:00

  Yazı kaynağı : leventsamgar.com

  Asliye Ceza Mahkemesi Nedir ?

  Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar - Okyanus Hukuk

  Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar - Okyanus Hukuk

  Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

  İlk derece ceza mahkemesinin görevi, 5235 sayılı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Asliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 11. maddesinde belirtilmiştir.

  Asliye ceza mahkemesi, 10 yıldan az suçlarla ilgili davalara bakmakta, ayrıca ömür boyu hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda ilk derece ceza mahkemesinin görevli bulunmamaktadır.

  Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Suçlara Bakar

  Asliye ceza mahkemesi ve görevi tanımı gereği hakaret suçu, tehdit suçu, kasıtlı yaralama, ihmal yoluyla yaralama, mala zarar verme suçu, şantaj suçu, basit dolandırıcılık suçu, güveni kötüye kullanma suçu, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, yalancı şahitlik, iftira, özgürlükten mahrum bırakma, adam kayırma, Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, özel belgelerde sahtecilik ve benzeri suçlardır.

  Asliye Ceza Mahkemesi En Fazla Yıl Ceza Verebilir?

  Bir suç için kaç yıl hapis ve hangi hükmün verileceği hakimin takdirindedir.

  Kanun, suçun yaptırımı için bir alt ve üst sınır getirse de, faile kaç yıl hapis veya ne kadar adli para cezası verileceği hâkimin takdirindedir.

  Ayrıca sanık hakkında verilecek hükmü etkileyecek delillerin değerlendirilmesi, cezai sorumluluğu ortadan kaldıran veya azaltan sebeplerin olup olmadığı detaylı olarak inceleneceğinden, asliye ceza mahkemesinin vereceği karar bu parametreler doğrultusunda değerlendirilir.

  Asliye ceza mahkemesi en fazla 10 yıla kadar suçlardan sorumlu olduğu için, bir suç adına en fazla 10 yıl hapis cezası verilebilir.

  Asliye Ceza Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

  Meydana gelen suçtan mağdur olan, zarar gören ya da sanık durumundaki kişilerin dava süreci ile ilgili en fazla merak ettikleri konulardan birisi asliye ceza mahkemesi ne kadar sürer sorusunun cevabıdır.

  Asliye Ceza Mahkemeleri ekseriyetle 10 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda görev yapmaktadır. 2019 yılı başında yürürlüğe giren hedef süre uygulamasına göre ise asliye ceza mahkemelerinde görülen davaların 300 ile 390 gün içinde sonuca bağlanması için hedef süre konulmuştur.

  Asliye Ceza Mahkemesi Savunma Dilekçesi

  Savunma en kutsal haklardan biridir. Avukatlık hizmeti, onu davada temsil ve savunmak için ceza alanında uzman bir avukattan alınmalıdır.

  Yargılama aşamasında sanık, suç işlemediğini veya olayın iddia edildiği gibi olmadığını belirterek ve daha az ceza talep ederek ifade verebilecek.

  Sanık, eyleminin hukuka uygun gerekçeleri olduğunu veya suça konu eylemi kendisinin işlemediğini gösteren delillerle birlikte savunmasını hazırlamalıdır.

  Sanığın etkili olması önemlidir. Bu nedenle internet üzerinden alınan hiçbir dilekçe örneğine dilekçe hazırlanmamalıdır.

  Her dava ve dava konusu olaylar farklıdır, başkası tarafından yazılan bir savunma dilekçesi taslağı ile savunma dilekçesi hazırlamak mantıksızdır.

  Sanık yapılan suçlama ve iddialardan dolayı cezalandırılmaması gerektiğini veya kendisine uygulanan eylemin işe yaramadığını ve tüm bu nedenlerle cezalandırılmaması gerektiğini ifade edebilecektir.

  Asliye Ceza Mahkemesi Avukatlık Ücreti

  Asliye ceza mahkemelerinde belirtilen ücretin altında olmamak kaydıyla ücret belirleyebilecektir. Dosyanın bulunduğu il veya ilçe, dosyanın iş yükü, sürecin uzunluğu, delil sunumu gibi birden çok faktör ücrete yansıtılacaktır.

  Vekaletname harcı, müvekkil ile ceza avukatı arasında ortak karar alınarak belirlenebilir.

  Asliye Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz

  İtirazlar mahkeme kararları adına yapılmalıdır; ancak kararın açıklanmasının ertelenmesi kararı adına temyiz başvurusu yapılabilir.

  Hükmün açıklanmasının ertelenmesi kararı 2 yıl veya daha az hapis veya adli para cezası adına verilir. Temyiz başvurusu usulü Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 268. maddesinde düzenlenmiştir.

  Hakim itirazı uygun görürse kararını düzeltir; Kararı uygun görmediği takdirde itirazını incelenmek üzere yetkili makama gönderir (CMK madde 268/2).

  Hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar veren asliye ceza mahkemesinin kararına itirazın incelenmesi, bulunduğu yer ağır ceza mahkemesince yapılacak ve itirazın incelenmesi Ağır ceza mahkemesi kararı, o yerde birden fazla ağır ceza mahkemesi varsa incelemeyi bir sonraki daire olan ağır ceza mahkemesi yapacaktır (CMK 268/3-c).

  Asliye Ceza Mahkemesinin Temyiz Süresi

  Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 273. maddesinde süresine ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır. Kararın açıklanmasından itibaren 7 gün içinde, mahkemeye dilekçe veya karar katibine sözlü ifade yazıp tutanağa geçirebileceklerdir.

  Tutuklanan kişi ise tutanak yazmanına veya tutuklu bulunduğu cezaevi ve tutukevi müdürüne ifade vererek hukuki yollara başvurabilir.

  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 273. maddesinin üçüncü fıkrasında temyiz başvurusunda bulunamayacaklar mahkemece belirlenmiş hükümler ile düzenlenmiştir;

  Kanunda yazılı kesin hükümlere karşı itiraz mümkün olmayacaktır.

  Sık Sorulan Sorular

  Asliye ceza mahkemeleri ile ilgili en çok sorulan sorulardan 1.asliye ceza mahkemesi nedir, 3.asliye ceza mahkemesi nedir, 4.asliye ceza mahkemesi nedir ve 10.asliye ceza mahkemesi nedir sorularına genel bir cevap vermek daha doğru olacaktır.

  Bu mahkemeler bulundukları bölgelere istinaden oluşturulan asliye ceza mahkemeleridir. Sayılar asliye ceza mahkemelerinin bakmakla sorumlu oldukları davalarla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.

  Yazı kaynağı : okyanushukuk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap