Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  asgari ücret istisna gelir vergisi tutarı

  1 ziyaretçi

  asgari ücret istisna gelir vergisi tutarı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yeni asgari ücretin etkileri

  Yeni asgari ücretin etkileri

  Son dönemde ücretlerin vergilendirilmesinde önemli değişiklikler yapıldı. Örneğin tek işverenden elde edilen ve vergisi işveren tarafından kesilen ücretler için tutar ne olursa olsun uzun yıllardır beyanname verilmiyordu. Artık tek işverenden alınan ve kaynakta vergisi kesilmiş olan ücretler de belli bir tutarı (2022 yılı için 880 bin lira) aştığı taktirde takip eden yıl Mart ayında beyanname verilmesi gerekiyor.

  Son günlerde yine ücretlere uygulanan bazı istisna tutarların artırıldığını da görüyoruz. İşverence işyerinde yemek verilmediği durumda personele gelir vergisinden istisna olarak verilebilen günlük yemek kartı bedelleri artırıldı. Yine aynı şekilde personelin işyerine gidip gelmesi için servis olmadığı durumda verilen günlük ulaşım bedelinde de (toplu taşıma kartı, bileti şeklinde verilenler) artış yapıldı. Günlük yemek bedeli 1 Temmuz’dan itibaren 34 liradan 51 liraya, günlük yol bedeli ise yine aynı tarihten geçerli olmak üzere 17 liradan 25 lira 50 kuruşa çıkarıldı.

  Bir diğer düzenleme de asgari ücretin gelir ve damga vergisi kapsamı dışına çıkarılması oldu. Aslında bu düzenleme 6 aydır uygulanıyordu. Yani yeni bir şey değil. Ancak enflasyondaki artış nedeniyle alım gücünde yaşanan erimenin önüne geçmek amacıyla, en son 2015 yılında uygulanmış olan asgari ücretin yılda iki kez belirlenmesi uygulamasına geri dönülmüş olması bu konuyu da tekrar gündemimize getirmiş oldu.

  Toplanan asgari ücret tespit komisyonu brüt asgari ücreti 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 5 bin 4 liradan, 6 bin 471 liraya çıkardı. Bu artış sadece asgari ücretliyi değil daha yüksek ücret alan diğer ücretlileri de etkiledi.

  Asgari ücrete gelir vergisi istisnası

  Geçtiğimiz yıl sonunda yapılan bir yasal düzenleme ile hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından; işçi sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna hale getirildi. Sadece asgari ücretle çalışanlar değil, asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde eden çalışanlar da ücretlerinin asgari ücret kadarlık kısmı için bu istisnadan yararlanabiliyorlar.

  Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanıyor. Bu yeni uygulamama ile birlikte asgari geçim indirimi de (AGİ) son bulmuş oldu.

  Damga vergisi de yok

  Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tabloda damga vergisinden istisna edilen kâğıt ve işlemler sayılıyor. Bu tabloya yukarıda belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtların damga vergisinden istisna olduğuna dair düzenleme eklendi.

  Buna göre aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için damga vergisi istisnası da uygulanıyor. Bir başka deyişle, ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmına damga vergisi istisnası uygulanıyor aşan kısım üzerinden ise binde 7,59 oranında damga vergisi hesaplanmaya devam ediliyor.

  Temmuz asgari ücret artışı

  Temmuz başından itibaren geçerli olmak üzere yapılan asgari ücret artışı sadece asgari ücretlilerin ücret hesaplamaları ve net ücretlerini değiştirmedi. Diğer çalışanların ücret hesaplamaları da değişti ve net ücretlerinde çok az da olsa bir artış sonucunu doğurdu.

  Aşağıda, ayda brüt 10 bin lira ücret alan bir çalışanın asgari ücret istisnası nedeniyle yararlanacağı gelir ve damga vergisi avantajları ile net ücretlerini gösteren tablo yer alıyor:

  Brüt ücreti 20 bin lira olan bir çalışanın asgari ücret istisnası nedeniyle yararlanacağı gelir ve damga vergisi avantajları ile net ücretlerini gösteren tablo ise aşağıdaki gibi olacaktır:

  * 2022 yılında elde edilen ücret gelirlerine ilişkin gelir vergisi tarifesine göre hesaplanmıştır.

  Yukarıdaki her iki tablodan da görüleceği üzere 2022 yılının tamamında asgari ücretin üzerinde ücret alanlar açısından ücretin tutarına göre avantaj miktarında bir değişiklik olmuyor. Bu çalışanların asgari ücret istisnası kapsamında 2022 yılındaki net ücretlerindeki yıllık artış 10.104,50 liralık gelir vergisi avantajı ile 522,57 liralık damga vergisi avantajının toplamı yani 10.627,07 lira olarak karşımıza çıkıyor. Temmuz asgari ücret artışı yapılmasaydı bu tutar 9.063,92 TL olacaktı. Buna göre ücreti asgari ücretten fazla olan çalışanlar için gelir ve damga vergisi farkı nedeniyle son altı aylık net ücretlerin toplamında sadece 1.563,15 lira artış oluyor.

  Asgari ücretlinin alım gücündeki erimenin telafi edilebilmesi için Temmuz ayında yapılan artışın, asgari ücretlilerin net ücretlerinde ayda bin 247 lira (6 ayda yaklaşık 7 bin 482 lira) gibi bir artış sağladığı görülüyor. Bu da oran olarak da yüzde 30 civarında bir artışa tekabül ediyor.

  Enflasyon artmaya ve alım gücü düşmeye devam ederken, çalışanları enflasyona ezdirmemek ve eriyen alım güçlerini telafi etmek amacıyla sadece devlet tarafından yapılanların yeterli olmadığı görülüyor. Asgari ücretli ya da bunun üzerinde ücret alanlar için bu zor günlerde işverenlerin de ellerini taşın altına koymaları gerektiği anlaşılıyor.

  Yazı kaynağı : www.ey.com

  Asgari Ücret Artışının Ücretlere Vergisel Etkisi - M. Bahadır ALTAŞ, YMM - Alomaliye.com

  Asgari Ücret Artışının Ücretlere Vergisel Etkisi - M. Bahadır ALTAŞ, YMM - Alomaliye.com

  1 Temmuz 2022 tarih ve 31883 sayılı mükerrer resmi gazetede yayınlanan 01.07.2022 tarih ve2022/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 01.07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 215,70 TL. (İkiyüzonbeş lira yetmiş kuruş) olarak tespit edilmiştir.

  Tespit edilen günlük 215,70 TL asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamada bir işçinin aylık (30 günlük) net ücreti ve işverene maliyeti aşağıdaki şekildedir.

  *Yasal düzenleme yapılmadığından açıklanan 100,00 TL. Asgari ücret desteği dikkate alınmamıştır.

  Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına 7349 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki bent eklenmiştir.

  “18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.)”

  Ayrıca 7349 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kâğıtlar’ ibaresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır.) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir.

  Yapılan bu düzenlemeler ile 01.01.2022 tarihinden itibaren asgari ücret gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna edilmiştir.

  Buna göre 193 sayılı GVK’nun 23/18 maddesin yazılıHizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin” ibaresini dikkate aldığımızda 01.07.2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücret üzerinden aylık 5.500,35 TL vergiden istisna olacaktır.

  Ocak-Haziran 2022 dönemindeki altı aylık sürede aylık 4.253,40 TL’den toplam 25.520,40 TL vergiden istisna edilen tutar olarak hesaplanırken,

  Temmuz-Aralık 2022 dönemindeki altı aylık sürede aylık 5.500,35 TL’den toplam 33.005,10 TL vergiden istisna edilen tutar olarak hesaplanırken bu tutar 2022 yılı genelinde 58.522,50 TL tutara ulaşmaktadır.

  GVK 103 madde yer alan tarifeye göre istisna edilen tutar üzerinden vazgeçilen yıllık gelir vergisi tutarı 10.104,50 TL ,

  488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre istisna edilen tutar üzerinden vazgeçilen yıllık damga vergisi tutarı 444,18 TL olmaktadır.

  1 Temmuzdan sonra yapılacak ücret ödemelerinde aylık istisna tutarı 5.500,35 TL olarak hesaplanacağından ücretleri brüt 6.471,00 TL asgari ücretin üzerinde olan tüm ücretliler aylık 5.500,35 TL Gelir vergisi ve Damga Vergisi istisnasından yararlanacaklardır.

  Örnek olarak,  Ocak-2022 ayında 7.500,00 TL brüt 6.037,82 TL net ücret alan bir işçinin ücretinde Temmuz-2022 ayında her hangi bir artış olmaması halinde açıklanan asgari ücret istisna tutarı üzerinden net ücreti 6.237,16 TL yükselecektir. (Hesaplamada vergi dilimi/oranı %15 olarak dikkate alınmıştır)

  Brüt ücretleri yüksek olan işçilerin ücretlerinde asgari ücrete yakın bir artış yapılmasının işverene getireceği yük nedeniyle çok zor olması. Toplu iş sözleşmesi bulunan işyerlerinde asgari ücret dışında ücret alan çalışanların mağdur olmamaları ve iş barışının bozulmaması için asgari ücret artışına bağlı olarak 193 Sayılı GVK Madde-103 Esas Tarife Vergi dilimlerinde de artış yapılması zorunluluk olmuştur. Çünkü enflasyondan etkilenen sadece asgari ücretliler değil!

  Gelir Vergisi Ve Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler içinde tarifede yeniden düzenlenme yapılması gerekmektedir

  Yazı kaynağı : www.alomaliye.com

  Asgari ücrette gelir ve damga vergisi istisna tutarları - Yazarlar - Resul KURT | STAR

  01 Temmuz 2022 Tarihli ve 31883 Say�l� Resm� Gazete 1. M�kerrer say�s�nda yay�nlanan, Asgari �cret Tespit Komisyonu'nun 2022/1 Karar No'lu karar� ile 01.07.2022-31.12.2022 d�neminde uygulanacak asgari �creti yeniden belirlenmi�tir.

  Asgari �cret Tespit Komisyonu taraf�ndan 2022 y�l� Temmuz ay�ndan itibaren asgari �cret Br�t 6.471,00 TL olarak belirlenmi�tir.

  7349 say�l� Kanun ile birlikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanan asgari �cretin gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna uygulamas� Temmuz-Aral�k 2022 d�nemini i�in belirlenen asgari �cret ile birlikte y�r�rl�kte kalmaya devam edecektir. �lgili d�zenlemede asgari �cretin �zerinde gelir elde eden �cretlilerde de asgari �cret tutar� kadarl�k gelir �zerinden gelir vergisi ve damga vergisi al�nmamaktad�r.

  Asgari �cret art���yla birlikte vergi istisnalar� da de�i�ti.

  Asgari �cretteki art�� ile asgari �cretin gelir vergisi ve damga vergisi tutarlar� da de�i�mi�tir. 01.07.2022 tarihi itibar�yla asgari �cretin gelir vergisi tutar� 825,05 TL'dir. Bununla beraber damga vergisi tutar� ise 49,11 TL'dir. Dolay�s�yla ilgili tutarlar kadar gelir vergisi indirimi ve damga vergisi istisnas� uygulanacakt�r.

  Esas�nda yap�lan d�zenleme �al��anlar bak�m�ndan �ok b�y�k avantajlar getirmi�tir. Asgari �crete kadar t�m �al��anlar�n ald�klar� �cretten gelir ve damga vergisi al�nmamas� ile son derece do�ru bir d�zenleme yap�lm��t�r.

  Gelir Vergisi indirimi rakamlar� tespit edilirken mutlaka asgari �cretlinin k�m�latif gelir vergisi matrah� takip edilmelidir. ��nk� uygulanan indirim rakam� do�rudan asgari �cretlinin gelir vergisi ile alakal�d�r. Asgari �cretlinin Ocak 2022 d�neminden sonra �al��maya ba�lamas� halinde k�m�latif gelir vergisi matrah� ve uygulanacak gelir vergisi indirimi rakam� de�i�iklik g�sterebilir. �nemli olan fiilen �al���lan ay say�s� kadar asgari �cretlinin k�m�latif gelir vergisi matrah�n� takip ederek, indirim rakam�n� en fazla asgari �cretlinin gelir vergisi olarak hesaplanmakt�r.

  �rne�in asgari �cretli bir �al��an Ocak 2022 tarihinden itibaren �al��t���nda; A�ustos 2022 d�neminde 36.521,10 TL k�m�latif gelir vergisi matrah�na ula�maktad�r. A�ustos ay�nda gelir vergisi ikinci vergi dilimine ge�i� ile hesapland���nda hesaplanan gelir vergisi 1.051,11 TL, uygulanan gelir vergisi indirimi de 1.051,11 TL hesaplanmaktad�r. Eyl�l ay�ndan itibaren ise hesaplanan gelir vergisi 1.100,07 TL, gelir vergisi indirimi de 1.100,07 TL'dir.

  Ancak �al��an�n Temmuz 2022 d�neminde i�e ba�lamas� halinde ise hesap de�i�ecektir. Asgari �cretli bir �al��an Haziran 2022 d�neminde i�e ba�lasayd� ancak Aral�k 2022 d�neminde, 37.255,50 TL ile ikinci gelir vergisi dilimine ge�ebilecekti. 37.255,50 TL �zerinden asgari �cretlinin gelir vergisi hesapland���nda ise 1.087,83 TL bulunacak, dolay�s�yla Haziran 2022 d�neminde i�e ba�layan bir �al��an Aral�k 2022 d�nemine kadar 825,05 TL gelir vergisi indiriminden yararlanacak, Aral�k 2022 d�neminde ise yararlanmas� gereken vergi indirimi rakam� en fazla 1.087,83 TL olacakt�r.

  Dolay�s�yla bordro programlar�nda uygulanmas� gereken sistem asgari �cretlinin k�m�latif gelir vergisi matrah�n�n takip edilerek gelir vergisi indirimi rakamlar�na ula��lmas�d�r.

  �al��an ad�na hesaplanan gelir vergisi vergi indirim rakam�ndan d���kse vergi indirimi zaten hesaplanan gelir vergisine kadar uygulanmaktad�r.

  2022 Ocak ay�ndan itibaren asgari �cretli olarak �al��an ki�inin k�m�latif gelir vergisi matrah� dikkate al�narak, a�ustos ay�ndan gelir vergisi dilimi de�i�ecektir. Bundan dolay� gelir vergisi indirim tutar� da de�i�iklik g�sterecektir.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap