Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  aristo dünyanın şekli ile ilgili görüşleri

  1 ziyaretçi

  aristo dünyanın şekli ile ilgili görüşleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Dünyanın şekli bilim adamları görüşleri

  (c) 2011 - 2022  | İlkokul etkinlikleri. Her hakkı saklıdır

  Telif Hakları |Gizlilik |KVKK | Kullanım Sözleşmesi | Çerez Politikası | Hakkımızda | İletişim

  Çarpım Tablosu | Test Çöz | İlkokul Dokümanları | Odev Hazırla | Ela Lale(1.sınıf)

  1.sınıf etkinlikleri : Okuma yazma süreci dökümanları, okuma metinleri, Türkçe, matematik, hayat bilgisi, görsel sanatlar, müzik dersi etkinlikleri

  2.Sınıf dersleri: Türkçe, matematik, hayat bilgisi, ingilizce, görsel sanatlar ve müzik

  2.Sınıf dersleri: Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ingilizce, görsel sanatlar ve müzik

  4.Sınıf Dersleri : Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, ingilizce, insan hakları yurttaşlık ve demokrasi, din kültürü ve ahlak bilgisi

  Instagram |Facebook Grup |Youtube | Twitter | Telegram | 2.Sınıf Telegram | 3.Sınıf Telegram  | 4.Sınıf Telegram | Sosyal Medya Adreslerimiz

  Yazı kaynağı : ilk-okul.com

  Fenokulu.net

  Dünya'n�n �ekliyle ilgili geçmi�ten bu güne bilim insanlar�n�n görü�leri


  THALES (TALES)
  Milattan önce 6. yüzy�lda Milet'te (Ayd�n) ya�am��t�r. Thales, Dünya`n�n daire �eklinde oldu�unu ve etraf�n�n sularla çevrili oldu�unu dü�ünüyordu.


  P�SAGOR
  Pisagor, Dünya`n�n Güne� etraf�nda döndü�ünü ve yuvarlak oldu�unu ileri süren ilk ki�iydi. Ancak Pisagor`un bu dedi�ine bilimle u�ra�an ki�ilerin d���nda inanan olmam��t�.


  AR�STO
  Milattan önce 4. yüzy�lda Makedonya`da ya�am��t�r. Pisagor`dan iki yüzy�l sonra Aristo, gözlemleri sonunda Dünya`n�n yuvarlak oldu�unu kan�tlad�.


  B�RÛN� (973-1048)
  Orta Asyal� büyük Türk bilginidir. Dünya`m�z�n küreye benzedi�ini söylemi�tir. Dünya`n�n çap�n� bulmak için çal��malarda bulunmu�tur. Birûni`nin tespit etti�i de�erler bugünkü rakamlara çok yak�nd�r. Birûni, Amerika k�tas�n�n var oldu�unu Chrostopher Colombus'dan (Kristof Kolomb) 500 sene evvel haber vermi�tir.

  �DRÎSÎ (1100-1166)
  �drîsî, Dünya`n�n küre �eklinde oldu�unu dü�ünüyordu. �drîsî`nin çizdi�i dünya haritas�, o güne kadar bilinen en iyi dünya haritas� örne�idir. Onun çizdi�i dünya haritalar�ndan Avrupal� kâ�ifler de faydalanm��t�r. �drîsî`nin haritalar�n�n Amerika`n�n ke�fi s�ras�nda Kolomb taraf�ndan kulland��� dü�ünülmektedir.


  N�KOLAUS COPERNUCUS (N�KOLAS KOPERN�K) (1473-1543)
  Güne�`in, Dünya`n�n etraf�nda dönmedi�ini, Dünya`n�n ve hatta gezegenlerin de Güne�`in etraf�nda döndü�ünü ileri sürmü�tür.


  CHROSTOPHER COLOMBUS
  Maceraperest bir denizci olan Kristof Kolomb Dünya`n�n yuvarlak oldu�unu kitaplardan okumu�tu. 1492 y�l�nda 3 küçük gemi ile birlikte yola ç�kt�. Devaml� bat�ya do�ru gitti. Hindistan`a ula�t���n� zannetti ama gitti�i yer Amerika k�tas�yd�. E�er dünya yuvarlaksa yönünü de�i�tirmeden ba�lad��� yere tekrar gelece�ini biliyordu. Ama bunu ba�aramadan öldü. Ancak gemilerinden biri yola devam etti. Dünya`n�n çevresini dola�m�� oldu.


  GAL�LEO GAL�LE� (GAL�LE GAL�LE) (1564-1642)
  �cat etti�i teleskopla gök cisimlerini incelemi�, önemli astronomi ke�ifleri yapm��t�r. Yapt��� gözlemlerle Kopernik`in “Dünya ve di�er gezegenler, Güne�`in etraf�nda dönüyor.” iddias�n� desteklemi�tir.


  FERD�NAND MAGELLEAN (MACELLAN)
  Macellan, dünyan�n çevresini dola�an ilk denizcidir. Bu seyahatleri sayesinde hem Dünya`n�n yuvarlak oldu�u ispatlanm�� hem de Dünya`n�n çevresinin uzunlu�u belirlenmi�tir.

  Kaynak: MEB Ders Kitab�

  Yazı kaynağı : www.fenokulu.net

  Dünya'nın şekli ile ilgili görüşler - Sorubak Blog

  BİLİM ADAMLARININ DÜNYA’NIN ŞEKLİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

  MÖ. 636 – 546 yılları arasında yaşamıştır. Ege kıyısında bulunan Milet’te doğmuştur. Daha çok matematik alanında çalışma yapmıştır. Coğrafi görüş olarak dünyanın şekli hakkında bir teori ortaya atmıştır. Tales’e göre dünya okyanuslar üzerinde yüzen bir diske benzer ve de yuvarlaktır.

  2.  ARİSTO

  MÖ. 384 – 322 yılları arasında yaşamıştır. Dünyanın yuvarlak olduğu görüşünü rasyonel olarak ortaya koyan ilk bilim adamıdır. Bu yargıya ay tutulması sırasında dünyanın ay üzerine düşen gölgesinin dairesel olduğu varsayımından hareketle ancak yuvarlak bir cismin gölgesinin yuvarlak olabileceği varsayımından dünyanın biçiminin yuvarlak olduğu görüşünü ileri sürmüştür.

  3.  BİRUNİ

  978 – 1048 yılları arasında yaşamıştır. Harezm’de doğduğu söylenmektedir.  Dünyanın yuvarlak ve dönmekte olduğunu, yerçekimin varlığını Newton’dan asırlarca önce ortaya koydu. Biruni; Dünya dönüyorsa ağaçlar, taşlar vb. yerlerinden neden fırlamıyor? diye soranlara; “Bu dünyanın dönmesi olayını çürütmez. Çünkü herşey dünyanın merkezine düşüyor. Bu da gösterir ki, merkezde bir çekicilik vardır ve bu yerçekimi, yeryüzündeki nesnelerin dışarı fırlamasına mani olmaktadır” demektedir.

  4.  PİSAGOR

  MÖ 590 lı yıllarda Dünyanın güneş etrafında döndüğünü ve Dünya’nın yuvarlak olduğunu ileri süren ilk kişiydi.Ancak Pisagor’un bu dediğine bilimle uğraşan kişilerin dışında inanan olmamıştı.Pisagor’dan İki Yüzyıl Sonra Aristo, gözlemleri sonunda Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtladı.

  1564 – 1642 yılları arasında yaşamış İtalyan gökbilimcidir. Teleskobu kullanarak gezegen ve yıldızları inceleyen ilk bilim adamıdır. İncelemeleri sonucunda Ay’ın üzerindeki kraterleri, güneş lekelerini, gezegenlerin Güneş çevresinde hareket ettiğini ortaya koymuştur.

  7′ nci yüzyılda yaşamış olan İtalyan matematikçi ve astronomu Galileo Galilei yerin döndüğünü keşfeden ilk insan değildi. Ondan daha evvel bu gerçeği fark edenler de olmuştu. Fakat bu fikri yaymak için Galileo çok uğraştı ama kilisenin gazabına uğradı.

  6.  KRİSTOF KOLOMB

  Maceraperest bir denizci olan Kristof Kolomb Dünya’nın yuvarlak olduğunu kitaplardan okumuştu.1492 yılında 3 küçük gemi ile birlikte yola çıktı.Devamlı batıya doğru gitti.Hindistan’a ulaştığını zannetti ama gittiği yer Amerika kıtasıydı.Eğer dünya yuvarlaksa yönünü değiştirmeden başladığı yere tekrar geleceğini biliyordu.Ama bunu başaramadan öldü.Ancak gemilerinde bir tanesi yola devam etti.Böylece Dünya’da tam tur atılmış oldu.

  7.  FERDİNAND MAGELLAN 

   Portekizli bir gemici olan Macellan hep batı’ya giderek Çin ve Hindistan’a ulaşabilceğine inanıryordu.Alman imparotu Şarlken’in desteğini alan Macellan,yolculuğuna İspanya’dan başladı.Amerika’nın en güneyinden dolaştı.Büyük Okyonus’u geçip Filipinlere ulaştı.Burada yaptığı bir savaşta.Yerine geçen Del Kano dünyanın çevresini dolaşarak İspanya’ya döndü.Böylece Dünya’nın yuvarlak olduğunu ispatlayan kişi oldu.Ayrıca okyanuslar hakkında geniş bilgiler edinilmesi sağlandı.

  Yazı kaynağı : www.sorubak.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap