Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  arefe günü ikindi ile akşam arası kılınan namaz

  1 ziyaretçi

  arefe günü ikindi ile akşam arası kılınan namaz bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Arefe G�n� ikindi namaz� sonras� okunacak dua (�kindi ile ak�am aras� duas�)

  arefe g�n� ��le ile ikindi aras� k�l�nan namaz ka� rekat k�l�n���

  arefe g�n� ��le ile ikindi aras� k�l�nan namaz ka� rekat k�l�n���

  AREFE G�N� KILINACAK NAMAZLAR

  T�vbe Namaz� K�lmak: �kindi namaz�n� k�ld�ktan ve Arefe Duas�na ba�lamadan �nce g���n alt�nda iki rekat namaz k�lmal� ve Hak Teala'n�n huzurunda g�nahlar�n� itiraf ederek ikrar etmelidir. B�ylece Arafat sevab�na nail olsun ve g�nahlar� ba���lans�n. Mahsus Namaz: Zeval vakti oldu�unda g���n alt�na ��kmal� (yani a��k alanda olmal�) ��len ve ikindi namazlar�n� ruku ve secdesini g�zel bir �ekilde yaparak k�lmal�. Namazlar� bittikten sonra iki rekat namaz k�lmal�. Namaz�n birinci rekat�nda Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmal�d�r. Bu namaz�n ard�ndan 4 rekat namaz k�lmal�d�r. Namaz iki rekat iki rekat k�l�nmal�d�r. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumal�d�r. Bu namaz Emire'l M�min'in Hz. Ali'nin namaz�d�r.

  AREFE G�N�N�N FAZ�LET�

  Arefe g�n� mana olarak g�zel g�nler �ncesi anlam�na da gelmektedir. Bayramdan bir g�n �ncesi olan arefe g�n�nde bayram haz�rl�klar� yan� s�ra dualar okunur, ibadetler yap�l�r zikirler �ekilir. Diyanet ��lerinden edinilen bilgiye g�re, Peygamber efendimiz Arefe G�n� i�in �u duay� okumay� uygun g�rm��t�r.

    “Allah’tan ba�ka ilah yoktur, o tektir, onun orta�� yoktur. M�lk sadece onun, hamd da yaln�z onad�r. O her �eye kadirdir.”
  Hz. Ali ise bug�n i�in �u duan�n okunmas�n� tavsiye etmi�tir:

  “Allah’�m, bizim dedi�imizden hay�rl� olarak, Z�t’�n�n buyurdu�u gibi hamd sana mahsustur. Allah’�m namaz�m, sair ibadetlerim, �l�m�m, ya�amam senin i�indir. Kalan varl���m da Z�t’�n i�indir. Allah’�m kabir azab�ndan, kalp fitnesinden, i�lerin bozulmas�ndan sana s���n�r�m. Allah’�m esen yelin getirdi�i �eyin hay�rl�s�n� senden dilerim.”

  AREFE NED�R?

  L�gatte “tan�ma” manas�na gelir. Ba�ka g�nlere ve Ramazan bayram�ndan �nceki g�ne Arefe denmez. M�sl�manl���n be� �art�ndan birisi de hali vakti yerinde olan zenginlerin hacca gitmesidir. Hacc�n �artlar�ndan biri ise; Arefe g�n� Arafat’�n Vadiy-i Urene denilen yerinden ba�ka herhangi bir yerinde, ��le ve ikindi namazlar�ndan sonra vakfeye durmakt�r.

  Bu ibadet bir G�n �nce olursa, hac kabul olmaz. O bak�mdan hacc�n kabul�, Arefe g�n�n�n do�ru olmas�na ba�l�d�r. Arabi aylar g�kteki hilalin g�r�lmesi ile ba�lar. Hilalin g�r�lmesi hesap ile anla��lan G�n veya bir sonraki g�nd�r. Hi�bir zaman bir �nceki g�n de�ildir.

  Arefe, �slam dininin k�ymet verdi�i g�nlerdendir. Bu hususlarda Peygamberimiz sallallah� aleyhi ve sellem buyurdu ki:

  Arefe g�n�ne h�rmet ediniz! ��nk� Allah� teal�n�n k�ymet verdi�i bir g�nd�r.

  Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem’den azad olur.

  Arefe g�n� ibadet edenlerin iki senelik g�nahlar� affolur. Biri ge�mi� senenin, di�eri gelecek senenin g�nah�d�r.

  Arefe g�n� bin ihlas okuyan�n b�t�n g�nahlar� affolur ve her duas� kabul olur. Hepsini besmele ile okumal�d�r.

  AREFE G�N� 2018 MESAJLARI

  Her �eye kadir olan Y�ce Allah, bizleri, do�ru yoldan ve sevdiklerimizden ay�rmas�n! Hay�rl� ve bereketli arefe dile�iyle.

  Sevdiklerin hep yan�nda olsun, y�z�n ve g�l�n hi� solmas�n. Y�re�ine damla damla umut, g�nlerine bin tatl� mutluluk dolsun. Arefe g�n�n�z kutlu olsun.

  Heyecanla bayram� g�zledi�imiz bug�nde kurban bayram�n�z kutlu, bekleyi�leriniz hay�rlara vesile olsun, arefe g�n�n�z kutlu olsun.

  Sizlere en g�zel ve co�kulu olan bayramlar� m�jdeleyen bug�nde en g�zel bayramlara eri�ebilmeniz duas�yla. Arefe g�n�n�z kutlu olsun.

  Sizlere en g�zel ve co�kulu olan bayramlar� m�jdeleyen bug�nde en g�zel bayramlara eri�ebilmeniz duas�yla. Arefe g�n�n�z kutlu olsun.

  Arefe g�n�n�z� kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice g�zel g�nlere eri�menizi Allah’tan niyaz ederiz.

  Y�z�n�z�n ay gibi parlak ve bayram edece�iniz g�nlerin hi� bitmemesi duas�yla, Arefe g�n�n�z kutlu olsun.

  Bug�n�n feyiz ve bereketi �zerinizden eksik olmas�n. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe g�n�n�z kutlu olsun.

  G�nayd�n Dostluklar�n birle�ti�i, karde�li�in hi� bitmedi�i, nice g�zel bayramlar� mu�tulayan Arefe g�n�n�z m�barek olsun

  En g�zel bayramlara hep birlikte sa�l�kla ve huzurla eri�ebilmek duas�yla.. Arefe g�n�n�z m�barek olsun.

  Bir avu� dua, s�cak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapat�r mesafeleri birle�tirir g�n�lleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe G�n�n�z Kutlu Olsun.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Arefe günü ikindi namazından sonra hangi dua okunur? Arefe günü ikindi ile akşam namazı arası okunacak dua…

  Arefe günü ikindi namazından sonra hangi dua okunur? Arefe günü ikindi ile akşam namazı arası okunacak dua…

  Ramazan ayının son günü yapılacak ibadetler merak araştırılıyor. İbadetlerle arefe gününü idrak etmek isteyenler, ibadetlerini aksatmamak için emin olmak adına arama motorlarına başvuruyor. İslam dininin kıymet verdiği günlerden biri olan Arefe günü ile ilgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem de, ‘’Arefe gününe hürmet ediniz. Çünkü Allahü tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır’’, demiştir. Dolayısıyla vatandaşlar bugün yapılacak ibadetleri daha yoğun araştırıyor. Arefe günü ikindi namazından sonra okunacak dua? Arefe günü ikindi ile akşam arası dua…

  AREFE GÜNÜ İKİNDİ İLE AKŞAM ARASI DUA VE NAMAZ

  Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

  Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.

  AREFE GÜNÜ EDİLECEK DUA

  "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh

  "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

  Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

  AREFE GÜNÜ TÖVBE NAMAZI KILINIŞI

  1. REKAT

  -"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Tevbe namazı kılmaya" diye niyet ederiz

  -"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

  -Sübhaneke'yi okuruz

  -Euzü-besmele çekeriz

  -Fatiha Suresini okuruz

  -Kur'an'dan bir sure okuruz

  -Rüku'ya gideriz

  -Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

  2. REKAT

  -Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

  -Besmele çekeriz

  -Fatiha Suresini okuruz

  -Kur'an'dan bir sure okuruz

  -Rüku'ya gideriz

  -Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

  -Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

  -"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

  AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ

  Bismillahirrahmanirrahim.Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

  La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

  Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

  La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.

  La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.

  Yazı kaynağı : www.gazetevatan.com

  Arefe Günü ibadetleri okunacak dualar ve sureler... Diyanet Arefe Günü kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve zikirler - En Son Haberler

  Arefe Günü ibadetleri okunacak dualar ve sureler... Diyanet Arefe Günü kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve zikirler - En Son Haberler

  2021 Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz'da başlayacak. 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi olacak. Arife Günü'nü ibadet ederek geçirecek olanlar bu anlamlı günde hangi duaları ve sureleri okuyacaklarını araştırmayı sürdürüyorlar. İşte Arefe Günü yapılacak ibadetler ve çekilecek tesbihler ve kılınacak namazlar...

  AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

  Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Arefe günü dualar ile geçirilir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilir.

  Peygamber Efendimiz bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

  Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

  Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.

  Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire’l Mümin’in Hz. Ali’nin namazıdır.

  AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

  Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ‘ Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.’Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:‘Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur. Arefe günü İhlas Suresi'nin okunması gerektiği belirtiliyor.

  İHLAS SURESİ OKUNUŞU

  Bismillahirrahmânirrahîm.

  1- Kul hüvellâhü ehad

  2- Allâhüssamed

  3- Lem yelid ve lem yûled

  4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

  İHLAS SURESİ ANLAMI

  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

  1- De ki; O Allah bir tektir.

  2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

  3- Doğurmadı ve doğurulmadı

  4- O 'na bir denk de olmadı.

  Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

  Duâ şudur:

  * "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

  İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

  * "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

  Buhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

  * "Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

  "Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.

  AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

  Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Peygamber Efendimiz bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

  Arefe günü ile ilgili bazı hadisler şöyledir;

  “Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur.” (Ebu-ş şeyh)

  Bir hadis-i şerifte:

  “Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir.” buyrulmaktadır.

  Hadis-i şeriflere göre; “İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.” (Ebu-ş şeyh)

  PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

  Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmec’al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem’î nûran ve ‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec’al lî nûran. Ve fî rivâyetin: ‘Asabî ve lahmî ve demî ve şa’rî ve beşerî kâne yekûlü fî du’âihî

  Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

  100’ER KEZ OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

  Bismillahir Rahmanir Rahim

  Kul hüvellahü ehad. Allahüs Samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekün lehü küfüven ehad.

  La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.

  Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak’adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.

  Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

  Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

  Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

  "Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

  Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."

  AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ

  Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

  1. İhlâs Suresi

  2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

  3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

  4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

  Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

  "Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap