Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  arefe günü öğle ile ikindi arası kılınan namaz

  1 ziyaretçi

  arefe günü öğle ile ikindi arası kılınan namaz bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ve Arefe G�n� ��le ile ikindi aras� k�l�nan namaz nas�l k�l�n�r, ka� rekatt�r

  Arefe g�n� k�l�nacak namazlar neler? Arefe g�n� ��le ile ikindi aras� k�l�nan namaz ka� rekat?

  Arefe g�n� k�l�nacak namazlar neler? Arefe g�n� ��le ile ikindi aras� k�l�nan namaz ka� rekat?

  Arefe g�n� ��le ile ikindi aras�nda k�l�nan namaz Kurban Bayram�'na g�nler kala ara�t�r�lmaya ba�land�. Peygamber efendimiz, arefe g�n� ile ilgili; 'G�nlerin en faziletlesi arefe g�n�d�r. Fazilet�e cumaya benzer. Arefe g�n� cuma g�n� d���nda yap�lan yetmi� hacdan daha faziletlidir' buyurdu. Peki Arefe g�n� ��le ile ikindi aras� k�l�nan namaz ka� rekat? Arefe g�n� k�l�nacak namazlarla ilgili detaylar haberimizde..

  Bu hususlarda Peygamber efendimiz (Sallallah� Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

  Arefe g�n�ne h�rmet ediniz! ��nk� Allah� teal�n�n k�ymet verdi�i bir g�nd�r.

  Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem’den azad olur.

  Arefe g�n� ibadet edenlerin iki senelik g�nahlar� affolur. Biri ge�mi� senenin, di�eri gelecek senenin g�nah�d�r.

  Arefe g�n� bin ihlas okuyan�n b�t�n g�nahlar� affolur ve her duas� kabul olur. Hepsini besmele ile okumal�d�r.

  Arefe g�n� ��le ile ikindi aras� k�l�nan namaz�n birinci rekat�nda Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmal�d�r. Bu namaz�n ard�ndan 4 rekat namaz k�lmal�d�r. Namaz iki rekat iki rekat k�l�nmal�d�r. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumal�d�r.

  AREFE G�N� NAMAZI KA� REKATTIR?

  Arefe g�n� ��le ile ikindi aras� k�l�nan namaz t�vbe namaz�d�r. T�vbe namaz� ise 2 rekattan olu�ur. Arefe g�n�nde t�vbe namaz�, ��le vakti ile ikindi vakti aras�nda k�l�nmal�d�r.

  AREFE G�N� KILINACAK NAMAZLAR

  T�vbe Namaz�: �kindi namaz�n� k�ld�ktan ve Arefe Duas�na ba�lamadan �nce g���n alt�nda iki rekat namaz k�lmal� ve Hak Teala'n�n huzurunda g�nahlar�n� itiraf ederek ikrar etmelidir. B�ylece Arafat sevab�na nail olsun ve g�nahlar� ba���lans�n.

  Mahsus Namaz: Zeval vakti oldu�unda g���n alt�na ��kmal� (yani a��k alanda olmal�) ��len ve ikindi namazlar�n� ruku ve secdesini g�zel bir �ekilde yaparak k�lmal�. Namazlar� bittikten sonra iki rekat namaz k�lmal�. Namaz�n birinci rekat�nda Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmal�d�r. Bu namaz�n ard�ndan 4 rekat namaz k�lmal�d�r. Namaz iki rekat iki rekat k�l�nmal�d�r. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumal�d�r.

  AREFE G�N� T�VBE NAMAZI NASIL KILINIR?

  1. REKAT

  -"Niyet ettim Allah r�zas� i�in iki rekat Tevbe namaz� k�lmaya" diye niyet ederiz

  -"Allahu Ekber" diyerek �ftitah Tekbiri al�r ve namaza ba�lar�z

  -S�bhaneke'yi okuruz

  -Euz�-besmele �ekeriz

  -Fatiha Suresini okuruz

  -Kur'an'dan bir sure okuruz

  -R�ku'ya gideriz

  -Secde'ye gideriz. Do�ruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

  2. REKAT

  -Aya�a kalkarak K�yama dururuz

  -Besmele �ekeriz

  -Fatiha Suresini okuruz

  -Kur'an'dan bir sure okuruz

  -R�ku'ya gideriz

  -Secde'ye gideriz. Do�ruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

  -Oturarak Ettahiyyatu ve All�humme salli, All�humme B�rik ve Rabben� dualar�n� okuruz

  -"Es sel�mu aleyk�m ve rahmet'ullah" diye sa�a ve sola selam vererek namaz� tamamlar�z

  AREFE G�N�N�N FAZ�LET�

  Arefe g�n� mana olarak g�zel g�nler �ncesi anlam�na da gelmektedir. Bayramdan bir g�n �ncesi olan arefe g�n�nde bayram haz�rl�klar� yan� s�ra dualar okunur, ibadetler yap�l�r zikirler �ekilir. Diyanet ��lerinden edinilen bilgiye g�re, Peygamber efendimiz Arefe G�n� i�in �u duay� okumay� uygun g�rm��t�r.

  “Allah’tan ba�ka ilah yoktur, o tektir, onun orta�� yoktur. M�lk sadece onun, hamd da yaln�z onad�r. O her �eye kadirdir.”

  Hz. Ali ise bug�n i�in �u duan�n okunmas�n� tavsiye etmi�tir:

  “Allah’�m, bizim dedi�imizden hay�rl� olarak, Z�t’�n�n buyurdu�u gibi hamd sana mahsustur. Allah’�m namaz�m, sair ibadetlerim, �l�m�m, ya�amam senin i�indir. Kalan varl���m da Z�t’�n i�indir. Allah’�m kabir azab�ndan, kalp fitnesinden, i�lerin bozulmas�ndan sana s���n�r�m. Allah’�m esen yelin getirdi�i �eyin hay�rl�s�n� senden dilerim.”

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  arefe g�n� ��le ile ikindi aras� k�l�nan namaz ka� rekat k�l�n���

  arefe g�n� ��le ile ikindi aras� k�l�nan namaz ka� rekat k�l�n���

  AREFE G�N� KILINACAK NAMAZLAR

  T�vbe Namaz� K�lmak: �kindi namaz�n� k�ld�ktan ve Arefe Duas�na ba�lamadan �nce g���n alt�nda iki rekat namaz k�lmal� ve Hak Teala'n�n huzurunda g�nahlar�n� itiraf ederek ikrar etmelidir. B�ylece Arafat sevab�na nail olsun ve g�nahlar� ba���lans�n. Mahsus Namaz: Zeval vakti oldu�unda g���n alt�na ��kmal� (yani a��k alanda olmal�) ��len ve ikindi namazlar�n� ruku ve secdesini g�zel bir �ekilde yaparak k�lmal�. Namazlar� bittikten sonra iki rekat namaz k�lmal�. Namaz�n birinci rekat�nda Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmal�d�r. Bu namaz�n ard�ndan 4 rekat namaz k�lmal�d�r. Namaz iki rekat iki rekat k�l�nmal�d�r. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumal�d�r. Bu namaz Emire'l M�min'in Hz. Ali'nin namaz�d�r.

  AREFE G�N�N�N FAZ�LET�

  Arefe g�n� mana olarak g�zel g�nler �ncesi anlam�na da gelmektedir. Bayramdan bir g�n �ncesi olan arefe g�n�nde bayram haz�rl�klar� yan� s�ra dualar okunur, ibadetler yap�l�r zikirler �ekilir. Diyanet ��lerinden edinilen bilgiye g�re, Peygamber efendimiz Arefe G�n� i�in �u duay� okumay� uygun g�rm��t�r.

    “Allah’tan ba�ka ilah yoktur, o tektir, onun orta�� yoktur. M�lk sadece onun, hamd da yaln�z onad�r. O her �eye kadirdir.”
  Hz. Ali ise bug�n i�in �u duan�n okunmas�n� tavsiye etmi�tir:

  “Allah’�m, bizim dedi�imizden hay�rl� olarak, Z�t’�n�n buyurdu�u gibi hamd sana mahsustur. Allah’�m namaz�m, sair ibadetlerim, �l�m�m, ya�amam senin i�indir. Kalan varl���m da Z�t’�n i�indir. Allah’�m kabir azab�ndan, kalp fitnesinden, i�lerin bozulmas�ndan sana s���n�r�m. Allah’�m esen yelin getirdi�i �eyin hay�rl�s�n� senden dilerim.”

  AREFE NED�R?

  L�gatte “tan�ma” manas�na gelir. Ba�ka g�nlere ve Ramazan bayram�ndan �nceki g�ne Arefe denmez. M�sl�manl���n be� �art�ndan birisi de hali vakti yerinde olan zenginlerin hacca gitmesidir. Hacc�n �artlar�ndan biri ise; Arefe g�n� Arafat’�n Vadiy-i Urene denilen yerinden ba�ka herhangi bir yerinde, ��le ve ikindi namazlar�ndan sonra vakfeye durmakt�r.

  Bu ibadet bir G�n �nce olursa, hac kabul olmaz. O bak�mdan hacc�n kabul�, Arefe g�n�n�n do�ru olmas�na ba�l�d�r. Arabi aylar g�kteki hilalin g�r�lmesi ile ba�lar. Hilalin g�r�lmesi hesap ile anla��lan G�n veya bir sonraki g�nd�r. Hi�bir zaman bir �nceki g�n de�ildir.

  Arefe, �slam dininin k�ymet verdi�i g�nlerdendir. Bu hususlarda Peygamberimiz sallallah� aleyhi ve sellem buyurdu ki:

  Arefe g�n�ne h�rmet ediniz! ��nk� Allah� teal�n�n k�ymet verdi�i bir g�nd�r.

  Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem’den azad olur.

  Arefe g�n� ibadet edenlerin iki senelik g�nahlar� affolur. Biri ge�mi� senenin, di�eri gelecek senenin g�nah�d�r.

  Arefe g�n� bin ihlas okuyan�n b�t�n g�nahlar� affolur ve her duas� kabul olur. Hepsini besmele ile okumal�d�r.

  AREFE G�N� 2018 MESAJLARI

  Her �eye kadir olan Y�ce Allah, bizleri, do�ru yoldan ve sevdiklerimizden ay�rmas�n! Hay�rl� ve bereketli arefe dile�iyle.

  Sevdiklerin hep yan�nda olsun, y�z�n ve g�l�n hi� solmas�n. Y�re�ine damla damla umut, g�nlerine bin tatl� mutluluk dolsun. Arefe g�n�n�z kutlu olsun.

  Heyecanla bayram� g�zledi�imiz bug�nde kurban bayram�n�z kutlu, bekleyi�leriniz hay�rlara vesile olsun, arefe g�n�n�z kutlu olsun.

  Sizlere en g�zel ve co�kulu olan bayramlar� m�jdeleyen bug�nde en g�zel bayramlara eri�ebilmeniz duas�yla. Arefe g�n�n�z kutlu olsun.

  Sizlere en g�zel ve co�kulu olan bayramlar� m�jdeleyen bug�nde en g�zel bayramlara eri�ebilmeniz duas�yla. Arefe g�n�n�z kutlu olsun.

  Arefe g�n�n�z� kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice g�zel g�nlere eri�menizi Allah’tan niyaz ederiz.

  Y�z�n�z�n ay gibi parlak ve bayram edece�iniz g�nlerin hi� bitmemesi duas�yla, Arefe g�n�n�z kutlu olsun.

  Bug�n�n feyiz ve bereketi �zerinizden eksik olmas�n. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe g�n�n�z kutlu olsun.

  G�nayd�n Dostluklar�n birle�ti�i, karde�li�in hi� bitmedi�i, nice g�zel bayramlar� mu�tulayan Arefe g�n�n�z m�barek olsun

  En g�zel bayramlara hep birlikte sa�l�kla ve huzurla eri�ebilmek duas�yla.. Arefe g�n�n�z m�barek olsun.

  Bir avu� dua, s�cak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapat�r mesafeleri birle�tirir g�n�lleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe G�n�n�z Kutlu Olsun.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Arefe günü öğle ile ikindi ezanı arasında kılınacak namaz hangisi?

  Arefe günü öğle ile ikindi ezanı arasında kılınacak namaz hangisi?

  Arefe günü ibadetleri nelerdir, arefe gününde nasıl ibadet edilir, hangi dualar kaç kere okunur? Hz. Muhammed'in En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır dediği bu güne özel okunacak dua ve ikindiden sonra kılınacak 2 rekatlık tövbe namazı kılınışı haberimizde.

  Bugün arefe günü, peki hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır?  Bugün bolca dua edin, bolca ihlas suresini okuyun ve öğleden sonra namaz kılın. Hz.Muhammed arife günü için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” demiştir.

  Arefe günü duası : Hz. Muhammed arife gecesinde şu duâyı okuyana yaradanın istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

  Peygamberimizin Arefe duası şöyle: * “Sübhânellezi fi’s-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi’n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi’l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi’l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa’s-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa’l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi.”

  İmam-ı Tirmizi,  Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir: "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü’l-hamdü ve hüve alâ küli şey’in kadir."

  Buhâri’de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur. Okunması önerilen dua şöyledir:  “Allahümme’c’al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme’şrah li sadri ve yessir li emri...”

  “Allah’ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah’ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.”

  Hz. Ali ise bugün için şu duanın okunmasını tavsiye etmiştir: 'Allah’ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât’ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah’ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât’ın içindir. Allah’ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım. Allah’ım esen yelin getirdiği şeyin hayırlısını senden dilerim.”

  BOLCA İHLAS SURESİNİ OKUYUN : Ayrıca bugün içinde İhlas Suresi’nin sürekli okunması gerektiği de vurgulanıyor. İhlas Suresi’nin Arapça okunuşu şöyledir : “Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

  Arefe günü ikindiden sonra kılınan tövbe namazı: İkindi namazını kıldıktan sonra iki rekat olarak kılınır. Bu namazdan sonra tövbe edip dua edenlerin günahları bağışlanır dilekleri olur.

  Öğle ve ikindi arası kılınan namaz : Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire’l Mümin’in Hz. Ali’nin namazıdır.

  AREFE GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER: Hz.Muhammed bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir. Bolca da ihlas suresi okunması öneriliyor.

  Yazı kaynağı : www.internethaber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap