Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  araştırmacının problem belirleme sürecinde kullanabileceği kaynaklar

  1 ziyaretçi

  araştırmacının problem belirleme sürecinde kullanabileceği kaynaklari bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bilimsel Araştırma Teknikleri 2.Ünite Araştırmanın Planlaması: Problem, Amaçlar Ve Hipotezlerin Belirlenmesi

  ARAŞTIRMANIN PLANLAMASI: PROBLEM, AMAÇLAR VE HİPOTEZLERİN BELİRLENMESİ

  Araştırmanın planlaması aşamasında uygulanacaklar şu alt başlıklar altında özetlenebilir:
  1.            Araştırma Konusunun Belirlenmesi
  2.            Araştırma Probleminin ve Sorularının Belirlenmesi
  3.            Araştırmanın Amacının, İçeriği ve Kısıtlarının Belirlenmesi
  4.            Araştırmanın Modellenmesi
  5.            Araştırma Hipotezlerinin Belirlenmesi
  Araştırma Konusunun Belirlenmesi
  Bir araştırmaya başlamadan önce araştırılacak konunun belirlenmesi gerekir. Bu ilk aşamada araştırma probleminin niteliği, içeriği, önemi ve geçmişi saptanmaya çalışılır. Bu aşama büyük ölçüde bir literatür çalışmasını gerektirir.
  Bir araştırmaya başlarken araştırma konusu, Akademik ve mesleki literatür,
  Mevcut araştırmalardaki eğilimleri, bilgi ve uygulama eksikliklerini ve böylece yeni araştırma olanaklarını ortaya koyan makaleler,İndekslerde yer alan dergilerdeki makaleler-özellikle de son bölümler, Konferans sunumlarında ortaya çıkarılan sonuçlar,Tezler, projeler, monografiler,
  Test edilmemiş teoriler içeren kitaplar,Gazete veya televizyonların ortaya koyduğu problem veya uygulamalar incelenerek, uzmanların görüşleri ve araştırma fonu sağlayan kişi/yer/kurumlar varsa bunların öncelikleri, kişisel tecrübeler ve ilgiler dikkate alınarak belirlenebilir.
  Araştırma konusu belirlenirken,
  Konunun araştırmacı için ilgi çekiciliği ve ilginin sürekliliği, Konunun araştırılabilirliği ve yönetilebilirliği,
  Konunun bilime katkısı,Araştırmacının konu hakkındaki ön bilgisi,Araştırmacının konuyu çalışabilmek için gereken yöntem bilgisi ve becerisinin yeterliliği,Konu ile ilgili mevcut bilginin yeterliliği,Konu ile ilgili verilere ulaşılabilirlik noktalarının dikkate alınması gerekir.
  Araştırma Problemi ve Araştırma Sorusunun Seçimi
  Bir sorunun araştırma problemi olabilmesi, bilimin ölçütleriyle yakından ilişkilidir. Bunun için iyi bir araştırma problemi için aşağıdaki genel ve özel ölçütler karşılanmalıdır.
  Genel ölçütler:
  1.            Çözülebilir ve görgül yollarla incelenebilir olma
  2.            Önemli olma
  3.            Yenilik getirici olma
  4.            Sınırlanabilir olma
  5.            Açık ve yalın ifade edilebilir ve anlaşılabilir olma
  6.            Değer yargısı içermeme
  Özel ölçütler:
  1.            Alanda yeterlilik
  2.            Yöntembilim yeteneği (araştırma yöntem ve teknikleri ile istatistik)
  3.            Zaman ve olanak yeterliliği
  4.            İlgi, merak, güdü yaratıcılık gibi psikolojik özellikler

  Tanımda şu ilkeler gözetilmelidir:
  Problem, alanı konusunda göreli olarak az bilgi sahibi olan birinin anlayabileceği şekilde tanımlanması, Spesifik araştırma alanının tanımlanması ve sınırlandırılması,
  Araştırmanın amacının kısaca belirtilmesi,
  “Araştırmanın amacı şudur” gibi açık bir cümlenin bir yerde yer almasına dikkat edilecek şekilde düzenlenmelidir.
  Problem Belirlenirken Yapılması Gerekenler
  Bir araştırmacının problem belirleme sürecinde kullanabileceği kaynakları ve yapması gerekenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
   Karar alıcılarla görüşmek
  Alanın uzmanlarıyla mülakatlar
  İkincil veri analizi
  Kalitatif araştırma
  araştırmacı zamanının ortalama olarak % 45’ini araştırmanın planlanmasına, % 45’ini araştırma sonuçlarının yorumlanmasına ve geriye kalan %10’unu da veri ve bilgilerin toplanmasına harcamalıdır.
  Araştırma Amaçlarının Belirlenmesi
  Problemin tanımlanması ile birlikte araştırmanın amacının da ortaya konulması gerekmektedir. Araştırma amaçları olmadan problemin belirlenmesi, çeşitli problemleri ortaya çıkarabilmektedir.
  Araştırmanın amacı, araştırmanın sonunda ortaya konulan bulgularla ne yapılmak istendiğidir.
  Araştırma Modelinin Oluşturulması
  Araştırma modeli sözlü olarak ifade edilebileceği gibi, sayısal, sembolik veya geometrik olarak da gösterilebilir. Söz konusu araştırma modelleri farklı başlıklar altında ifade edilmektedir. Bunları kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz:
  Sözel modeller, değişkenler arasındaki ilişkinin yazılı olarak temsil edildiği analitik modellerdir.
  Grafiksel modeller, değişkenler arasındaki ilişkinin görsel resimler ile temsil edildiği analitik modellerdir.
  Matematiksel modeller, değişkenler arasındaki ilişkinin denklem şekli ile temsil edildiği analitik modellerdir.
  Hipotezlerin Belirlenmesi
  Problem ve amaçlar net bir şekilde tanımlandıktan sonraki adım, bir ya da birden fazla hipotezin oluşturulmasıdır.
  Mevcut durumun ortaya konulması amacıyla yapılan tanımlayıcı (descriptive) ve nitel araştırmalarda hipotez kurulmamaktadır. Nedensel, ilişkisel veya deneysel araştırmalarda ise hipotezlere yer verilmelidir.
  Hipotezlerin amaçlarla tutarlı olması, test edilebilecek ve ölçülebilecek biçimde hazırlanması ve analizlerde kullanılacak tüm değişkenleri içermesi gerekir. Eğer araştırma problemi test edilebilecek nitelikte ise mutlaka hipotez yazılmalıdır.
  Hipotez Çeşitleri
  Bilimsel araştırmalarda iki tip hipotez söz konusudur. Bunlar Alternatif hipotez ve Null (Yokluk) Hipotezidir.
  Alternatif hipotez; araştırmacının varsayımını ifade eden hipotezdir.
  Yokluk (null, sıfır)  hipotez ise “anlamlı bir ilişki yok” şeklinde alternatif hipotezin yokluk durumunu ifade eden  hipotezdir.
  Araştırma Sorusu ve Hipotezlerinin Geliştirilmesi
  Bu aşamadan sonra araştırmanın amacına göre yöntemi/tasarımı yapılmalı, uygun anakütle ve örneklem belirlenmeli, istatistiksel analizlerde kullanılacak değişkenlerin doğru bir şekilde ölçülmesini sağlayacak uygun ölçme araçları geliştirilmeli, geçerliği ve güvenirliği sağlanmış ölçme araçlarının uygulanmasıyla elde edilen veriler doğru istatistiksel tekniklerle analiz edilmelidir.

  Kaynak: acikogretim.istanbul.edu.tr

  Yazı kaynağı : anaokullu.net

  Araştırma Probleminin Belirlenmesi Ve Tanımlanması Nedir

  1. Araştırma Probleminin Belirlenmesi

  2. Araştırma Probleminin Tanımlanması

  3. Kavramlar-Yapılar ve Değişkenler

  4. Problem Tanımlamada Değişkenler

  Kaynaklar

  Yazı kaynağı : arastirma-probleminin-belirlenmesi-ve-tanimlanmasi.nedir.org

  Bilimsel Araştırma Teknikleri 2020 Vize Soruları Online-2

  Bilimsel Araştırma Teknikleri 2020-2021 Vize Soruları çıkmış sorular –

  SOSYOLOJİK BAKIŞ VE ARAŞTIRMALAR PLATFORMU

  SOSYOLOJİK BAKIŞ VE ARAŞTIRMALAR PLATFORMU

  ARAŞTIRMA KONUSU SEÇİMİNDE ve ARAŞTIRMA PROBLEMİ BELİRLEMEDE DİKKAT EDİLECEK BAŞLICA HUSUSLAR

  A-  ARAŞTIRMA KONUSU

  Araştırma konusu, araştırmanın başlığı, araştırmanın amacı, araştırma problemi ve araştırma hipotezi  gibi  terim ve kavramlar,  araştırma sürecinde önemli yer tutar. Bu kavramlar birbiriyle yakından ilgili olduğu ve çoğu kez biri diğeri yerine kullanıldığı için, planlama aşamasında açık ve net olarak ortaya konulmalı ve belirlenmelidir.

  Çalışma konusu denilince  daha çok, çalışma alanı adı veya bilim dalı adı anlaşılmalıdır.

  Araştırmanın başlığı ise, tezin adı, ya da raporun adı yerine kullanılan isimlendirmedir. Araştırmanın amacıyla araştırma problemi birbiriyle daha alakalı ve birbirinin yerine geçebilen sözcüklerdir.

  Bu konunun niçin ele alındığı ve neyin hedeflendiği araştırma problemidir. Hipotez ise, araştırma sorunsalına ilişkin veya araştırmanın muhtemel bulgularına ilişkin ön yargı ve kanaatlerdir.

  gerekir.

  B- ARAŞTIRMA PROBLEMİ (AP)

  –         Literatürü okumak

  –         İlgili konferanslara katılmak

  –         Uzman önerileri almak

  –         Çevreyi ve etrafı dikkatle gözlemlemek,

  –         İlginizi çeken konuları tercih etmek gibi pratik öneriler sıralanmaktadır.

  –         Bu problemin önemi nedir?

  –         Geçmişi ve bağlantıları nelerdir?

  –         Niçin araştırmaya gerek duyulmaktadır?

  –         Araştırmanın türü BETİMLEME, ÖLÇME, GELİŞTİRME, ANALİZ veya DEĞERLENDİRME gibi amaçlardan hangisine yöneliktir?

  –         Gelitiştirilecek çözüm önerisinin araştırma ile ilgisi nasıldır?

  –         Araştırma hangi hedef kitleyi ne derece ilgilendirmektedir?

  –         AP ele almak ve araştırmak için doğru zaman mı? (konunun güncelliği, eskimişliği veya doğacak tepkiler v.b.)

  –         Çalışmanın sağlayacağı katkılar nelerdir, bu  katkılar teorik veya uygulamaya yönelik midir?

  –         Konu ilginç mi?

  –         Konu araştırılabilir mi?

  –         Konu önemli mi?

  –         Kaynaklar yeterli mi?

  –         Konu etik mi?

  C- ARAŞTIRMANLARDA HİPOOTEZ BELİRLEME

  Hipotez  bir yargı cümlesi veya önermesi olup, araştırmanın başlangıcında sahip olduğumuz ön kanaati ya da inancı yansıtır. Bu durum, adliye mahkemelerinde duruşmanın başlangıcında hakimin sahip olduğu suçlu olduğu ispatlanana kadar sanığın masum ve suçsuz olduğu kanaatine benzer. Hipotezler araştırmanın ispatlanması gereken önermeleridir. Hipotezler toplanan veriler yardımıyla irdelenir ve ispatlanır.

  Yazı kaynağı : tekniksosyoloji.wordpress.com

  Bilimsel Araştırma Sürecinin Aşamaları Nelerdir?

  Bilimsel araştırmanın ortaya çıkışının temelinde merak bulunmaktadır. İnsanların çevrelerinde gerçekleşen değişimleri, olayları ve olguları anlama çabaları araştırma isteğini tetikler. Bu anlamlandırma ve öğrenme merakının oluşturduğu heyecan ile birlikte bilimsel araştırma hazırlıkları başlar. Yapılacak araştırmanın bilimsel olması nedeniyle uygulanması gereken belirli aşamalar bulunmaktadır. Bir plana bağlı olarak yapılan bu çalışmalara da bilimsel çalışma yöntemi denmektedir.

  Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını sıralayacak olursak:

  bilimsel araştırma, nicel araştırma, nitel araştırma, bilimsel araştırma eğitimi, araştırma süreci,

  Nicel Araştırma Süreci

  Bilimsel araştırma süreçleri genel olarak yukarıda sıraladığımız süreçlere göre yürütülür. Ancak, verileri toplama, gözlem ve deney yapma aşamalarında araştırmanın amacına göre kullanılacak verilerin türü, araştırma sürecinde farklılık yaratır. Araştırmanın yapılacağı konu hangi bilimsel alanı kapsıyorsa araştırma süreci de ona göre belirlemelidir. Bu noktada nicel ve nitel veriolarak iki farklı araştırma süreci karşımıza çıkar.

  Nicel araştırma, gözlem ya da deneylere dayanılarak, ölçmelerin tekrar edilebildiği sayısal araştırma yaklaşımına göre yapılır. Bilimsel araştırma sürecinde veriler toplanırken ve analiz edilirken, kişisel yorumlar katılmadan istatistiksel yöntemler kullanılır. Sonuçlar sayısal olarak ifade edilir. Örneğin, insanların bir yıl içerisinde ortalama kaç kitap okuduğunun araştırılacağı bir çalışmada, anket yöntemi kullanılarak bu veriler sayısal olarak elde edilir. Daha sonra bu sayısal veriler yardımıyla yaş gruplarına göre, cinsiyete göre hangi bireylerin yılda kaç kitap okudukları çeşitli tablolarla ortaya koyulabilir.

  Belirli bilimdisiplinlerinde araştırma yapan kişiler daha çok nicel yöntemleri kullanmak durumundadır. Özellikle fen bilimleri alanında yapılan araştırmalar daha çok nicel araştırma süreçleri kullanılarak yapılmaktadır. Nicel araştırma daha nesnel bir temelde yürütülen çalışmadır. Bu nedenle araştırmacının süreçteki tarafsızlığı, nesnellik açısından önemlidir. Nicel araştırmanın başlangıcında planlama önceden yapılır ve araştırmanın tüm aşamaları önceden belirlenmiş olan plana göre uygulanır. Araştırmanın önceden oluşturulan sürece dayanması nedeniyle belirlenen hipotezlerin sınanması, araştırmanın başlangıcından itibaren başlar.

  Sonraki aşamada kategorilerin oluşturulması gelir. Üzerinde bilimsel araştırmanın yapılacağı grupların, araştırma amacına göre belirlenen kategorilere ayrılması önceden planlanabilir. Böylece elde edilecek sayısal verilerin gruplandırılması ve değerlendirilmesi için kolaylık sağlanmış olur. Örneğin, gençler ve yaşlılar üzerinde aynı değişkenin farklı etkileri ölçülmek istendiğinde, yaş grubuna göre kategoriler belirlenebilir.

  Nicel araştırma ölçüm sürecinde araştırma ortamı kontrollü şekilde gerçekleşmektedir. Bilimsel araştırmanın amacına göre sınırlı sayıda değişken kullanımı, olay ve olguların belirli parçalar şeklinde incelenebilmesi mümkündür. Hangi değişkenin hangi değişken üzerinde etkili olduğu önceden tahmin edilerek, bu etkinin kontrollü olarak ölçülmesi sağlanır. Daha sonra, veriler bu ölçümler sayesinde elde edilerek sayısal olarak ifade edilir.

  Ölçüm ve verilerin elde edilmesi sonucunda sayısal veriler değerlendirilerek araştırma raporları oluşturulur. Araştırma raporundaki veriler genelde tablolar ve şemalar yardımıyla açıklanır. Sayısal verilerin açıklanmasında bu yöntemler daha etkili ve anlaşılır olmaktadır.

  nicel araştırma, nitel araştırma, bilimsel araştırma eğitimi, araştırma süreci,

  Nitel Araştırma Süreci

  Nitel araştırmalar, gözlem, görüşme yapma ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı araştırma sürecidir. Olayların ve olguların doğal ortamlarında bir bütün halinde ve gerçekçi bir şekilde izlendiği araştırma şeklidir. Bilimsel araştırmalarda nitel araştırma sürecinin seçilmesini, araştırma probleminin özelliği belirler.

  Nitel araştırma sürecinde araştırmacının doğrudan kontrol edebileceği deneysel bir ortam söz konusu değildir. Araştırma sürecinde araştırma ortamı belirlenirken her olay kendi doğal ortamında incelenmektedir. Nitel araştırma, kişilerle doğrudan temas kurarak derinlemesine ve ayrıntılı çalışmalar yapmayı gerektirir. Elde edilen bir veriye göre araştırmanın seyri değişebilir veya yeniden başa dönülmesi gerekebilir.

  Bilimsel araştırmanın yapılandırılması aşamasında çok çeşitli tür ve kaynaktan veri toplanması gerekir. Verilerin dikkatlice değerlendirilerek düzenlenmesi ve yorumlanması önemlidir. Bulgular, yazılı veya sözlü olarak detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Nicel araştırma sürecinde veri toplama aşamasına geçilmeden önce araştırmaya uygun veri türüne karar vermek için; verilerin kimin için toplanacağı, kim tarafından kullanılacağı belirlenmelidir. Hangi tür bilgiye ihtiyaç duyulduğuna ve bilgilerin nasıl değerlendirileceğine karar verilmelidir.

  Bilimsel araştırmada veri toplama aşamasına geçildiğinde ise nitel araştırmalarda kullanılan üç farklı veri toplama yöntemi bulunmaktadır; görüşme yapma, gözlemleme, kayıtların ve yazılı belgelerin incelenmesi. İnsanlarla belirlenen araştırma konusu hakkında açık görüşmeler yaparak, insanların deneyimleri, düşünceleri ve görüşleri hakkında veriler elde edilebilir. Gözlem yönteminde, konuyla ilgili insanların etkinlikleri, kişilerin arasındaki etkileşimin gerçekleşme şekli dolaysız olarak gözlemlenerek veriler elde edilir.

  Kayıtların ve yazılı belgelerin incelenmesi daha uzun zamanlar alan ve uğraş gerektiren süreçtir. Resmi belgeler, kayıtlar, raporlar, kişisel dokümanlar incelenerek veriler elde edilir. Bu verilerin analiz edilmesi yoruma ve eleştirel yaklaşıma dayanmaktadır. Araştırmacı, nitel araştırmalarda araştırmanın bir parçası haline gelmektedir. Araştırmacının bilgileri ve deneyimleri de araştırma sürecinde elde edilen verilerin değerlendirilmesi açısından etkili olmaktadır.

  Nitel araştırma sürecinde hipotezoluşturma, ancak veriler toplandıktan sonra bir sonuca varılmasıyla gerçekleşir. Sonuç önceden tahmin edilemeyeceği için seçilen konunun önceden belirlenmiş bir plana bağlı olarak çalışılması mümkün değildir. Kategorilerin oluşturulması aşaması da yine elde edilen veriler ışığında gerçekleştirilir. Elde edilen verilerin kategorize edilmesi bilgilere ulaşılmasına bağlıdır. Araştırmalarda az sayıda insanla daha derinlemesine çalışmalar yürütülür. Buna rağmen elde edilen veriler oldukça geniş kapsamlı ve ayrıntılı olmaktadır. Çalışma, yapıldığı ortama özgü gerçekleştiğinden genellemeler yapılması zordur.  

  Bilimsel araştırmanın son aşamasında, nitel araştırma süreci uygulanırken araştırma raporu da daha çok sözel ifadelere dayalıdır. Nadir olarak sayısal veriler içeren tablolar kullanılır. Elde edilen bilgiler metinler halinde aktarılarak sonuç oluşturulur. Örneğin, yaşlı insanların, internet kullanımının yeni nesilleri nasıl etkilediği ile ilgili düşüncelerinin araştırıldığı bir raporda, görüşme yapılan insanların düşünceleri metinler halinde açıklanmak durumundadır.

  Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri Eğitimi

  Bilimsel araştırma yapılırken tüm bu teorik bilgilerin yanında uygulama açısından da donanımlı olmak gerekir. Akademik araştırmalar yaparken ya da makaleler hazırlarken karşılaşacağınız süreçler karşısında araştırmanızı nasıl yönlendireceğinizi bilmek önemlidir. Bilimsel araştırmaları yaparken veri toplama teknikleri, internetkullanımı ve dijital kaynaklardan yararlanma, araştırma süreçlerinin uygulanması, kaynak gösterme yöntemleri gibi konuları öğrenmelisiniz.

  Tüm bu konuları öğrenebilmek ve kendinizi geliştirebilmek için Enstitütarafından verilen Bilimsel Araştırma ve YazmaTeknikleri Eğitimine katılabilirsiniz. Bu sayede araştırmanın biçimsel yapısını anlayarak araştırmalar yapabilecek ve bilimsel kongrelere nasıl katılabileceğinizi göreceksiniz. Eğitimi almanız halinde 4 hafta süren, toplam 12 saatlik bir canlı eğitime katılacaksınız. Ayrıca eğitimin videolarına 1 yıl boyunca erişim sağlayabilirsiniz. İnternete ulaşabildiğiniz her ortamda eğitimden yararlanarak kendinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. Eğitim sonunda yapılacak olan başarı değerlendirme sınavında başarılı olarak sertifika alabilirsiniz.

  Bilimsel Araştırma Konusu Nasıl Belirlenir?

  Araştırılacak konu doğru bir şekilde belirlenmelidir. Araştırma yapılacak konuya yeni şeyler katılabilmelidir. Önceden araştırılmış ve sonuçlara ulaşılmış konulardan uzak durulmalıdır.

  Bilimsel Araştırma Süreci Değişkenlik Gösterir mi?

  Araştırılacak probleme göre ya da araştırmanın türüne göre değişiklik olabilir. Verilerin toplanması açısından en uygun olan süreçler tercih edilmelidir. Böylece daha doğru sonuçlara ulaşılabilir.

  Bilimsel Araştırma Eğitimi Gerekli midir?

  Araştırma sürecinde aşamaları doğru uygulayabilmek için eğitim alınması önemlidir. Doğru yöntemler belirlenerek zaman ve emek tasarrufu sağlanabilir. Eğitim alındıktan sonra yapılan çalışmalarda daha bilinçli davranılacağı için ulaşılacak sonuçlar da daha doğru olacaktır.

  Yazı kaynağı : www.iienstitu.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Ali 11 Ay önce
  0

  bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yorum yap