Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  araç satış muhasebe kaydı 2022

  1 ziyaretçi

  araç satış muhasebe kaydı 2022 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  254 Ta��tlarla �lgili T�m Muhasebe Kay�tlar� Nas�l Yap�l�r?

  254 Ta��tlarla �lgili T�m Muhasebe Kay�tlar� Nas�l Yap�l�r?

  De�erli okurlar, i�letmelerin dönem içinde ta��tlar hesab�yla ilgili yapm�� olduklar� hatal� i�lemlerin ba��nda ticari araç ve binek araç ayr�m�n�n tam olarak yap�lamamas� gelmektedir. ��letmelerin önemli bir k�sm� sat�n ald�klar� araçlarda ticari-binek ayr�m�n� ta��t�n ruhsat�na bakarak yapmaktad�rlar.

  Oysa bu do�ru bir uygulama de�ildir. 54 Nolu KDV sirküsü bu ayr�m� oldukça yal�n ve düz bir mant�kla yapmaktad�r. Zira, sat�n al�nan arac�n arkas�nda koltuk varsa, küllük varsa emniyet kemeri veya emniyet kemeri olmay�p ta sadece tertibat� bile varsa ve yine �oför ile yolcuyu ay�ran bir bariyer yoksa bu araç binek araç s�n�f�ndad�r diyerek konuya aç�kl�k getirmi�tir.

  Dönem içinde i�letmelerin yapm�� olduklar� bir di�er hatal� uygulama ise binek araçlar�n indiremedikleri KDV’lerinin sadece maliyete intikal ettirilip do�rudan giderle�tirmemeleridir..[1]

  Örnek: XYZ A.�. Mart 200X tarihinde ÖTV ve KDV hariç 100.000  TL bedelli bir jeep sat�n alm��t�r. ÖTV tutar� 30.000 TL’dir.

  KDV Tutar� ise; 23.400 TL

  -------------------------------------------------/-------------------------------------------

  254 TA�ITLAR      100.000

  770 GEN.YÖN.G�D. 30.000

  770 GEN.YÖN.G�D. 23.400

                                                                        320 SATICILAR  153.400

  Binek araç al�m kayd�

  ----------------------------------------------------------------------------------------------


  Yada KDV’yi maliyete intikal ettirebiliriz. �öyle ki;

  -------------------------------------------------/-------------------------------------------

  254 TA�ITLAR      123.400

  770 GEN.YÖN.G�D. 30.000

                                                                        320 SATICILAR  153.400

  Binek araç al�m kayd�

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  Örnek: XYZ A.�. Mart 200Z tarihinde ÖTV ve KDV hariç 30.000  TL bedelli bir Renault Kangoo sat�n alm��t�r. Arac�n arkas�nda koltuk olup �oför ile arka taraf� ay�ran bir bariyer yokur. ÖTV tutar� 5.000 TL’dir.

  KDV Tutar� ise; 6.300 TL

  -------------------------------------------------/-------------------------------------------

  254 TA�ITLAR      30.000

  770 GEN.YÖN.G�D. 5.000

  770 GEN.YÖN.G�D. 6.300

                                                                        320 SATICILAR  41.300

  Binek araç al�m kayd�

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  Yada KDV’yi maliyete intikal ettirebiliriz. �öyle ki;

  -------------------------------------------------/-------------------------------------------

  254 TA�ITLAR        36.300

  770 GEN.YÖN.G�D.  5.000

                                                                        320 SATICILAR  41.300

  Binek araç al�m kayd�

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  Örnek: XYZ A.�. Mart 200X tarihinde ÖTV ve KDV hariç 30.000  TL bedelli bir Renault Kangoo sat�n alm��t�r. Arac�n arkas�nda koltuk olmay�p �oför ile arka taraf� ay�ran bir bariyer vard�r. ÖTV tutar� 5.000 TL’dir.

  KDV Tutar� ise; 6.300 TL

  -------------------------------------------------/-------------------------------------------

  254 TA�ITLAR      30.000

  770 GEN.YÖN.G�D. 5.000

  191 �ND. KDV          6.300

                                                                        320 SATICILAR  41.300

  Binek araç al�m kayd�

  ----------------------------------------------------------------------------------------------


  Örnek: ��letme sat�n ald��� araca 1.000 TL de�erinde 4 adet lastik sat�n alm��t�r.

  ------------------------------------------------------------/-----------------------------------------

  254 TA�ITLAR   1.000

  191 �ND. KDV        180

                                                                        100 KASA 1.180

  Ta��t lastik al�m kayd�

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  E�er lastik ticari bir araca aitse bu takdirde do�rudan gider yaz�lmas�n sak�nca yoktur.  345 S�ra Numaral� VUK Genel Tebli�i’nin “I-Ticari Amaçla Kullan�lan Araçlar �çin �ktisap Edilen Lastiklerin Faydal� Ömürleri” ba�l�kl� bölümünde, ticari amaçla kullan�lan araçlar için iktisap edilen lastiklerin, faaliyet gösterilen sektörün çal��ma �artlar� gere�i tahsis edildi�i hizmette kullan�lmaya haz�r hale geldi�i tarih itibariyle faydal� ömrünün bir y�ldan az olmas� halinde amortismana tabi tutulmas� mümkün olmayaca��ndan kay�tlara do�rudan gider olarak intikal ettirilebilece�inden bahsetmektedir.

  Örnek: ��letme yukar�daki örnekte sat�n alm�� oldu�u Jeep’i 2 y�l sonra 80.000 TL’ye satm��t�r. Araç için toplam 40.000 TL birikmi� amortisman ayr�lm��t�r.

  ----------------------------------------------------2018-------------------------------------

  120 ALICILAR              80.800

  257 B�R�KM�� AMORT. 40.000

                                                                        254 TA�ITLAR     100.000

                                                                        391 HES.�LAVE KDV  800

                                                                        679 D.OL.DI�.KAR.    20.000

  Binek araç sat�� kayd�

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------2018-------------------------------------

  102 BANKALAR  80.800

                                                                        120 ALICILAR              80.800

  Binek araç tahsilat kayd�

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Binek araçlar�n sat���nda dikkat edilirse yüzde 1 KDV uygulanm��t�r. Oysa ticari araçlar�n sat���nda KDV yüzde 18 uygulanacakt�r.

  Örnek: ��letme 30.000 TL’ye sat�n alm�� oldu�u Kangoo marka arac� 1 y�l sonra 20.000 TL bedelle satm��t�r. Söz konusu araç için toplam 6.000 TL birikmi� amortisman hesaplanm��t�r.

  ----------------------------------------------------2018-------------------------------------

  120 ALICILAR              23.600

  257 B�R�KM�� AMORT. 6.000

  689 D.OL.DI�.G�D.ZAR. 4.000

                                                                        254 TA�ITLAR          30.000

                                                                        391 HES.�LAVE KDV  3.600

  Ticari araç sat�� kayd�

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------2018-------------------------------------

  102 BANKALAR  23.600

                                                                        120 ALICILAR              23.600

  Ticari araç tahsilat�

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1] Maliye Bakanl���’n�n 20.06.2000 tarih,29609 Say�l� Özelgesi

  12.06.2018

  Kaynak: www.MuhasebeTR.com
  (Bu makale kaynak g�stermeden yay�nlanamaz. Kaynak g�sterilse dahi, makale aktif link verilerek yay�nlanabilir. Kaynak g�stermeden ve aktif link vermeden yay�nlayanlar hakk�nda yasal i�lem yap�lacakt�r.)

  Yazı kaynağı : www.muhasebetr.com

  Meslekte Birlik | Meslekte Birlik Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği

  7194 sayılı kanun ile 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan vergi ve muhasebe uygulamaları açısından binek otomobillerin maliyeti ve amortisman giderlerine ilişkin değişiklikler içeren hükümlerin uygulaması örnekler ışığında aşağıdaki şekilde ele alınmıştır.

  ÖRNEK: İnşaat faaliyeti ile iştigal eden X A.Ş. 01.04.2020 tarihinde aldığı binek otomobile ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

  Araç Bedeli  :  136.000
  ÖTV            :  136.000
  KDV            :    48.960

  Toplam        : 320.960

  A. BİNEK OTOMOBİL ALIŞI VE AMORTİSMAN GİDERLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLAR
  1. KDV Ve ÖTV’nin Maliyete İntikali Halinde;

  ----------------01/04/2020-----------------

  254 TAŞITLAR                       320.960,00
               320 SATICILAR              320.960,00
  Araç Alış Kaydı

  -------------31/12/2020-------------------

  770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  48.144,00
         257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  48.144,00

  (320.960 X 0,20) / 12 X 9 = 48.144,00
  (250.000 X 0,20) /12 X 9 =  37.500,00
  KKEG                               = 10.644,00

  -------------31/12/2020--------------------

  900 KKEG                              10.644,00
      950 KKEG KARŞILIK HESABI    10.644,00
  -------------/---------------------------------

  Not: Aracın amortisman ömrü boyunca satılmaması durumunda son yılda gider yazılacak olan kıst amortisman (64.192 - 48.144)=16.048 TL’nin 250.000 TL üzerinden hesap edilecek olan (50.000-37.500)=12.500 TL’yi aşan (16.048- 12.500) =3.548 TL’si ayrıca KKEG olarak mali kara eklenecektir.

  2. ÖTV’nin Maliyete KDV’nin İse Gider Yazılması Halinde;

  ----------------01/04/2020------------------

  254 TAŞITLAR                   272.000,00
  770 GENEL YÖN GİD.        48.960,00
               320 SATICILAR           320.960,00

  Araç Alış Kaydı

  -------------31/12/2020----------------------

  770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  40.800,00
         257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  40.800,00

  (272.000 X 0,20) / 12 X 9 = 40.800,00
  (250.000 X 0,20) /12 X 9 =  37.500,00
  KKEG                                =  3.300,00

  -------------31/12/2020-----------------------

  900 KKEG                                     3.300,00 
       950       KKEG KARŞILIK HESABI   3.300,00

  ------------------/-------------------------------
  Not: Aracın amortisman ömrü boyunca satılmaması durumunda son yılda gider yazılacak olan kıst amortisman (54.400 - 40.800)=13.600 TL’nin 250.000 TL üzerinden hesap edilecek olan (50.000-37.500)=12.500 TL’yi aşan (13.600- 12.500) = 1.100 TL’si ayrıca KKEG olarak mali kara eklenecektir

  3. KDV’nin Maliyete ÖTV’nin İse Gider Yazılması Halinde;

  ----------------01/04/2020-----------------

  254 TAŞITLAR                   184.960,00
  770 GENEL YÖN GİD.       136.000,00
               320 SATICILAR           320.960,00

  Araç Alış Kaydı
  -------------31/12/2020--------------------

  770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  27.744,00
         257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  27.744,00
  (184.960 X 0,20) / 12 X 9 = 27.744,00

  -------------01/04/2020---------------------

    900 KKEG                                21.000,00
        950   KKEG KARŞILIK HESABI 21.000,00

  Gider yazılan ÖTV Tutarının 115.000 TL’sını aşan kısmı)

  ----------------/-------------------------------

  4. KDV Ve ÖTV’nin Gider Yazılması Halinde;

  ----------------01/04/2020----------------

  254 TAŞITLAR                   136.000,00
  770 GENEL YÖN GİD.       184.960,00
               320 SATICILAR           320.960,00
  Araç Alış Kaydı

  -------------31/12/2020-------------------

  770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  20.400,00
         257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  20.400,00

  (136.000 X 0,20) / 12 X 9 = 20.400,00
  (135.000 X 0,20) /12 X 9 =  20.250,00
  KKEG                                =      150,00

  -------------31/12/2020---------------------

  900 KKEG                              150,00 
       950    KKEG KARŞILIK HESABI           150,00

  ------------------/-----------------------------

  -------------01/04/2020---------------------

    900 KKEG                                   69.960,00
        950       KKEG KARŞILIK HESABI  69.960,00
  Gider yazılan KDV ve ÖTV Tutarının 115.000 TL’sını aşan kısmı)

  ----------------/-------------------------------

  B. BİNEK OTOMOBİL SATIŞI MUHASEBE KAYITLARI

  İnşaat faaliyeti ile iştigal eden X A.Ş. Aktifinde Kayıtlı binek otomobili 30.06.2022 tarihinde 230.000 TL + %1 KDV bedelle satmıştır.

  (*)Vergilerin maliyet bedeline eklendiği hâllerde amortismana tabi tutarın 250.000 TL’sını geçmesi durumunda ayrılan amortismanın en fazla 250.000,00 TL’sına isabet eden kısmı gider yazılabilir.

  BRÜT YÖNTEM İLE ARAÇ SATIŞ KAYDI

  -----------------30/06/2022------------------

  102 BANKALAR            232.300,00
                   649 DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR 230.000,00
                   391 HESAPLANAN KDV                                2.300,00
  Araç Satışı

  -----------------30/06/2022-------------------
  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR   112.336,00
  659 DİĞ. FAAL. GİDER VE ZARAR   208.624,00
                254 TAŞITLAR                                        320.960,00
  Satılan Aracın Aktiften Çıkış Kaydı
  ----------------30/06/2022-------------------

  910 MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR   24.836,00
         911 MAT.İND.UNSURLAR KRŞ. HS.                         24.836,00
  Ayrılan Amortismanın KKEG Yazılan Kısmının Matrahtan İndirilmesi

  ---------------/------------------------------

  NET YÖNTEM İLE ARAÇ SATIŞ KAYDI

  -----------------30/06/2022------------------

  102 BANKALAR              232.300,00
  257 BİRİKMİŞ AMORT.  112.336,00
                          254 TAŞITLAR                                             320.960,00
                         649 DİĞER FAAL. OL. GEL. VE KARLAR  21.376,00
                          391 HESAPLANAN KDV                                2.300,00

   ------------30/06/2022----------------------

  910 MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR    24.836,00
          911 MAT.İND.UNSURLAR KRŞ. HS.                     24.836,00     
  Ayrılan Amortismanın KKEG Yazılan Kısmının Matrahtan İndirilmesi
  ---------------/---------------------------------

  2. ÖTV’nin Maliyete KDV’nin İse Gider Yazılması Halinde Birikmiş Amortisman Bilgileri;

  (*)Vergilerin maliyet bedeline eklendiği hâllerde amortismana tabi tutarın 250.000 TL’sını geçmesi durumunda ayrılan amortismanın en fazla 250.000,00 TL’sına isabet eden kısmı gider yazılabilir.

  BRÜT YÖNTEM İLE ARAÇ SATIŞ KAYDI

  -----------------30/06/2022------------------

  102 BANKALAR            232.300
                   649 DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR 230.000,00
                   391 HESAPLANAN KDV                               2.300,00
  Araç Satışı

  -----------------30/06/2022-------------------

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR    95.200,00
  659 DİĞ. FAAL. GİDER VE ZARAR   176.800,00
                254 TAŞITLAR                                        272.000,00
  Satılan Aracın Aktiften Çıkış Kaydı

  ----------------30/06/2022-------------------

  910 MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR   7.700,00
        911 MAT.İND.UNSURLAR KRŞ. HS.                         7.700,00
  Ayrılan Amortismanın KKEG Yazılan Kısmının Matrahtan İndirilmesi
  ---------------/------------------------------

  NET YÖNTEM İLE ARAÇ SATIŞ KAYDI

  -----------------30/06/2022------------------

  102 BANKALAR              232.300,00
  257 BİRİKMİŞ AMORT.  95.200,00
                         254 TAŞITLAR                                             272.000,00
                         649 DİĞER FAAL. OL. GEL. VE KARLAR 53.200,00
                         391 HESAPLANAN KDV                                2.300,00
  ------------30/06/2022----------------------

  910 MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR    7.700,00
          911 MAT.İND.UNSURLAR KRŞ. HS.                     7.700,00   
  Ayrılan Amortismanın KKEG Yazılan Kısmının Matrahtan İndirilmesi

  ---------------/---------------------------------

  3. KDV’nin Maliyete ÖTV’nin İse Gider Yazılması Halinde Birikmiş Amortisman Bilgileri;

  BRÜT YÖNTEM İLE ARAÇ SATIŞ KAYDI

  -----------------30/06/2022------------------

  102 BANKALAR            232.300
                   649 DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR 230.000,00
                   391 HESAPLANAN KDV                                2.300,00
  Araç Satışı

  -----------------30/06/2022-------------------

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR     55.488,00
  659 DİĞ. FAAL. GİDER VE ZARAR   129.472,00
                254 TAŞITLAR                                        184.960,00
  Satılan Aracın Aktiften Çıkış Kaydı

  ----------------30/06/2022-------------------

  910 MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR   0,00
       911 MAT.İND.UNSURLAR KRŞ. HS.                              0,00
  Ayrılan Amortismanın KKEG Yazılan Kısmı Olmadığı için “0” ‘dır.

  ---------------/------------------------------

  NET YÖNTEM İLE ARAÇ SATIŞ KAYDI

  -----------------30/06/2022------------------

  102 BANKALAR              232.300,00
  257 BİRİKMİŞ AMORT.     55.488,00
                         254 TAŞITLAR                                               184.960,00
                         649 DİĞER FAAL. OL. GEL. VE KARLAR       100.528,00
                         391 HESAPLANAN KDV                                  2.300,00

   ------------30/06/2022----------------------

  910 MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR    0,00
          911 MAT.İND.UNSURLAR KRŞ. HS.                     0,00   
  Ayrılan Amortismanın KKEG Yazılan Kısmı Olmadığı için “0” ‘dır.
  ---------------/---------------------------------

  4. KDV Ve ÖTV’nin Gider Yazılması Halinde Birikmiş Amortisman Bilgileri;

  (*)ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’sını aşan binek otomobillerin amortisman giderinin bu tutara isabet eden kısmı gider yazılabilir.

  BRÜT YÖNTEM İLE ARAÇ SATIŞ KAYDI

  -----------------30/06/2022------------------

  102 BANKALAR            232.300
                   649 DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR 230.000,00
                   391 HESAPLANAN KDV                               2.300,00
  Araç Satışı

  -----------------30/06/2022-------------------
  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR     47.600,00
  659 DİĞ. FAAL. GİDER VE ZARAR     88.400,00
                254 TAŞITLAR                                        136.000,00
  Satılan Aracın Aktiften Çıkış Kaydı

  ------------------/----------------------------

  ----------------30/06/2022-------------------

  910 MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR   350,00
         911 MAT.İND.UNSURLAR KRŞ. HS.                      350,00
  Ayrılan Amortismanın KKEG Yazılan Kısmı

  ---------------/------------------------------

  NET YÖNTEM İLE ARAÇ SATIŞ KAYDI

  -----------------30/06/2022------------------

  102 BANKALAR              232.300,00
  257 BİRİKMİŞ AMORT.     47.600,00
                          254 TAŞITLAR                                              136.000,00                       
                          649 DİĞER FAAL. OL. GEL. VE KARLAR 141.600,00
                         391 HESAPLANAN KDV                                  2.300,00

   ------------30/06/2022----------------------

  910 MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR    350,00
          911 MAT.İND.UNSURLAR KRŞ. HS.                     350,00   
  Ayrılan Amortismanın KKEG Yazılan Kısmı

  ---------------/---------------------------------

  Ali PINAR
  S.M. Mali Müşavir – Denetçi

  Yazı kaynağı : www.ismmmd.org.tr

  Otomobil Giderlerinde 2022 yılı Kısıtlama Tutarları Belirlendi.

  Otomobil Giderlerinde 2022 yılı Kısıtlama Tutarları Belirlendi.

  Bilindiği üzere yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile GVK madde 40/1., 5. ve 7. Bentleri ile GVK madde 68/4. ve 5. Bentlerinde yapılan değişikle, kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahı tespit edilirken indirim olarak dikkate alınmasında kanuni sınırlamalar getirilmiştir.

  Yayımlanan 317 No’lu GVK Tebliği ile bu kısıtlama tutarları  2022 yılı için aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir:

  Örnek:1- PKF İstanbul Ltd Şti.  2022 hesap döneminde kiralamış olduğu binek otomobil için aylık KDV hariç 10.000-TL, kiralama bedeli ödemektedir. KDV Tutarı 1.800 TL’dir. Bu durumda 2022 hesap döneminde dikkate alınacak tadadi sınırlar aşağıdaki gibi olacaktır.

  Örnek: 2- (X)  A.Ş vergisiz satış fiyatı 300.000,00 TL olan bir binek otomobil satın almıştır.  Söz konusu araca ait ÖTV’nin %140 ve KDV’nin %18 olduğu varsayımı ile aracın toplam tutarı aşağıdaki şekilde olacaktır

  (X)  A.Ş’nin ÖTV ve KDV tutarlarını doğrudan gider olarak dikkate almayı tercih etmesi durumunda gider olarak dikkate alınabilecek ÖTV ve KDV tutarı 200.000,00-TL olup;  kalan  349.600,00 TL (=549.600,00– 200.000,00) KKEG olarak dikkate alacaktır.

  Hakeza söz konusu araç bedelinin 300.000,00-TL’lik kısmının 230.000,00-TL’lik kısmı amortisman yolu ile iktisap edilebilecek olup,  70.000,00-TL için ayrılan amortismanlar kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır.

  Binek otomobillere ilişkin tamir, bakım, yakıt ve benzeri cari giderler

  Binek otomobillere ilişkin gider ifadesi sadece bakım onarım giderlerini değil aynı zamanda araçların yakıt, otopark, köprü ve yol geçiş giderleri, kredi faizi, sigorta giderleri dahil olmak üzere araçla ile ilgili tüm giderleri kapsamaktadır.

  Yapılan giderlerin işletmeye veya envantere kayıtlı ya da kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.

  Yukarıda yer verilen tabloya göre mükellefin gider olarak dikkate alabileceği tutar toplam harcamanın %70’i olan 16.450,00 TL (23.500,00*0,70) olacaktır. Kalan 7.050,00 TL’nin ise KKEG olarak dikkate alınması gerekmektedir.

  Diğer taraftan KDV Kanunu’nun 30/d maddesi uyarınca gelir ve kurumlar vergisi yönünden kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin hesaplanan KDV’den indirilememesi nedeniyle toplam 3.690,00TL tutarındaki KDV’nin de 2.583,00 TL’si (3.690,00*0,70) indirilecek KDV olarak dikkate alınabilecek, kalan kısım (1.107,00 TL) ise indirilemeyecek KDV olarak ticari kazancın tespitinde ilave kalem olarak dikkate alınacaktır.

  Yazı kaynağı : www.pkfistanbul.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap