Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  anonim şirket genel kurul kararlarına karşı iptal davası kararın alındığı tarihten itibaren ne kadar süre içinde açılmalıdır

  1 ziyaretçi

  anonim şirket genel kurul kararlarına karşı iptal davası kararın alındığı tarihten itibaren ne kadar süre içinde açılmalıdır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali

  Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali

  Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali

  Öncelikle anonim şirketlerde yönetim kurulu organı; kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Genel kurul ise sadece kanunda (TTK m. 408) veya esas sözleşmede açıkça kendisine bırakılan alanlarda karar alabilir. Genel Kurul kararlarına karşı ise 3 hukuki yola başvurulabilir. Bunlardan ilki yokluğun tespiti, ikincisi butlanın tespiti ve üçüncüsü ise genel kurul kararlarının iptali davasıdır. Bu 3 kurum birbirinden ayrıdır ve ayrımlara çok dikkat edilmesi gereklidir. Butlan kurumu ile iptal edilebilirlik kurumu arasındaki en büyük farklardan biri de hak düşürücü süreye bağlanılmada kendini göstermektedir. İptal davası, genel kurulda alınan karar tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü süreye bağlanmışken; butlan davası herhangi bir süreye tabi değildir ve her zaman açılabilir.

  6102 sayılı TTK m. 445 uyarınca: “446’ncı maddede belirtilen kişiler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.” Her kanuna aykırılık, genel kurul kararlarının iptali kurumuna tabi değildir. Mutlak emredici hükümlere yani kamu düzenine aykırı bir boyuttaki kanuna aykırılık var ise burada genel kurul kararının butlanı gündeme gelecektir. Ancak kamu düzenine aykırı olmayan, daha çok şirket pay sahiplerini ilgilendiren kanuna aykırılıklar ise nispi emredici olarak kabul edilecektir ve bu durumda ise genel kurul kararlarının iptali gündeme gelecektir. Dürüstlük kuralına aykırı kararlar da iptal edilebilirlik kurumuna bağlıdır. Örneğin; azınlığa tanınan hakların ihlali, sırf diğer pay sahiplerinin payının azalması adına sermaye artırım kararı alınması gibi kararlar dürüstlük kuralına aykırı kararlar olarak kabul edilecektir yani iptal davası uygulamada genellikle azlık pay sahiplerinin, çoğunluk pay sahiplerinin haklarını kötüye kullanmaları gündeme geldiğinde başvurulabilecek bir kurumdur. Anonim şirketin temel yapısını bozan kararlar, sermayenin korunması ilkesine ve tek borç ilkesine aykırı kararlar veya pay sahiplerinin vazgeçilmez haklarını (genel kurula katılma, oy kullanma, bilgi alma vb. hakları) sınırlandıran ya da ortadan kaldıran kararlar batıldır (TTK m. 447).

  Genel kurul kararlarına karşı iptal davası açabilmek 3 aylık hak düşürücü süreye bağlanmıştır ve uygulamada özellikle 3 aylık hak düşürücü süre kaçırıldığında, TTK m. 445’deki sebeplere (özellikle dürüstlük kuralına aykırılığa) dayanılarak akabinde butlan davası açılmaktadır çünkü biliyoruz ki geçersizlik hallerinde hak düşürücü süre gündeme gelmemektedir. Bu durumda ise Yargıtay’a göre, öncelikle alınan kararın niteliğine bakılmalıdır ve ortada iptal edilebilir bir karar mı yoksa geçersiz bir karar mı var tespit edilmelidir ve ondan sonra süreye aykırılık var mı yok mu tespiti yapılmalıdır (11. HD, T. 13.12.2017, E. 2016/5661, K. 2017/7223; 11. HD, T. 25.10.2005, E. 2004/11312, K. 2005/10278). Bu tespit; butlan davası açılarak, 3 aylık hak düşürücü sürenin arkasından dolanılması yolunu da engellemektedir.

  Genel kurul kararları aleyhine iptal davası açma hakkına sahip kişiler TTK m. 446’da belirtilmiştir ve 4 grupta toplanılmıştır. Bu maddeye göre; “

  a) Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten,

  b) Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın;  çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri,

        c) Yönetim kurulu,

  d) Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu   üyelerinden her biri, iptal davası açabilir.”

  TTK m. 446/1(a) uyarınca genel kurul kararlarına karşı iptal davası açılabilmesi için toplantı tutanağına mutlaka muhalefet şerhinin geçirilmesi gereklidir. Yargıtay, muhalefet şerhi hususuyla ilgili katı bir durum benimsemektedir ve uygulamada bu duruma çok dikkat edilmesi gereklidir. Yargıtay’a göre; toplantıda hazır bulunup da alınan karara olumsuz oy veren pay sahibinin iptal davası açabilmesi için, mutlaka her durumda ve her somut olayda muhalefet şerhini açıkça tutanağa geçirtmesi gerekmektedir aksi takdirde açılan dava usulen, dava şartı eksikliğinden reddedilecektir (11. HD, T. 06.10.2015, E. 2014/13357, K. 2015/9986). Ayrıca muhalefet şerhinin gerekçeli olmasına da gerek yoktur, “muhalefet ediyorum” denilmesi yeterli kabul edilmektedir. Yani bu durumda, muhalefet şerhini tutanağa geçirmek bir külfet haline gelmiş bulunmaktadır. Yine çok önemli bir Yargıtay kararı uyarınca da; peşin muhalefet yapılamaz ve geçerli sayılmaz. Yani henüz genel kurul kararı alınmadan, toplantının başında direkt olarak toplantı başkanına verilen muhalefet şerhi geçerli değildir (11. HD, T. 02.07.2020, E. 2019/4635, K. 2020/3447). Ayrıca uygulamada yine genel kurul toplantılarında, TMK m.2’ye dayanan çelişkili davranış yasağına dikkat edilmelidir. Uygulamada özellikle, finansal tabloların görüşülmesinde pay sahiplerinden birinin hem “bilanço usulüne aykırıdır veya yönetim kurulu bilanço için yolsuzluk yapmıştır, bilançonun onaylanmaması gerekir” şeklinde olumsuz oy bildirip muhalefet şerhi koyması ancak bilançonun onaylanmasından sonra ise genel kurulun karın dağıtılmamasına karar vermesi neticesinde aynı pay sahibinin bu sefer “kar dağıtılmalıdır” şeklinde olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhi koydurması çelişkili davranış yasağına takılacaktır. Çünkü bu durumda hem bilanço usule aykırıdır iddiası ileri sürülüyor hem de usule aykırı olan bir bilançodan kar dağıtımı yapılması talep ediliyor.

  TTK m. 446/1(b) uyarınca ise pay sahibi açısından, toplantıda hazır bulunulmasına veya hazır bulunulmuş olunsa dahi olumsuz oy dahi kullanılmamış olsa bile gerekli şartlar altında genel kurul kararına karşı iptal davası açılabilecektir. Öncelikle, gündemin hiç ya da usulüne uygun bir şekilde ilan edilmemesi de iptal davasının açılabilmesi için bir neden teşkil etmektedir. Genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kişilerin katılarak oy kullanmaları yine pay sahiplerince, TTK m.446/1(b) uyarınca iptal davasının açılabilmesine neden olabilecektir. Ayrıca, toplantıya katılımın ve oy kullanımının haksız bir nedenle engellenmesi hususu da iptal davası için neden teşkil edebilecektir. Son olarak da usulüne uygun bir toplantıya çağrı yapılmamışsa, dava açma sebebi gündeme gelebilecektir. Usule uygun bir çağrıdan bahsedebilmek için çağrının bütün pay sahiplerine yapılması gereklidir ve çağrının da şirketin yetkili kişilerince yapılması gereklidir. Tüm pay sahiplerine çağrı yapılmamışsa veya yetkisiz kişilerce çağrı yapılmışsa, bu durumda usulsüz değil; yok hükmünde bir çağrı gündeme gelecektir ve genel kurul kararının iptaline gerek olmayacaktır çünkü genel kurul toplantısı da yok hükmünde olacaktır. Genel kurul toplantısına çağrıyla ilgili başkaca aykırılıklar ise iptal davası açılabilmesi için neden teşkil edebilecektir.

  TTK m. 414’e göre: “Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.Uygulamada, 15 öncesinden ilan yapılır ve yine 15 gün öncesinde bu çağrı iadeli mektupların gönderildiği görülmektedir. Ancak, 15 gün öncesinde yapılması gereken ilandır. Mektupların 15 gün öncesinden gönderilmesi zorunluluk değildir, çağrının şekli için de şart değildir. Uygulamada bu sebeple genel kurul kararlarının iptali davası çokça açılmaktadır (çağrı mektubu bana ulaşmadı, yanlış adrese gitti vb. nedenler ileri sürülerek). Çağrı mektubunun, toplantıdan en az 15 gün önce postaya verilmesi yeterlidir yani 15 gün önce pay sahibinin adresine ulaşması önemli değildir yani posta geç getirmişse dahi çağrı usulüne uygun kabul edilecektir. Ancak çağrı mektubu teslim edildi ve gündem yoksa, bu durum tabii ki iptali sebebi teşkil edecektir.

  TTK m. 446/1(b)’de sayılan ve yukarıda izah edilen 4 nedenin varlığı durumda da genel kurul kararına karşı iptal davası açabilmek için meydana gelen ihlalin, genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunun ispati gerekmektedir ve bu duruma etki kuralı denmektedir. Yani pay sahibince ileri sürülen ihlal meydana gelmeseydi (pay sahibinin toplantıya katılmasına izin verilseydi); ihlal ileri süren pay sahibinin oylarının, alınan kararın sonucunu değiştirmek için yeterli ise, ihlalin kararın üzerinde bir etkisi olduğu kabul edilecektir ancak ihlali ileri süren pay sahibinin oyları (adedi ya da oranı) alınan kararın sonucunu değiştirmeye yetmiyorsa, alınan kararın üzerinde etkisinin olmadığı kabul edilecektir.

                                 KAYNAKÇA

  Yazı kaynağı : www.ahmetyum.av.tr

  Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali

  Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali

  Covid-19 Destek

  Resmi Gazete

  Mevzuat Bilgi Sistemi

  T.C. Adalet Bakanlığı

  Anayasa Mahkemesi

  Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği G.M.

  Hakkimizda

  Kariyer

  İletişim

  Blog

  English

  Yazı kaynağı : kulacoglu.av.tr

  Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali

  Anonim şirketlerde genel kurul kararlarının iptalini talep hakkı, azınlığı koruyan en önemli hukuki imkanlardan birisi olup dava sonucunda alınacak iptal kararı ile ortaklar tek başına çoğunluğa karşı koyabilme hakkına sahip olmaktadır. Bu nedenle anonim şirketlerde iptal davası, azınlık tarafından sıklıkla başvurulan bir yol olmakla birlikte bu dava yönetim kurulu ve koşulların varlığı halinde her bir yönetim kurulu üyesi tarafından da açılabilmektedir. Bu yazımızda kısaca iptal davasının şartları ve usul kuralları üzerinde durulmuştur.

  Genel Kurul Kararı İptal Davası Şartları

  Türk Ticaret Kanunu’nda genel kurul kararının iptal sebepleri, iptal davasını açabilecek kişiler ve süre yönünden birtakım sınırlamalar öngörülmüştür. Buna göre alınan genel kurul kararlarının kanuna veya ortaklık ana sözleşmesi hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olması halinde iptal davası açılabileceği düzenlenmiştir. Kanunda öngörülen hallerden birinin varlığı halinde ilgililer iptal davası açma hakkına sahiptir.

  Genel Kurul Kararı İptal Davası Açabilecekler

  Türk Ticaret Kanunu’nun 446. maddesine göre; kanunda öngörülen koşulların gerçekleşmesi halinde pay sahipleri, yönetim kurulu ve her bir yönetim kurulu üyesi tarafından genel kurul kararının iptali davası açılabilmektedir. İptal davası açma hakkı pay sahiplerinin taahhüt etmiş olduğu sermayenin ödenmesi şartına bağlı olmayıp ayrıca bu hakkın esas sözleşme veya genel kurul kararı ile sınırlandırılması da mümkün değildir.

  Pay Sahipleri

  Öncelikle genel kurul toplantısına katılan pay sahipleri bakımından iptal davası açma hakkını inceleyecek olursak; bu pay sahipleri, alınan genel kurul kararına olumsuz oy kullanmış ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçirtmiş olmaları halinde iptal davası açabilirler.

  Bununla birlikte pay sahibinin toplantıda hazır bulunup bulunmaması ve olumsuz oy kullanıp kullanmaması önem teşkil etmeksizin; çağrının usulüne uygun yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve bu aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri de iptal davası açabilirler. Buna göre katılım ve oy kullanma dikkate alınmaksızın iptal davası açılabilmesi için öngörülen bu aykırılıklardan birinin gerçekleşmesinin yanında aykırılığın genel kurul kararının alınmasında da etkili olması gerekmektedir.

  Yönetim Kurulu

  Pay sahiplerinin yanı sıra yönetim kurulu da iptal davası açabilmektedir. Ancak yönetim kurulu birden fazla üyeden oluşuyorsa organ olarak iptal davası açılabilmesi için yönetim kurulu kararı alınmalıdır.

  Yönetim Kurulu Üyeleri

  Anonim ortaklıkta birden fazla yönetim kurulu üyesi bulunuyor ve genel kurul kararının yerine getirilmesi, herhangi bir üyenin sorumluluğunu doğuracaksa bu yönetim kurulu üyesi de tek başına genel kurul kararına karşı iptal davasını açabilir.

  Genel Kurul Karar İptal Davasında Süre

  Genel kurul kararlarına karşı iptal davası üç aylık hak düşürücü süre içerisinde açılmalıdır. Üç aylık hak düşürücü süre genel kurul kararının alındığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

  İptal Davasında Usul Kuralları

  Genel kurul kararına karşı açılacak iptal davasında görevli ve yetkili mahkeme, ortaklık merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesidir. Yetki kuralı, kamu düzenine ilişkindir ve mahkemece re’sen dikkate alınmalıdır.

  İptal davası açılması halinde yönetim kurulunun, böyle bir dava açıldığını ve davanın duruşma gününü usulüne uygun olarak ilan etme ve varsa şirketin internet sitesine koyma yükümlülüğü bulunmaktadır.

  Genel kurul kararları, iptal edilinceye kadar geçerliliğini sürdürmekte olup mahkemece yönetim kurulunun görüşü alındıktan sonra dava konusu kararın yürütülmesinin geri bırakılmasına karar verilebilir.

  Genel kurul kararlarına karşı iptal davası açılması halinde şirket, bu davanın açılması nedeni ile uğrayabileceği muhtemel zararlara karşı davacının teminat göstermesini talep edebilir. Bu durumda mahkeme teminat yatırılıp yatırılmayacağı ve teminatın nitelik ve miktarı konusunda takdir yetkisine sahiptir. Ancak teminatın nitelik ve miktarının tayininde davacının dava hakkını kullanmasına ve dolayısıyla yargı denetiminin gerçekleşmesine engel olmayacak bir biçimde takdir hakkının kullanılması gerekmektedir.

  Genel Kurul Kararının İptalinin Hüküm ve Sonuçları

  Genel kurul kararının iptaline ilişkin mahkeme kararları kesinleştikten sonra tüm pay sahipleri bakımından hüküm ifade etmektedir. İptal kararının kesinleşmesiyle birlikte dava konusu genel kurul kararı, geçmişe etkili olarak alınma tarihinden itibaren ortadan kalkmaktadır.

  Kötüniyetle İptal Davası Açılması

  Genel kurul kararlarına karşı kötü niyetli iptal davası açılması halinde davacı, bu nedenle ortaklığın uğrayacağı zararlardan sorumlu olacaktır. Bu düzenleme ile iptal davası açma hakkının kötüye kullanılmasının engellenmesi amaçlanmıştır.

  GERİ DÖNÜN

  Yazı kaynağı : www.ozdogruhukuk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap