Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ankara yıldırım beyazıt üniversitesi personel alımı başvuru

  1 ziyaretçi

  ankara yıldırım beyazıt üniversitesi personel alımı başvuru bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ankara Y�ld�r�m Beyaz�t �niversitesi 177 S�zle�meli Personel Alacak- G�ncellendi - Memurlar.Net

  Ankara Y�ld�r�m Beyaz�t �niversitesi 177 S�zle�meli Personel Alacak- G�ncellendi - Memurlar.Net

  Ankara Y�ld�r�m Beyaz�t �niversitesi Rekt�rl���nden:

  4/B S�ZLE�MEL� PERSONEL ALIM �LANI

  Ankara Y�ld�r�m Beyaz�t �niversitesi'nin Ankara ili ve il�elerindeki; �ubuk, �erefliko�hisar, Esenbo�a, Cinnah, Bilkent, Etlik, Ovac�k yerle�kelerinde istihdam edilmek �zere;

  1) "S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar" ile "657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 4. maddesinin B f�kras�na g�re, 2022 KPSS puan s�ralamas� esas al�nmak suretiyle a�a��da belirtilen pozisyonlara toplam 177 (y�z yetmi� yedi) adet "S�zle�meli Personel" al�m� yap�lacakt�r.

  2) Adaylar ba�vuru s�reciyle ilgili olarak internet sitemizdeki (https://aybu.edu.tr/pdb/) soru-cevap �eklinde haz�rlanm�� olan Yard�m K�lavuzundan detayl� bilgi alabilecekler ve [email protected] e-posta adresine sorular�n� iletebileceklerdir.

  3) Al�m Yap�lacak 4/B Kadrolar� i�in Genel A��klama ve �artlar:

  a) �niversitemize �ahsen gelerek veya posta/e-posta ile yap�lan m�racaatlar kabul edilmeyecektir.

  b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine ba�vuru yapabilecektir.

  c) Birden fazla ba�vuru yap�ld��� takdirde her iki ba�vuru da ge�ersiz say�lacakt�r.

  d) �e�itli KHK ile kamu g�revinden ��kar�lanlar ba�vuruda bulunamazlar.

  e) Aday�n, 657 Say�l� Kanun'un 53. maddesi h�k�mleri sakl� kalmak kayd� ile �al��maya ve g�revini devaml� yapmas�na engel olabilecek v�cut veya ak�l hastal��� ile ilgili herhangi bir engeli olmad���n� sa�l�k raporuyla belgelemesi gerekmektedir.

  f) �lana ba�vurular, atama sonu�lar�, itirazlar ve sonu�lar�, yedek listeler vb. t�m duyurular https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizden yap�laca�� ve ayr�ca herhangi yaz�l�/s�zl� tebligat yap�lmayaca�� i�in adaylar�n;

  . Linki verilen internet sitemizi d�zenli takip etmeleri,

  . Ba�vuru ve atanma esnas�nda do�ru, hatas�z ve eksiksiz veri/bilgi/belge/beyan sunmalar�,

  . Sunduklar� belgelerin tamam�n�n okunakl� olmas�, �zerinde silinti ve kaz�nt� olmamas�,

  . Ba�vurular�n� hatas�z, eksiksiz ve s�resi i�inde tamamlamalar� gerekmektedir.

  . Yapt��� hatal�, eksik ve gecikmeli i�lemlerde sorumluluk adaya aittir.

  g) �lan �artlar�na uygun olmayan, eksik, ger�e�e ayk�r� bilgi/belge/beyanla yap�lan ba�vurular ile atama esnas�nda istenilen belgelerin as�llar�n� teslim etmeyen adaylar�n ba�vurular� ge�ersiz say�lacakt�r.

  h) �lan �artlar�n� sa�lamad��� halde ba�vuran, yanl��, yan�lt�c�, ger�e�e ayk�r� bilgi/belge/beyanda bulundu�u sonradan tespit edilen adaylar�n atamas� yap�lm�� ise iptal edilecek, haklar�nda yasal i�lem ba�lat�lacak ve �niversitemiz taraf�ndan kendilerine herhangi bir �deme yap�lm�� ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

  i) Online olarak yap�lan ba�vurular i�in istenen t�m bilgi ve belgeler, atama a�amas�nda fiziksel olarak da istenecektir. Ayr�ca gerekti�inde ilan�n ve atama s�recinin herhangi bir a�amas�nda da teyit ve kontrol ama�l� bilgi/belge istenilebilecektir.

  j) Atanma hakk� kazanan ancak istenen belgeleri s�resi i�erisinde teslim etmeyen, i�e ba�lamayan, atanma �artlar�n� ta��mad��� sonradan anla��larak i�e ba�lat�lmayan, ar�iv ara�t�rmas� olumsuz sonu�lananlar�n yerine; atanma �artlar�n� ta��yan yedeklerin atamalar� yedek listedeki s�rayla internet sitemizden ilan edilerek yap�lacakt�r.

  k) �lan ba�vuru tarihleri aras�nda atanmaya ili�kin askerlik, tecr�be, ��renim durumu, ilgili KPSS puan� vb. t�m �artlar� sa�layarak atanmaya hak kazanan adaylardan; ba�vurusunu tamamlad�ktan sonra ortaya ��kan do�um, askerlik vb. mazeretleri sebebiyle g�reve ba�layamayacak olanlar�n, bu durumlar�n� belgelendirerek �niversitemize yaz�l� olarak ba�vurmalar� halinde di�er atama �artlar�n� ta��malar� kayd� ile g�reve ba�lamalar�na engel durumun sona ermesini m�teakip en ge� 30 g�n i�inde g�reve ba�lamalar� sa�lanacakt�r.

  l) As�l ya da yedek listedeyken atanma s�ras� kendisine gelen aday�n i�e ba�lamaktan vazge�mesi durumunda, "Feragat Dilek�esi" doldurarak A�BS'ye (AYB� �lan Bilgi Sistemi'ne) y�klemesi gerekmektedir.

  m) �niversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve atama takvimi ile ilan�n her a�amas�nda iptal ve/veya de�i�iklik yapma hakk�na sahiptir.

  n) �landa bulunmayan h�k�mler i�in genel mevzuat h�k�mleri uygulan�r.

  o) Ba�vuru yapan adaylar ilan metnindeki t�m �artlar� kabul etmi� say�l�r.

  4/B S�ZLE�MEL� PERSONEL ALIMINA A�T A�IKLAMALAR:

  4) A��klama ve �artlar:

  a) Ba�vuracak adaylar�n; 4. maddedeki �artlar ile a�a��da belirtilen �artlar� ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen �artlar� ta��yor olmas� gerekmektedir.

  b) �lan�m�zdaki koruma ve g�venlik g�revlisi kadrosu d���ndaki t�m kadrolar i�in 01.01.1988 tarihi ve sonras� do�umlu olmak,

  c) Koruma ve G�venlik G�revlisi kadrosu i�in 01.01.1994 tarihi ve sonras� do�umlu olmak,

  d) Herhangi bir sosyal g�venlik kurumundan emeklilik veya ya�l�l�k ayl��� alm�yor olmak.

  e) �lan�m�zdaki erkek adaylar�n ba�vurabilece�i destek personeli (temizlik ve �of�r) kadrosu d���ndaki t�m kadrolarda erkek adaylar i�in askerlik hizmetini yapm�� olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak,

  f) Destek Personeli (Temizlik ve �of�r) kadrolar�na m�racaat edecek adaylar i�in askerlik hizmetini yapm�� veya muaf olmak. (�lan ba�vuru tarihi itibariyle askerli�ini yap�yor olanlar ba�vuru yapamazlar.)

  g) Son 1 (bir) y�l i�erisinde s�zle�meli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet s�zle�mesi esaslar�na ayk�r� hareket etmesi nedeniyle kurumlar�nca s�zle�melerinin feshedilmemi� olmas� veya s�zle�me d�nemi i�erisinde Bakanlar Kurulu karar� ile belirlenen istisnalar hari� s�zle�mesini tek tarafl� feshetmemi� olmak.

  h) 2022 KPSS'ye girmi� olmak. (Lisans mezunlar�nda KPSS-P3, �n lisans mezunlar�nda KPSS-P93, Orta��retim mezunlar�nda KPSS-P94 puan� esas al�nacakt�r. Ki�inin ba�vurdu�u pozisyon i�in aranan mezuniyet d�zeyine g�re KPSS puan t�r�ne sahip olmas� gerekmektedir.)

  i) �lan edilen pozisyonlar�n kadro say�s�n�n 5 (be�) kat� kadar YEDEK aday belirlenecektir.

  5) Ba�vuru �ekli, Yeri ve Zaman�:

  a) Ba�vurular sadece internet �zerinden https://aybu.edu.tr/pdb adresindeki ilgili duyuru metninde linki bulunan A�BS (AYB� �lan Bilgi Sistemi) �zerinden kabul edilecektir.

  b) Ba�vurular 15.03.2023 tarihinde ba�layacak 29.03.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

  c) Ba�vuruda istenilen t�m belgeler A�BS'ye pdf olarak y�klenecektir.

  d) Adaylar�n A�BS'de yer alan ba�vuru bilgilerini doldurmalar�, istenilen belgeleri sistemdeki uyar�lar do�rultusunda ilgili alanlara y�klemeleri ve en altta yer alan "Ba�vurumu Tamamla ve G�nder" butonuyla ba�vurular�n� tamamlamalar� gerekmektedir.

  e) Sistem �zerinden tamamlanmayan, taslak durumunda kalan ba�vurular kabul edilmeyecektir.

  6) Ba�vuruda �stenilen Belgeler:

  *** A�a��daki t�m belgelerin okunakl� ve net olmas�, �zerlerinde silinti ve kaz�nt� olmamas� gereklidir.

  a) Mezuniyet Belgesi: e-Devletten al�nan barkodlu belge, e-Devlet sisteminde mezuniyet bilgisi bulunmamas� halinde diploman�n asl� pdf format�nda sisteme y�klenecektir. Diploma bulunmamas� halinde al�nacak ge�ici mezuniyet belgesi y�klenecektir. 2008 y�l� �ncesinde mezun olanlar�n talep ettikleri belgeleri mezun olduklar� kurumlardan, kurumlar�n kapanm�� olmas� durumunda ise okulun bulundu�u il/ il�e Milli E�itim M�d�rl�klerine ba�vurarak temin etmeleri gerekmektedir.

  b) N�fus Kay�t �rne�i: E-devletten al�nan barkodlu belge.

  c) KPSS Sonu� Belgesi: �SYM internet sitesinden al�nan barkodlu belge.

  d) �� Talep Ba�vuru ve Beyan Formu: AYB� Personel Daire Ba�kanl��� �nternet Sitesi Formlar men�s�nden indirilip bilgisayar �zerinden veya ��kt� al�p elle doldurularak pdf format�nda sisteme y�klenecektir.

  e) SGK Hizmet D�k�m� ve/veya �al��ma Belgesi:

  . E�er ilan�n a��klamas�nda tecr�be �art� bulunuyorsa ve aday�n SGK Hizmet D�k�m�nde tecr�be istenilen pozisyonda �al��t���na dair Meslek Kodu varsa sadece e-devlet barkodlu "SGK Hizmet D�k�m�"n� sisteme y�klemesi yeterlidir.

  . E�er aday, tecr�be istenilen pozisyonda �al��m�� olmas�na ra�men SGK Hizmet D�k�m�'nde ilgili pozisyonda �al��t���na dair Meslek Kodu bulunmuyor veya Meslek Kodu i�yeri kaynakl� hatal� girildiyse; hem "SGK Hizmet D�k�m�"n� hem de bu d�k�m�n i�yeri unvan listesinde ismi yazan (ilgili pozisyonda �al��t���) i�yerinden al�nm�� olan �slak imzal� ve ka�eli ya da elektronik imzal� "�al��ma Belgesi"ni yani iki belgeyi de sisteme y�klemesi gereklidir.

  . Tecr�be hesab�nda SGK Hizmet D�k�mlerinde; �al��an ki�ilerin �al��ma s�relerini hesaplarken SGK taraf�ndan bir ay 30 g�n olarak hesaplanmakta b�ylece 12 ay x 30 g�n = 360 g�n �al��ma pirimi olan sigortal� 1 y�l �al��m�� say�lmaktad�r. SGK Hizmet D�k�mlerinde adaylar�n fiilen �al��m�� olduklar� g�n say�lar� hesaplanmaktad�r. Eksik g�nler tecr�beden say�lmamaktad�r. Staj s�releri tecr�beden say�lmamaktad�r.

  f) Sertifika: E�er ilan�n a��klamas�nda sertifika isteniyorsa ilan�n yay�mlanma tarihinden �nce al�nm�� ilgili sertifika/sertifikalar

  g) Yabanc� Dil Belgesi: E�er ilan�n a��klamas�nda dil puan� isteniyorsa; barkodlu veya sorgulanabilir belge.

  h) S�r�c� Belgesi: Ehliyet istenilen pozisyon i�in s�r�c� belgesi pdf format�nda sisteme y�klenecektir.

  i) Beden Kitle Endeksini G�steren Belge: G�venlik g�revlisi pozisyonu i�in; ba�vuru tarihleri i�inde sa�l�k kurulu�lar�ndan al�nan, boy-kilo durumu ile beden kitle endeksi tam ve net olarak yaz�l� olan imzal� ve ka�eli belge (Obezite �zlem Raporu olarak istenebilir.)

  j) �zel G�venlik G�revlisi Kimlik Kart�: G�venlik g�revlisi pozisyonuna ba�vuranlar i�in; son ba�vuru tarihi itibariyle �zel G�venlik G�revlisi Kimlik Kart�n�n en az 1 (bir) y�l ge�erlilik s�resinin olmas� gereklidir.

  . Teslim edilen t�m belgelerin ilgili kurumlardan do�rulamas� taraf�m�zca yap�lacakt�r.

  7) Ba�vurular�n De�erlendirilmesi ve Sonu�lar:

  a) T�m atamalar KPSS puan s�ralamas�yla olacakt�r.

  b) Ba�vuru sonras�nda m�lakat, yaz�l� veya s�zl� s�nav yap�lmayacakt�r.

  c) Aday�n KPSS puan�n�n y�ksek olmas� tek ba��na hak kazand�rmaz. Pozisyon i�in belirtilen �artlara sahip olmayan adaylar de�erlendirmeye al�nmayacakt�r.

  d) Adaylar�n puanlar�n�n e�it olmas� halinde mezuniyet tarihi �nce olan, bunun da e�it olmas� halinde do�um tarihi �nce olan (ya��a b�y�k olan) adaya �ncelik tan�n�r.

  e) Atanmaya hak kazanan adaylar�n isim listeleri ve i�e ba�lamalar� i�in gerekli evraklar ile evraklar�n teslim edilme �ekli ve zaman bilgisi en ge� 10.05.2023 tarihinde https://aybu.edu.tr/pdb internet adresinden a��klanacakt�r.

  f) Atanmaya hak kazananlar�n listesinde ismi bulunan adaylar�n, liste internet sitesinde ilan edildi�i tarihten 7 (yedi) g�n i�inde e�er g�reve ba�lamak istiyorsa "Atama Ba�vuru Dilek�esi"ni, g�reve ba�lamak istemiyorsa "Feragat Dilek�esi"ni ilk ba�vurular�n yap�ld��� internet adresine yani AYB� �lan Bilgi Sistemi'ne y�klemesi gerekmektedir. Bildirimde bulunmayan aday, atanma hakk�ndan vazge�mi� say�lacakt�r. (Ayn� �art yedek listeye s�ra geldi�inde de ge�erlidir.)

  8) �tirazlar:

  a) Sonu�lar�n �niversitemizin internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren 3 g�n i�erisinde sonu�lara itiraz edilebilecektir.

  b) �tirazda bulunmak isteyen aday, AYB� Personel Daire Ba�kanl��� �nternet Sitesi Formlar men�s�nden indirece�i "�tiraz Dilek�esi"ni bilgisayarda doldurup ��kt� alacak, �slak imzayla imzalad��� itiraz dilek�esini taratarak ba�vuruda beyan etti�i e-posta adresi �zerinden [email protected] resmi e-posta adresimize g�nderecektir.

  c) Telefonla yap�lan veya yukar�daki a��klamalara uygun olmayan t�m itirazlar ge�ersiz say�lacakt�r.

  d) Yap�lan itirazlar 3 i� g�n� i�erisinde "Ba�vuru De�erlendirme ve �tiraz �nceleme Komisyonu" taraf�ndan incelenip, itiraza ili�kin sonu�lar �niversitemiz internet sitesinden ilan edilecektir. Ayr�ca herhangi ba�ka bir tebligat yap�lmayacakt�r.

  9) As�l Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan A�a��daki Belgeler �stenecektir:

  a) �zge�mi�

  b) Askerlik Durum Belgesi: e-Devlet barkodlu ��kt�

  c) Adli Sicil Belgesi: e-Devletten Resmi Kurum / Devlet Memuriyeti se�ene�i kullan�lmal�

  d) Detayl� Hizmet D�k�m�: e-Devletten SGK tescil ve hizmet d�k�m� / barkodlu belge olu�tur se�ene�i kullan�lmal�

  e) Vesikal�k Foto�raf: 4 adet foto�raf (Atanmaya hak kazanan adaylardan g�reve ba�layaca�� zaman elden teslim al�nacakt�r.)

  f) Sa�l�k Raporu: G�reve asaleten atanma a�amas�nda atanmaya hak kazanan; g�venlik, temizlik ve a��r i�lerde �al��acak adaylardan tam te�ekk�ll� devlet veya �niversite hastanesinden rapor di�er adaylardan ise g�revini devaml� yapmas�na engel olabilecek herhangi bir hastal���n�n bulunmad���na dair tek hekim raporu istenecektir.

  g) Kamu G�revlileri Etik S�zle�mesi: Atama ba�vurusu s�ras�nda doldurulacakt�r.

  h) S�zle�meli Personel Atama Ba�vuru Dilek�esi: AYB� Personel Daire Ba�kanl��� �nternet Sitesi Formlar men�s�ndeki atand��� kadroda �al��mas�na engel durum olmad���n� beyan eden formu pdf format�nda sisteme y�klenecektir.

  10) �lan Edilen Pozisyonlara Ait Bilgiler:

  �lanlardan an�nda haberdar olabilmek i�in Android ve IOS uygulamalar�m�z� indirip bildirimleri a�abilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulamas� i�in t�klay�n�z.

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  AYBÜ 177 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı - Lise, Ön Lisans ve Lisans - Güncellendi!

  AYBÜ 177 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı - Lise, Ön Lisans ve Lisans - Güncellendi!

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. Az Önce Resmi gazetede yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere fakrlı kadrolarda sözleşmeli olarak 177 personel alımı yapacağını bildirdi. Söz konusu ilan için alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa 4/B fırkasına göre yapılacaktır.

  17 Mart 2023 Resmi Gazete Düzeltme Kararı!

  İlgili ilan 15 Mart 2023 tarihinde yayımlanmıştı. Ancak 17 Mart 2023 tarihli yayımlanan resmi gazeteye göre ilanda güncelleme gerçekleştirildi. Bu kapsamda bazı kadrolarda düzeltmeler yapıldı. İşte gelen günceleme kararı:

  Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı:

  Lise Mezunu: 12 Bakım Onarım Personeli, 2 Bahçıvan, 5 Şoför, 36 Temizlik Personeli, 10 Teknisyen, 

  Ön Lisans Mezunu: 50 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 12 Sağlık Teknikeri, 4 Tekniker, 31 Büro Personeli

  Lisans Mezunu: 15 Büro Personeli,

  Başvuru şartları ne Olacak?

  Adayların Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personel alımı ilanına başvuru yapabilmeleri için öncelikle 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacaktır. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacaktır.

  KPSS Şartı Aranacak!

  Adaylarda2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak şartı aranacaktır.

  Mülakatsız Personel Alımı Yapılacak

  Üniversite bünyesine personel alımları herhangi bir Mülakat yapılmaksızın gerçekleştirilecektir. Adayların KPSS puanı esas alınarak yapılacak değerlendirme ile belirlenecektir.

  Alanına Göre Kontenjanlar ve Özel Şartları:

  Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

  Başvurular ilanın remsi gazetede yayımlanması ile birlikte başlamıştır. Bu kapsamda başvurular sadece Online olarak yapılabilecektir.

  Başvuru Tarihleri: 15 - 29 Mart 2023

  Başvuru Adresi: https://aybu.edu.tr/pdb

  İLANIN TAM METNİ

  Yazı kaynağı : www.isinolsa.com

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sözleşmeli 177 personel alıyor

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sözleşmeli 177 personel alıyor

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sözleşmeli 177 personel alıyor

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

  ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre: “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2022 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 177 (yüz yetmiş yedi) adet “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacaktır.

  Başvurular 15.03.2023 tarihinde başlayacak 29.03.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap