Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  anayasada değişiklik yapılabilmesi için en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir

  1 ziyaretçi

  anayasada değişiklik yapılabilmesi için en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekiri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  T�rkiye B�y�k Millet Meclisi �nternet Sitesi

  (De�i�ik: 17.5.1987-3361/3 md.)

  Anayasan�n de�i�tirilmesi, T�rkiye B�y�k Millet Meclisi �ye tamsay�s�n�n en az ��te biri taraf�ndan yaz�yla teklif edilebilir. Anayasan�n de�i�tirilmesi hakk�ndaki teklifler Genel Kurulda iki defa g�r���l�r. De�i�tirme teklifinin kabul�, Meclisin �ye tamsay�s�n�n be�te �� �o�unlu�unun gizli oyuyla m�mk�nd�r.

  Anayasan�n de�i�tirilmesi hakk�ndaki tekliflerin g�r���lmesi ve kabul�, bu maddedeki kay�tlar d���nda, kanunlar�n g�r���lmesi ve kabul� hakk�ndaki h�k�mlere tabidir.

  Cumhurba�kan� Anayasa de�i�ikliklerine ili�kin kanunlar�, bir daha g�r���lmek �zere T�rkiye B�y�k Millet Meclisine geri g�nderebilir. Meclis geri g�nderilen Kanunu, �ye tam say�s�n�n ��te iki �o�unlu�u ile aynen kabul ederse Cumhurba�kan� bu Kanunu halkoyuna sunabilir.

  Meclisce �ye tamsay�s�n�n be�te ��� ile veya ��te ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa de�i�ikli�i hakk�ndaki Kanun, Cumhurba�kan� taraf�ndan Meclise iade edilmedi�i takdirde halkoyuna sunulmak �zere Resmi Gazetede yay�mlan�r.

  Do�rudan veya Cumhurba�kan�n�n iadesi �zerine, Meclis �ye tamsay�s�n�n ��te iki �o�unlu�u ile kabul edilen Anayasa de�i�ikli�ine ili�kin kanun veya gerekli g�r�len maddeleri Cumhurba�kan� taraf�ndan halkoyuna sunulabilir. Halkoylamas�na sunulmayan Anayasa de�i�ikli�ine ili�kin Kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazetede yay�mlan�r.

  Halkoyuna sunulan Anayasa de�i�ikliklerine ili�kin kanunlar�n y�r�rl��e girmesi i�in, halkoylamas�nda kullan�lan ge�erli oylar�n yar�s�ndan �o�unun kabul oyu olmas� gerekir.

  T�rkiye B�y�k Millet Meclisi Anayasa de�i�ikliklerine ili�kin kanunlar�n kabul� s�ras�nda, bu Kanunun halkoylamas�na sunulmas� halinde, Anayasan�n de�i�tirilen h�k�mlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayr� ayr� oylanaca��n� da karara ba�lar.

  Halkoylamas�na, milletvekili genel ve ara se�imlerine ve mahalli genel se�imlere i�tiraki temin i�in, kanunla para cezas� dahil gerekli her t�rl� tedbir al�n�r.

  Yazı kaynağı : www.tbmm.gov.tr

  Yeni anayasa yapmak için kaç milletvekili oyu gerekiyor?

  Yeni anayasa yapmak için kaç milletvekili oyu gerekiyor?

  Yeni sisteme göre, yeni anayasa yapmak için mecliste kaç milletvekilinin oyuna ihtiyaç var? sorusunun yanıtı haberimizde.

  Yeni sistemde anayasa değişikliğinin 600 sandalyeli yeni Meclis’te referanduma sunularak yapılması için 360, referandumsuz yapılması için 400 oy gerekiyor.

  24 Haziran sçeimleri ile birlikte 600 vekil seçilerek Meclis'e girmeye hak kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti 295 vekil, CHP 146 vekil, HDP 67 vekil, MHP 49 vekil, İyi Parti de 43 vekil çıkardı. Bu tablo ile yeni sistemde Meclis'in işleyişi için aranacak sayılar da 600 vekil üzerinden yeniden düzenlendi.

  İŞTE MECLİS'İN YENİ ARİTMETİĞİ

  SALT ÇOĞUNLUK: Meclis üye tam sayısının yarısından en az 1 fazla olan çoğunluktur. Eski sisteme göre 276 olan salt çoğunluk yeni sistemde 301 oldu.

  TOPLANTI YETER SAYISI: Meclis'in toplanabilmesi için üye tam sayısının en az 3 te 1’i gerekirken toplantı yeter sayısının en az 184 olması gerekiyordu. Yeni sistemde toplantı yeter sayısı 200’e çıkıyor.

  KARAR YETER SAYISI: TBMM’de toplananların salt çoğunluğunun karar yönünde oy kullanması gerekir. Salt çoğunluk sayısı hiçbir zaman TBMM’nin dörtte birinin bir fazlasından az olmamalıdır. Buna göre, karar yeter sayısı, yeni sistemde 139'dan 151'e yükselecek.

  ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YETER SAYISI: Anayasa değişikliği için karar yeter sayısı eski sistemde Meclis üye tam sayısının 3'te 2'si olan 367 milletvekili sayısı yeni sistemde 400 olacak.

  REFERANDUM KARARI: Anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesi için 550 sandalyeli Meclis'te 330 oy yeterli oluyorken, yeni sistemde 360 oy gerekecek.

  YÜCE DİVAN: TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun, yani en az 301 milletvekilinin vereceği önergeyle cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılması talep edilebilecek, üye tam sayısının beşte üçünün, yani 360 vekilin oyuyla soruşturma açılmasına karar verilecek ve soruşturma açılmasının ardından Yüce Divan'a sevk için ise üçte iki çoğunluk, yani 400 milletvekilinin desteği gerekiyor.

  ERKEN SEÇİM KARARI: TBMM'nin erken seçim kararını ise beşte üç çoğunluk, bir başka deyişle üye tam sayısı 600'e yükseltilen Meclis'te 360 oyla alınabiliyor.

  VEKİL SAYISI 600 OLDU

  TBMM’deki sandalye sayısı referandumda kabul edildiği üzere artık 550 değil 600 olacak. Vekillerin görev ve yetkilerinde de bazı değişikliklere gidilecek.

  Cumhurbaşkanı Meclis’i fesih yetkisini kullanırsa, TBMM seçimlerinin yanısıra cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de yenilenmesi gerekecek.

  CUMHURBAŞKANI DEVLET BAŞKANI OLACAK

  Cumhurbaşkanına "devlet başkanı" sıfatı getirilecek. Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de verilecek.

  Cumhurbaşkanı, "devlet başkanı" sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.

  Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenecek.

  TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Yeni dönemde Mecliste 600 milletvekili olacağı için, 360 milletvekili ile seçimler yenilenebilecek.

  Cumhurbaşkanının, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis, seçimlerin yenilenmesine karar verirse cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.

  Yeni dönemde TBMM, "Meclis Araştırması", "Genel Görüşme", "Meclis Soruşturması" ve "yazılı soru" yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak, ancak "gensoru" denetleme yetkisinden çıkarılacak.

  24 HAZİRAN 2018 SEÇİM SONUÇLARI

  Yazı kaynağı : www.yenisafak.com

  Meclis'te yeter sayıları değişti

  Meclis'te yeter sayıları değişti

  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra 550 olan milletvekili sayısının 600'e çıkmasıyla, yasama çalışmalarında gerekli olan yeter sayıları da değişti.

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Ali 2 Yıl önce
  0

  bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yorum yap