Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  allahuekber allahuekber la ilahe illallah hu allahu ekber

  1 ziyaretçi

  allahuekber allahuekber la ilahe illallah hu allahu ekber bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Te�rik Tekbiri ne zaman getirilir? Te�rik Tekbiri nedir, nas�l okunur?

  Te�rik Tekbiri ne zaman getirilir? Te�rik Tekbiri nedir, nas�l okunur?

  M�sl�manlar yar�n sabah namaz� ile birlikte te�rik tekbiri getirmeye ba�l�yor. Te�rik tekbiri getirmek i�in illa kurban kesmek gerekmiyor. Kurban kesmeyenler de tekbir getirmekle y�k�ml�, M�sl�manlar bu konuda dikkatli olmal�. Kurban Bayram�'n�n arifesinde (9 zilhicce) sabah namaz�ndan ba�layarak bayram�n 4. g�n� ikindi namaz�na kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa "All�h� ekber All�h� ekber l� il�he illall�h� vall�h� ekber All�h� ekber ve lill�hi'l-hamd" c�mlesini s�ylemeye 'te�rik tekbiri' deniyor. Te�rik tekbiri: "Allah� Ekber Allah� Ekber La ilahe illallah� vallah� Ekber Allah� Ekber ve lillahilhamd" demektir. Te�rik tekbiri nedir ve nas�l okunur? Te�rik Tekbiri�nin dinimizdeki yeri ve di�er ayr�nt�lar haberimizde.

  TE�R�K TEKB�R� NED�R? NASIL VE NE ZAMAN OKUNUR?

  Te�rik kelime anlam� olarak do�uya do�ru gitmek, parlamak, eti g�ne�e sermek demektir. Te�rik tekbiri, Kurban bayram� g�nlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayram�n�n ilk g�n�ne "yevm-i nahr", di�er �� g�ne ise "eyy�m�'t-te�r�k (te�r�k g�nleri)" denir. Bayramdan bir g�n �nceki g�ne de "arefe g�n�" denir.

  Arefe g�n� sabah namaz�ndan itibaren bayram�n d�rd�nc� g�n�n�n ikindi namaz�na kadar, yirmi �� farz namaz�n�n arkas�ndan birer defa Te�rik Tekbiri getirilir.

  Te�rik Tekbiri:��"Allahu ekber Allahu ekber, L� il�he illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" .

  Te�rik Tekbiri anlam� ��yledir:"Allah her�eyden y�cedir, Allah her�eyden y�cedir. Allah'tan ba�ka il�h yoktur. O Allah her�eyden y�cedir, Allah her�eyden y�cedir. Hamd Allah'a mahsustur".

  Tekbirlerin bu �ekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'�d (r. anh�m�)'ya dayan�r.

  TE�R�K TEKB�R� NEREDEN GEL�YOR?

  Te�r�k tekbirlerinin ba�lang�c� Hz. �brahim'in o�lu �smail'i kurban etme olay�na kadar uzan�r. �brahim (a.s), g�rd��� sahih r�ya �zerine o�lunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban haz�rl�klar� s�ras�nda Cebrail (a.s) g�kten buna bedel olarak bir ko� getirir. D�nya semas�na ula�t���nda Cebrail (a.s); "Allahu ekber Allahu ekber" diyerek tekbir getirir. �brahim (a.s) bu sesi i�itince ba��n� g�ky�z�ne �evirir ve onun bir ko�la geldi�ini g�r�nce; "L� il�he ill�llahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu tekbir ve tevh�d kelimelerini i�iten ve kurban edilmeyi bekleyen �smail (a.s) da; "Allahu ekber velill�hi'l-hamd" der. B�ylece k�yamet g�n�ne kadar s�recek b�y�k bir s�nnet ba�lat�lm�� olur (es-Saff�t, 37/102, 107; �smail" maddesi; el-Mavs�l�, el-�htiyar li Ta'l�li'l-Muhtar, Kahire (t.y), I, 87, 88).

  Tekbirlerin yirmi �� vakit okunmas� Eb� Yusuf ile �mam Muhammed'e g�redir. Fetv� da buna g�re verilmi�tir. Eb� Han�fe'ye g�re, te�r�k tekbirleri arefe g�n� sabah vaktinden, bayram�n ilk g�n� ikindi vaktine kadar olan sekiz vakit farz namazlar�n�n arkas�ndan getirilir.

  Te�r�k tekbirleri bir�ok fakihe g�re vaciptir. Baz�lar�na g�re ise s�nnettir. Eb� Yusuf ile �mam Muhammed'e g�re farz namazlar�n� k�lmakla y�k�ml� olanlara bu tekbirler vaciptir. Bu konuda tek ba��na k�lanla, imama uyan, yolcu ile mukim, k�yl� ile �ehirli, erkekle kad�n e�ittir. B�yle te�r�k tekbirleri cemaatle de, yaln�z ba��na da eda edilir. Kaza da edilebilir. Erkekler tekbiri a��ktan, kad�nlar ise gizlice getirir. Vitir namaz� ile bayram namazlar� sonunda tekbir getirilmez.

  Eb� Han�fe'ye g�re, te�r�k tekbirlerinin vacip olmas� i�in y�k�ml�n�n h�r, muk�m ve erkek olmas� ve farz namaz�n cemaatle k�l�nm�� bulunmas� �artt�r. Bu y�zden yolcu, k�le, kad�n ve tek ba��na namaz k�lana bu tekbirler vacip olmaz. Ancak bu say�lanlar imama uyarlarsa, cemaatle birlikte tekbir al�rlar. Cuma ve bayram namaz� k�l�nmayan k���k yerle�im merkezlerinde de te�rik tekbiri getirilmez ve cuma g�n� ��le namaz�n� cemaatle k�lan �z�rl� kimselere de vacip olmaz.

  Bir y�l�n te�r�k g�nlerinde kazaya kalan bir namaz, yine o y�l�n te�rik g�nlerinden birinde kaza edilse, sonunda te�rik tekbiri al�n�r, fakat ba�ka g�nlerde veya ba�ka y�l�n te�r�k g�nlerinde kaza edilse, te�r�k tekbiri al�nmaz.

  Bir namazda sehiv secdesi, te�r�k tekbiri ve telbiye bir araya gelse, �nce sehiv secdesi yap�l�r, sonra tekbir al�n�r, daha sonra da telbiyede bulunulur.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Teşrik tekbirlerini unutmayın

  Tarayıcınız bu videoyu desteklemiyor.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Teşrik tekbirleri ne zaman yapılır? Teşrik tekbirleri nedir? İşte Diyanet’in açıklaması

  Teşrik tekbirleri ne zaman yapılır? Teşrik tekbirleri nedir? İşte Diyanet’in açıklaması

  Sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar (13 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre müstehaptır.

  TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR, HÜKMÜ NEDİR?

  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

  “Teşrik” Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında “eyyam-ı teşrik / teşrik günleri” denilmiştir. “Tekbir” ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir. Kurban bayramının arefe günü (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar (13 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin; arefe günü sabah namazından itibaren bayramın birinci günü ikindi namazına kadar sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre müstehaptır. (İ.K.)

  Kurban Bayramı'nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd' cümlesini söylemeye ‘teşrik tekbiri' deniyor.

  İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vacip. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vacip.

  Teşrik tekbiri “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur”anlamına gelir.

  Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise müstehap.

  Teşrik tekbiri getirmek için illa kurban kesmek gerekmiyor. Kurban kesmeyenler de tekbir getirmekle yükümlü.

  Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazını müteâkip birer defa.

  TEŞRİK TEKBİRLERİ HZ. İBRAHİM'E DAYANIR

  Teşrîk tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanır. İbrahim (a.s), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s) gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında Cebrail (a.s); “Allahu ekber, Allahu ekber” diyerek, tekbir getirir. İbrahim (a.s) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; “Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber” diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail (a.s) da; “Allahu ekber velillâhi'l-hamd” der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur [es-Saffât, 37/102, 107; İsmail maddesi; el-Mavsılî, el-İhtiyar li Ta'lîli'l-Muhtar, Kahire (t.y), I, 87, 88].

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap