Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  allahümme salli ala seyyidina muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslima

  1 ziyaretçi

  allahümme salli ala seyyidina muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslima bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Salâvat-ı Şerifelerden Seçmeler

  Salâvat-ı Şerifelerden Seçmeler

  Salavat, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in ismi anıldığında söylenir. Salavat birçok şekilde söylenebilir. Salavat-ı şerifelerden seçmeler.

  Rabbimiz, Kur’ân’da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in hayatı üzerine yemin etmiştir. Yüce ismini, O’nun ismiyle birlikte zikretmiş ve mü’min bir kul olmayı, O’nun nübüvvetine îmân şartına bağlamıştır. Huzurunda seslerin yükseltilmesine râzı olmamış, mübârek isminin sıradan bir isim gibi zikredilmesini istememiştir. Bütün bunlara ilâveten kendisinin ve meleklerinin, O’na çokça salât ü selâm ettiklerini bildirerek Müslümanların da aynı şekilde O’na bol bol salât ü selâm getirmelerini fermân eylemiştir.

  “Allâh ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey mü’minler! Siz de O’na salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.” (el-Ahzâb, 56) buyrulduğu vechile o yüce varlığa salât ü selâm getirmek, mü’minler için ilâhî bir emirdir.

  SALÂT-I ÜMMİYE

  Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin nebiyy'il ümmîyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

  Son Okunuşu: Allahumme salli 'alâ seyyidinâ Muhammedin-illezî câe bi hakkil mübîn ve erseltehû rahmetel-lil-'âlemîn.

  Meali:Allah’ım Efendimiz ümmî peygamber Muhammed’e, evladu iyaline ve ashâbına salât ve selâm eyle.

  Son Okunuşun Meali: Allah’ım Efendimiz Muhammed’e salât-ü selam olsun ki Sen O’nu alemlere rahmet olarak indirdin. O bize apaçık hakikatı getirdi.

  SALÂT-I KEMÂLİYE

  Okunuşu: Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve 'alâ âlihî 'adede in‘âmi’llâhi’l-kerîm ve ifdālihî Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ mürşidinâ Muhammedin ve 'alâ âlihî 'adede in‘âmi’llâhi’l-kerîm ve ifdālihî Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ şemsi’d-duhâ Muhammedin ve 'alâ âlihî 'adede kemâ li’l-lâhi ve kemâ yelîku bi kemâlihî Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ bedri’d-dücâ Muhammedin ve 'alâ âlihî 'adede kemâ li’l-lâhi ve kemâ yelîku bi kemâlihî Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ nûri’l-Hüdâ Muhammedin ve 'alâ âlihî 'adede kemâ li’l-lâhi ve kemâ yelîku bi kemâlihî

  Meali: Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve evlad u iyaline Senin nezdindeki kemalat adedince ve O’ndaki kemalata yaraşacak tarzda salat eyle.

  SALÂT-I KUTBİYYE

  Okunuşu: Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin mahtelefe-l melevân ve teakabe-l esnân ve kerrere-l cedîdân vestekbele-l ferkadân ve belliğ rûha ruhi  ervâhe ehli beytihi min-et'tahiyyate vesselam ve bârik ve sellim aleyhim kesiran kesiran kesira. Ve sallâllahu alâ seyyidina Muhammedin ve alâ cemi'il enbiyaihi vel mürselîn ve evliyaihi vessalihîn ve ala melaiketike vel mukarrabin ve ala ehli taatike ecmaine min ehli semavati ve ehlil aradin ve rıdvanullahi teala alâ âli Resulillahi ve eshabihi ecmanine bi rahmetike ya Erham'er Rahimin. Amin ve'l hamdülillahi Rabbil âlemin.

  Mealinin Bir Kısmı: Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun evlad u iyaline, gece ve gündüzün devamı, sabah ve akşamın birbirini takibi, gece ve gündüzün tekrar edip durmaları, Kutup Yıldızlarının karşılaşmaları süresince salat eyle. O’nun ve ehl-i beytinin ruhlarına bizlerden selam ve esenlikler ulaştır.

  SALÂT-I FATİH

  Okunuşu: Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin'il fâtihi limâ uğlika ve'l hatimi li mâ sebeka nâsır'ıl hakkı bil hakk. Ve'l hâdi ila sırâtıke'l müstekîm ve alâ âlihi hakka kadrihî ve mikdârihil azîm.

  Meali: Allah’ım! Kapalılıkları açan,geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e, O’nun evlad u iyaline ve ashabına O’nun yüce kadrü kıymetince salat eyle, selam eyle ve O'nu mübarek kıl.

  SALÂT-I TEFRİCİYE

  Okunuşu: Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.

  Meali: Allah’ım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.

  SALÂT-I MÜNCİYE

  Okunuşu: Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ inneke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike yâ Erhame’r-Rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.

  Meali: Ey Allah’ım! Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) âline (ve ümmetine) öyle bir salatu selam eyle ki, O salatu selam ile bizi tüm endişelerden, korkulardan, felaketlerden, muhafaza eyle. O salatu selam ile tüm hacetlerimizi ihsan eyle. O salat ile bizi bütün kötülüklerden temizle. O salat ile bizi en yüksek derecelere yükselt. Gayelerin en son, en yüksek makamına bizi onunla ulaştır. O salat ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi tüm hayırlara kavuştur. Yüce Allah, bize kafidir. O ne güzel vekil, ne güzel koruyucu ve ne güzel yardımcıdır. 

  KISA SALÂT Ü SELAMLAR

  Okunuşu: Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin adede mâ fî ilmillahi salaten dâimeten bi devami mülkillah.

  Meali: Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) senin ilmin adedince ve hükümranlığın devam ettiği müddetçe salat ve selam eyle.

  *****

  Okunuşu: Cezallahü enna seyyidina Muhammedin sallâllahu aleyhi ve sellem mâ hüve ehlüh.

  Meali: Allah, Hz. Muhammedi (s.a.v.) -Allah ona salat ve selam etsin-  bizim adımıza mükâfatlandırsın ki O zaten buna ehildir.

  *****

  Okunuşu: Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kema salleyte alâ İbrahime ve alâ âli ibrahim, inneke hamidun mecid.

  Meali: Ey Allah’ım, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ve O'nun âline salat et. Hz. İbrahim’e (a.s.) ve âline salat ettiğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin).

  *****

  Okunuşu: Allahumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kema barekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamidun mecid.

  Meali: Ey Allah’ım, Hz.Muhammed’e (s.a.v.) ve O’nun âline mübarek eyle. Hz. İbrahim’e (a.s.) ve âline mübarek eylediğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)

  *****

  Okunuşu: Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

  Meali: Ey Allah’ım! Efendimiz, büyüğümüz Hz. Muhammed’e (s.a.v.), evlad u iyaline, ashabına salat u selam eyle (Rahmet et, selametlik ver).

  İslam ve İhsan

  En Güzel Salavat Nasıl Getirilir?

  Salat ü Selam Nedir? Peygamberimize Selam Nasıl Verilir?

  En Güzel Salavatlar

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2023 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap