Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke

  1 ziyaretçi

  allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Salavat Hatırlatıcısı & Hadis — Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe indeke...

  Salavat Hatırlatıcısı & Hadis — Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe indeke...

  Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât

  Manası: Allahım ! kulun ve Resulun Hz.Muhammed'e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.

  Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;“Bir kimse malinin çok olmasini istiyorsa, bu suretle salavat okusun.” Ebu Said-i Hudri (ra)’ den rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; “Her fakir kimse sadaka verenlerin sevabı kadar sevab almak isterse bu vechile salavat versin.”

  (Sabah akşam on defa salevat getirene Kıyamette şefaat ederim.) [Taberanî]

  Yazı kaynağı : salavathatirlaticisi.tumblr.com

  O na salât ve selam edin

  O na salât ve selam edin

  Bismillâhirrahmânirrahîm, Elhamdülillâhi Rabbil lemîn, Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. El Ahzab Sûresi 56. Ayet-i Kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O‘nu överler. Ey iman edenler! Siz de O‘nu övün ve O‘na salât ve selam edin, O‘na gönülden teslim olun."

  "Şefaatim vacip olur"

  Kadı İyaz‘ ın Şifâ-i Şerif Kitabından, Zeydülhab (r.a.)‘ dan rivayetle: Peygamber Efendimiz (S.a.v.) buyurdular ki; "Kim bu salavatı okursa benim şefaatim ona vacip olur."

  "Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti."

  "Salavat sonunda okusun"

  İmam-ı Malik Hazretlerinin Muvattâ‘ sında, İmam Ahmed ibni Hambel Hazretlerinin Müsnedinde bulunan ve Ruveyfâ bini Sâbitil Ensâri (r.a.)‘ den rivayetle: Peygamber Efendimiz (S.a.v.) buyurdular ki; "Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun."

  "Allâhümme enzilhül mak‘adel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti."

  80 yıllık günahın affı

  Enes İbn-i Mâlik‘ ten rivayetle: Peygamber Efendimiz (S.a.v.) buyurdular ki; "Kim Cuma günleri bu şekilde salavat getirirse Hak Teâlâ onun seksen yıllık günahını affeder."

  "Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi."

  Fakire sadaka sevabı

  Ezhar adlı kitapta Ebu Said-i Hudri (r.a.)‘ den rivayetle: Peygamber Efendimiz (S.a.v.) buyurdular ki; "Her fakir kimse sadaka verenlerin sevabı kadar sevap almak isterse bu vechile salavat versin."

  "Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü‘minîne vel mü‘minâti vel müslimîne vel müslimât."

  Her gün 10 defa

  Ezhâr-ül Ehadis Kitabında, Enes İbni Mâlik (r.a.)‘ den rivayetle, Peygamber Efendimiz (S.a.v.) buyurdular ki; "Şu geçen kimsenin her gün kazandığı kadar hiç kimse amel edemez çünkü Cebrail (a.s.) bana bildirdi ki, bu kimse her gün on defa şu salavâtı verir."

  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,

  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbeğî en yusalle aleyh,

  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,

  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh."

  "Ona ikram et"

  Ravzatul Ehbab kitabında, Ebubekir Sıddık (r.a.)‘ dan rivayetle: Peygamber Efendimiz (S.a.v.) sağ tarafına oturmuşlardı, bu esnada kapıdan birisi girdi ve Efendimiz bu zâtı benimle kendi arasına oturttu. Adam gittikten sonra buyurdu ki; "Bu kişi bana şu şekilde salavat verir, onun için ona ikrâm et."

  "Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû,

  Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû."

  "O kimseye şefaat eylerim"

  Ezhar adlı kitabdan alınmıştır. Peygamber Efendimiz (S.a.v.) buyurdular ki; "Bir kimse bana günde yüz kere şu sûretle salavat verirse, inşallah ahirette Rabb‘im önünde o kimseye şefaat eylerim."

  "Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil ervâh,

  Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil ecsâd,

  Ve salli alâ kabri Muhammedin fil kubûr."

  "Malının çok olmasını istiyorsa"

  Hısni Hasin Kitabında Ebu Yali Musuli (r.a.)‘ den rivayet olunmuştur. Peygamber Efendimiz (S.a.v.) buyurdular ki; "Bir kimse malının çok olmasını istiyorsa, bu suretle salavat okusun."

  "Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü‘minîne vel mü‘minât vel müslimîne vel müslimât."

  "Selam ve rahmet dilerim"

  Şevâhidin Nübüvve Kitabında, Ebu Karsafe (r.a.)‘ dan rivayetle: Peygamber Efendimiz (S.a.v.) buyurdular ki; "Her kim yatağına yatmadan önce Tebâreke Sûresini okuyup, daha sonra dört defa bu salavatı söylerse, Hak Teâlâ (C.C.) iki melek gönderip bana ismi ile birlikte arz ederler. Ben de ona selam ve rahmet dilerim."

  "Allâhümme Rabbel hilli velharâm,

  Ve Rabbel beledil harâm,

  Ve Rabbel meş‘aril harâm,

  Bikülli âyetin enzeltehâ fî şehr-i Ramazan,

  Belliğ rûha seyyidinâ Muhammedin, Minnî tahiyyeten ve selâmen."

  O meyveden yemeliyim

  Riyâzül Ehadis adlı kitaptan alınmıştır. Peygamber Efendimiz (S.a.v.) buyurdular ki; "Cennette bir ağaç vardır ve ismi Mahbube‘ dir. Ak meyvesi olur, nardan küçük elmadan büyük, sütten ak, baldan tatlı ve kaymaktan yumuşaktır. O meyveden ancak bu salavata devam edenler yer."

  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin vesellim."

  "İlmin kapısı"nın salavatı

  * Şifâ-i Şerif Kitabından alınmıştır. Hz. Ali (k.r.v.) Efendimiz her ne zaman salavat-ı şerife okuyacak olsa önce şu ayet-i kerimeyi okur ve arkasından da aşağıdaki salavatı söylerdi.

  Bismillâhirrahmânirrahîm,

  "İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne alennebiyyi; Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîme."

  "Lebbeyk, Allâhümme ve se‘adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, vel melâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessıddîkın veşşühedâi vessâlihîn.

  Vemâ sebbaha leke şey‘ün Yâ Rabbel âlemîn.

  Alâ seyyidinâ Muhammed İbn-i Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve İmâmil müttekîn ve Resûl-i Rabbil âlemîn

  Eşşâhidil beşîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn."

  * Riyâzil Müzekkirin kitabından alınmıştır. Hz. Ali (k.r.v.) Efendimiz buyurdular ki; "Her kimse günde on kere ve Cuma gününde yüz kere bu şekilde salavat verirse inşallah kıyamet gününde Efendimiz (S.a.v.) elinden tutar."

  "Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi halkıhî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve aleyhisselâm ve rahmetullâhi ve berekâtühû."

  "Ayın ondördü gibi"

  Ezhar adlı kitaptan, İbni Ömer (r.a.)‘ den rivayetle: Bir gün Efendimizin huzurunda, bir devenin hırsızlığı sebebiyle iki kişi birbirinden davacı iken deve lisâna gelmiş ve gerçek sahibini söylemişti. Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz (S.a.v.) deve sahibine; "Sen ne okudun ki Medine‘nin mahalleleri melekler ile doldu ve deve konuştu?", diye sordu. Bunun üzerine adam aşağıdaki salavat-ı şerifeyi okuduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz (S.a.v.) de buyurdular ki; "Senin yarın, sıratı geçerken yüzün ayın ondördü gibi nurlu ola!."

  "Allâhümme salli ve sellim alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min salâtike şey‘ün,

  Ve bârik alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min berekâtike şey‘ün,

  Verhaminnebiyye Muhammeden hattâ lâ yebkâ min rahmetike şey‘ün."

  NOT: Ravzat-ül Ulemâ kitabı da bu salavatı nakletmiş fakat sonuna "Ve sellim alennebiyyü seyyidinâ Muhammedin hattâ lâ yebkâ min selâmike şey‘ün" cümlesini eklemiştir.

  Yazı kaynağı : www.milligazete.com.tr

  Hangi Salavatları Çekebilirim?

  Peygamber Efendimizin (Hz. Muhammedin) Hayatı Ve İsLam - Salavatlar

  Peygamber Efendimizin (Hz. Muhammedin) Hayatı Ve İsLam - Salavatlar

  Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, İnneke hamidun mecid.
  Manası: (Ey Allahım, Hz.Muhammed’e ve O’nun âline mübarek eyle. Hz. İbrahim (A.S.)’a ve âline mübarek eylediğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin,(Öğülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yanlız sensin)

  Salâten Tuncîna - Salât-i Munciye

  Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin salâten tuncînâ biha min cemîil’ehvâli vel’âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemîal’hâcât. Ve tutahhiruna, bihâ min cemîis’seyyiât. Ve terfeunâ bihâ âledderacât. Ve tubelliğunâ bihâ eksal’ğâyât, min cemî’ilhayrâti fil’hayati ve bâdel’memât. Hasbunallâhu ve nî’mel vekîl, nî’mel mevlâ ve nî’men’nasîr.
  Manası: Ey Allah’ım! Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.)aline (ve ümmetine) öyle bir salatu selam eyle ki, O salatu selam ile bizi tüm endişelerden, korkulardan, felaketlerden, muhafaza eyle. O salatu selam ile tüm hacetlerimizi ihsan eyle. O salat ile bizi bütün kötülüklerden temizke. O salat ile bizi en yüksek derecelere yükselt. Gayelerin en son, en yüksek makamına bizi onunla ulaştır. O salat ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi tüm hayırlara kavuştur. Yüce Allah, bize kafidir. O ne güzel vekil, ne güzel koruyucu ve ne güzel yardımcıdır.

  Salât-ı Tefriciye - Salât-ı Nariye

  Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallu bihil’ukadu, ve tenfericu bihil’kurabu, vetukdâ bihil’havâicu, ve tunâlu bihir’regâibu, ve husnul’havâtimi, ve yusteskal’ğamâmu bivechihil’kerimi ve alâ âlihi ve sahbihî fî kulli lemhatin ve nefesin bi adedi kulli mâlûmin lek.
  Manası: Allah’ ım! Her göz açıp kapamada ve her nefeste, Sana ma’lum nesneler adedince mükemmel bir salat ve tam bir selamı Efendimiz Muhammed (SAV) ‘in ve bütün Âl ve Ashabının üzerine indir ki; Onunla düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar giderilir, istekler ve hüsn-ü hatimeler elde edilir ve mübarek yüzü hürmetine bulutlardan yağmur istenilir.”

  Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke Ya Resulallah
  Manası:
  Sana binlerce salât ü selam olsun Ey Allah’ın Resûlü

  Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Emîne vahyillah
  Manası:
  Sana binlerce salat ü selam olsun ey Allah’ın vahyinin emîn temsilcisi

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,
  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbeğî en yusalle aleyh,
  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,
  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh.
  Açıklama:
  Ezhâr-ül Ehadis Kitabında, Enes İbni Mâlik (ra)’ den rivayetle, Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; “Şu geçen kimsenin hergün kazandığı kadar hiç kimse amel edemez çünkü Cebrail (as) bana bildirdi ki, bu kimse hergün on defa şu salavâtı verir.”

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mil es semâvâti vel arzı ve mil el arşil azîm
  Açıklama:Şifâüssakâm kitabından: Birgün Şeyh Şibili (ks) Hazretleri, İmam-ı Ebubekir Ahmed İbni Mûsâ (rahimehullah)’ ın yanına geldi. İmam Hazretleri ayağa kalkarak musafaha ettikten sonra onu iki kaşının arasından öptü. Ben taaccüp ettim, İmam hiç kimseye böyle ikramda bulunmamıştı ve buyurdular ki; “Ben rüyamda Peygamber Efendimizin (sas) de Şeyh Şibili’ ye aynı şekilde davrandığını gördüm. Sebebini sorduğumda Efendimiz, onun her namazdan sonra Tevbe Sûresinin sonu olan “Lekad cêekum Rasûlun min enfusikum azîzun aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne Raûfun Rahîm. Fein tevellev fe kul; Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul Arşil Azîm.” ayetini okuduğunu ve ardından bu salavatı getirdiğini buyurdular.”

  Salavât-ı Semâniye

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte,
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e mâ halakte,
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey’in,
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e külle şey’in,
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke,
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e mâ ahsâ kitâbüke,
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke,
  Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e mâ ahâta bihî ılmüke.

  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh.

  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsatı kelâminâ,
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ.

  Açıklama: Mevlânâ Şemseddin Rahimehullah Hazretlerinin bizzat Resûl-ü Ekrem Efendimizden, tâun hastalığından korunmak için öğrendiği salavât şöyledir.
  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, bikülli dâin ve devâin,
  Ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîrâ.

  Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî vesellim. Biadedi mâ fî cemîil Kur’ân-ı harfen harfen, Ve biadedi külli harfin elfen elfen.

  SALAVÂT-I FETİH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENİHTÂREHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDELMÜRSELÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMELMÜTTEKÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİL ÂLEMÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMÛD
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÊKİYEL HAVZIL MEVRÛD
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR
  Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ ESSALÂTİ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED
  Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke
  Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.

  Ey Rabbimiz !
  Rasulünü anışımızdan haberdar et !
  O na binler salât,binler selâm olsun.
  Hz.Muhammed’e Makam-ı Mahmudu ver,
  O na vesileyi lûtfet…
  O nu Refik-i Alaya yükselt,
  Bizi de affet….
  Onun hatrına affet,
  Zatının hatırına affet,
  Ne olur affet bizi,
  Bizi affet…. ne olur bizi affet…affet bizi,
  amin..amin…amin

  Yazı kaynağı : makbulegeldi.tr.gg

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap