Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  allahü ekber allahü ekber la ilahe illallahü vallahü ekber allahü ekber ve lillahil hamd ne demek

  1 ziyaretçi

  allahü ekber allahü ekber la ilahe illallahü vallahü ekber allahü ekber ve lillahil hamd ne demek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Teşrik tekbirleri başlıyor Teşrik tekbirleri nedir?

  Teşrik tekbirleri başlıyor Teşrik tekbirleri nedir?

  Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, farz namazlarının ardından "Allahu ekber Allahu ekber, La ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilmesine "Teşrik tekbiri" deniyor.

  Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin Kurban Bayramı'ndan önceki gün olan arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.

  Buna göre Hanefi mezhebinde tercih edilen ve günümüze kadar uygulanan Ebü Yüsuf ile İmam Muhammed'in görüşlerine göre, arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez.

  Teşrik tekbiri nasıl getirilir

  Hanefi mezhebine görü Teşrik tekbirleri "Allahu ekber Allahu ekber, La ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" şeklindedir. Anlamı ise; Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur.

  Yazı kaynağı : www.yenicaggazetesi.com.tr

  Te�rik Tekbiri ne zaman getirilir? Te�rik Tekbiri nedir, nas�l okunur?

  Te�rik Tekbiri ne zaman getirilir? Te�rik Tekbiri nedir, nas�l okunur?

  M�sl�manlar yar�n sabah namaz� ile birlikte te�rik tekbiri getirmeye ba�l�yor. Te�rik tekbiri getirmek i�in illa kurban kesmek gerekmiyor. Kurban kesmeyenler de tekbir getirmekle y�k�ml�, M�sl�manlar bu konuda dikkatli olmal�. Kurban Bayram�'n�n arifesinde (9 zilhicce) sabah namaz�ndan ba�layarak bayram�n 4. g�n� ikindi namaz�na kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa "All�h� ekber All�h� ekber l� il�he illall�h� vall�h� ekber All�h� ekber ve lill�hi'l-hamd" c�mlesini s�ylemeye 'te�rik tekbiri' deniyor. Te�rik tekbiri: "Allah� Ekber Allah� Ekber La ilahe illallah� vallah� Ekber Allah� Ekber ve lillahilhamd" demektir. Te�rik tekbiri nedir ve nas�l okunur? Te�rik Tekbiri�nin dinimizdeki yeri ve di�er ayr�nt�lar haberimizde.

  TE�R�K TEKB�R� NED�R? NASIL VE NE ZAMAN OKUNUR?

  Te�rik kelime anlam� olarak do�uya do�ru gitmek, parlamak, eti g�ne�e sermek demektir. Te�rik tekbiri, Kurban bayram� g�nlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayram�n�n ilk g�n�ne "yevm-i nahr", di�er �� g�ne ise "eyy�m�'t-te�r�k (te�r�k g�nleri)" denir. Bayramdan bir g�n �nceki g�ne de "arefe g�n�" denir.

  Arefe g�n� sabah namaz�ndan itibaren bayram�n d�rd�nc� g�n�n�n ikindi namaz�na kadar, yirmi �� farz namaz�n�n arkas�ndan birer defa Te�rik Tekbiri getirilir.

  Te�rik Tekbiri:��"Allahu ekber Allahu ekber, L� il�he illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" .

  Te�rik Tekbiri anlam� ��yledir:"Allah her�eyden y�cedir, Allah her�eyden y�cedir. Allah'tan ba�ka il�h yoktur. O Allah her�eyden y�cedir, Allah her�eyden y�cedir. Hamd Allah'a mahsustur".

  Tekbirlerin bu �ekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'�d (r. anh�m�)'ya dayan�r.

  TE�R�K TEKB�R� NEREDEN GEL�YOR?

  Te�r�k tekbirlerinin ba�lang�c� Hz. �brahim'in o�lu �smail'i kurban etme olay�na kadar uzan�r. �brahim (a.s), g�rd��� sahih r�ya �zerine o�lunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban haz�rl�klar� s�ras�nda Cebrail (a.s) g�kten buna bedel olarak bir ko� getirir. D�nya semas�na ula�t���nda Cebrail (a.s); "Allahu ekber Allahu ekber" diyerek tekbir getirir. �brahim (a.s) bu sesi i�itince ba��n� g�ky�z�ne �evirir ve onun bir ko�la geldi�ini g�r�nce; "L� il�he ill�llahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu tekbir ve tevh�d kelimelerini i�iten ve kurban edilmeyi bekleyen �smail (a.s) da; "Allahu ekber velill�hi'l-hamd" der. B�ylece k�yamet g�n�ne kadar s�recek b�y�k bir s�nnet ba�lat�lm�� olur (es-Saff�t, 37/102, 107; �smail" maddesi; el-Mavs�l�, el-�htiyar li Ta'l�li'l-Muhtar, Kahire (t.y), I, 87, 88).

  Tekbirlerin yirmi �� vakit okunmas� Eb� Yusuf ile �mam Muhammed'e g�redir. Fetv� da buna g�re verilmi�tir. Eb� Han�fe'ye g�re, te�r�k tekbirleri arefe g�n� sabah vaktinden, bayram�n ilk g�n� ikindi vaktine kadar olan sekiz vakit farz namazlar�n�n arkas�ndan getirilir.

  Te�r�k tekbirleri bir�ok fakihe g�re vaciptir. Baz�lar�na g�re ise s�nnettir. Eb� Yusuf ile �mam Muhammed'e g�re farz namazlar�n� k�lmakla y�k�ml� olanlara bu tekbirler vaciptir. Bu konuda tek ba��na k�lanla, imama uyan, yolcu ile mukim, k�yl� ile �ehirli, erkekle kad�n e�ittir. B�yle te�r�k tekbirleri cemaatle de, yaln�z ba��na da eda edilir. Kaza da edilebilir. Erkekler tekbiri a��ktan, kad�nlar ise gizlice getirir. Vitir namaz� ile bayram namazlar� sonunda tekbir getirilmez.

  Eb� Han�fe'ye g�re, te�r�k tekbirlerinin vacip olmas� i�in y�k�ml�n�n h�r, muk�m ve erkek olmas� ve farz namaz�n cemaatle k�l�nm�� bulunmas� �artt�r. Bu y�zden yolcu, k�le, kad�n ve tek ba��na namaz k�lana bu tekbirler vacip olmaz. Ancak bu say�lanlar imama uyarlarsa, cemaatle birlikte tekbir al�rlar. Cuma ve bayram namaz� k�l�nmayan k���k yerle�im merkezlerinde de te�rik tekbiri getirilmez ve cuma g�n� ��le namaz�n� cemaatle k�lan �z�rl� kimselere de vacip olmaz.

  Bir y�l�n te�r�k g�nlerinde kazaya kalan bir namaz, yine o y�l�n te�rik g�nlerinden birinde kaza edilse, sonunda te�rik tekbiri al�n�r, fakat ba�ka g�nlerde veya ba�ka y�l�n te�r�k g�nlerinde kaza edilse, te�r�k tekbiri al�nmaz.

  Bir namazda sehiv secdesi, te�r�k tekbiri ve telbiye bir araya gelse, �nce sehiv secdesi yap�l�r, sonra tekbir al�n�r, daha sonra da telbiyede bulunulur.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  TÜRKİYE  TAKVİMİ

  Arefe Günü, Kurban Bayramı'nın birinci gününden önceki gündür. Arefe Gecesi ise; Arefe Günü ile Kurban Bayramı’nın birinci günü arasındaki gecedir.

  Her mübârek geceye olduğu gibi, bu geceye de saygı göstermelidir.

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Arefe Günü’ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür.”

  “Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır.”

  “Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur.” (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

  “Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur.”

  TEŞRÎK TEKBİRLERİ OKUNACAK

  Arefe Günü (yarın) sabah namazından, Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazı sonuna kadar 23 vakitte, erkek ve kadın herkesin (Kadınlar yavaş söyler.) farz namazlardan sonra, selâm verir vermez; (Allahümme entesselâm...) demeden, Tekbîr-i teşrîki okuması vaciptir. Tekbîr-i teşrîk şöyledir:

  “Allahü ekber, Allahü ekber. Lâ ilâhe illallah. Vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd.”

  Beş vakit farz namazlardan başka, Bayram, Bayram günlerine denk gelen Cuma namazlarından sonra da okunur. Câmiden çıktıktan sonra veya konuştuktan sonra okumak lâzım değildir.

  Yazı kaynağı : www.turktakvim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap