Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  alanında otorite kabul edilen kişiler tarafından bir bilim dalındaki gelişmelerin, belli birikimi olan ilgili kişilere aktarıldığı toplantılara ne denir?

  1 ziyaretçi

  alanında otorite kabul edilen kişiler tarafından bir bilim dalındaki gelişmelerin, belli birikimi olan ilgili kişilere aktarıldığı toplantılara ne denir? bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Seminer Nedir? �zellikleri �rnekleri T�rleri

  S�zl�kte "seminer" ne demek?

  1. Bir konu �zerinde bilgi al��veri�inde bulunmak ya da tart��ma yapmak amac�yla d�zenlenen toplant�.

  2. �niversitelerde ve y�ksek okullarda, bir ��retim �yesinin y�netimi alt�nda birtak�m konu ve sorunlar �zerinde ��rencilerin yapt�klar� incelemelerle ilgili olarak rapor haz�rlama ve tart��ma bi�iminde y�r�t�len k�me �al��mas�.

  3. Orta dereceli okullarda ��rencilerin, ��retmenlerin g�zetimi alt�nda, �zg�rce ve isterlerse bireysel olarak �al��malar� i�in ayr�lan �zel saatlere verilen ad.

  Seminer; bir konu hakk�nda bilgi vermek ve bu bilgiler �zerinde tart��mak amac�yla d�zenlenen toplant�lara verilen isimdir. Bir grubun, bir yetkilinin y�netiminde bir sorunu incelemek, ara�t�rmak �zere etkin bir bi�imde kat�larak yapt�klar� �al��ma, grup �al��mas�, toplu �al��ma bi�imidir.

  Belirli bir bilim dal�ndaki geli�meleri, belli bir bilgi d�zeyine sahip kimselere tan�tmak amac�yla d�zenlenen ve konunun de�i�ik b�l�mleri, bu bilim dal�nda otoritesi ve yetene�i kabul edilen ki�iler taraf�ndan a��klanan toplant�lard�r.

  Y�ksek ��retim kurumlar�nda lisans / lisans�st� ��renci ve ��reticilerin kat�l�m�yla yap�lan seminerler, bu tan�t�m�n d���ndad�r. Bunlar y�ksek ��retim kurumlar�nda, ��retim �yesinin y�netimi alt�nda, ��rencilerin yapt�klar� ara�t�rmalarla ilgili rapor haz�rlama, tart��ma bi�iminde y�r�t�len toplant�lard�r.

  Seminer haz�rlamak i�in, �nce konu belirlenir ve bu konu �zerinde sunuma y�nelik ara�t�rma yap�l�r ve sunumu yapacak d�zeye, bilgi birikimine ve iste�e sahip ki�iler belirlenir. Seminer, bir t�r sahne sunumudur ve topluluk �n�nde yap�laca�� i�in sahne, sahne d�zene�i ve seyirci yerleri haz�rlan�r. Semineri verecek ki�ilerin sahne korkusunun da olmamas� gereklidir.

  Seminer konusu izleyicilere yeterince a��klamal� ve konuya uygun slayt vb sunu ara�lar�yla destekli olmal�d�r. Seminer konular� gerekti�inde bas�ma da uygun haz�rlanmal�d�r. Baz� seminerlerde bu bas�l� yay�n izleyicilerin eline verilir. Seminer duyurusu gerekli s�re �nceden belirlenir, haz�rl�klar tamamlan�r ve sonuna kadar d�zenli yap�labilmesi i�in gereken haz�rl�klar yap�l�r.

  Seminer Nedir? (detayl� bilgi)

  Latincede "tohum ekilen tarla" demektir.

  Belirli bir bilim dal�ndaki geli�meleri, belli bir bilgi d�zeyine sahip kimselere tan�tmak amac�yla d�zenlenen ve konunun de�i�ik b�l�mleri, bu bilim dal�nda otoritesi ve yetene�i kabul edilen ki�iler taraf�ndan a��kland��� toplant�lard�r.

  Y�ksek ��retim kurumlar�nda lisans / lisans�st� ��renci ve ��reticilerin kat�l�m�yla yap�lan seminerler, bu tan�m�n d���ndad�r. Bunlar y�ksek ��retim kurumlar�nda, ��retim �yesinin y�netimi alt�nda, ��rencilerin yapt�klar� ara�t�rmalarla ilgili rapor haz�rlama, tart��ma bi�iminde y�r�t�len toplant�lard�r.

  Seminer haz�rlamak i�in, �nce konu belirlenir ve bu konu �zerinde sunuma y�nelik ara�t�rma yap�l�r ve sunumu yapacak d�zeye, bilgi birikimine ve iste�e sahip ki�iler belirlenir. Seminer, bir t�r sahne sunumudur ve topluluk �n�nde yap�laca�� i�in sahne, sahne d�zene�i ve seyirci yerleri haz�rlan�r. Semineri verecek ki�ilerin sahne korkusunun da olmamas� gereklidir.

  Seminer konusu izleyicilere yeterince a��klamal� ve konuya uygun slayt vb sunu ara�lar�yla destekli olmal�d�r. Seminer konular� gerekti�inde bas�ma da uygun haz�rlanmal�d�r. Baz� seminerlerde bu bas�l� yay�n izleyicilerin eline verilir. Seminer duyurusu i�in gerekli s�re �nceden belirlenir, haz�rl�klar tamamlan�r ve sonuna kadar d�zenli yap�labilmesi i�in gereken haz�rl�klar yap�l�r.

  Seminer ba�l���, semineri dinleyecek ki�ilere konu hakk�nda fikir verecek �ekilde belirlenmelidir. Ba�l�k ne �ok k�sa ne de ilgiyi da��tacak kadar uzun olmal�d�r. �rne�in "Y�z Tan�ma", seminer konusu hakk�nda yeterli fikir vermeyen genel bir ba�l�kt�r. "�nsan Y�z�n�n Geometrik �zelliklerini De�erlendirerek Y�z Tan�ma Konusunda Bir Uygulama" gereksiz kelimeler i�erdi�i i�in karma��k bir ba�l�kt�r. "Geometrik �zelliklerine G�re Y�z Tan�ma" konuyu tan�tmak i�in yeterli ve anla��l�r bir ba�l�kt�r.

  Seminerin Anlat�m�

  Seminerin belirli bir d�zen i�inde anlat�m� uygun olur.

  Semineri Sunarken Dikkat Edilecek Hususlar

  Seminerde Dinleyicilerin Uymas� Tavsiye Edilen Hususlar

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  ÜNİTE TÜRK DİLİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ II. Seminer Kongre Sempozyum Forum Telekonferans

  ÜNİTE TÜRK DİLİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ II. Yrd. Doç. Dr. Bahadır GÜCÜYETER. Seminer Kongre Sempozyum Forum Telekonferans

  ÜNİTE TÜRK DİLİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ II. Yrd. Doç. Dr. Bahadır GÜCÜYETER. Seminer Kongre Sempozyum Forum Telekonferans

  Transkript

  1 SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ II İÇİNDEKİLER Seminer Kongre Sempozyum Forum Telekonferans TÜRK DİLİ II Yrd. Doç. Dr. Bahadır GÜCÜYETER HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Topluluk karşısında yapılan konuşma türlerini öğrenebilecek, Sözlü anlatım türlerini kavrayabileceksiniz. ÜNİTE 14

  2 GİRİŞ SEMİNER Belirli bir bilim dalındaki gelişmeleri, belli bir bilgi düzeyine sahip kimselere tanıtmak amacıyla düzenlenen ve konunun değişik bölümleri, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişiler tarafından açıklanan toplantılardır. Yükseköğretim kurumlarında lisans / lisansüstü öğrenci ve öğreticilerin katılımıyla yapılan seminerler, bu tanıtım dışındadır. Bunlar yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesinin yönetimi altında, öğrencilerin yaptıkları araştırmalarla ilgili rapor hazırlama, tartışma biçiminde yürütülen toplantılardır. Seminer hazırlamak için, öncelikle bir konu belirlenir ve bu konu üzerinde sunuma yönelik araştırma yapılır. Sunumu yapacak düzeye, bilgi birikimine ve isteğe sahip kişiler belirlenir. Seminer, bir tür sahne sunumudur ve topluluk önünde yapılacağı için sahne, sahne düzeneği ve seyirci yerleri hazırlanır. Seminer konusu izleyicilere yeterince açıklanmalı ve konu uygun slayt vb. sunu araçlarıyla desteklenmelidir. Seminer konuları gerektiğinde basıma da uygun hazırlanmalıdır. Bazı seminerlerde bu basılı yayın izleyicilere dağıtılabilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

  3 KONGRE Türk Dil Kurumunun sözlüğünde kongre, çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı olarak tanımlanmıştır. Siyasi partilerin, derneklerin belli bir gündemle toplandıkları, sorunları görüşerek karara bağladıkları, yöneticileri seçtikleri toplantılara da kongre denilmektedir. Kongre, yerli veya yabancı alanın uzmanlarının katıldığı, bir defaya mahsus veya belli zaman aralıklarıyla tekrarlanan toplantılardır. Resmî ya da özel kurum veya kuruluşlar tarafından tertip edilen kongrelere, üyeler ve delegeler dışında dinleyiciler de katılabilmektedir. Kongreler çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin, katılımıyla gerçekleştirilebileceği gibi, bir konu üzerindeki görüşlerin, araştırma ve inceleme sonuçlarının sunulması ve tartışılması için de düzenlenebilir. Ayrıca parti, sendika, şirket gibi herhangi bir kuruluşun belli zamanlarda temel işleri görüşmek üzere yaptığı toplantılara da kongre denir. Bilimsel nitelik taşıyan kongrelerde üzerinde tartışılan konularla ilgili olarak düşünce, görüş ve bilgi alışverişinde bulunulur. Kongrelerde bir yeniliği, yürütülen araştırmaların sonuçlarını sunmak için yapılan konuşmalara bildiri ya da tebliğ adı verilir. Konuşmacılar sundukları bildirilerde, öne sürdükleri görüşü ya da fikri ispat etme gayreti içinde olurlar. Kongrelere katılan dinleyiciler genellikle alanın uzmanı olduklarından bildirilerin sunulmasının ardından soru-cevap şeklinde bir tartışma da yapılabilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

  4 SEMPOZYUM Bilgi şöleni olarak da adlandırılmaktadır. Toplumu yakından ilgilendiren herhangi bir konu hakkında dinleyiciler karşısında farklı uzman kişilerin konu ya da olayla ilgili yaptığı seri konuşmalara sempozyum denir. Sempozyumlar; üniversitelerde, çeşitli kurum ve kuruluşlarda düzenlenebilir. Sempozyumlarda belirlenen bir konu üzernide çalışma yapan alanın uzmanları bir araya getirilir ve sunulacak konular tasnif edilerek oturumlar düzenlenir. Her bir oturumda bir oturum başkanı, duruma göre bir başkan yardımcısı ve konuşmacı olarak 4-5 katılımcı bulunur. Her bir konuşmacı konuyla ilgili hazırladığı bildiriyi kendisine ayrılan süre içerisinde sunar. Bütün sunumlar bittikten sonra başkan oturumda anlatılan konuları özetler. Bu sırada konuşmacılara sunumları ile ilgili sorular yöneltilebilir. Sempozyumlarda sunulan bildiriler daha sonra kitap hâlinde yayımlanabilir. Sempozyumlar konunun kapsam genişliğine göre bir ya da birkaç gün sürebilir. Sempozyumda amaç; konuyu tartışmak değil, konunun ilgili kişiler tarafından olumlu veya olumsuz yönlerinin ortaya konulmasıdır. Sempozyumun genel özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür: Konuşmacılar konuyu kendi ilgi alanları açısından ele alır. Sempozyum bir başkan ve üç ile altı arasında değişen üyelerden oluşur. Üyelerin konuşma süreleri dakikayı aşmaz. Konunun uzunluğuna göre sempozyum iki oturum veya iki gün sürebilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

  5 FORUM Eski Romalılar zamanında, Roma'da ve diğer şehirlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alana da forum denilmekteydi. Forum toplu tartışma veya bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı anlamlarına da gelmektedir. Panel sonunda tartışma dinleyicilere geçerse panel forum a dönüşür. Foruma katılanlar konu dışına çıkmadan sorularını açık bir şekilde ifade etmeli, gereksiz ayrıntılara girmemelidirler. Bu noktada forumu yöneten başkana önemli görevler düşmektedir. Forumu yöneten başkanın; forumun nasıl düzenleneceği hakkında bilgi vermek, tartışmaların konu dışına çıkmasını önlemek, dinleyicilerin tartışmalara katılmalarını sağlamak, anlaşılmayan konularla ilgili açıklamalar yapmakve forum sonunda ortaya çıkan görüş ve düşünceleri özetlemek gibi görevleri vardır Forumun Amaçları 1- Dinleyicilerin konu ile ilgili bilgi ve tecrübelerini ileri sürmelerine fırsat ve imkân vermek, 2- Forumdan önceki tartışmada ortaya atılan fikirler ve görüşler üzerinde son olarak bir defa daha durmak, 3- Forumdan önceki tartışmada belirebilecek yanlış fikir ve görüşlerin düzeltilmesine imkân vermek, 4- Dinleyicileri aktif duruma getirerek konu üzerinde canlı ve hareketli şekilde durmalarını sağlamaktır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

  6 TELEKONFERANS Ses ve görüntünün uzağa iletilmesi yoluyla katılanların bir arada olmamalarına karşın birbirleriyle konuşup görüşebildikleri elektronik konferans türüdür. Telekonferans yoluyla televizyonlardaki tartışma programlarına bir başka yerdeki kişilerin katıldıkları sıkça görülür. Ülkemizde son zamanlarda toplu açılış programları da telekonferans yardımıyla yapılmaktadır. Telekonferansların en önemli avantajı mekân uzaklığını ortadan kaldırmasıdır. Telekonferanslar sayesinde konuşmacı ve dinleyicilerin aynı ortamda bulunmasına gerek kalmaz. Konuşmacı ve dinleyiciler farklı mekânlarda olsalar bile birbirlerini görüp duyabildikleri için etkileşimli bir konuşma ortamı oluşur. Telekonferansın diğer bir avantajı da konuşmacının aynı anda birden fazla farklı mekândaki dinleyicilere ulaşabilmesidir. Telekonferanslar zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamaları sebebiyle günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir. Üniversitelerimizde son zamanlarda gelişen canlı sınıf uygulamalarının bulunduğu uzaktan eğitim programlarını da telekonferanslar kapsamında değerlendirmek mümkündür. çok farklı şehirlerde bulunan öğrencilerin çeşitli programlar aracılığıyla canlı sınıf uygulamalarına katılmaları ve derselerin etkileşimli bir biçimde işlenmesi bu kapsamda değerlendirilebilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

  7 Özet Belirli bir bilim dalındaki gelişmeleri, belli bir bilgi düzeyine sahip kimselere tanıtmak amacıyla düzenlenen ve konunun değişik bölümleri, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişiler tarafından açıklanan toplantılara seminer denir. Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantılara ya da siyasi partilerin sorunlarını görüştükleri toplantılara kongre denir. Bilgi şöleni olarak da adlandırılan, toplumu yakından ilgilendiren herhangi bir konu hakkında dinleyiciler karşısında farklı uzman kişilerin konu ya da olayla ilgili yaptığı seri konuşmalara sempozyum denir. Forum aslında panelle birlikte anılmalıdır. Panelden sonra dinleyiciler söz alırlarsa bu forum olur. Forum, dinleyenleri süreçte etkin kıldığı için önemlidir. Ses ve görüntünün uzağa iletilmesi yoluyla katılanların bir arada olmamalarına karşın birbirleriyle konuşup görüşebildikleri elektronik konferans türü telekonferans olarak adlandırılmaktadır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

  8 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. 1. Alanında otorite kabul edilen kişiler tarafından bir bilim dalındaki gelişmelerin, belli birikimi olan ilgili kişilere aktarıldığı toplantılara ne ad verilir? a) Kongre b) Seminer c) Panel d) Münazara e) Forum 2. Özellikle televizyonlarda yapılan tartışma programlarına uzakta olmalarına rağmen teknoloji yardımıyla uzmanların katıldıkları görülür. Yukarıda bir özelliğinden bahsedilen sözlü anlatım türü hangisidir? a) Münazara b) Söyleşi c) Konferans d) Telekonferans e) Forum 3. - Dinleyicilerin konu ile ilgili bilgi ve tecrübelerini ileri sürmelerine fırsat ve imkân vermek - Dinleyicileri aktif duruma getirerek konu üzerinde canlı ve hareketli şekilde durmalarını sağlamak Yukarıda amaçları açıklanan, aynı zamanda Eski Romalılar zamanında halkın sorunlarını konuşmak üzere toplandıkları alana da adını veren sözlü anlatım türüne ne denir? a) Arena b) Forum c) Toplantı d) Kongre e) Konferans 4. Konuyu tartışmanın değil, konunun ilgili kişiler tarafından olumlu veya olumsuz yönlerinin ortaya konulmasının asıl amaç olduğu, bir başkan tarafından yönetilen, uzman kişilerce yapılan seri konuşmalara ne denir? a) Açık oturum b) Kongre c) Sempozyum d) Forum e) Nutuk Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

  9 5. Farklı ülkelerden devlet ve kuruluş temsilcileriyle yöneticilerin katılmasıyla ya da siyasi parti ve derneklerin belli gündemler için bir araya gelmesiyle yapılan toplantılara ne ad verilir? a) Kongre b) Açık oturum c) Münazara d) Telekonferans e) Sempozyum 6. Aşağıdaki konuşma türlerinin hangisinde konuşmacı ve dinleyicilerin bir arada bulunmasına gerek yoktur? a) Panel b) Telekonferans c) Konferans d) Açık oturum e) Sempozyum I. Panel II. III. Telekonferans Forum IV. Sempozyum 7. Yukarıdaki sözlü anlatım türlerinin hangisinde ya da hangilerinde yönetici olarak bir başkan bulunur? a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) I, II ve III e) I, III ve IV Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

  10 8. Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisi dinleyicilerin tartışmaya katılmasıyla foruma dönüşür? a) Konferans b) Açık Oturum c) Panel d) Nutuk e) Kongre 9. Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde sunulan bildiriler kitap hâlinde yayımlanabilir? a) Sempozyum b) Telekonferans c) Panel d) Açık Oturum e) Konferans I. Panel II. Açık Oturum III. Kongre IV. Sempozyum 10. Yukarıdakilerin hangisi ya da hangilerinde dinleyiciler tartışmaya katılabilir? a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) e) II ve III III ve IV Cevap Anahtarı: 1-B, 2-D, 3-B, 4-A, 5-A, 6-B, 7-E, 8-C, 9-A, 10-E Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

  11 YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR Korkmaz, Zeynep vd. Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Yayınları, Bursa, 2010 Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2005 Özkan, Mustafa vd., Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Yayınları, İstanbul, 2013 Şenbay, Nüzhet, Söz ve Diksiyon Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993 Vural, Birol, Doğru ve Güzel Konuşma, Hayat Yayınları, İstanbul, Yalçın, Cevdet, Güzel Konuşma ve Yazma Kılavuzu, Platin Yayınları, Ankara, 2005 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

  Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap