Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine deli ol dünya senin kahrını çeksin kimin sözü

  1 ziyaretçi

  akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine deli ol dünya senin kahrını çeksin kimin sözü bilgi90'dan bulabilirsiniz

  OĞUZ TOPOĞLU

  ak�ll� olup d�nyan�n kahr�n� �ekece�ine, deli ol d�nya senin kahr�n� �eksin:) - Memurlar.Net - Forum

  bundan sonra hayat felsefem bu

  �ok tuttum bu s�z� b�rakmayaca��m:)

  Edit�r Notu: Ba�l�k sahibinin iste�i �zerine yaz��maya kapat�lm��t�r.

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  Akilli Olup Dunyanin Kahrini Cekecegine Deli Ol Dunya Senin Kahri...

  Herkeste ba� var amma, akl� olan� bulmak gerek.(kendi s�z�m)

  R�zg�r eser ama,ac�s�n� a�aca sor ��nki ta� bilmez.(kendi s�z�m)

  Ak�ll� olup d�nyan�n kahr�n� �ekmektense,deli ol d�nya senin kahr�n� �eksin.

  K�r �l�r badem g�zl� olur.

  Diploma cahilli�i �nler,e��eklik baki kal�r.

  A�aca dayanma ��r�r,�nsana g�venme �l�r.

  Uyuz it araba g�lgesinde yatar,Arabanin g�lgesini kendi sanar.

  Zarar�n neresinden d�n�lse k�rd�r:
  (S�r�p giden zararl� i�ten ne kadar erken vazgecersek, daha sonra u�rayaca��m�z zarar� o kadar azaltm��,sonuc olarak da o kadar k�r etmi� oluruz).

  Ra�bet G�zel ile zenginedir:
  (G�zellerle zenginler her zaman itibarl�d�r).

  Ne oldum dememeli ne olaca��m demeli:
  (�nsan i�inde bulundu�u mevki ve varl�k ile �v�nmemeli,sonunda kimin ne hallere d��ece�i belli olmaz).

  Yavuz h�rs�z ev sahibini bast�r�r:
  (Suclu olan kimse,�arlatan ve dengesizse zarar verdi�i ki�iyi susturdu�u gibi onu suclu bile �ikarabilir).

  El yumru�u yemeyen kendi yumru�unu batman ta�� san�r:
  A� ile dost olma:
  (A� olan kimselerle arkada�l�k etmek insan� �e�itli belalara sokar).

  Deveku�u y�ke gelince Ku�um,U�maya gelince deveyim der:
  Sorumluluk duygusu ta��mayan kimseler i�in her i�e bir bahane bulmak kolayd�r).

  Deve boynuz umarken kulaktan olmu�:
  (Baz� insanlar a� g�zl� olurlar,daima daha fazlas�n� isterler.Bu y�zden de �e�itli felaketlere u�ramaktan kurtulamazlar. Olgun ve tok g�zl� insanlar hi� bir zaman hakk�ndan fazlas�n� istemezler,ona raz� olurlar.A� g�zl� olan� ise doyurmak m�mk�n de�ildir.)

  Ucuz alan pahal� al�r:
  (Ucuz mal genellikle k�t� mald�r.�abucak kullan�lamaz hale gelir.Yenisini almak gerekir.Bundan dolay� daha pahal�ya gelir).

  Olacakla �lece�e �are bulunmaz:
  (�l�m ve kader emri de�i�tirilemez.�yle olaylar vard�rki; bilim ve teknik ne kadar ilerlemi� olsa da onlara �are bulmak ya da olmalar�n� �nlemek imkans�zd�r. ��te buna kader deriz. �nsan zekas� da teknikte kadere �are bulamam��t�r. Fakat her�eyi de kadere b�rak�p y�lg�nl�k g�stermemek gerekir.Ya�amla sava��p �al��mam�z gerekir).

  Kanaat gibi devlet olmaz:
  (�o�u insanlar en b�y�k mutlulu�un ve refah�n bir �ok �eylere sahip olma, mal m�lk edinme oldupunu san�rlar. Oysa insan� ger�ekten mutlu k�lan en b�y�k s�r,elinde bulunan her�ey�e yetinmesini bilmesidir).

  �ok bilen �ok yan�l�r:
  (�nsan�n her �eyi bildi�ini iddia etmesi son derece yanl��t�r).

  Yalanc� hi� kimseye inanmaz:

  Elbisede en yenisi,Arkada�lardada en eskisi iyisidir:(�in atas�z�)

  Ne dilersen e�ine,O gelir ba��na:
  (�nsan daima iyi niyetli olmal�d�r. Ba�kalar� i�in iyi �eyler d���nen iyilik,k�t�l�k d���nen k�t�l�k bulur).

  Atalar�m�z kendini sen �vme, b�rak da ba�kalar� seni �vs�n demi�ler:
  (Biz de bug�n �yle yapal�m. Ecdad�m�z OSMANLI'nin nezaketini yabanc�lar�n a�z�ndan nakletmeye �al��al�m. Bir g�n Do�u hayran�, istanbul sevdal�s� ve T�rk dostu Frans�z yazar Pierre Loti'ye sormu�lar : -T�RKLER'i NEDEN BU KADAR �OK SEViYORSUN? Cevap vermi�: - ��NK� ONLARI iYi TANIYORUM. T�RKLER DO�U'NUN EN TEMiZ, EN D�R�ST, EN NAMUSLU MiLLETiDiR).

  Garibe bir selam Bin alt�n de�er:

  Dostun att��� ta� ba� yarmaz.

  Y�z� g�zel olan�n huyu da g�zel olur:
  (insan�n y�z� i�inin aynas�d�r. G�len bir y�z her zaman g�zeldir. G�ler y�z, ho� g�r�l�, iyi niyetli e�ilimli temiz y�rekli ki�ilerde bulunur).

  Bo� �uval ayakta durmaz.
  (�nsan� �evresine kars� sayg�n k�lan, ondaki manevi de�erlerdir).

  Dost y�z�nden,d��man g�z�nden belli olur:

  Demir nemden,�nsan gamdan ��r�r.

  Allah Sa� eli sol ele muhta� etmesin.

  Fakir dost �abuk unutulur.

  Yoksul tavuk yerse,Ya kendi hastad�r,Ya tavuk.

  Kat�r�n ard�ndan gitme,Zira babas� e�ektir.

  Ak�llar� pazara ��karm��lar, Yine herkes kendi akl�n� alm��.

  S�hatli olan her�ey ister,Hasta olan s�hat ister.

  Zenginin horozu bile yumurtlar.

  Dost ile ye i�, Al��veri� yapma.
  (��kar dugular� en iyi dostluklar� bile bozabilir).

  Kad�n�n biri ala,ikisi belad�r.

  Kadere iman eden, Kederden emin olur.

  Kad�n erke�in e�i,Evin g�ne�idir.

  ATA S�ZLERi:Toplumca benimsenmi� baz� inan��,g�r�� ve d���ncelerin daha �ok bir ���t ve uyar� bi�iminde dile getirildi�i kal�pla�m�� k�sa, �zl� s�zlerdir.

  Yazı kaynağı : users.metu.edu.tr

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2023 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap