Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  akkuyu nükleer santrali sözleşmesi

  1 ziyaretçi

  akkuyu nükleer santrali sözleşmesi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ba�bakanl�k Mevzuat� Geli�tirme ve Yay�n Genel M�d�rl���

  ������������ Karar Say�s� : 2010/918

  ������������ 12 May�s 2010 tarihinde Ankara�da imzalanan ve 15/7/2010 tarihli ve 6007 say�l� Kanunla onaylanmas� uygun bulunan ekli �T�rkiye Cumhuriyeti H�k�meti ile Rusya Federasyonu H�k�meti Aras�nda T�rkiye Cumhuriyeti�nde Akkuyu Sahas��nda Bir N�kleer G�� Santralinin Tesisine ve ��letimine Dair ��birli�ine �li�kin Anla�ma�n�n onaylanmas�; D��i�leri Bakanl���n�n 16/8/2010 tarihli ve HUM�/182338 say�l� yaz�s� �zerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 say�l� Kanunun 3 �nc� maddesine g�re, Bakanlar Kurulu�nca 27/8/2010 tarihinde kararla�t�r�lm��t�r.

  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Abdullah G�L

  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� CUMHURBA�KANI

  Recep Tayyip ERDO�AN

  ����������� Ba�bakan

  ���������� C. ���EK�������������������������������� B. ARIN������������������������� A. BABACAN��������������������������� M. AYDIN

  Devlet Bak. ve Ba�b. Yrd.������ Devlet Bak. ve Ba�b. Yrd.��� Devlet Bak. ve Ba�b. Yrd.���������������� Devlet Bakan�

  ��������� H. YAZICI���������������������������� F. N. �ZAK����������������� M. Z. �A�LAYAN������������������������� F. �EL�K

  ������ Devlet Bakan�������������������������� Devlet Bakan� �������������������� Devlet Bakan�������������������������� Devlet Bakan�

  ���������� E. BA�I������������������������������ S. A. KAVAF����������������������� C. YILMAZ������������������������������ S. ERG�N

  ������ Devlet Bakan�������������������������� Devlet Bakan���������������������� Devlet Bakan�������������������������� Adalet Bakan�

  ������ M. V. G�N�L�������������������������� B. ATALAY������������������� A. DAVUTO�LU������������������������ M. ��M�EK

  Milli Savunma Bakan�������������������� ��i�leri Bakan��������������������� D��i�leri Bakan������������������������� Maliye Bakan�

  ������ N. �UBUK�U��������������������������� M. DEM�R�������������������������� R. AKDA����������������������������� B. YILDIRIM

  �� Milli E�itim Bakan����������� Bay�nd�rl�k ve �sk�n Bakan������������ Sa�l�k Bakan������������������������ Ula�t�rma Bakan�

  ������� M. M. EKER���������������������������� �. D�N�ER������������������������� N. ERG�N������������������������������ T. YILDIZ

  Tar�m ve K�yi�leri Bakan���� �al��ma ve Sos. G�v. Bakan��� Sanayi ve Ticaret Bakan��� Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan�

  ����������������������������������������������� E. G�NAY����������������������������������������������������������� V. ERO�LU

  ������������������������������������� K�lt�r ve Turizm Bakan���������������������������������������� �evre ve Orman Bakan�

  TRKYE CUMHURYET HKMET LE RUSYA FEDERASYONU

  HKMET ARASINDA TRKYE CUMHURYETNDE AKKUYU

  SAHASI'NDA BR NKLEER G�� SANTRALNN TESSNE VE

  ��LETMNE DAR ��BRL���NE L��KN ANLAMA

  GR��

  ������������ T�rkiye Cumhuriyeti H�k�meti (T�rk Taraf�) ve Rusya Federasyonu H�k�meti (Rus Taraf�);

  ������������ T�rkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun Uluslararas� Atom Enerjisi Ajans�na �ye olduklar� ve 1 Temmuz 1968 tarihli N�kleer Silahlar�n Yay�lmas�n�n �nlenmesi Antla�mas�'na taraf olduklar� hususlar�n� dikkate alarak;

  ������������ T�rkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun, 26 Eyl�l 1986 tarihli N�kleer Kazalar�n Erken Bildirimine �li�kin S�zle�me, 17 Haziran 1994 tarihli N�kleer G�venlik S�zle�mesi ve 26 Ekim 1979 tarihli N�kleer Maddelerin Fiziksel Korunmas� S�zle�mesi�ne taraf olduklar�na i�aret ederek;

  ������������ 6 A�ustos 2009 tarihli T�rkiye Cumhuriyeti H�k�meti ile Rusya Federasyonu H�k�meti aras�nda N�kleer Bir Kazan�n Erken Bildirimine ve N�kleer Tesisler Hakk�nda Bilgi De�i�imine �li�kin Anla�ma'y� dikkate alarak;

  ������������ T�rkiye Cumhuriyeti'nin kat�l�m s�recinde oldu�u ve Rusya Federasyonu'nun da taraf oldu�u, 5 Eyl�l 1997 tarihli Kullan�lm�� Yak�t �daresinin ve Radyoaktif At�k �daresinin G�venli�i �zerine Birle�ik S�zle�mesi'ne de i�aret ederek;

  ������������ T�rkiye Cumhuriyeti'nin N�kleer Enerji Alan�nda ���nc� Taraf Sorumlulu�una �li�kin 29 Temmuz 1960 tarihli Paris S�zle�mesi ile Viyana S�zle�mesi ve Paris S�zle�mesi'nin Uygulanmas�na �li�kin 21 Eyl�l 1988 tarihli Ortak Protokol'e taraf oldu�unu ve Rusya Federasyonu'nun 21 May�s 1963 tarihli N�kleer Zararlar ��in Sivil Sorumlulu�a �li�kin Viyana S�zle�mesi'ne taraf oldu�unu tan�yarak;

  ������������ T�rkiye Cumhuriyeti H�k�meti ve Rusya Federasyonu H�k�meti aras�nda 15 Aral�k 1997 tarihli Enerji Alan�nda ��birli�i Anla�mas�'na dayal� olarak N�kleer Enerjinin Bar����l Ama�larla Kullan�m� alan�nda, Taraflar aras�nda i�birli�inin daha etkin hale getirilmesi y�n�nde �aba g�stererek;

  ������������ T�rkiye Cumhuriyeti H�k�meti ile Rusya Federasyonu H�k�meti aras�nda 6 A�ustos 2009 tarihli N�kleer Enerjinin Bar����l Ama�larla Kullan�m�na Dair ��birli�i Anla�mas� ve T�rkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl��� ile Rusya Federasyonu Enerji Bakanl��� aras�nda 6 A�ustos 2009 tarihli N�kleer G�� M�hendisli�i Alan�nda ��birli�ine �li�kin Protokol h�k�mleri uyar�nca;

  ������������ T�rkiye Cumhuriyeti H�k�meti ile Rusya Federasyonu H�k�meti aras�nda 15 Aral�k 1997 tarihli Yat�r�mlar�n Kar��l�kl� Te�viki ve Korunmas�na �li�kin Anla�ma kapsam�ndaki haklar ve y�k�ml�l�klere i�aret ederek ve

  ������������ T�rkiye Cumhuriyeti'nde Bir N�kleer G�� Santrali �n�as�nda ��birli�ine �li�kin T�rkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan� ile Rusya Federasyonu Ba�bakan Yard�mc�s�n�n 13 Ocak 2010 tarihli Ortak Bildirisi'ne at�fta bulunarak,

  ������������ a�a��daki hususlarda mutabakata varm��lard�r.

  MADDE 1

  TANIMLAR

  ������������ ��bu Anla�ma'n�n di�er b�l�mlerinde tan�mlanan terimlere ek olarak, a�a��da belirtilen tan�mlar i�bu Anla�ma kapsam�nda kullan�lacakt�r:

  ������������ Anla�ma; T�rkiye Cumhuriyeti H�k�meti ve Rusya Federasyonu H�k�meti Aras�nda Akkuyu Sahas�nda bir N�kleer Enerji Santrali Tesisi ve ��letilmesine �li�kin Anla�ma anlam�na gelir.

  ������������ Yetkilendirilmi� Kurulu�lar; Yetkili Makamlar, T�rk Kurulu�lar� ve Rus Kurulu�lar� anlam�na gelir.

  ������������ Yetkili Makamlar; i�bu Anla�ma'n�n 4. maddesi kapsam�nda taraflarca belirlenen makamlar (ve ikameleri) anlam�na gelir.

  ������������ Proje Anla�malar�; Projeyle ilgili olarak, Proje �irketi i�in Elektrik Sat�n Alma Anla�mas� da dahil, ancak bu anla�ma ile s�n�rl� olmamak �zere, a�a��daki her bir anla�ma anlam�na gelir:

  ������������ (a) T�rk Taraf� veya T�rk Taraf�'nca kontrol edilen (do�rudan veya dolayl� olarak) veya �o�unluk hissesine sahip olunan (do�rudan veya dolayl� olarak) herhangi bir kurulu� (i�bu Anla�ma tarihinde veya daha sonra) ve

  ������������ (b) Proje �irketi, herhangi bir Proje Kat�l�mc�s� ve/veya Rus Taraf�,

  ������������ UAEA; Uluslararas� Atom Enerjisi Ajans� anlam�na gelir.

  ������������ Ortak Protokol; Viyana S�zle�mesi ve Paris S�zle�mesi'nin Uygulanmas�na �li�kin 21 Eyl�l 1988 tarihli Ortak Protokol anlam�na gelir.

  ������������ ETKB; T�rkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl��� anlam�na gelir.

  ������������ NGS; n�kleer ada(lar), t�rbin adas�(lar�), santral dengesi ve sahada bulunan t�m yan hizmetler altyap�s� da dahil, ancak bunlarla s�n�rl� olmamak kayd�yla, Projenin par�as� olarak, sahada in�a edilecek n�kleer g�� santrali anlam�na gelir.

  ������������ N�kleer Yak�t; tam kontrol �ubu�u ve yak�t demetleri halindeki n�kleer yak�t anlam�na gelir.

  ������������ Paris S�zle�mesi; N�kleer Enerji Alan�nda ���nc� �ah�slara Kar�� Hukuki Sorumlulu�a �li�kin 29 Temmuz 1960 tarihli Paris S�zle�mesi anlam�na gelir.

  ������������ Taraflar; T�rk Taraf� ve Rus Taraf� anlam�na gelir.

  ������������ Elektrik Sat�n Alma Anla�mas� (ESA); NGS taraf�ndan �retilen elektri�in al�m� ve sat���na ili�kin Proje �irketi ve T�rkiye Elektrik Ticaret ve Taahh�t A.�. (TETA�) aras�ndaki Anla�ma anlam�na gelir.

  ������������ Proje; saha incelemeleri, tasar�m, in�aat, hizmete alma ve t�m i�letme �mr� boyunca i�letme, at�k y�netimi ve s�k�m� de kapsamak �zere, ancak bunlarla s�n�rl� olmamak kayd�yla, Akkuyu N�kleer G�� Santrali Projesi anlam�na gelir.

  ������������ Proje �irketi; T�rkiye Cumhuriyeti kanun ve d�zenlemeleri kapsam�nda, NGS'nin i�letilmesi de dahil, ancak bununla s�n�rl� olmamak kayd�yla, projenin y�r�t�lmesi amac�yla kurulan anonim �irket anlam�na gelir.

  ������������ Proje Kat�l�mc�lar�; Proje �irketi'nin her bir y�klenicisi veya alt y�klenicisi (herhangi bir d�zeyden) veya kredit�rlerinin ve do�rudan veya dolayl� hissedarlar�n�n herhangi birisi de dahil olmak �zere, ancak bunlarla s�n�rl� olmamak kayd�yla, Proje �irketi Tedarik Zinciri'nin her bir �yesi anlam�na gelir.

  ������������ Rosatom; Rusya Federasyonu Devlet Atom Enerjisi Kurulu�u "Rosatom" anlam�na gelir.

  ������������ Rus Kurulu�lar�; Rus Yetkili Makam� taraf�ndan ilgili amaca matuf olarak yetkilendirilen Rus devletinin kontrol�ndeki herhangi bir kurulu� anlam�na gelir.

  ������������ Saha; i�bu Anla�ma tarihinde Elektrik �retim A.�.'ye (E�A�) ait olan ve Proje �irketi'ne tahsis edilecek olan T�rkiye Cumhuriyeti Mersin �li s�n�rlar� i�erisinde Akkuyu'da bulunan alan anlam�na gelir.

  ������������ T�rk Kurulu�lar�; T�rk Yetkili Makam� taraf�ndan ilgili amaca matuf olarak yetkilendirilen T�rk devletinin kontrol�ndeki herhangi bir kurulu� anlam�na gelir.

  ������������ �nite 1, �nite 2, �nite 3 ve �nite 4; NGS'nin birinci, ikinci, ���nc� ve d�rd�nc� VVER 1200 (AES 2006 Tasar�m�) tipi g�� �niteleri anlam�na gelir.

  MADDE 2

  PROJENN ONAYLANMASI

  ������������ Taraflar, i�bu Anla�ma'yla uyumlu olarak Projenin uygulanmas�n� onaylarlar. ��bu Anla�mada aksi belirtilmedi�i s�rece, Taraflar i�bu Anla�ma'y�, t�m T�rk lisans gereksinimleri de dahil olmak �zere T�rk ulusal kanunlar�, d�zenlemeleri ile uyumlu olarak uygularlar.

  MADDE 3

  AMA VE KAPSAM

  ������������ 1. Taraflar Proje'yle ilgili olarak i�birli�i yaparlar.

  ������������ 2. S�z konusu i�birli�i, belirtilenlerle s�n�rl� olmamak �zere, a�a��daki hususlar� kapsar:

  ������������ 2.1. NGS'nin tasar�m� ve in�as�;

  ������������ 2.2. Proje'nin uygulanmas� i�in gerekli olan, �ebeke ba�lant�lar�yla ilgili altyap� da dahil olmak �zere, ancak bununla s�n�rl� olmaks�z�n, altyap�n�n geli�tirilmesi ve in�as�;

  ������������ 2.3. Proje'nin uygulanmas�n�n y�netilmesi;

  ������������ 2.4. NGS'nin tasar�m�, in�as� ve i�letiminin t�m a�amalar�nda Proje'nin g�venilir kalitesinin temin edilmesi;

  ������������ 2.5. NGS'nin i�letmeye al�m�;

  ������������ 2.6. NGS'nin emniyetli ve g�venilir i�letimi;

  ������������ 2.7. NGS taraf�ndan �retilen elektri�in al�m� ve sat�m�;

  ������������ 2.8. NGS'nin modernize edilmesi, denenmesi ve bak�m�;

  ������������ 2.9. T�m i�letme �mr� boyunca NGS ile ba�lant�l� olarak a��nma ve y�pranmaya y�nelik yedek par�alar�n tedariki;

  ������������ 2.10. NGS i�in ekipman i�letmesiyle ilgili tan� ve inceleme d�zenlemelerinin geli�tirilmesi ve kullan�m�;

  ������������ 2.11. NGS i�letme personelinin e�itimi ve yeniden e�itimi;

  ������������ 2.12. NGS i�letme personelinin e�itimi i�in sim�lat�rler de dahil olmak �zere teknik e�itim tesislerinin geli�tirilmesi ve kullan�m�;

  ������������ 2.13. NGS emniyeti ile ilgili bilimsel destek;

  ������������ 2.14. NGS'nin fiziksel olarak korunmas�;

  ������������ 2.15. N�kleer ve radyoaktif materyallerin NGS'teki, NGS'ye geli�lerinde veya NGS'den ayr�l��lar�nda b�t�nl�klerinin ve fiziksel korumalar�n�n sa�lanmas�;

  ������������ 2.16. Taze n�kleer yak�t tedariki;

  ������������ 2.17. NGS i�letiminden do�an radyoaktif at�klar�n ar�nd�r�lmas� ve emniyetli y�netimi;

  ������������ 2.18. NGS in�as� ve i�letiminde kullan�m i�in sistemlerin, ekipman�n, bile�enlerin ve materyallerin tasar�m�, imalat�, geli�tirilmesi ve �retimi;

  ������������ 2.19. NGS i�letiminden do�an kullan�lm�� n�kleer yak�t�n g�venli y�netimi;

  ������������ 2.20. Kullan�lm�� n�kleer yak�t�n ta��nmas�;

  ������������ 2.21. NGS'ye ili�kin acil durum m�dahale planlamas�;

  ������������ 2.22. NGS'nin s�k�m�;

  ������������ 2.23. T�rkiye'deki n�kleer yak�t �retim tesislerinin kurulmas� ve i�letimi de dahil olmak �zere n�kleer yak�t d�ng�s�;

  ������������ 2.24. Teknoloji transferi ve

  ������������ 2.25. Lisanslama ile n�kleer tesisler ve aktivitelerin ve radyasyon emniyeti ve g�venli�inin denetimi alan�nda bilgi ve deneyim al��veri�i.

  ������������ 3. ��bu madde kapsam�ndaki i�birli�i konular�, T�rk Kurulu�lar� ve Rus Kurulu�lar� taraf�ndan, T�rk Taraf�'na mali y�k getirilmeden y�r�t�l�r. T�rkiye Cumhuriyeti'nde n�kleer yak�t �retim tesislerinin kurulmas� ve i�letimi de dahil olmak �zere n�kleer yak�t d�ng�s� hakk�ndaki i�birli�i ve teknoloji transferi Taraflarca mutabakata var�lacak ayr� ko�ullar �er�evesinde y�r�t�lecektir.

  MADDE 4

  YETKL MAKAMLAR

  ������������ 1. ��bu Anla�ma'n�n uygulanmas� amac�yla, Taraflarca a�a��da belirtilen Yetkili Makamlar tayin edilmi�tir:

  ������������ 1.1. Rus Taraf� ad�na, Rosatom ve

  ������������ 1.2. T�rk Taraf� ad�na, ETKB.

  ������������ 2. Taraflar, Yetkili Makam yerine bir ikame tayin ettiklerinde veya belirlenen Yetkili Makam�n ad�nda bir de�i�iklik yapt�klar�nda, diplomatik kanallar vas�tas�yla birbirlerini derhal haberdar ederler.

  ������������ 3. ��bu Anla�ma ile �ng�r�len i�birli�i, Yetkili Makamlara ek olarak, T�rk Kurulu�lar� ve Rus Kurulu�lar� taraf�ndan y�r�t�l�r.

  MADDE 5

  PROJE ��RKET

  ������������ 1. Rus Taraf�, i�bu Anla�ma'n�n imza tarihinden itibaren 3 (��) ay i�inde Proje �irketi'nin kurulmas� i�in gerekli i�lemlerin ba�lat�lmas�n� sa�lar.

  ������������ 2. Proje �irketi, NGS taraf�ndan �retilen elektrik de dahil olmak �zere, NGS'nin sahibidir.

  ������������ 3. Proje �irketi, Rus Taraf�'nca yetkilendirilen �irketlerin do�rudan veya dolayl� olarak ba�lang��ta % 100 (y�zde y�z) hisse pay�na sahip olacak �ekilde, T�rkiye Cumhuriyeti kanunlar� ve d�zenlemeleri kapsam�nda anonim �irket �eklinde kurulur.

  ������������ 4. Rus Yetkili Kurulu�lar�'n�n Proje �irketi'ndeki toplam paylar�, hi�bir zaman %51�den (y�zde elli birden) az olamaz. Proje �irketi'nin geride kalan az�nl�k hisselerinin da��t�m�, her zaman, ulusal g�venlik ve ekonomi konular�nda ulusal ��karlar�n korunmas� amac�yla Taraflar�n r�zas�na tabidir.

  ������������ 5. Hisselerin da��t�m�, y�neticilerin atanmas�, payda�lar�n yat�r�m bi�imi, hisselerin transferine ili�kin k�s�tlamalar, Proje �irketi ve Proje'ye uygulanabilir finansman mekanizmalar� da dahil; ancak, bunlarla s�n�rl� kalmamakla birlikte, Proje �irketi'nin �irket y�netimine ili�kin konular, ulusal g�venlik ve ekonomi konular�nda ulusal ��karlar�n korunmas� amac�yla T�rk Taraf� 'n�n r�zas�na tabidir.

  ������������ 6. Bu projenin yat�r�m ve i�letim d�nemlerini kapsayan risklerin sigortalanmas� sorumlulu�u Proje �irketi'ne aittir.

  ������������ Rus Taraf�, Proje �irketi'nin ba�ar�s�zl��� halinde, i�bu Anla�ma'dan kaynaklanan y�k�ml�l�klerini yerine getirmeyi temin etmek amac�yla gerekli t�m yetkinlik ve kabiliyete sahip olmas� �ng�r�len Proje �irketi'nin halefini belirlemede t�m sorumlulu�u �stlenecektir. T�rk Taraf�, bunun kar��l���nda, y�r�rl�kteki T�rkiye Cumhuriyeti kanun ve d�zenlemelerinin izin verdi�i �l��de, T�rkiye Cumhuriyeti kanun ve d�zenlemelerine uygun olarak, gerekli t�m izin ve lisanslar�n zaman�nda ve uygun �ekilde al�nmas�n�n temini a��s�ndan gerekli t�m �nlemleri alacakt�r.

  ������������ Her bir G�� �nitesi i�in ESA'n�n sona ermesini m�teakip, ancak her bir G�� �nitesinin ticari i�letmeye giri� tarihinden sonra 15 (on be�) y�ldan daha erken olmamak kayd�yla, Proje �irketi, NGS �mr� boyunca, NGS �nite 1, �nite 2, �nite 3 ve �nite 4 i�in, T�rk Taraf�'na y�ll�k bazda Proje �irketi'nin net k�r�n�n % 20'sini verecektir.

  MADDE 6

  PROJENN UYGULANMASI

  ������������ 1. Rus Taraf�, Proje �irketi'nin, i�bu Anla�ma'n�n y�r�rl��e giri� tarihinden itibaren bir y�l i�inde, NGS in�as�n�n ba�lamas� i�in gerekli t�m belgeler, izinler, lisanslar, r�zalar ve onaylar� almak i�in gerekti�i �ekilde ba�vurmas�n� sa�lar. E�er Proje �irketi, i�bu 6. Madde'nin bu bendinde bahsi ge�en gerekli belgeler, izinler, lisanslar, r�zalar ve onaylar� almak i�in ba�vuruda bulunmaz ise i�bu Anla�ma ve Proje �irketi'ne yap�lan arazi tahsisi, T�rk Taraf�'na herhangi bir y�k�ml�l�k getirmeden feshedilecektir.

  ������������ 2. Proje �irketi, Rus Taraf�'n�n tam deste�i ile NGS in�as�n�n ba�lamas� i�in gerekli t�m belgeler, izinler, lisanslar, r�zalar ve onaylar�n verilmesinden itibaren yedi y�l i�inde �nite 1'i ticari i�letmeye al�r. Proje �irketi, Rus Taraf�'n�n tam deste�i ile, �nite 1'in ticari i�letmeye ba�lanmas�ndan itibaren, �nite 2, �nite 3 ve �nite 4'� ardarda bir y�l aral�klarla ticari i�letmeye al�r. NGS �nitelerinin ticari i�letmeye erken veya ge� giri�i durumunda, Taraflar'�n sorumluluklar� ESA'ya g�re belirlenir.

  ������������ 3. NGS in�as� i�in genel y�klenici, JSC "Atomstroyexport" (ASE) olacakt�r.

  ������������ 4. Taraflar, T�rk �irketlerinin, ASE taraf�ndan emtialar�n tedariki, hizmetlerin icras� ve Proje'nin in�a a�amas� ile ba�lant�l� olarak �al��malar�n y�r�t�lmesinde tedarik zincirinin �yeleri olarak b�y�k �l��de istihdam edilmesinde mutabakata varm��lard�r. Proje �irketi, tedarik zincirinin �yelerini istihdam ederken yeni yap�lan n�kleer g�� santrali projelerinin �zelliklerini ve �zel emniyet gereksinimlerini dikkate al�r.

  ������������ 5. Taraflar, T�rk vatanda�lar�n�n �cretsiz olarak e�itilmesi ve NGS i�letme gereksinimlerinde yayg�n olarak istihdam edilmesi hususlar�nda mutabakata varm��lard�r. S�z konusu e�itim, T�rk Taraf�'na mali y�k getirmeden sahada tam donan�ml� sim�lat�r kurulmas�n�, bununla s�n�rl� olmamak kayd�yla da kapsar.

  ������������ 6. Taraflar, T�rkiye Cumhuriyeti'nin ve Rusya Federasyonu'nun y�r�rl�kteki kanun ve d�zenlemelerinin izin verdi�i �l��de, Proje'yle ilgili olarak Proje �irketi'ni destekler ve Proje �irketi'yle i�birli�i yapar.

  MADDE 7

  ARAZ TAHSS VE ER���M

  ������������ 1. T�rk Taraf�, sahay� mevcut lisans� ve mevcut altyap�s� ile birlikte bedelsiz olarak, NGS'nin s�k�m s�recinin sonuna kadar Proje �irketi'ne tahsis eder. Santralin kurulaca�� ve T�rk devletine ait ilave arazi de Proje �irketi'ne bedelsiz olarak tahsis edilir. Gerekli olursa, Proje �irketi, ilave arazi i�in Orman Fonu'na gerekli �demeleri yapar.

  ������������ 2. T�rk Taraf�, Proje �irketi'ne, y�r�rl�kteki T�rkiye Cumhuriyeti kanun ve d�zenlemeleri kapsam�nda, Proje ile ilgili olarak ihtiya� duyulan, �zel m�lkiyete konu di�er t�m arazilerin kamula�t�r�lmas� hususunda kolayl�k sa�lar. T�rk Taraf�, y�r�rl�kteki T�rkiye Cumhuriyeti kanun ve d�zenlemelerinin izin verdi�i �l��de, Proje �irketi ad�na veya Proje �irketi r�zas�yla, istihdam edilenler, y�kleniciler, acenteler, temsilciler i�in veya b�yle bir eri�im isteyen di�er ki�iler i�in s�z konusu arazilere eri�imi garanti eder. Proje �irketi, s�z konusu araziye ula��mlar�ndan �nce belirtilen ki�ilere ait kimlik bilgilerini i�eren listeleri T�rk Taraf�na verir. T�rk Taraf�, y�r�rl�kteki T�rkiye Cumhuriyeti kanun ve d�zenlemeleri izin verdi�i �l��de, Proje'yle ilgili olarak yabanc�lar�n �al��mas�na ili�kin gerekli izinlerin verilmesini kolayla�t�racakt�r. T�rk Taraf�, ulusal g�venlik sebebiyle, belirli ki�ilerin b�yle arazilere eri�imlerini reddetme hakk�n� sakl� tutacakt�r.

  MADDE 8

  LSANSLAMA, ONAYLAR VE DZENLEMELER

  ������������ 1. NGS, n�kleer g�venlik ve radyasyon korumas� kapsam�nda T�rkiye Cumhuriyeti kanun ve d�zenlemeleri ile uyumlu olarak lisanslan�r ve denetlenir.

  ������������ 2. Proje �irketi, T�rkiye Cumhuriyeti'nin y�r�rl�kteki kanun ve d�zenlemeleri uyar�nca ihtiya� duyulabilecek, t�m di�er gerekli lisanslar, izinler ve onaylar� h�k�met kurulu�lar�ndan al�r.

  ������������ 3. T�rk Taraf�, T�rkiye Cumhuriyeti'nin y�r�rl�kteki kanun ve d�zenlemelerinin izin verdi�i �l��de, Proje Kat�l�mc�lar�n�n T�rkiye kanun ve d�zenlemeleri ile uyumlu olmas� kayd�yla, T�rkiye Cumhuriyeti kanunlar� kapsam�nda Proje'yle ilgili olarak, i�bu Anla�ma'da �ng�r�len, mallar�n teslimat�, �al��malar�n y�r�t�lmesi veya hizmetlerin yerine getirilmesi hususlar� da dahil olmak �zere, ancak bunlarla s�n�rl� olmamak kayd�yla, herhangi bir Proje Kat�l�mc�s� taraf�ndan ihtiya� duyulabilecek t�m onaylar, izinler, lisanslar, kay�tlar ve r�zalar� kolayla�t�rmak i�in gerekli �nlemleri al�r.

  ������������ 4. Proje �irketi, elektrik iletim sistem ba�lant�s�, sistem i�letmesi ve elektrik piyasa i�letmesine ili�kin y�r�rl�kteki T�rkiye Cumhuriyeti kanun, d�zenleme ve kurallar�na tabi olacakt�r.

  ������������ NGS, Proje Anla�malar�nda mutabakata var�lacak teknik parametreler ile uyumlu oldu�u �l��de, T�rk iletim sistemi dengelemesine kat�lacakt�r.

  MADDE 9

  PROJE FNANSMANI

  ������������ NGS'nin tasar�m ve in�as� finansman�na yard�mc� olmak a��s�ndan Rus Taraf�, ASE'ye, Proje'de kullan�lmak �zere Rus men�eli mallar�n (i� ve hizmetler) al�nmas� i�in tercihli �artlar ile finansman sa�lar.

  MADDE 10

  ELEKTRK SATIN ALMA ANLAMASI

  ������������ 1. T�rk Taraf�, Proje �irketinin Enerji Piyasas� D�zenleme Kurumu'ndan elektrik �retimi lisans� almas�ndan sonraki otuz g�n i�inde, �nite 1, �nite 2, �nite 3 ve �nite 4 i�in sabit miktarl� elektri�in sat�n al�nmas� amac�yla, TETA�'�n Proje �irketi ile ESA imzalamas�n� sa�lar.

  ������������ 2. Proje �irketi, ESA s�resince NGS'nin t�m �niteleri i�in ayl�k elektrik �retim miktarlar�n� �nite l'in ticari i�letmeye al�nmas�ndan en az bir y�l �nce TETA�'a sunar.

  ������������ Ayr�ca, Proje �irketi, ESA'da belirtildi�i �ekilde, gelecek y�la ili�kin "uzla�t�rma d�nemi" elektrik �retim miktarlar� tablosunu her y�l Nisan ay�nda sunar. Proje �irketi, s�z konusu tablolar�n ilkini, NGS'nin her bir �nitesinin ticari i�letmeye al�nmas�ndan d�rt ay �nce sunacakt�r.

  ������������ 3. T�m ESA d�nemi boyunca �nite ba��na taahh�t edilen miktardan daha fazla �retim ger�ekle�mesi durumunda, fazla �retilen bu elektrik miktar�, ESA h�k�mlerine uygun olarak sat�n al�n�r.

  ������������ 4. ESA'da belirtilen miktardan daha az �retim olmas� durumunda, Proje �irketi, eksik �retilen elektrik miktar�n� temin etmek suretiyle y�k�ml�l�klerini yerine getirir.

  ������������ 5. TETA�, Proje �irketi'nden, ESA'da belirtildi�i �ekilde, NGS'de �retilmesi planlanan elektri�in -�nite 1 ve �nite 2 i�in % 70'ine (y�zde yetmi�) ve �nite 3 ve �nite 4 i�in % 30'una (y�zde otuz)- tekab�l eden sabit miktarlar�n� her bir g�� �nitesinin ticari i�letmeye al�nma tarihinden itibaren 15 (on be�) y�l boyunca 12.35 (on iki nokta otuz be�) Amerika Birle�ik Devletleri (ABD) senti/kWh a��rl�kl� ortalama fiyattan (Katma De�er Vergisi dahil de�ildir) sat�n almay� garanti eder.

  ������������ 6. Proje �irketi, �nite 1 ve �nite 2'de �retilmesi planlanan elektri�in % 30'unu (y�zde otuz) ve �nite 3 ve �nite 4'de �retilmesi planlanan elektri�in % 70'ini (y�zde yetmi�), kendisi veya enerji perakende tedarik�ileri vas�tas�yla serbest elektrik piyasas�nda satacakt�r.

  ������������ 7. Birim fiyat; yat�r�m bedeli, sabit i�letme bedeli, de�i�ken i�letme bedeli ve yak�t bedelinden olu�ur. Birim fiyat�n detaylar� a�a��daki �ekildedir:

  ������������ 7.1. �nite 1, �nite 2, �nite 3 ve �nite 4'�n ticari i�letmeye al�nmas�na ili�kin olarak, Proje �irketi taraf�ndan yap�lan t�m sermaye harcamalar� (lisans bedelleri, geli�tirme bedelleri ve masraflar� ve finansman sa�lamaya ili�kin bedeller dahil ancak bunlarla s�n�rl� olmamak kayd�yla) s�z konusu �nitelerin ticari i�letmeye al�nmas�ndan sonraki 15 y�l i�inde geri d�ner.

  ������������ 7.2. ESA s�resince Proje �irketi'nin Projeye ili�kin t�m i�letme maliyeti [lisans bedelleri, yak�t tedariki ve yak�t d�ng�s�ne ili�kin maliyet ve kar��l�klar (i�sel veya d��sal, g�n�ll� veya zorunlu) kullan�lm�� yak�t ve at���n ta��nmas�, depolanmas� ve bertaraf edilmesi, s�k�m ve sahan�n yeniden kullan�labilir hale getirilmesi dahil ancak bunlarla s�n�rl� olmamak kayd�yla], sigorta primleri ve vergileri, �nite 1, �nite 2, �nite 3 ve �nite 4'�n modernizasyonuna ili�kin yap�lan veya yap�lacak olan giderler, ger�ekle�mesine ba�l� olarak �denecektir. (Teredd�te mahal vermemek i�in, gelecekteki maliyetler i�in ayr�lan kar��l�klar, s�z konusu kar��l�klar ayr�ld���nda harcama olarak kabul g�recektir.)

  ������������ 7.3. Projenin �nite 1, �nite 2, �nite 3 ve �nite 4'�n�n ticari i�letmeye al�nmas�n� tamamen veya k�smen finanse etmek i�in temin edilen herhangi bir bor� finansman�na ili�kin bor� plan� �demesi (faiz, ana para ve har�lar), ger�ekle�mesine dayal� olarak finanse edilir.

  ������������ 7.4. Projenin �nite 1, �nite 2, �nite 3, �nite 4��n�n ticari i�letmeye al�nmas�yla ilgili olarak Proje �irketi'ne do�rudan veya dolayl� yat�r�mc�lar taraf�ndan yap�lan yat�r�mlar, s�z konusu �nitenin ticari i�letmeye al�nmas�ndan sonra 15 y�l i�inde e�it oranl� amortisman y�ntemi baz�nda geri �denir.

  ������������ 8. Birim fiyat bile�enlerine eskalasyon uygulanmaz. ESA d�nemi i�inde birim fiyatta art�� talep edilmez. ��bu Anla�ma'n�n imza tarihinden sonra T�rk kanunlar� ve d�zenlemelerindeki de�i�iklikler nedeniyle ortaya ��kabilecek maliyetteki de�i�iklikler, ESA'ya g�re TETA� taraf�ndan sat�n al�nan elektrik y�zdesi ile orant�l� olarak TETA�'a yans�t�l�r.

  ������������ 9. Proje �irketi, ESA �er�evesinde TETA� taraf�ndan al�nan elektrik i�in kullan�lm�� yak�t ve radyoaktif yak�t y�netimi hesab�na 0.15 ABD senti/kWh ve i�letmeden ��karma hesab� i�in 0.15 ABD senti/kWh tutar�nda ayr� bir �deme yapar. ESA d���nda sat�lan elektrik i�in Proje �irketi y�r�rl�kteki T�rk kanunlar� ve d�zenlemeleri uyar�nca gerekli �demeleri ilgili fonlara yapacakt�r.

  ������������ 10. ESA'n�n ayr�lmaz bir par�as� olarak TETA� ve Proje �irketi aras�nda mutabakata var�lan tarife kademelerinde, elektrik fiyat�ndaki y�ll�k de�i�im, Projenin geri �demesinin sa�lanmas� a��s�ndan, fiyat limiti �st tavan� 15.33 (on be� nokta otuz ��) ABD senti/kWh olmak �zere Proje �irketi taraf�ndan hesaplan�r.

  ������������ 11. NGS'nin �nitelerinden herhangi birinin, i�bu Anla�ma'da programlanan tarihten daha ge� i�letmeye al�nmas� halinde, ESA'da �ng�r�len m�cbir sebep durumlar� hari� olmak �zere, sat�lacak elektri�in fiyat� ESA h�k�mlerine g�re ayarlanacakt�r.

  MADDE 11

  VERGLENDRME

  ������������ 1. Proje'yle ilgili olan t�m vergiler ve har�lar, i�bu Anla�ma ve 15 Aral�k 1997 tarihli T�rkiye Cumhuriyeti H�k�meti ile Rusya Federasyonu H�k�meti Aras�nda Gelir �zerinden Al�nan Vergilerde �ifte Vergilendirmeyi �nleme Anla�mas� dikkate al�nmak suretiyle, Taraf Devletlerin y�r�rl�kteki kanun ve d�zenlemeleri ile uyumlu olarak vergilendirilir.

  ������������ 2. Taraflar, i�bu Anla�ma'da ba�ka �ekilde belirtilmedi�i s�rece, T�rkiye Cumhuriyeti'nin vergilendirmeye ili�kin t�m kanun ve d�zenlemelerine uyulmas�n� temin eder.

  MADDE 12

  YAKIT, ATIK YNETM VE SKM

  ������������ 1. N�kleer Yak�t, Proje �irketi ve tedarik�iler aras�nda yap�lan uzun d�nemli anla�malar baz�nda tedarik�ilerden temin edilir.

  ������������ 2. Taraflarca mutab�k kal�nabilecek ayr� bir anla�ma ile Rus men�eli kullan�lm�� n�kleer yak�t, Rusya Federasyonu'nda yeniden i�lenebilir.

  ������������ 3. Taraflar, devletlerinin y�r�rl�kteki kanunlar� ve d�zenlemeleri izin verdi�i �l��de, n�kleer yak�t, kullan�lm�� n�kleer yak�t veya herhangi bir radyoaktif materyalin s�n�r �tesi ta��nmas� da dahil olmak �zere, ancak bunlarla s�n�rl� olmamak kayd�yla, n�kleer materyallerin s�n�r �tesi ta��nmas�na ili�kin gerekli t�m ilgili onay, lisans, kay�t ve r�zalar�n al�nmas�nda Proje �irketi'ne yard�m eder.

  ������������ 4. Proje �irketi, NGS'nin s�k�m� ve at�k y�netiminden sorumludur. Bu �er�evede, Proje �irketi y�r�rl�kteki T�rk kanun ve d�zenlemeleri ile �ng�r�len ilgili fonlara gerekli �demeleri yapacakt�r.

  MADDE 13

  FKR MLKYET HAKLARI

  ������������ 1. ��bu Madde 13'te:

  ������������ 1.1."fikri m�lkiyet" -14 Temmuz 1967 tarihinde Stokholm'de imzalanan ve 2 Ekim 1979 tarihinde tadil edilen D�nya Fikri M�lkiyet �rg�t�'n� (WIPO) kuran S�zle�menin 2. Maddesinde ifade edilen anlamda kullan�lm��t�r ve s�nai m�lkiyet ve gizli bilgi de dahil olmak �zere, bunlarla s�n�rl� kalmaks�z�n, fikri m�lkiyet haklar�n� i�erir.

  ������������ 1.2. "s�nai m�lkiyet" - 14 Temmuz 1967 tarihinde Stokholm'de g�zden ge�irilen ve 28 Eyl�l 1979 tarihinde tadil edilen 20 Mart 1883 tarihli S�na� M�lkiyetin Korunmas�na Dair Paris S�zle�mesi'nin 1. Maddesinde ifade edilen anlamda kullan�lm��t�r.

  ������������ 1.3. "gizli bilgi" - ���nc� taraf�n eri�imine a��k olmamas� nedeniyle ger�ek veya olas� ticari de�eri olan ve bilim-teknik bilgisi, teknoloji ve imalat bilgisini de i�eren �retim s�rr�na ili�kin t�m bilgiler anlam�na gelir.

  ������������ 2. Projenin uygulanmas� ile ilgili olarak olu�turulan, kullan�lan veya transfer edilen fikri m�lkiyetin korunmas�na ili�kin t�m hususlar, taraflar aras�ndaki ilgili s�zle�melerde yer al�r.

  ������������ 3. Proje ile ilgili herhangi bir s�zle�mede aksi belirtilmedik�e, Proje'nin ger�ekle�tirilmesine ili�kin kullan�lan veya olu�turulan fikri m�lkiyete ili�kin t�m haklar; Proje �irketi taraf�ndan Proje'nin uygulanmas� amac�yla Proje �irketine bu t�r bir fikri m�lkiyet hakk�n�n kullan�m� i�in lisans verecek olan Rosatom'a aittir.

  ������������ 4. Proje'ye ili�kin ortakla�a geli�tirilen t�m bilgiler, Taraflar�n r�zas�n�n mevcut oldu�u ve projenin uygulanmas� i�in b�yle bir if�an�n gerekli oldu�u durumlar hari�, ���nc� taraflara if�a edilmez.

  MADDE 14

  FA KOULLARI

  ������������ 1. ��bu Anla�ma'da yer alan hi�bir h�k�m, Taraflardan herhangi birini veya Proje'nin uygulanmas�nda yer alan herhangi bir kurulu�u, T�rkiye Cumhuriyeti veya Rusya Federasyonu'nun devlet s�rlar�n� olu�turan bilgi al��veri�ine zorunlu k�lmaz.

  ������������ 2. ��bu Anla�ma'da yer alan hi�bir h�k�m, Taraflardan herhangi birini veya Proje'nin uygulanmas�nda yer alan herhangi bir kurulu�u, i�bu Anla�ma uyar�nca, Proje ile ilgili kamuya a��k ve eri�imi s�n�rl� bilgi al��veri�inde bulunmalar�n� k�s�tlamaz.

  ������������ 3. Anla�ma �er�evesinde bir Taraf�a di�er Tarafa aktar�lan veya Anla�ma'n�n ger�ekle�tirilmesi sonucunda elde edilen ve T�rk Taraf� veya ETKB yahut Rus Taraf� veya Rosatom'ca eri�imi s�n�rl� olarak nitelendirilen herhangi bir bilgi, a�a��daki gibi a��k bir �ekilde tan�mlan�r ve i�aretlenir:

  ��������������� 3.1. Rus Taraf� veya Rosatom taraf�ndan eri�ilmesi s�n�rl� olarak nitelendirilen bilgiyi i�eren belgeler, Rusya Federasyonu mevzuat� uyar�nca "Rjyabltywbfkmyj"- Confidential� ibaresini ta��r ve

  ������������ 3.2. T�rk Taraf� veya ETKB taraf�ndan ula��lmas� s�n�rl� olarak nitelendirilen bilgiyi i�eren belgeler, T�rkiye Cumhuriyeti mevzuat� uyar�nca "�zel"-"Confidential" ibaresini ta��r.

  ������������ 4. ��bu Anla�ma �er�evesinde Projeyi ger�ekle�tirmekte olan Taraflar ve kurulu�lar, eri�imi k�s�tl� bilgilere ula�abilen ki�i say�s�n�, m�mk�n olan azami seviyede s�n�rlayacak ve bu t�r bilgilerin ancak Projenin ger�ekle�tirilmesi i�in gerekli derecede kullan�lmas� ve da��t�lmas�n� sa�layacaklard�r. Eri�imi k�s�tl� herhangi bir bilgi, ilgili taraf�n �nceden yaz�l� izni olmaks�z�n, Projenin uygulanmas�na ili�kin faaliyetlere i�tirak etmeyen ���nc� tarafa aktar�lamaz veya if�a edilemez.

  ������������ 5. T�rk Taraf�, Rus Taraf�n�n eri�imi s�n�rl� t�m bilgilerine, T�rk Taraf�n�n eri�imi s�n�rl� bilgileriymi� gibi muamele g�sterecektir. Rus Taraf�, T�rk Taraf�n�n eri�imi s�n�rl� t�m bilgilerine, Rus Taraf�n�n eri�imi s�n�rl� bilgileriymi� gibi muamele g�sterecektir.

  ������������ 6. Eri�imi s�n�rl� t�m bilgiler, Taraflar�n ulusal mevzuatlar�na g�re korunacakt�r.

  MADDE 15

  ULUSLARARASI NKLEER EREVE

  ������������ 1. ��bu Anla�ma kapsam�ndaki n�kleere ili�kin �ift kullan�ml� malzeme ve ekipmanlarla birlikte, n�kleer maddeler, ekipmanlar ve n�kleer olmayan �zel maddelerin ve bunlarla ilgili teknolojilerin ihrac�, Taraflar�n 1 Temmuz 1968 tarihli N�kleer Silahlar�n Yay�lmas�n�n �nlenmesi Antla�mas� ve T�rkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'nun taraf ve �ye olduklar� �ok tarafl� ihra� kontrol mekanizmalar� kapsam�ndaki di�er uluslararas� s�zle�me ve anla�malardan kaynaklanan y�k�ml�l�klerine g�re uygulanacakt�r.

  ������������ 2. ��bu Anla�ma kapsam�nda al�nan n�kleer maddeler, ekipmanlar, n�kleer olmayan �zel maddeler ve bunlarla ilgili teknolojiler ve bunlara ilaveten bunlardan veya bunlar�n kullan�m� sonucunda �retilen n�kleer ve n�kleer olmayan �zel maddeler ve ekipmanlar;

  ������������ 2.1 N�kleer silahlar ve ba�ka n�kleer patlay�c�lar imal etmek veya herhangi bir askeri amaca ula�mak i�in kullan�lmayacakt�r;

  ������������ 2.2 Al�c� Taraf�n Devletinin ulusal mevzuat�na uygun olarak, UAEA'n�n "N�kleer Maddeler ve N�kleer Tesislerin Fiziksel Korunmas�" (INFCIRC/225/Rev.4) dok�man�nda tavsiye edilen d�zeylerden daha d���k olmayan d�zeyde, fiziksel koruma alt�nda olacakt�r;

  ������������ 2.3 Ancak �ncesinde di�er Taraf�n verdi�i yaz�l� onay �zerine, i�bu maddenin �artlar� alt�nda, al�c� Taraf Devletin h�k�mranl���ndan ba�ka bir �lkeye ihra� edilebilir, yeniden ihra� edilebilir veya aktar�labilir.

  ������������ 3. ��bu Anla�ma kapsam�nda al�nan n�kleer maddeler ile i�bu Anla�ma kapsam�nda al�nan n�kleer maddelerin, ekipmanlar�n, n�kleer olmayan �zel maddelerin ve ilgili teknolojilerin kullan�lmas� ile �retilen n�kleer maddeler, Rusya Federasyonu'nun topraklar�nda veya h�k�mranl���nda bulunduklar� s�re boyunca uygulanabildikleri �l��de 21 �ubat 1985 tarihli Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli�i ile UAEA aras�nda, NPT �er�evesinde SSCB Topraklar�nda G�venlik Denetimi Uygulanmas� Anla�mas�n�n �artlar�na ve T�rkiye Cumhuriyeti topraklar�nda veya h�k�mranl���nda bulunduklar� s�re boyunca 30 Haziran 1981 tarihli T�rkiye Cumhuriyeti H�k�meti ile UAEA aras�nda NPT �er�evesinde G�venlik Denetimi Uygulanmas� Anla�mas�n�n �artlar�na tabi olacaklard�r.

  ������������ 4. ��bu Anla�ma kapsam�nda aktar�lan n�kleer madde ve i�bu Anla�ma kapsam�nda aktar�lan n�kleer madde, ekipman, �zel n�kleer d��� maddenin kullan�m�ndan elde edilen madde, al�c� Taraf Devletin topraklar�nda Uranyum-235 olarak y�zde 20 (yirmi)den fazla zenginle�tirilmeyecektir ve �ncesinde aktaran Taraf�n yaz�l� onay� olmaks�z�n Pl�tonyumu ay�rmak amac�yla radyo kimyasal bir �ekilde yeniden i�lenmeyecektir.

  ������������ 5. ��bu Anla�ma kapsam�nda herhangi bir taraf�a aktar�lan n�kleer ama�la kullan�lan �ift kullan�ml� ekipman ve malzemeler ve bunlar�n reprod�ksiyonlar� ilgili teknolojileriyle birlikte ancak n�kleer patlay�c� cihaz imali ile ba�lant�l� olmayacak �ekilde, beyan edilmi� ama�lar� i�in kullan�lacakt�r.

  ������������ 6. Bu Madde'nin 5. Paragraf�ndaki ekipman, malzeme ve ilgili teknolojiler, n�kleer yak�t �evirimi faaliyetlerinde ve UAEA g�venlik denetimi anla�malar�na tabi olmayan herhangi bir ba�ka tesiste kullan�lmaz, di�er Taraf�n yaz�l� izni olmaks�z�n �o�alt�lamaz/kopyalanamaz, de�i�tirilemez, ���nc� taraflara yeniden ihra� edilemez veya aktar�lamaz.

  MADDE 16

  NKLEER SORUMLULUK

  ������������ ��bu Anla�ma kapsam�ndaki i�birli�i �er�evesinde olu�abilecek n�kleer zarara ili�kin ���nc� taraf sorumlulu�u, T�rkiye'nin taraf oldu�u veya olaca�� uluslararas� anla�malara, belgelere ve T�rk Taraf�'n�n ulusal kanunlar� ve d�zenlemelerine g�re d�zenlenecektir.

  MADDE 17

  UYUMAZLIKLARIN HALL

  ������������ 1. ��bu Anla�ma'n�n uygulanmas� ve/veya yorumlanmas� ile ilgili, Taraflar aras�ndaki uyu�mazl�klar ETKB ve Rosatom aras�nda kar��l�kl� isti�are ve m�zakere yoluyla ��z�l�r.

  ������������ 2. Gerekli g�r�ld��� takdirde, ETKB ve Rosatom, i�bu Anla�ma'n�n y�r�t�lmesine ili�kin tavsiyeleri g�zden ge�irmek ve meydana gelmi� olabilecek uyu�mazl�klar�n ��z�lmesi amac�yla her iki Taraftan herhangi birinin teklifi ile toplant�lar d�zenler.

  ������������ 3. E�er bir uyu�mazl�k m�zakerelerin ba�lang�� tarihinden itibaren alt� ay i�erisinde bu yolla ��z�lmezse; uyu�mazl�k, Taraflardan birinin talebi �zerine tahkim kuruluna g�t�r�l�r.

  ������������ 4. B�yle bir tahkim kurulu her bir durum i�in a�a��daki �ekilde olu�turulur. Taraflardan her biri, tahkim y�ntemini ba�latma talebini almas�n� m�teakip iki ay i�erisinde tahkim kuruluna bir �ye atar. Heyetin bu iki �yesi, atand�ktan tarihten sonraki iki ay i�erisinde ���nc� bir Devlet uyru�undan ve her iki Taraf�n onay� �zerine atanacak tahkim kurulunun ba�kan�n� se�er.

  ������������ 5. Bu Maddenin 4. Paragraf�nda belirtilen s�reler i�erisinde gerekli atamalar�n yap�lmamas� durumunda, Taraflardan herhangi biri, ba�ka t�rl� bir d�zenlemenin olmamas� halinde, Birle�mi� Milletler (BM) Uluslararas� Adalet Divan� Ba�kan�'na s�z konusu atamalar�n yap�lmas� i�in ba�vuruda bulunur. BM Uluslararas� Adalet Divan� Ba�kan�'n�n, Taraflardan birinin uyru�unu ta��mas� veya ba�ka sebeplerden dolay� bu g�revi yerine getirememesi halinde, BM Uluslararas� Adalet Divan� Ba�kan Yard�mc�s� gerekli atamalar� yapmak �zere davet edilir. BM Uluslararas� Adalet Divan� Ba�kan Yard�mc�s�'n�n Taraflardan birinin uyru�unu ta��mas� veya ba�ka sebeplerden dolay� bu g�revi yerine getirememesi halinde, BM Uluslararas� Adalet Divan�'n�n k�dem s�ras�na g�re takip eden ve Taraflardan hi�biri ile ayn� uyru�u payla�mayan �yesi gerekli atamalar� yapmak �zere davet edilir.

  ������������ 6. Tahkim kurulu karar�n� oy �oklu�uyla al�r. Bu karar, her iki Taraf i�in de nihai ve ba�lay�c�d�r. Taraflardan her biri, kendi tahkim kurulu �yesinin masraflar�n� ve mahkeme s�recindeki kendi temsil masraflar�n� �stlenir. Tahkim kurulu ba�kan�n�n �al��malar�na ait masraflar ve di�er giderler, Taraflarca e�it oranda �stlenilir. Ancak, tahkim kurulu, Taraflardan birinin ilgili giderlerin daha fazla oran�n� kar��layaca��na dair karar alabilir ve bu karar, her iki Taraf i�in de ba�lay�c�d�r. Tahkim kurulu, kendi usul�n� ba��ms�zca belirler.

  ������������ 7. Taraflarca aksi �zerinde mutabakata var�lmad�k�a, tahkim kurulu Lahey'de toplan�r ve Daimi Hakemlik Mahkemesinin bina ve tesislerinden yararlan�r.

  ������������ 8. Tahkim kurulu, uyu�mazl��� i�bu Anla�ma ile uluslararas� hukukun uygulanabilir ilke ve kurallar� �er�evesinde ��z�me ba�lar.

  ������������ 9. ��bu Anla�ma ile i�bu Anla�ma'da a��k�a �ng�r�len di�er anla�malar aras�nda uyu�mazl�klar s�z konusu oldu�u takdirde, i�bu Anla�ma h�k�mleri ge�erli olur.

  MADDE 18

  YRRL��E GRME, DE����KLK VE FESH

  ������������ 1. ��bu Anla�ma, Taraflarca, Anla�ma'n�n y�r�rl��e girmesi i�in gerekli i� prosed�rlerin tamamlanmas�na ili�kin son bildirimlerin yaz�l� olarak ve diplomatik kanallarla al�nd��� tarihte y�r�rl��e girer. ��bu Anla�ma NGS'nin s�k�m�n�n tamamlanmas�na kadar ge�erlidir.

  ������������ 2. Taraflar, bir y�l �nceden kar��l�kl� bildirim yoluyla i�bu Anla�ma'y� her an feshedebilirler. Taraflarca �zerinde bu �ekilde mutabakata var�ld��� takdirde, Anla�ma' n�n feshi, Proje'nin devam eden uygulanmas�n� (NGS'nin devam etmekte olan i�letmesi dahil ancak bununla s�n�rl� kalmamak kayd�yla) veya i�bu Anla�ma'n�n y�r�rl�kte oldu�u zaman zarf�nda ba�lat�lan ancak Anla�ma'n�n fesih tarihinde tamamlanamayan programlar�n veya projelerin uygulanmas�n� etkilemez.

  ������������ 3. Anla�ma'n�n feshi halinde, 5., 8., 11., 12, 13., 14., 15., 16., 17. ve 18. maddelerinde �ng�r�len y�k�ml�l�kler, Taraflarca aksi kararla�t�r�lmad��� s�rece, y�r�rl�kte kalmaya devam eder.

  ������������ 4. ��bu Anla�ma'ya ili�kin de�i�iklikler Taraflar�n yaz�l� mutabakat� ile yap�labilir. Bu de�i�iklikler bu Madde'nin 1. paragraf� uyar�nca y�r�rl��e girer.

  ������������ ��bu Anla�ma, Ankara'da 12 May�s 2010 tarihinde her biri T�rk�e, Rus�a ve �ngilizce olmak �zere, iki orijinal n�sha olarak imzalanm��t�r. ��bu Anla�ma metninin yorumlanmas�na ili�kin herhangi bir uyu�mazl���n ortaya ��kmas� halinde �ngilizce metin ge�erlidir.

  �� T�rkiye Cumhuriyeti H�k�meti Ad�na������������� Rusya Federasyonu H�k�meti Ad�na

  ������������������������ Taner YILDIZ������������������������������������������������������ Igor I. SECHIN

  ������� Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan��������������� Rusya Federasyonu Ba�bakan Yard�mc�s�

  Andla�man�n yabanc� dil metnini g�rmek i�in t�klay�n�z

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  IC İçtaş'tan Akkuyu Nükleer'in 'sözleşme feshine' ilişkin açıklama

  IC İçtaş'tan Akkuyu Nükleer'in 'sözleşme feshine' ilişkin açıklama

  Tarihçe

  Gizlilik ve çerez

  Aydınlatma politikası

  Podcast

  Dosyalar

  Habercilik ve KVKK İlkeleri

  Yayın ilkeleri

  Künye

  Sosyal medya

  Basın odası

  Yazı kaynağı : www.aa.com.tr

  Hidrolik Yapılar Sözleşmesi AKKUYU NÜKLEER A.Ş.

  Hidrolik Yapılar Sözleşmesi

  Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin deniz hidroteknik yapıları ile ilgili sözleşme imzalandı.


  Böylece santral projesinin en önemli aşamalarından birine start verildi.


  Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) deniz hidroteknik yapılarının projelendirilmesi ve inşası ile ilgili sözleşme Ankara’da imzalandı.

  Sözleşmeye Akkuyu Nükleer A.Ş adına Genel Müdür Fuad Akhundov, Cengiz İnşaat adına Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz imza koydu. Akkuyu Nükleer A.Ş’nin Ankara’daki merkezinde gerçekleşen imza törenine,  Akkuyu Nükleer İnşaattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alexander Afrov, NGS İnşaat Direktörü Dmitry Tveritinov, Finans Direktörü Grigory Kazakov, Hukuk ve Kurumsal İşler Direktörü İlya Smirnov, Proje Müdürü Ertan Demirbaş ve yüklenici şirketin temsilcileri ile katıldı. İki dilde Rusça ve Türkçe olarak hazırlanan sözleşme toplam 300 sayfayı buldu.

  Sözleşme imza töreni sırasında konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Fuad Akhundov şunları söyledi:  “Akkuyu NGS deniz hidroteknik yapılarının projelendirilmesi ve inşası ile ilgili sözleşmenin imzalanması ile santralin hidroteknik kompleksinin projelendirilmesi ve yapımı ile ilgili aktif işlere start verilecektir.”

  Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ise imza sonrasında düşüncelerini şöyle paylaştı: “Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin ihalenin galibi ilanından itibaren 2 buçuk ay gibi kısa bir süre zarfında bu denli kapsamlı bir belgeyi düzenlemesi nedeniyle emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunmak isterim. Biz yakın zamanda Türkiye’nin ilk nükleer santralinin deniz hidroteknik yapıları projesinin uygulanmasına başlayacağız.” Cengiz, Akkuyu Nükleer ile işbirliğinin Türkiye’de yeni bir sektör olan nükleer enerji sektörünün oluşturulmasına ve geliştirilmesine önemli katkı sağladığının da altını çizdi.

  Deniz hidroteknik yapılarının inşaatı, Akkuyu NGS projesinin temel aşamalarından biridir. Hükümetlerarası Anlaşma uyarınca artık bu aşamada Türkiye’de inşaat hizmetlerinin konumlandırılması ilkesi tam ölçekli olarak uygulanmaktadır. İhale katılımcılarında Türkiye Cumhuriyeti deniz sahil şeridinde büyük hidroteknik yapıların inşaatı konusunda deneyim şartı arandı. İhale sonuçlarına göre 9 aday arasından Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. teknik şartname ile ilgili daha uygun koşullar önerdi. İhale Türk mevzuatına uygun olarak gerçekleştirildi.

  Akkuyu NGS deniz hidroteknik yapıları; deniz suyunun türbin tesisleri, yoğuşturucuları, diğer ısı mühendisliği bölümü ile ilgili ekipmanların ve güvenlik sistemi ekipmanlarının soğutulması amacıyla kullanılmasının organizasyonunu içermektedir.

  Sözkonusu işlerin projelendirilmesi ve inşası ile ilgili sözleşmenin gerçekleştirilmesi sürecinde projenin hazırlanması ve onaylanması, proje uygulama dokümanlarının hazırlanması, inşaat ve montaj işlerinin, çalıştırma ve ayarlama işlerinin, devreye alınma çalışmalarının yerine getirilmesi öngörülmüştür.

  Akkuyu NGS projesinin hayata geçirilmesinde Türk şirketler, inşaat işlerinin %90’ını, montaj işlerinin yaklaşık %50’sini yerine getirebilecek ve santral ekipmanlarının %40’ını imal edebileceklerdir. Türk şirketlerin toplamda projeye katılımı ise %35-40 oranına yaklaşmaktadır. Bunun parasal karşılığı ise yaklaşık 6-8 milyar ABD dolarıdır.

  Akkuyu NGS projesi şu anda geliştirme aşamasında bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk nükleer santral şantiyesi altyapısının geliştirilmesi ile NGS’nin tüm projelendirme, inşaatı ve devreye alınması dönemindeki tüm çalışmalar,  Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki mevzuat ve yasaları ile aynı zamanda Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın (UAEA) önerilerinin gerekliliklerine uygun bir şekilde ilerletilmektedir. Yapılması planlanan çalışmaların, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer ilgili devlet kurumları gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tarafından onaylanması bir zorunluluktur.

        

  Yazı kaynağı : www.akkuyu.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap