Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  aile ve sosyal hizmetler personel alımı

  1 ziyaretçi

  aile ve sosyal hizmetler personel alımı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Anasayfa

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personel, Aile Sosyal Destek Personeli ve Yurt Yönetim Personeli olmak üzere üç farklı alan üzerinden personel alımı gerçekleştirecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve http://aile.gov.tr/pdbs/duyurular adreslerinden 10 Ocak ve 20 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları belirlenen personel alımı pozisyon ve il dağılımı da paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacak.

  AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

  AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

  Adaylar başvurularını 10 Ocak -20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirecek.

  AİLE VE SOSYAL HİZMETLER PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

  4/B Sözleşmeli Personel Pozisyon İl Dağılımı

  Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm ve İl Dağılımı

  Yurt Yönetim Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm ve İl Dağılımı

  AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  Başvurular e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.

  AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  Genel Şartlar:

  a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7 numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

  b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

  c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

  ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

  d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. (Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanl��� S�zle�meli Personel Al�m �lan� - Memurlar.Net

  Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanl��� S�zle�meli Personel Al�m �lan� - Memurlar.Net

  A�LE VE SOSYAL POL�T�KALAR BAKANLI�INDAN:

  TA�RA TE�K�LATINA S�ZLE�MEL� PERSONEL ALIMINA �L��K�N DUYURU

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� Ta�ra Te�kilat�nda �al��t�r�lmak �zere, 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras� ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslara g�re, Sosyal �al��mac�, Sosyolog, Psikolog, Fizyoterapist, �ocuk Geli�imcisi, Diyetisyen, Hem�ire, Sa�l�k Memuru, ��retmen ve Din G�revlisi pozisyonlar�na, lisans d�zeyleri i�in KPSSP3, �nlisans d�zeyleri i�in KPSSP93 puan t�r� s�ralamas� esas al�nmak suretiyle yap�lacak s�zl� s�nav� ile s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  1- ADAYLARDA ARANAN N�TEL�KLER VE POZ�SYONLAR:

  A) GENEL �ARTLAR:

  1- 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri ta��mak,

  2- Ba�vuru ba�lay�� tarihi itibar�yla 35 ya��n� doldurmam�� olmak,

  3- Erkek adaylar i�in askerlik hizmetini yapm�� veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf bulunmak,

  4- Son m�racaat tarihi itibariyle atan�lacak pozisyon i�in gerekli programdan mezun olmak.

  5- Ba�vuracak adaylar�n durumunun; 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 4/B maddesinin ?Bu �ekilde istihdam edilenler, hizmet s�zle�mesi esaslar�na ayk�r� hareket etmesi nedeniyle kurumlar�nca s�zle�melerinin feshedilmesi veya s�zle�me d�nemi i�erisinde Bakanlar Kurulu karar� ile belirlenen istisnalar hari� s�zle�meyi tek tarafl� feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir y�l ge�medik�e kurumlar�n s�zle�meli personel pozisyonlar�nda istihdam edilemezler? h�km� gere�ince bu maddeye ayk�r� durumu tespit edilenlerin m�racaat� al�nmayacakt�r.

  B) �ZEL �ARTLAR:

  1- Sosyal �al��mac� : Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler lisans programlar�n�n birinden mezun olmak. KPS S�nav�na kat�lm�� ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan t�r�nden ge�erli puan� bulunmak.

  2- Sosyolog : Sosyoloji lisans program�ndan mezun olmak veya sosyoloji alan�nda y�ksek lisans diplomas�na sahip olmak. KPS S�nav�na kat�lm�� ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan t�r�nden ge�erli puan� bulunmak.

  3- Psikolog : Psikoloji lisans program�ndan mezun olmak. KPS S�nav�na kat�lm�� ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan t�r�nden ge�erli puan� bulunmak.

  4- Fizyoterapist : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlar�n�n birinden mezun olmak. KPS S�nav�na kat�lm�� ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan t�r�nden ge�erli puan� bulunmak.

  5- �ocuk Geli�imcisi : �ocuk Geli�imi veya �ocuk Geli�imi ve E�itimi lisans programlar�ndan mezun olmak. KPS S�nav�na kat�lm�� ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan t�r�nden ge�erli puan� bulunmak.

  6- Diyetisyen : Beslenme ve Diyetetik lisans program�ndan mezun olmak. KPS S�nav�na kat�lm�� ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan t�r�nden ge�erli puan� bulunmak.

  7- Hem�ire : Hem�irelik, Sa�l�k Memurlu�u, Ebelik, Ebelik-Hem�irelik lisans program�ndan mezun olmak. KPS S�nav�na kat�lm�� ve KPSS (B) grubu KPSSP3 puan t�r�nden ge�erli puan� bulunmak.

  8- Sa�l�k Memuru : �ki y�ll�k Y�ksekokullar�n Hem�irelik, Sa�l�k Memurlu�u, Sa�l�k Teknikerli�i, Acil Bak�m Teknikerli�i, Acil Yard�m Teknikerli�i, Ambulans ve Acil Bak�m Teknikerli�i, Paramedik alanlar�n�n birinden mezun olmak. KPS S�nav�na kat�lm�� ve KPSS (B) grubu KPSSP93 t�r�nden ge�erli puan� bulunmak.

  9- ��retmen : ��retmenlik lisans programlar�n�n birinden mezun olmak veya Lisans mezunu olup Milli E�itim Bakanl��� ile Y�ksek��retim Kurulu i�birli�i �er�evesinde a��lan Orta ��retim Alan ��retmenli�i Tezsiz Y�ksek Lisans, Pedagojik Formasyon, �lk ��retim S�n�f ��retmenli�i Sertifikas� ve Yabanc� Dil ��retmenli�i i�in Yabanc� Dil ��retmenli�i Sertifikas� programlar�ndan birini ba�ar� ile tamamlad���na ili�kin belge sahibi olmak. 2010 ve 2011 KPS S�nav�na kat�lm�� ve KPSSP3 puan t�r�nden ge�erli puan� bulunmak.

  10- Din G�revlisi : �lahiyat lisans program�ndan mezun olmak. KPS S�nav�na kat�lm�� ve KPSS (B) grubu; KPSSP3 puan t�r�nden ge�erli puan� bulunmak.

  C) POZ�SYONLAR:

  Pozisyon say�lar�, unvanlar ve iller itibariyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� internet adresinde (www.aile.gov.tr) yay�mlanacakt�r.

  2- BA�VURUYA �L��K�N A�IKLAMALAR:

  1. BA�VURU TAR�H� VE �EKL�:

  1. Ba�vuru Tarihi: 05/03/2012 ile 16/03/2012 tarihleri aras�nda yap�lacakt�r. (16/03/2012 itibariyle saat 17.00?de sona erecektir.)

  2. Ba�vuru Yeri: Bakanl���m�z internet sitesinde (www.aile.gov.tr) yay�mlanan ba�vuru formunu eksiksiz ve do�ru bir �ekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda g�ndereceklerdir. Sadece bir unvan i�in ba�vuru yap�lacakt�r. Birden fazla ba�vuru yap�ld��� takdirde her iki ba�vuru da ge�ersiz say�lacakt�r. Posta veya di�er �ekilde yap�lan m�racaatlar kabul edilmeyecektir.

  3. S�zl� s�nava girme hakk� kazanan adaylar taraf�ndan, elektronik ortamda doldurulan ba�vuru formunun ��kt�s� imzal� ve foto�rafl� olarak, istenilen di�er belgelerle birlikte Bakanl���m�z Personel Dairesi Ba�kanl���na teslim edilecektir.

  4. M�racaat sonunda adaylar�n beyan ettikleri ��renim (Alan/B�l�m) ve Kamu Personeli Se�me S�nav� Puanlar�, �SYM Ba�kanl���ndan kurumumuz taraf�ndan teyit edilecektir. Ger�e�e ayk�r� beyanda bulunan adaylar�n m�racaatlar� kabul edilmeyecek ve haklar�nda genel h�k�mlere g�re i�lem yap�lacakt�r.

  2. BA�VURULARIN DE�ERLEND�R�LMES� VE ATAMA :

  1. Sosyal �al��mac�, Sosyolog, Psikolog, Fizyoterapist, �ocuk Geli�imcisi, Diyetisyen, Hem�ire, Sa�l�k Memuru, ��retmen ve Din G�revlisi pozisyonlar�na ba�vuru yapan adaylardan KPSS (B) grubu puan� esas al�narak en y�ksek puandan ba�layarak s�raya konulmak kayd�yla her unvan i�in bo� bulunan s�zle�meli personel pozisyonunun 3 kat� kadar aday s�zl� s�nav�na �a�r�lmak �zere belirlenecektir. Son s�radaki aday say�s�n�n birden fazla olmas� halinde, e�it puan alm�� adaylar�n t�m� s�zl� s�nava �a�r�lacakt�r.

  2. S�zl� s�nava kat�lmaya hak kazanan adaylar ile s�zl� s�nav tarihi ve yeri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� internet sayfas�nda (www.aile.gov.tr) ayr�ca ilan edilecektir.

  3. S�zl� s�nav�nda 100 tam puan �zerinden puan verilecektir.

  4. Ba�vurulan unvanlar itibariyle adaylar, en y�ksek puan alan adaydan ba�layarak s�ralanacakt�r. Her unvan i�in pozisyon say�s� kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.

  5. Ba�ar� puan� KPSS (B) grubu puan�n�n %50?� s�zl� s�nav puan�n�n %50?� esas al�narak belirlenecektir.

  6. S�nav sonucu bir sonraki s�nav yap�l�ncaya kadar ge�erlidir.

  7. Atamalar; Ba�ar� Puan� esas al�narak, en y�ksek puan alan adaydan ba�lanarak s�raya konulmak kayd�yla, ilan edilen bo� pozisyon say�s� kadar aday atanmaya hak kazanacakt�r. Ba�ar� puan s�ralamas� sonucunda puanlar�n e�it olmas� halinde; do�um tarihi �nce olan adaya, bununda e�it olmas� halinde mezuniyet tarihi �nce olan adaya �ncelik tan�nacakt�r.

  8. Ba�vuru �artlar�n� ta��y�p, S�zl� S�nav�na girme hakk� kazanan adaylar�n listesi, s�zl� s�nav tarihi ile bu adaylardan istenilen belgeler ve bu belgelerin teslim edilece�i en son tarih m�racaatlar�n bitimi tarihinden itibaren 10 i� g�n� i�inde Bakanl���m�z internet sayfas�nda (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebli� mahiyetinde olaca��ndan, ilgililere ayr�ca tebligat yap�lmayacakt�r.

  9. Adaylar en fazla 15 il tercihinde bulunabilecektir.

  10. Ba�vuru ve i�lemler s�ras�nda ger�e�e ayk�r� beyanda bulundu�u veya eksik evrak verdi�i sonradan tespit edilen adaylar�n m�racaatlar� kabul edilmeyecek, atamalar� yap�lm�� olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakk�nda genel h�k�mlere g�re yasal i�lem yap�lacakt�r.

  3. TEBL�GAT :

  Asil ve yedek olarak belirlenen adaylar, s�zl� s�nav bitim tarihinden itibaren 10 i� g�n� i�inde Bakanl���m�z internet sayfas�nda (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir. S�zle�meli Personel al�m� ile ilgili t�m duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� (www.aile.gov.tr) internet adresinde yay�mlanacakt�r. Yay�mlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olaca��ndan, adaylara ayr�ca bir tebligat yap�lmayacakt�r.

  4. ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN �STEN�LECEK BELGELER :

  1. Sa�l�kla ilgili olarak g�revini devaml� olarak yapmaya engel bir durumu olmad���na dair yaz�l� beyan�,

  2. Diploma veya ��k�� belgesi,

  3. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar i�in)

  4. 6 Adet Foto�raf.(mevzuata uygun son alt� ay i�erisinde �ekilmi�)

  5. Sab�ka Kayd�. (cumhuriyet savc�l���ndan son alt� ay i�erisinde al�nm�� )

  6. N�fus C�zdan�n�n Fotokopisi

  7. Varsa Daha �nce �al��t��� Hizmetleri G�sterir Belge

  8. Mal Bildirimi Formu.(evrak tesliminde Bakanl�ktan temin edilerek arkal� �nl� tek sayfa)

  9. Kamu G�revlileri Etik S�zle�mesi (evrak tesliminde Bakanl�ktan temin edilerek arkal� �nl� tek sayfa)

  Not: �stenilen belgeler yar�m kapak veya plastik dosya ile birlikte teslim edilecektir.

  �LAN OLUNUR

  A�LE VE SOSYAL POL�T�KALAR BAKANLI�I

  4/B S�ZLE�MEL� PERSONEL POZ�SYONLARI �L DA�ILIM L�STES�

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap