Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  adnan menderes üniversitesi rektörü

  1 ziyaretçi

  adnan menderes üniversitesi rektörü bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ayd�n Adnan Menderes �niversitesi

  �bn Haldun “co�rafya kaderdir” der. Bu kader, ça� aç�p ça� kapatt���m�z co�rafyam�zda, gençlerimize Aç�k Medeniyete de öncülük yapma sorumlulu�u yüklemektedir. Gayemiz yeni neslimizi bu göreve haz�rlamakt�r.

  Küreselle�en dünyam�zda ba�ar�l� ve mutlu bir gelecek için ö�rencilerimizin ihtiyaç duyaca�� bilgiyi, donan�m�, liderlik ve medeniyet bilincini onlara kazand�rmak zorunday�z. Geçmi�teki birikimleriyle yetinmeyip günün �artlar�na göre gerekli donan�ma sahip olarak kendilerini yenileyebilen e�itim kurumlar�, bilime ve insanl���n ortak miras� medeniyete katk� sa�layabilirler.

  E�itim sadece bilgi aktar�m� olmay�p, bütüncül bir anlay��la insan yeti�tirme sanat�d�r. Her insan farkl�d�r. Bu e�itim metodunu benimseyen Ayd�n Adnan Menderes �niversitesinin kadrolar�; �zg�n ve yarat�c�, �zg�r ve ba��ms�z, �zg�ven sahibi, giri�imci, ahlakl�, sorumluluk bilinci y�ksek insan yeti�tirmeyi �ncelik olarak g�r�r.

  Ülkemizin, bölgemizin ve insanl���n gelece�inin e�itime do�rudan ba�l� oldu�una inanan Ayd�n Adnan Menderes Üniversitesi  “önce insan” prensibiyle liberal e�itim yakla��m�n� benimsemi�tir. Üniversitemizin önceli�i, ö�rencilerinin de�i�en ve belirsizle�en dünyada her güçlü�e ve yenili�e h�zla uyum sa�layabilme yetene�ine sahip, aç�k görü�lü, etik, ö�renmesini bilen ve seven, derinlikleri olan bireyler olarak hayata at�lmalar�n� sa�lamakt�r.

  Günümüz dünyas�nda gençlerimiz ba�ar�l� olabilmek için yan kom�unun çocuklar�yla de�il, dünyan�n geli�mi� di�er ülkelerindeki gençlerle yar��mak zorundad�r. Ülkemizin kalk�nmas� ve �slam medeniyetinin ihyas�, bu küresel yar�� ve rekabet ortam�nda ba�ar�l� olacak kadrolara ba�l�d�r.

  Bilgi, bugün; ekonomide ve sosyal geli�imde en belirleyici rolü üstlenmi�tir. Ke�fedilemeyen bilgiler ise bugün hayat�m�z�n s�n�rlar�n� belirlemekte, gelece�imizi �ekillendirmektedir. Bireyin bir toplulu�un parças� oldu�unda çok daha kapsaml� ö�rendi�i bilgisinden hareketle, biz ö�renimi sosyal bir olgu olarak kurguluyoruz. ADÜ toplumunun bir üyesi olarak sadece ki�isel ba�ar�lar de�il, dayan��ma ve sorgulama gelene�i içinde hedefine ula�abilen mezunlar istiyoruz.

  �nsanl�k Aç�k Medeniyet ça��na girmi� bulunuyor. Bu ça�da rekabet mahalli de�il küreseldir; çünkü medeniyetlerin art�k duvarlar�, kap�lar� ve pencereleri yoktur. D��a kapal� medeniyetlerin dönemi art�k bitmi�tir; bilakis medeniyetler birbirine kar��l�kl� olarak ba��ml� ve aç�k hale gelmi�tir. Bu yüzden e�itim sistemimiz de bu ça��n gereklerine göre yeni nesillerimizi küresel rekabete haz�rlayacak �ekilde yeniden tasarlanmal�d�r. Ülkemizin dünyan�n sayg�n ülkeleri aras�nda yerini alarak yeniden evrensel medeniyet yar���na kat�labilmesi, yeni nesillerin Aç�k Medeniyet ça��n�n gerektirdi�i kaliteli bir e�itim almas�na ba�l�d�r.

  Evrensel Dü�ünen Milli, Medeni ve Öncü �nsan Yeti�tirmek Önceli�imizdir.

  Selam, sayg� ve muhabbetlerimle,

  Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEM�R
  Ayd�n Adnan Menderes �niversitesi Rekt�r�

  Yazı kaynağı : www.adu.edu.tr

  Adnan Menderes Üniversitesi'nin yeni rektörü Bülent Kent oldu

  Adnan Menderes Üniversitesi'nin yeni rektörü Bülent Kent oldu

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, ADÜ'ye Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i yeniden rektör olarak atamadı.


  Yeni rektör Prof. Dr. Bülent Kent oldu.

  Kent, atamayı sosyal medya hesabından duyurarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

  745564a6-e627-4764-a75b-641f79850aa2

  Bülent KENT (1)

  BÜLENT KENT KİMDİR?

  Bülent Kent (Prof. Dr.), lisans (1996) derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden, yüksek lisans (2001) derecesini Potsdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ve doktora (2005) derecesini Berlin Freie Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden almıştır. 2005-2007 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda doktor öğretim görevlisi ve 2007-2011 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent doktor, 2011-2013  yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent doktor, 2013-2014 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda doçent doktor, 2015-2018 yılları arasında Sebahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda doçent doktor olarak görev yapmıştır. 2018 yılından itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda profesör olarak görev yapmakta ve dekanlık görevini sürdürmektedir. Türk ve Alman Hukukunda Elektrik Piyasasının Düzenlenmesi ve Düzenleyici Kurumlar, Türkiye’de İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi ve Die Finanzhoheit Der Gemeinden im Deutsch-Türkischen Vergleich adlı kitapları yayımlanmıştır. İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Regülasyon Hukuku, Bilişim Hukuku ve Yerel Yönetimler alanlarında yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

  WhatsApp Image 2023-03-15 at 05.21.21

  Yazı kaynağı : www.aydinpost.com

  Rektörden zoraki buluşma talimatı

  Rektörden zoraki buluşma talimatı

  Rektörden zoraki buluşma talimatı

  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, rektörlük seçimleri öncesi düzenlediği “Rektörümle Buluşuyorum Toplantıları” için dersleri iptal etti. Tüm akademik ve idari kadronun toplantılara katılımını zorunlu tuttu.

  Rektörlük seçimleri öncesi “Rektörümle Buluşuyorum Toplantıları” düzenleyen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in toplantılara katılımı zorunlu yapması akademisyenlerin tepkisini çekti.

  Her fakülte için belirlediği tarihlerdeki toplantılar için gönderdiği yazılarda, “Gerçekleştirilecek olan buluşmaya, fakültenizin tüm akademik (ders görevi bulunanlar dahil olmak üzere) ve idari personelinizin eksiksiz olarak katılımı hususunda; Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim” dedi.

  “ZORAKİ BULUŞMA OLUR MU?”

  Rektörün defalarca talep edilmesine rağmen 4 yıldır hiçbir toplantı yapmadığını, randevu isteklerine yanıt dahi vermediğini söyleyen akademisyenler, şu ifadeleri kullandı:

  *Gelecek hafta rektörlük başvuruları başlıyor. Rektör bu toplantılarda kendini anlatıyor. Öğrencileri, öğretim üyelerini dinleyen, sorunları çözen rektör algısı yaratmaya çalışıyor.

  *Bu güne kadar tüm taleplere rağmen toplantı düzenlemeyen, randevulara yanıt vermeyen, acil ihtiyaç olan kadrolar dururken, yandaşlara kadrolar açarak alan Rektör, şimdi toplantılara katılımı zorunlu kılıyor. Zoraki buluşma olur mu?

  *Diğer yandan kendi ikbali için eğitimi, akademik işleyişi durduruyor, aksatıyor. Düzenlediği toplantılara kimsenin katılmayacağını bildiğinden katılımı zorunlu tutuyor.

  “ÜLKEMİZE MİLLETİMİZE IŞIK TUTACAK”

  Düzenlediği toplantılarda hiçbir olumsuzluk hissetmediğini, buluşmalara katılımın zorunlu olmadığını söyleyen Rektör Aldemir, “Zorunlu olsaydı katılmayanlar hakkında işlem yapılırdı. Hiç kimseyle ilgili işlem var mı? Ayrıca toplantıda sayı ve kişi tespiti amaçlı bir işlem yapılmıyor. Biz personel refahı ve daha fazla bilim üretebilmek için 2 yıldır kurum içinde anketler yaparak bugüne geldik. Türkiye de ilk kez yapılan sivil senato, rektör öğrenci danışman topluluğu ve rektörümle buluşuyorum adlı projeler ülkemize milletimize ışık tutacaktır. Katıldığım hiç bir toplantıda olumsuzluk hissetmedim tam aksine çok olumlu dönüşler var” dedi.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap