Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü

  1 ziyaretçi

  adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü bilgi90'dan bulabilirsiniz

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2021 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Adalet Bakanl���ndan:

  ADL� DESTEK VE MA�DUR

  H�ZMETLER� Y�NETMEL���

  B�R�NC� KISIM

  Genel H�k�mler

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�; adli s�re�te su� ma�durlar�na ve adli deste�e ihtiya� duyan ki�ilere sa�lanacak hizmetler ile Cumhuriyet ba�savc�l�klar� ve mahkemelere sunulacak hizmetlerin yerine getirilmesine dair g�rev, yetki ve sorumluluklar ile buna ili�kin usul ve esaslar� d�zenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik; adli s�re�te su� ma�durlar�na ve adli deste�e ihtiya� duyan ki�ilere sunulacak hizmetler ile Cumhuriyet ba�savc�l�klar� ve mahkemelere sunulacak hizmetlere ili�kin temel ilkeleri, y�k�ml�l�kleri, merkez ve ta�ra te�kilat�n�n �al��ma usul ve esaslar�n� kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik; 4/12/2004 tarihli ve 5271 say�l� Ceza Muhakemesi Kanununun 52, 234 ve 236 nc� maddeleri, 3/7/2005 tarihli ve 5395 say�l� �ocuk Koruma Kanununun 15, 22, 32, 33, 34, 35 ve 39 uncu maddeleri, 9/1/2003 tarihli ve 4787 say�l� Aile Mahkemelerinin Kurulu�, G�rev ve Yarg�lama Usullerine Dair Kanunun 5, 6 ve 7 nci maddeleri, 10/7/2018 tarihli ve 30474 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Te�kilat� Hakk�nda Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin 53 �nc� maddesi, 10/6/2020 tarihli ve 31151 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan 63 say�l� Su� Ma�durlar�n�n Desteklenmesine Dair Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin 12 ve 16 nc� maddelerine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4 � (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) Adalet komisyonu: Adli yarg� ilk derece mahkemesi adalet komisyonunu,

  b) Adli destek hizmetleri: Cumhuriyet ba�savc�l��� veya mahkemelerin talebiyle ya da ki�ilerin ba�vurusu ile psikolog, pedagog, sosyal �al��mac�lar ve ilgili di�er personel arac�l���yla sunulan hizmetleri,

  c) Adli destek g�revlisi: Adli Destek ve Ma�dur Hizmetleri Dairesi Ba�kanl��� ile adli destek ve ma�dur hizmetleri m�d�rl�kleri b�nyesinde psikolog, pedagog ve sosyal �al��mac� olarak �al��anlar�,

  �) Adli g�r��me: Mahkemelerden veya Cumhuriyet ba�savc�l�klar�ndan adli g�r��me odas�na y�nlendirilen dosyalardaki ki�ilerle adli g�r��me odalar�nda ya�lar�na ve i�inde bulunduklar� duruma uygun �ekilde adli destek g�revlisi arac�l���yla yap�lan g�r��meyi,

  d) Adli g�r��meci: Adli g�r��me odas�nda �al��mak �zere g�revlendirilen adli destek g�revlisini,

  e) Bakan: Adalet Bakan�n�,

  f) Bakanl�k: Adalet Bakanl���n�,

  g) Bakmakla y�k�ml� olunan ki�i: Su� dolay�s�yla �lenin e�ini, �ocu�unu, anas�n�, babas�n�, karde�ini veya �lenle evlatl�k ba�� bulunanlar�,

  �) Ba�kan: Bakanl�k Adli Destek ve Ma�dur Hizmetleri Dairesi Ba�kan�n�,

  h) Ba�kanl�k: Bakanl�k Adli Destek ve Ma�dur Hizmetleri Dairesi Ba�kanl���n�,

  �) G�n�ll�: Adli destek ve ma�dur hizmetleri m�d�rl���nde bilgi, beceri ve ilgi alanlar� do�rultusunda g�n�ll�l�k esas�na g�re �al��an ki�iyi,

  i) K�r�lgan grup: Adli destek g�revlileri taraf�ndan yap�lan bireysel de�erlendirme sonucunda su�tan daha fazla etkilendi�i ve korunmas� gerekti�i tespit edilen ma�durlar ile adli sisteme d�hil olan �ocuklar�,

  j) Ma�dur: Su� nedeniyle fiziksel, zihinsel, ruhsal veya ekonomik olarak do�rudan zarar g�ren ger�ek ki�iyi,

  k) M�d�r: Adli destek ve ma�dur hizmetleri m�d�r�n�,

  l) M�d�rl�k: Adli destek ve ma�dur hizmetleri m�d�rl���n�,

  m) UYAP: Ulusal Yarg� A�� Bili�im Sistemini,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Temel �lkeler ve ��birli�i

  Temel ilkeler

  MADDE 5 � (1) Bu Y�netmelik kapsam�nda yer alan destek ve hizmetlerin yerine getirilmesinde e�itlik, insan onuruna sayg�, d�r�stl�k ve mahremiyet ilkeleri esas al�narak a�a��daki hususlara riayet edilir:

  a) Cinsiyet, ya�, engellilik, �rk, toplumsal s�n�f, dil, din, siyasi g�r�� veya di�er sebeplerle ayr�mc�l�k yap�lamaz; a�a��lay�c�, onur k�r�c� s�ylem ve davran��larda bulunulamaz.

  b) Herkesin �zel ve farkl� oldu�u kabul edilerek, g�r��me ve i�lemler ger�ekle�tirilirken yaz�l� ya da s�zl� ileti�imde yal�n ve a��k bir dil kullan�l�r.

  c) Hizmetin sunumu s�ras�nda elde edilen ki�isel verilerin ve d�zenlenen raporlar�n gizlili�i ilgili mevzuat h�k�mleri kapsam�nda korunur. Bu veriler ilgili mevzuatta �ng�r�len h�ller d���nda hi�bir kurum ve ki�iye verilemez.

  �) Mesleki eti�e ve tarafs�zl��a g�lge d���recek tutum, davran�� ve ili�kilerden ka��n�l�r.

  d) Ki�ilerin, �rselenmelerine yol a�abilecek eylemlerin engellenmesi, ilgili mevzuat h�k�mleri sakl� kalmak kayd�yla istemedikleri ki�ilerle y�z y�ze getirilmemeleri, g�venliklerinin sa�lanmas� ve temel ihtiya�lar�n�n kar��lanmas� i�in gereken tedbirler al�n�r.

  (2) Ma�durlara y�nelik i� ve i�lemler yerine getirilirken; ma�dura azami sayg�n�n g�sterilmesinin yan�nda, ma�durun anlama ve anla��lma hakk� g�zetilir.

  (3) Sunulan hizmetler, kamu kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan ki�inin �rselenmesini engelleyecek �ekilde i�birli�i ve kar��l�kl� ileti�im i�erisinde, gecikmeksizin, koordineli ve etkin bir �ekilde yerine getirilir.

  �ocu�un �st�n yarar�

  MADDE 6 � (1) �ocuklara y�nelik t�m i� ve i�lemler ile hizmet sunumunda �ocu�un �st�n yarar� ilkesi esas al�n�r.

  (2) �ocuklar hakk�ndaki i� ve i�lemler, �ocu�un �rselenmesini engelleyecek �ekilde zaman�nda ve m�mk�n olan en k�sa s�rede ger�ekle�tirilir. Zorunluluk olmad�k�a bu i�lemler tekrar edilmez.

  (3) �fade ve beyan i�lemlerinde, ma�dur �ocuklar�n kayg� d�zeyini d���rerek kendilerini daha rahat ifade edebilmelerini sa�lamak amac�yla adli destek g�revlilerinin uzmanl���ndan faydalan�l�r.

  (4) �ocuklar adli s�re�ler hakk�nda geli�im d�zeylerine uygun �ekilde bilgilendirilir.

  (5) Anlama ve anla��lma hakk� g�zetilerek �ocuklar�n al�nacak kararlar �ncesinde kendilerini ifade etmelerine olanak tan�n�r.

  (6) �ocuklar�n �rselenmelerine neden olabilecek eylemlerin �nlenmesi amac�yla gerekli tedbirler al�n�r.

  Ba�vuru ve i�birli�i

  MADDE 7 � (1) Ma�durlar�n, bu Y�netmelikteki hizmet ve yard�mlardan faydalanabilmeleri i�in kollu�a, Cumhuriyet ba�savc�l���na veya m�d�rl��e ba�vurmalar� ve i�birli�i i�erisinde hareket etmeleri gerekir.

  (2) Bu Y�netmelik kapsam�nda yer alan hizmetlerin sunumunda, ba�vuru ko�ulu �ocuklar i�in aranmaz.

  �K�NC� KISIM

  Te�kilat

  B�R�NC� B�L�M

  Merkez Te�kilat�

  Ba�kanl�k ve Dan��ma Kurulu

  MADDE 8 � (1) Adli destek ve ma�dur hizmetleri, Bakanl�k merkez te�kilat�nda Ba�kanl�k taraf�ndan y�r�t�l�r.

  (2) Bakanl�kta, adli destek ve ma�dur hizmetleri ile bu hizmetlerin koordinasyonuna ili�kin dan��ma organ� olarak Dan��ma Kurulu olu�turulur.

  Ba�kanl���n g�rev ve yetkileri

  MADDE 9 � (1) Ba�kanl���n g�rev ve yetkileri �unlard�r:

  a) K�r�lgan gruba y�nelik hak ve hizmetlerin geli�tirilmesi ve uygulanmas�na ili�kin faaliyetleri y�r�tmek.

  b) Ma�durlar�n kendilerine tan�nan haklar ve yard�mlar konusunda bilgilendirilmesine y�nelik �al��malar y�r�tmek.

  c) Adli deste�e ihtiya� duyanlara uygun m�dahale programlar� geli�tirmek, tekrarlanan ma�duriyetleri �nleyici tedbirler almak ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin geli�tirilmesine ve uygulanmas�na y�nelik faaliyetleri y�r�tmek.

  �) Ma�durlar�n adalete eri�imini g��lendirmeye y�nelik �al��malar yapmak ve uygulamak.

  d) Adli s�re�te tan�klara y�nelik hizmetlerin geli�tirilmesine ve uygulanmas�na ili�kin faaliyetleri y�r�tmek.

  e) Adliyelerde g�rev alan pedagog, psikolog ve sosyal �al��mac� gibi uzmanlar�n �al��ma usul ve esaslar�n� belirlemek.

  f) Adli yard�mla ilgili mevzuat�n Bakanl��a verdi�i g�revleri ilgili kurum ve kurulu�larla i�birli�i halinde y�r�tmek ve adli yard�m hizmetlerinin etkin ve verimli bir �ekilde i�leyi�ine y�nelik tedbirleri almak.

  g) G�rev alan�na giren konularda kamu kurum ve kurulu�lar� veya sivil toplum kurulu�lar� ile i�birli�i yapmak.

  �) Ma�durlar�n her alanda desteklenmesini sa�lamak amac�yla toplumsal fark�ndal��� art�r�c� faaliyetlerde bulunmak.

  h) Bakan taraf�ndan verilen di�er g�revleri yapmak.

  �ube m�d�rl�kleri

  MADDE 10 � (1) Ba�kanl�k a�a��daki �ube m�d�rl�klerinden olu�ur:

  a) Adli Yard�m Hizmetleri �ube M�d�rl���.

  b) �ocuk Destek Hizmetleri �ube M�d�rl���.

  c) Kad�n Destek Hizmetleri �ube M�d�rl���.

  �) Tan�k ve Di�er Ma�dur Destek Hizmetleri �ube M�d�rl���.

  d) Ta�ra Te�kilat� �ube M�d�rl���.

  e) �dari ve Mali Hizmetler �ube M�d�rl���.

  Adli Yard�m Hizmetleri �ube M�d�rl���

  MADDE 11 � (1) Adli Yard�m Hizmetleri �ube M�d�rl���n�n g�revleri �unlard�r:

  a) Adli yard�m hizmetlerinin kalitesinin art�r�lmas�na ve bu hizmetten faydalananlar�n adalete eri�imlerinin g��lendirilmesine y�nelik �al��malar y�r�tmek.

  b) Adli yard�m alan�ndaki ulusal ve uluslararas� geli�meleri takip etmek, d�zenlenen etkinliklere kat�lmak, projeler geli�tirmek ve adli yard�m mevzuat�n�n geli�tirilmesine katk�da bulunmak.

  c) Sunulan adli yard�m hizmetlerinin etkinli�inin art�r�lmas� i�in T�rkiye Barolar Birli�i, barolar ve di�er ilgili birimlerle i�birli�i i�inde �al��mak.

  �) Mevzuatla ya da Ba�kan taraf�ndan verilen di�er g�revleri yerine getirmek.

  �ocuk Destek Hizmetleri �ube M�d�rl���

  MADDE 12 � (1) �ocuk Destek Hizmetleri �ube M�d�rl���n�n g�revleri �unlard�r:

  a) Su�a s�r�klenen, ma�dur veya tan�k s�fat�yla adli s�rece d�hil olan �ocuklara y�nelik psiko-sosyal m�dahale ve temel yakla��m programlar� geli�tirmek.

  b) Adli s�rece d�hil olan �ocuklar�n sahip olduklar� haklar ile kamu kurum ve kurulu�lar�nca kendilerine sunulan hizmetler konusunda bilgilendirilmelerine y�nelik �al��malar yapmak.

  c) �ocuk haklar� alan�nda ulusal ve uluslararas� geli�meleri takip etmek, d�zenlenen etkinliklere kat�lmak ve mevzuat�n geli�tirilmesine katk�da bulunmak.

  �) �ocuk adaleti alan�ndaki hizmetlerin kalitesinin art�r�lmas� ile �ocuklar�n adalete eri�iminin g��lendirilmesine y�nelik projeler geli�tirmek.

  d) �ocuklara y�nelik hizmet sunan kamu kurum ve kurulu�lar� ve sivil toplum kurulu�lar� ile koordineli �ekilde �al��malar y�r�tmek.

  e) �ocuk hak ve politikalar�na ili�kin olarak ihtiya� duyulan konularda ara�t�rma, inceleme ve analiz �al��malar� y�r�tmek.

  f) Mevzuatla ya da Ba�kan taraf�ndan verilen di�er g�revleri yerine getirmek.

  Kad�n Destek Hizmetleri �ube M�d�rl���

  MADDE 13 � (1) Kad�n Destek Hizmetleri �ube M�d�rl���n�n g�revleri �unlard�r:

  a) Kad�n ma�durlara y�nelik psiko-sosyal m�dahale programlar� geli�tirmek.

  b) Kad�n ma�durlar�n sahip olduklar� haklar ile kamu kurum ve kurulu�lar�nca kendilerine sunulan hizmetler konusunda bilgilendirilmelerine y�nelik �al��malar yapmak.

  c) Ulusal ve uluslararas� geli�meleri takip etmek, d�zenlenen etkinliklere kat�lmak ve mevzuat�n geli�tirilmesine katk�da bulunmak.

  �) �iddet ma�duru kad�nlara sunulan hizmetlerin etkinli�inin art�r�lmas� ile kad�n ma�durlar�n adalete eri�iminin g��lendirilmesine y�nelik ara�t�rma, inceleme ve analiz �al��malar� yapmak ve projeler geli�tirmek.

  d) �iddet ma�duru kad�nlara y�nelik hizmet sunan kamu kurum ve kurulu�lar� ve sivil toplum kurulu�lar� ile koordineli �ekilde �al��malar y�r�tmek.

  e) Mevzuatla ya da Ba�kan taraf�ndan verilen di�er g�revleri yerine getirmek.

  Tan�k ve Di�er Ma�dur Destek Hizmetleri �ube M�d�rl���

  MADDE 14 � (1) Tan�k ve Di�er Ma�dur Destek Hizmetleri �ube M�d�rl���n�n g�revleri �unlard�r:

  a) Tan�klar� sahip olduklar� haklar ile g�rev ve y�k�ml�l�kleri konusunda bilgilendirmek �zere �al��malar y�r�tmek.

  b) Di�er �ube m�d�rl�klerinin g�rev alan� d���nda kalan ya�l� ve engelliler ile m�lteci ve ge�ici koruma alt�ndaki yabanc�lar gibi k�r�lgan gruba d�hil ma�durlar� sahip olduklar� haklar ile kamu kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan kendilerine sunulan hizmetler konusunda bilgilendirmek �zere �al��malar y�r�tmek.

  c) Tan�klar ile di�er �ube m�d�rl�klerinin g�rev alan� d���nda kalan ma�durlara y�nelik psiko-sosyal m�dahale programlar� geli�tirmek.

  �) Tan�kl���n �nem ve de�erine ili�kin fark�ndal�k olu�turmak �zere �al��malar y�r�tmek.

  d) Ulusal ve uluslararas� geli�meleri takip etmek, d�zenlenen etkinliklere kat�lmak ve mevzuat�n geli�tirilmesine katk�da bulunmak.

  e) Tan�klar ile di�er �ube m�d�rl�klerinin g�rev alan� d���nda kalan ma�durlara hizmet sunan kamu kurum ve kurulu�lar� ve sivil toplum kurulu�lar� ile koordineli �ekilde �al��malar y�r�tmek.

  f) �htiya� duyulan konularda ara�t�rma, inceleme ve analiz �al��malar� y�r�tmek, projeler geli�tirmek.

  g) Mevzuatla ya da Ba�kan taraf�ndan verilen di�er g�revleri yerine getirmek.

  Ta�ra Te�kilat� �ube M�d�rl���

  MADDE 15 � (1) Ta�ra Te�kilat� �ube M�d�rl���n�n g�revleri �unlard�r:

  a) M�d�rl�kler arac�l���yla sunulan hizmetlerin koordinasyonunu ve yeknesakl���n� sa�lamak.

  b) M�d�rl�klerin �al��ma usul ve esaslar�n� belirlemek, y�r�t�len �al��malar� takip ederek hizmet kalitesinin art�r�lmas�n� sa�lamak.

  c) Adli g�r��me odalar�n�n �al��ma usul ve esaslar�n� belirlemek.

  �) Adli g�r��me odalar�n�n etkin kullan�m� ile adli g�r��menin niteli�inin art�r�lmas�na y�nelik faaliyetler y�r�tmek.

  d) Adli g�r��me odalar�nda yap�lan g�r��melere ve m�d�rl�klerde sunulan hizmetlere ili�kin istatistiki verileri toplamak.

  e) M�d�rl�klerin ve adli g�r��me odalar�n�n yayg�nla�t�r�lmas�na y�nelik �al��malar y�r�tmek.

  f) Ta�ra te�kilat�nda g�rev yapan personele y�nelik e�itim ve uygulama faaliyetlerini ilgili birimler ile i�birli�i i�erisinde d�zenlemek.

  g) Mevzuatla ya da Ba�kan taraf�ndan verilen di�er g�revleri yerine getirmek.

  �dari ve Mali Hizmetler �ube M�d�rl���

  MADDE 16 � (1) �dari ve Mali Hizmetler �ube M�d�rl���n�n g�revleri �unlard�r:

  a) Ba�kanl���n faaliyetlerinin etkin ve verimli �ekilde y�r�t�lebilmesi i�in ihtiya� duyulan idari i�leri planlamak ve y�r�tmek, gerekli ara�, gere� ve malzeme ile hizmet al�mlar�n� ger�ekle�tirmek.

  b) Ba�kanl��a ait yaz��ma, evrak kay�t, dok�mantasyon ile ar�iv i� ve i�lemlerini y�r�tmek.

  c) Ba�kanl�kta �al��anlar�n g�reve ba�lama, ayr�lma ve izin gibi durumlar�yla ilgili olarak gerekli i�lemleri yapmak.

  �) Ba�kanl��a tahsis edilen �deneklerin takibi ile tahakkuk i� ve i�lemlerini yapmak.

  d) Her t�rl� teknik, bak�m ve onar�m i�lerini yapt�rmak.

  e) Ba�kanl���n ta��n�r kay�tlar�n� tutmak.

  f) Mevzuatla ya da Ba�kan taraf�ndan verilen di�er g�revleri yerine getirmek.

  �K�NC� B�L�M

  Dan��ma Kurulu, �al��ma Usul ve Esaslar�

  Dan��ma Kurulunun olu�umu

  MADDE 17 � (1) Bakanl�kta, adli destek ve ma�dur hizmetlerine ili�kin dan��ma organ� niteli�inde g�rev yapmak �zere ilgili Bakan Yard�mc�s�n�n ba�kanl���nda Dan��ma Kurulu olu�turulur.

  (2) Dan��ma Kurulunda a�a��daki �yeler yer al�r:

  a) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanl��� Bakan Yard�mc�s�.

  b) Gen�lik ve Spor Bakanl��� Bakan Yard�mc�s�.

  c) ��i�leri Bakanl��� Bakan Yard�mc�s�.

  �) Mill� E�itim Bakanl��� Bakan Yard�mc�s�.

  d) Sa�l�k Bakanl��� Bakan Yard�mc�s�.

  e) T�rkiye Barolar Birli�i Ba�kan� veya temsilcisi.

  f) Y�ksek��retim Kurulunca g�revlendirilecek, �niversitelerin biri hukuk fak�ltelerinden, biri ise sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik dan��manl�k ve rehberlik b�l�mlerinden olmak �zere profes�r veya do�ent unvan�na sahip �ncelikle bu Y�netmeli�in i�erdi�i konularda �al��malar� bulunan iki ��retim �yesi.

  g) Adli Destek ve Ma�dur Hizmetleri Dairesi Ba�kan�.

  (3) Dan��ma Kurulunun sekretarya hizmetleri Ba�kanl�k taraf�ndan yerine getirilir.

  Dan��ma Kurulunun g�revleri

  MADDE 18 � (1) Dan��ma Kurulunun g�revleri �unlard�r:

  a) Adli destek ve ma�dur hizmetlerinin sunumuna ili�kin mevzuat ve uygulamalar� de�erlendirmek, kar��la��lan sorunlar�n ��z�m�ne y�nelik tavsiye niteli�inde kararlar almak.

  b) Adli destek ve ma�dur hizmetlerinin daha etkin ve verimli �ekilde sunulmas�n� sa�lamak amac�yla ilgili kurum ve kurulu�lar aras�nda koordinasyonu sa�lamak.

  c) Mevzuatla verilen di�er g�revleri yerine getirmek.

  Dan��ma Kurulunun �al��ma usul ve esaslar�

  MADDE 19 � (1) Dan��ma Kurulu her takvim y�l�nda en az bir defa toplan�r. Kurul ba�kan�, gerekli g�rd��� hallerde Dan��ma Kurulunu toplant�ya �a��rabilir.

  (2) Ba�kanl�k�a, toplant� tarihinden en az 1 ay �nce Dan��ma Kuruluna �ye g�nderecek kurumlara toplant�n�n yerini, tarihini ve saatini belirten davet yaz�s� g�nderilir. Davet yaz�s�nda toplant�ya kat�lacak ki�iler ile g�ndeme ili�kin �neri ve g�r��lerin bildirilmesi istenir.

  (3) Gelen �neri ve g�r��ler ile m�d�rl�klerin ve koordinasyon kurullar�n�n y�ll�k faaliyet raporlar� dikkate al�narak haz�rlanan g�ndem toplant� tarihinden en az on be� g�n �nce �yelere g�nderilir.

  (4) Dan��ma Kurulu toplant�lar�na uzman ki�iler, sivil toplum kurulu�lar� ile di�er kurum veya kurulu�lar�n temsilcileri davet edilerek g�r��leri al�nabilir.

  (5) Dan��ma Kurulu toplant�s�nda g�ndem Ba�kanl�k�a takdim edilir. Toplant�ya kat�lanlar�n �o�unlu�unun oyuyla yeni konular g�ndeme al�nabilir.

  (6) Toplant� i�eri�i ile al�nan kararlar tutana�a ba�lan�r ve Dan��ma Kurulu �yelerince imzalan�r. Kararlar Ba�kanl�k�a ilgili kurum ve kurulu�lara iletilir.

  (7) Al�nan kararlar toplant�ya kat�lan Bakanl�klarca ilgili kurumlara genelge veya duyuru h�linde bildirilebilir.

  ���NC� B�L�M

  Ta�ra Te�kilat�

  M�d�rl�k ve hizmetin y�r�t�lmesi

  MADDE 20 � (1) Adli destek ve ma�dur hizmetleri, bulunduklar� adliyedeki Cumhuriyet ba�savc�l��� ile mahkemelere y�nelik hizmet sunan m�d�rl�kler taraf�ndan y�r�t�l�r.

  (2) Adalet komisyonu bulunan yerlerde Bakanl��a ba�l� olarak Cumhuriyet ba�savc�l���n�n g�zetim ve denetiminde m�d�rl�k kurulur.

  (3) �� durumu ve co�rafi konum g�z �n�ne al�narak adalet komisyonu bulunmayan yerlerde Bakanl�k onay� ile m�d�rl�kler veya m�d�rl��e ba�l� b�rolar kurulabilir.

  (4) M�d�rl�klerde bir m�d�r ile yeterli say�da adli destek g�revlisi ve yard�mc� personel bulunur.

  (5) Adli destek ve ma�dur hizmetlerinin etkin ve b�t�nc�l sunumunu sa�lamak amac�yla m�d�rl�k bulunan yerlerde koordinasyon kurullar� olu�turulur.

  M�d�rl���n g�revleri

  MADDE 21 � (1) M�d�rl���n g�revleri �unlard�r:

  a) Ma�durlar� kendilerine tan�nan haklar ve yard�mlar konusunda bilgilendirmek ve y�nlendirmek.

  b) Adli s�re�te, k�r�lgan gruba y�nelik destek hizmetlerini sunmak.

  c) Adli deste�e ihtiya� duyanlara uygun m�dahale programlar�n� uygulamak, tekrarlanan ma�duriyetlerini �nleyici tedbirler almak ve psiko-sosyal destek faaliyetlerini y�r�tmek.

  �) Adli s�re�te g�rev alan adli destek g�revlilerinin koordineli ve etkin �ekilde �al��malar�n� sa�lamak.

  d) Ma�durlar�n adalete eri�iminin g��lendirilmesine y�nelik faaliyetler y�r�tmek.

  e) Adli s�re�te tan�klar�n desteklenmesine y�nelik hizmetleri sunmak.

  f) Adli yard�m hizmetlerine ili�kin bilgilendirme yaparak ilgili kurum ve kurulu�larla i�birli�i halinde hizmetin etkin sunulmas�na y�nelik faaliyetleri y�r�tmek.

  g) G�rev alan�yla ilgili hizmet sunan kamu kurum ve kurulu�lar� veya sivil toplum kurulu�lar� ile i�birli�i yapmak.

  �) M�d�rl���n g�rev alan�na giren konularda toplumsal fark�ndal��� art�r�c� faaliyetlerde bulunmak.

  h) Mevzuatla veya Bakanl�k�a verilen di�er g�revleri yerine getirmek.

  B�rolar

  MADDE 22 � (1) M�d�rl�k b�nyesinde a�a��daki b�rolar bulunur:

  a) Bilgilendirme ve y�nlendirme b�rosu.

  b) K�r�lgan grup destek b�rosu.

  c) Ceza yarg�lamas� destek b�rosu.

  �) Hukuk yarg�lamas� destek b�rosu.

  d) Adli yard�m hizmetleri b�rosu.

  Bilgilendirme ve y�nlendirme b�rosu

  MADDE 23 � (1) Bilgilendirme ve y�nlendirme b�rosunun g�revleri �unlard�r:

  a) Ba�vuran ya da y�nlendirilen ki�ileri, kamu kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan kendilerine sunulan hizmetler konusunda bilgilendirmek.

  b) 38 inci madde uyar�nca bireysel de�erlendirme yap�lmas� gerekti�i d���n�len ma�durlar� r�zalar� d�hilinde sisteme kaydederek k�r�lgan grup destek b�rosuna y�nlendirmek.

  c) Ma�durlar�, kamu kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan kendilerine sunulan hizmetlerden faydalanabilmeleri amac�yla ilgili kurum ve kurulu�lara y�nlendirmek.

  �) M�d�rl��e gelen evrak�n gere�ini yapmak.

  d) Koordinasyon kurulunun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek.

  e) M�d�r taraf�ndan verilen di�er g�revleri yerine getirmek.

  K�r�lgan grup destek b�rosu

  MADDE 24 � (1) K�r�lgan grup destek b�rosunun g�revleri �unlard�r:

  a) Yap�lan bireysel de�erlendirme sonucunda k�r�lgan gruba d�hil oldu�u tespit edilen ma�durlara y�nelik adli destek plan� haz�rlayarak psiko-sosyal destek sa�lamak.

  b) Adli s�re�te etkin deste�e ihtiya� duyan ma�durlara y�nelik hizmetlerde vaka y�netimi uygulamak.

  c) Adli g�r��me odalar�na ili�kin i� ve i�lemleri y�r�tmek.

  �) M�d�r taraf�ndan verilen di�er g�revleri yerine getirmek.

  Ceza yarg�lamas� destek b�rosu

  MADDE 25 � (1) Ceza yarg�lamas� destek b�rosunun g�revleri �unlard�r:

  a) Cumhuriyet ba�savc�l�klar� ve mahkemeler taraf�ndan 5395 say�l� Kanunun 15 inci maddesinin ikinci f�kras�, 22 nci maddesinin birinci ve ikinci f�kralar� ile 34 �nc�, 35 inci ve 39 uncu maddeleri gere�ince yap�lmas� istenen i�lemleri yapmak.

  b) Cumhuriyet ba�savc�l�klar� ve mahkemeler taraf�ndan 5271 say�l� Kanunun 236 nc� maddesi gere�ince yap�lmas� istenen i�lemleri yapmak.

  c) M�d�r taraf�ndan verilen di�er g�revleri yerine getirmek.

  Hukuk yarg�lamas� destek b�rosu

  MADDE 26 � (1) Hukuk yarg�lamas� destek b�rosunun g�revleri �unlard�r:

  a) Mahkemeler taraf�ndan 4787 say�l� Kanunun 5 inci, 6 nc� ve 7 nci maddeleri gere�ince yap�lmas� istenen i�lemleri yapmak.

  b) Adli destek g�revlilerinin g�rev alan�na giren konularda hukuk mahkemelerinin taleplerine ili�kin i� ve i�lemleri yapmak.

  c) M�d�r taraf�ndan verilen di�er g�revleri yerine getirmek.

  Adli yard�m hizmetleri b�rosu

  MADDE 27 � (1) Adli yard�m hizmetleri b�rosunun g�revleri �unlard�r:

  a) Adli yard�ma ihtiya� duyanlara, bu hizmete ba�vurabilmeleri i�in gerekli olup UYAP �zerinden temin edilebilen bilgi ve belgelerin toplanmas�nda yard�mc� olmak ve ilgili birimlere y�nlendirmek.

  b) Barolar�n adli yard�m b�rolar� ile e�g�d�m h�linde �al��mak.

  c) M�d�r taraf�ndan verilen di�er g�revleri yerine getirmek.

  D�RD�NC� B�L�M

  Koordinasyon Kurulu, �al��ma Usul ve Esaslar�

  Koordinasyon kurulunun olu�umu

  MADDE 28 � (1) M�d�rl�k kurulan yerlerde sunulan adli destek ve ma�dur hizmetlerinin etkinli�inin ve verimlili�inin art�r�lmas� amac�yla uygulamada kar��la��lan sorunlar�n ��z�m�ne ili�kin �nerilerde bulunmak �zere Cumhuriyet ba�savc�s� veya g�revlendirece�i Cumhuriyet ba�savc�vekilinin ba�kanl���nda ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� ile sivil toplum kurulu�lar�n�n temsilcilerinin kat�l�m�yla koordinasyon kurulu olu�turulur.

  (2) Koordinasyon kurulunda a�a��daki �yeler yer al�r:

  a) Adli destek ve ma�dur hizmetleri m�d�r�.

  b) Aile ve sosyal hizmetler m�d�r� veya �ube m�d�r�.

  c) Baro ba�kan� veya temsilcisi.

  �) Belediye ba�kan�.

  d) Emniyet m�d�r�.

  e) Gen�lik ve spor m�d�r�.

  f) Jandarma komutan�.

  g) Mill� e�itim m�d�r�.

  �) Sa�l�k m�d�r�.

  h) Sosyal yard�mla�ma ve dayan��ma vakf� m�d�r�.

  �) Cumhuriyet ba�savc�l���nca, ma�dur haklar� alan�nda hizmet sunan dernek ve vak�flar aras�ndan belirlenen bir temsilci.

  Koordinasyon kurulunun g�revleri

  MADDE 29 � (1) Koordinasyon kurulunun g�revleri �unlard�r:

  a) Adli destek ve ma�dur hizmetlerinin sunulmas�nda uygulamada kar��la��lan sorunlar� de�erlendirmek ve ��z�m �nerilerinde bulunmak.

  b) �lgili kamu kurum ve kurulu�lar� ile sivil toplum kurulu�lar� aras�nda i�birli�ini sa�lamak, sunulan hizmetlerin etkinli�ini art�rmak amac�yla projeler ve uygulamalar geli�tirmek.

  c) Hakk�nda vaka y�netimi uygulanan ma�durlara di�er kurum ve kurulu�lar ile sivil toplum kurulu�lar� taraf�ndan sunulan hizmetlerde etkinli�in ve koordinasyonun sa�lanabilmesi i�in al�nmas� gereken tedbirleri de�erlendirmek.

  �) Mevzuatla verilen di�er g�revleri yapmak.

  Koordinasyon kurulunun �al��ma usul ve esaslar�

  MADDE 30 � (1) Koordinasyon kurulu her takvim y�l�nda en az iki defa toplan�r. Kurul ba�kan�, gerekli g�rd��� h�llerde kurulu toplant�ya �a��rabilir.

  (2) M�d�rl�k�e toplant� tarihinden en az yirmi g�n �nce koordinasyon kuruluna �ye g�nderecek kurumlara toplant�n�n yerini, tarihini ve saatini belirten davet yaz�s� g�nderilir. Davet yaz�s�nda toplant�ya kat�lacak ki�iler ile g�ndeme ili�kin �neri ve g�r��lerin bildirilmesi istenir.

  (3) Kurumlar�n �neri ve g�r��leri de dikkate al�narak haz�rlanan g�ndem toplant� tarihinden en az bir hafta �nce �yelere g�nderilir.

  (4) Ma�dur destek hizmetleri alan�nda �al��an ve k�r�lgan gruplara hizmet sunan kurum ve kurulu�lar ile sivil toplum kurulu�lar�n�n temsilcileri de kurul toplant�lar�na davet edilebilir.

  (5) Koordinasyon kurulu toplant�s�nda g�ndem m�d�rl�k�e takdim edilir. Toplant�ya kat�lanlar�n �o�unlu�unun oyuyla yeni konular g�ndeme al�nabilir.

  (6) Toplant� i�eri�i ile al�nan kararlar tutana�a ba�lan�r ve koordinasyon kurulu �yelerince imzalan�r. Kararlar ilgili kurum ve kurulu�lara iletilir.

  ���NC� KISIM

  M�d�rl�k�e Ma�dur Hizmetlerinin Sunumu

  B�R�NC� B�L�M

  Bilgilendirme ve Y�nlendirme Hizmetleri

  Bilgilendirme hizmetleri

  MADDE 31 � (1) Su� ma�durlar�na, talepleri h�linde m�d�rl�k�e;

  a) Ma�duru oldu�u su�u nereye ve nas�l bildirebilece�i,

  b) Adli s�recin i�leyi�i ve ma�durun bu s�re�teki yeri,

  c) Destek ve yard�m almak i�in hangi kurum veya kurulu�lara ba�vurabilece�i,

  hususlar�nda bilgilendirme hizmeti sunulur.

  Bilgilendirme y�ntemleri

  MADDE 32 � (1) Bilgilendirme ve y�nlendirme b�rosuna ba�vuran t�m su� ma�durlar�na s�zl� veya yaz�l� bilgilendirme yap�l�r.

  (2) Bilgilendirmede ma�durun ya�, engellilik, anlama ve kendini ifade etme gibi bireysel �zellikleri dikkate al�narak belirlenecek teknikler kullan�l�r.

  (3) Adli s�re�te ma�durlar�n sahip olduklar� haklar ve ilgili kurumlar taraf�ndan kendilerine sunulan hizmetlere ili�kin bilgilerin yer ald��� bro��r, afi� ve k�lavuz gibi materyaller de bilgilendirme amac�yla kullan�labilir.

  (4) Ma�durlar�n bilgilendirilmesinde bili�im sistemlerinin yan� s�ra yaz�l�, g�rsel ve sosyal medya ile kamu spotu gibi ileti�im ara�lar�ndan da yararlan�labilir.

  Y�nlendirme hizmetleri

  MADDE 33 � (1) �hbar ve �ik�yette bulunmak istemesi h�linde ma�dur, Cumhuriyet ba�savc�l���na y�nlendirilir.

  (2) M�d�rl��e ba�vuranlar ma�duriyet t�r�ne g�re kendilerine hizmet verebilecek ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� konusunda bilgilendirilir ve y�nlendirilir.

  (3) Kamu kurum ve kurulu�lar�nca sunulan hizmetlere y�nelik haz�rlanan bilgilendirici materyaller ma�durlara verilir.

  (4) M�d�rl��e ba�vuruda bulunan ve korunma ihtiyac� olan �ocuk, kad�n, ya�l� ve engelliler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanl���n�n il m�d�rl���ne veya sosyal hizmet merkezlerine ya da belediyelere bildirilir ve y�nlendirilir.

  �K�NC� B�L�M

  Ceza Yarg�lamas�na Y�nelik Destek Hizmetleri

  Ma�durun dinlenilmesinde uzman deste�i

  MADDE 34 � (1) 5271 say�l� Kanunun 236 nc� maddesinin ���nc� f�kras� gere�ince ma�dur �ocuklar�n veya i�lenen su�un etkisiyle psikolojisi bozulmu� olan di�er ma�durlar�n tan�k olarak dinlenilmesi s�ras�nda Cumhuriyet savc�s� veya h�kim taraf�ndan talep edilmesi h�linde adli destek g�revlisi bulundurulur.

  (2) Cumhuriyet savc�s� veya h�kim taraf�ndan ifade ve beyan�n�n �zel ortamda al�nmas� gerekti�i ya da ��pheli veya san�k ile y�z y�ze gelmesinde sak�nca bulundu�u de�erlendirilen �ocuk veya ma�durlar�n ifade ve beyanlar� �zel ortamda adli destek g�revlisi arac�l���yla al�n�r.

  (3) Adli destek g�revlileri taraf�ndan sunulan destek hizmetleri �unlard�r:

  a) Cumhuriyet savc�s� veya h�kim taraf�ndan ifade ve beyan�na ba�vurulmadan �nce ma�durla i�inde bulundu�u ortam, ilgili ki�iler ve ifade s�recine ili�kin g�r��me yapmak.

  b) Ma�durun adli s�re�te kendisini rahat ifade edebilmesi i�in al�nmas� gereken tedbirleri Cumhuriyet savc�s� veya h�kime bildirmek.

  c) Cumhuriyet savc�s� veya h�kim taraf�ndan ma�durun ifade veya beyan�n�n al�nmas� s�ras�nda kayg� d�zeyinin d���r�lmesi ve kendisini daha rahat ifade edebilmesini sa�lamak amac�yla yan�nda bulunmak.

  �) Birinci f�kra kapsam�nda ma�durun ifade veya beyan�n�n �zel ortamda al�nmas� gerekti�inin anla��lmas� ya da ��pheli veya san�kla y�z y�ze getirilmemesinin uygun olaca��na kanaat getirilmesi h�linde adli g�r��me odas�n�n kullan�lmas�n� �nermek.

  d) Cumhuriyet savc�s� veya h�kim taraf�ndan ifade veya beyan al�nmas� s�ras�nda s�recin kolayla�t�r�lmas�na y�nelik tavsiyede bulunmak ve talep edilen i� ve i�lemleri yapmak.

  e) �fade veya beyan i�lemi s�ras�nda ki�inin kendisini rahat �ekilde ifade edip edemedi�i, fiziksel ve zihinsel geli�iminin ya�� ile uyumlu olup olmad��� ve di�er belirtiler hususunda g�r��lerini sunmak.

  f) �fade veya beyan i�lemi bitti�inde ki�inin acil korunma ihtiyac� oldu�unun tespit edilmesi durumunda uygun koruma tedbirlerini talep etmek.

  g) �fade veya beyan i�lemi s�ras�nda ma�durun k�r�lgan gruba d�hil olabilece�inin anla��lmas� h�linde bireysel de�erlendirme yap�lmak �zere ma�duru k�r�lgan grup destek b�rosuna y�nlendirmek.

  �ocuklara y�nelik hizmetler

  MADDE 35 � (1) 5395 say�l� Kanun uyar�nca Cumhuriyet ba�savc�l���, mahkeme veya h�kimin istemi �zerine su�a s�r�klenen veya korunma ihtiyac� olan �ocuklar�n kayg� d�zeylerinin d���r�lmesi, kendilerini rahat ifade edebilmeleri ve haklar�nda gereken tedbirlerin belirlenebilmesi i�in m�d�rl�k�e adli destek g�revlisi g�revlendirilir.

  (2) Cumhuriyet savc�s� �ocu�un �st�n yarar� ilkesi uyar�nca tedbir odakl� yakla��m�n bir neticesi olarak uygun koruyucu ve destekleyici tedbirlerin belirlenebilmesi, �ocu�un ifadesinin al�nmas�, sosyal inceleme raporu haz�rlanmas� veya �ocuk hakk�ndaki di�er i�lemlerin yerine getirilebilmesi i�in m�d�rl�kten adli destek g�revlisi g�revlendirilmesini isteyebilir.

  (3) Mahkeme veya h�kim, �ocu�un ifadesinin al�nmas�, sosyal inceleme raporu haz�rlanmas� veya di�er i�lemler s�ras�nda kendisini rahat ifade edebilmesi ve uygun koruyucu ve destekleyici tedbirlerin belirlenebilmesi i�in m�d�rl�kten adli destek g�revlisi g�revlendirilmesini isteyebilir.

  (4) Adli destek g�revlisi taraf�ndan yukar�daki i�lemlerin yap�lmas� s�ras�nda �ocu�un k�r�lgan gruba d�hil olabilece�inin anla��lmas� h�linde bireysel de�erlendirme yap�lmak �zere �ocuk k�r�lgan grup destek b�rosuna y�nlendirilir.

  ���NC� B�L�M

  Hukuk Yarg�lamas�na Y�nelik Destek Hizmetleri

  Aile mahkemelerine sunulan hizmetler

  MADDE 36 � (1) Aile mahkemesinin g�rev alan�na giren i� ve i�lemlerde h�kimin istemi �zerine m�d�rl�k�e adli destek g�revlisi g�revlendirilmek suretiyle a�a��daki hizmetler sunulur:

  a) Davan�n esas�na girilmeden �nce veya davan�n g�r�lmesi s�ras�nda, mahkemece istenen konular hakk�nda taraflar aras�ndaki uyu�mazl�k nedenlerine ili�kin sosyal inceleme yapmak ve rapor haz�rlamak.

  b) Mahkeme taraf�ndan sosyal inceleme raporunun yan�nda �ocu�un beyan�na tekrar ba�vurulmak istenilmesi durumunda adli g�r��me odas�nda al�nacak beyan s�ras�nda haz�r bulunmak.

  c) Duru�mada dinlenilmesine karar verildi�i hallerde �ocu�un �st�n yarar� ilkesi g�zetilerek kendisini rahat ifade etmesini sa�lamak amac�yla �ocu�u duru�maya haz�rlamak, duru�mada haz�r bulunmak ve g�r�� bildirmek.

  �) Yap�lan i� ve i�lemler s�ras�nda gerekli g�r�lmesi h�linde taraflar�n aile, bo�anma veya ebeveyn dan��manl���na y�nlendirilmesi hususunda aile mahkemesine g�r�� bildirmek.

  d) �ocu�un �st�n yarar�n� g�z �n�nde bulundurmak suretiyle haz�rlanan sosyal inceleme raporunda, �ocuk ve ebeveynleri hakk�nda uygulanabilecek tedbirlere y�nelik g�r�� bildirmek.

  e) �htiya� duyulmas� h�linde taraflar hakk�nda evlilik birli�inden do�an y�k�ml�l�klere ve m��terek �ocuklarla ili�kilere dair uygun tedbirler �nermek.

  f) Mahkemece verilecek di�er g�revleri yapmak.

  Di�er hukuk mahkemelerine sunulan hizmetler

  MADDE 37 � (1) M�d�rl���n g�rev alan�na giren konulara ili�kin olarak aile mahkemeleri d���ndaki di�er hukuk mahkemelerinin de talepte bulunmalar� h�linde m�d�rl�k�e adli destek g�revlisi g�revlendirilir.

  D�RD�NC� B�L�M

  K�r�lgan Gruplara Y�nelik Destek Hizmetleri

  Bireysel de�erlendirme

  MADDE 38 � (1) Su�tan daha fazla etkilenen ve deste�e ihtiya� duyan ma�durlar ile �ocuklar�n adli s�re� i�erisinde ikincil �rselenmelerden korunmas�, ihtiya�lar�n�n ve sunulacak hizmetlerin belirlenmesi amac�yla bireysel de�erlendirme yap�l�r.

  (2) Bireysel de�erlendirme, bilgilendirme ve y�nlendirme hizmeti almak �zere m�d�rl��e ba�vuran veya y�nlendirilen ma�durlar hakk�nda yap�l�r.

  (3) Bireysel de�erlendirme, m�d�rl���n hizmet sunumuna ili�kin idari bir i�lemdir.

  Bireysel de�erlendirmenin kapsam�

  MADDE 39 � (1) Adli destek g�revlileri taraf�ndan su�un niteli�i ve a��rl���, ma�dur �zerindeki etkisi ile tekrarlanma riski dikkate al�narak;

  a) Adli s�rece d�hil olan �ocuklar,

  b) Cinsel dokunulmazl��a kar�� i�lenen su�lar�n ma�durlar�,

  c) Aile i�i �iddet ma�durlar�,

  �) Ter�r su�lar�n�n ma�durlar�,

  d) �nsan ticareti su�unun ma�durlar�,

  hakk�nda bireysel de�erlendirme yap�l�r.

  (2) Kad�n, ya�l� ve engelli ma�durlar ba�ta olmak �zere, ma�durun ki�isel �zellikleri, su�un niteli�i ve a��rl��� ile i�lendi�i ko�ullar dikkate al�narak su�tan daha fazla etkilendi�i ve korunmas� gerekti�i yap�lacak �n de�erlendirme ile anla��lan di�er ma�durlara y�nelik olarak da bireysel de�erlendirme yap�labilir.

  Bireysel de�erlendirmenin esaslar�

  MADDE 40 � (1) Bireysel de�erlendirme yap�l�rken ki�ilerin ihtiya�lar� ile g�n�ll�l�k hali dikkate al�n�r. Ki�ilerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki b�t�nl�klerine sayg� g�sterilir.

  (2) Ki�inin ihtiya�lar� tespit edilirken �zellikle �u hususlar g�z �n�nde bulundurulur:

  a) Bireysel �zellikleri, ruhsal durumu, acil ihtiya�lar�, ya��, cinsiyeti ve geli�im d�zeyi.

  b) Engellilik durumu.

  c) Hayat�n� idame ettirebilmesinde ��pheli ya da san��a duydu�u ihtiya� hali.

  �) �zel koruma ihtiya�lar� ya da �zel hassasiyeti.

  d) Su�un meydana getirdi�i ko�ullar.

  e) ��inde bulundu�u veya ya�amakta oldu�u ortam ve �evrenin ko�ullar�.

  (3) Bireysel de�erlendirme ilgili ki�i ile y�z y�ze g�r���lerek yap�l�r. Ma�durun menfaati g�zetilerek ki�isel verilerin gizlili�ine �zen g�sterilir.

  (4) Ceza yarg�lamas� destek b�rosu veya hukuk yarg�lamas� destek b�rosu taraf�ndan yap�lan i� ve i�lemler s�ras�nda adli destek g�revlisinin mesleki tecr�besine ve uzmanl���na dayanarak yapaca�� �n de�erlendirme sonras�nda k�r�lgan gruba girebilece�inin anla��lmas� h�linde ma�dur bireysel de�erlendirme yap�lmak amac�yla r�zas� d�hilinde k�r�lgan grup destek b�rosuna y�nlendirilir.

  (5) D�rd�nc� f�kra kapsam�nda y�nlendirilen ki�iler hakk�nda �nceden sosyal inceleme raporu haz�rlanm�� olmas� ve bu raporun i�eri�inin adli destek g�revlisi taraf�ndan yeterli bulunmas� h�linde bireysel de�erlendirme evrak �zerinden yap�labilir.

  Bireysel de�erlendirme raporu

  MADDE 41 � (1) Bireysel de�erlendirme raporu, Ba�kanl�k�a olu�turulan bireysel de�erlendirme formu kullan�lmak suretiyle ki�inin ihtiya�lar�, risk fakt�rleri, su�tan etkilenme d�zeyi, su�un tekrarlanma riski ile adli destek g�revlisinin mesleki tecr�be ve uzmanl���na dayanarak edindi�i izlenim dikkate al�narak haz�rlan�r.

  Adli destek plan�

  MADDE 42 � (1) Bireysel de�erlendirme s�recinden sonra k�r�lgan gruba girdi�i tespit edilen ma�dur hakk�nda, ma�durun veya yasal temsilcisinin ayd�nlat�lm�� r�zas�yla su�un fiziksel ve psikolojik sonu�lar�, ma�durun �evresindeki �artlar, ikincil ma�duriyet ve sosyal ortam riski de�erlendirilerek adli destek g�revlisi arac�l���yla sunulacak hizmetlere ili�kin adli destek plan� haz�rlan�r.

  (2) Adli destek plan�nda m�d�rl�k taraf�ndan sunulacak hizmetler ile adli s�re� kapsam�nda ma�dura destek ve koruma sa�lanmas�na y�nelik �nerilen tedbirler yer al�r.

  (3) Adli destek plan�, m�d�rl�k�e ifade veya beyan i�lemleri s�ras�nda k�r�lgan gruba sunulacak hizmetlerin yan� s�ra a�a��daki �neri ve tedbirleri de i�erir:

  a) Su� ma�durunun ikincil �rselenmesinin �nlenebilmesi amac�yla yap�lacak i� ve i�lemlerin m�mk�n olan en k�sa s�rede ve az say�da yap�lmas�.

  b) Ma�durun kendisini daha rahat ifade edebilmesi amac�yla ifade ve beyan i�lemleri s�ras�nda se�ti�i bir ki�inin kendisine e�lik edebilmesi.

  c) Soru�turma veya kovu�turman�n zorunlu k�ld��� haller d���nda ma�durun ��pheli veya san�kla y�z y�ze getirilmemesi.

  �) Ma�durun ifadesinin adli g�r��me odas�nda veya bulunmamas� h�linde ba�kaca bir �zel ortamda al�nmas�.

  d) Ma�durun ikincil �rselenmesini �nlemek ve kendisini daha rahat ifade edebilmesini sa�lamak amac�yla adli g�r��meciler arac�l���yla ifadesinin al�nmas�.

  (4) Haz�rlanan adli destek plan� ilgisine g�re Cumhuriyet ba�savc�l���na ya da mahkemeye bildirilir. Adli destek plan�nda belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi i�in adli destek g�revlisi taraf�ndan ifade ve beyan i�leminin yeri ve zaman� takip edilir.

  (5) Adli s�re� boyunca bireysel de�erlendirmenin dayand��� ko�ullarda de�i�iklik olmas� h�linde adli destek plan� g�ncellenebilir.

  K�r�lgan gruplara sunulan hizmetler

  MADDE 43 � (1) Bireysel de�erlendirme sonucunda k�r�lgan gruba girdi�i tespit edilen ma�durlara adli destek g�revlisi arac�l���yla sunulan hizmetler �unlard�r:

  a) Cumhuriyet savc�s�, h�kim veya ma�durun iste�i �zerine, ifade veya beyan i�lemlerinden �nce kayg� d�zeyini d���rmek amac�yla ma�dura i�inde bulundu�u ortam�, ilgili ki�ileri ve s�reci a��klamak.

  b) Ma�durun kendini rahat ifade edebilmesi i�in al�nmas� gereken tedbirleri Cumhuriyet savc�s� veya h�kime bildirmek ve ma�dur dinlenilirken yan�nda bulunmak.

  c) Cumhuriyet savc�s� veya h�kimin iste�i �zerine sosyal inceleme raporu haz�rlamak.

  �) �fade ve beyan i�lemlerinin adli g�r��me odas�nda ger�ekle�tirilmesini Cumhuriyet savc�s� veya h�kime �nermek.

  d) Tedavi veya rehabilitasyona ihtiya� duyan ma�durlar� ilgili birimlere y�nlendirmek.

  e) Adli s�re� boyunca etkin deste�e ihtiya� duydu�u de�erlendirilen ma�durlara y�nelik hizmetlerde vaka y�netimi uygulamak.

  (2) Soru�turma veya kovu�turma s�recinin tamamlanmas�ndan sonra destek ihtiyac� devam eden ma�durlar ilgili kurumlara y�nlendirilir.

  (3) Adli s�re�te korunma ihtiyac� oldu�u tespit edilen �ocuk, kad�n, ya�l� ve engelliler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanl���n�n il m�d�rl���ne ve sosyal hizmet merkezlerine bildirilir.

  (4) Gerek g�r�lmesi h�linde bu maddedeki hizmetlerden su�tan zarar g�renler de faydalanabilir.

  Vaka y�netimi

  MADDE 44 � (1) K�r�lgan gruba d�hil olup ikinci f�kra kapsam�na giren ma�durlara y�nelik hizmetlerin sistemli bir �ekilde ve zaman�nda sunulabilmesi i�in gerekli planlama, uygulama, izleme ve koordinasyon i�lemlerinin tek bir adli destek g�revlisi taraf�ndan etkin �ekilde y�r�t�lebilmesi amac�yla vaka y�netimi uygulanabilir.

  (2) Adli destek g�revlisi taraf�ndan adli s�recin y�netilmesinde etkin destek ihtiyac� oldu�u de�erlendirilen;

  a) Su�un etkileri sebebiyle psikolojik travma ya�ayan,

  b) Cinsel sald�r�ya veya istismara maruz kalan, ya�� veya cinsiyeti nedeniyle su�tan daha fazla etkilenen,

  c) Aile veya di�er sosyal �evre deste�inden yoksun olan,

  ma�durlar hakk�nda vaka y�netimi uygulanabilir.

  Vaka y�netiminin ilkeleri

  MADDE 45 � (1) Adli destek g�revlisi vaka y�netimi uygularken a�a��daki ilkeleri g�zetir:

  a) Sunulacak hizmetleri ve faaliyetleri tek elden koordine etmek.

  b) Vakay� disiplinleraras� ve �ok y�nl� bak�� a��s�yla ele almak.

  c) Ma�durun ihtiya� duydu�u hizmetlere en iyi bi�imde ula�mas�n� sa�lamak.

  �) Gerekli mesleki bilgi ve deneyimin yan�nda sunulacak hizmete ili�kin kaynaklara ula��m konusunda etkin y�nlendirme yapmak.

  d) Ma�durla i�birli�i i�erisinde, sunulacak hizmetin belirlenmesine ve sunumuna ili�kin y�netimi ger�ekle�tirmek.

  Vaka y�netiminin uygulanmas�

  MADDE 46 � (1) Bireysel de�erlendirme raporu veya ma�durla yap�lan g�r��me neticesinde vaka y�netimi uygulanmas�na karar verilmesi h�linde takip program� haz�rlan�r.

  (2) Vaka y�netiminde adli destek g�revlisinin g�revleri �unlard�r:

  a) Adli destek plan� haz�rlamak ve etkin bir �ekilde uygulanmas�n� takip etmek.

  b) Adli s�re�te ma�durun ikincil �rselenmesini �nlemek amac�yla yap�lacak i�lere ve al�nacak tedbirlere dair takip program� haz�rlamak.

  c) Ma�durun �rselenmeden adli s�rece etkin �ekilde kat�l�m� i�in al�nmas� gereken tedbirleri Cumhuriyet savc�s� veya h�kime �nermek.

  �) Ma�durun adli s�re�te kendisini ifade edebilmesine y�nelik kolayla�t�r�c� tedbirler almak.

  d) Ma�duru, adli yard�m hizmetlerinden etkin faydalanabilmesi i�in ilgili kurum ve kurulu�lara y�nlendirmek ve sonucunu takip etmek.

  e) Di�er kamu kurum ve kurulu�lar�ndan alabilece�i destek hizmetlerine ula�abilmesi i�in ma�duru ilgili kurumlara y�nlendirmek ve sonucunu takip etmek.

  f) �fade veya beyan i�leminden sonra psiko-sosyal destek s�reci hakk�nda bilgi vermek.

  BE��NC� B�L�M

  Adli G�r��me Odalar�

  Adli g�r��me odalar�n�n kurulmas�

  MADDE 47 � (1) M�d�rl�k b�nyesinde; 5271 say�l� Kanunun 236 nc� maddesinin d�rd�nc� f�kras�n�n uygulanmas�, ifade ve beyan�n�n �zel ortamda al�nmas� veya fail ile y�z y�ze gelmesinde sak�nca bulundu�u de�erlendirilen ki�ilerin ifade ve beyanlar�n�n adli g�r��meci arac�l���yla �zel ortamda al�nabilmesi amac�yla adli g�r��me odalar� kurulur.

  Adli g�r��me odalar�n�n genel standartlar�

  MADDE 48 � (1) M�d�rl�k b�nyesinde �zel bir alan olarak olu�turulacak adli g�r��me odalar� a�a��daki b�l�mlerden olu�ur:

  a) G�r��me yap�lacak ki�ilerin ve di�er ilgililerin i�lem �ncesinde bekleyece�i, g�r��meye haz�rlanaca�� ve gerekti�inde avukat�yla birebir g�r��me yapabilece�i �ok ama�l� �Bekleme Odas��.

  b) G�r��me yap�lan ki�i ile adli g�r��mecinin ses ve g�r�nt� kayd� al�narak, g�r��menin birebir ve y�z y�ze ger�ekle�tirildi�i �G�r��me Odas��.

  c) Adli g�r��me s�ras�nda ilgili h�kim veya Cumhuriyet savc�s� ile birlikte haz�r bulunabilecek di�er ki�ilerin, adli g�r��meyi takip etti�i, g�r��me odas�ndaki donan�m�n kontrol edildi�i ve teknik cihazlar�n yer ald��� �G�zlem Odas��.

  (2) Adli g�r��me odalar�nda, m�mk�n oldu�u �l��de a�a��daki genel standartlar�n yerine getirilmesi sa�lan�r:

  a) Adli g�r��me odas�n�n, kuruldu�u binan�n kolay ula��labilir bir b�l�m�nde, m�mk�nse giri�i ayr� bir kap�dan olacak �ekilde ve k�s�tl� alan d�zenlemelerine uygun olarak yap�land�r�lmas�.

  b) Adli g�r��me odas�n�n b�l�mlerinin m�d�rl�k i�inde ve yan yana konumland�r�lmas�.

  c) Her bir b�l�m�n en az yirmi d�rt metre kare b�y�kl���nde, ses yal�t�ml�, ayd�nl�k ve ferah olmas�.

  �) Bekleme odas�n�n, farkl� k�r�lgan gruplar�n ihtiya�lar� dikkate al�narak tasarlanmas�, yeti�kinler d���nda �ocuklarla g�r��me yap�ld��� hallerde �ocu�un kendisini rahat hissetmesini sa�layacak oyuncak, boyama kiti, k���t-kalem, �izgi roman gibi materyallerin bulundurulmas�.

  d) G�r��me odas�n�n, adli g�r��me amac�na uygun olarak m�mk�n oldu�unca sade bir �ekilde tasarlanmas�, gerekti�inde g�r��me yap�lan ki�inin ya��na uygun bir �ekilde kendisini ifade etmesini kolayla�t�racak oyuncak, yaz� tahtas�, boyama kalemleri, k���t-kalem gibi materyallerin bulundurulmas�.

  e) G�zlem odas�n�n, adli i�lem s�ras�nda haz�r bulunabilecek ki�ilerin g�r��meyi rahat�a takip edebilece�i �ekilde tasarlanmas�, odada Bakanl�k taraf�ndan kurulan ayn� anda ses ve g�r�nt� nakledilmesi yoluyla ki�ilerin dinlenilmelerine imk�n sa�layan sistem ve UYAP ba�lant�s� ile g�r��menin sesli, g�r�nt�l� ve yaz�l� kayd� i�in gerekli teknik donan�m�n bulunmas�.

  (3) �kinci f�krada belirtilen genel standartlar�n yan� s�ra adli g�r��me odalar�n�n kurulu�u, b�l�mleri ve teknik donan�mlar� gibi hususlara ili�kin Bakanl�k�a belirlenen standartlara uyulur.

  Koordinat�r�n g�revleri

  MADDE 49 � (1) Adli g�r��me odas�ndaki i� ve i�lemleri koordine etmek �zere organizasyon ve ileti�im becerisi y�ksek bir personel g�revlendirilir.

  (2) Adli g�r��me odas� koordinat�r�n�n g�revleri �unlard�r:

  a) Hizmet kalitesi standartlar�n� g�zetmek, adli g�r��me odas�n�n d�zenli ve etkin �ekilde i�lemesini sa�lamaya y�nelik tedbirlerin al�nmas�n� m�d�re bildirmek.

  b) Mahkeme veya Cumhuriyet ba�savc�l��� taraf�ndan g�r��me yap�lmas� istenilen ki�iler i�in UYAP ekran�nda gerekli kay�tlar� olu�turarak g�ncellemeleri ve takibini yapmak.

  c) G�r��melerin belirli bir d�zen i�inde ger�ekle�mesi i�in gerekli i�lemleri yapmak.

  �) G�r��me �ncesinde ilgili h�kim, Cumhuriyet savc�s�, m�dafi, vekil, adli g�r��meci, yaz� i�leri personeli ve teknik personel aras�nda koordinasyonu sa�lamak.

  d) Mahkeme ve Cumhuriyet ba�savc�l��� taraf�ndan yap�lan adli g�r��me taleplerini m�d�re ve ilgili adli g�r��meciye aktarmak.

  e) Acil hallerde adli g�r��me odalar�n�n kullan�m� ile ilgili gerekli d�zenlemeleri yapmak ve ilgili mercilerin koordinasyonunu sa�lamak.

  f) G�r��menin verimli ve g�venli ge�mesi i�in gereken tedbirleri almak, bu konuda gerekti�inde g�venlik g��lerinden yard�m istemek ve g�r��me sonras�nda ilgili dosyan�n mahkeme veya Cumhuriyet savc�s�na g�nderilmesini sa�lamak.

  g) G�r��me yap�lan ki�i ve yak�nlar�n�, istemeleri h�linde g�r�� ve �nerilerini iletebilecekleri y�ntem ve merciler konusunda bilgilendirmek.

  �) Mevzuatla ya da m�d�r taraf�ndan verilen di�er g�revleri yerine getirmek.

  Adli g�r��mecinin g�revleri

  MADDE 50 � (1) M�d�r taraf�ndan adli g�r��me odas�nda g�rev yapmak �zere adli destek g�revlileri aras�ndan yeterli say�da adli g�r��meci g�revlendirilir.

  (2) Adli g�r��meci olarak g�revlendirilen adli destek g�revlisinin g�revleri �unlard�r:

  a) UYAP �zerinden dosya bilgilerinin kendisine iletilmesi ile birlikte g�r��me yap�lacak ki�inin dosyas�n� gerekli i�lemlerin ger�ekle�tirilmesini sa�layacak �ekilde �nceden incelemek.

  b) G�r��me yap�lacak ki�inin menfaatine ve �ocu�un �st�n yarar�na ayk�r� olmad�k�a ailesi, kanuni temsilcisi, m�dafii veya vekili ya da gerekti�inde Cumhuriyet savc�s� veya h�kim ile irtibata ge�mek, s�re� hakk�nda bilgi vermek ve gerekli g�r�len hallerde i�lem �ncesinde �n g�r��me yapmak.

  c) Engellilik, kronik hastal�k gibi �zel durumlar� veya terc�man ihtiyac� olan ki�iler ve aileleri i�in m�d�rl�k�e gerekli imk�nlar�n sa�lanmas�n� talep ve takip etmek, gerekti�inde durumu m�d�r, ilgili h�kim veya Cumhuriyet savc�s�n�n bilgisine sunmak.

  �) G�r��me yap�lacak ki�inin adli g�r��me odas�na geli�inden ayr�l���na kadar kendisine e�lik etmek, gerekti�inde g�venlik g��lerinin ve di�er personelin yard�m�n� almak.

  d) G�r��me �ncesinde g�r��me yap�lacak ki�iyi ve gerekli hallerde ailesini g�r��meye haz�rlamak ve temel ihtiya�lar�n�n kar��lanmas�n� sa�lamak.

  e) Mahkemeler veya Cumhuriyet ba�savc�l��� taraf�ndan adli g�r��me odas�na y�nlendirilen ki�ilerle adli g�r��me yapmak.

  f) Adli g�r��me s�ras�nda h�kim, Cumhuriyet savc�s�, m�dafi, vekil veya di�er ilgililerce, Bakanl�k taraf�ndan kurulan ayn� anda ses ve g�r�nt� nakledilmesi yoluyla ki�ilerin dinlenilmelerine imk�n sa�layan sistem kullan�larak iletilen sorular� g�r��me yap�lan ki�iye uygun ve anla��labilir bir dille aktarmak ve rahat bir �ekilde cevap vermesini sa�lamak.

  g) G�r��me yap�lan ki�inin, korunma veya desteklenme ihtiyac� i�inde bulundu�unun tespiti h�linde, durumu ilgili kurum, kurulu� veya adli mercilere bildirmek.

  �) Yarg�lama i�in gerekli olabilecek ve g�r��me s�ras�nda dikkat �eken hususlar�, g�r��me yap�lan ki�inin genel durumunu, beden dilini, sorulan sorulara verdi�i farkl� tepkileri de i�eren adli g�r��me raporunu verilen s�re i�inde mahkeme veya Cumhuriyet savc�s�na sunmak.

  h) Adli g�r��me odas�n�n i�leyi�ine ili�kin mevzuat ve uygulamada ya�anan sorunlar ile ��z�m �nerileri ve iyi uygulama �rneklerini bu hizmetten faydalanan ki�ilerin g�r��lerini de dikkate alarak gerekti�inde m�d�re bildirmek.

  �) Mevzuatla veya m�d�r, ilgili h�kim ya da Cumhuriyet savc�s� taraf�ndan verilen di�er g�revleri yerine getirmek.

  Adli g�r��menin y�r�t�lmesine ili�kin esaslar

  MADDE 51 � (1) Adli g�r��me odas�n�n, Cumhuriyet savc�s� veya h�kim taraf�ndan ifade ve beyan�n�n �zel ortamda al�nmas� gerekti�i veya fail ile y�z y�ze gelmesinde sak�nca bulundu�u de�erlendirilen ki�iler i�in kullan�lmas� esast�r.

  (2) Adli g�r��me odalar� ma�dur ve tan�klar ile adli s�rece d�hil olan �ocuklar�n yan� s�ra �zellikle cinsel su� ma�durlar� ile k�r�lgan gruba d�hil di�er su� ma�durlar�n�n ifade ve beyanlar�n�n al�nmas�nda kullan�l�r.

  (3) Adli g�r��me odalar�n�n kullan�lmas�na, adli destek plan�nda yer alan �neri veya adli destek g�revlisinin, g�r��me yap�lacak ki�inin, vekilinin, m�dafiinin talebi �zerine ya da resen ilgili h�kim veya Cumhuriyet savc�s� taraf�ndan karar verilebilir.

  (4) Hukuk mahkemelerinde taraf veya tan�k olarak yer alan, birinci f�kra kapsam�na girdi�i de�erlendirilen ki�ilere ili�kin i�lemler de ilgili h�kimin uygun g�rmesiyle adli g�r��me odas�nda ger�ekle�tirilebilir.

  (5) Adli g�r��me odalar�nda ger�ekle�tirilecek i� ve i�lemlerde, 5 inci maddede yer alan temel ilkelerin yan� s�ra g�r��me yap�lan ki�inin;

  a) Ya��na ve geli�im durumuna g�re haklar� ile s�re� hakk�nda bilgilendirilmesi, s�rece etkin kat�l�m�n�n sa�lanmas�, gizlilik ilkesine ve ki�ilik haklar�na ayk�r� olmad�k�a ailesinin veya kanuni temsilcisinin de s�rece d�hil edilmesi,

  b) Korunma ve desteklenme ihtiyac�n�n tespiti h�linde ilgili kurumlara y�nlendirilmesi,

  hususlar� da dikkate al�n�r.

  (6) Cinsel su� ma�durlar�n�n beyanlar�n�n al�nmas� s�ras�nda m�d�rl���n i� ve personel durumu dikkate al�narak ma�durun talep etti�i cinsiyete sahip adli g�r��meci g�revlendirilebilir. Ayr�ca ma�durun beyan�na tekrar ba�vurulmas� h�linde, m�mk�nse ayn� adli g�r��mecinin g�revlendirilmesi sa�lan�r.

  �ocuklara �ncelik verilmesi

  MADDE 52 � (1) �ocu�un �st�n yarar� dikkate al�narak �ocuklar�n makul s�rede ifade ve beyanlar�n� verebilmeleri ve b�ylece ikincil �rselenmelerinin �n�ne ge�ilebilmesi i�in m�d�rl�k taraf�ndan adli g�r��me odas�n�n belirli g�n veya saatlerde �ocuklar i�in kullan�lmas�na karar verilebilir.

  (2) Gerekli hallerde ve odan�n uygun olmas� durumunda �ocuklar i�in ayr�lan g�n ve saatlerde adli g�r��me odas� di�er ki�ilerin ifade ve beyanlar�n�n al�nmas� i�in de kullan�labilir.

  Soru�turma a�amas�ndaki i�lemler

  MADDE 53 � (1) Soru�turmay� y�r�ten Cumhuriyet savc�s�n�n adli g�r��me odalar�n�n kullan�lmas�na karar vermesi h�linde yaz� i�leri personelince UYAP �zerinden randevu al�n�r.

  (2) Talebi alan adli g�r��meci taraf�ndan g�r��me yap�lacak ki�i ifade veya beyan alma i�lemine haz�rlan�r ve ilgili Cumhuriyet savc�s�na haber verilir. Soru�turmaya konu olay ve g�r��me yap�lacak ki�iye y�neltilmesi gereken sorular hususunda Cumhuriyet savc�s� ile �n g�r��me yap�labilir.

  (3) Soru�turma a�amas�nda 5271 say�l� Kanunun 52 nci maddesi uyar�nca ma�dur �ocu�un veya duru�maya getirilmesi m�mk�n olmayan ve tan�kl��� maddi ger�e�in ortaya ��kar�lmas� a��s�ndan zorunlu olan ki�ilerin beyan�n�n al�nmas� s�ras�nda g�r�nt� veya ses kayd� al�n�r. Zorunluluk arz etmeyen hallerde de g�r��me yap�lan ki�inin tekrar adli s�rece d�hil edilmesini engellemek amac�yla r�zas� d�hilinde sesli ve g�r�nt�l� kayd� al�nabilir.

  Mahkeme a�amas�ndaki i�lemler

  MADDE 54 � (1) G�r��me yap�lacak ki�inin ifade ve beyan alma i�leminin adli g�r��me odas�nda yap�lmas�na tensip a�amas�nda veya duru�ma s�ras�nda karar verilmesi h�linde yaz� i�leri personelince gecikmeksizin UYAP �zerinden randevu al�n�r.

  (2) ��kar�lan davetiyede ifadenin adli g�r��me odas�nda al�naca�� belirtilerek g�r��me yap�lacak ki�inin ifade g�n ve saatinde adli g�r��me odas�nda haz�r olmas� istenir. Davetiyelere adli g�r��me odalar�ndaki s�re� hakk�nda bilgilendirici metin veya bro��r konulabilir.

  (3) �fade veya beyan�n adli g�r��me odas�nda al�naca�� durumlarda, adli g�r��meci gerekli i�lemleri derhal ba�lat�r ve g�r��me yap�lacak ki�iyi ifade veya beyan alma i�lemine haz�rlar. Niteli�ine g�re ifade ve beyan alma i�lemini h�kim, bizzat g�zlem odas�na gelerek yapabilece�i gibi Bakanl�k taraf�ndan kurulan ayn� anda ses ve g�r�nt� nakledilmesi yoluyla ki�ilerin dinlenilmelerine imk�n sa�layan sistem arac�l���yla da ger�ekle�tirebilir.

  Dosyan�n incelenmesi ve �n g�r��me

  MADDE 55 � (1) Soru�turma veya kovu�turma a�amas�nda UYAP �zerinden dosya bilgilerinin kendisine iletilmesi �zerine adli g�r��meci dosyay� inceler. G�r��me yap�lacak ki�inin aleyhine olmad�k�a kanuni temsilcisiyle ve gerekti�inde m�dafii veya vekili ile irtibata ge�erek g�r��me yap�lacak ki�iyle bir �n g�r��me ger�ekle�tirebilir.

  Adli g�r��me

  MADDE 56 � (1) Adli g�r��menin g�r��me yap�lacak ki�inin ya��na, geli�im �zelliklerine ve durumuna uygun �ekilde yap�lmas� esast�r. Adli g�r��menin s�resi ve kapsam� g�r��me yap�lacak ki�inin yarar� g�zetilerek vakan�n niteli�ine g�re belirlenir.

  (2) Adli g�r��me a�a��daki esaslara uygun �ekilde yap�l�r:

  a) G�r��me s�ras�nda g�r��me yap�lacak ki�i ve adli g�r��meci ile gerekmesi h�linde terc�man d���nda g�r��me odas�na kimse al�nmaz.

  b) Kendisini daha rahat ifade edebilmesi amac�yla g�r��me yap�lan ki�inin talebi veya adli g�r��mecinin �nerisi �zerine ilgili h�kim ya da Cumhuriyet savc�s�n�n uygun g�rmesi h�linde ifade i�lemleri s�ras�nda, se�ti�i bir ki�i kendisine e�lik edebilir.

  c) Adli g�r��meci, g�r��me �ncesinde g�r��me yap�lacak ki�iye g�r��menin niteli�ini, yap�lacak i�lemleri, g�r��menin sesli ve g�r�nt�l� olarak aktar�ld���n�, g�r��menin kayda al�nd���n� ve ilgililer taraf�ndan takip edildi�ini anla��l�r bir dilde anlat�r.

  �) H�kim, Cumhuriyet savc�s�, m�dafi ve vekil, Bakanl�k taraf�ndan kurulan ayn� anda ses ve g�r�nt� nakledilmesi yoluyla ki�ilerin dinlenilmelerine imk�n sa�layan sistem arac�l��� ile duru�ma salonundan ya da g�zlem odas�ndan g�r��meyi takip eder. Sorular�n� dijital ortamda adli g�r��meciye iletebilir.

  d) G�r��me odas�nda ba�lant� sa�lan�p kay�t i�lemi ba�lad�ktan sonra adli g�r��meci yap�lan g�r��menin sesli ve g�r�nt�l� olarak aktar�ld���n� ve kayda al�nd���n� belirterek g�r��meye ba�lar.

  e) Adli g�r��meci, kendisine iletilen soruyu �z�n� de�i�tirmeden, maddi hakikatin ortaya ��kar�labilmesini de sa�layacak �ekilde ancak g�r��me yap�lan ki�inin ikincil �rselenmesine mahal vermeden uygun bir dille aktar�r.

  f) Adli g�r��menin sesli ve g�r�nt�l� olarak kayd� ile kameralar�n kullan�lma i�lemi, ilgili mahkeme veya Cumhuriyet ba�savc�l��� zab�t k�tibi veya teknik personel taraf�ndan yap�l�r. Sesli ve g�r�nt�l� kay�t dijital ortamda kaydedilir.

  g) Al�nan beyan ve g�r�nt� kay�tlar� ilgili Cumhuriyet ba�savc�l��� veya mahkeme zab�t k�tibi taraf�ndan yaz�l� tutana�a d�n��t�r�l�r. Tutana��n bir �rne�i talepte bulunan ��pheli, san�k, m�dafi, ma�dur, vekil veya kanuni temsilciye verilir. Daha sonras�nda sesli ve g�r�nt�l� kayd�n ��z�m�ne ili�kin i� ve i�lemler Cumhuriyet ba�savc�l��� ya da mahkeme taraf�ndan ilgili mevzuat uyar�nca yerine getirilebilir.

  �) G�r��me sonunda adli g�r��meci taraf�ndan g�r��menin genel �er�evesi, g�r��me s�ras�nda dikkat �eken ve yarg�lama i�in �nemli olabilecek konular� i�eren adli g�r��me raporu d�zenlenir ve belirlenen s�re i�inde dosyaya sunulur.

  (3) Maddi ger�e�in ortaya ��kar�lmas�na katk� sunulabilecek durumlarda, h�kim ya da Cumhuriyet savc�s� taraf�ndan g�r��meyi izlemek �zere adli t�p gibi farkl� uzmanl�k alanlar�ndan ki�iler de g�revlendirilebilir.

  (4) ���nc� f�kra uyar�nca g�revlendirilenler, yap�lan g�r��meyi g�zlem odas�ndan veya duru�ma salonundan takip ederek, 5271 say�l� Kanunun 66 nc� maddesinin alt�nc� f�kras�nda �ng�r�len usule uygun olarak soru y�neltebilirler.

  (5) 5271 say�l� Kanunun 68 inci maddesi uyar�nca kat�lan�n veya vekilinin, ��phelinin ya da san���n yahut m�dafii ile kanuni temsilcinin istemi �zerine davet edilen uzman hakk�nda da d�rd�nc� f�kra h�k�mleri uygulan�r.

  Adli g�r��me s�ras�nda kullan�lacak teknikler

  MADDE 57 � (1) Adli g�r��meci; g�r��me yap�lacak ki�inin durumu, g�r��menin niteli�i, s�resi ve di�er hususlar� g�z �n�nde bulundurarak genel mesleki bilgi ve tecr�besinin gerektirdi�i teknikleri kullan�r.

  (2) G�r��me esnas�nda, ma�dur ile aras�ndaki fiziksel mesafe ve temas, adli g�r��meci taraf�ndan ma�durun ki�isel durumu g�zetilerek ayarlan�r.

  (3) Yap�lan g�r��mede adli g�r��meci taraf�ndan y�nlendirici olmayan ve a��k u�lu sorular sorulur. Serbest �yk�leme, yeniden ifade etme ve yans�tma gibi teknikler kullan�labilir. �zellikle cinsel istismar ma�duru �ocuklarla yap�lan adli g�r��melerde �ocu�un ikincil �rselenmesinin �n�ne ge�mek i�in uygun y�ntemlerden faydalan�l�r.

  (4) G�r��meyi takip eden h�kim, Cumhuriyet savc�s�, m�dafi, vekil ve di�er ilgililer de g�r��menin ���nc� f�kra uyar�nca ve g�r��me yap�lan ki�inin �rselenmesini engelleyecek �ekilde ger�ekle�ebilmesi i�in gereken �zeni g�sterirler.

  ALTINCI B�L�M

  M�d�rl�k�e Sunulan Di�er Hizmetler

  Sosyal inceleme raporu haz�rlanmas�

  MADDE 58 � (1) Cumhuriyet savc�s�, mahkeme veya h�kim taraf�ndan ilgili mevzuat uyar�nca istenmesi h�linde adli destek g�revlisince sosyal inceleme raporu haz�rlan�r.

  (2) Sosyal inceleme raporu haz�rlan�rken yap�lacak i� ve i�lemlerde, Bakanl�k�a belirlenen standart, esas ve rehber ilkelere uyulur.

  (3) Sosyal inceleme raporlar�n�n haz�rlanmas�nda, 23/12/2006 tarihli ve 26386 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan �ocuk Koruma Kanununun Uygulanmas�na �li�kin Us�l ve Esaslar Hakk�nda Y�netmeli�in 20, 21 ve 22 nci maddelerinde belirlenen h�k�mlere riayet edilir.

  (4) Aile mahkemesine sosyal inceleme raporu haz�rlan�rken ayr�ca taraflar aras�ndaki ge�imsizlik nedenleri, sosyo-ekonomik ko�ullar, �ocu�un ge�imsizli�e ve taraflara ili�kin g�r��leri ile bu g�r��lerin �ocu�un �st�n yarar�na uygun olup olmad��� gibi hususlara yer verilir.

  (5) Hakk�nda sosyal inceleme raporu haz�rlanmas� talep edilen ki�inin ceza infaz kurumunda bulunmas� h�linde rapor bu kurumda �al��an psikolog veya sosyal �al��mac�lar taraf�ndan haz�rlan�r.

  Adli yard�ma y�nelik destek hizmetleri

  MADDE 59 � (1) Adli s�re�te, adli yard�ma ihtiya� duyan ki�iler talepleri h�linde bu hususta s�zl� olarak veya yaz�l� materyaller kullan�larak bilgilendirilir. Bu ki�ilerin mevzuatta yer alan adli yard�m h�k�mlerinden yararlanmalar�n� sa�layarak adalete eri�imlerinin g��lendirilmesi amac�yla destek hizmetleri sunulur.

  (2) Adli yard�m sisteminin daha etkin ve h�zl� �ekilde �al��mas�n� sa�lamak amac�yla ihtiya� duyanlara m�d�rl�k taraf�ndan a�a��daki hizmetler sunulur:

  a) 12/1/2011 tarihli ve 6100 say�l� Hukuk Muhakemeleri Kanununda yer alan adli yard�ma ili�kin h�k�mlerden yararlanmalar� i�in UYAP �zerinden bilgi ve belgelerin toplanmas�nda yard�mc� olmak ve mahkemelere y�nlendirmek.

  b) 19/3/1969 tarihli ve 1136 say�l� Avukatl�k Kanununda yer alan adli yard�ma ili�kin h�k�mlerden yararlanmalar� i�in UYAP �zerinden bilgi ve belgelerin toplanmas�nda yard�mc� olmak, mahkemelere veya baronun ilgili b�rosuna y�nlendirmek.

  (3) Adli yard�m hizmetlerinin sunumunda m�d�rl�k barolar�n adli yard�m b�rolar� ile e�g�d�m i�erisinde �al���r.

  Tan�klara y�nelik hizmetler

  MADDE 60 � (1) M�d�rl��e ba�vuran tan�klar yaz�l� materyal kullan�larak veya s�zl� olarak bilgilendirilir.

  (2) Bilgilendirmede tan���n ya�, engellilik durumu ile anlama ve kendini ifade etme gibi bireysel �zellikleri dikkate al�n�r.

  (3) Bilgilendirme yap�lmas� amac�yla tan���n haklar� ve y�k�ml�l�klerine ili�kin bilgilerin yer ald��� bro��r, afi� ve k�lavuz gibi materyaller kullan�l�r.

  (4) Tan���n ifadesinin al�nmas� s�ras�nda Cumhuriyet savc�s� veya h�kim taraf�ndan talep edilmesi h�linde adli destek g�revlisi g�revlendirilebilece�i gibi ifade i�lemi adli g�r��me odas� kullan�lmak suretiyle de ger�ekle�tirilebilir.

  D�RD�NC� KISIM

  Ma�durlara Di�er Kurumlarca Sunulan Hizmetler

  B�R�NC� B�L�M

  Kolluk Birimlerince Sunulan Hizmetler

  Bilgilendirme hizmetleri

  MADDE 61 � (1) Ma�dur, kolluk birimlerine ba�vurusu ile birlikte 31 inci madde do�rultusunda gecikmeksizin bilgilendirilir. Bilgilendirme hizmeti Bakanl�k taraf�ndan haz�rlanan ve bu ama�la kolluk birimlerine g�nderilen afi�, bro��r ve k�lavuz gibi materyaller arac�l���yla da yap�labilir.

  (2) Soru�turmas� kolluk birimleri arac�l���yla y�r�t�len su�larda ma�dura, ihbar veya �ik�yetine ili�kin yaz�l� bir belge verilir.

  (3) Kolluk birimlerince ifade veya beyan i�lemleri �ncesinde 5271 say�l� Kanunun 234 �nc� maddesinde yer alan ma�durun haklar�na ili�kin olarak bilgilendirme yap�l�r.

  Y�nlendirme hizmetleri

  MADDE 62 � (1) Ma�durlar kendilerine sunulan hizmetlerden faydalanabilmeleri amac�yla ilgili kamu kurum ve kurulu�lar�na y�nlendirilir.

  (2) Bu kurumlar taraf�ndan sunulan hizmetlere y�nelik haz�rlanan bilgilendirici materyaller ma�durlara iletilir.

  Temas�n �nlenmesi

  MADDE 63 � (1) Kasten �ld�rme ve bu su�a te�ebb�s, neticesi sebebiyle a��rla�m�� yaralama, �ocu�un cinsel istismar�, nitelikli cinsel sald�r� ve neticesi sebebiyle a��rla�m�� i�kence su�lar�ndan ma�dur olanlar�n ceza muhakemesinin zorunlu k�ld��� durumlar haricinde kolluk birimlerince y�r�t�len adli i�lemler s�ras�nda su� failiyle temas etmesini veya y�z y�ze gelmesini �nleyici tedbirler kolluk birimlerince al�n�r.

  Ma�durun korunmas�

  MADDE 64 � (1) Ma�durun veya ailesinin fiziksel ve ruhsal b�t�nl���ne y�nelik bir sald�r� ihtimaline ili�kin emarelerin bulunmas� h�linde, ilgililerin ba�vurusu �zerine su�un tekrar�n�n veya ba�kaca bir su�un i�lenmesinin �nlenmesi i�in kolluk birimlerince ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re gerekli tedbirler al�n�r.

  (2) Tutuklu veya h�k�ml�lerin ceza infaz kurumlar�ndan tahliyesine veya firar�na ili�kin bilgiler ceza infaz kurumu m�d�rl���nce 63 �nc� maddede belirtilen su�lardan ma�dur olanlar�n bulundu�u yer kolluk birimine bildirilir. Kolluk birimince yap�lan de�erlendirme sonucunda gerekli koruyucu ve �nleyici tedbirler al�n�r. Ma�dur i�in tehlike olu�turabilecek hallerde ma�dura bilgi verilir.

  (3) Bu bilgilendirme ma�durun �ocuk olmas� h�linde kanuni temsilcisine, kurum bak�m�nda veya koruma alt�nda olan ki�iler a��s�ndan ilgili kurumdaki yetkili ki�ilere yap�l�r.

  �K�NC� B�L�M

  Adli Merciler Taraf�ndan Sunulan Hizmetler

  Bilgilendirme ve y�nlendirme

  MADDE 65 � (1) Cumhuriyet ba�savc�l��� taraf�ndan ihbar veya �ik�yetine ili�kin ma�dura yaz�l� bir belge verilir.

  (2) Cumhuriyet ba�savc�l��� veya mahkemeler taraf�ndan beyan�n�n al�nmas� �ncesinde 5271 say�l� Kanunun 234 �nc� maddesi uyar�nca ma�dura, kanuni haklar� ilgisine g�re Cumhuriyet savc�s� veya h�kim taraf�ndan anlat�l�r ve a��klan�r.

  (3) Soru�turma s�recine ili�kin olarak toplanan deliller, failin tespiti ve yakalanmas� gibi a�amalar hakk�nda ma�dura, soru�turman�n gizlili�ini ihlal etmeyecek �ekilde bilgilendirme yap�labilir.

  (4) Soru�turma ve kovu�turma mercileri taraf�ndan olay�n niteli�i ve ihtiya�lar� g�zetilerek m�d�rl��e y�nlendirilen ma�durlara m�d�rl�k taraf�ndan a�a��daki hizmetler sunulur:

  a) ��lenen su� nedeniyle psiko-sosyal deste�e ihtiya� duyan, su�un etkileri halen �zerinde g�r�len, kayg� d�zeyi y�ksek ma�durlara psiko-sosyal destek sa�lan�r.

  b) Maruz kal�nan su� ile durumu ve ihtiya�lar� g�zetilerek ma�dur kendisine hizmet sunabilecek kurum ve kurulu�lar konusunda bilgilendirilerek ilgili hizmete y�nlendirilir.

  Ma�dura vekil tayini

  MADDE 66 � (1) Ma�dur, ceza muhakemesinin her a�amas�nda vekil tayin etmek suretiyle kendisini temsil ettirebilir.

  (2) Vekili bulunmamas� h�linde, cinsel sald�r� su�u ile alt s�n�r� be� y�ldan fazla hapis cezas�n� gerektiren su�larda, baro taraf�ndan kendisine avukat g�revlendirilmesini isteyebilir.

  (3) Ma�durun, on sekiz ya��n� doldurmam��, sa��r veya dilsiz ya da meram�n� ifade edemeyecek derecede mal�l olmas� ve vekilinin bulunmamas� h�linde, istemi aranmaks�z�n kendisine bir vekil g�revlendirilir.

  Ma�durun dinlenilmesi ve temas�n �nlenmesi

  MADDE 67 � (1) Ma�durun dinlenmesinde yemin d���nda, tan�kl��a ili�kin h�k�mler uygulan�r.

  (2) Adli s�re�te ikincil �rselenmenin �n�ne ge�ilebilmesi i�in i�lenen su� nedeniyle psikolojisi bozulmu� �ocuk veya ma�dur, tan�k olarak bir defa dinlenebilir. Ancak maddi ger�e�in ortaya ��kar�lmas� a��s�ndan zorunluluk arz eden haller sakl�d�r.

  (3) Beyan i�lemleri �ncesinde 5271 say�l� Kanunun 234 �nc� maddesinde yer alan haklar� ma�dura hat�rlat�l�r.

  (4) Ceza muhakemesinin zorunlu k�ld��� durumlar hari� olmak �zere, soru�turma veya kovu�turma i�lemlerinin yap�ld��� yerlerde ��pheli veya san�kla ma�durun temas�n� �nleyici tedbirler al�n�r.

  �zel durumlar

  MADDE 68 � (1) Cumhuriyet savc�s� veya h�kim taraf�ndan ifade ve beyan�n�n �zel ortamda al�nmas� gerekti�i veya fail ile y�z y�ze gelmesinde sak�nca bulundu�u de�erlendirilen �ocuklar�n ve ma�durlar�n ifade ve beyanlar� adli g�r��me odalar�nda al�n�r.

  (2) Ma�dur �ocuklar�n veya i�lenen su�un etkisiyle psikolojisi bozulmu� olan ma�durun tan�k olarak dinlenmesi s�ras�nda m�d�rl�k b�nyesindeki adli destek g�revlilerinden yararlan�labilir.

  (3) Engelli ma�durlar ile meram�n� anlatabilecek �l��de T�rk�e bilmeyen ma�durlar 5271 say�l� Kanunun 202 nci maddesi uyar�nca bir terc�man arac�l���yla dinlenirler.

  Ma�durun ifadesinin kayda al�nmas�

  MADDE 69 � (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 say�l� T�rk Ceza Kanununun 103 �nc� maddesinin ikinci f�kras�nda d�zenlenen su�lardan ma�dur olan �ocuklar�n dinlenmesi esnas�nda beyan ve g�r�nt�lerinin kayda al�nmas� zorunludur.

  (2) 5237 say�l� Kanunun 102 nci maddesinin ikinci f�kras�nda d�zenlenen su�lardan ma�dur olan ki�ilerin beyan ve g�r�nt�lerinin kayda al�nmas�nda r�zalar� aran�r.

  (3) Duru�maya getirilmesi m�mk�n olmayan ve tan�kl��� madd� ger�e�in ortaya ��kar�lmas� a��s�ndan zorunlu olan ki�ilerin tan�kl��� esnas�nda da kay�t yap�lmas� zorunludur.

  (4) Cinsel su� ma�durlar�n�n muayene, ifade ve beyan i�lemlerinin tek seferde ger�ekle�tirilebilmesi i�in olu�turulan merkezlerde al�nan ses ve g�r�nt� kay�tlar� ile ifadeler CD, DVD, ta��nabilir bellek gibi dijital depolama ayg�tlar�na aktar�larak dosyas�nda saklan�r.

  (5) �fade ve beyan i�lemlerinin adli g�r��me odalar�nda ger�ekle�tirilmesi h�linde kay�t yap�l�rken ses ve g�r�nt� i�erikleri ilgili zab�t k�tibi taraf�ndan Bakanl�k�a kurulan ayn� anda ses ve g�r�nt� nakledilmesi yoluyla ki�ilerin dinlenilmelerine imk�n sa�layan sistem ba�lant�s�n�n ba�lat�ld��� bilgisayara kaydedilir.

  (6) CD, DVD, ta��nabilir bellek gibi dijital depolama ayg�tlar�na aktar�larak dava dosyas�nda saklanan bu kay�tlar kimseye verilmez ve gizlili�inin korunmas� i�in gerekli tedbirler al�n�r.

  (7) Birinci ve ikinci f�kralar kapsam�nda al�nan beyan ve g�r�nt� kay�tlar�, yaz�l� tutana�a d�n��t�r�l�r. Beyan ve g�r�nt� kay�tlar� taraflara, kanuni temsilcilerine, m�dafii veya vekillerine soru�turma ve kovu�turma makamlar�n�n g�zetiminde gizlili�i korunmak suretiyle izletilebilir.

  (8) Al�nan ses ve g�r�nt� kay�tlar�, sadece ceza muhakemesinde kullan�labilir.

  E�ya veya mallar�n iadesi

  MADDE 70 � (1) Ma�dur, i�lenen su�a ili�kin delil niteli�i ta��yan ve el konulan veya muhafaza alt�na al�nan kendisine ait e�ya ve malvarl��� de�erlerinden, ceza muhakemesi bak�m�ndan muhafazas�na ihtiya� kalmayanlar�n iadesini talep edebilir.

  (2) Ma�durun el konulan e�ya veya malvarl��� de�erlerinden su�un s�butuna etkisi olmayan ve delil niteli�i ta��mayanlar soru�turma ve kovu�turma bak�m�ndan muhafazas�na gerek kalmamas� h�linde derhal iade edilir.

  Dava nakli veya adli t�p giderleri

  MADDE 71 � (1) Soru�turma veya kovu�turma a�amas�nda, dava nakli veya adli t�p i�lemleri nedeniyle yerle�im yeri d���nda bir yere gitme zorunlulu�u do�mas� h�linde ma�durun yapm�� oldu�u konaklama, ia�e ve ula��m giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 say�l� Harc�rah Kanunu h�k�mlerine g�re kar��lan�r.

  ���NC� B�L�M

  Di�er Hizmetler

  Meslek edindirme

  MADDE 72 � (1) Kamu kurum ve kurulu�lar� ile belediyeler taraf�ndan 63 �nc� maddede belirtilen su�lardan ma�dur olanlar�n meslek edinmeleri amac�yla kurslar d�zenlenebilir. Mevcut kurslara kat�labilmeleri i�in ma�durlara �ncelik tan�n�r.

  (2) Birinci f�kra kapsam�nda kalan ve meslek edindirme kurslar�na kat�lmak isteyen ma�durun, ilgisine g�re Cumhuriyet ba�savc�l��� veya mahkeme taraf�ndan d�zenlenen ve belirtilen su�lar�n ma�duru oldu�unu g�steren belge ile kursu d�zenleyen kurumlara ba�vurmas� gerekir.

  ��yerini de�i�tirme

  MADDE 73 � (1) 63 �nc� maddede belirtilen su�lardan ma�dur olan ve yerle�im yerini de�i�tirmek zorunda kalan ma�durlar�n talepleri h�linde kendilerinin veya birlikte ikamet ettikleri aile bireylerinin, �al��t�klar� kamu kurum ve kurulu�lar�n�n kadro, pozisyon ve te�kilat durumu g�z �n�nde bulundurularak g�rev yerleri de�i�tirilir. Bu �ekilde yap�lacak yer de�i�tirme talepleri derhal karara ba�lan�r.

  (2) Bu madde kapsam�nda kalan ve �zel hukuk h�k�mlerine tabi �al��an ma�durlardan yerle�im yerini de�i�tirmek zorunda kalanlar�n talepleri h�linde ayn� i�verene ait ba�ka i�yerlerinde �al��malar� sa�lanabilir.

  (3) Birinci f�kra kapsam�nda kalan ve i�yerini de�i�tirmek isteyen ma�durun, ilgisine g�re Cumhuriyet ba�savc�l��� veya mahkeme taraf�ndan d�zenlenen ve belirtilen su�lar�n ma�duru oldu�unu g�steren belge ile �al��t��� kuruma ba�vurmas� gerekir.

  E�itim yerini de�i�tirme

  MADDE 74 � (1) 63 �nc� maddede belirtilen su�lar nedeniyle yerle�im yerini veya okulunu de�i�tirmek zorunda kalan ma�durlar�n talepleri h�linde, kendilerinin ya da bakmakla y�k�ml� olduklar� ki�ilerin veya birlikte ikamet eden altsoyunun e�itim g�rd�kleri kurumlar�n ayn� t�rde e�itim veren okullar�na veya y�ksek��retim kurumlar�na devam etmeleri ilgisine g�re Mill� E�itim Bakanl���, Y�ksek��retim Kurulu ve y�ksek��retim kurumlar�nca �ncelikli olarak sa�lan�r.

  (2) Birinci f�kra kapsam�nda yer alan ki�ilere, yeni ba�lad�klar� e�itim kurumlar�nda ihtiya� duyulmas� h�linde rehberlik hizmeti sunulur.

  (3) Birinci f�kra kapsam�nda kalan ve e�itim yerini de�i�tirmek isteyen ma�durun, ilgisine g�re Cumhuriyet ba�savc�l��� veya mahkeme taraf�ndan d�zenlenen ve belirtilen su�lar�n ma�duru oldu�unu g�steren belge ile ilgili kurumlara ba�vurmas� gerekir.

  BE��NC� KISIM

  M�d�rl���n �al��ma Usul ve Esaslar�

  B�R�NC� B�L�M

  Personelin Atanma ve Nakil ��lemleri

  M�d�rl�k personeli

  MADDE 75 � (1) M�d�rl�klerde bir m�d�r, yeteri kadar adli destek g�revlisi ve yard�mc� personel g�rev yapar.

  (2) Ba�kanl�k ve m�d�rl�klerde g�rev yapan personelin �zl�k i�lemleri Bakanl�k Personel Genel M�d�rl��� taraf�ndan yerine getirilir.

  Adli destek g�revlisi olarak atanma

  MADDE 76 � (1) M�d�rl�k b�nyesinde adli destek g�revlisi olarak �al��mak �zere 10/7/2003 tarihli ve 25164 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Adalet Bakanl��� Memur S�nav, Atama ve Nakil Y�netmeli�i h�k�mleri do�rultusunda psikolog, pedagog ve sosyal �al��mac� kadrolar�na veya pozisyonlar�na atama yap�l�r.

  (2) Atama ve nakil i�lemlerine ili�kin Bakanl�k b�nyesinde olu�turulan kurul ve komisyonlara Ba�kanl���n kat�l�m� sa�lan�r.

  (3) Adli destek g�revlilerinin ge�ici g�revlendirme i�lemlerinde Ba�kanl���n g�r��� al�n�r.

  Di�er personelin g�revlendirilmesi

  MADDE 77 � (1) M�d�rl�kte �al��mak �zere adalet komisyonu taraf�ndan yeteri kadar zab�t k�tibi g�revlendirilir.

  (2) Hizmet sunumunda s�reklili�in sa�lanmas�, kurumsal haf�zan�n muhafaza edilmesi ve hizmette etkinli�in sa�lanmas� bak�m�ndan m�d�rl�kte g�revlendirilen personelin zorunlu haller d���nda de�i�tirilmemesi ve m�d�rl�kteki g�revlerine ek olarak ba�ka g�rev verilmemesi esast�r.

  (3) M�d�rl�kte g�revlendirilecek zab�t k�tipleri belirlenirken m�mk�n olduk�a organizasyon ve ileti�im kabiliyeti y�ksek, empati becerisine sahip ki�iler tercih edilir.

  (4) M�d�rl�k taraf�ndan y�r�t�len i�lemlerin ivedilikle ve aksamadan yerine getirilebilmesi i�in ihtiya� duyulmas� h�linde hizmetli, �of�r ve di�er yard�mc� personel de g�revlendirilebilir.

  �K�NC� B�L�M

  G�rev ve Sorumluluklar

  M�d�r�n g�rev ve sorumluluklar�

  MADDE 78 � (1) M�d�r, m�d�rl���n en �st amiri olup, g�revlerinden dolay� s�ral� amirlerine kar�� sorumludur. M�d�r�n g�revleri �unlard�r:

  a) M�d�rl�kte g�rev yapan adli destek g�revlileri ve yard�mc� personelin g�rev tan�mlar�na uygun �ekilde i� b�l�m�n� yapmak.

  b) ��lerin aksat�lmadan y�r�t�lmesini, adli destek g�revlileri ve yard�mc� personelin i�birli�i i�erisinde etkili ve verimli bir �ekilde �al��malar�n� sa�lamak.

  c) �lgili adli destek g�revlilerinin kat�l�m�yla vaka toplant�lar� d�zenlemek.

  �) Hizmet kalitesi standartlar�n� g�zeterek adli g�r��me odas�n�n d�zenli ve etkin �ekilde kullan�lmas�n� sa�lamak i�in gereken tedbirleri almak.

  d) Adli g�r��me odas�nda ve m�d�rl���n di�er b�rolar�nda yer alan teknik donan�m�n �al���r durumda olmas�n� sa�lamak �zere gerekli tedbirleri almak.

  e) M�d�rl�k hizmetleriyle ilgili personel, donan�m ve di�er ihtiya�lar� belirlemek ve Cumhuriyet ba�savc�l���na sunmak.

  f) M�d�rl���n faaliyetleri ile ilgili veri giri�lerinin zaman�nda ve eksiksiz �ekilde yap�lmas�n� sa�lamak.

  g) Adli destek g�revlileri ve yard�mc� personel �zerinde mevzuat�n �ng�rd��� �ekilde g�zetim ve denetim yetkisini kullanmak.

  �) M�d�rl�k�e sunulan hizmetler ve adli g�r��me odas�n�n i�leyi�i konusunda h�kim, Cumhuriyet savc�s� ve ilgili di�er personelin bilgilendirilmesini sa�lamak.

  h) Her y�l Ocak ve Temmuz aylar�nda m�d�rl���n i�leyi�i, sunulan hizmetler, geri bildirimler ve istatistiki verileri i�eren raporu haz�rlayarak Ba�kanl��a g�ndermek.

  �) Yap�lan �al��malar ve tespit edilen ihtiya�lar konusunda Ba�kanl��� bilgilendirmek.

  i) M�d�rl���n yetki alan� i�erisinde bulunan kamu kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan ma�durlara ve adli deste�e ihtiya� duyan ki�ilere sunulan hizmetlerin daha etkin ve b�t�nc�l �ekilde sunumunu sa�lamak i�in hizmet haritalar� ��karmak.

  j) Kamu kurumlar� ve sivil toplum kurulu�lar�yla i�birli�ini geli�tirmek ve m�d�rl��� temsil etmek.

  k) Ba�kanl�k�a verilen di�er g�revleri yapmak.

  Adli destek g�revlilerinin g�rev ve sorumluluklar�

  MADDE 79 � (1) M�d�rl�kte g�rev alan adli destek g�revlilerinin g�rev ve sorumluluklar� �unlard�r:

  a) G�revlendirildi�i dosya kapsam�nda, ilgili ki�ileri adli s�rece ili�kin olarak bilgilendirmek.

  b) M�d�rl��e ba�vuran veya y�nlendirilen ki�ilerle ilgili bireysel de�erlendirme yapmak.

  c) Bireysel de�erlendirme sonucunda k�r�lgan gruba d�hil oldu�u tespit edilen ki�iler i�in adli destek plan� haz�rlamak ve gerek g�r�lmesi h�linde vaka y�netimi uygulamak.

  �) Bireysel de�erlendirme sonucu ki�inin tespit edilen ihtiya�lar� do�rultusunda gerekli yaz��malar� yapmak ve ki�iyi ilgili mercilere y�nlendirmek.

  d) Korunma veya desteklenme ihtiyac� i�inde bulundu�u tespit edilen ki�inin durumunu ilgili kurum, kurulu� veya adli mercilere bildirmek.

  e) Cumhuriyet savc�s�, mahkeme veya h�kim taraf�ndan 5395 say�l� Kanun gere�ince yap�lmas� istenen i�lemleri yapmak.

  f) Adli destek g�revlilerinin g�rev alan�na giren konularda hukuk mahkemelerinin taleplerine ili�kin i� ve i�lemleri yapmak.

  g) Cumhuriyet savc�s�, mahkeme veya h�kimin iste�i �zerine sosyal inceleme raporu haz�rlamak.

  �) Cumhuriyet savc�s�, mahkeme veya h�kimin iste�i �zerine �ocuklar�n veya ihtiyac� olan di�er ki�ilerin tan�k olarak dinlenmesi �ncesinde mesleki g�r��me yapmak ve duru�ma esnas�nda yan�nda bulunarak tespit ve g�r��lerini sunmak.

  h) Mevzuatla ya da m�d�r taraf�ndan verilen di�er g�revleri yerine getirmek.

  Di�er personelin g�rev ve sorumluluklar������������

  MADDE 80 � (1) M�d�rl�kte g�rev alan zab�t k�tibi ile di�er personelin g�rev ve sorumluluklar� �unlard�r:

  a) Bilgilendirme ve y�nlendirme b�rosuna ba�vuran ki�ileri, haklar� ve y�k�ml�l�kleri ile kamu kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan kendilerine sunulan hizmetler konusunda bilgilendirmek.

  b) Bireysel de�erlendirme yap�lmas� gerekti�i d���n�len ma�durlar�, talep etmeleri h�linde sisteme kaydederek k�r�lgan grup destek b�rosuna y�nlendirmek.

  c) Ma�durlar�, kendilerine sunulan hizmetlerden faydalanabilmeleri amac�yla ilgili kurum veya kurulu�a y�nlendirmek.

  �) M�d�rl��e gelen evrak�n gere�ini yapmak.

  d) Koordinasyon kurulunun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek.

  e) G�revlendirildikleri b�ronun g�rev alan�na giren i� ve i�lemleri yapmak.

  f) Mevzuatla ya da m�d�r taraf�ndan verilen di�er g�revleri yerine getirmek.

  ���NC� B�L�M

  �� B�l�m�, Kay�tlar ve �� Ak���

  �� b�l�m�

  MADDE 81 � (1) M�d�rl�kte �al��an adli destek g�revlileri ve di�er personel ile ilgili i� b�l�m� m�d�r taraf�ndan yap�l�r.

  (2) �� b�l�m� yap�l�rken adli destek g�revlisinin;

  a) Mezun oldu�u b�l�m,

  b) Lisans�st� e�itim durumu,

  c) Kat�lm�� oldu�u kurslar ve sertifika programlar�,

  �) Daha �nce �al��m�� oldu�u birimler,

  d) Mesleki tecr�be ve yetkinli�i,

  gibi hususlar m�mk�n oldu�unca dikkate al�n�r.

  UYAP��n kullan�lmas�

  MADDE 82 � (1) Bakanl�k Bilgi ��lem Genel M�d�rl���nce, m�d�rl�k taraf�ndan bu Y�netmelik kapsam�nda sunulan hizmetlerin, istatistiki veri al�m�na imk�n sa�layacak �ekilde kay�t edilerek i� ak���n�n elektronik ortamda sa�lanmas� amac�yla UYAP ekranlar� olu�turulur.

  (2) M�d�rl�kte her t�rl� veri, bilgi ve belge ak��� ile dok�mantasyon i�lemleri ve bunlara ili�kin her t�rl� kay�t, dosyalama, saklama ve ar�ivleme i�lemlerinde g�venli elektronik imza da kullan�lmak suretiyle UYAP��n sa�lad��� imk�nlardan yararlan�l�r. G�venli elektronik imza ile olu�turulan belgeler ayr�ca fiziki olarak g�nderilmez.

  (3) UYAP kullan�c�lar�, i� listesini g�nl�k olarak kontrol etmek, i�lemlerin gere�ini yerine getirmek, ihtiya� duyulan alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesi, de�erlendirilmesi ile gerekli adli istatistiklerin �retilmesine esas bilgileri g�venilirlik, tutarl�l�k ve g�ncellik ilkelerine uygun olarak UYAP ortam�na do�ru, eksiksiz ve zaman�nda girmekle y�k�ml�d�r.

  (4) Di�er ki�i, kurum veya kurulu�lara verilmek �zere elektronik ortamdan fiziki �rnek ��kart�lmas� gereken h�llerde, tutanak veya belge, asl�n�n ayn� oldu�u belirtilerek ad, soyad, unvan ve sicil numaras� yaz�lmak suretiyle g�revli personel taraf�ndan imzalan�r ve gerekirse m�h�rlenir.

  (5) M�d�rl��e elektronik ortam d���nda gelen evrak, taran�p elektronik ortama aktar�larak UYAP�a kaydedilir. Kurum ve kurulu�lardan elektronik ortam d���nda gelen evrak ile fiziken muhafazas� gereken di�er belgeler ayr�ca mahsus kartonlar�nda muhafaza edilir.

  (6) Teknik nedenlerle fiziki olarak d�zenlenen belge veya raporlar, engelin ortadan kalkmas�ndan sonra derh�l elektronik ortama aktar�l�r, yetkili ki�ilerce g�venli elektronik imza ile imzalanarak UYAP'a kaydedilir ve gerekti�inde UYAP vas�tas�yla ilgili birimlere iletilir. Bu �ekilde elektronik ortama aktar�larak ilgili birimlere iletilen belge ve kararlar�n as�llar� mahallinde saklan�r, ayr�ca fiziki olarak g�nderilmez. Ancak belge veya karar asl�n�n incelenmesinin zorunlu oldu�u h�ller sakl�d�r. Elektronik ortama aktar�lmas� imk�ns�z olan belgeler ise fiziki ortamda saklan�r ve gerekti�inde fiziki olarak g�nderilir.

  (7) Ki�isel verilerin kaydedilmesinde ve payla��lmas�nda bu verilerin yetkisiz ki�ilerce elde edilmesini veya hukuka ayk�r� kullan�lmas�n� �nlemek i�in gerekli olan her t�rl� tedbir al�n�r.

  Tevzi

  MADDE 83 � (1) M�d�rl��e gelen i� ve i�lemler, m�d�r taraf�ndan elektronik ortamda UYAP tevzi kriterlerine g�re otomatik olarak da��t�l�r. �stisnai hallerde ise tevzi i�lemi gerek�esi belirtilmek suretiyle adil bir i� da��l�m�n� sa�lamak amac�yla M�d�r taraf�ndan yap�labilir.

  (2) Tevzi kriterleri Ba�kanl�k taraf�ndan belirlenir ve UYAP�a tan�mlan�r.

  ALTINCI KISIM

  �e�itli ve Son H�k�mler

  B�R�NC� B�L�M

  �e�itli H�k�mler

  Ma�dur hizmetlerinin desteklenmesi ve i�birli�i

  MADDE 84 � (1) Ba�kanl�k; belediyeler ile ma�dur hizmetlerinin sunulmas�na katk� sa�lamak amac�yla ortak programlar geli�tirebilece�i gibi belediyeler ilgili mevzuat �er�evesinde m�d�rl�klere yer ve ara� tahsis edebilir.

  (2) Adli s�re�te sosyo-ekonomik deste�e ihtiya� duydu�u anla��lan ma�durlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanl���n�n ve belediyelerin ilgili birimlerine y�nlendirilebilir.

  (3) Ba�kanl�k, belediyeler b�nyesinde ma�durlara hizmet sunan birimlerle i�birli�i yapabilir.

  (4) Ba�kanl�k ve m�d�rl�kler ile �niversiteler aras�nda ma�dur hizmetlerinin sunulmas�na ve ma�dur haklar�na ili�kin fark�ndal�k olu�turulmas�na katk� sa�lamak �zere ortak program ve projeler geli�tirilmesine y�nelik i�birli�i sa�lanabilir. �niversitelerin, ma�dur haklar� ve adalete eri�imin g��lendirilmesi konular�nda yapaca�� bilimsel ara�t�rmalar ilgili mevzuat h�k�mleri kapsam�nda Ba�kanl�k�a desteklenir.

  (5) Ma�dur haklar�na ili�kin fark�ndal���n art�r�lmas� ve ma�durlara sunulan hizmetlerin etkinli�inin sa�lanmas� amac�yla Ba�kanl�k ile barolar aras�nda i�birli�i yap�labilir.

  (6) Di�er kamu kurum ve kurulu�lar� ma�dur hizmetlerinin sunulmas�na katk� sa�lamak amac�yla Ba�kanl�k ile ortak programlar geli�tirebilece�i gibi ilgili mevzuat �er�evesinde yer tahsis edebilir. Hizmet binalar�n�n in�aat� ile bak�m ve onar�m�n� yapabilir, her t�rl� ara�, gere� ve malzeme ihtiya�lar�n� kar��layabilir.

  G�n�ll�ler

  MADDE 85 � (1) Ma�durlara yard�m ve destek hizmetlerinde bu Y�netmelikte belirtilen ilkeler g�zetilerek, �niversitelerin hukuk, psikoloji, rehberlik ve psikolojik dan��manl�k, sosyal hizmet gibi ilgili b�l�mlerinde ��renim g�ren ��renciler ve bu b�l�mlerden mezun olan g�n�ll� ki�ilerden faydalan�labilir.

  (2) �ocuk veya ma�dur hizmetleri alan�nda faaliyet g�steren sivil toplum kurulu�lar�nda �al��an ya da bu alanlarda sertifika veya kurs bitirme belgesine sahip olan ki�ilerden de g�n�ll� olarak faydalan�labilir.

  (3) G�n�ll� olabilmek i�in a�a��daki ko�ullar aran�r:

  a) T�rkiye Cumhuriyeti vatanda�� olmak.

  b) Ba�vuru tarihinde on sekiz ya��n� bitirmi� olmak.

  c) 5237 say�l� Kanunun 53 �nc� maddesinde belirtilen s�reler ge�mi� olsa bile; kasten i�lenen bir su�tan dolay� bir y�l veya daha fazla s�re ile hapis cezas�na ya da affa u�ram�� olsa bile Devletin g�venli�ine kar�� su�lar, anayasal d�zene ve bu d�zenin i�leyi�ine kar�� su�lar, zimmet, irtik�p, r��vet, h�rs�zl�k, doland�r�c�l�k, sahtecilik, g�veni k�t�ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar��t�rma, edimin ifas�na fesat kar��t�rma, su�tan kaynaklanan malvarl��� de�erlerini aklama veya ka�ak��l�k su�lar�ndan mahk�m olmamak.

  (4) Birinci ve ikinci f�kralar uyar�nca g�n�ll� olarak hizmet sunmak isteyen ki�ilerin ekinde T.C. kimlik numaras� yaz�l� beyan� ve adli sicil kayd�na ili�kin yaz�l� beyan�n�n bulundu�u bir dilek�e ile m�d�rl��e ba�vurmalar� gerekir. Ba�vurular, m�d�rl���n �nerisi dikkate al�narak adalet komisyonu taraf�ndan incelenerek karara ba�lan�r.

  (5) G�n�ll�ler taraf�ndan sa�lanan yard�m ve destek hizmetlerinde soru�turman�n ve ki�isel verilerin gizlili�ine, ma�durun mahremiyetine azami d�zeyde �zen g�sterilir.

  (6) Ba�kanl�k taraf�ndan, m�d�rl���n genel i�leyi�i ve kurallar�, hizmet sunum ilkeleri, g�n�ll�lerin yetki ve sorumluluklar� ile bunlara uymaman�n sonu�lar�n� i�eren form olu�turulur. Formun g�n�ll� taraf�ndan imzalan�p m�d�rl�k�e onaylanmas�ndan sonra g�n�ll�ye hizmet sunumuna ba�lama tarihi bildirilir.

  (7) Bakanl�k taraf�ndan g�n�ll�lerin, sunacaklar� hizmetlere ili�kin e�itim almalar� sa�lanabilir.

  (8) G�n�ll�lerin e�itim durumlar�, ald�klar� sertifika ve kurs bitirme belgeleri ile bireysel ve sosyal becerileri de dikkate al�nmak suretiyle sunacaklar� hizmetler m�d�r taraf�ndan belirlenir.

  (9) G�n�ll�ler, �al��t�klar� m�d�rl���n genel i�leyi�i ile �al��ma usul ve esaslar�na do�rudan veya dolayl� m�dahalede bulunamaz.

  (10) Belirlenen kurallara ve �al��ma program�na uymayan g�n�ll�lere yaz�l� uyar� yap�l�r. Uyar�ya ra�men kurallara ve �al��ma program�na uygun davranmayan g�n�ll�lerin m�d�rl�k b�nyesinde hizmet sunumuna, m�d�r�n teklifi �zerine adalet komisyonu taraf�ndan son verilebilir.

  Staj ve klinik uygulamalar�

  MADDE 86 � (1) Bakanl�k�a, �niversitelerin hukuk fak�lteleri, fak�ltelerin sosyal hizmet, psikoloji, rehberlik ve psikolojik dan��manl�k b�l�mleri ve ma�durlara ya da adli deste�e ihtiya� duyan ki�ilere y�nelik �al��malar yapan ilgili di�er b�l�mleri ile ma�durlara sunulan hizmetlerde mesleki deneyim ve tecr�be art�r�m�n� sa�lamak amac�yla i�birli�i yap�labilir.

  (2) Birinci f�krada belirtilen b�l�mlerde e�itim g�ren ��renci ve stajyerler, uygulamay� yerinde g�rerek mesleki deneyim ve tecr�belerini art�rmak �zere m�d�rl�klerde staj yapabilir ve klinik uygulamalarda yer alabilir. Stajyerler, m�d�rl�k b�nyesinde bilgilendirme, y�nlendirme ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin yerine getirilmesinde, m�d�r�n ve adli destek g�revlilerinin g�zetim ve denetimi alt�nda uygulama yapabilir. G�r��me yap�lacak ki�inin ayd�nlat�lm�� r�zas� d�hilinde g�r��melere kat�labilir.

  (3) Y�ksek��retim kurumlar�n�n ilgili b�l�mlerinde ��renim g�ren ve m�d�rl�klerde staj yapmak isteyen ��rencilerin ekinde ilgili �niversiteden al�nm�� ve m�d�rl�kte staj yap�lmas�n� talep eden yaz�, meslek ve i� kazalar� sigortas�, ��renci belgesi, T.C. kimlik numaras� beyan� ve adli sicil beyan�na ili�kin belgeler ile di�er ilgili belgelerin bulundu�u bir dilek�e ile m�d�rl��e ba�vurmalar� gerekir. Ba�vurular, m�d�rl���n �nerisi dikkate al�narak adalet komisyonu taraf�ndan incelenerek karara ba�lan�r.

  (4) M�d�rl�kte staj yapmak �zere ba�vuran ��rencilerin ba�vurular� hakk�nda al�nan kararlar adalet komisyonu taraf�ndan bilgi i�in Bakanl�k E�itim Dairesi Ba�kanl���na ve Ba�kanl��a iletilir.

  Kurumlararas� koordinasyon

  MADDE 87 � (1) M�d�rl���n hizmet sunumunda ilgili t�m kurum ve kurulu�larla i�birli�i i�inde �al���lmas� esast�r. Farkl� kurumlar aras�ndaki koordinasyon m�d�rl�k taraf�ndan sa�lan�r.

  (2) Sunulan hizmetin s�reklili�i ve takibi a��s�ndan ilgili kurum ve kurulu�larda g�rev yapan irtibat ki�ileri belirlenir. �lgili kurumlar taraf�ndan ma�durlara sunulan hizmetlerin belirlenen irtibat ki�ileri �zerinden koordine edilmesi sa�lan�r.

  (3) �lgili kurumlar taraf�ndan m�d�rl���n g�rev alan�na giren konulara ili�kin d�zenlenen koordinasyon toplant�lar�na m�d�rl�k�e kat�l�m sa�lan�r.

  E�itim

  MADDE 88 � (1) Adli s�rece d�hil olan ma�durlar ve adli deste�e ihtiya� duyan ki�ilerin sahip olduklar� haklar, bu ki�ilere sunulan hizmetler ve yakla��m teknikleri konusunda h�kim ve Cumhuriyet savc�lar� ile adaylara y�nelik olarak T�rkiye Adalet Akademisi Ba�kanl��� ile Ba�kanl���n merkez ve ta�ra te�kilat�nda �al��an g�revlilere y�nelik olarak ise ilgili birimlerle i�birli�i h�linde e�itimler d�zenlenir. E�itimlerde disiplinleraras� �al��maya y�nelik y�ntemler kullan�lmas�na �zen g�sterilir.

  (2) �al��t�klar� b�rolardaki g�revleri g�z �n�ne al�narak adli destek g�revlilerine y�nelik uygulamay� destekleyici nitelikte e�itimler d�zenlenir.

  (3) Ba�kanl�k�a �niversitelerin ilgili birimleri ile ma�dur haklar� alan�na ili�kin sertifika ve y�ksek lisans gibi e�itim programlar� geli�tirmek �zere i�birli�i yap�labilir.

  (4) ��rencilerin bilgi ve donan�mlar�n� art�rmak amac�yla m�d�rl���n �al��ma konular�na ili�kin olarak ilgili mevzuat uyar�nca �niversitelerde e�itim ve ��retim faaliyetlerine kat�lmak �zere Ba�kanl�k veya m�d�rl�kte g�rev yapan personele, Ba�kanl���n g�r���yle Bakanl�k Personel Genel M�d�rl���nce izin verilebilir.

  (5) E�itim faaliyetlerinde Ba�kanl�k�a olu�turulmu� olan materyallerden de faydalan�l�r. Bu materyaller haz�rlan�rken personelin ihtiya� ve g�r��leri de dikkate al�n�r.

  Denetim

  MADDE 89 � (1) M�d�rl�k taraf�ndan yap�lan i� ve i�lemler Cumhuriyet ba�savc�l���n�n g�zetim ve denetiminde yerine getirilir.

  (2) Denetim;

  a) Kay�tlar�n d�zenli tutulmas�,

  b) Adli destek g�revlilerinin g�revlendirmelerinin usul�ne uygun yap�lmas�,

  c) Evrak havalesinin s�resinde yap�lmas�,

  �) Fiziki ortamda teslimi gereken evrakla ilgili i�lemlerin usul�ne uygun yap�lmas�,

  d) Kararlar�n ilgililere tebli�inin sa�lanmas�,

  e) Mevzuatla ya da m�d�r taraf�ndan verilen di�er g�revlerin usul�ne uygun yap�lmas�,

  hususlar�n� kapsar.

  (3) M�d�rl�k taraf�ndan yap�lan i� ve i�lemler adalet m�fetti�lerinin denetimine tabidir.

  Hizmetin izlenmesi ve de�erlendirilmesi

  MADDE 90 � (1) M�d�rl�klerde, hizmet sunulan ki�ilerin veya ailelerinin geri bildirimlerini almak amac�yla istek-�ik�yet kutular� ile yeterli say�da geri bildirim formu bulundurulur.

  (2) Hizmet sunulan ki�ilere veya ailelerine geri bildirim formlar�yla ilgili bilgi verilir ve bu formlar� doldurmalar� te�vik edilir. Geri bildirimin s�zl� yap�lmas�, ilgililerin okuma-yazma bilmemesi ya da ba�kaca bir engelin bulunmas� h�linde, �al��an bu durumu belirterek formu kendisi de doldurabilir.

  (3) M�d�rl�k, �al��an personelin g�r��lerini ve geri bildirim formlar�ndaki de�erlendirmeleri de dikkate alarak hizmetin sunumunda ya�anan sorunlar ve ��z�m �nerileri ile iyi uygulama �rneklerini toplar ve Ba�kanl��a g�nderir.

  (4) M�d�rl�k�e sunulan hizmetler de�erlendirilirken hizmetten yararlanan ki�iler ile personelin g�r��lerini a��k�a payla�abilece�i kat�l�mc� bir yakla��m sergilenmesi esast�r.

  (5) Ba�kanl�k�a m�d�rl�kte sunulan hizmetlerin belirlenen standartlara uygun �ekilde yerine getirilmesinin kontrol� ve sorunlar�n yerinde tespit edilmesi amac�yla uygun aral�klarla alan ziyaretleri d�zenlenebilir.

  (6) Ba�kanl�k�a her y�l m�d�rl�kte sunulan hizmetlere ili�kin olarak al�nan geri bildirimlerin de�erlendirilmesi, uygulamada ya�anan sorunlar�n ve ihtiya�lar�n tespiti ile ��z�m �nerilerinin geli�tirilmesi, iyi uygulama �rneklerinin payla��lmas� amac�yla m�d�rler ve di�er ilgili ki�ilerin kat�l�m�yla de�erlendirme toplant�s� d�zenlenir.

  (7) Sunulan hizmetlerin etkinli�inin art�r�lmas� i�in, mevzuat de�i�iklikleri de d�hil olmak �zere yap�lmas� gereken �al��malara ili�kin �neriler her y�l Ba�kanl�k taraf�ndan Bakanl��a arz edilir.

  �statistik ve raporlama

  MADDE 91 � (1) M�d�rl�kler taraf�ndan, sunulan hizmetlere ili�kin istatistikler �zenle tutulur. Bu hizmetlerden faydalanan ki�ilerin yan� s�ra h�kim, Cumhuriyet savc�s� ve avukatlar ile di�er ki�i ve kurumlardan al�nan geri bildirimler toplan�r.

  (2) Ma�durlar ile adli deste�e ihtiya� duyanlara y�nelik hizmetlerin daha etkin ve b�t�nc�l sunulabilmesi amac�yla Ba�kanl�k�a yap�lan istatistiki veri talepleri bu alanda hizmet sunan di�er kamu kurum ve kurulu�lar�nca kar��lan�r.

  (3) �statistiki veriler ve toplanan geri bildirimler raporla�t�r�larak her y�l Ocak ve Temmuz aylar� i�erisinde Ba�kanl��a sunulur.

  (4) Her y�l Ba�kanl�k�a, m�d�rl�klerin haz�rlad�klar� istatistiki veriler ve �al��ma raporlar� dikkate al�narak Adli Destek ve Ma�dur Hizmetleri De�erlendirme Raporu haz�rlan�r.

  Ge�i� h�k�mleri

  GE��C� MADDE 1 � (1) Kurulan m�d�rl�kler, adli destek g�revlisi atanmas�yla birlikte faaliyete ge�er.

  (2) M�d�rl�klere m�d�r atan�ncaya kadar m�d�re ait i� ve i�lemleri yapmak �zere idarecilik vasf�, mesleki bilgi ve k�dem gibi �zellikler dikkate al�narak bir adli destek g�revlisi tedviren ya da gerekli ko�ullar� ta��mas� h�linde vek�leten atan�r.

  �K�NC� B�L�M

  Son H�k�mler

  Y�r�rl�k

  MADDE 92 � (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 93 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Adalet Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  ‘Adli süreçte yalnız değilsiniz’

  ‘Adli süreçte yalnız değilsiniz’

  Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü (ADM) kanalıyla suç mağdurlarının yanı sıra suça sürüklenen çocukların, adliyeye yolu düşen tanıkların, hukuk mahkemelerinde özellikle boşanma, velayet gibi davalarda adli desteğe ihtiyaç duyan taraflar ve çocukların, adli sürece ilişkin doğru bilgilendirilmeleri sağlanıyor. ADM bünyesinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar tarafından, mağdurlara adli sürecin tamamında etkin şekilde ücretsiz psiko-sosyal destek veriliyor. Gül, yeni uygulamayı şöyle anlattı:

  25 BİN MAĞDUR BU ODALARDA DİNLENDİ

  “Bu yeni bir proje. 2021’de yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Adliyelerde, mağdurların eli, kolu, gözü olacak bir birim kurduk. Adli sürecin her aşamasında adaletin yanlarında olduğunu hissettirecek bir mekanizma olarak çalışacak. ‘Adli süreçte yalnız değilsiniz’ diyeceğiz. Kadınlar ve çocuklar başta olmak adli süreçte desteğe ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızı psiko-sosyal olarak destekleyen yeni bir mekanizma.”

  Gül, daha önce öncelikle 7 pilot ilde faaliyete geçirilen müdürlüklerin sayısının 108’e ulaştığını belirtti. Bakan Gül, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere kırılgan gruptaki mağdurların duruşmada sanıkla yüz yüze gelmeden uzmanlar eşliğinde uygun yöntemle ifade ve beyanlarının alınabilmesini sağlayan Adli Görüşme Odaları’nın (AGO) sayısının da şubat ayı sonu itibariyle 90’dan 105’e çıkarılacağını açıkladı.

  2017’de kurulan ADM bünyesindeki AGO’larda bugüne kadar 25 binin üzerinde mağdur uzman eşliğinde dinlenildi. Böylece 25 bin mağdurun adli süreçte ikincil örselenmeleri engellendi. Mayısta alınması planlanan 400 yeni uzmanla ADM ve AGO sayısının ülke çapında arttırılması bekleniyor.

  ADLİ ODALARDAN ÇIKAN 2 ÖRNEK

  1) ZİHİNSEL ENGELLİ KADIN AGO’DA DİNLENDİ

  “Bekleme Odası”, “Görüşme Odası” ve “Gözlem Odası” şeklinde üç odadan oluşan özel alan AGO’lardaki uygulamaya ilişkin bir örnek Eskişehir’den. Nitelikli cinsel istismar suçu mağduru 25 yaşındaki zihinsel engelli genç kadının AGO’da dinlenmesi için mahkeme tarafından randevu alındı. İfade öncesi uzman, bekleme odasında mağdurla zaman geçirerek ön görüşme yaptı. İfadenin alınacağı odada da uzman kendisine duruşma salonundan kulaklık vasıtasıyla hâkim tarafından iletilen soruları mağdura anlayabileceği şekilde sordu. Kendini anne ve babasına bile ifade edemeyen mağdur uzmanla kurduğu güven ilişkisi sayesinde yaşadığı olayı AGO’da net bir şekilde anlattı. Davanın seyrini değiştirecek şekilde sanıkla ilgili bir ayrıntı da verdi. Sanık, mağdurun verdiği ayrıntının tespit edilebilmesi için Adli Tıp’a sevk edildi. Maddi gerçek ve cinsel istismar ortaya çıktı. Sanık cezalandırıldı.

  2) SANIKLA YÜZ YÜZE GETİRİLMEDİ

  Samsun Adliyesi’nde duruşmaya davet edilen mağdur kız çocuğu sanıkla yüz yüze gelmek istemedi. Bunun üzerine mağdur kız çocuğunun ifadesi AGO’da uzman eşliğinde, duruşma salonuna girmeden alınabildi. Bu olayda da mağdur çocuk ikincil örselenmeye yol açılmadan dinlenmiş oldu.

  Kripto Para Piyasaları için Bigpara

  Kripto Para Piyasaları için Bigpara

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap