Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  adana büyükşehir belediyesi telefon numarası

  1 ziyaretçi

  adana büyükşehir belediyesi telefon numarası bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Adana Büyükşehir Belediyesi


  Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 10 – Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluklar şunlardır;

  a) Belediye hizmetlerini halka tanıtabilmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantılar düzenlemek,

  b) Belediye ve çalışanlarının halkla ilişkilerini olumlu yönde geliştirmek, Belediye ile kent halkı arasında etkili bir iletişim sistemi kurmak, bu amaçla öneri ve faaliyetlerde bulunmak,

  c) Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ hizmetleriyle ilgili şikayet, öneri ve sorunları ilgili birimlerle görüşerek çözüm bulmak,

  ç) Bölgesel, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak, bu tür etkinlikler düzenlemek ve ilişkileri artırmak,

  d) Belediye ve kent halkı arasında etkili bir iletişim sistemi kurmak, bu kapsamda her türlü kitle iletişim araçları yanı sıra sivil toplum kuruluşları, sektörel gruplar, özel ilgi grupları ve hemşehrilerle çeşitli bilgilendirme toplantıları, halk günleri, panel, söyleşi, açık oturum gibi özel düzenlemeler yapmak,

  e) Belediyenin diğer birimleri ile koordineli çalışarak yapılan faaliyetleri halka duyurmak,

  f) Günün her saatinde görev yapan bir birim oluşturularak (ALO 153 Çağrı Merkezi) Belediye ile kent halkı arasındaki iletişimi güçlendirmek. Oluşturulan birimler şunlardır:

   

       1 – Alo 153 Çağrı Merkezi;

            i.Gelen çağrı operatör tarafından karşılanır ve anlık çözümlerde vatandaşa gereken bilgiyi vererek sistem üzerinden kaydı kapatır.         ii.Gelen çağrı, farklı birimleri ilgilendiriyor ise operatör kaydı ayrıntılı bir şekilde alını ve ilgili birime sistem üzerinden anında iletilir. Oluşturulan kayıt İlçe Belediyelerini ilgilendiriyor ise aynı şekilde İlçe Belediyesinin ilgili birimine sistem üzerinden iletir.             iii.Geri bildirim operatörleri çözüme ulaşan kayıtlarda vatandaşı arayarak konu hakkında bilgilendirme yapar.

   

       2 – Whatsapp İhbar Hattı (0535 454 01 01):

   

           i. Whatsapp üzerinden gelen görsel içerikli kayıtlarda bilgisayara entegre olan uygulama, operatör tarafından anlık görülür ve sistem üzerinden görsel ile birlikte ilgili birime iletir.

   
          ii. Geri bildirim operatörleri çözüme ulaşan kayıtlarda vatandaşı arayarak konu hakkında bilgilendirme yapar ve whatsapp ekibi vatandaşın görselinin öncesini ve sonrasını kolajlayarak vatandaşı aynı yoldan bilgilendirir.

   

       3 – Alo153 Saha Ekibi (Derman):

         i. Sosyal Belediyecilik gereği olarak vatandaş memnuniyetini yüksek tutulmasında büyük görev üstlenmekte vatandaşlarımızın dilek şikayet ve önerilerini yerinde inceler olumsuzluklar hakkında detaylı araştırmalar yaparak ilgili birime iletimini sağlar


              ii. Belediyemiz ve vatandaş arasında etkileşimin sağlandığı hızlı çözümün üretilmesi konusunda ilk adımdır.

  iii. Gezici ekip tarafından saha araştırılması yapılarak vatandaş kayıtlarını yerinde inceleyerek olumsuzluklar hakkında detaylı araştırma yapar, görsellerini alarak Alo 153  iletir, Alo 153 tarafından ilgili birime görselleri yönlendirerek konunun çözüme ulaşması için gerekli bilgilendirmeleri yapar, ilgili birimden cevap gelmediği takdirde gezici ekip kaydın olduğu yere belli bir süre sonra tekrar giderek görselleri alır ve tutanak şeklinde bilgi formu görsel ile birlikte yeniden oluşturularak ilgili birimlere iletilir. Cevap verilmesi ve olumsuzluğun giderilmesi konusunda uyarılır.

   

       4 – [email protected];

    i. Mail olarak gelen vatandaş kayıtlarında sosyal medya sorumlusu kaydı alarak sisteme girerek ilgili birime anında gönderir.

   ii.Sosyal medya ekibi çözüme ulaşan kayıtlarda vatandaşa aynı yolla bilgilendirme yapar ve ilgili birimden cevap gelmediği durumlarda mail yolu ile birime uyarı yaparak gerekli bilgiyi alır vatandaşı bilgilendirir.

   

       5 – ABBalo153;

    i. Alo 153 çağrı merkezine ait resmi twitter hesabına gelen vatandaş kayıtlarında sosyal medya sorumlusu tarafından kayıt alınarak sisteme giriş yapmak ve ilgili birime iletmek,

    ii. Sosyal medya ekibi çözüme ulaşan kayıtlarda vatandaşa aynı yolla geri bilgilendirme yapar. Birimden cevap gelmediği durumlarda mail yolu ile birimi uyararak bilgi alır ve ilgili vatandaşı bilgilendirir.

   

  4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında;

        1- Bilgi Edinme Servisi;

    i. Dilekçe hakkını kullanan (CİMER) vatandaşa en kısa sürede cevap ve isteğinin karşılanması amacıyla Belediye birimleri arasında koordinasyon sağlamak,

    ii. Bilgi edinme servisine e-posta yoluyla ulaşan başvurular ilgili yönetmeliğin 9. ve 10. Maddesi gereğince uygunluğu kontrol etmek ve 2 (iki) iş günü içerisinde ilgili Daire Başkanlıklarına göndererek, işleme alınan başvurulara istinaden gelen cevaplar e-posta ve SMS yoluyla başvuru sahibine iletmek,

    iii. Başvurulara 15 (onbeş) iş günü içerinde cevap vermek, başvuruya cevap vermek için bilgi ve belge erişimi farklı birimlerden temin edilmesi durumunda ise süre 30 (otuz) iş günü içerinde cevap vermek, ancak bu durumu başvuru sahibine bildirmek,

    iv. Başvurulara ait gerekli arşiv ve rapor çalışması yapmak,

  Yazı kaynağı : www.adana.bel.tr

  Adana Büyükşehir Belediyesi


  Otobüs Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 6- Otobüs Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

  1) Belediye otobüs hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli çalışma programlarını hazırlamak, uygulamak ve uygulamayı takip ederek aksaklık durumlarında gerekli düzenlemeyi yapmak,

  2) Belediye otobüs hizmetleri ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden gelen öneri, talep ve şikâyetleri inceleyerek gerekli düzenlemeleri yapmak,

  3) Belediye otobüs güzergâhlarında gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapmak/yaptırmak elde edilen bulgular doğrultusunda, şehrin yol ve yerleşim durumuna göre düzenlemeler yaparak uygulanmasını temin ve kontrol etmek,

  4) Belediye otobüs hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği arttırabilmek için diğer müdürlükler ile koordineli çalışmak, öneri ve strateji geliştirerek izin onay veya karar mercilerine sunmak,

  5) Belediye otobüslerinde kullanılan “Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sisteminin” çalışmasını takip etmek, hizmet etkinliği ve verimliliği sağlamak amacıyla sistem üzerinden rakamsal verileri almak, analiz etmek ve çözüm oluşturmak,

  6) Belediye otobüslerinde bulunan kamera görüntülerini incelemek, ilgili mevzuatta belirlenmiş “Çalışma Usul ve Esaslarına” aykırı davranışta bulunduğu tespit edilen otobüs şoförleri ile ilgili işlemleri yapmak, gerektiğinde adli ve/veya idari kurumlarca usulüne uygun talep edilen “kamera görüntü kayıtlarını” hazırlayıp vermek,

  7)  Belediye otobüs hizmetleri ile ilgili düzenlemeler konusunda gerektiğinde UKOME' ye teklif sunmak, yönerge hazırlamak, yapılan hizmetin mevzuata, belediye düzenlemelerine ve UKOME kararlarına uygun yürütülmesini takip etmek,

  8) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yolcu aktarma merkezlerini, araç peron ve durak yerlerini belirlemek, yapmak ve/veya yaptırmak,

  9) Otobüs işletmesindeki sistem, çevre ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, iş ve işlemleri yapmak veya yapılacak işlemi ilgili birimlere bildirmek ve takip etmek,

  10) Şube Müdürlüğünde bulunan yapıların, tesisatın(Belediye otobüsleri hariç)araç ve makinelerin bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak veya yapılması için sorumlu birime bildirmek ve takip etmek,

  11) Otobüs hizmetleri ile ilgili şikâyetleri değerlendirerek şikâyet sahibini bilgilendirmek,

  12) Araçlarda unutulan veya düşürülen eşyaları muhafaza altına almak ve 20 gün içerisinde teslim alınmayan eşyaları Zabıta Daire Başkanlığına teslim etmek,

  13) Şube Müdürlüğü yazışmalarının mevzuata uygun düzenini sağlamak ve gelen/giden evrakı dosyalamak,

  14) Kurumun hedef, strateji ve amacı doğrultusunda gerekli planlamayı yapmak, uygulamak, aksayan yönleri tespit ederek çözüm üretmek,

  15) Şube Müdürlüğünün bütçe ve ücret tarifesi teklifini hazırlamak,

  16) Şube Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda ilgili mevzuata göre yapılacak alımlar için teknik şartnameleri hazırlamak ve ihaleyi yapacak birime göndermek, ihale sözleşmeleri kapsamında kontrollük, kabul ve hak ediş işlemlerini yerine getirmek,

  17) Şube Müdürlüğü personelinin puantaj kayıtlarını tutmak, ücret ve maaşlarının ödeme evraklarını düzenlemek,

  18) Personelin görevini etkin, verimli ve kamusal hizmet amacına uygun yapmasını sağlamak ve gerektiğinde hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına bildirmek,

  19) Şehir içi belediye otobüs hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine yönelik günlük, haftalık ve aylık çalışma programlarını hazırlamak, uygulamayı takip etmek, aksaklık durumunda gerekli düzeltmeleri yapmak,

  20) Gerekli görüldüğünde personel rotasyonu ile çalışmayı sürdürmek,

  21) İlgili mevzuat ve belediye düzenlemeleri ile verilen görev ve sorumluluğun zamanında ve uygun biçimde eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak,

  22) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

  Yazı kaynağı : www.adana.bel.tr

  Adana Büyükşehir Belediyesi


  Ulaşım Dairesi Başkanlığının 

  Görev Yetki Ve Sorumlulukları

  MADDE 4-Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;


  a) Birimlerin görev ve sorumluluğunda bulunan tüm hizmet ve çalışmanın ilgili mevzuat çerçevesinde, kurumun bütçe ve iş programları dikkate alınarak, verimlilik ilkesi ile kamusal hizmet amacına uygun, yerine getirilmesini sağlamak,

  b) İl bütünündeki ulaşım sistemlerine yönelik mevcut sorunların giderilmesi ve geleceğe ilişkin hizmet düzeyini artıracak projeleri yapmak ve/veya yaptırmak,

  c) Adana ili nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu “Ulaşım Ana Planını” hazırlamak/hazırlatmak, uygulamasını sağlamak ve geliştirmek,

  d) Toplu ulaşım hizmetlerinde kaliteyi sürekli arttırmak amacıyla; şoför, vatman ve diğer personele yönelik, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yaparak eğitim programları planlamak,

  e) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhları konusunda çalışma yapmak,

  f) Ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi, disiplin altına alınması amacıyla Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren taksi, servis araçları ve yolcu taşıma faaliyetinde bulunan diğer araçların; trafik, ulaşım, uygunluk ve faaliyet alanlarının, ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde denetimlerini yapmak ve/veya yaptırmak,

  g) Belediye otobüs güzergâhlarında gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yaptırmak, elde edilen bulgular doğrultusunda şehrin yol ve yerleşim durumuna göre düzenlemeler yaparak uygulanmasını sağlamak,

  h) Kent içi trafik planlamasını güvenli ve ekonomik yönleriyle en üst düzeyde verim alınmasını sağlayacak şekilde planlamak, yollar üzerinde trafik güvenliği bakımından gerekli önlemleri almak,

  i) Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüklerinde görevin gerektirdiği durumlarda personel rotasyonu ile çalışmayı sürdürmek,

  j) Üst yöneticiler tarafından verilen görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek,

  k) Şube Müdürlükleri tarafından hazırlanan bütçe ve ücret tekliflerini koordine etmek ve sonuçlandırmak.

  Yazı kaynağı : www.adana.bel.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap