Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takip

  1 ziyaretçi

  abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takip bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Adalet Bakanl���ndan:

  ABONEL�K S�ZLE�MES�NDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA

  �L��K�N TAK�B�N BA�LATILMASI USUL� HAKKINDA Y�NETMEL�K

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Y�netmelik, abonelik s�zle�meleri ile bu s�zle�melerin ifas� amac�yla t�keticiye sunulup bedeli faturaya yans�t�lan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklar�na ili�kin haciz yoluyla ilams�z icra takiplerinin, Ulusal Yarg� A�� Bili�im Sisteminde (UYAP) olu�turulan Merkezi Takip Sistemi (MTS) �zerinden ba�lat�lmas�na ve haciz a�amas�na kadar y�r�t�lmesine ili�kin usul ve esaslar� belirlemek amac�yla haz�rlanm��t�r.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mleri, 7/11/2013 tarihli ve 6502 say�l� T�keticinin Korunmas� Hakk�nda Kanunda ve di�er mevzuatta d�zenlenen abonelik s�zle�meleri ile bu s�zle�melerin ifas� amac�yla t�keticinin kullan�m�na sunulup bedeli faturaya yans�t�lan mal ve hizmetten kaynaklanan ve avukat ile takip edilen ilams�z takibe konu para alacaklar�n�n, UYAP b�nyesinde olu�turulan MTS �zerinden ba�lat�lmas�na ve y�r�t�lmesine ili�kin takip i�lemleri hakk�nda uygulan�r.

  (2) Birinci f�kra kapsam�ndaki icra takipleri ancak bu Y�netmelikte belirlenen y�ntemle ba�lat�labilir, aksi halde icra dairesi takip talebini reddeder.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik, 6/12/2018 tarihli ve 7155 say�l� Abonelik S�zle�mesinden Kaynaklanan Para Alacaklar�na �li�kin Takibin Ba�lat�lmas� Usul� Hakk�nda Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci f�kras�na dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4 � (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) Bakanl�k: Adalet Bakanl���n�,

  b) Banka: Adalet Bakanl��� ile entegrasyon yapan ve bu Y�netmelik kapsam�ndaki bor� �demelerini kabul etmeye yetkili bankalar ile elektronik para kurulu�lar�n�,

  c) Ba�kanl�k: �cra ��leri Dairesi Ba�kanl���n�,

  �) G�venli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 say�l� Elektronik �mza Kanununun 4 �nc� maddesinde nitelikleri belirtilen g�venli elektronik imzay�,

  d) Hesap numaras�: Hesaba ait banka IBAN numaras�n�,

  e) Kanun: 6/12/2018 tarihli ve 7155 say�l� Abonelik S�zle�mesinden Kaynaklanan Para Alacaklar�na �li�kin Takibin Ba�lat�lmas� Usul� Hakk�nda Kanunu,

  f) Komisyon: Adli Yarg� �lk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunu,

  g) MTS: Kanun ve bu Y�netmelikte belirtilen takip i�lemlerinin elektronik ortamda yap�lmas�n� sa�lamak amac�yla, UYAP b�nyesinde yer alan ve Adalet Bakanl��� Bilgi ��lem Genel M�d�rl��� alt�nda tan�mlanan, Hazine ve Maliye Bakanl���, Posta ve Telgraf Te�kilat� Anonim �irketi (PTT), banka ve di�er ilgili kurum ve kurulu�lar ile entegrasyonu sa�lanan takip sistemini,

  �) Muhabere icra dairesi: Birden fazla icra dairesinin bulundu�u mahallerde muhabere i�ini yapmakla g�revli icra dairesini,

  h) PTT: Posta ve Telgraf Te�kilat� Anonim �irketini,

  �) UYAP: Ulusal Yarg� A�� Bili�im Sistemini,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Takip Talebi ve �deme Emri ile Takibin Ba�lamas� ve Sona Ermesi

  Takip talebi

  MADDE 5 � (1) Alacakl� avukat� taraf�ndan doldurulan takip talebinde a�a��daki hususlar yer al�r:

  a) Alacakl�n�n ve varsa kanuni temsilcisi ile avukat�n�n ad� ve soyad�, T�rkiye Cumhuriyeti kimlik numaras�; t�zel ki�i ise unvan�, vergi kimlik numaras�, ticaret sicil numaras� ve Merkezi Sicil Kay�t Sistemi (MERS�S) numaras�; adresi, telefon numaras� ve elektronik ileti�im bilgileri.

  b) Alacakl� veya avukat�n�n m�nhas�ran MTS ile ili�kilendirilmi� ve banka taraf�ndan da sadece bu Y�netmelik kapsam�ndaki bor� tutar�n�n yat�r�lmas�na �zg�lenmi� hesap numaras�.

  c) Bor�lunun ve varsa kanuni temsilcisinin ad� ve soyad�, T�rkiye Cumhuriyeti kimlik numaras�; t�zel ki�i ise unvan�, vergi kimlik numaras�, biliniyorsa ticaret sicil numaras� ve MERS�S numaras�; adresi, biliniyorsa telefon numaras� ve elektronik ileti�im bilgileri.

  �) Terekeye kar�� yap�lan takiplerde kendilerine tebligat yap�lacak miras��lar�n ad� ve soyad�, T�rkiye Cumhuriyeti kimlik numaras� ile adresi.

  d) Alaca��n tutar� ve faizli alacaklarda faizin t�r�, oran�, miktar� ve i�lemeye ba�lad��� g�n; alacak yabanc� para ise harca esas olmak �zere takip tarihindeki T�rkiye Cumhuriyet Merkez Bankas� efektif sat�� kuru �zerinden T�rk Liras� kar��l���, alaca��n hangi tarihteki kur �zerinden talep edildi�i ve faizli alacaklarda faizin t�r�, oran�, miktar� ve i�lemeye ba�lad��� g�n.

  e) Takip dayana�� belgelerin tarih ve numaras� ile alaca��n son �deme tarihi.

  f) Haciz ve m�teakip i�lemler i�in yetkili icra dairesi.

  (2) MTS�ye bilgi giri�i yapan avukat, takip talebindeki bilgilerin do�ru ve eksiksiz girilmesinden sorumludur.

  (3) Avukat taraf�ndan takip talebinin doldurulmas�ndan sonra son �deme tarihi belirtilen alaca�a ili�kin fatura veya benzeri belgeler MTS�ye taranmak suretiyle y�klenir.

  (4) ���nc� f�krada belirtilen fatura veya benzeri belgeler, bor�luya tebli� edilmez.

  Takibin ba�lamas�

  MADDE 6 � (1) Takip talebi 5 inci maddenin birinci f�kras� uyar�nca doldurulduktan, ilgili belgeler taran�p MTS�ye y�klendikten ve takip har� ve masraflar� elektronik ortamda �dendikten sonra g�venli elektronik imza ile onaylan�r, MTS�ye kaydedilir ve merkezi takip numaras� al�r. �cra takibi MTS�ye kaydedildi�i anda ba�lam�� olur.

  �deme emri

  MADDE 7 � (1) Takip talebinin MTS�ye kaydedilmesinden sonra bu talebe uygun olarak MTS taraf�ndan otomatik olarak �deme emri d�zenlenir.

  (2) �deme emrinde takip talebinde yer alan bilgiler yan�nda a�a��daki hususlar bulunur:

  a) Toplam bor� miktar� ile takip har� ve masraflar�n�n, tebli�den itibaren yedi g�n i�inde alacakl�n�n veya avukat�n�n MTS ile ili�kilendirilmi� hesap numaras�na �denmesi gerekti�i.

  b) Yetkiye, borcun tamam�na veya bir k�sm�na ya da alacakl�n�n takibat icras� hakk�na dair bir itiraz� varsa bunun da ayn� s�re i�inde beyan edilmesi gerekti�i.

  c) Sadece yetkiye itiraz h�linde yeniden �deme emri tebli� edilmeksizin alacakl�n�n talebi �zerine, yetki itiraz�nda g�sterilen veya mahkemece yetkili g�r�len icra dairesinden haciz i�lemlerinin ba�lat�laca��.

  �) �tirazlar�n, herhangi bir icra dairesi arac�l���yla veya g�venli elektronik imza kullan�larak MTS ile entegre �al��an UYAP Vatanda� Portal �zerinden yap�labilece�i.

  d) Bor� �denmez veya itiraz olunmazsa yetkili icra dairesi arac�l���yla cebr� icraya devam edilece�i.

  �deme emrinin tebli�i

  MADDE 8 � (1) Bor�lu, tebligat�n elektronik yolla yap�lmas� zorunlu olan ki�ilerden ise �deme emri, 11/2/1959 tarihli ve 7201 say�l� Tebligat Kanununun h�k�mleri uyar�nca bor�luya elektronik tebligat yoluyla g�nderilir.

  (2) Bor�lu, tebligat�n elektronik yolla yap�lmas� zorunlu ki�ilerden de�il ise �deme emri ile tebli� mazbatal� kapal� zarf, UYAP �zerinden ilgili PTT birimine iletilir.

  (3) �deme emrini ve tebli� mazbatal� kapal� zarf� UYAP �zerinden alan PTT birimi, bunlar�n ��kt�s�n� al�r ve 7201 say�l� Kanun h�k�mleri uyar�nca bor�luya tebli� eder.

  (4) Tebli� durumunu belgeleyen mazbata taranarak, tebligat�n ak�betine ili�kin bilgiler ise veri giri�i yap�larak ilgili PTT birimi taraf�ndan gecikmeksizin UYAP�a y�klenir. Mazbatan�n asl�, ilgili PTT birimi taraf�ndan alacakl� avukat�n�n takip talebinde bildirdi�i icra dairesine g�nderilir. Alacakl� avukat� buna ili�kin PTT taraf�ndan belirlenen gideri takibi ba�lat�rken yat�rmak zorundad�r.

  (5) Adresin tebligata elveri�li olmad���n�n anla��lmas� veya tebligat yap�lamamas� h�linde, takibe devam etmek isteyen alacakl� avukat�n�n istemi �zerine, MTS �zerinden bor�lunun adres kay�t sisteminde yer alan yerle�im yeri adresine tebligat ��kar�l�r. Alacakl� avukat�, tebligat ��kar�l�rken tebligat giderini �demek zorundad�r.

  (6) Bor�luya be�inci f�kra uyar�nca da tebligat yap�lamamas� veya bor�lunun yerle�im yeri adresinin yurt d���nda bulundu�unun anla��lmas� h�linde, alacakl� avukat�n�n talebi �zerine, har�lar ikmal edilerek icra dairesinde takibe devam edilir. �cra dairesinde takibe devam edilebilmesi i�in alacakl� avukat�n�n MTS �zerindeki takibi �tebli� imk�ns�zl���� se�ene�ini se�erek kapatmas� zorunludur. Bu sebeple dosyan�n kapat�lmamas� h�linde son i�lem tarihinden itibaren iki y�l ge�mekle takip otomatik olarak kapat�l�r.

  Takibin sona ermesi

  MADDE 9 � (1) Takip konusu borcun tamam�, takip har� ve masraflar�yla birlikte �deme emrinde belirtilen hesap numaras�na tahsilat kanallar� ile �dendi�inde, MTS taraf�ndan takip sona erdirilir.

  (2) Bor� haricen tahsil edildi�i takdirde alacakl� avukat� taraf�ndan MTS ortam�nda haricen tahsil se�ene�i se�ilerek takip sona erdirilir.

  (3) Alacakl�, alaca��ndan feragat etti�i takdirde, alacakl� avukat� taraf�ndan MTS ortam�nda feragat se�ene�i se�ilerek takip sona erdirilir.

  (4) Birinci f�kra uyar�nca takip sona erdi�i takdirde banka,30/6/1934 tarihli ve 2548 say�l� Ceza Evleriyle Mahkeme Binalar� �n�as� Kar��l��� Olarak Al�nacak Har�lar ve Mahk�mlara �dettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakk�nda Kanun uyar�nca alacakl�dan al�nmas� gereken harc�, �denen paradan ay�rarak Bakanl���n belirleyece�i hesaba aktar�r. Bunun d���nda yap�lan �demeler haricen tahsilat h�km�ndedir.

  K�smi �deme

  MADDE 10 � (1) K�smi �deme halinde alacakl� �demeyi reddedemez.

  (2) K�smi �deme durumunda, 9 uncu maddenin d�rd�nc� f�kras� uyar�nca al�nmas� gereken har� yap�lan �deme miktar� �zerinden hesaplanarak al�n�r.

  (3) K�smi �deme durumunda, haciz yoluyla takibe ge�ilmesi h�linde kalan miktar �zerinden takibe devam olunur.

  �deme emrine itiraz

  MADDE 11 � (1) Bor�lu, �deme emrinin tebli�inden itibaren yedi g�n i�inde, herhangi bir icra dairesine ba�vurarak �deme emrine itiraz edebilir. Posta yolu ile itiraz yap�lamaz.

  (2) �cra dairesi, itiraza ili�kin evrak� ayn� g�n UYAP�a y�kler, asl�n� alacakl�n�n takip talebinde bildirdi�i icra dairesine g�nderir. Bor�luya, itiraz etti�ine ili�kin �cretsiz bir al�nd� belgesi verilir.

  (3) G�venli elektronik imza kullan�larak MTS ile entegre �al��an UYAP Vatanda� Portal �zerinden de itiraz edilebilir. �tiraz evrak� MTS�ye kaydedildikten sonra PTT�nin UYAP�a bildirdi�i tebli� tarihi verisinden itibaren yedi g�nl�k itiraz s�resinin ge�ti�i tespit edilirse bilgi amac�yla uyar� verilir.

  (4) �tiraz, itiraz�n MTS dosyas�na y�klendi�i tarihi izleyen be�inci g�n�n sonunda alacakl� avukat�na tebli� edilmi� say�l�r.

  (5) PTT�nin UYAP�a bildirdi�i tebli� tarihi verisinden itiraz�n s�resinde yap�ld��� tespit edilirse MTS takibi otomatik olarak durdurur.

  (6) Duran takip hakk�nda, 2004 say�l� Kanunun ilgili h�k�mleri uygulan�r.

  (7) Sadece yetkiye itiraz h�linde, alacakl� avukat� MTS �zerinden yetki itiraz�n�n kabul� se�ene�ini se�erek, UYAP �zerinden entegre bili�im sistemleri vas�tas�yla bor�lunun mal, hak veya alaca�� olup olmad���n� sorgulayabilir veya yetki itiraz�nda g�sterilen icra dairesinde haciz i�lemlerini ba�latabilir. Yetki itiraz�n� kabul eden avukat�n, icra dairesinde takibe devam edebilmesi i�in; MTS �zerinden �Yetki �tiraz�n�n Kabul�� se�ene�ini se�erek i�lem yapmas� ve varsa har�lar� ikmal etmesi zorunludur. Bu i�lemleri tamamlamas� durumunda MTS dosyas� kapat�l�r.

  (8) Takip talebinde belirtilen icra dairesinde haciz i�lemlerinin ba�lat�labilmesi i�in bu dairenin ba�l� bulundu�u mahkemede yetki itiraz�n�n kald�r�lmas� �artt�r. Mahkeme, yetki itiraz�n� dosya �zerinden inceleyip kesin olarak karara ba�lar. Mahkemenin yetkili g�rd��� icra dairesinde haciz i�lemlerinin ba�lat�labilmesi i�in yeniden �deme emri tebli�i gerekmez. Yetki itiraz� kald�r�ld�ktan sonra avukat�n, icra dairesinde takibe devam edebilmesi i�in; MTS �zerinden �Yetki �tiraz�n�n Kald�r�lmas�� se�ene�ini se�erek i�lem yapmas� ve varsa har�lar� ikmal etmesi zorunludur.

  �deme emrine itiraz edilmemesi veya itiraz�n h�k�mden d���r�lmesi

  MADDE 12 � (1) �deme emrine itiraz edilmemesi veya itiraz�n h�k�mden d���r�lmesine ra�men s�resi i�inde �deme yap�lmamas� h�linde, alacakl�n�n yetkili icra dairesi nezdinde yapaca�� talep �zerine 2004 say�l� Kanunun ilgili h�k�mleri uyar�nca cebr� icraya devam olunur.

  (2) Avukat�n, icra dairesinde takibe devam edebilmesi i�in; MTS �zerinden ��cra Takibi Ba�lat� se�ene�ini se�erek i�lem yapmas� ve varsa har�lar� ikmal etmesi zorunludur. Bu i�lemleri tamamlamas� durumunda MTS dosyas� kapat�l�r.

  (3) Cebr� icraya devam edilmesi talep edildi�inde; icra m�d�r�, alaca��n Kanun kapsam�nda bulundu�unu, �deme emrinin tebli� edildi�ini, takibe itiraz edilmedi�ini, itiraz�n s�resinde yap�lmad���n� veya itiraz�n h�k�mden d���r�ld���n� tespit ederse cebr� icra i�lemlerine devam eder. Aksi h�lde gerek�esini belirterek talebi reddeder. Verilen kararlara kar�� alacakl� veya bor�lu �ik�yet yoluna ba�vurabilir.

  (4) ���nc� f�kra uyar�nca cebr� icra i�lemlerine devam edilmesinin m�mk�n oldu�u h�llerde, icra dairesinde takibe ge�meden �nce alacakl� avukat� dilerse haciz talebinde bulunmaks�z�n UYAP �zerinden, entegre bili�im sistemleri vas�tas�yla bor�lunun mal, hak veya alaca�� olup olmad���n� sorgulayabilir. Sorgulama sonunda sistem mal, hak veya alaca��n mahiyeti ve detay� hakk�nda bilgi veremez; sadece mal, hak veya alaca��n genel olarak olup olmad��� konusunda bilgi verebilir. Bor�lunun mal, hak veya alaca��n�n varl���n�n tespiti h�linde UYAP �zerinden de haciz talep edilebilir.

  (5) �deme emrinin tebli�i tarihinden itibaren iki y�l i�inde haciz talep edilmezse takip d��er. �tiraz�n h�k�mden d���r�lmesine ili�kin dava a��lmas� h�linde davan�n a��ld��� tarihten h�km�n kesinle�mesine kadar ge�en s�re hesaba kat�lmaz.

  ���NC� B�L�M

  Avukat Kayd� ile MTS Harc�

  Avukat kayd�

  MADDE 13 � (1) Bu Y�netmelik kapsam�nda abonelik s�zle�meleri ile bu s�zle�melerin ifas� amac�yla t�keticiye sunulup bedeli faturaya yans�t�lan mal veya hizmeti sunan ger�ek ki�iler veya t�zel ki�ilerin yetkilileri UYAP Kurum Portal �zerinden dilek�e ve �irket yetkilisi oldu�unu g�steren belge ile imza sirk�s�n� taray�p g�venli elektronik imza ile imzalayarak Bakanl��a g�nderir.

  (2) Bakanl�k taraf�ndan birinci f�kra uyar�nca g�nderilen belgeler incelendikten sonra yetkili oldu�u tespit edilenlere �irket yetkilisi rol� tan�mlan�r.

  (3) �irket yetkilisi rol� tan�mlanan ki�i UYAP Kurum Portal �zerinden g�venli elektronik imza ile MTS i�lemlerinde yetkili avukatlar� belirler. �irket yetkilisi belirledi�i avukatlar� de�i�tirmeye, yeni avukat eklemeye veya avukat ��karmaya yetkilidir.

  (4) Avukat�n alacakl� ad�na MTS�de i�lem yapabilmesi i�in yukar�daki f�kra uyar�nca yetkilendirilmesi zorunludur.

  Merkezi takip sistemi harc�

  MADDE 14 � (1) Bu Y�netmelik kapsam�ndaki takiplerden MTS harc� pe�in al�n�r.

  (2) Bu Y�netmelik kapsam�ndaki takip, haciz a�amas�na ge�ilmeden neticelendirilirse icraya ba�vurma harc� ile tahsil harc� al�nmaz.

  (3) Alacakl� avukat� takip talebini g�venli elektronik imza ile onaylad�ktan sonra MTS harc� ile alacakl� avukat� taraf�ndan �denen masraflar iade edilmez.

  (4) Kesinle�en MTS takibi ile adresin tebligata elveri�li olmad���n�n veya bor�lunun yerle�im yeri adresinin yurt d���nda oldu�unun anla��lmas� veya tebligat yap�lamamas� durumlar�nda takibe icra dairesi vas�tas�yla devam edilmesi h�linde, pe�in al�nan MTS harc�n�n �dendi�i tarihte ge�erli olan icraya ba�vurma harc�n� a�an k�sm� takip sonunda al�nacak tahsil harc�ndan mahsup olunur.

  (5) MTS takibinin ba��nda yer almayan avukat�n daha sonra vekil olarak MTS�ye eklenmesi durumunda vekaletname suret harc� ve di�er masraflar�, herhangi bir mahaldeki MTS ile yetkili icra dairesine yat�r�r, buna ili�kin evrak� sisteme tarar. �cra m�d�r� haciz istenmesi h�linde 12 nci maddenin ���nc� f�kras� uyar�nca yapaca�� kontrolde birinci c�mledeki vekaletname suret harc� ve di�er masraflar�n yat�r�l�p yat�r�lmad���n� da kontrol eder.

  D�RD�NC� B�L�M

  Merkezi Takip Sistemi Kay�tlar�

  Merkezi takip sisteminde tutulan kay�tlar

  MADDE 15 � (1) Merkezi Takip Sistemine dayal� icra takiplerinde a�a��da g�sterilen kay�tlar�n tutulmas� zorunludur:

  a) Tebligat mazbatas�n�n muhafaza kayd�.

  b) �tiraz dilek�esi kayd�.

  Tebli� mazbatas�n�n kayd� ve muhafazas�

  MADDE 16 � (1) PTT taraf�ndan alacakl� avukat�n�n takip talebinde bildirdi�i icra dairesine g�nderilen tebli� durumunu belgeleyen mazbata, Komisyon taraf�ndan belirlenecek icra dairesince MTS tebli� mazbatas� kartonunda saklan�r. Buna ili�kin ilgili icra dairesi taraf�ndan kay�t tutulur.

  (2) �cra dairesince tutulacak kay�tta; muhatab�n ad� ve soyad�, MTS numaras�, barkod numaras� ile PTT taraf�ndan tebligat�n icra dairesine verildi�i tarih bilgisi yer al�r.

  (3) Takibe icra dairesinde devam edilmesi durumunda tebli� mazbatas� takibin a��ld��� icra dairesine g�nderilir. G�nderilen icra dairesi ve tarihi, tutulan kayda i�lenir.

  �tiraz dilek�esinin kayd� ve muhafazas�

  MADDE 17 � (1) Bor�lunun �deme emrine itiraz�na ili�kin evrak� alan muhabere icra dairesi, itiraz dilek�esini ayn� g�n i�inde UYAP�a y�kler; asl�n� ise takip talebinde bildirilen icra dairesine g�nderir.

  (2) Yukar�daki f�kra uyar�nca itiraz dilek�esinin g�nderilece�i adliyedeki Komisyon taraf�ndan belirlenecek icra dairesince bor�lunun itiraz dilek�esinin asl� MTS itiraz dilek�esi kartonunda saklan�r, buna ili�kin icra dairesi taraf�ndan kay�t tutulur.

  BE��NC� B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  MTS i�leri ile yetkili icra dairesi

  MADDE 18 � (1) Birden fazla icra dairesinin bulundu�u mahallerde komisyon dairelerden birini MTS takiplerinin y�r�t�lece�i icra dairesi olarak yetkilendirebilece�i gibi tevzi sistemine g�re t�m dairelere e�it olarak da��t�m�n� da sa�layabilir.

  (2) Birden fazla icra dairesinin bulundu�u mahallerde komisyon dairelerden birini MTS takiplerine ili�kin itiraz dilek�elerinin ve tebli� mazbatalar�n�n muhafazas� i�in yetkilendirir.

  Bak�m, onar�m ve g�ncelleme �al��malar�

  MADDE 19 � (1) Planl� bak�m, onar�m ve g�ncelleme �al��malar� kapsam�nda ge�ici olarak MTS�ye eri�im kapat�labilir veya k�s�tlanabilir. Bu �al��malar�n yap�laca�� zaman bilgisi, �nceden MTS�de duyurulur ayr�ca bu �al��malar s�ras�nda �al��ma yap�ld���na ili�kin uyar� verilir.

  (2) Aniden ortaya ��kan sebeplerden dolay� MTS�de yap�lacak bak�m, onar�m ve g�ncelleme �al��malar�nda, �nceden duyuru yap�lmas� hari� birinci f�kra gere�ince i�lem yap�l�r.

  (3) Entegrasyon yap�lan kurumlar ile mutabakat sa�lanmas� amac�yla; g�n�n belirli bir zaman�nda MTS�ye eri�im kapat�labilir veya k�s�tlanabilir. Bu durumda birinci f�kra gere�ince i�lem yap�l�r.

  H�k�m bulunmayan haller

  MADDE 20 � (1) Bu Y�netmelikte h�k�m bulunmayan hallerde 2004 say�l� Kanun ile 11/4/2005 tarihli ve 25783 say�l� Resm� Gazete�de yay�nlanan �cra ve �flas Kanunu Y�netmeli�i h�k�mleri uygulan�r.

  Ge�i� h�km�

  GE��C� MADDE 1 � (1) Bu Y�netmelik, y�r�rl��e girdi�i tarihte derdest olan takipler hakk�nda uygulanmaz; bu takipler hakk�nda 2004 say�l� Kanun ile �cra ve �flas Kanunu Y�netmeli�inin ilgili h�k�mleri uygulan�r.

  Y�r�rl�k

  MADDE 21 � (1) Bu Y�netmelik 1/6/2019 tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 22 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Adalet Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  YAZICI

  SELİN SINAR

  Temmuz 2019

  Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkinTakibin Başlatılması Usulü

  I. Amaç, Kapsam ve Dayanak

  Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Haziran 2019 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 6 Aralık 2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 9’uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

  Kanun, 7 Kasım 2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ve diğer mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal ve hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin, ilamsız icra takiplerinin usul ve esasların düzenlenmeyi amaçlamaktadır. Kanun kapsamında düzenlenen yeni takip yoluyla, abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar bakımından, abonelik sözleşmesinin mal veya hizmet sunan tarafının başvuracağı ayrı ve özel bir ilâmsız takip yöntemi kabul edilmiştir. Yönetmelik ise, Kanun’un uygulanmasına ilişkin hususları belirlemek üzere düzenlenmiştir.

  Yönetmelik, abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına yönelik, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nde (“UYAP”) oluşturulan Merkezi Takip Sistemi (“MTS”) üzerinden, haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin başlatılmasına ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlar.

      A. Abonelik Sözleşmesi Nedir? Ne Şekilde Kurulur?

  Abonelik sözleşmesi, 24 Ocak 2015 tarihli ve 29246 sayılı Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca, tüketicinin belirli bir malı veya hizmeti sürekli olarak veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmeler olarak ifade edilir. Abonelik sözleşmelerine elektrik, su, doğalgaz, telefon ve elektronik haberleşme sektörüne ilişkin abonelik sözleşmeleri örnek olarak verilebilir.

  Satıcı veya sağlayıcı, sunulan mal veya hizmete ilişkin olarak tüketici ile bir abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır. Yazılı veya mesafeli olarak kurulan abonelik sözleşmelerinin bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi gerekir. Abonelik sözleşmeleri açısından şekil şartı öngörülmüştür. Buna göre abonelik sözleşmelerinin, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Abonelik sözleşmelerinin ayrıca Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği madde 6’da belirtilen hususları içermesi zorunludur.

  Abonelik sözleşmesinde, madde 6’da sayılan zorunlu hususlardan bir veya birkaçının bulunmaması sözleşmenin geçerliliğini etkilemez ve bu durumda, satıcı veya sağlayıcı malın teslimini veya hizmetin ifasını durduramaz. Bu halde sözleşmedeki eksiklik, sözleşmeyi düzenleyen tarafından derhal giderilir. Aksi takdirde tüketici, cezai şart, tazminat ve benzeri adlarla herhangi bir ödemede bulunmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

      B. Abonelik Sözleşmelerinde Ödeme Bildirimi ve İtiraz Usulü

  Satıcı veya sağlayıcı, her bir tüketim dönemi sonunda tüketicinin ödeyeceği hizmet bedelini içeren bir ödeme bildirimi düzenlemek zorundadır. Ödeme bildiriminde Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği madde 19(2)’de sayılan hususların bulunması gerekir. Söz konusu hususları içeren fatura ve benzeri her türlü belge, ödeme bildirimi olarak kabul edilir. Satıcı veya sağlayıcı ödeme bildirimini, son ödeme tarihinden en az yedi gün önce tüketiciye gönderir. Tüketiciler, ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle, bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz, satıcı veya sağlayıcı tarafından başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve inceleme sonuçları tüketiciye yazılı olarak bildirilir.

  Tüketici tarafından fatura bedelinin süresi içerisinde ödenmemesi halinde, hizmet sunumunun ne şekilde ve ne kadar sürede durdurulabileceği ile fatura bedelinin sonradan ödenmesi durumunda, hizmet sunumunun ne şekilde ve ne kadar süre içerisinde başlatılacağına dair hususlar, Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği madde 6 kapsamında, satıcı veya sağlayıcı ile akdedilen abonelik sözleşmesi içerisinde belirtilmek zorundadır.

  II. Abonelik Sözleşmelerinden Doğan Para Alacaklarına Yönelik Takip Yapılmasının İlk Koşulu Avukat Kaydı

  Abonelik sözleşmesinin mal veya hizmet sunan tarafının avukatı sıfatıyla, tüketiciye sunulan mal ve hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin icra takibini başlatabilmek için öncelikle işbu Yönetmelik kapsamında avukat kaydının yapılması gerekmektedir. Avukat Kaydı için, abonelik sözleşmeleri kapsamında mal veya hizmeti sunan gerçek kişiler veya tüzel kişilerin yetkilileri, işbu yetkilerini gösteren ve Yönetmelik madde 13’te belirtilen belgeleri, UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile Adalet Bakanlığı’na (“Bakanlık”) gönderir. Bakanlık söz konusu belgeleri inceledikten sonra yetkili olduğunu tespit ettiği kişilere “şirket yetkilisi” rolü tanımlar ve bu kişiler MTS işlemlerinde yetkili avukatları belirler.

  III. Takip Talebinde Bulunması Gereken Hususlar

  Yönetmelik madde 5 uyarınca, alacaklı avukatı tarafından başlatılacak takip taleplerinin aşağıdaki hususların içermesi gerekmektedir.

  Takip talebi, yukarıda belirtilen hususlar dahilinde doldurulduktan, ilgili belgeler taranıp MTS’ye yüklendikten ve takip harç ve masrafları elektronik ortamda ödendikten sonra güvenli elektronik imza ile onaylanır ve MTS’ye kaydedilir. İcra takibi MTS’ye kaydedildiği anda başlamış olur. Yönetmelik kapsamında başlatılan takiplere ilişkin harçlar peşin olarak alınır.

  IV. Yetkili İcra Dairesi

  İşbu Yönetmelik kapsamında MTS aracılığıyla başlatılacak icra takiplerinde, birden fazla icra dairesinin bulunduğu mahallerde, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu (“Komisyon”), dairelerden birini MTS takiplerinin yürütüleceği icra dairesi olarak yetkilendirebilir veya tevzi sistemine göre tüm dairelere eşit olarak dağıtımını sağlayabilir. Komisyon ayrıca, birden fazla icra dairesinin bulunduğu mahallerde, dairelerden birini MTS takiplerine ilişkin itiraz dilekçelerinin ve tebliğ mazbatalarının muhafazası için yetkilendirir. 6

  V. Ödeme Emri

  Yönetmelik madde 7 uyarınca gönderilecek ödeme emrinde, takip talebinde yer alan bilgilerin yanı sıra aşağıdaki hususlar bulunur:


  VI. Tebligat Usulü 

  Borçlu, 11 Şubat 1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu (“7201 Sayılı Kanun”) madde 7/a uyarınca, tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olan kişilerden ise ödeme emri, elektronik tebligat yoluyla gönderilir. Borçlu, tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu kişilerden değil ise ödeme emri, 7201 Sayılı Kanun hükümleri 7

  uyarınca, UYAP üzerinden ilgili Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (“PTT”) birimine iletilir ve PTT tarafından borçluya tebliğ edilir. Tebliğ durumunu belgeleyen mazbata taranarak, tebligatın akıbetine ilişkin bilgiler ise, veri girişi yapılarak ilgili PTT birimi tarafından gecikmeksizin UYAP’a yüklenir. Mazbatanın aslı, ilgili PTT birimi tarafından alacaklı avukatının takip talebinde bildirdiği icra dairesine gönderilir. Alacaklı avukatı takibi başlatırken PTT tarafından belirlenen gideri yatırmak zorundadır.

  Adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, alacaklı avukatının istemi üzerine, MTS üzerinden borçlunun adres kayıt sisteminde yer alan yerleşim yeri adresine tebligat çıkarılır.

  Borçluya tebligat yapılamaması veya borçlunun yerleşim yeri adresinin yurt dışında bulunduğunun anlaşılması hâlinde, alacaklı avukatının talebi üzerine, icra dairesinde takibe devam edilir. İcra dairesinde takibe devam edilebilmesi için alacaklı avukatının MTS üzerindeki takibi “tebliğ imkânsızlığı” seçeneğini seçerek kapatması zorunludur. Bu sebeple dosyanın kapatılmaması hâlinde son işlem tarihinden itibaren iki yıl geçmekle, takip otomatik olarak kapatılır.

  VII. Ödeme Emrine İtiraz

  Borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde, herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz etme hakkını haizdir. Posta yoluyla itiraz yapılması mümkün değildir. Borçlunun süresi içinde itirazda bulunması halinde icra dairesi, itiraza ilişkin evrakı aynı gün UYAP’a yükler ve aslını alacaklının takip talebinde bildirdiği icra dairesine gönderir. Borçlu ayrıca, güvenli elektronik imza kullanarak, MTS ile entegre çalışan UYAP Vatandaş Portal üzerinden de itiraz edebilir. Bu halde itiraz, itirazın MTS dosyasına yüklendiği tarihi izleyen beşinci 8

  günün sonunda alacaklı avukatına tebliğ edilmiş sayılır. İtirazın süresinde yapıldığı, PTT’nin UYAP’a bildirdiği tebliğ tarihinden anlaşılırsa takip, MTS tarafından otomatik olarak durdurulur.

  Borçlu tarafından yalnızca yetkiye itiraz edilmesi hâlinde alacaklı avukatı, MTS üzerinden yetki itirazının kabulü seçeneğini seçerek, UYAP üzerinden entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla, borçlunun mal, hak veya alacağı olup olmadığını sorgulayabilir veya yetki itirazında gösterilen icra dairesinde haciz işlemlerini başlatabilir. Takip talebinde belirtilen icra dairesinde haciz işlemlerinin başlatılabilmesi için, bu dairenin bağlı bulunduğu mahkemede yetki itirazının kaldırılması şarttır. Yetki itirazı kaldırıldıktan sonra avukatın icra dairesinde takibe devam edebilmesi için, MTS üzerinden “Yetki İtirazının Kaldırılması” seçeneğini seçerek işlem yapması ve varsa harçları ikmal etmesi zorunludur.

  Borçlunun borca itiraz etmesi halinde, 9 Haziran 1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“2004 Sayılı Kanun”) ile 11 Nisan 2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği (“İcra İflas Kanunu Yönetmeliği”) hükümleri uygulanır.

  VIII. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi veya İtirazın Hükümden Düşürülmesi

  Borçlu tarafından ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesine rağmen süresi içinde ödeme yapılmaması hâlinde, alacaklının avukatının yetkili icra dairesi nezdinde yapacağı talep üzerine, 2004 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca cebrî icraya devam olunur. Avukatın, icra dairesinde takibe devam edebilmesi için, MTS üzerinden “İcra Takibi Başlat” seçeneğini seçerek işlem yapması ve varsa harçları ikmal etmesi zorunludur. Cebrî icraya devam edilmesi talep 9

  edildiğinde icra müdürü, (i) alacağın 2004 sayılı Kanun kapsamında bulunduğunu, (ii) ödeme emrinin tebliğ edildiğini, (iii) takibe itiraz edilmediğini, (iv) itirazın süresinde yapılmadığını veya (v) itirazın hükümden düşürüldüğünü tespit ederse, cebrî icra işlemlerine devam eder. Aksi hâlde gerekçesini belirterek talebi reddeder. İcra müdürü tarafından verilen kararlara karşı, alacaklı veya borçlu şikâyet yoluna başvurabilir. Cebrî icra işlemlerine devam edilmesinin mümkün olduğu hâllerde, icra dairesinde takibe geçmeden önce alacaklı avukatı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın UYAP üzerinden, entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağı olup olmadığını sorgulayabilir. Borçlunun mal, hak veya alacağının varlığının tespiti hâlinde, UYAP üzerinden de haciz talep edilebilir. Ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren iki yıl içinde haciz talep edilmezse takip düşer. İtirazın hükümden düşürülmesine ilişkin dava açılması hâlinde, davanın açıldığı tarihten hükmün kesinleşmesine kadar geçen süre hesaba katılmaz.

  IX. Kısmi Ödeme

  Borçlu tarafından kısmi ödeme yapılması halinde, alacaklı bu ödemeyi reddedemez. Kısmi ödeme yapılması durumunda haciz yolu ile takip başlatılırsa, kalan miktar üzerinden takibe devam olunur.

  X. Takibin Sona Ermesi

  Yönetmelik uyarınca, başlatılan takiplerin üç şekilde sona erebileceği düzenlenmiştir. Bu haller;

  Borçlu tarafından borcun tamamı ilgili hesap numarasına ödendiği takdirde banka, 30 Haziran 1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun uyarınca alacaklıdan alınması gereken harcı, ödenen paradan ayırarak Bakanlık’ın belirleyeceği hesaba aktarır.

  XI. Merkezi Takip Sistemin Tutulan Kayıtlar

  MTS’ye dayalı icra takiplerinde, Yönetmelik hükümleri gereği, aşağıda belirtilen kayıtların tutulması gerekmektedir. Bu kayıtlar:

  XII. Sonuç

  Kanun ve Yönetmelik ile, abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarının tahsiline ilişkin ayrı ve özel bir ilamsız takip yöntemi usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu takip yoluna başvurulabilmesi için, (i) bir abonelik sözleşmesinin bulunması, (ii) bu abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacağının söz konusu olması, (iii) sözleşme kapsamında tüketiciye sunulmuş bir mal veya hizmetin bulunması ve bedelin faturaya yansıtılmış olması ve (iv) alacağın, avukatla takip edilmesi gerekmektedir. Bu takip yolu, elektronik ortamda gerçekleşmekte olup UYAP bünyesindeki MTS üzerinden yapılmaktadır. Yönetmelik uyarınca usul ve esasları belirlenen takip yolunda, takibin başlatılması, ödeme emrinin gönderilmesi ve takibin kesinleşmesi aşamaları farklılık gösterirken, haciz, paraya çevirme ve paranın ödenmesi gibi sonraki aşamalarda genel haciz yoluyla takibe ilişkin hükümler uygulanmaktadır.

  Belirtmek isteriz ki, Yönetmelik’te hüküm bulunmayan hallerde ve Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan takipler açısından, 2004 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanacaktır. 12

  Yazı kaynağı : www.yaziciao.com

  euyar.com - Online Hukuk Yayıncılığı

  euyar.com - Online Hukuk Yayıncılığı

  19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7155 sayılı Kanun,

  - Abonelik sözleşmesinden doğan para alacaklarının takip usulü,

   - Konkordato kurumu,

  - Arabuluculuk kurumuna ilişkin

  değişiklikler (ve yeni hükümler) içermektedir.

  27 maddeden oluşan bu Kanunun,

  1 ila 9. maddeleri, geçici 1. maddesi, 18 ve 19. maddeleri 01.06.2019 tarihinde; 10, 20 ve 21 inci maddeleri 01.01.2019 tarihinde; diğer maddeleri ise yayım tarihi olan 19.12.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  Buna göre, 7155 s. Kanun ile getirilen,

  A-Abonelik sözleşmeleri”ne ilişkin düzenlemeler 01.06.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  B- I- “Alacaklının, UYAP sistemi üzerinden borçlunun mal, hak ve alacaklarını (elli kuruş karşılığında) sorgulayabileceği”ne ilişkin İİK’nun 8/a. maddesine eklenen 6. fıkrası;

  II- “Dava şartı olarak arabuluculuk”u düzenleyen TTK.’nun yeni 5/A. maddesi

  01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  C- Diğer düzenlemeler, yani,

  I- Alacaklının haciz talep etmeden UYAP sistemi üzerinden borçlunun mal, hak ve alacaklarını genel olarak sorgulamasına imkan tanıyan İİK. mad. 78/1’de yer alan yeni düzenleme,

  II- Haciz ihbarnamelerinin bildirimleri ile bunlara verilecek cevapların UYAP üzerinden yapılabileceği kabul eden İİK. mad. 89/1’deki yeni düzenleme,

  III- Konkordatoya ilişkin olarak İİK’nun 286, 287, 290, 292. maddelerinde yapılan değişiklikler,

  IV- 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda yapılan değişiklikler

  V- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nda yapılan değişiklikler

  19.12.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  Abonelik sözleşmesinden doğan para alacaklarının takip usulü hakkında (7155 s. K. mad. 1-9)

  7155 sayılı Kanun, 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile diğer kanunlarda düzenlenen abonelik sözleşmelerinden doğan ve “bu sözleşmelerin ifası amacıyla ‘tüketici’ye bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacakları”na ilişkin icra takiplerini düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Kanun kapsamındaki para alacaklarına ilişkin ilamsız icra takiplerinin UYAP’ta oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılması zorunludur. Aksi halde icra dairesi takip talebini reddeder (7155 s. K. mad. 2/2, c:2).

  Merkezî Takip Sistemi, takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde oluşturulacak bir sistemdir.

  Takip talebi (7155 s. K. mad. 4):

  Alacaklı avukatı tarafından Merkezî Takip Sistemi’nde yer alan takip talebinin doldurulması gerekir.

  Takip talebinde,

  a) Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisi ile avukatının adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası; tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası, ticaret sicil numarası ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası; adresi, telefonu ve elektronik iletişim bilgileri

  b) Alacaklının veya avukatının münhasıran Merkezî Takip Sistemi ile ilişkilendirilmiş hesap numarası

  c) Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası; tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası, biliniyorsa ticaret sicil numarası ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası; adresi, biliniyorsa telefonu ve elektronik iletişim bilgileri

  ç) Terekeye karşı yapılan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile adresi

  d) Alacağın tutarı ve faizli alacaklarda faizin türü, oranı, miktarı ve işlemeye başladığı gün; alacak yabancı para ise harca esas olmak üzere takip tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk lirası karşılığı, alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizli alacaklarda faizin türü, oranı, miktarı ve işlemeye başladığı gün

  e) Takip dayanağı belgelerin tarih ve numarası ile alacağın son ödeme tarihi

  f) Haciz ve müteakip işlemler için yetkili icra dairesi

  hususlarının yer alacağı kabul edilmiştir.

  Alacaklı avukatı, son ödeme tarihi belirtilen alacağa ilişkin fatura veya benzeri belgeler sisteme yükler.

  Takip talebinin doldurulması, ilgili belgelerin taranıp sisteme yüklenmesi ve takip harç ve masrafları elektronik ortamda ödenmesinden sonra, güvenli elektronik imzayla onaylanır, sisteme kaydedilir ve takip, Merkezî Takip Numarası alır. İcra takibi, sisteme kaydedilmekle başlar.

  Ödeme emri (7155 s. K. mad 5):

  Takip talebinin sisteme kaydedilmesinden sonra sistem tarafından ödeme emri düzenlenir. Ödeme emrinde, takip talebinde yer alan bilgiler yanında,

  a) Toplam borç miktarı ile takip harç ve masraflarının, tebliğden itibaren yedi gün içinde alacaklının veya avukatının Merkezî Takip Sistemi ile ilişkilendirilmiş hesap numarasına ödenmesi gerektiği

  b) Yetkiye, borcun tamamına veya bir kısmına ya da alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa bunun da aynı süre içinde beyan edilmesi gerektiği

  c) Sadece yetkiye itiraz hâlinde yeniden ödeme emri tebliğ edilmeksizin alacaklının talebi üzerine, yetki itirazında gösterilen veya mahkemece yetkili görülen icra dairesinden haciz işlemlerinin başlatılacağı

  ç) İtirazların, herhangi bir icra dairesi aracılığıyla veya güvenli elektronik imza kullanılarak Merkezî Takip Sistemi üzerinden yapılabileceği

  d) Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa yetkili icra dairesi aracılığıyla cebrî icraya devam edileceği

  hususları yer alır.

  Bu Kanun kapsamındaki takiplerde Merkezî Takip Sistemi harcı alınır; ayrıca icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmaz.

  Merkezî Takip Numarası alan ödeme emri ile tebliğ mazbatalı kapalı zarfa ilişkin bilgiler, sistem üzerinden ilgili Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) birimine iletilir.

  Ödeme emrinin tebliği ve borcun ödenmesi (mad. 6):

  Ödeme emrini sistem üzerinden alan PTT birimi, ödeme emrinin ve tebliğ mazbatalı kapalı zarfın çıktısını alır ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca borçluya tebliğ eder. Borçlu, tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olan kişilerden ise zorunlu elektronik tebligata ilişkin hükümler uygulanır.

  Tebliğ durumunu belgeleyen mazbata, ilgili PTT birimi tarafından sisteme yüklenir ve mazbatanın aslı, alacaklı avukatının takip talebinde bildirdiği icra dairesine gönderilir. Alacaklı avukatı, buna ilişkin gideri, takibi başlatırken yatırmak zorundadır.

  Adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, takibe devam etmek isteyen alacaklı avukatı, sistem üzerinden, borçlunun adres kayıt sisteminde yer alan yerleşim yeri adresine tebligat çıkarılmasını sağlar. Borçluya yine tebligat yapılamaması veya borçlunun yerleşim yeri adresinin yurt dışında bulunduğunun anlaşılması hâlinde, alacaklı avukatının talebi üzerine, harçlar ikmal edilerek icra dairesinde takibe devam edilir. Bu durumda sistem üzerindeki takip kapatılır.

  Takip konusu borç, takip harç ve masrafları ile birlikte, ödeme emrinde belirtilen hesap numarasına ödendiğinde takip sona erer.

  Ödenen para, 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun uyarınca alacaklıdan alınması gereken harç miktarı ayrıldıktan sonra ilgili hesaba aktarılır.

  Ödeme emrine itiraz (mad 7):

  Borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde, herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebilir. İcra dairesi, itiraza ilişkin evrakı, en geç iki iş günü içinde sisteme yükler, aslını alacaklının takip talebinde bildirdiği icra dairesine gönderir. Borçluya, itiraz ettiğine ilişkin ücretsiz bir alındı belgesi verilir. Merkezî Takip Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak da itiraz edilebilir.

  Süresi içinde borca yapılan itiraz üzerine icra takibi durur. Duran takip hakkında, İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

  İtiraz, itirazın sisteme yüklendiği tarihi izleyen beşinci günün sonunda alacaklı avukatına tebliğ edilmiş sayılır.

  Sadece yetkiye itiraz hâlinde alacaklı avukatı, yetki itirazında gösterilen icra dairesinde haciz işlemlerini başlatabilir. Takip talebinde belirtilen icra dairesinde haciz işlemlerinin başlatılabilmesi için bu dairenin bağlı bulunduğu mahkemede yetki itirazının kaldırılması şarttır. Mahkeme, yetki itirazını dosya üzerinden inceleyip kesin olarak karara bağlar. Mahkemenin yetkili gördüğü icra dairesinde haciz işlemlerinin başlatılabilmesi için yeniden ödeme emri tebliği gerekmez.

  Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesi (mad. 8):

  Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesine rağmen süresi içinde ödeme yapılmaması hâlinde, alacaklının yetkili icra dairesi nezdinde yapacağı talep üzerine İİK hükümleri uyarınca cebrî icraya devam olunur.

  İcra müdürü, cebrî icraya devam edilmesi talep edildiğinde; “alacağın bu Kanun kapsamında bulunduğunu”, “ödeme emrinin tebliğ edildiğini”, “takibe itiraz edilmediğini veya itirazın hükümden düşürüldüğünü” tespit ederse cebrî icra işlemlerine devam eder. Aksi hâlde gerekçesini belirterek talebi reddeder. Verilen kararlara karşı alacaklı veya borçlu şikâyet yoluna başvurabilir.

  Cebrî icra işlemlerine devam edilmesinin mümkün olduğu hâllerde, alacaklı avukatı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın UYAP üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağı olup olmadığını sorgulayabilir. Sorgulama sonunda sistem mal, hak veya alacağın mahiyeti ve detayı hakkında bilgi veremez; sadece mal, hak veya alacağın genel olarak olup olmadığı konusunda bilgi verebilir. Borçlunun mal, hak veya alacağının varlığının tespiti hâlinde UYAP üzerinden de haciz talep edilebilir.

  Ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren iki yıl içinde haciz talep edilmezse takip düşer. İtirazın hükümden düşürülmesine ilişkin dava açılması hâlinde davanın açıldığı tarihten hükmün kesinleşmesine kadar geçen süre hesaba katılmaz.

  Hüküm bulunmayan hâller ve yönetmelik (mad 9):

  Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 2004 sayılı Kanun hükümleri uygulanacağı, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususların Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenleneceği kabul edilmiştir.

  Geçiş hükmü (Geçici mad. 1):

  Bu Kanunun abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarının takibine ilişkin hükümlerinin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan takipler hakkında uygulanmayacağı (yani; takiplere açıldıkları tarihte yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanacağı) kabul edilmiştir.

  İİK’nuna eklenen hükümler:

  İİK.’nun 8/a maddesine eklenen (6.) fıkra[1] uyarınca, alacaklının, UYAP sistemi üzerinden borçlunun mal, hak ve alacaklarını (elli kuruş karşılığında) sorgulayabileceği kabul edilmiştir.

  “Alacaklı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla dosya safahat bilgileri ile borçlunun mal, hak veya alacağını elli kuruş karşılığında sorgulayabilir veya sorgulanmasını talep edebilir. Bu miktar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır. Adalet Bakanlığı yeniden değerleme oranında artırılan ücreti beş katına kadar artırmaya ve azaltmaya ayrıca gün ve dosya esaslı olmak üzere belirli sayıdaki sorgulamayı ücretten istisna tutmaya yetkilidir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden bu ücret alınmayacağı gibi alacaklının bir gün içinde aynı dosya üzerinden beş kez yapacağı sorgudan da ücret alınmaz. Bu kapsamda alınacak ücret Adalet Bakanlığının belirleyeceği usule göre tahsil edilir ve takip gideri olarak borçluya yüklenemez.”

  İİK.’nun 78/1. maddesine eklenen cümleler[2] uyarınca, alacaklının haciz talep etmeden UYAP sistemi üzerinden borçlunun mal, hak ve alacaklarını genel olarak (mahiyeti ve detayı hakkında bilgi almadan) sorgulayabileceği kabul edilmiştir.

  İİK.’nun 89/1. maddesine eklenen fıkra[3] uyarınca haciz ihbarnamelerinin bildirimleri ile bunlara verilecek cevapların UYAP üzerinden yapılabileceği kabul edilmiştir.

  Haçlar Kanuna eklenene maddeler:

  492 sayılı Harçlar Kanununun “Merkezî Takip Sistemi harcı” başlıklı 29/A maddesi eklenmiştir:

  “6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca yapılan takiplerde, Merkezî Takip Sistemi harcı peşin alınır.

  Haciz aşamasına geçilmeden Merkezî Takip Sistemi aracılığıyla sonuçlanan icra takipleri için ayrıca icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmaz.

  İcra takibinin Merkezî Takip Sistemi kapsamında sonuçlandırılamaması veya takipten vazgeçilmesi hâlinde tahsil edilmiş olan Merkezî Takip Sistemi harcı iade edilmez. Ancak, kesinleşen takibe icra dairesinde devam edilmesi hâlinde, tahsil edilmiş Merkezî Takip Sistemi harcının ödendiği tarihte geçerli olan icraya başvurma harcı tutarını aşan kısmı takip sonunda alınacak tahsil harcına mahsup olunur.”

  492 sayılı Harçlar Kanuna bağlı (1) sayılı Tarifenin “B) İcra ve iflas harçları:” başlıklı bölümünün “I- İcra harçları:” başlıklı alt bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir.

  “5. 7155 sayılı Kanun kapsamındaki icra takiplerinde              Yüzde 2”

  takibe konu alacak tutarı üzerinden

  (Bu suretle alınacak harç tutarı icraya başvurma

  harcından düşük olamaz.)

  Konkordato kurumuna ilişkin değişiklikler

  İİK.’nun 286/1 (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  “e) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları.”

  İİK. mad. 286/2[4] yürürlükten kaldırılmıştır.

  İİK.’nun 286. maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

  “Birinci fıkranın (e) bendi kapsamında düzenlenecek raporlar ve bu raporlara dayanak olacak denetimlerde, denetim kuruluşlarının faaliyetleri, hak ve yükümlülükleri, raporların inceleme ve denetimleri, bu raporlar sebebiyle doğacak idari ve hukuki sorumluluk ile diğer hususlar hakkında 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

  İİK. mad. 287/3. c:2’den sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle (c: 3) eklenmiştir:

  “Üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçilir.”

  İİK. mad. 290/5 ve 6 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  “Komiserler, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçilir. Listeye kayıt için Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış olması zorunludur. Ayrıca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, komiser olarak görevlendirilebilecek, yetkilendirilmiş bağımsız denetçileri liste hâlinde bilirkişilik bölge kurullarına bildirir. Listede görevlendirilecek komiser bulunmaması hâlinde liste dışından görevlendirme yapılır ve bu durum bölge kuruluna bildirilir. Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz. Komiserin sorumlulukları hakkında 227 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümleri uygulanır.

  Konkordato komiserinin nitelikleri, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar ile komiserliğe ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

  İİK. mad. 292/1-(c) bendinde yer alan “uymazsa” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da borçlunun alacaklıları zarara uğratma amacıyla hareket ettiği anlaşılıyorsa” ibaresi eklenmiştir.

  İİK’na geçici 15. madde eklenmiştir:

  “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan konkordato talepleri hakkında talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

  290 ıncı maddenin beşinci fıkrası uyarınca komiser listesi oluşturuluncaya kadar listeden görevlendirme usulü dikkate alınmaksızın komiser görevlendirilir. Bir kişinin eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada komiser olarak görev alma yasağının takibi amacıyla, görevlendirilen geçici komiser ve komiserler mahkemenin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir.”

  Arabuluculuk kurumuna ilişkin değişiklikler

  a- Türk Ticaret Kanunda yapılan değişiklikler:

  6102 s. TTK’na “Dava şartı olarak arabuluculuk” başlıklı 5/A maddesi eklenmiştir:

  “(1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

  (2) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.”

  6102 sayılı TTK.na aşağıdaki geçici madde 12 eklenmiştir:

  “(1) Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.”

  b- Arabuluculuk Kanunu’nda yapılan değişiklikler:

  6325 s. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 3/1. maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir:

  “Şu kadar ki dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin 18/A maddesi hükmü saklıdır.”

  6325 s. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa “Dava Şartı Olarak Arabuluculuk” başlığıyla Beşinci Bölüm ve “Dava şartı olarak arabuluculuk” başlıklı aşağıdaki 18/A maddesi eklenmiştir:

  “(1) İlgili kanunlarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul edilmiş ise arabuluculuk sürecine aşağıdaki hükümler uygulanır.

  (2) Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.

  (3) Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabuluculardan bu madde uyarınca arabuluculuk yapmak isteyenleri, varsa uzmanlık alanlarını da belirterek, görev yapmak istedikleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler ve listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına bildirir. Komisyon başkanlıkları, bu listeleri kendi yargı çevrelerindeki arabuluculuk bürolarına, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirecekleri sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne gönderir.

  (4) Başvuru, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır.

  (5) Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları hâlinde bu arabulucu görevlendirilir.

  (6) Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması hâlinde karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna verir. Büro, tarafların resmî kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini araştırmaya da yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, büro tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

  (7) Taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya büro tarafından verilir. Arabulucu bu iletişim bilgilerini esas alır, ihtiyaç duyduğunda kendiliğinden araştırma da yapabilir. Elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya davet eder. Bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerini belgeye bağlar.

  (8) Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını kendiliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yetkiye ilişkin belgeleri sunmak suretiyle arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Bu durumda arabulucu, dosyayı derhâl ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderilmek üzere büroya teslim eder. Mahkeme, harç alınmaksızın dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda en geç bir hafta içinde yetkili büroyu kesin olarak karara bağlar ve dosyayı büroya iade eder. Mahkeme kararı büro tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca taraflara tebliğ edilir. Yetki itirazının reddi durumunda aynı arabulucu yeniden görevlendirilir ve dokuzuncu fıkrada belirtilen süreler yeni görevlendirme tarihinden başlar. Yetki itirazının kabulü durumunda ise kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde yetkili büroya başvurulabilir. Bu takdirde yetkisiz büroya başvurma tarihi yetkili büroya başvurma tarihi olarak kabul edilir. Yetkili büro, beşinci fıkra uyarınca arabulucu görevlendirir.

  (9) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

  (10) Arabulucu; taraflara ulaşılamaması veya taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması ya da tarafların anlaşması yahut tarafların anlaşamaması hâllerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerek durumu derhâl arabuluculuk bürosuna bildirir.

  (11) Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

  (12) Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz.

  (13) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde uyuşmazlığın konusu dikkate alınarak Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.

  (14) Bu madde uyarınca arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken zaruri giderler; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenmek, anlaşmaya varılamaması hâlinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

  (15) Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.

  (16) Dava açılmadan önce ihtiyati tedbir kararı verilmesi hâlinde 6100 sayılı Kanunun 397 nci maddesinin birinci fıkrasında, ihtiyati haciz kararı verilmesi hâlinde ise 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 264 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen dava açma süresi, arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar işlemez.

  (17) Arabuluculuk görüşmeleri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucuyu görevlendiren büronun bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki alanı içinde yürütülür.

  (18) Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu hâllerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz.

  (19) İlgili kanunlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin kabul edilen özel hükümler saklıdır.

  (20) Bu bölümde hüküm bulunmayan hâllerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde bu Kanunun diğer hükümleri uygulanır.”

  Bilirkişili kurumuna ilişkin değişiklikler

  6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 7/4. maddesinde yer alan “bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

  6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11/1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  “(1) Bilirkişiliğe başvuru, ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna ilgili belgeler eklenmek suretiyle yapılır. Başvuru şekline ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

  Yazı kaynağı : app.e-uyar.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap